одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж Община Попово 2019

Уникален идентификатор:  865fdd20-b1fb-48f2-ab39-7806043a8563

Описание:

Регистър на издадените разрешителни за строеж Община Попово 2019

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-16 17:01:42
  • Създаден от: yoanna_petrova
  • Последна промяна: 2020-01-16 17:01:42

строеж

възложител

Нас.място

кв

УПИ

ПИ

Стр.разр

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Автомивка-етапно изпълнение „Алтметал“ ООД, гр.Попово Попово 149 VІІ 57649 1/09.01.2019г.
Първи етап: „Автомивка с технологично оборудване на клетки 1 и 2“ ХІІ 503,2991
Втори етап: технологично оборудване на клетки 3 и 4
2 Реконструкция на храма и възстановяване на сградата за църковно-просветна дейност и църковни тържества и подобряване на прилежащите пространства при църква „Света Троица“; І-ви етап: „Реконструкция на храма иподобряване на прилежащите пространства при църква „Света Троица“; ІІ-ри етап: Реконструк-ция на сградата за църковно-просветна дейност Църква „Света Троица“, с.Кардам Кардам 36 ХІ 192 Зап.№ З-19-44/
29.01.2019г. по чл.154 от ЗУТ
Към РС 21/01.06.2016г.
3 Преустройство на първи етаж на същ.сграда в цех за издуване на бутилки от РЕТ ЕТ „Иванов-Компани –Иван Иванов“, гр.Русе Водица 22726 2/29.01.2019г.
637,51
4 Преустройство на съществуващ навес в помеще-ние за съхранение на производствени материали, продукция и опаковки „Елена груп“ ЕООД, гр.Попово Попово 4 ІІІ 57649.503. 3/12.02.2019г.
3109
5 Гараж Джон Бедфорд-смяна на възложител Паламарца 75 ІХ 570 Зап.№З-19-87/ 19.02.2019г. за поправка на РС по чл.161 ЗУТ 52/31.07.2018г.
6 Гараж Джон Бедфорд-смяна на възложител Паламарца 75 Х 571 Зап.№З-19-88/ 19.02.2019г. за поправка на РС по чл.161 ЗУТ 53/31.07.2018г.
7 Силозно стопанство-6 бр. силози с общ капацитет на силозната група до 50000 м3, авторазтоварище, елеваторна шахта с тунел, буферни съдове за зърно, ЖП товарорище, команден пункт и естакади „КРИСТЕРА“ АД Попово 5 І 57649.503.3224 Зап.№З-19-92/ 20.02.2019г. за поправка на РС по чл.62 АПК 64/29.11.2017г.
гр. Попово
8 Изграждане на бетонова площадка в имот 57649.503.3764 по КК на гр.Попово „Ка-метал-2013“ ЕООД, гр.Попово Попово 57649.503.3764 4/26.02.2019г.
9 Подземни тръбни отклонения и оптичен кабел от съществуващи стълбове и шахти към многоетажни жилищни сгради в гр. Попово, общ. Попово ,,Нетуоркс-България“ ЕООД гр.Русе Попово 5/05.03.2019г.
10 Сглобяема жилищна сграда Асен Пилевски С. Зараево 38 VI 335 6/11.03.2019г.
11 Сградно канализационно отклонение Живка Ангелова 85 II 503,1597 7/12.03.2019г.
12 Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа в сграда етажна собственост в гр. Попово, жк Русаля №58 ,,Нетуоркс-България“ ЕООД гр.Русе Попово 129 I 503.2291.6 8/13.03.2019г.
13 Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа в сграда етажна собственост в гр. Попово, ул Гагарин 9 ,,Нетуоркс-България“ ЕООД гр.Русе Попово 111 V 503.2154.3 9/20.03.2019г.
14 Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа в сграда етажна собственост в гр. Попово, ул Гагарин 11 ,,Нетуоркс-България“ ЕООД гр.Русе Попово 111 V 503.2154.4 10/20.03.2019г.
15 Производствена база за осветителни тела в сграда с идентификатор 57649.49.102.6 Красимир Кръстев 57649.49.102 11/25.03.2019г.
16 Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар ЕТ ,,Деко-2002-Дечо Дечев Дечев гр. Попово Садина 123а VI 12/26.03.2019г.
17 Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщи-телна мрежа в сграда етажна собственост в гр. Попово, ул Гагарин 1А, вх. Б ,,Нетуоркс-България“ ЕООД гр.Русе Попово 111 Va 503.2214.2 13/26.03.2019г.
18 Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа в сграда етажна собс-твеност в гр. Попово, ул Гагарин 13, вх Б ,,Нетуоркс-България“ ЕООД гр.Русе Попово 110 I 503.2156.1 14/26.03.2019г.
19 Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа в сграда етажна собственост в гр. Попово, жк Русаля 50 ,,Нетуоркс-България“ ЕООД гр.Русе Попово 157 II 503.2301.2 15/02.04.2019г.
20 Плътна ограда с височина до 2,20м Петър Станев Попово 154 Х 503.2831и 16/09.04.2019г.
Пейо Пиде-жиев и Нелка Пидежиева 503,283
21 Ограда по уличната и южната регулация Марин Христов Кардам 43 VI 561 17/09.04.2019г.
22 Плътна ограда с височина на плътната част Н=0,60м Галя Ангелова, Метин Мехмедов Кардам 52 XXII 493 ,494 18/15.04.2019г.
23 Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“ ЕООД на територията на общ. Попово ,,Нетуоркс-България“ ЕООД гр.Русе Кардам 19/15.04.2019г.
Ломци
Дриново
24 Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс“ ЕООД на територията на общ. Попово ,,Нетбокс“ ЕООД Попово 20/15.04.2019г.
С. Смирненски, общ. Ветово Ломци Дриново
25 Жилищна сграда, магазин за хранителни стоки и цех за тестени изделия и боза Галя Ангелова и Метин Мехмедов Кардам 52 XXII 493 21/16.04.2019г.
494
26 Двуетажна жилищна сграда Иванка Драганова Ковачевец 26 VII 419 22/16.04.2019г.
27 Подпорна стена с височина до 2,00м Светослав Генчев Попово 1 Х 503,2255 23/16.04.2019г.
28 Завод за производство на мебели „Мебел стил“ ЕООД Попово 3 III 57649.503. 24/16.04.2019г.
Гр. Търговище 3077
29 Преустройство на съществуващ апартамент в практика за първична медицинска помощ „Медика-2000- ИППМП“ ЕООД, гр. Опака Попово 104 VI 503.2122.1.2 25/23.04.2019г.
30 Магазин за промишлени стоки и авторемонтна работилница Деян Борисов и Борислав Борисов Попово 112 ХI 503,2146 Зап.№З-19-260/ 02.05.2019г. към РС 99 /09.06.2005г. по чл.154 ЗУТ
І –ви етап: Авторемантна работилница
31 Плътна ограда с височина Н=2.20м. Красимир Костадинов Попово 67 ХІV 503,1309 26/14.05.2019г.
32 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Садина 4 XI 29 27/14.05.2019г
33 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Захари Стояново 33 V 155 28/15.05.2019г
34 Преустройство на Базова станция за глас и/или данни за БТК ЕАД VN4519 „SADINA TVR“ „БТК“ ЕАД Садина 65067.26.516 29/17.05.2019г
35 Гараж Добринка Станева и Атанас Атанасов Водица 35 XI 222 30/20.05.2019г
36 Лятна кухня Боян Антонов Манастирца 14 XI 82 31/21.05.2019г
37 Основен ремонт на покрив за здравна служба Община Попово Славяново 52 I 588 32/27.05.2019г.
38 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Ковачевец 55 VI 265 33/27.05.2019г
39 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Садина 12 IX- 65 34/27.05.2019г
40 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Садина 134 XII 1171 35/27.05.2019г
41 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Захари Стояново 13 X 20 36/27.05.2019г
42 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Горица 2 VII 19 37/27.05.2019г
43 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Кардам 49 XIV 364 38/27.05.2019г
44 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Кардам 51 III 416 39/27.05.2019г
45 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Садина 68 XII 992 40/27.05.2019г
46 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Садина 109 III 549 41/27.05.2019г
47 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Захари Стояново 13 IX 21 42/27.05.2019г
48 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Помощица 16 V 143 43/27.05.2019г
49 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Глогинка 8 X 78 44/04.06.2019г
50 Магазин за промишлени стоки Деян Борисов Попово 112 X 503,3801 45/04.06.2019г
Борислав Борисов
51 „Магазин и защитна метална козирка“ „Кея-комерс-03“ ЕООД Попово 66,1 46/19.06.2019г
52 Преустройство на същ.магазин за хранителни стоки във ветеринарна аптека и амбулатория „Братя Томови“ АД Попово 116 I 503,2402 47/21.06.2019г
53 Базова станция с честотен обхват 900-1800 MHz C № TGV 0002.A001 „Drinovo“ на „А1 България“ ЕА Кооперация „Прогрес“ Дриново 10A IV 33 48/26.06.2019г
54 Преустройство на съществуващи сгради в строителен хипермаркет и магазин за промишлени стоки „ДУДО СТРОЙ“ ЕООД гр. Опака Попово 6 I 503,3213 49/04.07.2019г
55 Преустройство на съществуваща сграда в бистро и пристройка Дий Дабъл Ю България“ ООД Садина 25 I 374 50/04.07.2019г
56 Навес за съхранение на селскостопанска техника и инвентар Кооперация „Съгласие-93“ с. Садина Садина 65067.101.5 51/12.07.2019г
57 Лятна кухня Станимир П.Михайлов Медовина 65 III 498 52/15.07.2019
58 Стопанска постройка със селскостопанско предназначение Радослав Русев Медовина 44 XIII 222 53/16.07.2019
59 Фабрика за преработка на слънчоглед „Ойропак“ ЕООД гр. София Попово 92,5 54/16.07.2019
Зап.№З-19-744/ 05.11.2019г. по чл.154 от ЗУТ
60 Гараж Айдън Юсеинов Попово 98 Х 503,2036 55/16.07.2019г.
61 Оборудване на същ. АУЗПТ за нуждите на електронна система за събиране на таксите за ползване на републикан-ската пътна мрежа на ба-за изминато разстояние за превозни средства с обща технически допус-тима максимална маса на 3.5т(Тол) и на база време за леки автомобили с об-ща техническа допусти-ма максимална маса до 3.5т(електронна винетка) с Агенция „Пътна инфраструктура“, гр.София Попово 57649.62.3 56/16.07.2019г
подобект: Система за автоматизирано събира-не на данни за трафика по автомобилните пъти-ща в Република Бълга-рия – „Г“-образна рамка № 3042 Попово на път ІІ-51 Ковачевец-Попово км.47+800“
62 Лека постройка за отоплителни материали Ибрахим Ибраимов Попово 69 X 503,1362 57/17.07.2019г
63 Изграждане/реконструкция/ на сградна вод. инсталация на ДГ „Лястовичка“ №3 гр.Попово Община Попово Попово 62A I 503,834 58/22.07.2019г
64 Основен ремонт на пок-рив на основна сграда на ДГ „Слънце“ № 5, гр.Попово Община Попово Попово 130 II 503,2296 59/22.07.2019г
65 Основен ремонт на покрив на паракотелен блок на ДГ „Лястовичка“ №3 гр.Попово Община Попово Попово 62A I 57649.503.834 60/22.07.2019г
66 Едноетажна двуфамилна жилищна сграда Невзат Хюсеинов Кардам 11 VIII 56 61/22.07.2019г
67 Склад за съхранение на суровина и готова продукция „Джи си –Дженерал Комодитис“ООД, гр.Велико Търново Попово 6 XXI 57649.503.3855 62/23.07.2019г
68 Двуетажна жилищна сграда Росен Христов Попово 146 XI 57649.503.3876 63/23.07.2019г
Етапно строителство – първи етап
69 Основен ремонт на тротоарни настилки на северен тротоар на ул.“Ген. Баранов“ в участъка от бул.“М.Маджаров“ до 100.00м в източна посока, гр.Попово Община Попово Попово 57649.503.3582 64/30.07.2019
70 Основен ремонт на тротоарни настилки на северен тротоар на ул.“Ген. Баранов“ в участъка от бул.“М.Маджаров“ до 100.00м в източна посока, гр.Попово Община Попово Попово 57649.503.3545 65/30.07.2019
71 Конструктивно укрепване на сграда в УПИ V-420, кв.26, с.Ковачевец Община Попово Ковачевец 26 V 420 66/30.07.2019г
72 Плътна ограда с височина Н=2.20м Йордан Йорданов Попово 135 XVII 57648.503.2535 67/13.08.2019
Ралица Йорданова
73 Стопанска постройка със селскостопанско предназначение Красимир Костадинов Попово 67 XIV 57649.503.1306 68/13.08.2019
74 Реконструкция на канализационно отклонение за ПИ 57649.503.1221, кв.95, гр.Попово Владимир Начев и Полина Начева Попово 95 II 57649.503.1221 69/13.08.2019
75 Пристройка към същ.търговски обект „Вазаро комерс“ ЕООД Попово 1 XI 57649.503.3760 70/13.08.2019
Гр.София
76 Плътна ограда с височина Н=2.20м Екатерина Ив. Славова Попово 103 V 57649.503.2118 71/19.08.2019
Диян Тодоров
77 Стопанска постройка със селскостопанско предназначение „Три инвест“ ЕООД Глогинка 8 ІХ 78 72/03.09.2019г.
Гр.Сливен
78 Стопанска постройка със селскостопанско предназначение „Три инвест“ ЕООД Садина 134 ХІІІ 1173 73/03.09.2019г.
Гр.Сливен
79 Преустройство на дъскарница в ателие за творческа дейност на основание чл.53 от ЗУТ Димитър Димитров Попово 104 503,21 Зап.№З-19-615/ 03.09.2019г.
По чл.154 ЗУТ към РС 4 / 06.07.2018г.
80 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Паламарца 30 VІІІ 299 74/07.10.2019г
81 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Захари Стояново 20 201 75/07.10.2019г
82 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Кардам 40 ІV 655 76/07.10.2019г
83 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Захари Стояново 32 ІІІ 175 77/07.10.2019г
84 Преустройство на сграда за общ.хранене в месопреработвателно предприятие за производство на сурово сушени колбаси и месни заготовки и разфасовки от бели и червени меса“ „Ерко 2002 ВП“ ЕООД Попово 6 ХVІІ 503,3793 78/22.10.2019г.
Гр.Велики Преслав
85 Преустройство на „автоработилница с битовка и офис в „автомивка“-промени по чл.154 от ЗУТ Теодора Доспадска Попово 57649.66.13 Зап.№ З-19-736/ 29.10.2019г. по чл.154 от ЗУТ към РС 18/13.04.2011г.
86 Фабрика за преработка на слънчоглед – промени по чл.154 от ЗУТ „Ойропак“ ЕООД, гр.София Попово 57649.92.5 Зап.№З-19-744/ 05.11.2019г. по чл.154 от ЗУТ към РС 54/16.07.2019г.
87 Жилищна сграда Милко Йорданов Попово 113 Х 503,243 79/26.11.2019г.
88 Склад за дървен материал „Пи Ейч Консулт 2000“ Попово 4 ІХ 57649.503. 80/02.12.2019г.
ЕООД, гр.София 3110
89 Офис „Агросем 2000“ ООД, гр.Попово Попово 57649.503. 81/02.12.2019г.
3798
90 Преустройство на част от същ.сграда в хлебопекарна Стефка Петрова, Любомира Йорданова, Султана Йорданова Славяново 55 ІХ 566 82/03.12.2019г.
91 Метално табло трансформаторно(МТТ) – 20/0.4кV, 1х63кVА и Кабел 20кV и преход от въздушно в кабелно захранване за ел.захранване на обект „Автомивка и комплекс за монтаж на гуми и смяна на масла“ „Рубикон“ ООД, гр.Шумен Попово 2 V 57649.503. 83/03.12.2019г.
3770
92 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Садина 35 295 84/09.12.2019г
93 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Садина 109 ІV 550 85/09.12.2019г.
94 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Кардам 57 ХVІІ 675 86/09.12.2019г
95 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Кардам 57 ХVІ 675 87/09.12.2019г
96 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Кардам 57 ХVІІІ 675 88/09.12.2019г
97 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Захари Стояново 19 ІІ 283 89/09.12.2019г
98 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Ковечевец 15 ХV 95 90/09.12.2019г.
99 Малка фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 30kw „ТРИ ИНВЕСТ „ ЕООД Садина 53 VІІ 909 91/09.12.2019г
100 Подобряване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр.Попово, ж.к.“Младост“ бл.4, вхА и Б Сдружение на собствени-ци „гр.Попово, ж.к.Мла-дост бл.4, вх.А и Б“ Попово 1 ІІ 57649.503. 92/10.12.2019г.
Община Попово 218,4
101 Фабрика за белене и сортиране на слънчоглед „Ойропакт“ ЕООД, гр.София Попово 57649.92.5 93/17.12.2019г.
102 Преустройство на съществуващ гараж в офис Петър Цанев Попово 115 VІІІ 57649.503. 94/17.12.2019г.
3928
103 Ферма за отглеждане на бройлери-промени по време на сроителство по чл.154, ал.5 от ЗУТ „Атера агро“ ЕООД, гр.София Паламарца 55213.182. Зап.№З-19-857/ 30.12.2019г.
1012 Към РС 4/ 14.02.2017г.
104 Ферма за отглеждане на бройлери-промени по време на сроителство по чл.154, ал.5 от ЗУТ „Поул три“ ЕООД, гр.София Паламарца 55213.182. Зап.№З-19-858/ 30.12.2019г.
1011 Към РС 4/ 14.02.2017г.