одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр. Велико Търново

Уникален идентификатор:  8566aeb3-3395-4b3b-bdb6-b1e899562f5e

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 15:38:33
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:38:33

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Северна централна България, офис гр. Велико Търново

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
ВТ001 2006/03/30 ЕТ АКАЦИЯ-МАРИЯНКА ДИМОВА гр. Велико Търново, ул. “Алеко Константинов” №53, ф.д. 229/04 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без aсансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № ВТ001/30.03.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-077/03.09.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ002 2006/03/31 ЕТ СКЕЙ-КАЛИНКА СОТИРОВА гр. Горна Оряховица, ул. “Мано Тодоров” № 14, ф.д.1170/97 Поддържане, ремонтиране и преустройване на трансманипулатори от 2,5 до 50 КN и трансбордьори към тях.
ВТ003 2006/04/03 ЕТ КРИСТИ-53-ХРИСТО ХРИСТОВ гр. Бяла Черква, ул. “Поп Харитон” №8, ф.д.1127/91 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без aсансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВТ004 2006/05/10 ЕТ АБ-52-АТАНАС АТАНАСОВ гр. Бяла черква, ул. “Цанко Церковски” №13, ф.д.№1126/1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без aсансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВТ005 2006/05/10 ЕТ ГРАЦИЯ – ДРАГАН ГАЙДАРОВ с. Беляковец, общ. Велико Търново, рег. ф. д. № 1560/95 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори/ Удостоверение № ВТ005/10.05.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-194/14.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ВТ006 2006/05/25 ПАВГАЗ АД гр. Павликени, пл. “Свобода” № 24А р.ф.д. № 485/1997 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и газопр. отклонения с налягане до 1,6 МПа. Удостоверение № ВТ006/25.05.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-013/28.07.2009 г. И. Д. Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 във връзка с чл. 36, ал. 2 т. 1 от ЗТИП.
ВТ007 2006/05/15 ПМУ-СВИЩОВ ООД гр. Велико Търново, ул.”Полтава” №9, вх. А, ап. 10 офис в гр. Свищов: ул. “Хр. Смирненски” №18, ЕИК 104605300 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и повдигателни съоръжения. Удостоверение № ВТ007/15.05.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-115/27.06.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК
ВТ008 2006/06/26 ЕТ БАЙЧЕВ-СПБ-СТЕФАН БАЙЧЕВ гр. Горна Оряховица ул."Харалампи Стоянов" №44 рег.ф.д.№1581/1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори /. Удостоверение № ВТ008/26.06.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-073/02.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ009 2006/06/28 ЕТ ИГНАТ ИГНАТОВ-91 гр.Свищов ул."Патриарх Евтимий" №73, ап. 6 рег.ф.д.№4586/1991 БУЛСТАТ 814106690 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ВТ010 2006/06/28 ЕТ ДИМИТРОВ - ВАСИЛ ИВАНОВ гр. Горна Оряховица ул. "Витоша" №3 рег.ф.д.№456/1997 БУЛСТАТ:104049953 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори /. Удостоверение № ВТ010/28.06.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-033/13.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ011 2006/06/28 ЕТ "Григор-М-Григор Ангелов" гр.Велико Търново, ул."Стара планина" №15А, ап. 2 рег.ф.д.№1609/1991 БУЛСТАТ:814100100 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори /. Удостоверение № ВТ011/28.06.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-059/23.04.2013 г. на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ012 2006/06/28 ЕТ СЛАВИ МАРЕЧКОВ гр.Велико Търново, ул."Филип Симидов" №3, вх. В, ет. 5, ап.17 рег.ф.д.№887/1995 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВТ013 2006/07/17 ЕТ МАНЕВ-ВЕНЕЛИН МАНЕВ гр.Габрово, ул. Чумерна 22, ет. 3, ап. 13 р.ф.д.№990/1990 г. БУЛСТАТ 817019835 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ВТ013/17.07.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-048/03.07.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ014 2006/07/25 ЕТ ВАЛДАНО - ВЛАДКО ВЕЛИКОВ гр. Горна Оряховица, ул."19-ти Февруари" №23, ет. 4, рег.ф.д.№471/1998 БУЛСТАТ:104082775 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без aсансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВТ015 2006/08/21 ЕТ ГЕНЧЕВ-ДОНЧО ГЕНЧЕВ гр.Дряново, ул. Шипка №161, БУЛСТАТ 817044870, рег.ф.д.№1247/1993 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ВТ015/21.08.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-083/04.11.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ016 2006/10/04 ЕТ НИКОЛИНКА ИЛИЕВА-ГАЛИЦА гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий №70, БУЛСТАТ 104018534, р.ф.д. №4808/05.05.2006 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № ВТ016/04.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-056/16.04.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
ВТ017 2006/10/04 ЕТ КАРМЕЛО-ВЕСЕЛИН МАНЧЕВ с. Присово 52, общ. Велико Търново, БУЛСТАТ 104605923, р.ф.д. №2364/01.03.2006 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВТ018 2006/11/22 ММС-ИДИ ЕООД гр. Габрово, ул. Зелена ливада №19, вх. Б, ет.6, ап. 18 рег.ф.д.№201/2002, БУЛСТАТ 107542015 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ВТ018/22.11.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-007/08.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ019 2006/11/22 ЕТ ЛИФТ РЕЙПЪР ШОП-ЙОРДАН ПЕНЕВ гр. Лясковец, ул. Енчо Гайдов 15Е, рег.ф.д.№1608/1991, БУЛСТАТ:104053827 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s /без асансьори с групово управление на три и повече асансьори/. Удостоверение № ВТ019/22.11.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-065/12.08.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ020 2006/11/23 ЕТ ПАНЕВ-ЕЛЕКТРИК-ДИМИТЪР ПАНЕВ гр. Свищов, ул. П.Р. Славейков №1, рег.ф.д.№1838/1991, БУЛСТАТ:814106217 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВТ021 2006/11/24 ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ООД гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев” № 89, рег.ф.д.№ 103/2002 г. от Габровски окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, съоръжения, инсталации, горивни уредби и газови уреди на природен газ, с работно налягане до 5,5 МПа. Състояние към: 01.07.2014 г. "ИНФРАСТРОЕЖИ" ООД ЕИК 107538885 град Севлиево ул."Магистрална" № 2Д
ВТ022 2006/11/27 СВИЛОЦЕЛ ЕАД гр. Свищов, Западна индустриална зона, площадка на “СВИЛОЗА”АД, рег.ф.д.№1041/2005 г. от Великотърновски окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и повдигателни съоръжения.
ВТ023 2006/11/28 НАЧЕВ ЕООД гр. Велико Търново, ул. “П. К. Яворов” № 32, вх. Г,ет. 3, ап. 7, рег.ф.д.№1215/2003 г. от Великотърновски окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, съоръжения, инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ, с работно налягане до 1,6 МПа, газови съоръжения и ннсталации за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МПа, АГУ за втечнени въглеводородни газове и съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МПа. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
ВТ025 2006/11/28 ЕТ ГИГ-91-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ гр. Велико Търново, ул. Баба Мота №10, ет. 2, БУЛСТАТ 814175996, рег.ф.д.№1623/1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори /. Удостоверение № ВТ025/28.11.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016/17.02.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ026 2006/11/29 ЕТ ДЕТЕЛИНА-ДИМАШ-ДИМО ДИМОВ гр. Горна Оряховица, ул. Ивайло 5, вх. А, БУЛСТАТ 814138236, рег.ф.д.№3827/1990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори /. Удостоверение № ВТ026/29.11.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-033/27.04.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ027 2007/01/23 ММС-БИНЕВ ЕООД гр. Габрово, ул. "Стефан Караджа" № 25, рег.ф.д.№ 689/2005 г., БУЛСТАТ № 107578367 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ВТ028 2007/01/23 ПОДЕМКРАН АД гр. Габрово, ул. "Генерал Николов" № 1, рег.ф.д.№ 62 / 2002 г., БУЛСТАТ № 107538038 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения.
ВТ029 2007/02/15 ЕТ ЛЪВ-А-АНТОН ПАСКАЛЕВ гр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" № 28, рег.ф.д.№1827/1991 на ВТОС, БУЛСТАТ № Е104083208 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № ВТ029/15.02.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-046/24.06.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ030 2007/02/15 ЕТ БОДИСТ-БОРИСЛАВ ДИЦОВ гр. Горна Оряховица, ул."Патриарх Евтимий" № 45, рег.ф.д.№ 1738/1991 г. На ВТОС, БУЛСТАТ № 104104200 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВТ031 2007/03/01 ЕТ ПЕШО-46-ПЕНЬО СТОЯНОВ гр. Стражица, ул. "Пионерска", рег.ф.д. № 2404/1991 г. На ВТОС, БУЛСТАТ № Е 104098377 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № ВТ031/01.03.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-023/02.03.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ032 2007/03/05 ЕТ ГЕНОВ – ВЕНЦИСЛАВ ГЕНОВ гр. Габрово, бул. “Могильов” 84, ет. 1, ап. 6 рег. ф. д. № 308/2006 г. на Габровски ОС, БУЛСТАТ 107582278 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, инсталации, съоръжения, горивни уредби и газови уреди за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа Удостоверение № ВТ032/05.03.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-049/03.07.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ033 2007/03/08 ХИАДИ ООД гр. Габрово, ул. "Найден Геров" 44, ет. 1, ап. 3, рег.ф.д. № 659/2003 г. На ГОС, БУЛСТАТ № 107556965 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
ВТ034 2007/03/08 КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД гр. Габрово, бул "Столетов" 10, рег.ф.д.№ 1424/1993 г. На ГОС, БУЛСТАТ № 817058133 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения-товароподемни кранове(козлови, мостови, висящи дву- и триопорни, конзолни), товароподемни електрически колички, електрически телфери, сменяеми товарозахващащи съоръжения окачени на товароподемната кука, газови съоръжения, газови инсталации, горивни уредби и газопроводи за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане 1,6 МРа(без изпълнение на неразглобяеми съединения чрез твърдо спояване на мед). Удостоверение № ВТ034/08.03.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-223/30.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ036 2007/04/25 ЕТ ЦВЕЛС-ЕЛЕНА ЦОНЕВА гр. Стражица, ул. "Ив. Пейков" № 9Б, рег.ф.д. № 7/1999 г. на ВТОС, БУЛСТАТ 104107043 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със сложна конструкция - асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване, със скорост до 1,0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане. Удостоверение № ВТ036/25.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-112/08.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ037 2007/05/21 ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВТ АД гр. Велико Търново, ул. “Н. Габровски” №71Б р.ф.д. № 426/1995 на ВтОС БУЛСТАТ № 104002900 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с работно налягане до 4 МРа, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, газопроводи с налягане до 1,6 МРа, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с налягане до 1,6 МРа.
ВТ047 2007/06/08 ЕНЕРГИЯ 2001 ЕООД гр. Севлиево, ул.”Марин Попов № 53, р.ф.д. № 541/2001 на ГОС БУЛСТАТ № 107527472 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа и съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № ВТ047/08.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-242/20.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ048 2007/06/13 ЕНЕРГИЯ 2001 ЕООД гр. Севлиево, ул.”Марин Попов № 53, р.ф.д. № 541/2001 на ГОС БУЛСТАТ 107527472 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации и горивни уредби и газови уреди за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № ВТ048/13.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-005/20.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ049 2007/06/14 СВИЛОЗА-ЗИК АД гр. Свищов, Западна индустриална зона, р.ф.д. № 1134/2004 г. на ВТОС БУЛСТАТ 104627033 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и повдигателни съоръжения. Удостоверение № ВТ049/14.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016/25.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ050 2007/07/05 МИКС-БГ ООД гр. Севлиево, ул. ”Братя Бъкстон № 3, вх. 4, ет. 2, ап. 5, р.ф.д. № 73/2005 на ГОС БУЛСТАТ 107567730 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа.
ВТ051 2007/11/13 ЕТ ЕКВАТОР-МАРИН АТАНАСОВ гр. Севлиево, ул. ”Люляк” №5 р.ф.д. № 851/1990 на ГОС БУЛСТАТ Е 817028122 Поддържане, ремонтиране и преустройване на следните съоръжения с повишена опасност с работно налягане до 1,6 МРа: 1. Съдове, работещи под налягане; 2. Газови съоръжения, газови инсталации, газопроводи, горивни уредби и бутилкови инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № ВТ051/13.11.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-044/03.05.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ052 2007/07/20 НАДЕЖДА И СИНОВЕ ООД гр. Севлиево, ул. ”Шипка” № 9 р.ф.д. №26/2007 БУЛСТАТ № 107586912 Поддържане, ремонтиране и преустройване на битови газови уреди за природен газ и газопроводите към тях за работно налягане до 0,01 МПа.
ВТ053 2007/07/23 ЕТ И.П.И. - ИЛИЯ ИЛИЕВ гр. Габрово, ул. "Венец" № 8, вх."А", рег. ф. д. № 193 / 2001 г. на ГОС, БУЛСТАТ: 107523357 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
ВТ054 2007/08/24 ЕТ ТОДОР-ТОМИЛ МАЛЧЕВ гр.Севлиево, ул. „Дунав” № 15, ет. 3 рег. ф. д. № 617 /1997 г. на ГОС, БУЛСТАТ Е 107029233 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа, промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа, преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях, автомобилни газоснабдителни станции, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнен въглеводороден газ с работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № ВТ054/24.08.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-037/16.06.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4
ВТ055 2007/09/05 ЕТ ЦАНКО ДОНЕВ-ДОНКОМЕРС гр. Велико Търново, ул. „Димитър Рашев” № 20, рег. ф. д. № 489 /2005 г. на ВТОС, БУЛСТАТ 104636301 Поддържане, ремонтиране и преустройване на следните газови съоръжения и инсталации за природен газ: 1. стоманени разпределителни газопроводи с работно налягане до 1,6 МРа и съоръженията към тях; 2. стоманени промишлени и сградни газови инсталации с работно налягане до 1,6 МРа , вкл. газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях; 3. медни газопроводи с работно налягане до 0,01 МРа и дебелина на стената до 4 mm.; 4. автомобилни газови уредби. Удостоверение № ВТ055/05.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-041/24.02.2017 г. на Зам. Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ВТ056 2007/09/17 СД ТЕРМОАВТОМАТИКА-ДИМОВ, САРАЛИЕВ И СИЕ гр. Велико Търново, ул. „Д. Иванов” № 3, вх. Б рег. ф. д. № 72 /1989 г. на ВТОС, БУЛСТАТ Ю 020427579 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура до 250°С и работно налягане до 1,6МРа, съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа, парни котли с работно налягане до 4 МРа и водогрейни котли, разпределителни газопроводи с раб. налягане до 1,6 МРа, промишлени и сградни газови инсталации, съоръжения, горивни уредби, бутилкови инсталации за природен газ и газови съоръжения и инсталации, горивни уредби, газопроводи, бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № ВТ056/17.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-101/19.12.2018 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ057 2007/10/09 ДИСТРИГАЗ-ВТ ЕООД с. Арбанаси, община Велико Търново рег. ф. д. № 160 /2003 г. на ВТОС, БУЛСТАТ 104601451 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени газопроводи, съоръжения, инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ с раб.налягане до 0,5 МРа и газопроводи от медни тръби с работно налягане до 0,01 МРа. село Арбанаси къща № 113
ВТ058 2008/01/30 ЕТ ДЕКО-СИДЕР ДЕЕВ-СТОЯНКА ДЕЕВА гр. Севлиево ул. „Ален мак” №4 рег. ф. д. №601 /1994 на Габровски ОС БУЛСТАТ 107593675 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни котли с налягане до 1,3 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110ْ°С, съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа, електрически телфери, мостови, козлови и конзолни кранове. Удостоверение № ВТ058/30.01.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-051/08.07.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ059 2008/03/19 ЕНРЕМ ЕООД гр. Свищов, Западна индустриална зона площадка на „ТЕЦ Свилоза” – административна сграда рег. ф. д. №1488 / 2007 БУЛСТАТ 104696061 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане на транспортирания флуид до 10 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане до 10 МРа 3. Парни котли с работно налягане до 10 МРа и водогрейни котли. Удостоверение № ВР059/19.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-220/24.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ060 2008/03/19 ММС БАСТРЕВ ЕООД гр. Габрово, ул. "Петър Михов" № 11, ет. 5, ап. 15, рег. ф. д. № 346 / 2007 г. на ГОС, БУЛСТАТ 107590259 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s.
ВТ061 2008/04/04 ЕТ „ЕНЧЕВ-2-НИКОЛА ЕНЧЕВ”, гр. Горна Оряховица, ул. „Беласица” № 21, рег. ф. д. № 2817 / 1990 г. на ВТОС, БУЛСТАТ 104118641 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № ВТ061/04.04.2008 г. е изменено със Заповед № А-О-009/31.07.2008 г. на Главния директор на ГД ИДТН.
ВТ062 2008/04/15 ЕТ ИНГЕБОРГ-ДЕМИРОВА гр. Габрово, Бул.”Априлов” № 25, ет.4, рег. ф. д. № 793_1993 г. на ГОС, БУЛСТАТ 817056794 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери и строителни товаро-пътнически подемници. Удостоверение № ВТ062/15.04.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-097/16.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ063 2008/05/08 СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД гр. Севлиево ул.”П.Р.Славейков” №1 рег. ф. д. № 745 / 1999 на Габр.ОС БУЛСТАТ: 107063552 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, стоманени и полиетиленови промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с налягане до 1,6 МРа. град Севлиево ул. "Бор" № 4
ВТ064 2008/05/15 „РАХОВЕЦГАЗ 96” ЕАД Горна Оряховица Ул. „Отец Паисий” №12 ЕИК 104028514 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за природен газ с налягане до 1,6 МРа, без изпълнение на неразглобяеми съединения върху цветни метали и пластмаси. Удостоверение № ВТ064/15.05.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-013/28.07.2009 г. И. Д. Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 във връзка с чл. 36, ал. 2 т. 1 от ЗТИП.
ВТ065 2008/06/02 ДЕНИК ЛИФТ ЕООД гр. Велико Търново ул. „България” № 21Б, вх. 2, ЕИК 200079843 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВТ066 2008/06/17 МЕТАЛ-МИТЕВ ООД гр. Севлиево, ул. „Гочо Москов” №16, ет.2 рег. ф. д. № 706/2005 г. на ГОС БУЛСТАТ: 107577895 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ с налягане до 1,6 МРа и съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № ВТ066/17.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-052/09.08.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл.36а, ал. 3 от ЗТИП.
ВТ067 2008/06/26 БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД с.Кръвеник, община Севлиево, област Габрово, рег. ф. д. 727/1998 г. на ГОС БУЛСТАТ: 107049307 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, портални и конзолни кранове с товароподемност до 50 t, товароподемни колички, движещи се по надземни релсови пътища с товароподемност до 50 t, електрически телфери с товароподемност до 50 t, товарозахващащи органи, сменяеми товарозахващащи приспособления и подвижни работни площадки.
ВТ068 2008/07/04 ДРАГАЖЕН ФЛОТ-ИСТЪР АД гр. Свищов, ул. „Дунав” № 12, рег. ф. д. № 118 / 1996 г. ВТОС, БУЛСТАТ Ю 104054085 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Портални кранове с товароподемност до 20 t и обсег на стрелата до 32 m, 2. Мостови кранове с товароподемност до 12.5 t и с височина на повдигане до 16 m, 3. Козлови кранове с товароподемност до 20 t и с височина на повдигане до 16 m, 4. Конзолни кранове с електрически телфер с товароподемност до 1 t и с височина на повдигане до 16 m, 5. Електрически телфери с товароподемност от 125 kg до 12.5 t и с височина на повдигане до 16 m, 6. Товарозахващащи органи, 7. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука.
ВТ069 2008/07/07 МАНЕВ-М ООД гр. Габрово, ул. „Чумерна” № 22, ет. 3, ап. 13, ЕИК 200120553 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВТ070 2008/07/10 СЕНАЛ-ВИП ООД гр. Габрово, ул. „Орловска” № 60, рег. ф. д. № 644 / 1994 г. на ГбОС, БУЛСТАТ Ю 817066183 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № ВТ070/10.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-190/28.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
ВТ071 2008/08/06 СТРОЙГАЗ ООД Велико Търново ул. „Ниш” №7, ет. 2 ЕИК 104631875 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни котли с работно налягане до 0,07 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 115ºС 2.тръбопроводи за водна пара и гореща вода 3.метални газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ с налягане до 1,0 МРа и бутилкови инсталации за природен газ. Удостоверение № ВТ071/06.08.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-032/04.04.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ072 2008/10/29 КЛАСИКА ЕООД гр. Севлиево, ул. „Ален мак” № 4, рег. ф. д. № 417/2003 г. на ГОС БУЛСТАТ 107554277 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и конзолни кранове, и електрически телфери. Удостоверение № ВТ072/29.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-073/04.12.20015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл.36а, ал. 4 от ЗТИП
ВТ073 2008/11/05 СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД гр. Горна Оряховица, ул. „ Свети Княз Борис I” № 25, ЕИК 814191858 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, конзолни, портални и стелажни щабелни кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери, товарозахващащи органи и товарозахващащи приспособления. Удостоверение № ВТ073/05.11.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-012/18.02.2019 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл.36а, ал. 3 от ЗТИП
ВТ074 2008/12/09 МОНТАЖИ ЕМ ООД гр. Свищов, ул. “Тодор Миланович” № 7, рег. ф. д. № 343 / 1997 г. на ВТОС, БУЛСТАТ Ю 104045951 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. Парни котли с работно налягане до 4,0 МРа и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане, с работно налягане до 4,0 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с температура на транспортираната среда до 350 ºС или налягане до 4,0 МРа.
ВТ075 2008/12/15 ЕТ ГАРАНТ Р.С – ХРИСТО РУСЕВ гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев” №75, рег. ф. д. № 637 / 1992 г. на ГОС, БУЛСТАТ Е 040490423 Поддържане, ремонтиране и преустройване на медни промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби, с работно налягане до 0,01 МРа, и газови уреди за природен газ. Удостоверение № ВТ075/15.12.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-052/08.07.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ076 2008/12/15 РУСГАЗ ООД гр. Павликени, ул. “Иван Вазов” № 4, ет. 2, ап. 4 ЕИК 200212514 Поддържане, ремонтиране и преустройване на медни промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби, с работно налягане до 0,01 МРа, и газови уреди за природен газ. Удостоверение № ВТ076/15.12.2016 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-040/10.07.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП град Павликени ул. ЦАР КАЛОЯН № 12
ВТ077 2008/12/15 ТОПЛИНА М ООД гр. Севлиево, ул. “Свещеник Радион” № 14, рег. ф. д. № 761 / 2005 г. на ГОС, БУЛСТАТ 107566906 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации и горивни уредби, с работно налягане до 1,6 МРа, и газови уреди за природен газ. Удостоверение № ВТ077/15.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-212/22.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ078 2009/04/30 ЕТ ЛИФТ СЕРВИЗ – ИВАН ЧАКЪРОВ гр. Велико Търново, ул. „Димитър Иванов” № 17, рег. ф. д. № 3085 / 1991 г. на ВТОС, БУЛСТАТ Е 814117288 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № ВТ078/30.04.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-111/23.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
ВТ079 2009/05/11 МАРИНА ООД гр. Габрово, ул. „Опълченска” № 40А, ЕИК 817073690 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 32 t. 2. Конзолни кранове с товароподемност до 32 t. 3. Товароподемни колички, движещи се по надземни релсови пътища. 3. Електрически телфери с товароподемност до 32 t. 4. Товарозахващащи органи. 5. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука. 6. Подвижни работни площадки. Удостоверение № ВТ079/11.05.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-009/29.01.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Габрово Пощенски код: 5300 ул."ОПЪЛЧЕНСКА" 40А
ВТ080 2009/05/25 ИНТЕР ЛИФТА ЕООД гр. Габрово, ул. „Цанко Дюстабанов” № 22, ет. 14, ап. 40, ЕИК 200438221 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № ВТ080/25.05.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-067/12.08.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ081 2009/06/15 ЕТ МАРИН КАМБУРОВ-МАРСА гр. Велико Търново, ул. П.Ю.Тодоров № 11, ет. 1, ап. 1, ЕИК 200508659 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № ВТ081/15.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-017/17.02.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ082 2009/07/03 МАНДА НОРД ЕООД гр. Свищов ул. „Младост” №6, вх. Б, ет. 4, ап. 27 ЕИК 104693873 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли с работно налягане до 4,0 МРа, съдове, работещи под налягане до 4,0 МРа и тръбопроводи за водна пара и гореща вода с раб. налягане до 4,0 МРа; Удостоверение № ВТ082/03.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-218/24.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2.Товароподемни кранове до 40 т., товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, електрически телфери, подвижни работни площадки и товарозахващащи органи;
3. Разрледелителни газопроводи с раб. налягане до 1,0 МРа и съоръженията към тях, промишлени газови съоръжения, инсталации и горивни уредби с раб. налягане до 0,6 МРа и сградни газови инсталации и уреди за природен газ с раб. налягане до 0,01 МРа.
ВТ083 2009/11/10 ЕТ КОМФОРТ-ИНЖЕНЕРИНГ–ВАСИЛ ХРИСТОВ с. Армените, п.к. 5347 община Габрово ЕИК 107057617 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни котли с раб. налягане до 4,0 МРа и водогрейни котли. Удостоверение № ВТ083/10.11.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-207/17.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Съдове, работещи под налягане до 4,0 МРа.
3. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ.
4. Стоманени газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
5. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с температура на транспортираната среда до 350◦С или налягане до 4,0 МРа.
ВТ084 2009/11/26 ЕТ КОНДОР 2000 – РОСИЦА ЙОСИФОВА с. Първомайци, п.к. 5139 ул.”Княз Александър Батенберг” №150 община Горна Оряховица област В. Търново, ЕИК 104535841 Поддържане и ремонтиране на газови уреди и горивни уредби за природен газ с работно налягане до 0,15 МРа, без изпълнение на неразглобяеми съединения. Удостоверение № ВТ084/26.11.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-26/17.05.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ085 2010/05/18 МСМ ГАЗ ООД гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро” № 5, вх.Г, ет. 1, ап. 2 ЕИК 104501262 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове и компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
ВТ086 2010/05/19 ДИСТРИГАЗ-ВТ ЕООД с. Арбанаси, община В. Търново, къща № 113 ЕИК 104601451 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, съоръжения, инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа.
ВТ087 ЕЛСТРОЙ ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. Свищов, ул. „Студентска” № 4, ЕИК 200506626 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Товароподемни кранове с товароподемност до 100 t. 2. Товароподемни електрически колички,движещи се по надземни релсови пътища с товароподемност до 40 t. 3 Електрически телфери. 4. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит. 5. Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнити, спредери и др. 6. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука – сапани, клещеви захвати, траверси и др. 7. Подвижни работни площадки. Удостоверение № ВТ087/09.06.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-232/13.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ВТ088 2010/07/29 ЛИФТ ТРАНС ЕООД гр.Дебелец, област Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 15, ЕИК 201055770 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВТ089 2011/02/18 „ЗАХАР”ЕАД (Ремонтно механичен завод, гр. Горна Оряховица), гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 93, ет. 9, ЕИК 123724063 Поддържане и ремонтиране на : 1. Мостови кранове с товароподемност до 10 тона; 2. Електрически телфери с товароподемност до 12,5 тона; 3. Козлови кранове товароподемност до 12,5 тона 4. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа и работна температура до 2000С; 5. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа и работна температура до 3000С. Удостоверение № ВТ089/18.02.2011 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-082/20.06.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ090 2011/06/01 АСАНСЬОРИ ВТ 2009 ЕООД гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” № 37, ЕИК 200984551 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВТ091 2011/08/08 ВЕКО ОЙЛ ЕООД ул. “Фридрих Енгелс” № 60 бл. 45, вх. А, ет. 1 ЕИК 117038750 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
ВТ092 2012/06/27 ЕКВАТОР-М ООД гр. Севлиево ул. „Генерал Никола Ганев“ № 23 ЕИК 201373463 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; Удостоверение № СТ092/27.06.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-197/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Метални газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации и горивни уредби за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Метални газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове.
ВТ093 2012/09/12 ЕМКА АД гр. Севлиево ул. „Никола Петков“ № 30 ЕИК 107001173 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови кранове;
2. Конзолни кранове с товароподемност до 2т.;
3. Електрически телфери с товароподемност до 5 т.;
4. Товарозахващащи приспособления.
ВТ094 2012/11/14 ТЕДА ЛИФТ ООД Гр. Габрово Ул. „Скобелевска“ №12, вх. Б ЕИК 202149386 Поддържане, ремонтиране и преустройване на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m.
ВТ095 2013/02/08 ТЕДА ЛИФТ ООД гр. Габрово, ул. „Скобелевска” №12, вх. Б, ет. 1, ап. 2 ЕИК 202149386 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора.
ВТ096 2013/03/12 СЕНАЛ ЛИФТ ООД гр. Габрово, Бул. "Могильое" №42, ет. 3, ап. 8, ЕИК 202275709 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
ВТ097 2013/04/23 ЕТ ГРИГОР-М-ГРИГОР АНГЕЛОВ гр.Велико Търново, ул."Стара планина" №15, вх. А, ет. 1, ап. 2 ЕИК 814100100 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електрохидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25m. Удостоверение № ВТ097/23.04.2013 г. е обезсилено и търговецът е заличен със Заповед № А-О-087/08.12.2014 г., на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ098 2013/05/15 АНИРА ЕООД гр. Велико Търново, ул. „Възрожденска”, вх. А, №2, вх. А ЕИК 104588395 Поддържане и ремонтиране на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове;
2. Конзолни кранове;
3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
5. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер и електромагнит;
6. Товарозахващащи приспособления;
7. Окачени кошове за повдигане на хора;
8. Подвижни работни площадки.
ВТ099 2014/04/23 РГС ООД гр. Габрово, бул. "Хемус" № 4 и ЕИК 1075348012 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Метални газопроводи и промишлени газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ;
2. Метални газопроводи и газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
ВТ100 11.08.2014 г. ЕТ ТРАНС ЛИФТ - ВИХРЕН ВЕЛИКОВ гр. Велико Търново; "Стара планина" 15, вх. А, ет. 1, ап. 2 ЕИК 202979503 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № ВТ100/11.08.2014 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-088/22.10.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВТ101 11.08.2014 г. СТРОЙКО ЕООД гр. Трявна, ул. "Индустриална" №1 ЕИК 107564549 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,0 Mpa; Удостоверение № ВТ101/11.08.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-012/23.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
2. Метални газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ с работно налягане до 1,0 Mpa;
ВТ102 29.12.2014 г. ЕЛМОТ АД гр. София, район Изгрев, ул. "Академик Методи Попов" № 24, ет. 4 и ЕИК 104017546 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Кранове мостови едногредови с телфер, с товароподемност над 40 тона и двугредови кранове с количка, с товароподемност над 40 тона;
2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
3. Товарозахващащи приспособления - куки;
ВТ103 18.02.2016 г. "МВ ЯНТРА" АД, гр. Габрово, ул. "Неофит Рилски" № 10 и ЕИК 115864973 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове; 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
ВТ104 2016/06/14 ЕТ "СУИС-ПЛАМЕН ТРИФОНОВ", гр. Горна Оряховица, ул. "Лозен Град" №4 ЕИК: 104632781 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № ВТ104/14.06.2016 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-176/28.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
ВТ105 05.04.2017 г. "ЕНЕРГИЯ-2001" ЕООД гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" № 53, ЕИК: 107527472 Поддържане, ремонтиране и преустройване (без ограничителните им устройства) при работно налягане до 1,6 МРа на: 1.Метални съдове, работещи под налягане; 2.Парни и водогрейни котли; 3.Метални тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4.Газопроводи, газови съоръжения и газорегулаторни пунктове и табла на промишлени сградни газови инсталации, работещи с природен газ.
ВТ106 22.06.2017 г. "НИКО-96" ЕООД гр. Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий" № 61, ЕИК: 104615248 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Метални съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 2.Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 3.Метални тръбопроводи за пара и гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа; 4.Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове и табла и горивни уредби на промишлени и сградни газови инсталации за природен газ.
ВТ107 08.11.2017 г. "ЕКВАТОР М" ООД гр. Севлиево, ул. "Ген. Никола Генев" № 23, ЕИК: 201373463 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Парни котли с работно налягане до 1,6 МРа и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за пара и гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Съоръжения, инсталации и уреди за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа.
ВТ108 28.02.2018 г. „ДНЛ-ЕЛЕКТРОНИКС” ООД гр. Габрово, ул. "Коста Евтимов" № 49, ЕИК: 107554658 Поддържане ремонтиране и преустройване на:
1. Метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферното налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, без поддържане на ограничителните им устройства;
2. Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, без поддържане на ограничителните им устройства;
3. Газопроводи, промишлени газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ;
4. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
ВТ109 20.04.2018 г. "ФРОМИТ" ООД гр. Горна Оряховица, ул. "Екзарх Йосиф" № 11, ЕИК: 104682357 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Стоманени съдове предназначени за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа, но не по-голямо от 1,6 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, включително на ограничителните им устройства;
2. Стоманени газопроводи, газови инсталации, газоснабдителни станции, пунктове за пълнене на бутилки, автомобилни газоснабдителни станции и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа.
ВТ110 28.11.2018 г. "ТЕРМОАВТОМАТИКА-ДИМОВ, САРАЛИЕВ 2018" ООД гр. Велико Търново, ул. "Симеон Велики" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 11, ЕИК: 205051417 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане от 0,6 МРа до 1,3 МРа и гореща вода с температура до 200⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и нормалния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
2. Метални съдове с работно налягане до 1,6 МРа предназначени за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, включително поддържане на техните ограничителни устройства, без електрохимична защита;
3. Парни и водогрейни котли, с топлинна мощност над 116,3 kW и работно налягане до 1,3 МРа, включително поддържане на техните ограничителни устройства;
4. Метални разпределителни газопроводи за природен газ и съоръженията към тях, с работно налягане до 1,3 МРа;
5. Метални газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа.
ВТ111 06.06.2019 г. "ПОДЕМ ГАБРОВО"ЕООД гр. Габрово, ул. „Първи май 3“ № 3, вх. А, ет. 4, ап. 4 и ЕИК: 010205612 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови и козлови кранове;
2. Кулокранове;
3. Конзолни кранове.
II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Подвижни работни площадки.
ВТ112 11.09.2019 г. "МЕТАЛСТРОЙ-СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ"ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, ул. „Панайот Хитов“ № 4 и ЕИК: 104586166 Поддържане, ремонтиране и преусторйване на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови, козлови и полукозлови кранове;
2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
3. Конзолни кранове;
4. Бордови кранове.
II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Подвижни работни площадки.
ВТ113 18.10.2019 г. "ПАНЕВ ЕЛЕКТРИК"ООД, гр. Свищов, ул. "П. Р. Славейков" № 1 и ЕИК: 205680381 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ВТ114 08.01.2020 г. ''СЕНАЛ ЛИФТ'' ООД, гр. Габрово, ул. "Варовник" № 11, ет. 1, ап. 2 и ЕИК 202275709 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.
ВТ115 04.03.2020 г. ''ГАЛИЦА ЛИФТ'' ЕООД, гр. Свищов, ул. "Филип Тотю" № 17А и ЕИК 205744268 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост на движение до 1,0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограгичена височина на повдигане.