одобрен

Регистър на сигнали през м. февруари 2019 г.

Уникален идентификатор:  857d36ca-d170-400b-a011-6dc6e86eacdd

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-13 16:55:55
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-03-13 16:55:55

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Февруари 2019 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 01.02.2019г. С-11/01.02.2019 г. Замърсяване и оцветяване на р. Поройна, след точка на заустване на дъждовни и дренажни води от „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен РИОСВ – Шумен Извърши се извънредна проверка във връзка с установена в социална мрежа, информация за замърсяване на р. Поройна в близост до пивоварна – Шуменско пиво. При оглед на реката е установено наличие на плаващи леки фракции отличаващи се видимо, като нефтопродукти или мазнини. Беше уведомен дежурен екип на РЛ-Шумен към ИАОС и БДЧР. Взети са водни проби от отпадъчни води, при точката на заустване на дъждовни и дренажни води. За извършената проверка е съставен Протокол за проверка № АН-02/01.02.2019 г., с който е дадено предписание за установяването и прекратяване на заустването на замърсени отпадъчни води.
2 05.02.2019г. С-12/05.02.2019 г. Оцветяване на водите на р. Поройна в оранжев цвят в района на бензиностанция „Шел“ РИОСВ-Шумен БДЧР-Варна Извърши се проверка, съвместно с БДЧР-Варна и РЛ-Шумен. Провери се р. Провадийска в района от ЖП прелез до мост до Томбул джамия. При мост до бензиностанция „Шел“ и при мост до спортна зала „Младост“ се установи, че водите в реката са с бледо жълто зелено оцветяване, мътни и с канална миризма. Взеха се водни проби от повърхностни води от мост при зала „Младост“ и от мост при „Томбул джамия“ по заявка на БДЧР. От проверката се установи, че се касае за залпово замърсяване в участъка между пл. „Оборище“ и кръстовището на бул. „Симеон Велики“ при Томбул джамия. Този участък е покрит и не може да се установи визуално източника на замърсени води в реката.
3 07.02.2019г. С-13/07.02.2019 г. Замърсяване с отпадъци яз. Цонево РИОСВ-Бургас По електронната поща на РИОСВ-Шумен е постъпил сигнал с вх. №С-13/07.02.2019 г. за наличие на сметище в село Добромир, общ. Руен, обл. Бургас, което сметище се намира в непосредствена близост до яз. Цонево. С писмо сигнала е препратен за решаване по компетентност на РИОСВ-Бургас, на чиято територия се намира с. Добромир и замърсения участък около язовира.
4 11.02.2019г. С-14/11.02.2019 г. Извършено наторяване на земеделски земи с минерални торове в забранен срок съгласно Заповед №РД09-877/09.11.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Заповед №РД-791/27.11.2017 г на Министъра на околната среда и водите РИОСВ-Шумен, БДДР и ОДБХ Извърши се съвместна проверка на място с. Водица от РИОСВ-Шумен и БДДР Състави се констативен протокол ЗВ-04/13.02.2019 г. извърши се опит да се достигне до земеделските имоти на които се е извършвало наторяване но поради наличната снежна покривка и лошата атмосферна обстановка не се извърши оглед на имотите. По представени от ОДБХ-Търговище протоколи с № 001961/21.02.2019 г. и №001962/22.01.2019 г. те са установили извършване на наторяване на земеделски земи с азотосъдържащи торове „Карбамид“ през периода 12-14.01.2019 г. в нарушение на Заповед №РД09-877/09.11.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Заповед №РД-791/27.11.2017 г. на Министъра на околната среда и водите.
5 14.02.2019г. С-15/14.02.2019 г. Нерегламентирани дейности във ветеринарна аптека и лечебница в гр. Нови пазар, ул. „Патриарх Евтимий“ № 14 РИОСВ – Шумен, ОДБХ - Шумен Изпратено е писмо изх. № 15-С от 20.02.2019 г. до ОДБХ – Шумен за извършване на съвместна проверка. Извършена е проверка на място на 22. 02. 2019 г., с КП № ПП-10 от 22. 02.2019. При проверката не са установени нередности, не са дадени предписания, както и не са предприемани административно наказателни дейности. При проверката на място от ОДБХ - Шумен във ветеринарната амбулатория и ветеринарната амбулатория са установен нарушения свързани с воденето на дневника за ВМП, съхранение на ветеринарномедицински продукти с изтекъл срок на годност и съхранение на разфасовани храни за домашни любимци. Във връзка с констатираните несъответствия, на управителя на ветеринарномедицинска аптека и управителя на ветеринарната амбулатория, са дадени съответните предписания, както и предстои съставяне на актове за установяване на административни нарушения. Изпратено е писмо с резултатите от проверките до подателя на сигнала изх. № 15 – С от 27.02.2019 г.
6 18.02.2019г. С-17/18.02.2019 г. Изтичане на замърсени води от Музея на Кирилицата, гр. Плиска, общ. Каспичан по съседните улици - по обяд и през 18:00 ч. – 19:00 ч. РИОСВ – Шумен, Извършена е проверка на място на 18.02.2019 г. с КП-ПС-04 от 18.02.2019 г. на Комплекс „Стара Плиска“ във връзка с постъпил сигнал за изтичане на замърсени води от комплекса, съвместно с представители на Община Каспичан и кметство Плиска. При проверката се установи, че отпадъчните води от дейността на комплекс „Стара Плиска“, след постъпване в пречиствателен модул, чрез изведена канализационна тръба извън оградата се изтичат в земна яма. Същата е оформена на терен в близост до прилежащ частен имот. Ямата прелива и замърсените отпадъчни води се оттичат по улиците на града. От отпадъчните води се излъчва канална миризма. Предстои съставяне на АУАН.
Община Каспичан
7 19.02.2019г. С-18/19.02.2019 г. Неполагане на грижи за поддържане живота на вековно дърво Дъб в землището на с. Добри Войниково, общ. Хитрино РИОСВ – Шумен, Община Хитрино Извършена е проверка на място с Констативен протокол № ДС-03/01.03.2019г., при която се установи, че липсва оградата около дървото и има 3 бр. хралупи по ствола на дървото. Започнало е суховършие и процес на гниене на дървото отвътре. Дадени са 2 бр. предписания – в срок до 01.04.2019 г. да се изгради нова ограда около дървото, която да обхваща короната му и да се предприемат мерки по санитарна обработка на отворилите се хралупи, като след приключване на дейностите писмено да се уведоми РИОСВ – Шумен. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
8 20.02.2019г. С-19/20.02.2019 г. Не заплащане на дължимите такси към организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки от фирма “Системстрой“ ЕООД. РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място на дружеството с КП СР-09/08.03.2019 г. при което се установи, че дружеството изпълнява задълженията си по чл. 14 от ЗУО, като участие в колективна система. Начисляват се и заплащат дължимите продуктови такси. За липсващи документи е дадено 1 бр. предписание и 1 предписание за заверка на ОК. Подателя на сигнала не иска да присъства и да бъде информиран за резултатите от проверката
9 26.02.2019г. С-20/26.02.2019 г. Постъпило обаждане на дежурен телефон на 25.02.2019 г. от жител на кв. Дивдядово, ул. *** №***, относно замърсяване на въздуха от коминско тяло на частен дом, находящ се на ул. *** № ***, кв. Дивдядово, гр. Шумен. Община Шумен Изпратен е сигнала до Община Шумен с писмо изх. №С-20-1/28.02.2019 г.по компетентност.