одобрен

БЮДЖЕТ 2017Г.

Уникален идентификатор:  8be066f7-72d9-4cc5-a2e4-e358b6ae26f2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 17:51:31
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 17:51:31
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

endprint

h

i

j

k

h

i

j

k

i

j

k

3 1
1
1
1
1
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 1
за периода от до 1
2015/01/01 2015/12/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Сухиндол код : 5410 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК) 1
1
1
1
1
(в лева) 1
I. ПРИХОДИ Уточнен план Бюджет 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2015 държавни дейности местни дейности дофинансиране Общо 1
0 1 ¦ 1
5 100 Данък върху доходите на физически лица: 0 1000 0 1000 1
10 101 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0
15 102 от еднолични търговци, свободни професии, граждански договори и др. 0
20 103 окончателен годишен (патентен) данък 1000 1000 1