одобрен

Регистър на публичната общинска собственост - община Сухиндол

Уникален идентификатор:  8a93502d-a0d4-49bb-b1e5-e9a22552d963

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-24 14:59:29
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-24 14:59:29

№ по ред

№ и дата на съставяне на акта за общинска собственост

Номер на препис ката (досие)

Местонахождение

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта в лв

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота /част от имота (Договори за наем)

Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие

Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост

Заповед за отписване на акта за общинска собственост

№ и дата на съставени по-рано и по-късно актове

1 1/07.11.2005 1 гр. Сухиндол, ул. Росица № 4 УПИ І-1502, кв. 92 по плана на гр. Сухиндол, УПИ от 6000 кв. м; Масивна едноетажна сграда - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ от 37 кв.м; Склад 14 кв. М; АОС № 2/03.12.1997 г.; Съставен последващ АПОС № 787/20.08.2018
2 2/07.11.2005 2 гр. Сухиндол, ул. Росица № 115 УПИ І-668, кв.32 по плана на гр. Сухиндол; УПИ от 1720 кв. м; Масивна двуетажна административна сграда - ЗП 234.44 кв. м; Два броя гаражни клетки с обща площ 38.72 кв. м.; Гараж от 44 кв. м 16340.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 3 /15.01.1998 г.; АОС № 18/09.09.1998 г.; АОС № 19/09.09.1998 г.
3 3/07.11.2005 3 гр. Сухиндол, ул. Климент Охридски № 14 УПИ VІІІ-1619, кв. 50 по плана на гр. Сухиндол; УПИ от 1100 кв. м; СПОРТНА ПЛОЩАДКА АОС № 4/27.02.1998 г. АОС № 33/05.03.1999 г. Съставен последващ АПОС № 758/17.07.2018
4 4/07.11.2005 4 с. Бяла река УПИ VІІІ-101, кв. 29 по плана на с. Бяла река АОС № 5/27.02.1998 г. Съставен последващ АПОС № 78/ 01.09.2009
5 5/07.11.2005 5 с. Горско Косово, ул. Първа № 25 УПИ ІІІ-89, кв. 11 по плана на с. Горско Косово АОС № 6/27.02.1998 г. Съставен последващ АПОС № 716/ 06.10.2014
6 6/07.11.2005 6 с. Коевци УПИ І-90, кв. 26 по плана на с. Коевци АОС № 7/27.02.1998 г. АОС № 41/18.05.1999 г. Съставени последващи: АПОС № 711/01.07.2010 АЧОС № 505/13.07.2012
7 7/07.11.2005 7 гр. Сухиндол, ул. Славяни № 4 УПИ ХІІ-636, кв.31 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 2950 кв.м. Триетажна масивна сграда - ДЕТСКА ГРАДИНА със ЗП 500 кв.м АОС № 11/09.09.1998 г. Съставен последващ АПОС № 788/20.08.2018
8 8/07.11.2005 8 гр. Сухиндол, ул. Славяни № 2 УПИ ХІ-635, кв.31 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 920 кв.м. Триетажна масивна сграда - ДЕТСКА ЯСЛА със ЗП 300 кв.м АОС № 12/09.09.1998 г. Съставен последващ АПОС № 789/20.08.2018
9 9/07.11.2005 9 гр. Сухиндол ул. Васил Левски №2 УПИ І-593, кв.12 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 2500 кв.м. Едноетажна масивна сграда със ЗП 300 кв.м АОС № 15/09.09.1998 г. Съставен последващ АПОС № 790/20.08.2018
10 10/07.11.2005 10 гр. Сухиндол ул. Климент Охридски № 9 УПИ І-630, кв.37 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 2950 кв.м. СОУ "Климент Охридски" Триетажна масивна сграда със ЗП 1051 кв.м Физкултурен салон от 250 кв.м. АОС № 16/09.09.1998 г. Съставен последващ АПОС № 791/20.08.2018
11 11/07.11.2005 11 гр. Сухиндол ул. Росица № 106 УПИ І-594,1511,1695, кв.33 по плана на гр. Сухиндол АОС № 13/09.09.1998 г. Съставен последващ АПОС № 706/13.06.2014
12 12/07.11.2005 12 гр. Сухиндол ул. Росица № 108 УПИ І-1511, кв.33 по плана на гр. Сухиндол АОС № 20/09.09.1998 г. Съставен последващ АПОС № 56/03.06.2008
13 13/07.11.2005 13 с. Красно Градище Едноетажна масивна административна сграда със ЗП 72 кв.м АОС № 2/23.10.1998 г. Съставен последващ АПОС № 80/01.09.2009
14 14/07.11.2005 14 гр. Сухиндол ул. Лозен № 28 УПИVІ-1687, кв.140 по плана на гр. Сухиндол АОС № 29/05.03.1999г. Съставени последващи: АПОС № 61/07.01.2009 АЧОС № 710/18.05.2010
15 15/07.11.2005 15 гр. Сухиндол ул. Граф Игнатиев № 19 УПИ І-127, кв.21 по плана на гр. Сухиндол 800/4000 ид.ч. от Полумасивна едноетажна сграда от 80 кв.м. съсобственост - на Мюфтийството делът е 3200/4000 ид.ч. АОС № 17/09.09.1998 г. Съставен последващ АПОС № 821/01.03.2019
16 16/07.11.2005 16 с. Горско Калугерово УПИ VІІІ-173, кв.4 по плана на с. Горско Калугерово АОС № 38/18.05.1999 г. АОС № 436/01.05.2005 г. Съставени последващи АПОС № 79/01.09.2009 АПОС № 733/21.03.2016
17 17/07.11.2005 17 с. Горско Косово Едноетажна масивна сграда : АОС № 39/18.05.1999 г. Съставени последващи АПОС № 66/01.09.2009 АПОС № 715/ 06.10.2014
18 18/07.11.2005 18 с. Горско Косово УПИ І, кв.18 А по плана на с. Горско Косово АОС № 40 от 18.05.1999 г. Съставени последващи АПОС № 77/31.07.2009 АПОС № 712/06.10.2014
19 19/07.11.2005 19 гр. Сухиндол ул. Филип Маджара № 1 УПИ V-1500, кв.83 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 17000 кв.м. Гробищен парк АОС № 32/03.05.1999 г. АПАПОС № 1/07.02.2012 АПОС № 738/06.04.2017
20 20/07.11.2005 20 с. Коевци УПИ ІІ, кв.27 по плана на с. Коевци АОС № 42/18.05.1999 г. Съставени последващи АПОС № 65/26.01.2009 АПОС № 503/ 13.07.2012 АПОС № 504/05.07.2012
21 21/07.11.2005 21 гр. Сухиндол ул. Росица № 129 УПИ І-595,606, кв.34 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 1900 кв.м Четириетажна масивна сграда, включваща: 159,20 кв. м от партерния етаж; 125,10 кв.м от първия етаж; 365 кв.м - втори етаж; 278 кв.м. - трети етаж. 31809.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС съсобствености: 200/1327,3 ид ч. от 1-ви и приземен етаж - на "Фамилия Драгиев" ООД; 200/1327,3 ид ч. от 1-ви и приземен етаж - на ЛВК Гъмза (сега собственик е Колев) АОС № 46/16.07.1999 г.
22 22/07.11.2005 22 гр. Сухиндол ул. Росица № 86 УПИ VІІІ-662, кв.36 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 335 кв.м Общински пазар (200/335 ид.ч.) АОС № 48 от 30.08.1999 г.
23 23/07.11.2005 23 гр. Сухиндол ул. Лозен № 1-3 УПИ ІІ-1691, кв.139 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 32500 кв.м Стадион: 1.Масивна сграда - съблекални от 160 кв.м 2. Плувен басейн от 312 кв.м 3. Тоалетни от 20 кв.м АОС № 49/30.08.1999 г. АОС № 50/25.11.1999 г. Съставен последващ АПОС № 793/20.08.2018
24 24/10.11.2005 24 землище Сухиндол м.Долец язовир Долец имот № 000137, землище Сухиндол, м.Долец площ: 36,322 дка 38631.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 308/28.12.2002 г.
25 25/10.11.2005 25 с. Горско Калугерово УПИ ХІІІ-154, кв.32 по плана на с. Горско Калугерово УПИ от 340 кв.м. от Двуетажна масивна сграда: І-ви етаж - автоспирка - 40 кв.м ; ІІ-ри етаж - клубове - 100 кв.м. АОС № 245/09.10.2000 г. Съставен последващ АПОС № 794/20.08.2018
26 26/10.11.2005 26 гр. Сухиндол ул. Росица № 113 УПИ ІІ, кв.32 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 140 кв.м Масивна сграда от 32 кв.м. - Обществени тоалетни АОС № 246/30.10.2000 г. Съставен последващ АПОС № 795/20.08.2018
27 27/10.11.2005 27 землище Сухиндол м.Селце и м. Коручешме Гробищен парк с площ 16,240 дка имот № 000882, землище Сухиндол, м.Селце имот № 076091, землище Сухиндол, м.Коручешме АОС № 248/17.01.2001 г. Съставен последващ АПОС № 858/18.03.2019
28 28/10.11.2005 28 с. Горско Калугерово УПИ V, кв.29 по плана на с. Горско Калугерово УПИ от 19800 кв.м. Гробищен парк Ритуална зала от 45 кв.м. АОС № 255/23.03.2001 Съставен последващ АПОС № 780/17.07.2018
29 29/10.11.2005 29 землище с.Вишовград, община Павликени язовир имот № 000523, землище с. Вишовград, община Павликени площ: 55,997 дка 44618.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 274/04.10.2001 г.
30 30/10.11.2005 30 с. Горско Косово УПИ І-127, кв.19 по плана на с. Горско Косово АОС № 278/04.10.2001 г. Съставен последващ АПОС № 714/06.10.2014
31 31/10.11.2005 31 землище с. Горско Косово м.Елията УПИ І-22, кв.2 по плана на с. Горско Косово АОС № 279/26.10.2001 г. Съставен последващ АПОС № 717/ 06.10.2014
32 32/07.11.2005 32 гр. Сухиндол ул. П.К.Яворов № 2 УПИ І-1267, кв.73 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 1140 кв.м. ДСП: Едноетажна масивна сграда от 90 кв.м; Едноетажна масивна сграда от 206 кв.м; Едноетажна масивна сграда от 50 кв.м; Едноетажна масивна сграда - склад от 22,40 кв.м; Три броя гаражни клетки с обща площ 58,70 кв.м. АОС № 282/09.01.2002 г. Съставен последващ АПОС № 796/20.08.2018
33 33/10.11.2005 33 гр. Сухиндол УПИ V-1699, кв.45 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 682 кв.м - за озеленяване АОС № 283/14.01.2002 Съставен последващ АПОС № 797/20.08.2018
34 34/10.11.2005 34 гр. Сухиндол УПИ ІІ-1698, кв.37 по плана на гр. Сухиндол АОС № 283/14.01.2002 г. Съставен последващ АПОС № 734/21.03.2016
35 35/10.11.2005 35 гр. Сухиндол УПИ ІІ-1694, кв.33 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 2733 кв.м - Централен площад АОС № 285/28.02.2002 Съставен последващ АПОС № 798/20.08.2018
36 36/10.11.2005 36 гр. Сухиндол УПИ І-1692, кв.30 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 3552 кв.м - за озеленяване АОС № 286/28.02.2002 Съставен последващ АПОС № 799/20.08.2018
37 37/10.11.2005 37 гр. Сухиндол УПИ І, кв.106 по плана на гр. Сухиндол АОС № 287/28.02.2002 г. Съставен последващ АПОС № 735/ 21.03.2016
38 38/10.11.2005 38 гр. Сухиндол УПИ ІІ, кв.133 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 500 кв.м - за озеленяване АОС № 288/28.02.2002 Съставен последващ АПОС № 800/20.08.2018
39 39/10.11.2005 39 гр. Сухиндол УПИ І-1681, кв.90 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 2549 кв.м - за озеленяване АОС № 289/28.02.2002 Съставен последващ АПОС № 801/20.08.2018
40 40/10.11.2005 40 гр. Сухиндол УПИ І-1682, кв.76 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 1761 кв.м - за озеленяване АОС № 290/28.02.2002 Съставен последващ АПОС № 802/20.08.2018
41 41/10.11.2005 41 гр. Сухиндол УПИ І-1684, кв.64 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 9300 кв.м - за озеленяване АОС № 291/28.02.2002 Съставен последващ АПОС № 803/20.08.2018
42 42/10.11.2005 42 гр. Сухиндол ПИ -1685, кв.80 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 1192 кв.м - за озеленяване АОС № 292/28.02.2002 Съставен последващ АПОС № 804/20.08.2018
43 43/10.11.2005 43 с. Красно Градище УПИ V-112, кв.15 по плана на с. Красно Градище АОС № 297/04.03.2002 г. Съставен последващ АПОС № 81/01.09.2009
44 44/10.11.2005 44 с.Бяла река УПИ І-124, кв.35 по плана на с.Бяла река АОС № 301/03.04.2002 г. Съставени последващи АПОС № 136/20.05.2010 АПОС № 506/05.07.2012 АПОС № 507/05.07.2012 АЧОС № 832/03.10.2012
45 45/10.11.2005 45 землище с. Красно Градище имот № 000003 Гробищен парк имот № 000003, землище с. Красно Градище площ на имота 7,526 дка АОС № 428/19.10.2004 г. съставен последващ АПОС № 893/18.03.2019
46 46/10.11.2005 46 с.Бяла река ПИ - 506,507,508,509 и 510, кв.9 по плана на с.Бяла река ПИ от 5844 кв.м. Гробищен парк Масивна сграда - ритуален дом от 30 кв.м. АОС № 429/19.10.2004 г. Съставен последващ АПОС № 746/18.06.2018
47 47/10.11.2005 47 с. Коевци ПИ - 83, кв.17 по плана на с. Коевци ПИ от 2760 кв.м. Гробищен парк АОС № 430/19.10.2004 г. Съставен последващ АПОС № 749/18.06.2018
48 48/10.11.2005 48 гр. Сухиндол УПИ ХІІІ-1285, кв.99 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 523 кв.м (паркинг) Паянтова стопанска сграда от 56 кв.м АОС № 37/03.05.1999 Съставен последващ АПОС № 805/20.08.2018
49 49/10.11.2005 49 гр. Сухиндол ул. Граф Игнатиев УПИ ХІ-173, кв.22 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 300 кв.м - за озеленяване Съставен последващ АПОС № 806/20.08.2018
50 50/10.11.2005 50 гр. Сухиндол УПИ І, кв.77 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 900 кв.м - за озеленяване Съставен последващ АПОС № 807/20.08.2018
51 51/23.06.2006 51 гр. Сухиндол ул. Росица № 32 УПИ І-1266, кв.71 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 8676 кв.м Едноетажна училищна сграда от 450 кв.м. Двуетажна пристройка от 319 кв.м Едноетажна сграда - физклтурен салон от 297 кв.м Едноетажна сграда - ученически стол от 90 кв.м АДС № 446/21.01.1951 Съставен последващ АПОС № 808/20.08.2018
52 52/23.06.2006 52 гр. Сухиндол ул. Росица № 32 УПИ ІІ-1266, кв.71 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 7624 кв.м АДС № 446/21.01.1951 Съставен последващ АПОС № 809/20.08.2018
53 53/09.07.2007 53 гр. Сухиндол ул. Росица № 156 УПИ І, кв.139 по плана на гр. Сухиндол Санитарно охранителна зона около подземен водоизточник - шахтов кладенец с площ 69 кв.м 269.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
54 54/15.01.2008 54 землище с. Горско Косово м.Иванковец имот № 000017, м. Иванковец, землище с. Г.Косово Имотът е делен Съставени последващи АПОС № 59 от 12.12.2008 АЧОС № 678/11.02.2009 отписан със заповед РД-01-02-593/10.07.2009 АПОС № 60 от 12.12.2008 АПОС № 690/26.08.2013
55 55/31.03.2008 55 землище гр. Сухиндол м.Алчака имот № 000682, м. Алчака, землище Сухиндол Сметище, площ на имота 10,137 дка, кат. VІ съставен последващ АПОС № 859/18.03.2019
56 56/03.06.2008 56 гр. Сухиндол ул. Росица № 108 ПИ І-1511, УПИ ІІ-594,1511,1601,1695,кв.33 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 700 кв.м. Триетажна масивна читалищна сграда със ЗП 700 кв.м Приземен етаж: коридор, стълбище, помещение, помещение, тоалетни, склад, 3 помещения и тоалетни, два павилиона; Първи етаж: фоайе, помешение, помещение, салон със сцена, коридор, склад, помещение, ритуална зала, фоайе, помещение, помещение, киносалон, коридор, тоалетни склад, коридор; Втори етаж: стълбище, коридор, библиотека 46798.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 20/09.09.1998 г. АПОС № 12/07.11.2005
57 57/24.11.2008 57 гр. Сухиндол ПИ 1693 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 1168 кв.м - за озеленяване Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС Съставен последващ АПОС № 810/20.08.2018
58 58/09.12.2008 58 с. Коевци УПИ -ХVІІ-112, кв.25 по плана на с. Коевци УПИ от 738 кв.м. Полумасивна сграда на един етаж от 50 кв.м Полумасивна сграда на един етаж от 50 кв.м Имотът притежава статут на Исторически паметник на културата от национално значение АДС № 35/16.12.1982 г. Съставен последващ АПОС № 750/18.06.2018
59 59/12.12.2008 59 землище с. Горско Косово м.Иванковец имот № 000020, м. Иванковец, землище с. Г.Косово НТП - Сипей, площ на имота 6,186 дка АПОС № 54/15.01.2008 Съставени последващи АЧОС № 678/11.02.2009 отписан със заповед РД-01-02-593/10.07.2009
60 60/12.12.2008 60 землище с. Горско Косово м.Иванковец имот № 000022, м. Иванковец, землище с. Г.Косово НТП - Сипей, площ на имота 117,376 дка АПОС № 54/15.01.2008 съставен последващ: АПОС 690/26.08.2013
61 61/07.01.2009 61 гр. Сухиндол ул. Лозен № 28 УПИ VІ-1687, кв.140 по плана на гр. Сухиндол АОС № 29 от 05.03.1999г. АПОС № 14 от 07.11.2005 Съставени последващи: АЧОС № 710/ 18.05.2010 АПОС № 736/27.04.2016
62 62/26.01.2009 62 землище с. Коевци м.Каменец язовир Долец имот № 000260, землище с. Коевци, м.Каменец площ: 8,609 дка 20.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
63 63/26.01.2009 63 землище с. Коевци м.Каменец дере имот № 000261, землище с. Коевци, м.Каменец площ: 4,008 дка 9.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
64 64/26.01.2009 64 землище с. Коевци м.Каменец Дере, имот № 000263, землище с. Коевци, м. Каменец, площ: 33,478 дка 80.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
65 65/26.01.2009 65 с. Коевци ул. Осма № 2 УПИ ІІ, кв.27 по плана на с. Коевци АОС № 42 от 18.05.1999 г. Съставени последващи АПОС № 20/04.11.2005 АПОС № 503/13.07.2012 АПОС № 504/ 05.07.2012
66 66/26.01.2009 66 с. Горско Косово ул. Първа № 27 ПИ 501.123, кв. 15 по кадастралната карта на с. Г.Косово АОС № 39 от 18.05.1999 г. АПОС № 17/07.11.2005 Съставени последващи АПОС № 715/ 06.10.2014
67 67/29.07.2009 67 землище гр. Сухиндол м.Тръбежа имот № 000237, землище Сухиндол, м. Тръбежа АОС № 143/13.12.1999 АЧОС № 205/19.12.2005 Съставени последващи АПОС № 88/04.11.2009 АПОС № 89/04.11.2009
68 68/29.07.2009 68 землище гр. Сухиндол м.Тръбежа имот № 000239, землище Сухиндол, м. Тръбежа АОС № 143/13.12.1999 АЧОС № 206/19.12.2005 Съставени последващи АПОС № 90/04.11.2009 АПОС № 91/04.11.2009 АПОС № 92/04.11.2009
69 69/29.07.2009 69 землище гр. Сухиндол м.Русенец дол имот № 000263, землище Сухиндол, м. Русенец дол АОС № 145/13.12.1999 АЧОС № 214/19.12.2005 Съставени последващи АПОС № 93/04.11.2009 АПОС № 94/04.11.2009
70 70/29.07.2009 70 землище гр. Сухиндол м.Дебелец имот № 000306, землище Сухиндол, м. Дебелец АОС № 150/13.12.1999 АЧОС № 230/20.12.2005 Съставени последващи АПОС № 95/04.11.2009 АПОС № 96/04.11.2009 АПОС № 97/04.11.2009
71 71/29.07.2009 71 землище с. Коевци м. Дългия честак имот № 047003, землище с. Коевци, м. Дългия честак АОС № 80/03.12.1999 АЧОС № 43/12.12.2005 Съставени последващи АПОС № 98/04.11.2009 АПОС № 99/04.11.2009 АПОС № 100/04.11.2009 АПОС № 101/04.11.2009 АПОС № 102/04.11.2009 АПОС № 103/04.11.2009
72 72/29.07.2009 72 землище с. Коевци м.Над Гюргеня имот № 000161, землище с. Коевци, м. Над Гюргеня АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 Съставени последващи АПОС № 104/04.11.2009 АПОС № 105/04.11.2009
73 73/29.07.2009 73 землище с. Коевци м. Писдица 2 имот № 000140, землище с. Коевци, м. Писдица 2 АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 Съставени последващи АПОС № 106/04.11.2009 АПОС № 107/04.11.2009 АПОС № 108/04.11.2009 АПОС № 109/04.11.2009 АПОС № 699/26.08.2013 АПОС № 700/26.08.2013 АЧОС 1383/24.01.2015 АПОС 732/21.03.2016 АПОС № 110/04.11.2009 АПОС № 111/04.11.2009
74 74/29.07.2009 74 землище с. Коевци м.Биволска поляна имот № 088001, землище с. Коевци, м. Биволска поляна АОС № 81/03.12.1999 АЧОС № 44/12.12.2005 Съставени последващи АПОС № 112/04.11.2009 АПОС № 113/04.11.2009 АПОС № 114/04.11.2009 АПОС № 115/04.11.2009
75 75/31.07.2009 75 с. Горско Косово ПИ 17208.501.168 по кадастралната карта на с. Г Косово Съставен последващ АПОС № 713/ 06.10.2014
76 76/31.07.2009 76 с. Горско Косово ПИ 17208.501.169 по кадастралната карта на с. Г.Косово отписан-заповед РД-01-02-977 от 19.11.2009 Съставен последващ АЧОС № 707/21.10.2009
77 77/31.07.2009 77 с. Горско Косово ПИ 17208.501.170 по кадастралната карта на с. Г. Косово Съставен последващ АПОС № 712 /06.10.2014
78 78/01.09.2009 78 с. Бяла река УПИ VІІІ-101, кв. 29 по плана на с. Бяла река, УПИ от 975 кв. м; Двуетажна масивна административна сграда със ЗП 260 кв. м, Склад (отделна сграда) АОС № 5 от 27.02.1998 г. АПОС № 4 от 07.11.2005 г. Съставен последващ АПОС № 747/18.06.2018
79 79/01.09.2009 79 с. Горско Калугерово УПИ VІІІ-173, кв. 4 по плана на с. Горско Калугерово АОС № 38 от 18.05.1999 г. АОС № 436 от 01.05.2005 г. АПОС № 16/07.11.2005 Съставени последващи АПОС № 733/ 21.03.2016
80 80/01.09.2009 80 с. Красно Градище Едноетажна масивна административна сграда АОС № 26 от 23.10.1998 г. АПОС № 13/07.11.2005 г. Съставен последващ АПОС № 745/ 18.06.2018
81 81/01.09.2009 81 с. Красно Градище УПИ V-112, кв. 15 по плана на с. Красно Градище, УПИ от 3560 кв. м; Едноетажна масивна читалищна сграда със склад, две помещения с отделни входове и масивна сграда (ракиджийница) съсобствености: 75/3560 ид.ч. ТПБП 150/3560 ид ч. Йорданка и Васил Бакалови АОС № 297 /04.03.2002 г. АПОС № 43/10.11.2005 г. Съставен последващ АПОС № 752/ 03.07.2018
82 82/08.09.2009 82 с. Бяла река имот № 000002, землище с. Бяла река, площ 7.462 дка, Гробищен парк няма
83 83/08.09.2009 83 землище гр. Сухиндол м.Зад върха имот № 000304 м. Зад върха, землище Сухиндол НТП - Пасище, мера, площ на имота 39,026 дка, кат. -ІV, VІІІ, ІХ АОС № 150/13.12.1999 АЧОС № 229/20.12.2005 съставен последващ АПОС № 851/01.03.2019
84 84/08.09.2009 84 землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище имот № 000297 м. Пчелинище, землище Сухиндол НТП - Пасище, мера, площ на имота 45,769 дка, кат. ІХ 329.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 149/13.12.1999 АЧОС № 227/20.12.2005
85 85/08.09.2009 85 землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище имот № 000283 м. Пчелинище, землище Сухиндол НТП - Пасище, мера, площ на имота 136,635 дка, кат. ІХ АОС № 148/13.12.1999 АЧОС № 223/20.12.2005 съставен последващ АПОС № 860/18.03.2019
86 86/08.09.2009 86 землище гр. Сухиндол, м. Пчелинище имот № 000281 м. Пчелинище, землище Сухиндол НТП - Пасище, мера, площ на имота 119,972 дка, кат. ІХ АОС № 148/13.12.1999 АЧОС № 222/20.12.2005 съставен последващ АПОС № 861/18.03.2019
87 87/08.09.2009 87 землище гр. Сухиндол м.Зад върха имот № 000280 м. Зад върха, землище Сухиндол НТП - Пасище, мера, площ на имота 95,017 дка, кат. ІХ АОС № 148/13.12.1999 АЧОС № 221/20.12.2005 съставен последващ АПОС № 862/18.03.2019
88 88/04.11.2009 88 землище гр. Сухиндол м.Тръбежа имот № 000255, землище Сухиндол, м. Тръбежа НТП - Пасище, мера, площ на имота 62,951 дка, кат. ІV, ІХ АОС № 143/13.12.1999 АЧОС № 205/19.12.2005 АПОС № 67/29.07.2009 Съставен последващ АПОС № 759/13.07.2018
89 89/04.11.2009 89 землище гр. Сухиндол м.Тръбежа имот № 000238, землище Сухиндол, м. Тръбежа НТП - Пасище, мера, площ на имота 12,817 дка, кат. ІХ 92.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 143/13.12.1999 АЧОС № 205/19.12.2005 АПОС № 67/29.07.2009
90 90/04.11.2009 90 землище гр. Сухиндол м.Тръбежа имот № 000245, землище Сухиндол, м. Тръбежа НТП - Пасище с храсти, площ на имота 418,021 дка, кат. ІХ АОС № 143/13.12.1999 АЧОС № 206/19.12.2005 АПОС № 68/29.07.2009 съставен последващ АПОС № 898/09.12.2019
91 91/04.11.2009 91 землище гр. Сухиндол м.Тръбежа имот № 000252, землище Сухиндол, м. Тръбежа НТП - Пасище с храсти, площ на имота 11,478 дка, кат. ІХ 82.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 143/13.12.1999 АЧОС № 206/19.12.2005 АПОС № 68/29.07.2009
92 92/04.11.2009 92 землище гр. Сухиндол м.Тръбежа имот № 000249, землище Сухиндол, м. Тръбежа НТП - Пасище с храсти, площ на имота 10,887 дка, кат. ІХ 78.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 143/13.12.1999 АЧОС № 206/19.12.2005 АПОС № 68/29.07.2009
93 93/04.11.2009 93 землище гр. Сухиндол м.Русенец дол имот № 000315, землище Сухиндол, м. Русенец дол НТП - Пасище, мера, площ на имота 48,289 дка, кат. ІV, ІХ АОС № 145/13.12.1999 АЧОС № 214/19.12.2005 АПОС № 69/29.07.2009 Съставен последващ АПОС № 760/13.07.2018
94 94/04.11.2009 94 землище гр. Сухиндол м.Русенец дол имот № 000316, землище Сухиндол, м. Русенец дол НТП - Пасище, мера, площ на имота 10,599 дка, кат. ІХ 76.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 145/13.12.1999 АЧОС № 214/19.12.2005 АПОС № 69/29.07.2009
95 95/04.11.2009 95 землище гр. Сухиндол м.Дебелец имот № 000307, землище Сухиндол, м. Дебелец НТП - Пасище, мера, площ на имота 471,844 дка, кат. ІХ АОС № 150/13.12.1999 АЧОС № 230/20.12.2005 АПОС № 70/29.07.2009 Съставен последващ АПОС № 863/18.03.2019
96 96/04.11.2009 96 землище гр. Сухиндол м.Дебелец имот № 000311, землище Сухиндол, м. Дебелец НТП - Пасище, мера, площ на имота 10,291 дка, кат. ІХ 74.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 150/13.12.1999 АЧОС № 230/20.12.2005 АПОС № 70/29.07.2009
97 97/04.11.2009 97 землище гр. Сухиндол м.Дебелец имот № 000312, землище Сухиндол, м. Дебелец НТП - Пасище, мера, площ на имота 14,125 дка, кат. ІХ 101.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 150/13.12.1999 АЧОС № 230/20.12.2005 АПОС № 70/29.07.2009
98 98/04.11.2009 98 землище с. Коевци м. Дългия честак имот № 047009, землище с. Коевци, м. Дългия честак НТП - Пасище, мера, площ на имота 347,962 дка, кат. ІХ АОС № 80/03.12.1999 АЧОС № 43/12.12.2005 АПОС 71/29.07.2009 Съставен последващ АПОС № 777/13.07.2018
99 99/04.11.2009 99 землище с. Коевци м. Дългия честак имот № 047008, землище с. Коевци, м. Дългия честак НТП - Пасище, мера, площ на имота 11,445 дка, кат. ІХ 73.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 80/03.12.1999 АЧОС № 43/12.12.2005 АПОС 71/29.07.2009
100 100/04.11.2009 100 землище с. Коевци м. Дългия честак имот № 047006, землище с. Коевци, м. Дългия честак НТП - Пасище, мера, площ на имота 10,175 дка, кат. ІХ 65.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 80/03.12.1999 АЧОС № 43/12.12.2005 АПОС 71/29.07.2009
101 101/04.11.2009 101 землище с. Коевци м. Дългия честак имот № 047005, землище с. Коевци, м. Дългия честак НТП - Пасище, мера, площ на имота 17,034 дка, кат. ІХ 109 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 80/03.12.1999 АЧОС № 43/12.12.2005 АПОС 71/29.07.2009
102 102/04.11.2009 102 землище с. Коевци м. Дългия честак имот № 047004, землище с. Коевци, м. Дългия честак НТП - Пасище, мера, площ на имота 10,470 дка, кат. ІХ 67 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 80/03.12.1999 АЧОС № 43/12.12.2005 АПОС 71/29.07.2009
103 103/04.11.2009 103 землище с. Коевци м. Дългия честак имот № 047007, землище с. Коевци, м. Дългия честак НТП - Пасище, мера, площ на имота 15,383 дка, кат. ІХ 98.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 80/03.12.1999 АЧОС № 43/12.12.2005 АПОС 71/29.07.2009
104 104/04.11.2009 104 землище с. Коевци м.Над Гюргеня имот № 000165, землище с. Коевци, м. Над Гюргеня НТП - Пасище, мера, площ на имота 69,928 дка, кат. ІХ АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 АПОС № 72/29.07.2009 съставен последващ АПОС № 891/18.03.2019
105 105/04.11.2009 105 землище с. Коевци м.Над Гюргеня имот № 000162, землище с. Коевци, м. Над Гюргеня НТП - Пасище, мера, площ на имота 15,743 дка, кат. ІХ 98.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 АПОС № 72/29.07.2009
106 106/04.11.2009 106 землище с. Коевци м.Писдица 2 имот № 000178, землище с. Коевци, м. Писдица 2 АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 АПОС № 73/29.07.2009 Съставени последващи АПОС № 698/26.08.2013
107 107/04.07.2009 107 землище с. Коевци м.Писдица 2 имот № 000174, землище с. Коевци, м. Писдица 2 НТП - Пасище, мера, площ на имота 2,069 дка, кат. ІХ 13.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 АПОС № 73/29.07.2009
108 108/04.07.2009 108 землище с. Коевци м.Писдица 2 имот № 000170, землище с. Коевци, м. Писдица 2 НТП - Пасище, мера, площ на имота 8,881 дка, кат. ІХ 56.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 АПОС № 73/29.07.2009
109 109/04.11.2009 109 землище с. Коевци м.Писдица 2 имот № 000168, землище с. Коевци, м. Писдица 2 АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 АПОС № 73/29.07.2009 Съставени последващи АПОС № 699/26.08.2013 АПОС № 700/26.08.2013
110 110/04.07.2009 110 землище с. Коевци м.Писдица 2 имот № 000157, землище с. Коевци, м. Писдица 2 НТП - Пасище, мера, площ на имота 6,095 дка, кат. ІХ 39 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 АПОС № 73/29.07.2009
111 111/04.07.2009 111 землище с. Коевци м.Писдица 2 имот № 000154, землище с. Коевци, м. Писдица 2 НТП - Пасище, мера, площ на имота 9,949 дка, кат. ІХ 63.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 71/03.12.1999 АЧОС № 34/12.12.2005 АПОС № 73/29.07.2009
112 112/04.11.2009 112 землище с. Коевци м.Биволска поляна имот № 088013, землище с. Коевци, м. Биволска поляна НТП - Пасище, мера площ на имота 429,913 дка, кат. ІХ АОС № 81/03.12.1999 АЧОС № 44/12.12.2005 АПОС № 74/29.07.2009 Съставен последващ АПОС № 773/13.07.2018
113 113/04.11.2009 113 землище с. Коевци м.Биволска поляна имот № 088011, землище с. Коевци, м. Биволска поляна НТП - Пасище, мера площ на имота 10,786 дка, кат. ІХ 69 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 81/03.12.1999 АЧОС № 44/12.12.2005 АПОС № 74/29.07.2009
114 114/04.11.2009 114 землище с. Коевци м.Биволска поляна имот № 088012, землище с. Коевци, м. Биволска поляна НТП - Пасище, мера площ на имота 21,789 дка, кат. ІХ 139.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 81/03.12.1999 АЧОС № 44/12.12.2005 АПОС № 74/29.07.2009
115 115/04.11.2009 115 землище с. Коевци м.Биволска поляна имот № 088010, землище с. Коевци, м. Биволска поляна НТП - Пасище, мера площ на имота 10,390 дка, кат. ІХ 66.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 81/03.12.1999 АЧОС № 44/12.12.2005 АПОС № 74/29.07.2009
116 116/04.11.2009 116 землище гр. Сухиндол м.Родината имот № 001882, землище Сухиндол, м. Родината НТП - Пасище, мера, площ на имота 1008,896 дка, кат. ІХ АОС № 220/14.12.1999 АЧОС № 460/19.12.2006 Съставен последващ АПОС № 762/13.07.2018
117 117/04.11.2009 117 землище гр. Сухиндол м.Родината имот № 001883, землище Сухиндол, м. Родината НТП - Пасище, мера, площ на имота 491,201 дка, кат. ІХ АОС № 220/14.12.1999 АЧОС № 461/19.12.2006 Съставен последващ АПОС № 763/13.07.2018
118 118/04.11.2009 118 землище гр. Сухиндол м.Алчака имот № 001888, землище Сухиндол, м. Алчака НТП - Пасище, мера, площ на имота 19,434 дка, кат. ІХ АОС № 220/14.12.1999 АЧОС № 462/20.01.2006 Съставен последващ АПОС № 864/18.03.2019
119 119/04.11.2009 119 землище гр. Сухиндол м.Сопотски алчак имот № 001881, землище Сухиндол, м. Сопотски алчак НТП - Пасище, мера, площ на имота 18,490 дка, кат. ІІІ, V, ІХ 285.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 219/14.12.1999 АЧОС № 459/19.12.2006
120 120/04.11.2009 120 землище гр. Сухиндол м.Алчака имот № 000701, землище Сухиндол, м. Алчака НТП - Пасище, мера, площ на имота 166,047 дка, кат. ІХ АОС № 169/13.12.1999 АЧОС № 296/17.01.2006 съставен последващ АПОС № 865/18.03.2019
121 121/08.09.2009 119 землище гр. Сухиндол м.Сопотски алчак имот № 000713, землище Сухиндол, м. Сопотски алчак НТП - Пасище с храсти, площ на имота 19,260 дка, кат. ІІІ 66.67 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 169/13.12.1999 АЧОС № 298/17.01.2006
122 122/08.09.2009 122 землище с. Горско Косово м.Чибъра имот № 033001, землище с. Горско Косово, м. Чибъра НТП - Пасище, мера, площ на имота 90,325 дка, кат. ІІІ АОС № 59/03.12.1999 АЧОС № 22/12.12.2005 съставен последващ АПОС № 883/18.03.2019
123 123/04.11.2009 123 землище с. Горско Косово м.Чибъра имот № 034002, землище с. Горско Косово, м. Чибъра НТП - Пасище, мера, площ на имота 93,732 дка, кат. ІХ АОС № 63/03.12.1999 АЧОС № 26/12.12.2005 съставен последващ АПОС № 779/17.07.2018
124 124/04.11.2009 124 землище с. Горско Косово м.Чибъра имот № 034003, землище с. Горско Косово, м. Чибъра НТП - Пасище, мера, площ на имота 104,528 дка, кат. ІХ АОС № 66/03.12.1999 АЧОС № 29/12.12.2005 съставен последващ АПОС № 884/18.03.2019
125 125/14.05.2010 125 землище с. Красно Градище м.Фандъклъка имот № 000366, землище с. Красно Градище, м. Фандъклъка НТП - Пасище, мера, площ на имота 20,136 дка, кат. VІІ съставен последващ АПОС № 919/09.12.2019
126 126/14.05.2010 126 землище с. Красно Градище м.Коручешме имот № 000347, землище с. Красно Градище, м. Коручешме НТП - Пасище, мера, площ на имота 80,321 дка, кат. VІІ Съставен последващ АПОС № 776/17.07.2018
127 127/14.05.2010 127 землище с. Красно Градище м.Липака имот № 000333, землище с. Красно Градище, м. Липака НТП - Пасище, мера, площ на имота 34,318 дка, кат. ІІІ съставен последващ АПОС № 918/09.12.2019
128 128/14.05.2010 128 землище с. Красно Градище м.Драчево имот № 000082, землище с. Красно Градище, м. Драчево НТП - Пасище, мера, площ на имота 327,040 дка, кат. ІХ съставен последващ АПОС № 917/09.12.2019
129 129/14.05.2010 129 землище с. Красно Градище м.Коручешме имот № 000053, землище с. Красно Градище, м. Коручешме НТП - Пасище, мера, площ на имота 48,466 дка, кат. ІХ съставен последващ АПОС № 916/09.12.2019
130 130/14.05.2010 130 землище с. Красно Градище м.Коручешме имот № 000052, землище с. Красно Градище, м. Коручешме НТП - Пасище, мера, площ на имота 13,632 дка, кат. VІІ съставен последващ АПОС № 915/09.12.2019
131 131/14.05.2010 131 землище с. Красно Градище м.Коручешме имот № 000048, землище с. Красно Градище, м. Коручешме НТП - Пасище, мера, площ на имота 52,401 дка, кат. ІХ съставен последващ АПОС № 914/09.12.2019
132 132/14.05.2010 132 землище с. Красно Градище м.Коручешме имот № 000047, землище с. Красно Градище, м. Коручешме НТП - Пасище, мера, площ на имота 185,329 дка, кат. ІХ съставен последващ АПОС № 913/09.12.2019
133 133/14.05.2010 133 землище с. Красно Градище м.Коручешме имот № 000037, землище с. Красно Градище, м. Коручешме Съставени последващи АПОС № 704/13.01.2014 АПОС № 705/13.01.2014
134 134/14.05.2010 134 землище с. Красно Градище м.Друшковец имот № 000033, землище с. Красно Градище, м. Друшковец НТП - Пасище, мера, площ на имота 33,987 дка, кат. VІІ съставен последващ АПОС № 910/09.12.2019
135 135/14.05.2010 135 землище с. Красно Градище м.Под село имот № 000008, землище с. Красно Градище, м. Под село НТП - Пасище, мера, площ на имота 123,150 дка, кат. ІІІ съставен последващ АПОС № 894/18.03.2019
136 136/20.05.2010 136 с.Бяла река УПИ І-124, кв.35 по плана на с. Бяла река АОС № 301/03.04.2002 г. АПОС № 44/10.11.2005 г. Съставени последващи АПОС № 506/05.07.2012 АПОС № 507/05.07.2012 АЧОС № 832/03.10.2012
137 137/20.05.2010 137 землище с.Бяла река м.Братковец 08 имот № 078007, землище с.Бяла река, м. Братковец 08 НТП - Пасище, мера, площ на имота 524,612 дка, кат. VІІІ 3777.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 115/06.12.1999 АЧОС № 105/16.12.2005
138 138/20.05.2010 138 землище с. Горско Калугерово м.Бостаните имот № 063002, землище с. Горско Калугерово, м. Бостаните НТП - Пасище, мера, площ на имота 135,036 дка, кат. ІХ АОС № 84/03.12.1999 АЧОС № 48/12.12.2005 съставен последващ АПОС № 822/01.03.2019
139 139/20.05.2010 139 землище с. Горско Косово м.Сухиндолска пътека имот № 038001, землище с. Горско Косово, м. Сухиндолска пътека НТП - Пасище, мера, площ на имота 53,770 дка, кат. ІІІ 1677.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 64/03.12.1999 АЧОС № 27/12.12.2005
140 140/20.05.2010 140 землище с. Горско Косово м.Таушана имот № 041001, землище с. Горско Косово, м. Таушана НТП - Пасище, мера, площ на имота 26,447 дка, кат. ІІІ АОС № 54/03.12.1999 АЧОС № 17/12.12.2005 съставен последващ АПОС № 885/18.03.2019
141 141/20.05.2010 141 землище с. Горско Косово м.Таушана имот № 000127, землище с. Горско Косово, м. Таушана НТП - Пасище, мера, площ на имота 15,432 дка, кат. ІІІ 481.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 401/20.07.2004 АЧОС № 613/24.01.2006
142 142/24.09.2010 141 землище гр. Сухиндол м.Братовица имот № 000318, землище гр. Сухиндол, м. Братовица НТП - Пасище с храсти, площ на имота 64,873 дка, кат. VІІІ 618.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 151/13.12.1999 АЧОС № 233/20.12.2005
143 143/24.09.2010 143 землище с.Бяла река м.Чилнище 11 имот № 000026, землище с.Бяла река, м. Чилнище 11 НТП - Пасище с храсти, площ на имота 1445,148 дка, кат. ІХ АОС № 105/06.12.1999 АЧОС № 69/14.12.2005 съставен последващ АПОС № 903/09.12.2019
144 144/27.09.2010 144 землище гр. Сухиндол м.Конски дол имот № 000039, землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище, мера площ на имота 29,388 дка, кат. ІV и VІІІ АОС № 127/13.12.1999 АЧОС № 150/17.12.2005 съставен последващ АПОС № 840/01.03.2019
145 145/27.09.2010 145 землище гр. Сухиндол м.Конски дол имот № 000040, землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище с храсти площ на имота 6,517 дка, кат. ІV и VІІІ АОС № 128/13.12.1999 АЧОС № 151/17.12.2005 съставен последващ АПОС № 841/01.03.2019
146 146/27.09.2010 146 землище гр. Сухиндол м.Калинката имот № 001327, землище Сухиндол, м. Калинката НТП - Пасище, мера площ на имота 2,272 дка, кат. ІV 79.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 213/14.12.1999 АЧОС № 440/19.01.2006
147 147/10.12.2010 147 гр. Сухиндол УПИ ХV-1901, кв.34 по плана на гр. Сухиндол УПИ от 302 кв.м. АОС № 46/16.07.1999 част от АПОС № 21/07.11.05 Съставени последващи АЧОС № 733/ 28.02.2011 отписан със заповед РД-01-02-767/26.08.2011
148 148/31.05.2011 148 землище гр. Сухиндол м.Каминища имот № 000968, землище Сухиндол, м. Каминища НТП - Пасище, мера площ на имота 15,760 дка, кат. ІV и ІХ АОС № 188/14.12.1999 АЧОС № 359/18.01.2006 съставен последващ АПОС № 850/01.03.2019
149 149/21.11.2011 149 землище гр. Сухиндол м.Чукана имот № 000021, землище Сухиндол, м. Чукана НТП - Пасище с храсти площ на имота 9,748 дка, кат. ІХ 517.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 126/10.12.1999 АЧОС № 144/17.12.2005
150 150/21.11.2011 150 землище гр. Сухиндол м.Върбовското имот № 000027, землище Сухиндол, м. Върбовското НТП - Пасище с храсти площ на имота 9,235 дка, кат. ІV 415.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 126/10.12.1999 АЧОС № 145/17.12.2005
151 151/21.11.2011 151 землище гр. Сухиндол м.Каптажа имот № 000032, землище Сухиндол, м. Каптажа НТП - Пасище, мера площ на имота 32,769 дка, кат. ІV АОС № 127/13.12.1999 АЧОС 148/17.12.2005 Съставен последващ АПОС № 844/01.03.2019
152 152/21.11.2011 152 землище гр. Сухиндол м.Каптажа имот № 000035, землище Сухиндол, м. Каптажа НТП - Пасище, мера площ на имота 7,746 дка, кат. ІV и VІІІ АОС № 127/13.12.1999 АЧОС 149/17.12.2005 Съставен последващ АПОС № 839/01.03.2019
153 153/21.11.2011 153 землище гр. Сухиндол м.Конски дол имот № 000042, землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище, мера площ на имота 12,978 дка, кат. ІV и VІІІ АОС № 128/13.12.1999 АЧОС 152/17.12.2005 Съставен последващ АПОС № 843/01.03.2019
154 154/21.11.2011 154 землище гр. Сухиндол м.Конски дол имот № 000043, землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище с храсти площ на имота 12,834 дка, кат. ІV и VІІІ 171.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 153/17.12.2005
155 155/25.11.2011 155 землище гр. Сухиндол м.Конски дол имот № 000046, землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище, мера площ на имота 35,603 дка, кат. ІV АОС № 129/13.12.1999 АЧОС 155/17.12.2005 Съставен последващ АПОС № 845/01.03.2019
156 156/25.11.2011 156 землище гр. Сухиндол м.Конски дол имот № 000055, землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище, мера площ на имота 18,549 дка, кат. ІV 834.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 156/17.12.2005
157 157/28.11.2011 157 землище гр. Сухиндол м.Върбовското имот № 000061, землище Сухиндол, м. Върбовското НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,311 дка, кат. ІІІ и ІV 250.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 159/17.12.2005
158 15828.11.2011 158 землище гр. Сухиндол м.Замбаклъка имот № 000063, землище Сухиндол, м. Замбаклъка НТП - Пасище с храсти площ на имота 17,189 дка, кат. ІХ 123.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 160/17.12.2005
159 15928.11.2011 159 землище гр. Сухиндол м.Замбаклъка имот № 000067, землище Сухиндол, м. Замбаклъка НТП - Пасище с храсти площ на имота 7,713 дка, кат. ІV и ІХ 198.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 163/17.12.2005
160 160/28.11.2011 160 землище гр. Сухиндол м.Хисаря имот № 000069, землище Сухиндол, м. Хисаря НТП - Пасище с храсти площ на имота 9,191 дка, кат. ІV 413.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 165/17.12.2005
161 161/28.11.2011 161 землище гр. Сухиндол м.Дискозу имот № 000087, землище Сухиндол, м. Дискозу НТП - Пасище, мера площ на имота 3,443 дка, кат. VІІІ 43.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
162 162/26.03.2012 162 землище гр. Сухиндол м.Боаза имот № 000824, землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище с храсти площ на имота 11,121 дка, кат. VІ 320.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 176/13.12.1999 АЧОС № 319/17.06.2006
163 163/28.11.2011 163 землище гр. Сухиндол м.Дискозу имот № 000121, землище Сухиндол, м. Дискозу НТП - Пасище, мера площ на имота 5,562 дка, кат. VІІІ 70.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 175/17.12.2005
164 164/28.11.2011 164 землище гр. Сухиндол м.Торе имот № 000131, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище, мера площ на имота 27,980 дка, кат. ІХ 201.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 177/17.12.2005
165 165/28.11.2011 165 землище гр. Сухиндол м.Торе имот № 000133, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище с храсти площ на имота 6,211 дка, кат. ІХ 44.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 178/17.12.2005
166 166/28.11.2011 166 землище гр. Сухиндол м.Торе имот № 000134, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,853 дка, кат. V 135.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 179/19.12.2005
167 167/28.11.2011 167 землище гр. Сухиндол м.Торе имот № 000135, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,095 дка, кат. ІХ 29.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 180/19.12.2005
168 168/28.11.2011 168 землище гр. Сухиндол м.Торе имот № 000136, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище с храсти площ на имота 45,849 дка, кат. ІХ 330.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 181/19.12.2005
169 169/28.11.2011 169 землище гр. Сухиндол м.Гимишкозу имот № 000146, землище Сухиндол, м. Гимишкозу НТП - Пасище с храсти площ на имота 19,653 дка, кат. VІІІ 247.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 184/19.12.2005
170 170/28.11.2011 170 землище гр. Сухиндол м.Гимишкозу имот № 000147, землище Сухиндол, м. Гимишкозу НТП - Пасище с храсти площ на имота 10,182 дка, кат. VІІІ 128.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 185/19.12.2005
171 171/28.11.2011 171 землище гр. Сухиндол м.Будивец имот № 000155, землище Сухиндол, м. Будивец НТП - Пасище, мера площ на имота 17,987 дка, кат. ІХ АОС № 138/13.12.1999 АЧОС 187/19.12.2005 съставен последващ АПОС № 847/01.03.2019
172 172/28.11.2011 172 землище гр. Сухиндол м.Бърдо имот № 000159, землище Сухиндол, м. Бърдо НТП - Пасище, мера площ на имота 2,978 дка, кат. VІІІ 37.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 189/19.12.2005
173 173/28.11.2011 173 землище гр. Сухиндол м.Бърдо имот № 000162, землище Сухиндол, м. Бърдо НТП - Пасище, мера площ на имота 3,486 дка, кат. VІІІ 43.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 190/19.12.2005
174 174/28.11.2011 174 землище гр. Сухиндол м.Бърдо имот № 000165, землище Сухиндол, м. Бърдо НТП - Пасище с храсти площ на имота 11,883 дка, кат. ІХ АОС № 139/13.12.1999 АЧОС 192/19.12.2005 съставен последващ АПОС № 897/09.12.2019
175 175/28.11.2011 175 землище гр. Сухиндол м.Мутишка имот № 000190, землище Сухиндол, м. Мутишка НТП - Пасище, мера площ на имота 13,868 дка, кат. VІІІ, ІХ 134.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 196/19.12.2005
176 176/28.11.2011 176 землище гр. Сухиндол м.Мутишка имот № 000193, землище Сухиндол, м. Мутишка НТП - Пасище, мера площ на имота 35,469 дка, кат. ІХ 255.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 198/19.12.2005
177 177/28.11.2011 177 землище гр. Сухиндол м.Урваата имот № 000195, землище Сухиндол, м. Урвата НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,299 дка, кат. ІV 148.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 199/19.12.2005
178 178/29.11.2011 178 землище гр. Сухиндол м.Долец имот № 000207, землище Сухиндол, м. Долец НТП - Пасище, мера площ на имота 9,736 дка, кат. ІХ 70.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 200/19.12.2005
179 179/29.11.2011 179 землище гр. Сухиндол м.Долец имот № 000212, землище Сухиндол, м. Долец НТП - Пасище, мера площ на имота 2,486 дка, кат. ІХ 17.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
180 180/29.11.2011 180 землище гр. Сухиндол м.Торе имот № 000225, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище, мера площ на имота 165,526 дка, кат.V, ІХ АОС 142/13.12.1999 АЧОС № 202/19.12.2005 съставен последващ АПОС № 854/01.03.2019
181 181/29.11.2011 181 землище гр. Сухиндол м.Тръбежа имот № 000240, землище Сухиндол, м. Тръбежа НТП - Пасище, мера площ на имота 14,449 дка, кат.ІХ 104 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 207/19.12.2005
182 182/29.11.2011 182 землище гр. Сухиндол м.Русенец дол имот № 000264, землище Сухиндол, м. Русенец дол НТП - Пасище, мера площ на имота 10,081 дка, кат.ІV, ІХ АОС 146/13.12.1999 АЧОС № 215/20.12.2005 Съставен последващ АПОС № 849/01.03.2019
183 183/29.11.2011 183 землище гр. Сухиндол м.Пред бърдо имот № 000270, землище Сухиндол, м. Пред бърдо НТП - Пасище, мера площ на имота 339,669 дка, кат. ІХ АОС 146/13.12.1999 АЧОС № 216/20.12.2005 съставен последващ АПОС № 899/09.12.2019
184 184/29.11.2011 184 землище гр. Сухиндол м.Пчелинище имот № 000289, землище Сухиндол, м. Пчелинище АОС 149/13.12.1999 АЧОС № 225/20.12.2005 Съставени последващи АПОС № 701/13.01.2014 АПОС № 702/13.01.2014 АПОС № 703/13.01.2014
185 185/29.11.2011 185 землище гр. Сухиндол м.Братовица имот № 000309, землище Сухиндол, м. Братовица НТП - Пасище с храсти площ на имота 154,239 дка, кат. ІХ АОС 151/13.12.1999 АЧОС № 231/20.12.2005 Съставен последващ АПОС № 842/01.03.2019
186 186/29.11.2011 186 землище гр. Сухиндол м.Братовица имот № 000319, землище Сухиндол, м. Братовица НТП - Пасище, мера площ на имота 13,075 дка, кат. VІІІ 164.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 152/13.12.1999 АЧОС № 234/20.12.2005
187 187/29.11.2011 187 землище гр. Сухиндол м.Братовица имот № 000322, землище Сухиндол, м. Братовица НТП - Пасище, мера площ на имота 415,808 дка, кат. ІХ АОС 152/13.12.1999 АЧОС № 235/20.12.2005 съставен последващ АПОС № 866/18.03.2019
188 188/29.11.2011 188 землище гр. Сухиндол м.Братовица имот № 000323, землище Сухиндол, м. Братовица НТП - Пасище с храсти площ на имота 69,452 дка, кат. V, ІХ 564.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 152/13.12.1999 АЧОС № 236/20.12.2005
189 189/29.11.2011 189 землище гр. Сухиндол м.Мандрища имот № 000328, землище Сухиндол, м. Мандрища НТП - Пасище, мера площ на имота 3,380 дка, кат. V 118.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 153/13.12.1999 АЧОС № 237/20.12.2005
190 190/29.11.2011 190 землище гр. Сухиндол м.Мандрища имот № 000330, землище Сухиндол, м. Мандрища НТП - Пасище, мера площ на имота 3,963 дка, кат. V 139.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 153/13.12.1999 АЧОС № 238/20.12.2005
191 191/29.11.2011 191 землище гр. Сухиндол м.Тъмреш имот № 000376, землище Сухиндол, м. Тъмреш НТП - Пасище с храсти площ на имота 27,343 дка, кат. ІІІ 1451.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 154/13.12.1999 АЧОС № 243/20.12.2005
192 192/29.11.2011 192 землище гр. Сухиндол м.Тъмреш имот № 000379, землище Сухиндол, м. Тъмреш НТП - Пасище с храсти площ на имота 8,304 дка, кат. ІІІ 440.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 155/13.12.1999 АЧОС № 244/20.12.2005
193 193/29.11.2011 193 землище гр. Сухиндол м.Долни ливади имот № 000398, землище Сухиндол, м. Долни ливади НТП - Пасище с храсти площ на имота 14,146 дка, кат. ІІІ 751.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 155/13.12.1999 АЧОС № 247/20.12.2005
194 194/29.11.2011 194 землище гр. Сухиндол м.Вира имот № 000421, землище Сухиндол, м. Вира НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,381 дка, кат. ІІІ 285.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 156/13.12.1999 АЧОС № 250/17.01.2006
195 195/30.11.2011 195 землище гр. Сухиндол м.Вира имот № 000423, землище Сухиндол, м. Вира НТП - Пасище с храсти площ на имота 14,938 дка, кат. ІІІ 793.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 156/13.12.1999 АЧОС № 251/17.01.2006
196 196/30.11.2011 196 землище гр. Сухиндол м.Лесковец имот № 000459, землище Сухиндол, м. Лесковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 20,637 дка, кат. ІІІ 1095.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 158/13.12.1999 АЧОС № 256/17.01.2006
197 197/30.11.2011 197 землище гр. Сухиндол м.Острок имот № 000502, землище Сухиндол, м. Острок НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,987 дка, кат. ІІІ 317.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 158/13.12.1999 АЧОС № 258/17.01.2006
198 198/30.11.2011 198 землище гр. Сухиндол м.Острок имот № 000502, землище Сухиндол, м. Острок НТП - Пасище с храсти площ на имота 31,927 дка, кат. ІІІ 1695.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 158/13.12.1999 АЧОС № 259/17.01.2006
199 199/30.11.2011 199 землище гр. Сухиндол м.Дълбоки имот № 000516, землище Сухиндол, м. Дълбоки НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,908 дка, кат. ІХ АОС 158/13.12.1999 АЧОС № 260/17.01.2006 съставен последващ АПОС № 817/12.11.2018
200 200/30.11.2011 200 землище гр. Сухиндол м.Селището имот № 000526, землище Сухиндол, м. Селището НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,255 дка, кат. ІІІ 66.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 159/13.12.1999 АЧОС № 264/17.01.2006
201 201/30.11.2011 201 землище гр. Сухиндол м.Селището имот № 000527, землище Сухиндол, м. Селището НТП - Пасище с храсти площ на имота 30,599 дка, кат. ІІІ 1624.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 160/13.12.1999 АЧОС № 265/17.01.2006
202 202/30.11.2011 202 землище гр. Сухиндол имот № 000601, землище Сухиндол, м. Под Сърма НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,521 дка, кат. ІІІ 27.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 162/13.12.1999 АЧОС № 271/17.01.2006
203 203/30.11.2011 203 землище гр. Сухиндол имот № 000606, землище Сухиндол, м. Под Сърма НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,017 дка, кат. ІІІ 266.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 162/13.12.1999 АЧОС № 272/17.01.2006
204 204/30.11.2011 204 землище гр. Сухиндол имот № 000614, землище Сухиндол, м.Водешница НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,002 дка, кат. 9 36 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 162/13.12.1999 АЧОС № 274/17.01.2006
205 205/30.11.2011 205 землище гр. Сухиндол имот № 000615, землище Сухиндол, м.Водешница НТП - Пасище, мера площ на имота 16,324 дка, кат. 3, 9 796.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 163/13.12.1999 АЧОС № 275/17.01.2006
206 206/30.11.2011 206 землище гр. Сухиндол имот № 000620, землище Сухиндол, м.Сопотски алчак НТП - Пасище, мера площ на имота 6,526 дка, кат. 3 346.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 163/13.12.1999 АЧОС № 276/17.01.2006
207 207/30.11.2011 207 землище гр. Сухиндол имот № 000622, землище Сухиндол, м.Сопотски алчак НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,821 дка, кат. 3 149.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 163/13.12.1999 АЧОС № 277/17.01.2006
208 208/30.11.2011 208 землище гр. Сухиндол имот № 000626, землище Сухиндол, м.Сопотски алчак НТП - Пасище с храсти площ на имота 17,031 дка, кат. 3 904.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 164/13.12.1999 АЧОС № 278/17.01.2006
209 209/30.11.2011 209 землище гр. Сухиндол имот № 000628, землище Сухиндол, м.Сопотски алчак НТП - Пасище с храсти площ на имота 9,111 дка, кат. 3 483.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 164/13.12.1999 АЧОС № 280/17.01.2006
210 210/01.03.2012 210 землище гр. Сухиндол имот № 000636, землище Сухиндол, м.Сопотски алчак НТП - Пасище, мера площ на имота 10,213 дка, кат. 5,9 АОС 165/13.12.1999 АЧОС № 284/17.01.2006 съставен последващ АПОС № 867/18.03.2019
211 211/01.03.2012 211 землище гр. Сухиндол имот № 000637, землище Сухиндол, м. Родината НТП - Пасище, мера площ на имота 2,040 дка, кат. 9 14.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
212 212/01.03.2012 212 землище гр. Сухиндол имот № 000647, землище Сухиндол, м.Косовско ливади НТП - Пасище с храсти площ на имота 28,654 дка, кат. 3 1521.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 166/13.12.1999 АЧОС № 285/17.01.2006
213 213/01.03.2012 213 землище гр. Сухиндол имот № 000648, землище Сухиндол, м.Косовско ливди НТП - Пасище с храсти площ на имота 15,459 дка, кат. 5 542.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 166/13.12.1999 АЧОС № 286/17.01.2006
214 214/01.03.2012 214 землище гр. Сухиндол имот № 000657, землище Сухиндол, м.Косовско ливади НТП - Пасище, мера площ на имота 43,687 дка, кат. 8,6 АОС 166/13.12.1999 АЧОС № 287/17.01.2006 Съставен последващ АПОС № 856/01.03.2019
215 215/01.03.2012 215 землище гр. Сухиндол имот № 000658, землище Сухиндол, м. Иванковец НТП - Пасище, мера площ на имота 2,920 дка, кат. 6 84.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 475/20.01.2006
216 216/01.03.2012 216 землище гр. Сухиндол имот № 000672, землище Сухиндол, м.Иванковец НТП - Пасище, мера площ на имота 2,373 дка, кат. 6 68.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 167/13.12.1999 АЧОС № 289/17.01.2006
217 217/01.03.2012 217 землище гр. Сухиндол имот № 000674, землище Сухиндол, м.Иванковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,693 дка, кат. 6 135.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 168/13.12.1999 АЧОС № 291/17.01.2006
218 218/01.03.2012 218 землище гр. Сухиндол имот № 000675, землище Сухиндол, м.Иванковец НТП - Пасище, мера площ на имота 10,716 дка, кат. 6 АОС 168/13.12.1999 АЧОС № 292/17.01.2006 съставен последващ АПОС № 857/01.03.2019
219 219/01.03.2012 219 землище гр. Сухиндол имот № 000700, землище Сухиндол, м. Алчака НТП - Пасище, мера площ на имота 1,517 дка, кат. 9 10.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 169/13.12.1999 АЧОС № 295/17.01.2006
220 220/01.03.2012 220 землище гр. Сухиндол имот № 000707, землище Сухиндол, м. Гьола НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,953 дка, кат. 4,6 220.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 169/13.12.1999 АЧОС № 297/17.01.2006
221 221/01.03.2012 221 землище гр. Сухиндол имот № 000737, землище Сухиндол, м.Селска река НТП - Пасище, мера площ на имота 2,579 дка, кат. 3,4 136.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 170/13.12.1999 АЧОС № 299/17.01.2006
222 222/01.03.2012 222 землище гр. Сухиндол имот № 000755, землище Сухиндол, м.Иванковец НТП - Пасище, мера площ на имота 1,691 дка, кат. 6 48.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 170/13.12.1999 АЧОС № 300/17.01.2006
223 223/01.03.2012 223 землище гр. Сухиндол имот № 000756, землище Сухиндол, м.Иванковец НТП - Пасище, мера площ на имота 1,079 дка, кат. 6 31.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 171/13.12.1999 АЧОС № 301/17.01.2006
224 224/01.03.2012 224 землище гр. Сухиндол имот № 000757, землище Сухиндол, м.Иванковец НТП - Пасище, мера площ на имота 25,029 дка, кат. 6 720.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
225 225/01.03.2012 225 землище гр. Сухиндол имот № 000759, землище Сухиндол, м.Иванковец НТП - Пасище, мера площ на имота 2,570 дка, кат. 6 74 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 641/18.05.2006
226 226/01.03.2012 226 землище гр. Сухиндол имот № 000767, землище Сухиндол, м.Иванковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,111 дка, кат. 6 89.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 171/13.12.1999 АЧОС № 303/17.01.2006
227 227/01.03.2012 227 землище гр. Сухиндол имот № 000782, землище Сухиндол, м.Горник НТП - Пасище с храсти площ на имота 9,522 дка, кат. 6 274.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 173/13.12.1999 АЧОС № 309/17.01.2006
228 228/01.03.2012 228 землище гр. Сухиндол имот № 000785, землище Сухиндол, м.Гьола НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,432 дка, кат. 6 127.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 173/13.12.1999 АЧОС № 310/17.01.2006
229 229/01.03.2012 229 землище гр. Сухиндол имот № 000793, землище Сухиндол, м.Гьола НТП - Пасище с храсти площ на имота 22,461 дка, кат. 6 646.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 173/13.12.1999 АЧОС № 311/17.01.2006
230 230/01.03.2012 230 землище гр. Сухиндол имот № 000811, землище Сухиндол, м.Попина могила НТП - Пасище, мера площ на имота 10,322 дка, кат. 6,4 312 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 175/13.12.1999 АЧОС № 317/17.01.2006
231 231/06.03.2012 231 землище гр. Сухиндол имот № 000024, землище Сухиндол, м.Върбовското НТП - Дере площ на имота 24,013 дка, кат. 4,3 1088.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
232 232/06.03.2012 232 землище гр. Сухиндол имот № 000080, землище Сухиндол, м.Върбовското НТП - Дере площ на имота 42,043 дка, кат. 3,4 2089.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
233 233/26.03.2012 233 землище гр. Сухиндол имот № 000838, землище Сухиндол, м.Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 40,420 дка, кат. 6 1164.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 328/20.01.2006
234 234/26.03.2012 234 землище гр. Сухиндол имот № 000411 , землище Сухиндол, м. ........... НТП - Пасище с храсти площ на имота 19,598 дка, кат. 3 1040.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 654/01.03.2007
235 235/26.03.2012 235 землище гр. Сухиндол имот № 000247, землище Сухиндол, м. Долец НТП - Пасище с храсти площ на имота 25,303 дка, кат. 8,4,9 334.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 145/13.12.1999 АЧОС № 212/19.12.2005
236 236/26.03.2012 236 землище гр. Сухиндол имот № 000234, землище Сухиндол, м. Долец НТП - Пасище с храсти площ на имота 52,073 дка, кат. 8 656.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 144/13.12.1999 АЧОС № 210/19.12.2005
237 237/26.03.2012 237 землище гр. Сухиндол имот № 000164, землище Сухиндол, м. Бърдо НТП - Пасище, мера площ на имота 89,342 дка, кат. 9,8 АОС № 138/13.12.1999 АЧОС № 191/19.12.2005 съставен последващ АПОС № 896/09.12.2019
238 238/26.03.2012 238 землище гр. Сухиндол имот № 000139, землище Сухиндол, м. Плювковица НТП - Пасище с храсти площ на имота 19,453 дка, кат. 5 682.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 182/19.12.2005
239 239/26.03.2012 239 землище гр. Сухиндол имот № 000817, землище Сухиндол, м. Селце НТП - Пасище с храсти площ на имота 39,731 дка, кат. 6 1144 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 175/13.12.1999 АЧОС № 318/17.01.2006
240 240/26.03.2012 240 землище гр. Сухиндол имот № 000828 , землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище с храсти площ на имота 8,233 дка, кат. 6 237.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 177/14.12.1999 АЧОС № 323/17.01.2006
241 241/26.03.2012 241 землище гр. Сухиндол имот № 000834 , землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 20,702 дка, кат. 6 596.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС 177/14.12.1999 АЧОС № 326/17.01.2006
242 242/26.03.2012 242 землище гр. Сухиндол имот № 000839, землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 4,280 дка, кат. 6 123.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 329/17.01.2006
243 243/26.03.2012 243 землище гр. Сухиндол имот № 000841 , землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище с храсти площ на имота 15,924 дка, кат. 6 458.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 330/17.01.2006
244 244/26.03.2012 244 землище гр. Сухиндол имот № 000844 , землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 2,380 дка, кат. 6 68.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 332/17.01.2006
245 245/26.03.2012 245 землище гр. Сухиндол имот № 000850, землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 6,065 дка, кат. 6 174.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 333/17.01.2006
246 246/26.03.2012 246 землище гр. Сухиндол имот № 000851 , землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 2,261 дка, кат. 6 65.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 334/17.01.2006
247 247/26.03.2012 247 землище гр. Сухиндол имот № 000866 , землище Сухиндол, м. Стрелбището НТП - Пасище, мера площ на имота 1,431 дка, кат. 4 64.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 336/17.01.2006
248 248/26.03.2012 248 землище гр. Сухиндол имот № 000875, землище Сухиндол, м. Попина могила НТП - Пасище, мера площ на имота 2,481 дка, кат. 4,6 78.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 337/17.01.2006
249 249/26.03.2012 249 землище гр. Сухиндол имот № 000883, землище Сухиндол, м. Селце НТП - Пасище, мера площ на имота 23,278 дка, кат. 6,4 АОС № 181/14.12.1999 АЧОС № 338/17.01.2006 съставен последващ АПОС № 863/18.03.2019
250 250/26.03.2012 250 землище гр. Сухиндол имот № 000884, землище Сухиндол, м.Селце НТП - Пасище, мера площ на имота 63,464 дка, кат. 4 2855.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 339/17.01.2006
251 251/26.03.2012 251 землище гр. Сухиндол имот № 000887, землище Сухиндол, м. ................... НТП - Пасище, мера площ на имота 35,012 дка, кат.9 252.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 340/17.01.2006
252 252/26.03.2012 252 землище гр. Сухиндол имот № 000889 , землище Сухиндол, м. Пчелинище НТП - Пасище, мера площ на имота 41,911 дка, кат. 9 301.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 341/17.01.2006
253 253/26.03.2012 253 землище гр. Сухиндол имот № 000896, землище Сухиндол, м. ................ НТП - Пасище, мера площ на имота 68,164 дка, кат. 9 490.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 344/17.01.2006
254 254/26.03.2012 254 землище гр. Сухиндол имот № 000904, землище Сухиндол, м. Голяма поляна НТП - Пасище, мера площ на имота 5,812 дка, кат. 9 41.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 344/17.01.2006
255 255/02.04.2012 255 землище гр. Сухиндол имот № 000891, землище Сухиндол, м. Пчелинище НТП - Пасище, мера площ на имота 8,310 дка, кат. 9 АОС 183/19.12.1999 АОС 410/20.07.2004 АЧОС 342/18.01.2006 АЧОС 620/24.01.2006 Съставени последващи АПОС № 710/06.10.2014
256 256/02.04.2012 256 землище гр. Сухиндол имот № 000907, землище Сухиндол, м. Стрелбището НТП - Пасище, мера площ на имота 10,168 дка, кат. 6,9 съставен последващ АПОС № 869/18.03.2019
257 257/02.04.2012 257 землище гр. Сухиндол имот № 000912 , землище Сухиндол, м. Стрелбището НТП - Пасище с храсти площ на имота 37,090 дка, кат. 9 АЧОС 346/18.01.2006 Съставени последващи АПОС № 711/06.10.2014
258 258/02.04.2012 258 землище гр. Сухиндол имот № 000915, землище Сухиндол, м. Стрелбището НТП - Пасище, мера площ на имота 4,926 дка, кат. 9 35.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 348/18.01.2006
259 259/02.04.2012 259 землище гр. Сухиндол имот № 000917, землище Сухиндол, м. Стрелбището НТП - Пасище, мера площ на имота 21,687 дка, кат. 9 АОС № 185/14.12.1999 АЧОС 350/18.01.2006 съставен последващ АПОС № 870/18.03.2019
260 260/02.04.2012 260 землище гр. Сухиндол имот № 000927, землище Сухиндол, м. Янатин НТП - Пасище,мера площ на имота 8,335 дка, кат. 9 60 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 352/18.01.2006
261 261/02.04.2012 261 землище гр. Сухиндол имот № 000928, землище Сухиндол, м. Хисаря НТП - Пасище с храсти площ на имота 9,156 дка, кат. 5,9 305.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 353/18.01.2006
262 262/02.04.2012 262 землище гр. Сухиндол имот № 000944 , землище Сухиндол, м. Водешница НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,815 дка, кат. 3 255.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 355/18.01.2006
263 263/02.04.2012 263 землище гр. Сухиндол имот № 000946 , землище Сухиндол, м. Родината НТП - Пасище, мера площ на имота 8,647 дка, кат. 3 459.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 356/18.01.2006
264 264/02.04.2012 264 землище гр. Сухиндол имот № 000950 , землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,053 дка, кат. 6 116.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 357/18.01.2006
265 265/02.04.2012 265 землище гр. Сухиндол имот № 000956 , землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище, мера площ на имота 9,237 дка, кат. 9 66.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 358/18.01.2006
266 266/02.04.2012 266 землище гр. Сухиндол имот № 000980, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 2,370 дка, кат. 38.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 360/18.01.2006
267 267/02.04.2012 267 землище гр. Сухиндол имот № 001009, землище Сухиндол, м. Дълбоки НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,364 дка, кат. 17 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 372/19.01.2006
268 268/02.04.2012 268 землище гр. Сухиндол имот № 000985, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 18,179 дка, кат. 9 АОС № 189/14.12.1999 АЧОС 361/18.01.2006 съставен последващ АПОС № 855/01.03.2019
269 269/02.04.2012 269 землище гр. Сухиндол имот № 001014, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище с храсти площ на имота 114,322 дка, кат. 9,6 АЧОС 375/19.01.2006 съставен последващ АПОС № 818/12.11.2018
270 270/02.04.2012 270 землище гр. Сухиндол имот № 001058, землище Сухиндол, м. Стар Димча НТП - Пасище с храсти площ на имота 47,184 дка, кат. 9 344.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 380/19.01.2006
271 271/02.04.2012 271 землище гр. Сухиндол имот № 001059, землище Сухиндол, м. Братовица НТП - Пасище, мера площ на имота 9,290 дка, кат.8 117.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 381/19.01.2006
272 272/02.04.2012 272 землище гр. Сухиндол имот № 0001060, землище Сухиндол, м. Стар Димча НТП - Пасище, мера площ на имота 8,247 дка, кат.4 371.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 382/19.01.2006
273 273/02.04.2012 273 землище гр. Сухиндол имот № 001061, землище Сухиндол, м. Стар Димча НТП - Пасище, мера площ на имота 17,285 дка, кат. 9,6 125.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 383/19.01.2006
274 274/02.04.2012 274 землище гр. Сухиндол имот № 001062, землище Сухиндол, м. Стар Димча НТП - Пасище, мера площ на имота 1,179 дка, кат. 9 8.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 384/19.01.2006
275 275/02.04.2012 275 землище гр. Сухиндол имот № 001066, землище Сухиндол, м. Стар Димча НТП - Пасище, мера площ на имота 74,667 дка, кат.8,9,4 879.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 385/19.01.2006
276 276/02.04.2012 276 землище гр. Сухиндол имот № 001068, землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище, мера площ на имота 35,905 дка, кат. 4 АОС № 195/14.12.1999 АЧОС 386/19.01.2006 съставен последващ АПОС № 852/01.03.2019
277 277/02.04.2012 277 землище гр. Сухиндол имот № 001069, землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище, мера площ на имота 15,415 дка, кат. 4 693.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 387/19.01.2006
278 278/02.04.2012 278 землище гр. Сухиндол имот № 001072, землище Сухиндол, м. Селището НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,897 дка, кат. 3 153.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 389/19.01.2006
279 279/02.04.2012 279 землище гр. Сухиндол имот № 001074, землище Сухиндол, м. Косовско ливади НТП - Пасище с храсти площ на имота 23,603 дка, кат. 5 828.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 390/19.01.2006
280 280/05.04.2012 280 землище гр. Сухиндол имот № 001088, землище Сухиндол, м. Горно Ливади НТП - Пасище с храсти площ на имота 45,454 дка, кат. 3 2413.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 392/19.01.2006
281 281/05.04.2012 281 землище гр. Сухиндол имот № 001117, землище Сухиндол, м. Хисаря НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,404 дка, кат. 5 49.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 397/19.01.2006
282 282/05.04.2012 282 землище гр. Сухиндол имот № 001119, землище Сухиндол, м. Хисаря НТП - Пасище, мера площ на имота 4,251 дка, кат.5,9 104.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 398/19.01.2006
283 283/05.04.2012 283 землище гр. Сухиндол имот № 001135, землище Сухиндол, м. Гимишкозу НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,008 дка, кат. 4 90.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 403/19.01.2006
284 284/05.04.2012 284 землище гр. Сухиндол имот № 001138, землище Сухиндол, м. Гимишкозу НТП - Пасище, мера площ на имота 8,271 дка, кат. 4 372.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 404/19.01.2006
285 285/05.04.2012 285 землище гр. Сухиндол имот № 001140, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище, мера площ на имота 3,809 дка, кат.5 133.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 406/19.01.2006
286 286/05.04.2012 286 землище гр. Сухиндол имот № 001141, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище, мера площ на имота 27,614 дка, кат. 9,5 АОС № 202/14.12.1999 АЧОС 407/19.01.2006 съставен последващ АПОС № 848/01.03.2019
287 287/05.04.2012 287 землище гр. Сухиндол имот № 001146, землище Сухиндол, м. Усоито НТП - Пасище, мера площ на имота 4,828 дка, кат. 8,9 52.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 409/19.01.2006
288 288/05.04.2012 288 землище гр. Сухиндол имот № 001179, землище Сухиндол, м. Смърдеж НТП - Пасище с храсти площ на имота 13,072 дка, кат. 6 376.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 415/19.01.2006
289 289/05.04.2012 289 землище гр. Сухиндол имот № 001205, землище Сухиндол, м. Стар Димча НТП - Пасище, мера площ на имота 9,560 дка, кат. 4 430.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 419/19.01.2006
290 290/05.04.2012 290 землище гр. Сухиндол имот № 001253, землище Сухиндол, м. Димиски дол НТП - Пасище с храсти площ на имота 24,426 дка, кат. 3 1297 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 420/19.01.2006
291 291/05.04.2012 291 землище гр. Сухиндол имот № 001263, землище Сухиндол, м. Манастира НТП - Пасище, мера площ на имота 18,804 дка, кат. 5 660 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 424/19.01.2006
292 292/05.04.2012 292 землище гр. Сухиндол имот № 001265, землище Сухиндол, м. Водешница НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,758 дка, кат. 3 93.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 425/19.01.2006
293 293/05.04.2012 293 землище гр. Сухиндол имот № 001271, землище Сухиндол, м. Водешница НТП - Пасище, мера площ на имота 2,540 дка, кат. 3,9 127.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 426/19.01.2006
294 294/05.04.2012 294 землище гр. Сухиндол имот № 001272, землище Сухиндол, м. Водешница НТП - Пасище, мера площ на имота 6,258 дка, кат. 3 332.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 427/19.01.2006
295 295/05.04.2012 295 землище гр. Сухиндол имот № 001286, землище Сухиндол, м. Над могила НТП - Пасище, мера площ на имота 2,041 дка, кат. 3 108.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 432/19.01.2006
296 296/05.04.2012 296 землище гр. Сухиндол имот № 001288, землище Сухиндол, м. Ливадища НТП - Пасище, мера площ на имота 2,249 дка, кат. 3 119.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 433/19.01.2006
297 297/05.04.2012 297 землище гр. Сухиндол имот № 001298, землище Сухиндол, м. Димиски дол НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,466 дка, кат. 3 237.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 435/19.01.2006
298 298/05.04.2012 298 землище гр. Сухиндол имот № 001306, землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 28,221 дка, кат. 6 съставен последващ АПОС № 823/01.03.2019
299 299/05.04.2012 299 землище гр. Сухиндол имот № 001330, землище Сухиндол, м. Люлки дол НТП - Пасище, мера площ на имота 0,796 дка, кат. 5,9 19.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 441/19.01.2006
300 300/05.04.2012 300 землище гр. Сухиндол имот № 001331, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище, мера площ на имота 19,719 дка, кат. 5 692.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 442/19.01.2006
301 301/05.04.2012 301 землище гр. Сухиндол имот № 001344, землище Сухиндол, м. Трескавец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,257 дка, кат. 3 14.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
302 302/19.04.2012 302 землище гр. Сухиндол имот № 000233, землище Сухиндол, м. Ерекли чери НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,729 дка, кат. 8 АОС № 142/13.12.1999 АЧОС № 204/19.12.2005 Съставени последващи АПАПОС 2/15.05.2012 АПОС № 697/26.08.2013
303 303/19.04.2012 303 землище гр. Сухиндол имот № 038101, землище Сухиндол, м. Дебелец НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,598 дка, кат. 9 25.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
304 304/19.04.2012 304 землище гр. Сухиндол имот № 066032, землище Сухиндол, м. Бърдо НТП - Пасище, мера площ на имота 130,682 дка, кат. 4 съставен последващ АПОС № 824/01.03.2019
305 305/19.04.2012 305 землище с. Коевци имот № 000171, землище с. Коевци, м. Над Гюргеня НТП - Пасище, мера площ на имота 135,636 дка, кат. 9 АОС № 74/03.12.1999 АЧОС 37/12.12.2005 Съставен последващ АПОС № 767/17.07.2018
306 306/19.04.2012 306 землище с. Коевци имот № 000195, землище с. Коевци, м. Над Гюргеня НТП - Пасище, мера площ на имота 88,322 дка, кат. 8 АЧОС 38/12.12.2005 съставен последващк АПОС № 892/18.03.2019
307 307/19.04.2012 307 землище с. Коевци имот № 000380, землище с. Коевци, м. Явора 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 25,371 дка, кат. 9 162.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
308 308/04.05.2012 308 землище гр. Сухиндол имот № 001332, землище Сухиндол, м. Коджиолу НТП - Пасище, мера площ на имота 5,782 дка, кат. 8,6 123 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 443/19.01.2006
309 309/04.05.2012 309 землище гр. Сухиндол имот № 001333, землище Сухиндол, м. Коджиолу НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,948 дка, кат. 4 267.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
310 310/04.05.2012 310 землище гр. Сухиндол имот № 001334, землище Сухиндол, м. Стар Димча НТП - Пасище, мера площ на имота 14,448 дка, кат. 4 650.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 444/19.01.2006
311 311/04.05.2012 311 землище гр. Сухиндол имот № 001335, землище Сухиндол, м. Манастира НТП - Пасище, мера площ на имота 6,214 дка, кат. 5 218.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
312 312/04.05.2012 312 землище гр. Сухиндол имот № 001341, землище Сухиндол, м. Трескавец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,328 дка, кат. 3 17.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
313 313/04.05.2012 313 землище гр. Сухиндол имот № 001343, землище Сухиндол, м. Трескавец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,227 дка, кат. 3 12.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
314 314/04.05.2012 314 землище гр. Сухиндол имот № 001352 , землище Сухиндол, м. водешница НТП - Пасище, мера площ на имота 0,633 дка, кат. 3 33.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
315 315/04.05.2012 315 землище гр. Сухиндол имот № 001353, землище Сухиндол, м. Водешница НТП - Пасище, мера площ на имота 1,554 дка, кат. 3 82.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
316 316/04.05.2012 316 землище гр. Сухиндол имот № 001356, землище Сухиндол, м. Водешница НТП - Пасище, мера площ на имота 11,131 дка, кат. 3 съставен последващ АПОС № 825/01.03.2019
317 317/04.05.2012 317 землище гр. Сухиндол имот № 001357, землище Сухиндол, м. Водешница НТП - Пасище, мера площ на имота 0,835 дка, кат. 3 44.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
318 318/04.05.2012 318 землище гр. Сухиндол имот № 001359, землище Сухиндол, м. Хайковец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,624 дка, кат. 3 33.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
319 319/04.05.2012 319 землище гр. Сухиндол имот № 001360, землище Сухиндол, м. Хайковец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,548 дка, кат. 3 29.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
320 320/04.05.2012 320 землище гр. Сухиндол имот № 001361, землище Сухиндол, м. Хайковец НТП - Пасище, мера площ на имота 6,072 дка, кат. 3 съставен последващ АПОС № 819/12.11.2018
321 321/04.05.2012 321 землище гр. Сухиндол имот № 001362, землище Сухиндол, м. Хайковец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,071 дка, кат. 3 3.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
322 322/04.05.2012 322 землище гр. Сухиндол имот № 001363, землище Сухиндол, м. Хайковец НТП - Пасище, мера площ на имота 1,440 дка, кат. 3 76.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
323 323/04.05.2012 323 землище гр. Сухиндол имот № 001364, землище Сухиндол, м. Хайковец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,629 дка, кат. 3 33.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
324 324/04.05.2012 324 землище гр. Сухиндол имот № 001365, землище Сухиндол, м. Хайковец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,647 дка, кат.3 34.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
325 325/04.05.2012 325 землище гр. Сухиндол имот № 001370, землище Сухиндол, м. Циганска река НТП - Пасище, мера площ на имота 4,708 дка, кат. 6 135.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
326 326/04.05.2012 326 землище гр. Сухиндол имот № 001372, землище Сухиндол, м.Хайковец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,220 дка, кат. 3 11.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
327 327/04.05.2012 327 землище гр. Сухиндол имот № 001376, землище Сухиндол, м. Косовско ливади НТП - Пасище, мера площ на имота 1,723 дка, кат. 3 91.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
328 328/04.05.2012 328 землище гр. Сухиндол имот № 001378, землище Сухиндол, м. Косовско ливади НТП - Пасище, мера площ на имота 0,618 дка, кат. 3 32.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
329 329/04.05.2012 329 землище гр. Сухиндол имот № 001379, землище Сухиндол, м. Косовско ливади НТП - Пасище, мера площ на имота 0,854 дка, кат. 3 45.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
330 330/04.05.2012 330 землище гр. Сухиндол имот № 001380, землище Сухиндол, м. Косовско ливади НТП - Пасище, мера площ на имота 1,369 дка, кат. 3 72.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
331 331/04.05.2012 331 землище гр. Сухиндол имот № 001382, землище Сухиндол, м. Косовско ливади НТП - Пасище, мера площ на имота 0,821 дка, кат. 3 43.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
332 332/04.05.2012 332 землище гр. Сухиндол имот № 001383, землище Сухиндол, м. Косовско ливади НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,810 дка, кат. 5 28.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
333 333/04.05.2012 333 землище гр. Сухиндол имот № 001446, землище Сухиндол, м. Трескавец НТП - Пасище, мера площ на имота 0,303 дка, кат. 3 16.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
334 334/04.05.2012 334 землище гр. Сухиндол имот № 001449, землище Сухиндол, м. Адата НТП - Пасище, мера площ на имота 10,634 дка, кат. 3 564.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
335 335/04.05.2012 335 землище гр. Сухиндол имот № 001451, землище Сухиндол, м. Адата НТП - Пасище, мера площ на имота 0,216 дка, кат. 3 11.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
336 336/04.05.2012 336 землище гр. Сухиндол имот № 001700, землище Сухиндол, м. Люлки дол НТП - Пасище, мера площ на имота 11,453 дка, кат. 5 съставен последващ АПОС № 826/01.03.2019
337 337/04.05.2012 337 землище гр. Сухиндол имот № 001807, землище Сухиндол, м. Замбаклъка НТП - Пасище, мера площ на имота 25,704 дка, кат. 4,9 АОС № 215/14.12.1999 АЧОС 446/19.01.2006 съставен последващ АПОС № 827/01.03.2019
338 338/04.05.2012 338 землище гр. Сухиндол имот № 001808 , землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище, мера площ на имота 4,578 дка, кат. 4 206 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 447/19.01.2006
339 339/04.05.2012 339 землище гр. Сухиндол имот № 001809, землище Сухиндол, м. Каптажа НТП - Пасище, мера площ на имота 80,120 дка, кат. 9 АОС № 216/14.12.1999 АЧОС 448/19.01.2006 съставен последващ АПОС № 828/01.03.2019
340 340/04.05.2012 340 землище гр. Сухиндол имот № 001811, землище Сухиндол, м. Конски дол НТП - Пасище, мера площ на имота 14,304 дка, кат. 8,4 АОС № 213/14.12.1999 АЧОС 449/19.01.2006 съставен последващ АПОС № 829/01.03.2019
341 341/04.05.2012 341 землище гр. Сухиндол имот № 001814, землище Сухиндол, м. Торе НТП - Пасище, мера площ на имота 7,524 дка, кат. 9 54.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 450/19.01.2006
342 342/04.05.2012 342 землище гр. Сухиндол имот № 001815, землище Сухиндол, м. Мутишка НТП - Пасище, мера площ на имота 29,818 дка, кат. 9 214.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 451/19.01.2006
343 343/04.05.2012 343 землище гр. Сухиндол имот № 001817 , землище Сухиндол, м. Усоито НТП - Пасище, мера площ на имота 8,324 дка, кат. 9,4 141.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
344 344/04.05.2012 344 землище гр. Сухиндол имот № 001829, землище Сухиндол, м. Коджиолу НТП - Пасище, мера площ на имота 2,724 дка, кат. 4 122.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
345 345/04.05.2012 345 землище гр. Сухиндол имот № 001838, землище Сухиндол, м. Янатин НТП - Пасище, мера площ на имота 111,953 дка, кат. 9 АОС № 218/14.12.1999 АЧОС 454/19.01.2006 съставен последващ АПОС № 900/09.12.2019
346 346/04.05.2012 346 землище гр. Сухиндол имот № 001840, землище Сухиндол, м. Урвата НТП - Пасище, мера площ на имота 8,223 дка, кат. 4,8 359 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
347 347/04.05.2012 347 землище гр. Сухиндол имот № 001841, землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище с храсти площ на имота 10,869 дка, кат. 6 313 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
348 348/04.05.2012 348 землище гр. Сухиндол имот № 001842, землище Сухиндол, м. Смърдеж НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,579 дка, кат. 6 16.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
349 349/04.05.2012 349 землище гр. Сухиндол имот № 001846, землище Сухиндол, м. Русенец дол НТП - Пасище, мера площ на имота 8,698 дка, кат. 9,6 148.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
350 350/04.05.2012 350 землище гр. Сухиндол имот № 001849, землище Сухиндол, м. Горник НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,468 дка, кат. 6 99.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
351 351/04.05.2012 351 землище гр. Сухиндол имот № 001850, землище Сухиндол, м. Горник НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,872 дка, кат. 6 82.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
352 352/04.05.2012 352 землище гр. Сухиндол имот № 001851, землище Сухиндол, м. Горник НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,912 дка, кат. 6 83.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
353 353/04.05.2012 353 землище гр. Сухиндол имот № 001853, землище Сухиндол, м. Дебелец НТП - Пасище, мера площ на имота 13,394 дка, кат.8 168.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 457/19.01.2006
354 354/04.05.2012 354 землище гр. Сухиндол имот № 001854, землище Сухиндол, м. Стар Димча НТП - Пасище, мера площ на имота 0,961 дка, кат.4 43.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
355 355/04.05.2012 355 землище гр. Сухиндол имот № 001856, землище Сухиндол, м. Мандрища НТП - Пасище, мера площ на имота 2,039 дка, кат. 5 71.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
356 356/04.05.2012 356 землище гр. Сухиндол имот № 001867, землище Сухиндол, м. Горник НТП - Пасище с храсти площ на имота 8,075 дка, кат. 6 232.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
357 357/04.05.2012 357 землище гр. Сухиндол имот № 001869, землище Сухиндол, м. Алчака НТП - Пасище, мера площ на имота 2,718 дка, кат. 3 144.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
358 358/04.05.2012 358 землище гр. Сухиндол имот № 001884, землище Сухиндол, м. Сопотски алчак НТП - Пасище, мера площ на имота 3,470 дка, кат. 5 121.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
359 359/04.05.2012 359 землище гр. Сухиндол имот № 001901, землище Сухиндол, м. Горно ливади НТП - Пасище, мера площ на имота 0,190 дка, кат. 3 10.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
360 360/04.05.2012 360 землище гр. Сухиндол имот № 001911, землище Сухиндол, м. Гимишкозу НТП - Пасище, мера площ на имота 5,643 дка, кат. 8,4 94.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
361 361/04.05.2012 361 землище гр. Сухиндол имот № 001912, землище Сухиндол, м. Тръбежа НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,231 дка, кат.4 235.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
362 362/04.05.2012 362 землище гр. Сухиндол имот № 001913, землище Сухиндол, м. Каминища НТП - Пасище, мера площ на имота 3,187 дка, кат. 9 22.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
363 363/04.05.2012 363 землище гр. Сухиндол имот № 002301, землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 19,937 дка, кат. 6 574.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
364 364/04.05.2012 364 землище гр. Сухиндол имот № 002302, землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 10,733 дка, кат. 6 309.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
365 365/11.05.2012 365 землище гр. Сухиндол имот № 002303, землище Сухиндол, м. Боаза НТП - Пасище, мера площ на имота 5,314 дка, кат. 6 153 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
366 366/11.05.2012 366 землище гр. Сухиндол имот № 020002, землище Сухиндол, м. Дискозу НТП - Пасище, мера площ на имота 3,209 дка, кат.9 23.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
367 367/11.05.2012 367 землище гр. Сухиндол имот № 020007, землище Сухиндол, м. Дискозу НТП - Пасище, мера площ на имота 3,748 дка, кат.9 27 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
368 368/11.05.2012 368 землище гр. Сухиндол имот № 020011, землище Сухиндол, м. Дискозу НТП - Пасище, мера площ на имота 3,500 дка, кат.9 25.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
369 369/11.05.2012 369 землище гр. Сухиндол имот № 029054, землище Сухиндол, м. Гимишкозу НТП - Пасище, мера площ на имота 10,068 дка, кат. 8,9 Съставен последващ АПОС № 830/01.03.2019
370 370/11.05.2012 370 землище гр. Сухиндол имот № 029091, землище Сухиндол, м. Гимишкозу НТП - Пасище, мера площ на имота 11,701 дка, кат.8 147.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
371 371/11.05.2012 371 землище гр. Сухиндол имот № 032009, землище Сухиндол, м. Усоито НТП - Пасище, мера площ на имота 083,607 дка, кат. 9 АОС № 221/14.12.1999 АЧОС 464/20.01.2006 Съставен последващ АПОС № 831/01.03.2019
372 372/11.05.2012 372 землище гр. Сухиндол имот № 035001, землище Сухиндол, м. Среднера НТП - Пасище, мера площ на имота 178,075 дка, кат.9,8 1533 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 221/14.12.1999 АЧОС 465/20.01.2006 съставен последващ АПОС № 901/09.12.2019
373 373/11.05.2012 373 землище гр. Сухиндол имот № 035051, землище Сухиндол, м. Среднера НТП - Пасище, мера площ на имота 3,517 дка, кат.4 158.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
374 374/11.05.2012 374 землище гр. Сухиндол имот № 035079, землище Сухиндол, м. Среднера НТП - Пасище, мера площ на имота 2,999 дка, кат.9 21.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
375 375/11.05.2012 375 землище гр. Сухиндол имот № 040049, землище Сухиндол, м. Братовица НТП - Пасище, мера площ на имота 1,568 дка, кат.8 19.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
376 376/11.05.2012 376 землище гр. Сухиндол имот № 043014, землище Сухиндол, м. Манастира НТП - Пасище, мера площ на имота 3,486 дка, кат.5 122.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
377 377/11.05.2012 377 землище гр. Сухиндол имот № 055022, землище Сухиндол, м. Вира НТП - Пасище, мера площ на имота 39,356 дка, кат.3 АЧОС 468/20.01.2006 Съставен последващ АПОС № 767/17.07.2018
378 378/11.05.2012 378 землище гр. Сухиндол имот № 055023, землище Сухиндол, м. Вира НТП - Пасище с храсти площ на имота 53,987 дка, кат.3 2866.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 469/20.01.2006
379 379/11.05.2012 379 землище гр. Сухиндол имот № 062004, землище Сухиндол, м. Зад върха НТП - Пасище, мера площ на имота 3,884 дка, кат.9 няма Съставен последващ АПОС № 765/17.07.2018
380 380/11.05.2012 380 землище гр. Сухиндол имот № 062005, землище Сухиндол, м. Зад върха НТП - Пасище, мера площ на имота 2,119 дка, кат.9 няма Съставен последващ АПОС № 766/17.07.2018
381 381/11.05.2012 381 землище гр. Сухиндол имот № 066018, землище Сухиндол, м. Бърдо НТП - Пасище, мера площ на имота 1,022 дка, кат.8 12.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
382 382/11.05.2012 382 землище гр. Сухиндол имот № 067033, землище Сухиндол, м.Курделеклери НТП - Пасище, мера площ на имота 1,025 дка, кат.8 12.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
383 383/11.05.2012 383 землище гр. Сухиндол имот № 067049, землище Сухиндол, м. Курделеклери НТП - Пасище, мера площ на имота 3,900 дка, кат. 9 28.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
384 384/11.05.2012 384 землище гр. Сухиндол имот № 067052, землище Сухиндол, м. Курделеклери НТП - Пасище, мера площ на имота 8,522 дка, кат.9 няма Съставен последващ АПОС № 832/01.03.2019
385 385/11.05.2012 385 землище гр. Сухиндол имот № 070082, землище Сухиндол, м. Каминища НТП - Пасище, мера площ на имота 3,101 дка, кат.9 22.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
386 386/11.05.2012 386 землище гр. Сухиндол имот № 072002, землище Сухиндол, м. Голяма поляна НТП - Пасище, мера площ на имота 6,429 дка, кат.9 46.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 471/20.01.2006
387 387/11.05.2012 387 землище гр. Сухиндол имот № 103021, землище Сухиндол, м. Алчака НТП - Пасище, мера площ на имота 1,060 дка, кат.9 7.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
388 388/11.05.2012 388 землище гр. Сухиндол имот № 109011, землище Сухиндол, м. Хайковец над шосе НТП - Пасище с храсти площ на имота 51,278 дка, кат.9,6 АОС № 224/14.12.1999 АЧОС 473/20.01.2006 съставен последващ АПОС № 902/09.12.2019
389 389/11.05.2012 389 землище гр. Сухиндол имот № 109013, землище Сухиндол, м. Хайковец над шосе НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,101 дка, кат.9 15.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
390 390/11.05.2012 390 землище гр. Сухиндол имот № 109015, землище Сухиндол, м. Хайковец над шосе НТП - Пасище, мера площ на имота 2,841 дка, кат.9 20.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
391 391/11.05.2012 391 землище гр. Сухиндол имот № 110003, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 2,000 дка, кат.9 14.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
392 392/11.05.2012 392 землище гр. Сухиндол имот № 110008, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 2,000 дка, кат.9 14.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
393 393/11.05.2012 393 землище гр. Сухиндол имот № 110028, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 7,200 дка, кат.9 51.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
394 394/11.05.2012 394 землище гр. Сухиндол имот № 110033, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 3,696 дка, кат.9 26.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
395 395/11.05.2012 395 землище гр. Сухиндол имот № 110036, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 10,001 дка, кат.9 72 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС 474/20.01.2006
396 396/11.05.2012 396 землище гр. Сухиндол имот № 111056, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 4,206 дка, кат.7 68.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
397 397/11.05.2012 397 землище гр. Сухиндол имот № 111058, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 1,140 дка, кат.7 18.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
398 398/11.05.2012 398 землище гр. Сухиндол имот № 111059, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 4,800 дка, кат.7 77.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
399 399/11.05.2012 399 землище гр. Сухиндол имот № 112001 , землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 5,100 дка, кат.7 82.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
400 400/11.05.2012 400 землище гр. Сухиндол имот № 112013, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 3,000 дка, кат.7 48.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
401 401/11.05.2012 401 землище гр. Сухиндол имот № 112069, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 5,001 дка, кат.7 81 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
402 402/11.05.2012 402 землище гр. Сухиндол имот № 112090, землище Сухиндол, м. Драчево НТП - Пасище, мера площ на имота 6,487 дка, кат.7 105.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
403 403/11.05.2012 403 землище с. Бяла река имот № 000001, землище с. Бяла река, м. Увайчи 01 НТП - Пасище, мера площ на имота 7,169 дка, кат.3 338.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
404 404/11.05.2012 404 землище с. Бяла река имот № 000019, землище с. Бяла река, м. Чилнище 11 НТП - Пасище, мера площ на имота 6,796 дка, кат.9 43.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
405 405/11.05.2012 405 землище с. Бяла река имот № 000023, землище с. Бяла река, м. Чилнище 11 НТП - Пасище, мера площ на имота 2,412 дка, кат.9 15.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
406 406/11.05.2012 406 землище с. Бяла река имот № 000024, землище с. Бяла река, м. Чилнище 11 НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,303 дка, кат.9 21.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
407 407/11.05.2012 407 землище с. Бяла река имот № 000067, землище с. Бяла река, м. Малиорат 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 3,547 дка, кат. 4 141.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
408 408/11.05.2012 408 землище с. Бяла река имот № 000069, землище с. Бяла река, м. Малиорат 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 4,647 дка, кат.4 185.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
409 409/11.05.2012 409 землище с. Бяла река имот № 000070, землище с. Бяла река, м. Малиорат 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 8,902 дка, кат.4 356.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
410 410/11.05.2012 410 землище с. Бяла река имот № 000071, землище с. Бяла река, м. Малиорат 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 2,623 дка, кат.4 104.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
411 411/11.05.2012 411 землище с. Бяла река имот № 000083, землище с. Бяла река, м. Байралдъ 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 2,042 дка, кат.4 81.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
412 412/11.05.2012 412 землище с. Бяла река имот № 000084, землище с. Бяла река, м. Байралдъ 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 3,828 дка, кат.4 153.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
413 413/11.05.2012 413 землище с. Бяла река имот № 000091, землище с. Бяла река, м. Отлака 16 НТП - Пасище, мера площ на имота 6,856 дка, кат.8 76.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
414 414/22.05.2012 414 землище с. Бяла река имот № 000108, землище с. Бяла река, м. Мелбаала 16 НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,359 дка, кат.8 37.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
415 415/22.05.2012 415 землище с. Бяла река имот № 000109, землище с. Бяла река, м. Мелбаала 16 НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,368 дка, кат.9 8.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
416 416/22.05.2012 416 землище с. Бяла река имот № 000128, землище с. Бяла река, м. Кокала 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 1,580 дка, кат.8 17.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
417 417/22.05.2012 417 землище с. Бяла река имот № 000129, землище с. Бяла река, м. Кокала 13 НТП - Пасище , мера площ на имота 1,242 дка, кат.8 13.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
418 418/22.05.2012 418 землище с. Бяла река имот № 000130, землище с. Бяла река, м. Кокала 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 1,984 дка, кат.8 22.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
419 419/22.05.2012 419 землище с. Бяла река имот № 000137, землище с. Бяла река, м. Братковец 08 НТП - Пасище, мера площ на имота 5,301 дка, кат.8 59.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
420 420/22.05.2012 420 землище с. Бяла река имот № 000154, землище с. Бяла река, м. Пожарлъка 08 НТП - Пасище, мера площ на имота 0,384 дка, кат.8 4.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
421 421/22.05.2012 421 землище с. Бяла река имот № 000155, землище с. Бяла река, м. Пожарлъка 08 НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,879 дка, кат.8 21 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
422 422/22.05.2012 422 землище с. Бяла река имот № 000184, землище с. Бяла река, м. Ачашлъка 08 НТП - Пасище, мера площ на имота 2,595 дка, кат.8 29.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
423 423/22.05.2012 423 землище с. Бяла река имот № 000188, землище с. Бяла река, м. Дериеулу 01 НТП - Пасище, мера площ на имота 1,262 дка, кат.8 14.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
424 424/22.05.2012 424 землище с. Бяла река имот № 000193, землище с. Бяла река, м. Кръстопът 02 НТП - Пасище, мера площ на имота 2,217 дка, кат.8 24.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
425 425/22.05.2012 425 землище с. Бяла река имот № 000199, землище с. Бяла река, м. Под каялото 01 НТП - Пасище, мера площ на имота 1,659 дка, кат.3 78.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
426 426/22.05.2012 426 землище с. Бяла река имот № 000204, землище с. Бяла река, м. Попина 01 НТП - Пасище, мера площ на имота 4,654 дка, кат.3 219.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
427 427/22.05.2012 427 землище с. Бяла река имот № 000217, землище с. Бяла река, м. Чукур тарла 02 НТП - Пасище, мера площ на имота 2,036 дка, кат.3 96.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
428 428/22.05.2012 428 землище с. Бяла река имот № 000235, землище с. Бяла река, м.Калниц 02 НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,695 дка, кат.3 174.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
429 429/22.05.2012 429 землище с. Бяла река имот № 000239, землище с. Бяла река, м. Калниц 02 НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,429 дка, кат.3 209 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
430 430/22.05.2012 430 землище с. Бяла река имот № 000241, землище с. Бяла река, м. Стопански двор № 1 НТП - Пасище с храсти площ на имота 6,633 дка, кат.3 313.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
431 431/22.05.2012 431 землище с. Бяла река имот № 000246, землище с. Бяла река, м. Клисалка 03 НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,542 дка, кат.3 120 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
432 432/22.05.2012 432 землище с. Бяла река имот № 000247, землище с. Бяла река, м. Клисалка 03 НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,843 дка, кат.3 87 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
433 433/22.05.2012 433 землище с. Бяла река имот № 000257, землище с. Бяла река, м. Папратлъка 03 НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,220 дка, кат.3 246.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
434 434/22.05.2012 434 землище с. Бяла река имот № 000290, землище с. Бяла река, м. севлиевска пътека 03 НТП - Пасище, мера площ на имота 1,908 дка, кат.3 90.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
435 435/22.05.2012 435 землище с. Бяла река имот № 000295, землище с. Бяла река, м. Дивата череша 02 НТП - Пасище, мера площ на имота 1,526 дка, кат.3 72 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
436 436/22.05.2012 436 землище с. Бяла река имот № 000323, землище с. Бяла река, м. Върха 03 НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,971 дка, кат.3 45.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
437 437/22.05.2012 437 землище с. Бяла река имот № 000331, землище с. Бяла река, м. Бозаалат 02 НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,589 дка, кат.3 75 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
438 438/22.05.2012 438 землище с. Бяла река имот № 000343, землище с. Бяла река, м. Какуля 02 НТП - Пасище, мера площ на имота 3,056 дка, кат.3 144.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
439 439/22.05.2012 439 землище с. Бяла река имот № 000361, землище с. Бяла река, м. Братковец 08 НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,556 дка, кат.8 17.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
440 440/22.05.2012 440 землище с. Бяла река имот № 000371, землище с. Бяла река, м. Карагуя 13 НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,850 дка, кат.4 74 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
441 441/22.05.2012 441 землище с. Бяла река имот № 000382, землище с. Бяла река, м. Върха 03 НТП - Пасище, мера площ на имота 2,555 дка, кат.3 120.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
442 442/22.05.2012 442 землище с. Бяла река имот № 000415, землище с. Бяла река, м. Пещередереси 03 НТП - Пасище площ на имота 0,307 дка, кат.3 14.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
443 443/22.05.2012 443 землище с. Бяла река имот № 000422, землище с. Бяла река, м. Попина 01 НТП - Пасище, мера площ на имота 3,890 дка, кат.3 183.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
444 444/22.05.2012 444 землище с. Бяла река имот № 000423, землище с. Бяла река, м. Попина 01 НТП - Пасище, мера площ на имота 4,361 дка, кат.3 205.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
445 445/22.05.2012 445 землище с. Бяла река имот № 000428, землище с. Бяла река, м. Попина 01 НТП - Пасище, мера площ на имота 0,494 дка, кат.3 23.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
446 446/22.05.2012 446 землище с. Бяла река имот № 000430, землище с. Бяла река, м. Попина 01 НТП - Пасище, мера площ на имота 0,341 дка, кат.3 16.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
447 447/22.05.2012 447 землище с. Бяла река имот № 000431, землище с. Бяла река, м. Селище 01 НТП - Пасище, мера площ на имота 6,052 дка, кат.3 285.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
448 448/22.05.2012 448 землище с. Бяла река имот № 000444, землище с. Бяла река, м. Дълбоки 14 НТП - Пасище, мера площ на имота 2,302 дка, кат.9 14.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
449 449/22.05.2012 449 землище с. Бяла река имот № 000445, землище с. Бяла река, м. Дълбоки 14 НТП - Пасище, мера площ на имота 3,253 дка, кат.9 20.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
450 450/22.05.2012 450 землище с. Бяла река имот № 000446, землище с. Бяла река, м. Дълбоки 14 НТП - Пасище, мера площ на имота 5,230 дка, кат.3 246.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
451 451/22.05.2012 451 землище с. Бяла река имот № 000453, землище с. Бяла река, м. Отлака 16 НТП - Пасище, мера площ на имота 0,269 дка, кат.8 3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
452 452/22.05.2012 452 землище с. Бяла река имот № 062006, землище с. Бяла река, м. Барайчи 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 1,888 дка, кат.4 75.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
453 453/22.05.2012 453 землище с. Бяла река имот № 062007, землище с. Бяла река, м. Барайчи 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 10,803 дка, кат.4 432.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 100/16,12.2005
454 454/22.05.2012 454 землище с. Бяла река имот № 072004, землище с. Бяла река, м. Трънливото 12 НТП - Пасище, мера площ на имота 0,779 дка, кат.9 5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
455 455/22.05.2012 455 землище с. Бяла река имот № 082001, землище с. Бяла река, м. Чилнище 11 НТП - Пасище, мера площ на имота 60,352 дка, кат.9 АОС № 115/06.12.1999 АЧОС № 106/16.12.2005 Съставен последващ АПОС № 833/01.03.2019
456 456/22.05.2012 456 землище с. Бяла река имот № 083001, землище с. Бяла река, м. Чилнище 11 НТП - Пасище, мера площ на имота 227,335 дка, кат.3 АОС № 116/10.12.1999 АЧОС № 107/16.12.2005 Съставен последващ АПОС № 834/01.03.2019
457 457/22.05.2012 457 землище с. Бяла река имот № 095001, землище с. Бяла река, м. Чилнище 11 НТП - Пасище, мера площ на имота 10,625 дка, кат.3 АОС № 120/10.12.1999 АЧОС № 124/16.12.2005 Съставен последващ АПОС № 835/01.03.2019
458 458/22.05.2012 458 землище с. Бяла река имот № 096001, землище с. Бяла река, м. Чилнище 11 НТП - Пасище, мера площ на имота 13,773 дка, кат.9 88.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 125/16.12.2005
459 459/22.05.2012 459 землище с. Бяла река имот № 099001, землище с. Бяла река, м. Малиорат 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 10,687 дка, кат.4 427.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 128/16.12.2005
460 460/22.05.2012 460 землище с. Бяла река имот № 100001, землище с. Бяла река, м. Малиорат 13 НТП - Пасище, мера площ на имота 24,775 дка, кат.4 991 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 129/16.12.2005
461 461/22.05.2012 461 землище с. Бяла река имот № 101001, землище с. Бяла река, м. Дивата череша 02 НТП - Пасище, мера площ на имота 6,856 дка, кат.3 323.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 130/16.12.2005
462 462/22.05.2012 462 землище с. Бяла река имот № 102001, землище с. Бяла река, м. Какуля 02 НТП - Пасище, мера площ на имота 8,206 дка, кат.3 323.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 131/16.12.2005
463 463/22.05.2012 463 землище с. Бяла река имот № 103001, землище с. Бяла река, м. Върха 03 НТП - Пасище с храсти площ на имота 6,855 дка, кат.9 43.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 132/16.12.2005
464 464/22.05.2012 464 землище с. Бяла река имот № 104001, землище с. Бяла река, м. Гагалица 07 НТП - Пасище, мера площ на имота 8,099 дка, кат.9 51.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 134/16.12.2005
465 465/22.05.2012 465 землище с. Бяла река имот № 105001, землище с. Бяла река, м. Отлака 16 НТП - Пасище, мера площ на имота 19,607 дка, кат.8 219.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 135/16.12.2005
466 466/29.05.2012 466 землище с. Горско Калугерово имот № 000012, землище с. Горско Калугерово, м. Плужна НТП - Пасище, мера площ на имота 14,190 дка, кат.5,8 404.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
467 467/29.05.2012 467 землище с. Горско Калугерово имот № 000023, землище с. Горско Калугерово, м. Чеир тарлъ НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,802 дка, кат.3 226.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
468 468/29.05.2012 468 землище с. Горско Калугерово имот № 000036, землище с. Горско Калугерово, м. Под лозята НТП - Пасище, мера площ на имота 1,815 дка, кат.3 85.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
469 469/29.05.2012 469 землище с. Горско Калугерово имот № 000038, землище с. Горско Калугерово, м. Под лозята НТП - Пасище с храсти площ на имота 12,572 дка, кат.3 593.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
470 470/29.05.2012 470 землище с. Горско Калугерово имот № 000050, землище с. Горско Калугерово, м. Славеевите воденици НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,861 дка, кат.3 135 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
471 471/29.05.2012 471 землище с. Горско Калугерово имот № 000052, землище с. Горско Калугерово, м. Славеевите воденици НТП - Пасище с храсти площ на имота 4,549 дка, кат.3 73.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
472 472/29.05.2012 472 землище с. Горско Калугерово имот № 000084, землище с. Горско Калугерово, м. Трапа НТП - Пасище, мера площ на имота 0,112 дка, кат.3 5.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
473 473/29.05.2012 473 землище с. Горско Калугерово имот № 000096, землище с. Горско Калугерово, м. Куза НТП - Пасище, мера площ на имота 2,815 дка, кат.3 132.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
474 474/29.05.2012 474 землище с. Горско Калугерово имот № 000113, землище с. Горско Калугерово, м. Улея НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,480 дка, кат.4 59.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
475 475/29.05.2012 475 землище с. Горско Калугерово имот № 000117, землище с. Горско Калугерово, м. Улея НТП - Пасище, мера площ на имота 11,647 дка, кат.4 съставен последващ АПОС № 872/18.03.2019
476 476/29.05.2012 476 землище с. Горско Калугерово имот № 000121, землище с. Горско Калугерово, м. Куза НТП - Пасище, мера площ на имота 3,695 дка, кат.3 174.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
477 477/29.05.2012 477 землище с. Горско Калугерово имот № 000127, землище с. Горско Калугерово, м. Семов копак НТП - Пасище, мера площ на имота 9,175 дка, кат.3 433.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 625/24.01.2006
478 478/29.05.2012 478 землище с. Горско Калугерово имот № 000136, землище с. Горско Калугерово, м. Турски гробища НТП - Пасище, мера площ на имота 6,254 дка, кат.3 295.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
479 479/29.05.2012 479 землище с. Горско Калугерово имот № 000140, землище с. Горско Калугерово, м. Турски гробища НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,635 дка, кат.3 266 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
480 480/29.05.2012 480 землище с. Горско Калугерово имот № 000141, землище с. Горско Калугерово, м. Турски гробища НТП - Пасище, мера площ на имота 7,532 дка, кат.3 355.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
481 481/29.05.2012 481 землище с. Горско Калугерово имот № 000145, землище с. Горско Калугерово, м. Турски гробища НТП - Пасище, мера площ на имота 25,500 дка, кат.3,7 съставен последващ АПОС № 873/18.03.2019
482 482/29.05.2012 482 землище с. Горско Калугерово имот № 000147, землище с. Горско Калугерово, м. Кунчева дайма НТП - Пасище, мера площ на имота 14,477 дка, кат.3 съставен последващ АПОС № 874/18.03.2019
483 483/29.05.2012 483 землище с. Горско Калугерово имот № 000163, землище с. Горско Калугерово, м. Над чешмата НТП - Пасище, мера площ на имота 1,079 дка, кат.9 6.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
484 484/29.05.2012 484 землище с. Горско Калугерово имот № 000168, землище с. Горско Калугерово, м. Салуково НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,087 дка, кат.4 83.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
485 485/29.05.2012 485 землище с. Горско Калугерово имот № 000169, землище с. Горско Калугерово, м. Салуково НТП - Пасище, мера площ на имота 1,566 дка, кат.4 62.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
486 486/29.05.2012 486 землище с. Горско Калугерово имот № 000173, землище с. Горско Калугерово, м. Салуково НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,431 дка, кат.4 97.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
487 487/29.05.2012 487 землище с. Горско Калугерово имот № 000177, землище с. Горско Калугерово, м. Салуково НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,379 дка, кат.4 15.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
488 488/29.05.2012 488 землище с. Горско Калугерово имот № 000194, землище с. Горско Калугерово, м. лошата гора НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,410 дка, кат.9 15.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
489 489/29.05.2012 489 землище с. Горско Калугерово имот № 000195, землище с. Горско Калугерово, м. Лошата гора НТП - Пасище с храсти площ на имота 6,241 дка, кат.9,3,7 76.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
490 490/29.05.2012 490 землище с. Горско Калугерово имот № 000202, землище с. Горско Калугерово, м. Семов копак НТП - Пасище, мера площ на имота 16,459 дка, кат.9 съставен последващ АПОС № 875/18.03.2019
491 491/29.05.2012 491 землище с. Горско Калугерово имот № 000206, землище с. Горско Калугерово, м. Лошата гора НТП - Пасище, мера площ на имота 7,585 дка, кат.9 48.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
492 492/29.05.2012 492 землище с. Горско Калугерово имот № 000211, землище с. Горско Калугерово, м. Лошата гора НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,376 дка, кат.9 8.8 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
493 493/29.05.2012 493 землище с. Горско Калугерово имот № 000215, землище с. Горско Калугерово, м. Лошата гора НТП - Пасище, мера площ на имота 6,768 дка, кат.9 43.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
494 494/29.05.2012 494 землище с. Горско Калугерово имот № 000217, землище с. Горско Калугерово, м. Семов копак НТП - Пасище с храсти площ на имота 25,886 дка, кат.9 165.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
495 495/29.05.2012 495 землище с. Горско Калугерово имот № 000222, землище с. Горско Калугерово, м. Отлака НТП - Пасище, мера площ на имота 43,113 дка, кат.9 АОС № 415/26.07.2004 АЧОС № 623/24.01.2006 съставен последващ АПОС № 876/18.03.2019
496 49629.05.2012 496 землище с. Горско Калугерово имот № 000225, землище с. Горско Калугерово, м. Отлака НТП - Пасище, мера площ на имота 23,290 дка, кат.9 съставен последващ АПОС № 877/18.03.2019
497 497/29.05.2012 497 землище с. Горско Калугерово имот № 000231, землище с. Горско Калугерово, м.Дядо Радевите ниви НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,623 дка, кат.9 10.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
498 498/29.05.2012 498 землище с. Горско Калугерово имот № 000233, землище с. Горско Калугерово, м. Кузи бунар НТП - Пасище, мера площ на имота 338,628 дка, кат.9,4 съставен последващ АПОС № 878/18.03.2019
499 499/29.05.2012 499 землище с. Горско Калугерово имот № 000235, землище с. Горско Калугерово, м. Куци бунар НТП - Пасище с храсти площ на имота 47,411 дка, кат.9 303.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
500 500/29.05.2012 500 землище с. Горско Калугерово имот № 000244, землище с. Горско Калугерово, м. Дипчина НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,023 дка, кат.9 19.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
501 501/29.05.2012 501 землище с. Горско Калугерово имот № 000247, землище с. Горско Калугерово, м. Каваците НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,586 дка, кат.9 16.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
502 502/29.05.2012 502 землище с. Горско Калугерово имот № 000248, землище с. Горско Калугерово, м. Гагалица НТП - Пасище с храсти площ на имота 6,081 дка, кат.9 38.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
503 503/13.07.2012 503 с. Коевци, ул. Осма № 2 УПИ ІІ-341, кв.63, по ЧИ на ПУП с. Коевци площ на имота 2458 кв.м. Двуетажна масивна административна сграда: - РЗП 542 кв.м., включваща: сутерен с площ 240 кв.м.; първи етаж в североизточна част на сградата с площ 65 кв. м.; втори етаж с площ 237 кв.м; - РЗП 106 кв.м. от северозападна част на сградата съсобственост: 60/698 ид.ч. на ТПБП АОС № 42/18.05.1999 г. АПОС № 20/07.11.2005 АПОС № 65/26.01.2009 Съставен последващ АПОС № 751/18.06.2018
504 504/05.07.2012 504 с. Коевци УПИ VІ-339, кв. 27, по ЧИ на ПУП с. Коевци площ на имота 532 кв.м. АОС № 42/18.05.1999 г. АПОС № 20/07.11.2005 АПОС № 65/26.01.2009 Съставени последващи АЧОС № 831/ 03.10.2012 отписан със заповед РД-01-02-245/31.03.15
505 505/13.07.2012 505 с. Коевци УПИ Х-343, кв.26, по ЧИ на ПУП с. Коевци площ на имота 739 кв.м. Масивна едноетажна сграда от 180 кв. м. ЧИТАЛИЩЕ АОС № 4/ 18.05.1999 АПОС № 6/07.11.2005 АЧОС 711/01.07.2010 Съставен последващ АПОС № 748/18.06.2018
506 506/05.07.2012 506 с. Бяла река УПИ ІІ-620, кв.35 по ЧИ на ПУП с. Бяла река площ на имота 2228 кв. м. 1.Двуетажна масивна читалищна сграда, ЗП 154 кв.; 2. 115 кв.м от двуетажна пристройка към читалищна сграда 10415.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС съсобственост на пристройката 9,58% ид.ч.- БТК АД 7,6% ид.ч.- БП - ЕАД АОС № 301/03.04.2002 АПОС № 44/10.11.2005 АПОС № 136/20.05.2010
507 507/13.07.2012 507 с. Бяла река УПИ ІІІ-621, кв.35 по ЧИ на ПУП с. Бяла река площ на имота 2907 кв. м. Двуетажна сграда със ЗП 448 кв.; АОС № 301/03.04.2002 АПОС № 44/10.11.2005 АПОС № 136/20.05.2010 Съставени последващи АЧОС № 832/ 03.10.2012
508 508/10.12.2012 508 землище с. Горско Калугерово имот № 000253, землище с. Горско Калугерово, м. Над маслака НТП - Пасище, мера площ на имота 20,857 дка, кат.9,3 144.42 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
509 509/10.12.2012 509 землище с. Горско Калугерово имот № 000262, землище с. Горско Калугерово, м. Над маслака НТП - Пасище с храсти площ на имота 3,851 дка, кат.9 24.65 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
510 510/10.12.2012 510 землище с. Горско Калугерово имот № 000266, землище с. Горско Калугерово, м. Над маслака НТП - Пасище, мера площ на имота 67,619 дка, кат.3,4,9 съставен последващ АПОС № 879/18.03.2019
511 511/10.12.2012 511 землище с. Горско Калугерово имот № 000270, землище с. Горско Калугерово, м. Бурбов дол НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,981 дка, кат.9 6.28 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
512 512/10.12.2012 512 землище с. Горско Калугерово имот № 000289, землище с. Горско Калугерово, м. Дипчина НТП - Пасище, мера площ на имота 4,496 дка, кат.9 28.77 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
513 513/10.12.2012 513 землище с. Горско Калугерово имот № 000293, землище с. Горско Калугерово, м. Баба Добра НТП - Пасище, мера площ на имота 0,455 дка, кат. 2.91 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
514 514/10.12.2012 514 землище с. Горско Калугерово имот № 000300, землище с. Горско Калугерово, м. Дипчина НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,714 дка, кат.9 17.37 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
515 515/10.12.2012 515 землище с. Горско Калугерово имот № 000318, землище с. Горско Калугерово, м. Деневи ливади НТП - Пасище с храсти площ на имота 5,575 дка, кат.7 80.28 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
516 516/10.12.2012 516 землище с. Горско Калугерово имот № 000340, землище с. Горско Калугерово, м. Дипчина НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,305 дка, кат.9 1.95 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
517 517/10.12.2012 517 землище с. Горско Калугерово имот № 000349, землище с. Горско Калугерово, м. Лозята НТП - Пасище, мера площ на имота 4,486 дка, кат.8,3 56.86 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
518 518/10.12.2012 518 землище с. Горско Калугерово имот № 000375, землище с. Горско Калугерово, м. Бостаните НТП - Пасище, мера площ на имота 28,079 дка, кат.8 съставен последващ АПОС № 880/18.03.2019
519 519/10.12.2012 519 землище с. Горско Калугерово имот № 000385, землище с. Горско Калугерово, м. Салуково НТП - Пасище, мера площ на имота 2,196 дка, кат.4 87.84 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
520 520/10.12.2012 520 землище с. Горско Калугерово имот № 000389, землище с. Горско Калугерово, м. Мерата НТП - Пасище, мера площ на имота 0,768 дка, кат.8 8.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
521 521/10.12.2012 521 землище с. Горско Калугерово имот № 000390, землище с. Горско Калугерово, м. Ялията НТП - Пасище, мера площ на имота 1,636 дка, кат.3 77.22 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
522 522/10.12.2012 522 землище с. Горско Калугерово имот № 000508, землище с. Горско Калугерово, м. Камен дол НТП - Пасище, мера площ на имота 12,291 дка, кат.9,4 съставен последващ АПОС № 881/18.03.2019
523 523/10.12.2012 523 землище с. Горско Калугерово имот № 000509, землище с. Горско Калугерово, м. Улея НТП - Пасище, мера площ на имота 0,563 дка, кат.4 22.52 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
524 52410.12.2012 524 землище с. Горско Калугерово имот № 000510, землище с. Горско Калугерово, м. Исуската дайма НТП - Пасище, мера площ на имота 1,462 дка, кат.4 58.48 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
525 525/10.12.2012 525 землище с. Горско Калугерово имот № 000511, землище с. Горско Калугерово, м. Исуската дайма НТП - Пасище, мера площ на имота 0,307 дка, кат.7 4.42 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
526 526/10.12.2012 526 землище с. Горско Калугерово имот № 000513, землище с. Горско Калугерово, м. Исуската дайма НТП - Пасище с храсти площ на имота 2,349 дка, кат.7 33.83 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
527 52710.12.2012 527 землище с. Горско Калугерово имот № 000514, землище с. Горско Калугерово, м. Кочкая НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,143 дка, кат.7 16.46 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
528 528/10.12.2012 528 землище с. Горско Калугерово имот № 000515, землище с. Горско Калугерово, м. Сухия геран НТП - Пасище, мера площ на имота 1,515 дка, кат.3 71.51 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
529 529/10.12.2012 529 землище с. Горско Калугерово имот № 000520, землище с. Горско Калугерово, м. Мерата НТП - Пасище, мера площ на имота 0,595 дка, кат.8 6.66 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
530 530/10.12.2012 530 землище с. Горско Калугерово имот № 000530, землище с. Горско Калугерово, м. Дядо Радевите ниви НТП - Пасище, мера площ на имота 1,656 дка, кат.9 10.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
531 531/10.12.2012 531 землище с. Горско Калугерово имот № 000523, землище с. Горско Калугерово, м. Димовски копак НТП - Пасище, мера площ на имота 4,625 дка, кат3 218.3 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
532 532/10.12.2012 532 землище с. Горско Калугерово имот № 000527, землище с. Горско Калугерово, м. Бурбов дол НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,887 дка, кат.9 5.68 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
533 533/10.12.2012 533 землище с. Горско Калугерово имот № 000529, землище с. Горско Калугерово, м. Баба Добра НТП - Пасище, мера площ на имота 3,375 дка, кат.9 21.6 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
534 534/10.12.2012 534 землище с. Горско Калугерово имот № 000530, землище с. Горско Калугерово, м. Баба Добра НТП - Пасище, мера площ на имота 0,314 дка, кат.9 2.39 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
535 535/10.12.2012 535 землище с. Горско Калугерово имот № 000539, землище с. Горско Калугерово, м. Дипчина НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,419 дка, кат.9 2.68 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
536 536/10.12.2012 536 землище с. Горско Калугерово имот № 000532, землище с. Горско Калугерово, м. Дипчина НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,855 дка, кат.9 5.47 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
537 53710.12.2012 537 землище с. Горско Калугерово имот № 000539, землище с. Горско Калугерово, м. Бостаните НТП - Пасище, мера площ на имота 22,192 дка, кат.3,8 съставен последващ АПОС № 882/18.03.2019
538 538/10.12.2012 538 землище с. Горско Калугерово имот № 047010, землище с. Горско Калугерово, м. ........................ НТП - Пасище, мера площ на имота 1,700 дка, кат.9 10.88 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
539 539/10.12.2012 539 землище с. Горско Калугерово имот № 060029, землище с. Горско Калугерово, м. Клена НТП - Пасище, мера площ на имота 0,744 дка, кат.3 41.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
540 540/10.12.2012 540 землище с. Горско Калугерово имот № 061027, землище с. Горско Калугерово, м. Улея НТП - Пасище, мера площ на имота 4,085 дка, кат.3 192.81 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 46/14.12.2005
541 541/10.12.2012 541 землище с. Горско Калугерово имот № 062007, землище с. Горско Калугерово, м. Над чешмата НТП - Пасище, мера площ на имота 10,847 дка, кат.4 Съставен последващ АПОС № 836/01.03.2019
542 542/10.12.2012 542 землище с. Горско Калугерово имот № 062008, землище с. Горско Калугерово, м. Надп чешмата НТП - Пасище, мера площ на имота 1,373 дка, кат.4 54.92 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
543 543/10.12.2012 543 землище с. Горско Калугерово имот № 063001, землище с. Горско Калугерово, м. Над маслака НТП - Пасище, мера площ на имота 216,700 дка, кат.9 АОС № 83/03.12.1999 АЧОС № 47/14.12.2005 Съставен последващ АПОС № 837/01.03.2019
544 544/10.12.2012 544 землище с. Горско Калугерово имот № 064001, землище с. Горско Калугерово, м. Отлака НТП - Пасище, мера площ на имота 280,063 дка, кат.9 АОС № 85/03.12.1999 АЧОС № 49/14.12.2005 Съставен последващ АПОС № 838/01.03.2019
545 545/10.12.2012 545 землище с. Горско Калугерово имот № 064003, землище с. Горско Калугерово, м. Димовски копак НТП - Пасище, мера площ на имота 16,193 дка, кат.3 907.62 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 51/14.12.2005
546 546/10.12.2012 546 землище с. Горско Калугерово имот № 064004, землище с. Горско Калугерово, м. Димовски копак НТП - Пасище, мера площ на имота 3,382 дка, кат.3 159.63 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АЧОС № 52/14.12.2005
547 547/10.12.2012 547 землище с. Горско Косово имот № 034001, землище с. Горско Косово, м. Чибъра НТП - Пасище, мера площ на имота 105,530 дка, кат.9 675.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС АОС № 58/03.12.1999 АЧОС № 21/12.12.2005 съставен последващ АПОС № 907/09.12.2019
548 548/10.12.2012 548 землище с. Красно Градище имот № 000043, землище с. Красно Градище, м. Ескибалък НТП - Пасище, мера площ на имота 28,959 дка, кат.7 съставен последващ АПОС № 911/09.12.2019
549 549/10.12.2012 549 землище с. Красно Градище имот № 000045, землище с. Красно Градище, м. Ескибалък НТП - Пасище, мера площ на имота 79,443 дка, кат.7 съставен последващ АПОС № 912/09.12.2019
550 550/10.12.2012 550 землище с. Красно Градище имот № 000073, землище с. Красно Градище, м. Коручешме НТП - Пасище с храсти площ на имота 212,356 дка, кат.7 няма Съставен последващ АПОС № 774/17.07.2018
551 551/10.12.2012 551 землище с. Красно Градище имот № 000075, землище с. Красно Градище, м. Коручешме НТП - Пасище, мера площ на имота 46,827 дка, кат.9 няма Съставен последващ АПОС № 775/17.07.2018
552 552/28.02.2013 552 землище с. Горско Косово имот № 000005, землище с. Горско Косово, м. Иванковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,902 дка, кат.6 48.7 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
553 553/28.02.2013 553 землище с. Горско Косово имот № 000006, землище с. Горско Косово, м. Иванковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 7,463 дка, кат.6 191.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
554 554/28.02.2013 554 землище с. Горско Косово имот № 000007, землище с. Горско Косово, м. Иванковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 0,627 дка, кат.6 16.1 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
555 555/28.02.2013 555 землище с. Горско Косово имот № 000012, землище с. Горско Косово, м. Иванковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 7,096 дка, кат.6 181.9 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
556 556/28.02.2013 556 землище с. Горско Косово имот № 000016, землище с. Горско Косово, м. Иванковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 12,590 дка, кат.6 322.5 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
557 557/28.02.2013 557 землище с. Горско Косово имот № 000018, землище с. Горско Косово, м. Иванковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 1,891 дка, кат.6 48.4 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС няма
558 558/28.02.2013 558 землище с. Горско Косово имот № 000019, землище с. Горско Косово, м. Иванковец НТП - Пасище с храсти площ на имота 17,040 дка, кат.6 436.2 Кмет на общината на основание чл. 12 от ЗОС