одобрен

Регистър на социалните институции и услуги за 2019

Уникален идентификатор:  874d2a6b-95c2-4ba6-82f8-7845a6a18164

Описание:

Регистър на социалните институции и услуги за 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 16:41:11
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 16:41:11

Регистър на социалните институции и услуги

Вид на услуга Целеви групи Местоположение (нас.място)/Адрес капацитет Телефон, лице за контакт, имейл Описание на дейността
1 Център изграден по Социално включване Проект “ Детство без граници”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по ОП РЧР, Договор № BG05M9OP001-2.004-0062-С01“ Деца от 0 до 7 години и техните семейства от уязвимите етнически групи. с.Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 3 88 Мехмед Хайредин-управител, тел:0884198933, kayrak_mehmet@abv.bg Комплексни, междусекторни, здравни, консултативни и образователни услуги за децата и техните семейства с цел да посрещнат предизвикателствата в образователната системата и да бъдат активни участници в социалния живот на страната. Ограничаване и предаване на бедността между поколенията.
2 Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ лица на месечно подпомагане, с доход по- нисък от диференцирания минимален доход; самотноживеещи с миним. пенсии /за осигур.стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/ неосигурени, самотноживеещи лица с деца, подпомагани по ЗСП за деца; с.Самуил, ул.“Х.Димитър“ №4 2 кухни, по 100 Мехмед Хайредин-управител, тел:0884198933, kayrak_mehmet@abv.bg Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ предлага следните услуги: Обществена трапезария- осигуряване на безплатна храна на хора с много ниски доходи или без доход;Дейности на ДСП.Осигуряване на дневна и почасови услуги за стари хора.
3 Предоставяне на услугите "Личен асистент и Домашен помощник" съгласно Споразумение ФС01-0728 от 28.12.2018 г., сключено между АСП и Община Самуил. Продължение на Проект “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в Община Самуил”, по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” финансирани по ОП „РЧР” Възрастни, самотно живеещи хора и хора с увреждания. Община Самуил 114 Община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, тел. 08477/20 20 Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост;Дейности за социална подкрепа и социално включване;Комунално-битови дейности.
4 Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство- община Самуил”- Решение №17.336 от 28.02.2017г. и Решение № 19.384 от 20.04.2017.г.на ОбС-Самуил, Проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил”, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Лица с увреждания в т.ч. лица настанени в социални услуги; лица в неравностойно положение и други социално изключени лица, в т. ч.безработни лица над 54-годишна възраст. с . Самуил, ул. Васил Левски № 31 20 Сениха Мустафа-управител, тел:0883222393, osp_samuil@abv.bg Дейности по благоустрояване и озеленяване на населените места на общината;Дейности по отглеждане дръвчета, храсти, цветя и други растения;