одобрен

Регистър АОС (частна общинска собственост)

Уникален идентификатор:  8e291920-aca2-4cb4-912d-d7e7e2fb9678

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 10:57:10
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-02-13 10:57:10
записа на страница

Документ №

Дата

Населено място

Улица

Улица №

Местност

Описание

Данъчна оценка

Предоставени права

Разпоредителни действия с имота (част от имота)

Включен в капитала на търговско дружество с общинско участие

Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственос

Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост

2 25.08.1997 г. Панагюрище НЕЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ целия имот 8867 кв.м Oтстъпено право на строеж за ОбФ "Хлебна промишленост" гр. Панагюрище / Заповед № 149/ 02.07.1987 г. Акт за частна общинска собственост №45/21.01.1999 год.
3 10.1.1998 г. Оборище Оборище ХИЖА "Оборище" / старата / - масивна, едноетажна, на дървен гредоред, застроена на 120 кв.м Предоставена е за безвъзмездно управление на ТД "Бунай"
10 14.7.1998 г. Панагюрище НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН 1630 кв.м. - парцел VII - газозарядна станция Нотариален акт за замяна №90/31.07.1998г. по дело №697/1998г. Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №632/25.09.1998г. на Кмета на об-на Панагюрище поради извършена замяна съгласно нотар. акт за замяна №90/31.07.1998г. по дело №697/1998г.
11 7.8.1998 г. Панагюрище АПАРТАМЕНТ /две стаи, кухня и серв. помещение/ 65,88 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 6,78 кв.м 5,851% идеал. части от общите части на сградата Със Заповед №659/24.10.2012 г. на кмета на Община Панагюрище, в имота е настанена като наемател Лилия Георгиева Георгиева
15 11.11.1998 г. Левски СГРАДА "ШИВАШКИ ЦЕХ" - полумасивна, едноетажна, застр. площ 145 кв.м, строена през 1978 г., в т.ч. основно помещение 103 кв.м, спомагателни помещения 13 кв.м и 8 кв.м, тоалетни 2,4 кв.м
32 5.1.1999 г. Панагюрище АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА / бивша популярна банка / - масивна, двуетажна със застроена площ 94 кв.м ДВОРНО МЯСТО с обща площ 94 кв.м Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №123/05.02.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
33 6.1.1999 г. Панагюрище ДВОРНО МЯСТО - цялото 398.00 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА 90.00 2 Паянтова ЖИЛИЩНА СГРАДА 24.00 1 Паянтова Предоставен под наем на Общинска поземлена комисия - основание: Заповед № 910/09.07.1997 г. на Кмета на общината.
39 14.1.1999 г. Панагюрище ул."Ст. Трендафилов" АПАРТАМЕНТ/стая, дневна,кухня серв.помещение/ 67,51 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,51 кв.м 5,6747 % идеални части от общите части на сградата Със Заповед №53а /27.01.1995 г. на Кмета на община Панагюрище в жилището е настанена като наемател Красимира Иванова Василева
40 14.1.1999 г. Панагюрище ул."Ст. Трендафилов" АПАРТАМЕНТ / стая, дневна, кухня и серв. пом./ 68.97 кв.м 1 Масивна ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 4.04 кв.м 1 Масивна Със Заповед №545/12.08.2015 г. на кмета на Община Панагюрище, имота е предоставен за ползване на ФК "Оборище - Панагюрище"
41 14.1.1999 г. Панагюрище ГАРАЖ 19.13 кв.м 1 Масивна 1,5007% идеални части от общите части на сградата Със Заповед № 203/24.04.1998 г. на Кмета на община Панагюрище гаража е предоставен за местодомуване на един от автомобилите на Общинска поземлена комисия гр.Панагюрище. Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №123/05.02.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
44 19.1.1999 г. Панагюрище Сава Радулов 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА 72.00 1 Паянтова СГРАДА 37.00 1 Полумасивна ДВОРНО МЯСТО 445.00 Със Заповед № 596/ 18.11.1988 г. на Председателя на ОбНС гр.Панагюрище имота е предоставен безвъзмездно за оперативно управление на Териториална първична организация на глухите гр.Панагюрище. Акт за частна общинска собственост №126/19.12.2000 год. Акт за частна общинска собственост №127/19.12.2000 год. Акт за частна общинска собственост №128/19.12.2000 год. Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №123/05.02.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище.
45 21.1.1999 г. Панагюрище НЕЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ 8581.00 кв.м С Договор за продажба по реда на ЗППДОП от 5 май 1999 г. имотът е продаден от Общ. агенция за приватизация гр.Панагюрище на "Ковекс" ООД гр.Панагюрище, ул."П. Мачев"№ 59 представлявано от управителите Росица Гергинова Велева и Румен Владимиров Костов. Договор за продажба по реда на ЗППДОП от 5 май 1999 г.
46 22.1.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /две стаи, дневна, кухня и серв.помещения/ 85,44 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,85 кв.м 4,5978% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
47 25.1.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, дневна, кухня и серв.помещение/ 68,97 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,49 кв.м 3,5908% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
48 26.1.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, дневна, кухня и серв.помешение/ 67,51 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,85 кв.м 3,9042% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
49 28.1.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, дневна, кухня и серв. помещения/ 68,97 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,88 кв.м 3,8377% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
50 29.1.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня,дневна, кухня и серв.помещения/ 68,97 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,88 кв.м 3,8377% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
51 1.2.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, дневна, кухня и серв.помещения/ 68,97 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,88 кв.м 3,8377% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
52 2.2.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, дневна, кухня и серв.помещение/ 67,51 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3.03 кв.м 3,8963% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
53 4.2.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, дневна, кухня и серв.помещения/ 68,97 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,76 кв.м 3,8358% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИТЕ Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
54 5.2.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, дневна, кухня и серв. помещение/ 67,51 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 2,96 кв.м 3,8951% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
55 8.2.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, дневна, кухня и серв. помещение/ 67,51 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,01 кв.м 3,8959% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
56 9.2.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, дневна, кухня и серв. помещения/ 67,51 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3,97 кв.м 3,9117% ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
57 10.2.1999 г. Панагюрище ул. "Иван Кузмов" АПАРТАМЕНТ /спалня, кухня, серв. помещения/ 68,97 кв.м ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 3.15 кв.м 3,82 % ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА Имотът е престанал да бъде общинска собственост по силата на Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Договор за приватизация по реда на ЗППДОП Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №327/31.03.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище