одобрен

Регистър на заверени технически паспорти на сгради 2017

Уникален идентификатор:  8411fd36-35ec-44bf-bd56-6136171e8c13

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-13 10:43:03
  • Създаден от: mariya_nikolova
  • Последна промяна: 2020-01-13 10:43:03

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ ЗА 2017 г.

Пореден № Регистрационен номер Обект/Строеж Категория на обекта Местонахождение Собственик,
Възложител
1/06.01.2017г. Жилищна сграда V-та УПИ ІІІ-113, кв.9 по ПУП на с.Каснаково, общ. Димитровград Николинка Здравчева Пехливанова
2/13.01.2017г. 21052.1012.52.272 Преустройство на базова станция НК0151.В001 ІІІ-та 21052.1012.52.272 по КК на Димитровград, УПИ ІІ, кв.802 Мобилтел ЕАД
3/19.01.2017г. 21052.1015.79.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид. 21052.1015.79.1, кв.99 по плана на гр.Димитровград, ул. Анри Барбюс №4 в изпълнение на НПЕЕМЖС ІV-та 21052.1015.79.1 по КК на Димитровград СС Център –гр.Димитровград, обл.Хасково, ул. „Анри Барбюс” бл.4, БУЛСТАТ 176834279, представлявано от Николай Делчев и Община Димитровград-представлявана от Иво Димов-кмет
актуализация кв.99
4/23.01.2017г. 21052.1014.175 Външно ел.захранване на Ресторант-бистро „Форум” V-та 21052.1014.175 и 21052.1014.176 по КК на Димитровград кв.155 ЕВН България ЕАД
5/23.01.2017г. 21052.1015.2219 Външно ел.захранване на „Зооветеринарен комплекс” ІV-та 21052.1015.2219 и 21052.1015.2186 по КК на Димитровград ЕВН България ЕАД
6/23.01.2017г. 145047 Външно ел.захранване на „Склад за безалкохолни напитки и пакетирани хранителни стоки” V-та ПИ 000398 и ПИ 145047 в землището на село Крепост община Димитровград ЕВН България ЕАД
7/23.01.2017г. 21052.1017.471 Външно ел.захранване на група бизнес обекти в кв.28 по КК на Димитровград V-та 21052.1017.471 в кв.28 по КК на Димитровград ЕВН България ЕАД
8/24.01.2017г. Жилищна сграда V-та УПИ VІІ-157, кв.20 по плана на с.Голямо Асеново Антон Тодоров Пандов
9/31.01.2017г. 21052.1015.250.5 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид. 21052.1015.250.5, кв.180 по плана на гр.Димитровград, ул. Хр. Смирненски №4 в изпълнение на НПЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1015.250.5 по КК на Димитровград СС”ул. Хр. Смирненски№4,гр.Димитровград, кв.Дружба, БУЛСТАТ 176828027, представлявано от Йорданка Пенчева и Община Димитровград-представлявана от Иво Димов-кмет
актуализация
10/31.01.2017г. 21052.1016.59.4 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид. 21052.1016.59.4, кв.8 по плана на гр.Димитровград, ул. П. Евтимий №8 в изпълнение на НПЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1016.59.4 по КК на Димитровград СС”Дружба, ул. П. Евтимий№8,гр.Димитровград БУЛСТАТ 176819722, представлявано от Иванка Цонева и Община Димитровград-представлявана от Иво Димов-кмет
актуализация
11/02.02.2017г. Базова станция №6278 ІІІ-та имот 055089, м-ст Гичата, з-ще с. Крум ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
и МОБИЛТЕЛ ЕАД
12/02.02.2017г. 21052.1015.49.1 Жилищна сграда V-та УПИ ХІ-1773, кв.89 по плана на гр.Димитровград, ид.21052.1015.49.1 по КК Ирена Георгиева Илиева
13/03.02.2017г. Пристройка към Цех за тахан халва V-та УПИ V-706, кв.19 по ПУП на с.Крепост, общ. Димитровград Димитър Атанасов Димитров
14/03.02.2017г. 21052.1015.15.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид. 21052.1015.15.1, кв.85 по плана на гр.Димитровград, бул. Ст.Стамболов №11 в изпълнение на НПЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1015.15.1 по КК на Димитровград, общ. Димитровград СС”САНИРАНЕ 2015, ГР.ДИМИТРОВГРАД, КВ. КАМЕНЕЦ, БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ”БЛОК №11, БУЛСТАТ 176847060, представлявано от Петър Шарков и Община Димитровград-представлявана от Иво Димов-кмет
актуализация
15/20.02.2017г. 21052.1014.175 Ресторант-бистро „Форум” V-та Имот с идент. 21052.1014.175 по КК на гр. Димитровград, идент. С общ. УПИ І-1145, кв. 155 по ПУП-ПРЗ на гр. Димитровград „ТИВИ ГРУП” ООД
16/23.02.2017г. 21052.352.98.3 Административно-битова сграда V-та ПИ 21052.352.98 по КК на Димитровград МАГНАТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
17/23.02.2017г. 21052.1016.59.2 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид. 21052.1016.59.2, кв.1 по плана на гр.Димитровград, ул. С. Врачански №1 в изпълнение на НПЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1016.59.2 по КК на Димитровград, общ. Димитровград СС” САНИ-ДИМИТРОВГРАД”, ул. С.Врачански” №1, БУЛСТАТ 176816772, представлявано от Стоянка Кънева и Община Димитровград-представлявана от Иво Димов-кмет
актуализация
18/23.02.2017г. 21052.1016.206.5 Двуетажна двуфамилна жилищна сграда V-та 21052.1016.206.5 по КК на Димитровград, УПИ ХІІ-541, кв.37 Наталия Красимирова Кабзималева
19/01.03.2017г. Газоснабдяване на Община Димитровград Подобект „Газоразпределителна мрежа на гр.Димитровград-Етап 2016 ТТР 16С 2016” ІІ-ра На територията на Община Димитровград „Ситигаз България”АД
20/01.03.2017г. Газоснабдяване на Община Димитровград Подобект „Газоразпределителна мрежа на гр.Димитровград-Етап 2016 ТТР 16С2 2016” ІІ-ра На територията на Община Димитровград „Ситигаз България”АД
21/02.03.2017г. 21052.1015.303 Изграждане на оптично кабелно захранване на магазин Виваком бул. Димитър Благоев 9 Димитровград ІV-та 21052.1015.303 и 21052.1015.414 БТК- ЕАД
22/04.04.2017г. актуализация 21052.1015.14 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид. 21052.1015.14, кв.83 по плана на гр.Димитровград, ул. З. Зограф №34 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1015.14 по КК на гр.Димитровград СС Саниране 2015-Димитровград, кв.Каменец, ул. З. Зограф №34 и Община Димитровград
23/04.04.2017г. 21052.1012.48.1 Сграда на РС ПБЗН гр.Димитровград І-ва 21052.1012.48.1 по КК на гр.Димитровград Административна сграда на РС ПБЗН гр.Димитровград
23a/20.04.2017 21052.1011.55.6/21052.1011.55.5/21052.1011.55.4 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид21052.1011.55.6, 21052.1011.55.5/21052.1011.55.4 по плана на гр.Димитровград, ул. Простор №1 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та ид21052.1011.55.6, 21052.1011.55.5, СС гр.Димитровград, ул. Простор№1 и Община Димитровград
21052.1011.55.4
по КК на гр.Димитровград
24/24.04.2017г. 21052.1015.230.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид21052.1016.230.1, кв.199 по плана на гр.Димитровград, бул. Г.С.Раковски №39 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1016.230.1 по КК на гр.Димитровград СС гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №39 и Община Димитровград
актуализация
25/24.04.2017г. 21052.1016.78.2 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок с ид.21052.101678.2,кв.19 по плана на гр.Димитровград, бул. Хр. Ботев №40 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1016.78.2 по КК на гр.Димитровград СС гр.Димитровград, бул.Хр. Ботев № 40 и Община Димитровград
актуализация
26/24.04.2017г. 21052.1011.62.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок 21052.1011.62.1 по плана на гр.Димитровград, ул. Простор №13 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1011.62.1 по КК на гр.Димитровград СС гр.Димитровград, ул.Простор №13 и Община Димитровград
актуализация
27/24.04.2017г. 21052.1015.250.2 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок 21052.1015.250.2 по плана на гр.Димитровград, ул. Хр. Смирненски №10 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1015.250.2 по КК на гр.Димитровград СС гр.Димитровград, ул.Хр. Смирненски №10 и Община Димитровград
актуализация
28/24.04.2017г. 21052.1013.23.2 Авторемнтна работилница V-та 21052.1013.23. по КК на гр.Димитровград „Чавдаров,Георгиев и сие”ЕООД и „Чавдаров”ЕООД
29/02.05.2017г. 21052.1014.563.3.1 Пристройка към търговски обект V-та 21052.1014.563.3.1 по КК на гр.Димитровград ЕТ „Керка Атанасова”
30/04.05.2017г. 21052.1012.100 Магазин за промишлени стоки в УПИ XVII кв.152 гр. Димитровград V-та 21052.1012.100 по КК на гр.Димитровград „Жак” ЕООД
31/11.05.2017 21052.1002.589 Преустройство на стопанска построка в ракиен казан V-та 21052.1002.589 по КК на гр.Димитровград Драгомир Гошев Кирев
32/12.05.2017г. 21052.1015.31.4 Преустройство на търговски център в кафе-клуб и офиси ІV-та 21052.1015.31.4 по КК на гр.Димитровград „Жюли Холидей”ЕООД
33/23.05.2017г. 21052.1016.39.9 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок 21052.1016.39.9 по плана на гр.Димитровград, ул. Н. Бозвели № 2 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1016.39.9 по КК на гр.Димитровград СС гр.Димитровград, ул. Н. Бозвели № 2 и Община Димитровград
актуализация
34/23.05.2017г. Реконструкция на жилищна сграда, пристройка и надстройка V-та УПИ VІІ-427, кв. 39 с. Брод Господин Иванов Милев и Дешка Господинова Якъпова
35/23.05.2017г. 21052.1017.123.3 гараж V-та 21052.1017.123.3 по КК на гр. Димитровград „Грозев 06” гр. Димитровдрад
36/30.05.2017г. Гараж с три парко места и барбекю V-та УПИ ХVІІ-696, кв.71 по плана на с.Горски Извор Иво Димов Ганчев
37/30.05.2017г. 21052.1016.59.6.2 Преустройство и пристройка на апартамент в работилница за производство и продажба на хлебни изделия ІV-та УПИ І, кв.8 по плана на гр.Димитровград, ид.21052.1016.59.6 по КК „Хапката”ЕООД
38/02.06.2017г. Двуетажна жилищна сграда V-та УПИ ІХ-78, кв.8 по плана на с.Крум, общ. Димитровград Иванка Петкова Какалова
39/06.06.2017г. 21052.1011.62.2,21052.1011.62.3,21052.1011.62.4 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с ид. 21052.1011.62.2, 21052.1011.62.3,21052.1011.62.4 по КК на гр.Димитровград, ул. Простор № 19 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1011.62 по КК на Димитровград Община Димитровград и СС ул. Простор №19-гр.Димитровград
Актуализация към пор. №15/2016г
40/06.06.2017г. 21052.1015.250.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок 21052.1015.250.1 по плана на гр.Димитровград, ул. Хр. Смирненски № 12 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1015.250 по КК на Димитровград Община Димитровград и СС ул. Хр. Смирненски № 12гр.Димитровград
Актуализация към пор. №14/2016г.
41/06.06.2017г. 21052.1016.75.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок 21052.1016.75.1 по плана на гр.Димитровград, ул. Ем.Станев № 17 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1016.75 по КК на Димитровград Община Димитровград и СС Европейски дом, гр.Димитровград, ул. Ем. Станев№17
Актуализация
42/08.06.2017г. 21052.1015.429 Тягова подстанция Димитровград-разширение І-ва 21052.1015.429 по Кк на гр.Димитровград ДП”Национална компания железопътна инфраструктура ”
43/19.06.2017г. 21052.1015.344.2 Градска библиотека и музей Пеньо Пенев-газификация котелно ІV-та 21052.1015.344.2 по КК на Димитровград Община Димитровград
44/23.06.2017г. 21052.1015.303.40.1 Преустройство на магазин за нехранителни стоки в нотариална кантора ІV-та 21052.1015.303.40 по КК на Димитровград Динко Георгиев Казаков
45/28.05.2017 21052.1010.58 Преустройство на бистро в ракиен казан V-та 21052.1010.58 по КК на гр.Димитровград Мирослав Владимиров Тодев
46/07.07.2017г. „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Димитровград-Свиленград”Етап І на Пътнен надлез на км 231+888, община Димитровград І-ва Община Димитровград ДП „НКЖИ”Община Димитровград
47/14.07.2017г. Двуетажна еднофамилна жилищна сграда №1-І етап с Пристройка към новоизградена жилищна сграда V-та ПИ 503009 , с.Светлина, общ. Димитровград Вълю Николов Колев
48/28.07.2017г. 21052.1018.89 Външно ел. захранване на еднофамилна жил. сграда в имот с идент. 21052.1018.89 по КК на гр. Димитровград V-та 21052.1018.89 по КК на Димитровград ЕВН България ЕАД
49/28.07.2017г. 21052.1012.100 Външно ел. захранване на обект Магазин и склад в имот с идент. 21052.1012.100 по КК на гр. Димитровград V-та 21052.1012.100 по КК на Димитровград ЕВН България ЕАД
50/28.07.2017г. 21052.1016.177 Външно ел. захранване на Снек бар в имот с идент. 21052.1016.177 по КК на гр. Димитровград V-та 21052.1016.177 по КК на Димитровград ЕВН България ЕАД
51/08.08.2017г. 21052.1012.100 Склад за промишлени стоки V-та 21052.1012.100 по КК на Димитровград „ЖАК” ЕООД Д-град
52/16.08.2017г. 21052.1018.378.1 Еднофамилна жилищна сграда и СВО V-та 21052.1018.378.1 по КК на Димитровград Жечо Йовчев Петров
53/17.08.2017г. 21052.1015.421.2 Изграждане на газопроводна инсталация на котелно помещение към спортна зала „МЛАДОСТ”, гр.Димитровград ІІІ-та 21052.1015.241 по КК на Димитровград Община Димитровград
54/17.08.2017г. 21052.1016.10.31 Зимна градина към съществуващ търговски обект V-та 21052.1016.10.31 по КК на Димитровград ВАКРИЛ ЕООД
55/17.08.2017г. Отклонение от газоразпределителната мрежа /ГРМ/ на гр.Димитровград клон 1 в извън урбанизираната територия за захранване на ПИ 149050 ТТР 16В 2.2017г. ПИ 149050, з-ще на с.Крепост СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
56/01.09.2017г. 21052.1013.39 Хале за складови дейности и автомивка V-та 21052.1013.39 по КК на Димитровград Христоз Панчев Христозов
І етап-Хале за складови дейности УПИ ХХХ-6410, кв.130а
57/13.09.2017г. Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили І-ва ПИ 149050, местност Голта Чука, землище Крепост Геодет ЕООД
Етап І Изместване на ВЛ 20кV „Пирин-Крепост”
Етап ІІ- Изместване на напоителен канал ф400
58/13.09.2017г. Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили І-ва ПИ 149050, местност Голта Чука, землище Крепост Геодет ЕООД
ІІІ-ти етап –Пътна връзка, ЛПСОВ със заустващ колектор (СКО) с дължина 1054м., СВО Ф160 с дължина 70,75м., кабели СРН и ТП
59/18.09.2017г. 21052.1008.64.1 Авторемонтна работилница V-та 21052.1008.64.1 по КК на Димитровград Васил Вълчев Бонев,
УПИ ХХVІІІ-161, кв.22 на Димитровград „БОНЕВ АУТО” ЕООД
60/18.09.2017г. 21052.1014.314 Гараж V-та 21052.1014.314 по КК на гр.Димитровград Стефан Стоянов Колев
61/25.09.2017г. 21052.1014.301.6 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жилищен блок 21052.1014.301.6, кв.157 по плана на гр.Димитровград, бул. Д. Благоев № 19 в изпълнение на НП ЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1014.301.6 по КК на Димитровград СС гр.Димитровград, бул.Д. Благоев р№19-център и Община Димитровград
актуализация
62/26.09.2017г. 21052.1015.278.1.6 Преустройство на част от партер /банков офис/ в игрална зала ІV-та 21052.1015.278.1.6 по КК на Димитровград АНИТА ЕООД
63/28.09.2017г. 21052.1014.329.1.2 Основен ремонт на покрив с подмяна на конструкция и покритие V-та 21052.1014.329.1.2 по КК на Димитровград Деян Минков Делчев
64/04.10.2017г. 21052.1015.421.1 Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортна зала Младост гр.Димитровград ІІ-ра 21052.1015.421 по КК на Димитровград Община Димитровград
65/05.10.2017г. 21052.1016.59.34 Вътрешно преустройство на съществуваща търговска сграда и поставяем обект в цех за производство на пакетирани сладкарски изделия и торти със зала за консумация V-та 21052.1016.59.34 по КК на Димитровград ЗОЯ-91 ООД
66/18.10.2017г. 21052.1014.194 Обновяване на дворно пространство на детска градина Осми март за финансиране по мярка М02-Подобряване на социалната инфраструктура на проект Красива България ІV-та 21052.1014.194 по КК на Димитровград Община Димитровград
67/20.10.2017г. 21052.1018.564.1 Жилищна сграда за сезонно ползване V-та 21052.1018.564.1 по КК на Димитровград Христо Недялков Кабаков
68/20.10.2017г. 21052.1015.430.1.3 Преустройство на офис в заведение за бързо хранене ІV-та 21052.1015.430 по КК на гр.Димитровград „Стиляна 2016”ЕООД
69/23.10.2017г. 21052.1005.102 Ремонт на рекултивационни слоеве и отводнителна система за повърхностни води за депо за производствени отпадъци завод „Вулкан Цимент” АД ІІ-та 21052.1005.102 по КК на Димитровград ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД
70/30.10.2017г. 21052.1015.36.1 ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЖС С 21052.1015.36.1, КВ. 89 ПО ПЛАНА НА ДИМИТРОВГРАД, УЛ. „ЗАХАРИ ЗОГРАФ” №31, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НПЕЕМЖС ІІІ-та 21052.1015.36.1 по КК на Димитровград СС „Блок на ДАП-гр.Димитровград, ул.”Захари Зограф”№31, ж.к. „Дружба”бл.31”и Община Димитровград
актуализация кв.89
71/30.10.2017г. Част от 21052.1015.231 Изграждане на техническа инфраструктура (водопровод и асфалтиране) на бул. „Г.С.Раковски” от о.т.1421 до о.т.852, гр. Димитровград ІІІ-та Част от 21052.1015.231 по КК на гр. Димитровград Община Димитровград
Бул. „Г.С.Раковски” о.т.1421-о.т.852
72/30.10.2017 г. Част от 21052.1016.147 Изграждане на техническа инфраструктура (водопровод и асфалтиране) на бул. „Христо Ботев” от о.т.188 до о.т.207, гр. Димитровград ІІІ-та Част от 21052.1016.147 по КК на гр. Димитровград Община Димитровград
Бул. „Христо Ботев” о.т.188-о.т.207
73/01.11.2017г. 21052.1016.59.39 Триетажна сграда с гаражи, магазини за нехранителни стоки, офиси и апартаменти и ВиК сградни отклонения V-та 21052.1016.59.39 по КК на гр.Димитровград, кв.8 Иван Петев Мтафчиев, Женя Петева Мутафчиева, Иван Маринов Иванов, Добромир Иванов Петров и Галя Иванова Петрова, Юлия Владимирова Проданова
74/30.11.2017г. 21052.1016.39.54.41 Преустройство на магазини 21052.1016.39.54.1 и 21052.1016.39.54.2 в магазин за промишлени и хранителни стоки и кът за фреш ІV-та 21052.1016.39.54 по КК на Димитровград „ГЬОКОВ И ДЪЩЕРИ” ЕООД
75/07.12.2017г. 21052.1015.303.26 Преустройство на търговски обект в аптека и направа на външни стълби ІV-та 21052.1015.303.26 по КК на гр.Димитровград „Билд Комерс”ЕТ
76/13.12.2017г. 21052.1016.181.14 Преустройство на апартамент в офис и магазин за нехранителни стоки ІV-та 21052.1016.181.14 по КК на гр.Димитровград „Билд Комерс”ЕТ
77/18.12.2017г. Магазин за хранителни стоки и снекбар V-та УПИ V-396, кв. 54 , с. Крепост, общ. Димитровград Евгени Георгиев Георгиев
78/18.12.2017г. 21052.1017.223.5 Основен ремонт на покрив с подмяна конструкцията на сграда 21052.1017.223.5 V-та 21052.1017.223.5 по КК на гр. Димитровград ЕТ „НЕД-Недялко Господинов”
79/18.12.2017г. Оптична кабелна мрежа в гр.Димитровград-излази сградни отклонения с обща дължина 230,50л.м. от съществуващи кабелни шахти собственост на БТК АД ІV-та на територията на гр.Димитровград Радев-06 ЕООД
80/20.12.2017г. 21052.1017.545.5 Пристройка към агроаптека за продажба на комбинирани фуражи и продажба на аксесоари за животни V-та 21052.1017.545 по КК на Димитровград Йордан Делчев
кв.169, УПИ ІІІ