одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Троян - 31.12.2019г.

Уникален идентификатор:  8c19ae05-67cd-4f55-9b64-81f1e23c86a2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 15:43:02
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-01-15 15:43:02

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО ЗДОИ

ВХ. № НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛ ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ РЕШЕНИЕ № МОТИВИ ЗА ОТКАЗ ОБЖАЛВАНЕ
Е-108/17.02.2017г. Фондация "Програма Достъп до информация" Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет. № 1/17.02.2017 г.
ЗДИ-2/24.04.2017 г. инж.Красимир Балкански Искане на информация във връзка с влизане в двора на минералната баня с.Шипково на товарен автомобил Мерцедес. Нередовно заявление.Няма решение.
ЗДИ-3/22.05.2017 г. Виолетка Ковачева Искана информация относно конкурс за изработка на цялостен идеен проект за изграждане на обществено обслужваща сграда "Малък пазар". Информацията е в трето лице. Няма решение
ЗДИ-4/25.04.2017 г. Инстит за пазарна икономика" чрез Светла Костадинова Информация относно размера на избрани данъци и такси, както и други аспекти от работата на Община Троян /по приложен въпросник/. № 2/08.06.2017 г.
ЗДИ-5/24.07.2017 г. Веселка Денчева Информация относно ОУ "Христо Ботев" с.Врабево и Обединено училище "Иван Вазов" с.Дебнево № 3/04.08.2017 г.
Е-579/03.08.2017 г. Емилия Герганова Сключени договори за медийно отразяване и медийно обслужване на Община Троян и Общински съвет Троян и извършени плащания за периода 01.01.2015 г.-30.06.2017 г. № 4/07.08.2017 г.
ЗДИ-7/14.11.2017 г. Мирослава Петрова Информация "свързана с възлагането, договарянето и изпълнението на инвестиционен проект "Изграждане на ваканционно селище" в ПИ 05445.93.1 (№ 093001), в землището на с.Борима. № 5/27.11.2017 г.
ЗДИ-8/07.12.2017 г. Фондация "Антикорупционен фонд" Информация относно Договор от 29.12.2006 г. за продажба чрез конкурс на имот - общинска собственост № 093001 с площ от 164,851 дка, в землището на с.Борима, общ.Троян по приложен въпросник. № 6/19.12.2017 г.
ЗДИ-9/15.12.2017 г. "Съюз за България" гр.София Информаци за сключени трудови договори за периода 01.01.2011 г. - 01.01.2017 г.
ЗДИ-1/05.02.2018 Мирослав Митев Информация относно проекти, за които Община Троян е била одобрена и са реализирани по програмата за хуманитарна помощ на въоражените сили на САЩ, както и др. програми, администрирани от посолството на САЩ в България. № 1/07.02.2018 г.
ЗДИ-2/12.02.2018 Кирил Терзийски Информация относно Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в Община Троян през 2017 г. № 2/12.02.2018 г.
ЗДИ-3/19.02.2018 г. Владислава Тричкова Достъп до информация относно центрове от семеен тип на територията на Област Ловеч по приложен въпросник. № 3/05.03.2018 г.
ЗДИ-4/29.05.2018 г. "Сдружение курортен Комплекс Чифлика" с. Чифлик Достъп до информация относно деклариран и събран туристически данък по посочени в заявлението населени места за годините от 2012 до 2017, както и информация за критериите при присъждане на награда "Коректен туристически обект" № 4/13.06.2018 г. ЗДИ -4/29.05.2018 г. и ЗДИ-5/04.06.2018 г. са с Решение № 4/13.06.2018 г., тъй като е еднотипна информацията.
ЗДИ-5/04.06.2018 г. "Сдружение курортен Комплекс Чифлика" с. Чифлик Достъп до информация относно деклариран и събран туристически данък по посочени в заявлението населени места за годините от 2012 до 2017, както и информация за критериите при присъждане на награда "Коректен туристически обект" № 4/13.06.2018 г.
ЗДИ-6/13.06.2018 г. "Институт за пазарна икономика" - гр.София Достъп до информация относно размера на избрани данъци и такси, както и други аспекти от работата на Община Троян /по приложен въпросник/. № 5/14.06.2018 г.
ЗДИ-7/06.07.2018 г. Ангел Стефанов Достъп до информация относно проведени в Община Троян обществени обсъждания /по приложен въпросник и анкета/. № 6/18.07.2018 г.
ЗДИ-8/10.07.2018 г. Радослав Иванов и Дочо Дрилски Достъп до информация относно започнало строителство от "Калинел" ООД на склад. № 7/23.07.2018 г.
ЗДИ-9/24.10.2018 г. СДРУЖЕНИЕ КК ЧИФЛИКА Достъп до информация относно действащо разрешително за ползване на повърхностен воден обект /неуточнен/ за водоснабдяване на вилната зона на с. Чифлик. Заявлението за достъп до обществена информация е препратено в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен.
ЗДИ-1/13.02.2019 г. Марийка Тодорова гр.Троян Достъп до информация относно извършено строителство в имот с идентификатор 73198.514.153 по кадастралната карта на гр. Троян. № 1/28.02.2019 г.
ЗДИ-2/28.02.2019 г. "Сдружение курортен Комплекс Чифлика" с. Чифлик Достъп до информация относно деклариран и събран данък сгради и такса смет от 2008 г. до 2018 г. за всички места за настаняване в с. Чифлик, Вилна зона, както и информация за събрания туристически данък за същия период. № 2/22.03.2019 г.
ЗДИ-3/06.03.2019 г. "Програма достъп до информация" чрез Кирил Терзийски гр. София Достъп до информация относно Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в Община Троян. № 3/19.03.2019 г.
ЗДИ-4/20.03.2019 г. инж. Марин Младенов гр.Пловдив Достъп до информация относно проведена обществена поръчка с предмет "Упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община Троян по обособени позиции", чрез предоставяне на копие от писмената обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката от участника "Ди Ви Консулт БГ" ООД. № 4/25.03.2019 г.
ЗДИ-5/25.03.2019 г. Юлиан Дацев гр.София Достъп до информация относно заповеди по чл.63, ал.2 от ЗМДТ за календарните 2018-та и 2019-та година. № 5/05.04.2019 г.
ЗДИ-6/25.03.2019 г. Юлиан Дацев гр.София Достъп до обществена информация, относно процедура по принудително преместване на излези от употреба моторни превозни средства през 2018 г. Уведомление по чл.33 от ЗДОИ.
ЗДИ-7/16.05.2019 г. Светла Костадинова гр.София Достъп до информация, относно размера на избрани данъци и такси, както и други аспекти от работата на Община Троян. № 6/30.05.2019 г.
ЗДИ-8/17.05.2019 г. Георги Дундев гр.София Искане на уведомление за начина по който е придобит наследствен имот. Уведомление по чл.32 от ЗДОИ.
ЗДИ-9/10.06.2019 г. Марийка Тодорова гр.Троян Достъп до информация относно частична квартална разработка за стопанска сграда на граница със собствения й имот с идентификатор 73198.514.572. № 7/24.06.2019 г.
ЗДИ-10/03.07.2019 г. "ДАД" - ООД Предоставяне на постъпила кореспонденция от "Сдружение Чифлик4 и от Комисия за енергийно и водно регулиране в които е засегнато и "ДАД" - ООД Отговор с № ЗДИ-10/05.07.2019 г.
ЗДИ-11/18.09.2019 г. Наталия Христова - Михайлова - консултант на Уницеф България - гр.София Достъп до информация относно броя на работещите в социалната сфера и свързаните сектори за периода 2017 - 2019 г. / по приложени таблици в Excel формат/ № 8/30.09.2019 г.