одобрен

SEBRA-2019-09-10

Уникален идентификатор:  8c065b40-c54f-409f-ae68-1bc4f2e3c5e1

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-11 15:46:20
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-09-11 15:46:20

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7753341.95
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 22539.979999999996
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 37039.62
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5359.37
10 xxxx Издръжка 6106027.4399999995
18 xxxx Други разходи 114417.08999999997
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 23018410.74
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 45911233.18
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3223791.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20982950.04
88 xxxx Средства на разпореждане 1130847.64
89 xxxx Друго финансиране 1612352.6800000002
90 xxxx Възстановени приходи 234118.2
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4050.16
92 xxxx Закупуване на валута в брой 24248.45
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 814958.3
98 xxxx Други операции в БНБ -3081.59
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 127891.66
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 684753.97
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 14488435
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 406812.71
Общо:  126700497.83999999
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2027.41
18 xxxx Други разходи 200
90 xxxx Възстановени приходи 6475.88
Общо:  8703.29
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44256.48
10 xxxx Издръжка 107405.69
18 xxxx Други разходи 253
88 xxxx Средства на разпореждане 5381.75
90 xxxx Възстановени приходи 14784.9
Общо:  172081.82
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 99250
10 xxxx Издръжка 324.24
Общо:  99574.24
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 335780
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 338.33
10 xxxx Издръжка 287816.91
18 xxxx Други разходи 98767.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2480
88 xxxx Средства на разпореждане 9562.8
90 xxxx Възстановени приходи 16634.61
Общо:  751379.96
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1024323
10 xxxx Издръжка 496297.33
88 xxxx Средства на разпореждане 3003.53
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1523623.86
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1850
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 529085.34
Общо:  530935.34
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 123416.25
10 xxxx Издръжка 1191754.88
18 xxxx Други разходи 2624.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 96063.84
88 xxxx Средства на разпореждане 3010.12
90 xxxx Възстановени приходи 100542.26
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 81776.36
Общо:  1600688.3
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1056360
10 xxxx Издръжка 237038.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26750
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 130994.16
88 xxxx Средства на разпореждане 236124.59
89 xxxx Друго финансиране 60
90 xxxx Възстановени приходи 56545.23
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1743872.88
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 694743.19
10 xxxx Издръжка 214369.55
90 xxxx Възстановени приходи 793.38
Общо:  909906.12
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 586885.79
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10971.4
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1885.48
10 xxxx Издръжка 375806.73
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 333930.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 76122.84
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2615401.72
Общо:  4001004.77
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 114957.14
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1172.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 103
10 xxxx Издръжка 287422.04
Общо:  403654.55
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 579917.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8927.2
10 xxxx Издръжка 187870.65
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4320
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1869359.57
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 59900
88 xxxx Средства на разпореждане 489871.03
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4050.16
92 xxxx Закупуване на валута в брой 16546.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 130036.39
Общо:  3350798.5
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 58765
10 xxxx Издръжка 313103.41
18 xxxx Други разходи 9319.75
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 43719
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 17500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 250719.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 28400
90 xxxx Възстановени приходи 7448.2
Общо:  728974.51
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69678.2
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 277.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 187
10 xxxx Издръжка 82158.75
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15000
88 xxxx Средства на разпореждане 25296
Общо:  192597.45
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13080.42
10 xxxx Издръжка 45981
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1396.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  60457.81
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11967.89
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2876.79
Общо:  14844.68
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14714.04
10 xxxx Издръжка 94786.66
18 xxxx Други разходи 37.51
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1691300
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16451.55
89 xxxx Друго финансиране 200
90 xxxx Възстановени приходи 1345
Общо:  1818834.76
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25345.44
10 xxxx Издръжка 110187.92
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 15444000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15596.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29.34
Общо:  15595159.1
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3562.02
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 4573200
Общо:  4576762.02
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9677.82
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 990
Общо:  10667.82
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14579.12
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1369.08
Общо:  15948.2
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14362.24
Общо:  14362.24
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 415.72
Общо:  415.72
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47000
10 xxxx Издръжка 4069.87
Общо:  51069.87
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3384.15
10 xxxx Издръжка 18010.4
Общо:  21394.55
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -3046.75
Общо:  -3046.75
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8301.64
10 xxxx Издръжка 102563.16
90 xxxx Възстановени приходи 452.4
Общо:  111317.2
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1171.63
10 xxxx Издръжка 22756.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 39755795.07
90 xxxx Възстановени приходи 127.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 18240.49
Общо:  39798091.6
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1082.14
10 xxxx Издръжка 89521.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4188119.96
88 xxxx Средства на разпореждане 49814.68
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 50426.52
98 xxxx Други операции в БНБ -34.84
Общо:  4378930.29
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2302.32
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3771.03
Общо:  6073.35
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18566.29
10 xxxx Издръжка 155295.41
Общо:  173861.7
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.92
Общо:  47.92
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5806.8
10 xxxx Издръжка 27157.14
18 xxxx Други разходи 965.51
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 40000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2573434.32
Общо:  2647363.77
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6980.91
Общо:  6980.91
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 160065.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 122237.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 48324.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2185.92
89 xxxx Друго финансиране 85457.23
Общо:  418270.66
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1468.97
10 xxxx Издръжка 45647.34
Общо:  47116.31
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 220976.3
Общо:  220976.3
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 559678.64
Общо:  559678.64
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 739559.67
Общо:  739559.67
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4767.81
Общо:  4767.81
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2694.23
10 xxxx Издръжка 337438.12
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 135710.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1466.87
Общо:  477309.72
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 78181
10 xxxx Издръжка 539.69
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3780
Общо:  82500.69
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4356.35
10 xxxx Издръжка 46072.39
Общо:  50428.74
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3100
10 xxxx Издръжка 24.18
Общо:  3124.18
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40226.12
Общо:  40226.12
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 150
18 xxxx Други разходи 225.87
Общо:  375.87
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 166674.61
10 xxxx Издръжка 44834.41
88 xxxx Средства на разпореждане 1068.57
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1091.36
Общо:  213668.95
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7206.81
90 xxxx Възстановени приходи 11397.85
Общо:  18604.66
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10660
10 xxxx Издръжка 58455.18
88 xxxx Средства на разпореждане 303982.08
89 xxxx Друго финансиране 642.75
90 xxxx Възстановени приходи 4790.3
Общо:  378530.31
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22947.29
Общо:  22947.29
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15140.74
Общо:  15140.74
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15238.08
Общо:  15238.08
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9689.33
90 xxxx Възстановени приходи 380
Общо:  10069.33
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15903.96
Общо:  15903.96
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 392542.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 25421.74
10 xxxx Издръжка 88213.91
Общо:  506178.39
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24427.72
90 xxxx Възстановени приходи 350
Общо:  24777.72
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2000000
10 xxxx Издръжка 146461.33
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 886630
90 xxxx Възстановени приходи 600
Общо:  3033691.33
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7377.87
Общо:  7377.87
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46410
10 xxxx Издръжка 28248.31
Общо:  74658.31
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23083.58
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 782.33
Общо:  23865.91
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22621.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 17126.64
88 xxxx Средства на разпореждане 3168.79
90 xxxx Възстановени приходи 392.5
Общо:  43309.92
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19740
10 xxxx Издръжка 84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 19040
Общо:  38864
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17400
10 xxxx Издръжка 3038.22
Общо:  20438.22
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 41065.62
Общо:  41065.62
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4142.67
90 xxxx Възстановени приходи 1946
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1975.38
Общо:  8064.05
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2562.14
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  2562.14
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 558.12
10 xxxx Издръжка 300
88 xxxx Средства на разпореждане 240
Общо:  1098.12
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 58.92
90 xxxx Възстановени приходи 5955.6
Общо:  6014.52
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1686.15
10 xxxx Издръжка 3016.25
88 xxxx Средства на разпореждане 300
Общо:  5002.4
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69104.82
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5553.42
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 176.87
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 4760.73
10 xxxx Издръжка 534317.14
18 xxxx Други разходи 2023.55
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35210.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7922.5
88 xxxx Средства на разпореждане 23.7
90 xxxx Възстановени приходи 3156.49
Общо:  662250.14
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13062.2
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3483.15
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 598.64
10 xxxx Издръжка 631.54
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2422505.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15395556.58
Общо:  17835837.37
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 5778.09
Общо:  5778.09
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 127891.66
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 684753.97
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 14488435
Общо:  15301080.63
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 406812.71
Общо:  406812.71