одобрен

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЕЛО ИСПЕРИХОВО

Уникален идентификатор:  8da72618-f1f4-43c2-bad3-c2c5d66ba7c2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:47:28
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:47:28

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЕЛО ИСПЕРИХОВО

№ по ред Номер и дата на съставяне на акта за ОС Дата на създаване и вписване в Служба по вписвания град Пещера правно основание Вид и описание на имота местонахождение на имота граници на имота данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта бивш собственик на имота съсобственици номер и дата на съставени по рано актове предостанени права за управление учредени или възникнали ограничени права вурху имота забележки
1 1/27.06.2006 г. вх.№602/08.05.2006 Акт 5 Том 3 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост УПИ 1-училище и читалище с площ 6864 кв.м. училище 3 етажа - 405 кв.м. , читалище 2 етажа - 135 кв.м., физ.салон 315 кв.м.,училище 3 етажа - 649 кв.м. с. Исперихово,улица „ Тринадесета „ № 2 УПИ ІІ – Обслужващи дейности и от три страни улица 174274.20 общински Няма АОбС № 6 / 1998 год. На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово Няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1. Заповед на Кмета на община Брацигово 2.Скица на имота; 3.Удостоверение за описание на имота ; 4.Справка извлечение по сметка 9901-земя и 2039-сгради ; 5.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
2 2/15.11.2007 вх.№2187/20.11.2007 Акт 128 Том 8 Чл.2,ал.1,т.7 от Закона за общинската собственост Павилион за възрастни хора - Пенсионерски клуб в УПИ IV-Парк в кв.28 по плана на с.Исперихово, представляващо едноетажна сглобяема къща с площ 52 кв.м. с. Исперихово,улица „ Пета „ №1 улица; убица; УПИ VI-382; УПИ V-372; улица и УПИ ХХV-Ресторант 2651.40 общински Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма
3 3/05.07.2012 г. вх.№857/09.07.2012 Акт 135 Том 3 Чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Първи етаж със ЗП – 451кв.м., втори етаж със ЗП -297.65кв.м.; РЗП -748.65 кв.м. представляващо Читалище „ Свети Свети Кирил и Методий 1929 „ от триетажна масивна сграда , находяща се в УПИ І – Училище и читалище „ ,в кв.39 по плана на село Исперихово, община Брацигово,одобрен със заповед № 303 / 07.12.1995год. с. Исперихово,улица „ Тринадесета „ № 2 от три страни улица и УПИ ІІ – Обслужващи дейности 41113.90 Няма АПОбС № 1 / 27.03.2006 год. АПОбС № 1 / 27.03.2006 год. Сградата на читалището се управлява и стопанисва от читалищно настоятелство в с. Исперихово. Няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2 Удостоверение за описание на имота ; 4.Справка извлечение по сметка 2039 ; 5.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
4 4/12.12.2012г. вх.№1760/13.12.2012 Акт 168 Том 6 Чл.56,ал.1 във връзка с Чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот ІV – ПАРК, в кв.28 по действащият рег.план на с. Исперихово, одобрен със заповед № 303 / 07.12.1995год.,целият с площ 5219 / пет хиляди двеста и деветнадесет / кв.м. с. Исперихово,улица „ Единадесета „ №19А север – улица ; изток – улица ; юг - УПИ V -372 ; УПИ VІ – 382 ; запад - УПИ ХХV –Ресторант и улица 27986.90 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово и Кмета на кметство Исперихово. Няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2 Удостоверение за описание на имота , изготвено от кметство Исперихово; 3.Справка извлечение по сметка 9901-земя ; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
5 5/12.12.2012г. вх.№1761/13.12.2012 Акт 169 Том 6 Чл.56,ал.1 във връзка с Чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот ХVІІ –Зеленина, в кв.15 по действащият рег.план на с. Исперихово, одобрен със заповед № 303 / 07.12.1995год.,целият с площ 795 / седемстотин деветдесет и пет/ кв.м. с. Исперихово,улица „ Тридесет и осем „ №7А север – УПИ Х-528 ; УПИ ІХ-529 ; изток – улица ; юг - улица; запад - улица 5400.00 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово и Кмета на кметство Исперихово. Няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2 Удостоверение за описание на имота , изготвено от кметство Исперихово; 3.Справка извлечение по сметка 9901-земя ; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
6 6/12.12.2012г. вх.№1833/18.12.2012 Акт 23 Том 7 Чл.56,ал.1 във връзка с Чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот ХІІ –Зеленина, в кв.48 по действащият рег.план на с. Исперихово, одобрен със заповед № 303 / 07.12.1995год.,целият с площ 705 / седемстотин и пет/ кв.м. с. Исперихово,улица „ Шестнадесет „ № 14 север – улица; изток – УПИ VІІ –Ветеринарна лечебница ; юг - земи извън регулация; запад - УПИ VІ -422 5040.80 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово и Кмета на кметство Исперихово. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2 Удостоверение за описание на имота , изготвено от кметство Исперихово; 3.Справка извлечение по сметка 9901-земя ; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
7 7/12.12.2012г. вх.№1834/18.12.2012 Акт 24 Том 7 Чл.56,ал.1 във връзка с Чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот І–Зеленина, между кв.2 и кв.8 по действащият рег.план на с. Исперихово, одобрен със заповед № 303 / 07.12.1995год.,целият с площ 360 / триста и шестдесет / кв.м. улица „ Осемнадесет „ № 5а север – улица; изток – улица ; юг - улица; запад - улица ; 2574.00 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово и Кмета на кметство Исперихово. няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2 Удостоверение за описание на имота , изготвено от кметство Исперихово; 3.Справка извлечение по сметка 9901-земя ; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
8 8/12.12.2012г. вх.№1836/18.12.2012 Акт 26 Том 7 Чл.56,ал.1 във връзка с Чл.2,ал.1,т.1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот І–Зеленина, между кв.20 и кв.42 по действащият рег.план на с. Исперихово, одобрен със заповед № 303 / 07.12.1995год.,целият с площ 990 /деветстотин и деветдесет / кв.м. с. Исперихово,улица „ Двадесет и четвърта „ № 14А север – улица; изток – улица ; юг - улица; запад - улица ; 5308.90 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Скица на имота; 2 Удостоверение за описание на имота , изготвено от кметство Исперихово; 3.Справка извлечение по сметка 9901-земя ; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
9 2016/10/21 вх.№2604/02.11.2016 Акт 48 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 004001 по КВС на с. Исперихово, местност „ Манда Гьол „ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 4.404 / четири,точка,четири,нула,четири / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – девета. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20кV. На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. с. Исперихово, Местност „ Манда Гьол „ Имот № 008001 – нива Имот № 004002 – пасище,мера Имот № 000251 – канал Имот № 000252 - канал 28.20 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ; 2.Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик 3.Скица № ф01082 / 08.10.2016год. на имот № 004001 от КВС издадена от ОбС „ Земеделие „ гр. Пещера; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
10 2016/10/21 вх.№2602/02.11.2016 Акт 46 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 030001 по КВС на с. Исперихово, местност „ Мантар Тепе„ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 6.365 / шест,точка,три ,шест,пет / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – девета. с. Исперихово, Местност „ Мантар Тепе„ Имот № 000447 – дървопроизв. пл. Имот № 029001 – нива Имот № 029002 – нива Имот № 029003 -- нива Имот № 029004 - нива Имот № 029005 - нива Имот № 029006 - нива 45.80 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ; 2.Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик 3.Скица № ф01083 / 08.10.2016год. на имот № 030001 от КВС, издадена от ОбС „ Земеделие „ гр. Пещера; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
11 2016/10/21 вх.№2606/02.11.2016 Акт 50 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 030002 по КВС на с. Исперихово, местност „ Мантар Тепе „ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 6.560 / шест,точка,пет,шест,нула / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – осма. с. Исперихово, Местност „ Мантар Тепе„ Имот № 029013 – нива Имот № 029014 - др.насаждения Имот № 029015 – нива Имот № 029016 - нива Имот № 029017 - нива Имот № 029018 – нива Имот № 000447 - дървопроизв.пл. 82.70 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ; 2.Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик 3.Скица № ф01084 / 08.10.2016год. на имот № 030002 от КВС издадена от ОбС „ Земеделие „ гр. Пещера; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
12 2016/10/21 вх.№2607/02.11.2016 Акт 51 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 033001 по КВС на с. Исперихово, местност „ Карталташ „ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 173.290 / дно,седем,три,точка,две,девет,нула / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – девета. Върху имота има следните ограничения : 14 Електропровод 400кV.с една тройка.На 30м от двете страни до крайните проводници или на 41м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност с. Исперихово, Местност „ Карталташ „ 1039.70 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ; 2.Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик 3.Скица № ф01075 / 08.10.2016год. на имот № 033001 от КВС издадена от ОбС „ Земеделие „ гр. Пещера; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
13 2016/10/21 вх.№2608/02.11.2016 Акт 52 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 033005 по КВС на с. Исперихово, местност „ Карталташ „ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 110.259 / сто и десет,точка,две,пет,девет / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – девета. Върху имота има следните ограничения : 14 Електропровод 400кV.с една тройка.На 30м от двете страни до крайните проводници или на 41м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност с. Исперихово, Местност „ Карталташ „ Имот № 000545 – дере Имот № 000261 – канал Имот № 033009 - пасище,мера Имот № 033007 - пасище,мера Имот № 000019 – полски път Имот №000260 - канал 661.60 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ; 2.Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик 3.Скица № ф01091 / 08.10.2016год. на имот № 033005 от КВС издадена от ОбС „ Земеделие „ гр. Пещера; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
14 2016/10/21 вх.№2609/02.11.2016 Акт 53 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 033007 по КВС на с. Исперихово, местност „ Карталташ „ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 15.494 / петнадесет,точка,четири,девет, четири / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – осма. Върху имота има следните ограничения : 11 Електропровод 20кV..На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност с. Исперихово, Местност „ Карталташ „ Имот № 000019 – полски път Имот № 033005 - пасище,мера Имот № 033009 – пасище,мера 162.70 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ; 2.Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик 3.Скица № ф01088 / 08.10.2016год. на имот № 033007 от КВС издадена от ОбС „ Земеделие „ гр. Пещера; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
15 2016/10/21 вх.№2610/02.11.2016 Акт 54 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 033009 по КВС на с. Исперихово, местност „ Карталташ „ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 184.271 / сто осемдесет и четири,точка,две,седем,едно / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – девета. Върху имота има следните ограничения : 11 Електропровод 20кV..На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 65 Защитена територия .Защитена местност.Забраняват се дейности,противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти,предмет на защита,съгласно ЗЗТ и заповедта за обявяване. с. Исперихово, Местност „ Карталташ „ Имот № 000019 – полски път Имот № 033007 –пасище,мера Имот № 033005 - пасище,мера Имот № 000262 - канал Имот № 491001 - стопански двор Имот № 491002 - стопански двор Имот № 491001 - стопански двор Имот № 000058 - местен път Имот № 033010 - пасище,мера 1105.60 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ; 2.Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик 3.Скица № ф01081 / 08.10.2016год. на имот № 033001 от КВС издадена от ОбС „ Земеделие „ гр. Пещера; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
16 2016/10/21 вх.№2611/02.11.2016 Акт 55 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 033011 по КВС на с. Исперихово, местност „ Карталташ „ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 19.099 / деветнадесет,точка,нула,девет, девет/ / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – девета. Върху имота има следните ограничения : 11 Електропровод 20кV..На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 65 Защитена територия . Защитена местност . Забраняват се дейности,противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти,предмет на защита, съгласно ЗЗТ и заповедна за обявяване . с. Исперихово, Местност „ Карталташ „ Имот № 033012 – пасище,мера Имот № 000261 – канал Имот № 000262 - канал Имот № 491001 - стопански двор 114.60 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ; 2.Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик 3.Скица № ф01086 / 08.10.2016год. на имот № 033011 от КВС издадена от ОбС „ Земеделие „ гр. Пещера; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
17 2016/10/21 вх.№2612/02.11.2016 Акт 56 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 033012 по КВС на с. Исперихово, местност „ Карталташ „ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 7.074 / седем,точка,нула,седем,четири / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – четвърта. Върху имота има следните ограничения : 11 Електропровод 20кV..На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода,не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 65 Защитена територия . Защитена местност . Забраняват се дейности,противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти,предмет на защита, съгласно ЗЗТ и заповедна за обявяване . с. Исперихово, Местност „ Карталташ „ Имот № 000261 – канал Имот № 033011 - пасище,мера Имот № 000104 - местен път 283.00 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ; 2.Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик 3.Скица № ф01085 / 08.10.2016год. на имот № 033012 от КВС издадена от ОбС „ Земеделие „ гр. Пещера; 4.Данъчна оценка на имота,към момента на съставяне на акта ;
18 2016/10/21 вх.№2613/02.11.2016 Акт 57 Том 10 Чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с протоколно решение № 04И 19-2 / 17.05.2011год ,одобрено със Заповед № РД-06-81 от 30.06.2011год. на Директора на областна дирекция „ Земеделие „ гр. Пазарджик Поземлен имот № 033022 по КВС на с. Исперихово, местност „ Карталташ „ ЕКАТТЕ 32888 Целият с площ 100.195 / сто,точка,едно,девет,пет / дка Трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,мера категория на земята при не поливни условия – девета. с. Исперихово, Местност „ Карталташ „ Имот № 000024 – полски път Имот № 000062 – полски път Имот № 000256 - канал Имот № 033016 - пасище,мера Имот № 033017 - пасище,мера 601.20 Няма Няма Няма На основание чл.12,ал.5 от Закона за общинската собственост се управлява от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за публична общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение