одобрен

SEBRA-2019-07-05

Уникален идентификатор:  846edd4b-7e81-4289-af66-7c4c514f25dd

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:44:20
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:44:20

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4038251.23
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 9825.76000000001
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 19282.8
10 xxxx Издръжка 7761607.800000002
18 xxxx Други разходи 359341.72
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 29082770.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 62982369.3
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16720960.839999998
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1943000.9400000013
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 17839.36
88 xxxx Средства на разпореждане 2843890.88
89 xxxx Друго финансиране 1146926.74
90 xxxx Възстановени приходи 236718.88
91 xxxx Теглене на BGN в брой 30000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3246.68
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1102051.8
98 xxxx Други операции в БНБ -25627.61
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 9928091.8
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 987848.4
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 23582098
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 323832
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 29202.19
Общо:  163123530.49
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5184
10 xxxx Издръжка 33120.25
18 xxxx Други разходи 2
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1068061.73
Общо:  1106367.98
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10224.6
10 xxxx Издръжка 72319.94
18 xxxx Други разходи 9079.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5500
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10890.88
88 xxxx Средства на разпореждане 37544.48
90 xxxx Възстановени приходи 19578.07
Общо:  165137.72
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9412.2
Общо:  9412.2
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 774
10 xxxx Издръжка 323534.45
18 xxxx Други разходи 190412.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5830
88 xxxx Средства на разпореждане 137.31
90 xxxx Възстановени приходи 32990.35
Общо:  553678.61
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 64860
10 xxxx Издръжка 273471.35
88 xxxx Средства на разпореждане 3220.96
90 xxxx Възстановени приходи 1747.06
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  343299.37
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 342270.25
Общо:  342270.25
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 99007.21
10 xxxx Издръжка 1526243.84
18 xxxx Други разходи 82645.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3100
88 xxxx Средства на разпореждане 119.61
90 xxxx Възстановени приходи 83969.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -100101.41
Общо:  1694984.62
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 584647
10 xxxx Издръжка 616747.36
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 116473.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 38697.88
88 xxxx Средства на разпореждане 2697779.46
90 xxxx Възстановени приходи 66193.5
Общо:  4120539.18
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21240.29
10 xxxx Издръжка 137192.6
90 xxxx Възстановени приходи 138.75
Общо:  158571.64
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 124398.39
Общо:  124398.39
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 183874.99
10 xxxx Издръжка 1828905.08
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 11137093.97
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 73693
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 133090.32
88 xxxx Средства на разпореждане 16860.09
90 xxxx Възстановени приходи 350
Общо:  13373867.45
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 262254.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16099.4
10 xxxx Издръжка 554456.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10212.5
88 xxxx Средства на разпореждане 18580.65
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 41557.93
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  903161.86
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 106041.57
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 605.4
10 xxxx Издръжка 475996.89
18 xxxx Други разходи 59101.62
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 4000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3372.4
Общо:  649117.88
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5978.7
10 xxxx Издръжка 86453.36
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1056
88 xxxx Средства на разпореждане 551.21
Общо:  94039.27
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2853.16
10 xxxx Издръжка 36879.75
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5397.31
88 xxxx Средства на разпореждане 3075.9
89 xxxx Друго финансиране 3917.28
90 xxxx Възстановени приходи 180
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  52303.4
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 295343.91
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 133000
Общо:  428343.91
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 552.73
10 xxxx Издръжка 121175.92
18 xxxx Други разходи 738.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25013.48
90 xxxx Възстановени приходи 230
Общо:  147710.67
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30615.77
10 xxxx Издръжка 72252.52
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 15997577.15
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9950
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 108447.86
90 xxxx Възстановени приходи 2310
Общо:  16221153.3
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1485.67
10 xxxx Издръжка 25681.53
90 xxxx Възстановени приходи 1431.57
Общо:  28598.77
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10908.05
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 302022.92
Общо:  312930.97
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8468.48
Общо:  8468.48
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7836.72
88 xxxx Средства на разпореждане 61050.28
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  68887
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26852.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2270.4
Общо:  29122.71
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1104
10 xxxx Издръжка 5763.8
Общо:  6867.8
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2774.59
10 xxxx Издръжка 7424.45
Общо:  10199.04
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -25627.61
Общо:  -25627.61
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1564.66
Общо:  1564.66
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1945.57
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -97.79
Общо:  1847.78
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 522.86
10 xxxx Издръжка 125714.14
18 xxxx Други разходи 2587.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 59183579.35
90 xxxx Възстановени приходи 19693.77
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 389.48
Общо:  59332486.7
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 151.95
10 xxxx Издръжка 11324.48
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2475223.38
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 686013.67
Общо:  3172713.48
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2645.15
10 xxxx Издръжка 18343.53
91 xxxx Теглене на BGN в брой 30000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3246.68
Общо:  54235.36
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6584.42
10 xxxx Издръжка 27026.28
Общо:  33610.7
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 210.18
10 xxxx Издръжка 14236.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15000
Общо:  29446.84
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6197.4
10 xxxx Издръжка 614
Общо:  6811.4
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 99225
10 xxxx Издръжка 1596.25
18 xxxx Други разходи 3845.84
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1633765.01
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 579.46
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 17839.36
Общо:  1756850.92
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5184.24
Общо:  5184.24
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1956.76
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 387659.75
90 xxxx Възстановени приходи 377.55
Общо:  389994.06
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12932.21
Общо:  12932.21
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 320895.14
Общо:  320895.14
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 376203.62
Общо:  376203.62
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3261.66
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 9825.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 90079.2
Общо:  103166.62
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6891.82
Общо:  6891.82
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28396.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 831005.22
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 176.02
Общо:  859578.11
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15781.91
18 xxxx Други разходи 6.27
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3150
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 40000
Общо:  58938.18
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 380
90 xxxx Възстановени приходи 1896.1
Общо:  2276.1
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1762.33
Общо:  1762.33
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2649.54
10 xxxx Издръжка 8895.85
Общо:  11545.39
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6258.89
Общо:  6258.89
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22016.31
10 xxxx Издръжка 72227.12
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5686.97
Общо:  99930.4
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20891.64
Общо:  20891.64
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15801.92
10 xxxx Издръжка 386.99
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3846.9
88 xxxx Средства на разпореждане 1745.64
Общо:  21781.45
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42652.62
10 xxxx Издръжка 46158.35
Общо:  88810.97
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 35538.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36610
Общо:  72148.49
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 34837
Общо:  34837
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6435.6
10 xxxx Издръжка 12161.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 64335
Общо:  82931.88
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1119.22
10 xxxx Издръжка 11223.37
Общо:  12342.59
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 277.5
10 xxxx Издръжка 5685.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1332.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13000
Общо:  20296.13
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21179.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 700
10 xxxx Издръжка 23529.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 145473
Общо:  190881.93
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8313.42
Общо:  8313.42
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2200370
10 xxxx Издръжка 79791.74
18 xxxx Други разходи 40
90 xxxx Възстановени приходи 60
Общо:  2280261.74
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46376.17
Общо:  46376.17
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 134853.32
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 193.63
Общо:  135046.95
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5180.37
88 xxxx Средства на разпореждане 93.6
90 xxxx Възстановени приходи 12
Общо:  5285.97
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 126.96
10 xxxx Издръжка 3655.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12500
Общо:  16282.13
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2440.49
Общо:  2440.49
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 66915.84
10 xxxx Издръжка 795.03
Общо:  67710.87
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26927.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 48240
Общо:  75167.16
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 8750.13
Общо:  8750.13
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 78780.48
10 xxxx Издръжка 8412.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27300
Общо:  114492.72
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2481.93
Общо:  2481.93
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 558.12
10 xxxx Издръжка 1599.72
18 xxxx Други разходи 2132.04
90 xxxx Възстановени приходи 5560.72
Общо:  9850.6
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1363.5
10 xxxx Издръжка 4151.82
88 xxxx Средства на разпореждане 3131.69
Общо:  8647.01
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 77610.4
10 xxxx Издръжка 268765.79
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 21039.12
Общо:  370415.31
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 445910.7
Общо:  445910.7
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 101269.67
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15419214.21
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 783980.5
Общо:  16304464.38
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 8311.93
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 244396.6
Общо:  252708.53
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 9928091.8
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 987848.4
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 23582098
Общо:  34498038.2
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 323832
Общо:  323832
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 29202.19
Общо:  29202.19