одобрен

Информация за изменения на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения през техния срок на изпълнение (annexes2020.csv - данни от РОП)

Уникален идентификатор:  8c02b1bf-bf31-413a-8492-6ad9da7deee2

Описание:

Файлът annexes2020.csv съдържа информация за изменения на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения през техния срок на изпълнение (т. нар. анекси). Информацията във файла е извлечена от съществуващия от 2004 г. Регистър на обществените поръчки (РОП) – от обявления, публикувани в него през периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. Данните могат да бъдат разгледани в детайли чрез интернет страницата на регистъра (www.aop.bg), като за улеснение във файла са включени идентификационните номера на документите в РОП.
Трябва да се има предвид, че във файла е включена информация само за анексите, обявленията за които са изпратени от възложителите за вписване в РОП. Условията, при които е позволено изменение на договор в процеса на неговото изпълнение, са регламентирани в чл. 116, ал. 1 от ЗОП. Възложителите са били длъжни да изпращат в РОП обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение само в случаите на чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от действалата през отчетната година редакция на ЗОП.
По отношение на анексите, във файла annexes2020.csv е предоставена информация и за естеството на изменението, причините, които са довели до него и произтеклата от него промяна в стойността на съответния договор. Посочените стойности не включват ДДС.
Когато в документ, с който е предоставена информация в РОП за сключен анекс към договор, са посочени няколко изпълнителя, техните наименования във файла annexes2020.csv са дадени заедно (в едно поле), като за разграничаването им е използван разделител „ ||| “. Такъв подход е приложен и при представянето на идентификационните кодове (ЕИК) на изпълнителите.
Предоставената информация от РОП е актуална към 27.05.2021 г.

договори изменения обществени поръчки регистър РМС 214/2016 АОП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-05-27 15:57:10
  • Създаден от: sm_ivanova
  • Последна промяна: 2021-05-27 15:57:10
записа на страница

ID на документ

ПУБЛИКУВАН НА

ID на поръчката

УНП

ЕИК на възложителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРЕДМЕТ на поръчката

S51.ID

ПРЕДМЕТ на договора

ДОГОВОР НОМЕР

ДАТА на изпращане на АНЕКСА

ЕИК на изпълнителя

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОПИСАНИЕ на измененията

ДОПЪЛНИТЕЛНО

НЕПРИДВИДИМОСТ

СТОЙНОСТ преди изменението

СТОЙНОСТ след изменението

ИЗМЕНЕНИЕ на стойността

ВАЛУТА

970701 06/04/2020 329694 00334-2015-0046 000627597 Агенция "Митници" Избор на изпълнител за осъществяване на охрана на обекти на Агенция "Митници" 1109551 "Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Митница Русе" 32-41803 02/04/2020 130981137 ПС Гард ЕООД Срокът, уговорен в чл. 5, ал. 1 от Договора, изменен с Допълнително споразумение № 32-78533/15.03.2019 г. и Допълнително споразумение № 32-314224/31.10.2019 г., с Допълнително споразумение № 32-82723/13.03.2020 г. се удължава до сключване на договор по открите процедура със същия предмет, но с не повече от 1 месеца. В чл. 6, ал. 1 от договора се изменя общата цена за охрана на обектите и се увеличава със стойността, която е ноебходима за осъществяване на охранителната услуга, за срока на удължаване на договора. Изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни от сключване на допълнителното споразумение да представи гаранция за изпълнение на договора, в съответствие с чл. 9, ал. 1 от договора. Неприключила открита процедура със същия предмет, въз основа на коята ще се сключи нов договор. 177366 183106 5740 BGN
978516 26/05/2020 342127 00334-2016-0055 000627597 Агенция "Митници" Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни, собственост на Агенция "Митници" 1115789 Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни, собственост на Агенция "Митници" 32-102200 21/05/2020 102271040 Есит ООД - Бургас Срокът на договора, уговорен в чл. 2, ал. 1 се удължава за срока на действие на извънредното положение, въведено в Република България с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и два месеца след обявяването на края му. С писмо с рег. № 32-108585/09.04.2020 г. изпълнителят моли, на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП, срокът на договора да бъде удължен, тъй като не е успял да завърши всички дейности по договора, поради обявеното извънредно положение и наложените противоепидемиологични мерки и по този начин ще успее да извърши всички поети задължения. Изменението на договора се прави по искане на изпълнителя на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП, но същевременно промяната се определя като несъществена по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като не са налице условията, изброени в чл. 116, ал. 5 от ЗОП. На основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП и чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП е сключено допълнително споразумение с рег. № 32-110603/10.04.2020 г., с което се удължава срока на договора за срока на действие на извънредното положение и два месеца след обявяване на края му, като се цели изпълнителят да извърши всички уговорени задължения по договора. 0.01 0.01 0 BGN
987013 13/07/2020 354409 00334-2018-0007 000627597 Агенция "Митници" "Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция „Митници“ по две обособени позиции" 1122592 Реконструкция на ГКПП-Калотина 32-276810 08/07/2020 177299559 ДЗЗД КРК-Калотина Срокът за изпълнение на възложените дейности от 100 дни е променен на 135 дни. Общата цена за изпълнение на договора от 5758834,20 лв. без ДДС е променена на 6682539,20 лв. без ДДС. Цената за изпълнение на дейностите по СМР от 5484604 лв. без ДДС е променена на 6408309 лв. без ДДС. Променена е стойността на гаранцията за изпълнение, за да бъде равна на 5 % от общата стойност на договора след неговото изменение. Допусната е възможност при доказана необходимост и целесъобразност, видове или обем от дейностите, предвидени за изпълнение да могат да бъдат заменени с други, като за замяната страните съставят и подписват корекционни сметки с отбелязвани отпадаци и допълнителни количества строителни и монтажни работи и нови видове работи към първоначално възложените. Обнародваният в ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г. Закон за изм. и доп. на Закона за движението по пътищата вменява задължения за Агенция „Митници“, които рефлектират върху инфраструктура, възлагана с обществената поръчка. Процедурата по съгласуване на инвест. проект с ПБЗН София завършва с предписания, изпълнението на които налага извършване на работи, които не са били предварително известни на възложителя. Решения на Министерски съвет, които предвиждат разрушаване и премахване на сгради, разположени на площадката след навеса за документален контрол на входящите товарни автомобили, възпрепятстващи реконструкцията на пункта. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. предвижда изграждането на „Система за влизане и излизане“. Изброените обстоятелства са такива, които при полагането на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвид, налагат промяна в изградената инфраструктура за гранични проверки и нямат за резултат промяна на предмета на договора. 5758834.2 6682539.2 923705 BGN
997936 26/10/2020 354409 00334-2018-0007 000627597 Агенция "Митници" Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция „Митници“ по две обособени позиции 1138504 Реконструкция на ГКПП-Кулата 32-288433 22/10/2020 177298756 ДЗЗД Митар 2018 Срокът за изпълнение на възложените дейности от 100 дни е променен на 145 дни. Общата цена за изпълнение на договора от 3 245 520 лв. без ДДС е променена на 3 749 125,52 лв. без ДДС. Цената за изпълнение на дейностите по СМР от 3203520 лв. без ДДС е променена на 3 707 125,52 лв. без ДДС. Променена е стойността на гаранцията за изпълнение, за да бъде равна на 5 % от общата стойност на договора след неговото изменение. Допусната е възможност при доказана необходимост и целесъобразност, видове или обем от дейностите, предвидени за изпълнение да могат да бъдат заменени с други, като за замяната страните съставят и подписват корекционни сметки с отбелязвани отпадащи и допълнителни количества строителни и монтажни работи и нови видове работи към първоначално възложените. След обявяване на обществената поръчка за изпълнение на възлаганите дейности, с писмо с изх. № 7337-Ю/19.12.2018 г. Българска агенция по безопасност на храните уведомява Агенция „Митници“ за сключен от нея договор с предмет: „Възстановяване на дезинфекционна инсталация на ГКПП „Илинден“, ГКП „Кулата“ и ГКПП „Златарево“. В резултат на възложените от БАБХ дейности за Агенция „Митници“ отпада необходимостта от изпълнение на предвидената в техническата спецификация дейност "Демонтаж и изграждане на ново съоръжение на обект "Дезинфекция" "Вход" Гърция - България". След обявяване на обществената поръчка на Агенция „Митници“ са възложени дейности, свързани с технологичната функционалност на ГКПП. Изброените обстоятелства са такива, които при полагането на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвид, налагат промяна в изградената инфраструктура и нямат за резултат промяна на предмета на договора. 3245520 3749125.52 503605.52 BGN
989386 03/08/2020 357399 00334-2018-0018 000627597 Агенция "Митници" „Охрана (физическа и СОТ) на обекти на Централно митническо управление” 1125839 „Охрана (физическа и СОТ) на обекти на Централно митническо управление” 32-204275 29/07/2020 130973225 СТРОНГ-ЕС ЕООД В чл. 7, ал. 1 от договора се изменя общата цена за предоставянето на услугите в размер на 914 675 лева без ДДС. В чл.7, ал. 2, т. 2 от д-ра думата „ 810 960 лв.“ се заменя с „900 750 лв.“; думата „811 680 лева без ДДС“ се заменя с „901 470 лева без ДДС“ и думата „974 016 лева с ДДС“ се заменя с „1 081 764 лева с ДДС“. В чл. 8, ал. 1, т. 2 от Договора, се правят следните изменения и допълнения: 1. Буква „а)“ се заличава; 2. Буква „б)“ се заличава; 3. Буква „в)“ става буква „а)“; 4. Буква „г“ става буква „б)“; 5. Създава се буква „в)“: „в) 24 650 лв. без ДДС за 2022 г. 6. Създава се буква „г)“: „г) 24 650 лева без ДДС за 2023 г. Чл. 12 от договора, се изменя - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 45 733,75 лв. Изменението се налага, поради непредвидени обстоятелства. Договорната цена е формирана на база минимална работна заплата за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. Предвид дългосрочното производство по обжалване на Решение № Р-448/32-124757 от 24.04.2019 г. и Решение № 41/32-13297 от 14.01.2020 г. на Възложителя на Агенция „Митници“ – двете за определяне на изпълнител по откритата процедура, както и влязло в сила Определение № 222 от 12.03.2020 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-90/29.01.2020 г., договорно определените срокове и цени, относно минималната работна заплата за 2018 г. и за 2019 г. стават неприложими. Увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор. 824885 914675 89790 BGN
974845 01/05/2020 367237 00334-2019-0012 000627597 Агенция "Митници" „Абонамент за поддръжка и права за обновяване на софтуерни продукти за поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код” 1112522 „Абонамент за поддръжка и права за обновяване на софтуерни продукти за поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код” 32-103006 29/04/2020 121708078 Сиенсис АД - София С Допълнително споразумение, рег. № 32-114615/15.04.2020 г. са направени следните изменения в договор, рег. № 32-103006/05.04.2019 г.: 1. Текстът на чл. 1, ал. 1, т. 1 се изменя, както следва: "1. Достави абонамент за поддръжка и права за ползване на Cisko лицензите за срок от 18 месеца"; 2. Текстът на чл. 2, ал. 1 се изменя, както следва: "(1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя за извършените и предоставените услуги, предмет на настоящия догово обща цена в размер на 1 448 030,68 лв. без ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение № 3 и писмо, съдържащо Технически разчети на Изпълнителя от 02.03.2020 г., неразделна част от настоящия договор"; 3. Текстът на чл. 5, ал. 1 се изменя, както следва: "(1) Срокът на договора е 19 месеца и влиза в сила от датата на подписването му." АМ е обявила процедура на договаря без предв. обявление с предмет: „Системна интеграция чрез доставка на оборудване и лицензи за права за ползване и поддръжка на софтуер и оборудване за цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код“, но за времето до сключване на договор от сист. интегратор “Информационно обслужване” АД е необходимо да бъде обезпечена работоспособността на единното решение за защита от зловреден код на АМ. Липсата на договор за защита от зловреден код ще доведе до невъзможност за изпълнение на изискванията на Закона за киберсигурност и Нар. за общи изисквания за мрежова и информ. сигурност, осигуряване на необходимото ниво на мрежова и информ. сигурност за мрежите, информ. системи и ИТ активите на АМ. Ще бъде нарушена способността на ИТ инфраструктурата на АМ да противодейства на: целенасочено въздействие или на случайни събития, които могат да нарушат достъпността, автентичността, интегритета и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни. 973243.68 1448030.38 474786.7 BGN
993129 08/09/2020 368932 00447-2019-0003 131282355 Агенция по вписванията Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от Служби по вписванията към регионални дирекция - Пловдив 1131293 Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от Служби по вписванията към регионални дирекция - Пловдив 93-00-89 02/09/2020 131170232 Венс-7-С ООД - София Удължаване на срока на договора с 3 месеца - от 12 на 15 месеца. Удължаване на срока на договора поради непредвидени обстоятелства - недопускане на изпълнителя до служби по вписванията към РД-Пловдив, поради въведено извънредно положение в Република България и наложени противоепидемични мерки 53424 53424 0 BGN
988973 27/07/2020 375545 00447-2019-0014 131282355 Агенция по вписванията Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия 1125252 Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия 93-00-3 27/07/2020 130570683 Тимекс - БГ ООД - София Срок на изпълнение - удължен от 6 м. на 8 м. Чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (в сила от 13.03.2020 г., обн. ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.) 98000 98000 0 BGN
988974 27/07/2020 375545 00447-2019-0014 131282355 Агенция по вписванията Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Чепеларе 1125253 Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия 93-00-2 27/07/2020 130570683 Тимекс - БГ ООД - София Срок на изпълнение - удължен от 6 м. на 8 м. Чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (в сила от 13.03.2020 г., обн. ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.) 96000 96000 0 BGN
1003311 29/12/2020 359823 01055-2018-0011 130362903 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по 6 (шест) обособени позиции 1146164 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен“ ДД-110 23/12/2020 121819662 Вип Секюрити ЕООД - София Сключено е допълнително споразумение към договор № ДД-110/29.11.2020 г., с което срокът на договора се удължава до сключването на нов със същия предмет, но не с повече от 30 (тридесет) календарни дни. Дължимото месечно възнаграждение ще се изчислява за съответните дни/седмици на база на договорвеното месечно възнаграждение. Изменението е на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във вр. с Докладна записка с рег. № 10-84-5/25.11.2020 г Останалите условия в договора остават непроменени. Възложителят не е могъл да предвиди предварително, въпреки полагане на дължимата грижа, че ще се наложи прекратяване на процедура с УНП 01055-2020-0010, което забавя сключването на нов договор и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета. 18480 18480 0 BGN
1003312 29/12/2020 359823 01055-2018-0011 130362903 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по 6 (шест) обособени позиции 1146165 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра ДД-111 23/12/2020 121819662 Вип Секюрити ЕООД - София Сключено е допълнително споразумение към договор № ДД-111/29.11.2020 г., с което срокът на договора се удължава до сключването на нов със същия предмет, но не с повече от 30 (тридесет) календарни дни. Дължимото месечно възнаграждение ще се изчислява за съответните дни/седмици на база на договорвеното месечно възнаграждение. Изменението е на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във вр. с Докладна записка с рег. № 10-84-5/25.11.2020 г Останалите условия в договора остават непроменени. Възложителят не е могъл да предвиди предварително, въпреки полагане на дължимата грижа, че ще се наложи прекратяване на процедура с УНП 01055-2020-0010, което забавя сключването на нов договор и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета. 14640 14640 0 BGN
1003320 29/12/2020 359823 01055-2018-0011 130362903 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по 6 (шест) обособени позиции 1146179 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен ДД-112 23/12/2020 202099848 Секюрити Бургас СОТ Сключено е допълнително споразумение към договор № ДД-112/29.11.2018 г., с което срокът на договора се удължава до сключването на нов със същия предмет, но не с повече от 30 (тридесет) календарни дни. Дължимото месечно възнаграждение ще се изчислява за съответните дни/седмици на база на договорвеното месечно възнаграждение. Изменението е на основание на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Докладна записка с рег. № 10-84-5/25.11.2020 г. Останалите условия в договора остават непроменени. Възложителят не е могъл да предвиди предварително, въпреки полагане на дължимата грижа, че ще се наложи прекратяване на процедура с УНП 01055-2020-0010, което забавя сключването на нов договор и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета. 31560 31560 0 BGN
1003321 29/12/2020 359823 01055-2018-0011 130362903 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по 6 (шест) обособени позиции 1146180 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Югоизточен район, включва областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол ДД-113 23/12/2020 202099848 Секюрити Бургас СОТ Сключено е допълнително споразумение към договор № ДД-113/29.11.2018 г., с което срокът на договора се удължава до сключването на нов със същия предмет, но не с повече от 30 (тридесет) календарни дни. Дължимото месечно възнаграждение ще се изчислява за съответните дни/седмици на база на договорвеното месечно възнаграждение. Изменението е на основание на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Докладна записка с рег. № 10-84-5/25.11.2020 г. Останалите условия в договора остават непроменени. Възложителят не е могъл да предвиди предварително, въпреки полагане на дължимата грижа, че ще се наложи прекратяване на процедура с УНП 01055-2020-0010, което забавя сключването на нов договор и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета. 31200 31200 0 BGN
1003323 29/12/2020 359823 01055-2018-0011 130362903 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по 6 (шест) обособени позиции 1146182 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково ДД-115 23/12/2020 202099848 Секюрити Бургас СОТ Сключено е допълнително споразумение към договор № ДД-115/29.11.2018 г., с което срокът на договора се удължава до сключването на нов със същия предмет, но не с повече от 30 (тридесет) календарни дни. Дължимото месечно възнаграждение ще се изчислява за съответните дни/седмици на база на договорвеното месечно възнаграждение. Изменението е на основание на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Докладна записка с рег. № 10-84-5/25.11.2020 г. Останалите условия в договора остават непроменени. Възложителят не е могъл да предвиди предварително, въпреки полагане на дължимата грижа, че ще се наложи прекратяване на процедура с УНП 01055-2020-0010, което забавя сключването на нов договор и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета. 36840 36840 0 BGN
1003325 29/12/2020 359823 01055-2018-0011 130362903 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по 6 (шест) обособени позиции 1146184 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Югозападен район, включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София ДД-114 23/12/2020 121819662 Вип Секюрити ЕООД - София Сключено е допълнително споразумение към договор № ДД-114/29.11.2020 г., с което срокът на договора се удължава до сключването на нов със същия предмет, но не с повече от 30 (тридесет) календарни дни. Дължимото месечно възнаграждение ще се изчислява за съответните дни/седмици на база на договорвеното месечно възнаграждение. Изменението е на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във вр. с Докладна записка с рег. № 10-84-5/25.11.2020 г Останалите условия в договора остават непроменени. Възложителят не е могъл да предвиди предварително, въпреки полагане на дължимата грижа, че ще се наложи прекратяване на процедура с УНП 01055-2020-0010, което забавя сключването на нов договор и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета. 187590 187590 0 BGN
990335 10/08/2020 354233 00311-2018-0006 121604974 Агенция по заетостта „Събития – кръгли маси, работни срещи и др.” по проект BG05M90P001–1.004-0001 “Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” 1127304 „Събития – кръгли маси, работни срещи и др.” по проект BG05M90P001–1.004-0001 “Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” 68 07/08/2020 175152418 Ивент Дизайн ООД - гр. София Сключено е Допълнително споразумение №1/10.07.2020 г. към договор № 68/ 12.07.2018 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 4 от договор № 68/ 12.07.2018 г, с което срокът на действие на договора се изменя до 31.10.2020 г. На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 4 от договор № 68 от 12.07.2018 г. и във връзка с изложените от страните обстоятелства в докладна записка с рег. № 30-00-44182/10.07.2020 г. и писмо с рег. № 10-00-3525/09.07.2020 г. 51120 51120 0 BGN
965705 19/03/2020 356732 00311-2018-0014 121604974 Агенция по заетостта Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника в обекти на Агенция по заетостта 1107592 Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника в обекти на Агенция по заетостта 70 17/03/2020 831637711 Мултифорс А.С. ЕООД - София /старо наименование Мултифорс А.С. ООД/ Увеличава се размера на месечната сума по договора с 5104.16 лв. без ДДС,считано от 01.01.2020 г. Изменението е на основание чл. чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с постановление №350 на Министерски съветот 19.12.2019г. за определяне на нов размев на минималната работна заплатна за страната. 2791434.58 2886031.7 94597.12 BGN
977022 18/05/2020 356732 00311-2018-0014 121604974 Агенция по заетостта Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника в обекти на Агенция по заетостта 1114455 Осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника в обекти на Агенция по заетостта 70 13/05/2020 831637711 Мултифорс А.С. ЕООД - София /старо наименование Мултифорс А.С. ООД/ Увеличава се размера на месечната сума по договора с 1930,94 лв. без ДДС, считано от 13.04.2020 г. На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка със Заповед №РД-01-825/31.12.2019 г. на министъра на труда и социалната политика, с която се предоставя за безвъзмезно управление на Агенция по заетостта недвижим имот, публично-държавна собственост, част от административна сграда, подробно описана в Акт № 6228 от 31.07.2009 г., с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа” №8 договора се изменя поради възникнала необходимост от осъществяване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на сигнално-охранителна техника в сградата. 2886031.7 2915253.26 29221.56 BGN
975901 11/05/2020 361419 00311-2018-0029 121604974 Агенция по заетостта "Продажба на топлинна енергия за нуждите на ДБТ Плевен" 1113404 "Продажба на топлинна енергия за нуждите на ДБТ Плевен" 98 07/05/2020 114005624 Топлофикация - Плевен ЕАД Изменя се клаузата, отнасяща се до разрешаване на всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, а именно, след изменението, споровете ще се разрешават съгласно Българското законодателство. Изменя се и клаузата, отнасяща се до обработване и съхраняване от изпълнителя на данни, предоставени от възложителя, а именно, след изменението, с подписването на този договор Клиентът декларира, че дава свободно и информирано изричното си съгласие данните, които предоставя, включително в приложени към настоящия договор документи да се събират, обработват и съхраняват в „Топлофикация-Плевен“ ЕАД при спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година. Измененията в договор № 98 от 01.11.2018 г. са несъществени, по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, като са породени от: - отмяна с ДВ, бр. 17 от 2019 г. на чл. 2 от ЗЗЛД , който до отмяната на разпоредбата дава легална дефиниция за "лични данни". Съгласно § 1, т. 1 (изм. с ДВ, бр. 17 от 2019 г.) от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД "Лични данни" е понятието по чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.; - разширява се обхватът на способите за разрешаване на спорове между страните по договор № 98 от 01.11.2018 г., а именно - съгласно българското законодателство. 18000 18000 0 BGN
1002436 18/12/2020 362126 00311-2018-0032 121604974 Агенция по заетостта "Доставка на природен газ за отопление на ДБТ Пазарджик" 1144976 "Доставка на природен газ за отопление на ДБТ Пазарджик" 109 15/12/2020 130533432 Овергаз Мрежи АД / старо Софиягаз ЕАД/ На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с чл. 12.4., ал. 1 и чл. 12.5 от Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ към договор за разпределение и снабдяване с природен газ № 109 от 21.11.2018 г., се изменя чл. 10, ал. 1 от договора, като се удължава срока на договора, а именно до 31.12.2021 г. Срокът на договор № 109 от 21.11.2018 г. се изменя до 31.12.2021 г., т.е. до края на съответната календарна година. Съгласно чл. 1.2. от Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ към договор № 109 от 21.11.2018 г., "Овергаз мрежи" АД и Агенция по заетостта са подписали спецификация за 2021 г. (Приложение II) за договорени количества природен газ и резервиран капацитет за IV-то тримесечие на 2021 г., което включва и месец декември 2021 г. Съгласно чл. 1.7. от Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ към договор № 109 от 21.11.2018 г., „Овергаз мрежи” АД и Агенция по заетостта взаимно са договорили по спецификация за 2021 г.(Приложение IIR) количества природен газ и резервиран капацитет за IV-то тримесечие на 2021 г., което включва и месец декември 2021 г. С оглед на това, изменение на договора, по отношение на продължаване срока на договора до 31.12.2021 г., няма да бъде съществено, тъй като няма да доведе до засягане предмета и обема на договора. 20833.33 20833.33 0 BGN
1001619 07/12/2020 374078 00311-2019-0035 121604974 Агенция по заетостта Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция по заетостта и нейните териториални поделения 1143907 Извършване на пощенски услуги за нуждите на Агенция по заетостта и нейните териториални поделения по проект BG05M9ОP001-1.004-0001-C01 3 07/12/2020 121396123 Български пощи /БП/ ЕАД - София Сключено е Допълнително споразумение №1 към договор № 3/ 06.01.2020г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 4 от договор № 3/ 06.01.2020 г, с което срокът на действие на договора се изменя до 31.10.2021 г. На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, с което изменението на договора не води до промяна на предмета, обема и стойността, както и не въвежда нови условия по изпълнението му и във връзка с допълнително споразумение № 5 от 22.05.2020 г. към договор № BG05M90P001-1.004-0001-C01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите", с което срокът за изпълнение на проект BG05M90P001-1.004-0001-C01, по който се финансира договор за обществена поръчка № 3 от 06.01.2020 г., се удължава до 31.12.2021 г. 60000 60000 0 BGN
1001621 07/12/2020 374078 00311-2019-0035 121604974 Агенция по заетостта Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция по заетостта и нейните териториални поделения 1143909 Извършване на куриерски услуги за нуждите на Агенция по заетостта и нейните териториални поделения по проект BG05M9ОP001-1.004-0001-C01 4 07/12/2020 121396123 Български пощи /БП/ ЕАД - София Сключено е Допълнително споразумение №1 към договор № 4/ 06.01.2020г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 4 от договор № 4/ 06.01.2020 г., с което срокът на действие на договора се изменя до 31.10.2021 г. На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, с което изменението на договора не води до промяна на предмета, обема и стойността, както и не въвежда нови условия по изпълнението му и във връзка с допълнително споразумение № 5 от 22.05.2020 г. към договор № BG05M90P001-1.004-0001-C01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите", с което срокът за изпълнение на проект BG05M90P001-1.004-0001-C01, по който се финансира договор за обществена поръчка № 4 от 06.01.2020 г., се удължава до 31.12.2021 г. 5000 5000 0 BGN
958036 06/02/2020 343679 00005-2017-0001 131236380 Агенция по обществени поръчки /АОП/ Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“, финансирана по ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 1101928 "Разработване, внедряване и поддръжка на единна централизирана електронна уеб - базирана платформа: Центализирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) ПО-16-209 04/02/2020 177156956 ДЗЗД Консорциум ЕОП България Изменението на договора е свързано с провеждане на най-малко 125 обучения с продължителност 1 ден на 2 500 лица - служители на публични възложители, по съгласувани с възложителя график и учебна програма. Необх.от провежд. на допълнит.обучения,които да стартират след приемането на Етап І е предвид.при подгот. на поръчката, като 6 мес. период след приемане на етап І е съобразен с действ.към този момент законодат.уредба.С последв.законодат.промени е предвид.възлаг.на ОП чрез електр. платформа (ЦАИС ЕОП) да започне да се осъществ.от 01.11.2019 г. Впоследствие,с ново измен.на ЗОП, се предвижда поетапно възникв.на задълж.за възлагане на ОП чрез ЦАИС ЕОП по групи възложит., определени съгл.график, приет с ПМС. По този начин е изместен във времето моментът, от който ще започне реалното възлаг.на поръчки през с-мата и възникв. на въпроси, които могат да се проявят при действит.ползв.на с-мата, и ког.ще е особено необх.експертизата на лекторите–част от екипа на изпълнит.Предвид. в дог.обучения се оказват недостат. и от гледна точка на сложността на софтуерния продукт, която се установява едва при запознав.с реалното изпълн. и теств.на разработ. функционалн.Продълж.в раздел VI.3. Допълнит.инф-я 6629200 7179200 550000 BGN
975791 07/05/2020 343679 00005-2017-0001 131236380 Агенция по обществени поръчки /АОП/ Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“, финансирана по ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 1113251 "Разработване, внедряване и поддръжка на единна централизирана електронна уеб - базирана платформа: Центализирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) ПО-16-209 05/05/2020 177156956 ДЗЗД Консорциум ЕОП България Изменението на договора е свързано с промяна на начина на провеждане на допълнителните обучения за крайни потребители, като вместо договорената присъствена форма се премине към провеждането им он-лайн. Променя се броя на обучаемите лица, като същият се увеличава с 37 обучаеми и става 2 537. Променя се и цената за 1 участник от 220 лв. без включен ДДС на 214,84 лв. без ДДС. Необх.от промяната е във връзка с обавената пандемия от COVID-19 и въведеното извънредно положение и задължителни мерки, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, както се отбелязва и в Насоките на Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 (2020/C 108 I/01) от 01.04.2020 г. Доколкото в проекта за анекс не се предвижда промяна на общата крайна стойност, а от друга страна се запазва действието на предвидената в Допълнително споразумение № 3 се клауза за прекратяване при достигане на максимално допустимата обща стойност за всички изменения на договора, следва да се счита за изпълнено и условието относно стойността. 7179200 7179200 0 BGN
Показва 1 до 25 от общо 2530 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте