одобрен

SEBRA-2020-06-26

Уникален идентификатор:  88f41c2c-0e73-4d19-9fbc-9b08060eef34

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-29 12:33:17
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-29 12:33:17

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 26.06.2020 - 26.06.2020

Код Описание
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 48147825.82
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 71456.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1104648.54
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 75026.6
10 xxxx Издръжка 5257306.34
18 xxxx Други разходи 885765.1099999999
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1182399.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15664108.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 717842.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3169025.13
88 xxxx Средства на разпореждане 1589430.4
89 xxxx Друго финансиране 3834456.47
90 xxxx Възстановени приходи 195280.63999999998
91 xxxx Теглене на BGN в брой 79000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 171631.13
98 xxxx Други операции в БНБ -1284973.29
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 500000
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 58200
Общо:  81418430.52999997
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2105304.76
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 214.41
10 xxxx Издръжка 4781.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 720
90 xxxx Възстановени приходи 321.46
Общо:  2111342.03
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 276836.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 53.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2339.62
10 xxxx Издръжка 2120.2
Общо:  281350.02
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1325919.33
10 xxxx Издръжка 30751.86
18 xxxx Други разходи 50
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7350
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16321.92
88 xxxx Средства на разпореждане 5148.06
90 xxxx Възстановени приходи 6348.63
Общо:  1391889.8
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3401.78
91 xxxx Теглене на BGN в брой 30000
Общо:  33401.78
Сметна палата ( 005******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6395.27
Общо:  6395.27
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5913957.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 368721.34
10 xxxx Издръжка 344828.78
18 xxxx Други разходи 717313.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 18961.32
90 xxxx Възстановени приходи 13888.91
Общо:  7377671.12
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1514350.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 21598.79
10 xxxx Издръжка 174613.66
90 xxxx Възстановени приходи 50.51
Общо:  1710613.52
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1299574.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 56638.74
10 xxxx Издръжка 82982.63
Общо:  1439196.09
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 686066.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16371.38
10 xxxx Издръжка 1629720.81
18 xxxx Други разходи 46649.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 305411.42
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16115.8
90 xxxx Възстановени приходи 18103.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -35624.66
Общо:  2682813.78
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 92960.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 500
10 xxxx Издръжка 171511.41
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 26774.66
88 xxxx Средства на разпореждане 468262.58
89 xxxx Друго финансиране 178.68
90 xxxx Възстановени приходи 19501.48
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  779689.62
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2344.97
10 xxxx Издръжка 731356.5
18 xxxx Други разходи 25
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8190
90 xxxx Възстановени приходи 1961.9
Общо:  743878.37
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2203722.88
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4696.03
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 31162.83
10 xxxx Издръжка 59966.16
18 xxxx Други разходи 3731.01
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 289770.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 60528
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 268649.35
Общо:  2922226.41
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1405971.42
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 57767.96
10 xxxx Издръжка 219315.11
88 xxxx Средства на разпореждане 48000
Общо:  1731054.49
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6613438.54
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 287625.11
10 xxxx Издръжка 443947.85
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 32257.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9027.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 48480
88 xxxx Средства на разпореждане 78912.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4680.14
98 xxxx Други операции в БНБ -784410.78
Общо:  6733958.18
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 552102.6
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3546.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10608.18
10 xxxx Издръжка 52814.45
18 xxxx Други разходи 39068.85
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 159926.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13965
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4970
Общо:  837001.64
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 523230.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1759.8
10 xxxx Издръжка 21488.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2011
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 18905.81
88 xxxx Средства на разпореждане 848808
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 199795.6
Общо:  1615999.2
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 998523.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5617.84
10 xxxx Издръжка 145191.39
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 753064.07
88 xxxx Средства на разпореждане 42106.32
90 xxxx Възстановени приходи 1285
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1945788.59
Министерство на регионалното развит ( 021******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1736676.01
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6026.22
10 xxxx Издръжка 153124.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 119016
90 xxxx Възстановени приходи 865.56
Общо:  2015708.78
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5035071.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 90763.66
10 xxxx Издръжка 149652.98
18 xxxx Други разходи 6442.51
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 47747.71
88 xxxx Средства на разпореждане 4234.21
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2533.11
Общо:  5346445.98
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5400
10 xxxx Издръжка 192181.86
Общо:  197581.86
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2473
Общо:  2473
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 668428.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18671.35
10 xxxx Издръжка 6683.37
88 xxxx Средства на разпореждане 3000.68
Общо:  696783.85
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2647.34
Общо:  2647.34
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6604.05
Общо:  6604.05
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 87549.34
10 xxxx Издръжка 1120.9
Общо:  88670.24
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9029.95
Общо:  9029.95
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 726.11
10 xxxx Издръжка 8974.58
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 246.94
Общо:  9947.63
Омбудсман ( 040******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5506.87
10 xxxx Издръжка 4000
Общо:  9506.87
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16202.14
10 xxxx Издръжка 6675.02
Общо:  22877.16
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2894
91 xxxx Теглене на BGN в брой 16000
Общо:  18894
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1535.53
90 xxxx Възстановени приходи 110924
Общо:  112459.53
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -7068.66
Общо:  -7068.66
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 278779.94
10 xxxx Издръжка 2162.05
Общо:  280941.99
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 259872.82
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2545.07
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2320.43
10 xxxx Издръжка 23294.75
Общо:  288033.07
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2000.92
10 xxxx Издръжка 11725.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1824023.95
90 xxxx Възстановени приходи 18116.37
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1855866.44
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1823402.7
10 xxxx Издръжка 18837.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12804904.25
Общо:  14647144.29
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 158705.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1993
10 xxxx Издръжка 11084.66
18 xxxx Други разходи 400
Общо:  172183.52
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1666541.51
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 36334.27
10 xxxx Издръжка 18098.86
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1720974.64
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 160015.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 340
10 xxxx Издръжка 970.87
Общо:  161326.65
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 106536.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1095.35
91 xxxx Теглене на BGN в брой 23000
Общо:  130632.34
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 278
Общо:  278
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24876.75
18 xxxx Други разходи 924.18
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 92268.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20188.39
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7821.48
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
98 xxxx Други операции в БНБ -493493.85
Общо:  -347414.52
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане -1654
10 xxxx Издръжка -26265.64
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  -27919.64
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 138765.39
10 xxxx Издръжка 301.72
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 63634.7
88 xxxx Средства на разпореждане 88653.37
Общо:  291355.18
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 574672.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 52504.74
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 71792.43
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2133.5
89 xxxx Друго финансиране 899755.61
Общо:  1600858.91
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41199.17
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 19409.14
Общо:  60608.31
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 826968.23
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13877.76
10 xxxx Издръжка 8887.21
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2000
Общо:  851733.2
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16292.71
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 108.35
10 xxxx Издръжка 3066.44
18 xxxx Други разходи 1905.57
Общо:  21373.07
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 66092.16
Общо:  66092.16
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1018876.89
Общо:  1018876.89
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1847268.12
Общо:  1847268.12
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 7716.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 82578.65
Общо:  90295.59
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27261.32
Общо:  27261.32
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 183.68
10 xxxx Издръжка 22742.34
Общо:  22926.02
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33136.13
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 427.83
10 xxxx Издръжка 302.99
Общо:  33866.95
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 124110.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 191.5
10 xxxx Издръжка 13295.5
18 xxxx Други разходи 68830.83
Общо:  206428.73
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 101.96
Общо:  101.96
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 844596.26
10 xxxx Издръжка 8087.06
Общо:  852683.32
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 94871.82
10 xxxx Издръжка 30460.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 210
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2400
90 xxxx Възстановени приходи 300
Общо:  128242.01
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3301.27
10 xxxx Издръжка 46728.58
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 250735
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 23571.6
90 xxxx Възстановени приходи 286.6
Общо:  324623.05
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 544831.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1590
Общо:  546421.96
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 357000.56
10 xxxx Издръжка 1868.29
18 xxxx Други разходи 90.6
Общо:  358959.45
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 446901.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7796.24
10 xxxx Издръжка 18524.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3700
Общо:  476922.3
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6088.89
Общо:  6088.89
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25351.35
10 xxxx Издръжка 857.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 127088.4
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  153296.79
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2864.46
Общо:  2864.46
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 376075.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6758.24
10 xxxx Издръжка 3132.79
18 xxxx Други разходи 121.42
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6432
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10000
Общо:  402519.82
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44563.33
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5549.19
10 xxxx Издръжка 48195.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 89942
90 xxxx Възстановени приходи 50
Общо:  188299.95
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2847000.14
Общо:  2847000.14
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2142.81
10 xxxx Издръжка 55954.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 93460
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 23340
Общо:  174897.49
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7457.58
10 xxxx Издръжка 54343.52
18 xxxx Други разходи 10
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3589.2
90 xxxx Възстановени приходи 344
Общо:  65744.3
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5694.76
Общо:  5694.76
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1514764.64
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16418.43
10 xxxx Издръжка 981.22
Общо:  1532164.29
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15765.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 83380
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6300
Общо:  105445.5
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 483345.33
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3086.92
89 xxxx Друго финансиране 2285.01
Общо:  488717.26
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5476.86
Общо:  5476.86
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 51859.71
10 xxxx Издръжка 105.61
Общо:  51965.32
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 240540.78
10 xxxx Издръжка 23131.23
Общо:  263672.01
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11172.27
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4344.67
Общо:  15516.94
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 86212.88
10 xxxx Издръжка 2534.1
Общо:  88746.98
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 521.64
10 xxxx Издръжка 1740.78
90 xxxx Възстановени приходи 2933.07
Общо:  5195.49
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1233.23
Общо:  1233.23
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2694.82
Общо:  2694.82
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1279485.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 35634.15
10 xxxx Издръжка 98721.2
18 xxxx Други разходи 172
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 39249.8
88 xxxx Средства на разпореждане 2305.11
Общо:  1462567.74
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 192460.96
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 27940.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 105.16
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 75026.6
10 xxxx Издръжка 4402.48
18 xxxx Други разходи 30
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 65761.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 132979.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1905943.41
Общо:  2404650.72
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 500000
Общо:  500000
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 58200
Общо:  58200