одобрен

Приети сигнали през 2020 г. по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик

Уникален идентификатор:  8ea1cbd1-449e-4482-ad83-444091e9de38

Описание:

Приети сигнали през 2020 г. по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик

екология сигнали по зеления телефон

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 09:34:43
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2020-02-13 09:40:39
  • Последно променил: petar_ivanov

Дата

Постъпил сигнал

Описание

Предприети действия

Последващ контрол

1 03.01.2020г „Зелен телефон” Замърсяване на въздуха от фирма за производство на пелети, която се намира на бул. „Ал. Стамболий ски” в гр. Пазарджик – в двора на „Мебел систем”. Проверка на РИОСВ, извършена същия ден констатира, че на работна та площадка не се извършва производ ство на пелети. Причината е авари рала машина на 30.12.2019 г. В момен та на проверката се извършва смяна на лагер на машина за пелети.
2 07.01.2020г „Зелен телефон” В двора на бившия ДАП, на ул. „Заводска”№2 в Пазарджик, сервиз за камиони „Интеграл ауто” ежедневно гори масло и гуми за отоплание на обекта. При проверката се установи, че на обекта е монтирана и действа печка на твърдо гориво, тип „Прити”. Не се констатира изгаряне на отработени масла и гуми.
3 09.01.2020г „Електронна поща” Образувано сметище и изливане на отпадъчни води от свинеферма, близо до бившия завод за гумени изделия в Пазарджик „К. Русинов” в близкия канал, който се влива в р. Пишманка. Извършена е проверка по течението на р. Пишманка. За изтичане на отпадъчни води от свинеферма към р. Пишманка, сигналът е неоснователен. Констатира се наличие на отпадъци по левия бряг, за което е уведомена Община Пазарджик. Районът е почистен и е ограничен достъпа чрез насипен борд.
4 13.01.2020г „Електронна поща” Замърсяване на въздуха от цех за дестилация на алкохол, който се намира на ул. „Орфей”№9 в гр. Пещера. Съвместна проверка на РИОСВ и Община Пещера констатира, че на посочения адрес има специализиран малък обект за дестилиране, регис триран в Агенция „Митници”. В момента на проверката се извършва дейност. За нуждите на технологич ния процес за изгаряне се ползват дърва (бор и дъб). Не се констатира изгаряне на непозволено гориво и отпадъчни материали.
5 14.01.2020г „Зелен телефон” Образувано нерегламентирано сметище по пътя Стрелча-Пазарджик, на завоя до с. Дюлево, при разсечената скала. Сигналът е препратен по компетент ност на Община Стрелча. Община Стрелча информира РИОСВ за извършеното почистване с писмо № С-5-(2)/21.01.2020 г. и приложен снимков материал.
6 21.01.2020г „Административно обслужване” Складиране на боклук до бившия завод за стоманени тръби в земли щето на с. Варвара. Отпадъците често са извън границите й. Носи се зловредна и неприятна миризма. Сигналът е неоснователен. На посо чената площадка са извършени 6 контролни проверки от експерти на РИОСВ-Пазарджик. Не са констати рани отпадъци извън границите й. Няма наличие на неприятни миризми. След наложена санкция през м. сеп- тември 2019 г. не са констатирани нарушения по Закон за управление на отпадъци те и на Регламент 1013 / 2006 год.
7 22.01.2020г „Зелен телефон” Изтичане на киселина по пътя и оттам в р. Луда Яна, от предприятие за извличане на метали, което се намира мужду с. Цар Асен и с. Левски. Извършена е моментална проверка с представители на Регионална лабора- тория-Пазарджик и „ПМК”АД. Не се констатира изтичане на киселина или дренажни води в коритото на р. Луда Яна. Констатира се дрениране от събирателна канавка на окисен отвал през пътя с. Левски – с. Цар Асен, към отводнителна канавка, която чрез дренажна тръба отвежда дрениралите води към водоем „богати разтвори” на инсталацията. На оператора е дадено предписание да понижи нивото на събирателната канавка с цел прекратяване на дренирането. Предстои последващ контрол.
8 22.01.2020г „Зелен телефон” До автомивка „Ауто Спа”, на бул. „Ал. Стамболийски” в Пазарджик, в сив гараж се мелят отпадъци, които се докарват с камиони от Италия и Германия. Носи се силна и неприятна миризма. Всичко е в прах. Извършени са две проверки от експерти на РИОСВ. При първата са изискани документи за приети отработени катализатори, за предаде- ни отпадъци и договор за наем. При втората е дадено предписание незабавно да се преустанови дейността по третиране на отпадъци до привеждането й в съответствие с изикванията на ЗУО и да се въведат и водят отчетни книги за отпадъците.
9 2020/01/25 „Зелен телефон” Мъртва риба в река Марица, под моста на село Огняново, община Пазарджик. Незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ, БД ИБР и Регионалната лаборатория към ИАОС за щателно обследване на района за следи от източници на замърсяване. При направения оглед по течението на р. Марица от индустриалната зона на гр. Пазарджик до моста на реката при с. Огняново, са открити екзем пляри мъртва риба. Взети са водни проби от отпадъчните води на инсталация за преработка на отпадъци в промишлената зона на Пазарджик, от двата градски колектора на ул. "Заводска" и от отпадъчните води на предприятие за преработка на хартия в село Главиница, община Пазарджик. Резултатите от водните проби сочат за източник на замърсяването инсталацията за преработка на отпадъци на „Екоинвест”ЕООД.
10 2020/01/27 „Зелен телефон” Тирове превозват боклуци към завода за стоманени тръби в с. Варвара, в посока гр. Велинград. Извършена е съвместна проверка със служители на икономическа полиция на две площадки за третиране на неопасни отпадъци в с. Варвара, общ. Септември, стопанисвани от „Екобул харт”ЕООД. Констатира се, че е извършен внос на отпадъци от Германия с код 19 12 01 – хартия и картон. Проверени са документите на седем транспортни средства. На „Екобулхарт”ЕООД е дадено предпи сание със срок да представи в РИОСВ за проверка копия на договори с фирмите „Спътник-96”ЕООД и „Тран спрес”ООД за транспортирания отпа дък с код 19 12 01 – хартия и картон.
11 2020/01/27 „Зелен телефон” Разрушени две щъркелови гнезда в началото на гр. Ракитово, в промиш лената зона Проверка на място установи, че поради корозия са демонтирани два железни комина, създаващи опасност за работещите в района. Върху единия е имало щъркелово гнездо, необитаемо през 2019 г. В близост, на около 50 м., на железнорешетъчен стълб има щъркелово гнездо, обитаемо през 2019 г. от двойка щъркели. Собственикът на имота е подготвил две гнездови платформи, които ще бъдат монтирани на покрива на сградата, до премахнатите комини. Предписанията на РИОСВ са: до края на м. февруари да бъдат монтирани гнездовите платформи и за това да бъде уведомена екоинс пекцията в Пазарджик.
12 29.01.2020г „Официална поща” Складирано голямо количество отпадъци на територията на бивш военен завод в гр. Батак, без надзор, близо до първите къщи на града и до дом за стари хора. При съвместна проверка на РИОСВ-Пазарджик, МВР и ДАНС, извършена на 14.01.2020 г. е констатирано, че за периода от 15.11.2019 - 10.01.2020 г. на площадката са приети 12 камиона текстилни отпадъци – изрезки от шивашко производство, с общо тегло 242 тона, както и наличие на 40 бали дрехи, смесени с обувки, чанти и колани, с преобладаваща част - чанти и обувки, с произход Италия. Конста тирано е наличие на текстилни отпадъци на открито, пред сградата (изрезки от плетива и платове) в чували и бали. На собственика на фирмата „Индъстри Рисайклинг Груп“АД е съставен акт за устано вено административно нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е наложена принудителна административна мярка (ПАМ). Отпа дъците не са опасни и не застрашават живота и здравето на жителите на гр. Батак. Съхраняват се на площадката до предаване за последващо оползот воряване. Максималният срок за съхранението им е три години.