одобрен

Регистър върнати и спрени решения на Общински съвети в Област Пловдив - 2018г.

Уникален идентификатор:  87d5be1f-808c-4c79-b293-ed03015fcb5a

Описание:

Регистър върнати и спрени решения на Общински съвети в Област Пловдив - 2018г.

община решения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-08 10:36:07
  • Създаден от: venelin_hristov
  • Последна промяна: 2019-02-08 10:36:07

№ по ред

Община

Решение №

Дата на решение

Относно

№ документ за връщане от ОУ

Дата на документ за връщане от ОУ

Преразгледано с Решение № на ОбС

Дата на решението за преразгеждане

Корегирано/Отменено

№ документ за спиране от ОУ

Дата на документ за спиране

Забележка

1 АСЕНОВГРАД 1244 1/31/2018 Съгласие за ПУП - ПР за част от улица и пазар в кв. 270 по плана на гр. Асеновград за сондажен кладенец № 1 АК-01-25 2/15/2018 АК-04-7 2/15/2018
2 АСЕНОВГРАД 1245 1/31/2018 Съгласие за ПУП - ПР за имот в кв. 17 по плана на гр. Асеновград за сондажен кладенец № 3 АК-01-25 2/15/2018 АК-04-5 12/15/2018
3 АСЕНОВГРАД 1246 1/31/2018 Съгласие за ПУП - ПР за имот в кв. 7 по плана на гр. Асеновград за сондажен кладенец № 6 АК-01-25 2/15/2018 АК-04-6 2/15/2018
4 БРЕЗОВО 321 2/22/2018 Съгласие за продажба на учредено право на строеж на имот в кв. 5 по плана на с. Борец АК-01-46 3/1/2018 326 3/7/2018 коригирано
6 КАРЛОВО 866 1/25/2018 Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци АК-01-22 2/6/2018 888 2/22/2018 коригирано
7 ЛЪКИ 184 1/25/2018 Приема бюджет 2018 година. АК-01-17 2/5/2018 196 2/15/2018 коригирано
8 МАРИЦА 9 1/30/2018 Приема дарение на имот в м. "Кошове" в землището на с. Труд АК-01-30 2/9/2018 80 2/27/2018 коригирано
9 МАРИЦА 10 1/30/2018 Приема дарение на имот в м. "Кошове" в землището на с. Труд АК-01-30 2/9/2018 81 2/27/2018 коригирано
10 МАРИЦА 11 1/30/2018 Приема дарение на имот в м. "Кошове" в землището на с. Труд АК-01-30 2/9/2018 82 2/27/2018 коригирано
11 МАРИЦА 12 1/30/2018 Приема дарение на имот в м. "Кошове" в землището на с. Труд АК-01-30 2/9/2018 83 2/27/2018 коригирано
12 МАРИЦА 13 1/30/2018 Приема дарение на имот в м. "Кошове" в землището на с. Труд АК-01-30 2/9/2018 84 2/27/2018 коригирано
13 МАРИЦА 14 1/30/2018 Приема дарение на имот в м. "Кошове" в землището на с. Труд АК-01-30 2/9/2018 85 2/27/2018 коригирано
14 ПЛОВДИВ 8 1/23/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги АК-01-20 2/5/2018 41 2/15/2018 коригирано
15 РАКОВСКИ 514 1/15/2018 Съгласие за кандидатстване по проект "Рехабилитация на водопроводната мрежа с . Момино." АК-01-11 1/18/2018 515 1/31/2018 отменя
16 СТАМБОЛИЙСКИ 1 1/5/2018 Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги. АК-01-6 1/16/2018 23 1/29/2018 отменя
17 СТАМБОЛИЙСКИ 2 1/9/2018 Отказва изграждането на кариера за добив на подземни богатства в м. "Колелото" в землището на с. Йоаким Груево. АК-01-7#2 1/15/2018 АК-04-3 2/6/2018
18 СТАМБОЛИЙСКИ 3 1/11/2018 Отменя решение № 227 от 22.12.2017 за Разрешава да се изработи ПУП - ПРЗ в кв. 84 по плана на с. Куртово Конаре АК-01-9 1/16/2018 24 1/29/2018 отменя
19 СТАМБОЛИЙСКИ 4 1/15/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. АК-01-12#2 1/18/2018 АК-04-4 2/7/2018
ХИСАРЯ 454 2/6/2018 Приема бюджет 2018 година. АК-01-37#2 2/21/2018 475 3/6/2018 отменя
20 ХИСАРЯ 460 2/20/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги АК-01-45 3/1/2018 478 3/6/2018 коригирано
21 ХИСАРЯ 462 2/20/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество АК-01-45 3/1/2018 477 3/6/2018 коригирано
22 ХИСАРЯ 466 2/20/2018 Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ в кв. 5, кв. 5ау кв. 6 по плана на с. Беловица АК-01-45 3/1/2018 476 3/6/2018 отменя
23 ПЪРВОМАЙ 291 2/28/2018 Обявява за частна общинска собственост имоти в м. "Пантелей Липака" в землището на гр. Първомай АК-01-55#2 3/9/2018 297 3/29/2018 коригирано
24 КУКЛЕН 585 3/7/2018 Разрешение за право на прокарване на водопроводно отклонение на имот в м. "Шабан дере" в землището на гр. Куклен АК-01-61#9 3/16/2018 602 3/30/2018 коригирано
25 КУКЛЕН 586 3/7/2018 Разрешение за право на прокарване на уличен водопровод на имот в м. "Св. Георги" в землище с. Руен АК-01-61#9 3/16/2018 604 3/30/2018 коригирано
26 КУКЛЕН 587 3/7/2018 Разрешение за право на прокарване на уличен водопровод на имот в м. "Св. Георги" и м. "Ветрияк" АК-01-61#9 3/16/2018 598 3/30/2018 коригирано
27 РОДОПИ 55 3/22/2018 Съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем необходим за изплащане на възнагражденията на личните асистенти АК-01-69#5 4/4/2018 72 4/26/2018 отменя АК-04-9 4/19/2018
28 РОДОПИ 66 3/22/2018 Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ в кв. 24 по плана на с. Ягодово АК-01-69#3 4/2/2018 73 4/26/2018 отменя АК-04-8 4/19/2018
29 ПЕРУЩИЦА 16 3/26/2018 Приема отчета за бюджет 2017 година АК-01-73#2 4/10/2018 29 4/23/2018 отменя
30 ПЕРУЩИЦА 23 3/26/2018 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността та ОП "Социален патронаж" АК-01-73#2 4/10/2018 30 4/23/2018 отменя
31 СЪЕДИНЕНИЕ 25 3/29/2018 Съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот в кв. 75 по плана на гр. Съединение АК-01-76#4 4/5/2018 36 4/16/2018 отменя
32 ПЪРВОМАЙ 312 3/29/2018 Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2017 година АК-01-77#3 4/10/2018 316 4/26/2018 отменя
33 РАКОВСКИ 568 3/28/2018 Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - продажба на имот в кв. 12 и кв. 106 по плана на гр. Раковски АК-01-84#5 4/11/2018 593 4/25/2018 отменя
34 РАКОВСКИ 581 3/28/2018 Актуализация на бюджет 2018 година АК-01-84#5 4/11/2018 593 4/25/2018 коригирано
35 КАРЛОВО 943 3/29/2018 Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2018 година - продажба чрез търг на имот в м. "Бяла река" в землището на с. Васил Левски АК-01-85#3 4/10/2018 964 4/11/2018 прегласуват
36 ХИСАРЯ 503 4/17/2018 Приема наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства АК-01-91#2 4/30/2018 519 5/10/2018 коригирано
37 СЪЕДИНЕНИЕ 37 4/26/2018 Приема Наредба за реда за управление на горските територии АК-01-96#5 5/4/2018 46 5/14/2018 отменя
38 СЪЕДИНЕНИЕ 44 4/26/2018 Съгласие за продажба на ид.ч. от имот в кв. 75 по плана на гр. Съединение АК-01-96#5 5/4/2018 47 5/14/2018 потвърждава АК-04-10 5/21/2018
39 МАРИЦА 124 4/24/2018 Приема Наредба заизменение и допълнение на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза АК-01-98#8 5/3/2018 173 5/29/2018 коригирано
40 ЛЪКИ 215 4/26/2018 Приема Доклади за дейността на читалищата за 2017 година АК-01-99#2 5/3/2018 222 5/15/2018 отменя
41 ЛЪКИ 216 4/26/2018 Приема Програма за развитие на читалищната дейност за 2018 година АК-01-99#2 5/3/2018 223 5/15/2018 отменя
42 ЛЪКИ 217 4/26/2018 Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 година АК-01-99#2 5/3/2018 224 5/15/2018 отменя
43 ЛЪКИ 218 4/26/2018 Приема Общински план за младежта за 2018 година АК-01-99#2 5/3/2018 225 5/15/2018 отменя
44 ЛЪКИ 219 4/26/2018 Приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година АК-01-99#2 5/3/2018 226 5/15/2018 отменя
45 ЛЪКИ 220 4/26/2018 Приема Годишен план на дейностите в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2018 година АК-01-99#2 5/3/2018 227 5/15/2018 отменя
46 ЛЪКИ 221 4/26/2018 Утвърждава жилищата за отдаване под наем АК-01-99#2 5/3/2018 228 5/15/2018 отменя
47 КАРЛОВО 971 4/26/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост АК-01-105#5 5/9/2018 998 5/31/2018 потвърждава
48 КАРЛОВО 972 4/26/2018 Приема правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС АК-01-105#5 5/9/2018 998 5/31/2018 потвърждава
49 КАРЛОВО 976 4/26/2018 Предложение за прекатегоризация в защитена атеритория част от Национален парк "Централен Балкан" съвпадаща с част от землището на гр. Калофер АК-01-105#5 5/9/2018 998 5/31/2018 потвърждава
50 КАЛОЯНОВО 269 4/26/2018 Обявява за частна общинска собственост имот в м. "Даймян" в землището на с. Горна Махала АК-01-108#2 5/8/2018 272 5/17/2018 отменя
51 АСЕНОВГРАД 1425 5/16/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги АК-01-115#2 5/25/2018 1475 6/13/2018 коригирано
52 ПЕРУЩИЦА 53 5/28/2018 Приема Проект за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС АК-01-125#2 6/6/2018 59 6/18/2018 отменя
53 ПЪРВОМАЙ 331 5/31/2018 Съгласие за бъде процедиран ПУП - ПР за изменение на улична регулация по плана на с. Градина, промяна характера на собствеността и предварителен договор АК-01-128#2 6/6/2018 334 6/21/2018 коригирано
54 МАРИЦА 200 5/29/2018 Съгласие за отдаване под наем лекарски кабинет с адм. асред с. Динк, ул. "Възраждане" № 26 АК-01-129#12 6/11/2018 218 6/26/2018 отменя
55 РОДОПИ 111 5/31/2018 Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на СО "Спектър" за 2017 година АК-01-131#2 6/14/2018 чл. 27, ал. 2-4 ЗМСМА, изм. ДВ бр. 47/2018
56 РОДОПИ 113 5/31/2018 Актуализация на бюджет 2018 година - капиталови разходи АК-01-131#2 6/14/2018 чл. 27, ал. 2-4 ЗМСМА, изм. ДВ бр. 47/2018
57 РОДОПИ 114 5/31/2018 Актуализация на план-сметки за такса битови отпадъци за 2018 година АК-01-131#2 6/14/2018 чл. 27, ал. 2-4 ЗМСМА, изм. ДВ бр. 47/2018
58 РОДОПИ 119 5/31/2018 Съгласие за промяна характера на собствеността на имот в землището на с. Браниполе АК-01-131#2 6/14/2018 чл. 27, ал. 2-4 ЗМСМА, изм. ДВ бр. 47/2018
59 БРЕЗОВО 367 5/31/2018 Съгласие за промяна уличната регулация в кв. 24 по плана на с. Сърнегор и промяна характера на собствеността АК-01-132#3 6/12/2018 370 6/21/2018 коригирано
60 КАРЛОВО 1004 5/31/2018 Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП на имот в кв. 133 по плана на гр. Карлово АК-01-133#2 6/14/2018 1023 6/19/2018 отменя
61 ПЕРУЩИЦА 63 6/25/2018 Обявява имот за частна общинска собственост АК-01-152#1 7/3/2018 68 7/16/2018 отменя
62 ПЕРУЩИЦА 65 6/25/2018 Признаване право на собственост АК-01-152#1 7/3/2018 69 7/16/2018 отменя
63 КУКЛЕН 641 6/29/2018 Съгласие за сключаве на предварителен договор АК-01-157#1 7/10/2018 648 7/27/2018 коригирано
64 КУКЛЕН 645 6/29/2018 Съгласие за сключаве на предварителен договор АК-01-157#1 7/10/2018 651 7/27/2018 коригирано
65 КРИЧИМ 313 7/11/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи АК-01-164#2 7/19/2018 319 7/30/2018 коригирано
66 ЛЪКИ 230 7/26/2018 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС АК-01-173#3 8/7/2018 245 8/23/2018 коригирано
67 СЪЕДИНЕНИЕ 72 8/30/2018 Съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот в м. "Калето" в землище с. Церетелево АК-01-197#4 9/7/2018 АК-04-11 9/28/2018
68 КАЛОЯНОВО 296 8/30/2018 Обявява за частна общинска собственост имот в кв. 10 по плана на с. Главатар АК-01-199#5 9/11/2018 302 9/25/2018 отменя
69 КАЛОЯНОВО 297 8/30/2018 Съгласие за продажба на имот в м. "Кютова воденица" в землище с. Иван Вазово АК-01-199#5 9/11/2018 303 9/25/2018 отменя
70 КАРЛОВО 1088 8/30/2018 Променя вида на собствеността от публична в частна на имот училище в кв. 28 по плана на с. Слатина АК-01-201#2 9/12/2018 1113 9/27/2018 отменя
71 ПЛОВДИВ 321 9/13/2018 Делегиране на права на директорите на детски градини АК-01-209#2 9/27/2018 372 10/11/2018 коригирано
72 ХИСАРЯ 619 9/18/2018 Минерална баня "Красновски бани" с. Красново да се стопанисва от общината АК-01-213#2 10/1/2018 625 10/15/2018 отменя
73 АСЕНОВГРАД 1589 9/26/2018 Съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба в кв. 80 по плана на гр. Асеновград АК-01-215#2 10/4/2018 1620 10/24/2018 отменя
74 КУКЛЕН 693 9/28/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги АК-01-228#2 10/9/2018 712 10/26/2018 коригирано
75 АСЕНОВГРАД 1620 10/24/2018 Отменя решение № 1589 от 26.09.2018 и приема ново АК-01-249#2 11/1/2018 1645 11/8/2018 коригирано
76 АСЕНОВГРАД 1627 10/24/2018 Съгласие за прилагане на влязъл в сила регулационен план за имот в кв. 26 по плана на гр. Асеновград АК-01-249#2 11/1/2018 1646 11/8/2018 коригирано
77 БРЕЗОВО 410 10/25/2018 Връща за допълнително обсъждане проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане на обществения ред, чистота и обществено имущество, организацията и безопасността на движението АК-01-251#2 11/1/2018 428 11/8/2018 отменя
78 КАЛОЯНОВО 312 10/25/2018 Съгласие за промяна на ПУП в с. Житница АК-01-255#2 11/8/2018 314 11/21/2018 отменя
79 КУКЛЕН 701 10/26/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги АК-01-256#2 11/6/2018 717 11/20/2018 коригирано
80 ПЪРВОМАЙ 359 10/31/2018 Съгласие за удължаване срока на договор за наем на имоти в землище с. Градина АК-01-258#3 11/6/2018 363 11/28/2018 отменя АК-04-12 11/23/2018
81 РАКОВСКИ 692 10/31/2018 Съгласие за удължаване срока на договор за наем АК-01-264#8 11/14/2018 698 11/28/2018 потвърждава АК-02-1 12/11/2018
82 РАКОВСКИ 693 10/31/2018 Съгласие за удължаване срока на договор за наем АК-01-264#8 11/14/2018 699 11/28/2018 потвърждава АК-02-2 12/11/2018
83 КУКЛЕН 713 11/14/2018 Определяне на нов представител в МИГ Куклен - Асеновград АК-01-271#2 11/22/2018 719 11/27/2018 отменя
84 КУКЛЕН 714 11/14/2018 Избор на Председател на ОбС АК-01-271#2 11/22/2018 718 11/27/2018 потвърждава
85 БРЕЗОВО 434 11/29/2018 Съгласие за учредяване право на строеж чрез търг в кв. 15 по плана на с. Стрелци АК-01-287#2 12/6/2018 440 12/20/2018 коригирано
86 БРЕЗОВО 436 11/29/2018 Съгласие за удължаване срока по чл. 11 от договор за покупко - продажба на имот в с. Свежен АК-01-287#2 12/6/2018 441 12/20/2018 коригирано
87 КАЛОЯНОВО 318 11/29/2018 Съгласие за прекратяване на съсобственост на имот в кв. 77 по плана на с. Дълго поле АК-01-293#3 12/12/2018 324 12/20/2018 отменя
88 ПЛОВДИВ 453 11/29/2018 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги АК-01-295#3 12/12/2018 472 12/18/2018 коригирано
89 АСЕНОВГРАД 1726 12/19/2018 Одобрява план - сметка по дейности сметосъбиране и сметоизвозване и такса битови отпадъци за 2019 година АК-01-298#2 12/27/2018 1740 1/9/2019 коригирано
90 ПЪРВОМАЙ 372 12/20/2018 Съгласие да бъдат предоставени под наем имоти полски пътища и канали за стопанската 2018/2019 година АК-01-301#2 12/28/2018
91 РАКОВСКИ 717 12/19/2018 Приема Наредба за осигуряване на пожарна безопастност АК-01-307#8 12/28/2018 737 1/8/2019 отменя
92 ХИСАРЯ 681 12/18/2018 Упълномощава лице да извърши процедурите за промяна предназначението на част от имот за негова сметка АК-01-310#2 1/4/2019 691 1/18/2019 отменя
93 РОДОПИ 430 12/27/2018 Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество АК-01-1#9 1/10/2019 1 1/31/2019 коригирано
94 ХИСАРЯ 690 12/28/2018 Определя размера на такса битови отпадъци и план сметка за 2019 година АК-01-2#2 1/11/2019 693 1/22/2019 коригирано