одобрен

SEBRA-2019-11-26

Уникален идентификатор:  88ae45a9-576b-4dba-ac5e-1efd6ca152a1

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-27 14:30:52
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-11-27 14:30:52

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 37247138.06
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 28811.13
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1147661.03
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5081.88
10 xxxx Издръжка 4131341.839999999
18 xxxx Други разходи 1264085.3
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3763593.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11535381.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5725899.71
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4944235.49
88 xxxx Средства на разпореждане 1912231.77
89 xxxx Друго финансиране 12206522.97
90 xxxx Възстановени приходи 189931.07
91 xxxx Теглене на BGN в брой 15000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4029.92
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 95849.96
98 xxxx Други операции в БНБ -89847233.74
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 118160
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 380970.14
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 256977
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 295037.76
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 1781504.56
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 58740
Общо:  -2739049.7900000154
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1937274.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 712.87
10 xxxx Издръжка 3460.8
Общо:  1941447.81
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.39
Общо:  47.39
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 397632.39
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1429.1
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5081.88
10 xxxx Издръжка 71630.83
18 xxxx Други разходи 10
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3781
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2326.98
88 xxxx Средства на разпореждане 3652.91
90 xxxx Възстановени приходи 7049.45
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  492594.54
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2165.38
Общо:  2165.38
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 745.3
Общо:  745.3
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15857299.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 707294.4
10 xxxx Издръжка 143777.09
18 xxxx Други разходи 829840.02
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13051.53
88 xxxx Средства на разпореждане 148287.28
90 xxxx Възстановени приходи 7143.94
98 xxxx Други операции в БНБ -575048.63
Общо:  17131645.41
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1453311.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 21455.45
10 xxxx Издръжка 314316.09
88 xxxx Средства на разпореждане 29812.47
90 xxxx Възстановени приходи 1021
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1819916.95
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6890.04
10 xxxx Издръжка 36571.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 94.78
Общо:  43556.26
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 78259.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13202.79
10 xxxx Издръжка 355269.88
18 xxxx Други разходи 79003.69
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 300
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3378791
88 xxxx Средства на разпореждане 1945.27
90 xxxx Възстановени приходи 88923.01
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 373.25
Общо:  3996068.28
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 274190.54
18 xxxx Други разходи 0
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 34918.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 57982.26
88 xxxx Средства на разпореждане 74845.79
90 xxxx Възстановени приходи 16668.03
Общо:  458605.42
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69838.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 70
10 xxxx Издръжка 198863.69
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11466
90 xxxx Възстановени приходи 411.31
98 xxxx Други операции в БНБ -372559.1
Общо:  -91909.71
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3777128.19
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3463.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 80296.68
10 xxxx Издръжка 420208.72
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 234333
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 272599.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 223184.78
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 236906.78
Общо:  5248121.46
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13750.34
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 78.4
10 xxxx Издръжка 38372.85
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 62896.7
88 xxxx Средства на разпореждане 273327.2
Общо:  388425.49
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3784516.18
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 210040.96
10 xxxx Издръжка 332282.25
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 84636
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15013.08
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 61074.25
88 xxxx Средства на разпореждане 88194.35
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 10875.33
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 142.17
Общо:  4596774.57
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49609.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1730.73
10 xxxx Издръжка 59395.29
18 xxxx Други разходи 14457.82
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 62395.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5816
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25995.96
89 xxxx Друго финансиране 11192.33
Общо:  230593.35
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 426315.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5245.82
10 xxxx Издръжка 164874.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15771.5
88 xxxx Средства на разпореждане 3065.24
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2345.04
Общо:  617617.59
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 340237.64
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4347.85
10 xxxx Издръжка 222181.44
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7438.56
88 xxxx Средства на разпореждане 41223.64
89 xxxx Друго финансиране 27044.12
90 xxxx Възстановени приходи 1374
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  643847.25
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 289490.63
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7310.34
10 xxxx Издръжка 79051.14
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1566067.72
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 154174.85
Общо:  2096094.68
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 816745.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3665.08
10 xxxx Издръжка 152265.62
18 xxxx Други разходи 1976.6
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5700
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки -410233.97
90 xxxx Възстановени приходи 50681.43
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 351.29
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  621151.1
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 93876.16
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35926.81
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  129802.97
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 231748.85
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 314.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 214.26
10 xxxx Издръжка 10313.88
Общо:  242591.79
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 290571.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10497.06
10 xxxx Издръжка 9604.65
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 400
88 xxxx Средства на разпореждане 4799.43
Общо:  315872.36
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 82862.18
10 xxxx Издръжка 5984.6
Общо:  88846.78
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка -76093.03
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2256
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  -73837.03
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 529.68
Общо:  529.68
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32634.16
Общо:  32634.16
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5702.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 34206
Общо:  39908.76
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16845.41
91 xxxx Теглене на BGN в брой -10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -6845.41
Общо:  0
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28020.88
Общо:  28020.88
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45272.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1103.89
10 xxxx Издръжка 6745.84
88 xxxx Средства на разпореждане 155.68
Общо:  53277.43
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1914.26
10 xxxx Издръжка 31419.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7397749.64
90 xxxx Възстановени приходи 330
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 149.03
Общо:  7431562.76
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20299.48
18 xxxx Други разходи 47.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3666824.64
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 52792.35
Общо:  3739963.86
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 166767.38
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1606
10 xxxx Издръжка 73388.58
18 xxxx Други разходи 301.83
91 xxxx Теглене на BGN в брой 15000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.39
98 xxxx Други операции в БНБ -57430.32
Общо:  199680.86
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 185225.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 373.72
10 xxxx Издръжка 7799
Общо:  193398.38
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 844.13
10 xxxx Издръжка 4008.61
90 xxxx Възстановени приходи 2410.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.39
Общо:  7311.08
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1725
18 xxxx Други разходи 317953.86
Общо:  319678.86
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2252582.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 26439.75
10 xxxx Издръжка 6732.96
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 340565.87
Общо:  2626321.55
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 84209.69
10 xxxx Издръжка 541
88 xxxx Средства на разпореждане 47814.9
98 xxxx Други операции в БНБ -88546995.69
Общо:  -88414430.1
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 35008.35
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 17117.95
10 xxxx Издръжка 268.3
Общо:  52394.6
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 400
Общо:  400
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 194777.29
88 xxxx Средства на разпореждане 28389.34
98 xxxx Други операции в БНБ -118344.55
Общо:  104822.08
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43755.7
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 292.32
10 xxxx Издръжка 4777.62
Общо:  48825.64
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 33293.52
Общо:  33293.52
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 11861496.58
Общо:  11861496.58
МТИТС-чужди средства-БДЖ-ПП ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 305831.96
Общо:  305831.96
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 70
Общо:  70
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 33695.67
Общо:  33695.67
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 89342.5
18 xxxx Други разходи 47.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 39.12
Общо:  89429.01
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4422.73
10 xxxx Издръжка 3358.33
Общо:  7781.06
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10925.13
Общо:  10925.13
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 686082.87
10 xxxx Издръжка 5390.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 19860
Общо:  711333.63
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29432.04
10 xxxx Издръжка 4745.58
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 300
90 xxxx Възстановени приходи 40
Общо:  34517.62
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19671.15
10 xxxx Издръжка 4031.66
90 xxxx Възстановени приходи 266
Общо:  23968.81
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14765.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 189.56
Общо:  14954.66
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7409
Общо:  7409
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46.25
10 xxxx Издръжка 70463.73
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 600
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8520
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5256
90 xxxx Възстановени приходи 959.52
Общо:  85845.5
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9480.25
10 xxxx Издръжка 12479.27
Общо:  21959.52
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4267.17
Общо:  4267.17
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 567822.26
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7043.29
10 xxxx Издръжка 2884.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1501.08
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 600
Общо:  579851.06
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28234.5
10 xxxx Издръжка 117168.65
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 18189.48
90 xxxx Възстановени приходи 6049.77
Общо:  169642.4
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12006.54
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 870.5
10 xxxx Издръжка 7296.67
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1704
Общо:  21877.71
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4601.57
10 xxxx Издръжка 13377.14
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11232
89 xxxx Друго финансиране 957.98
90 xxxx Възстановени приходи 6258.66
Общо:  36427.35
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4328.41
Общо:  4328.41
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1675640.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18228.15
10 xxxx Издръжка 164612.47
18 xxxx Други разходи 6540.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4080
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 892.41
Общо:  1869994.34
Икономически университет-Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1007.06
Общо:  1007.06
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11764.61
18 xxxx Други разходи 13905.87
Общо:  25670.48
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34984.2
10 xxxx Издръжка 294
Общо:  35278.2
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.39
Общо:  47.39
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20522.76
Общо:  20522.76
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30000
10 xxxx Издръжка 4550.97
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11345.64
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1281.07
Общо:  47177.68
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2624.92
Общо:  2624.92
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 36480.65
Общо:  36480.65
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38016.23
10 xxxx Издръжка 4361.85
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28713
Общо:  71091.08
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26099.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1050
Общо:  27149.35
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1348199.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 25540.72
10 xxxx Издръжка 136043.73
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3264
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 104500
88 xxxx Средства на разпореждане 5035.09
90 xxxx Възстановени приходи 344
Общо:  1630927.02
Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -15367.25
Общо:  -15367.25
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -250
Общо:  -250
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18913.4
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 6485.75
10 xxxx Издръжка 59290.18
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3466464.58
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4635917.12
88 xxxx Средства на разпореждане 1127382.6
98 xxxx Други операции в БНБ -161238.2
Общо:  9153215.43
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 118160
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 380970.14
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 256977
Общо:  756107.14
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 295037.76
Общо:  295037.76
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* )
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 1781504.56
Общо:  1781504.56
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 58740
Общо:  58740