одобрен

Регистри на заявленията за достъп до обществена информация и движението им през 2016 г. по ЗДОИ

Уникален идентификатор:  8ef11920-62d8-4abc-a7c7-6aca7cbd159c

Басейнова дирекция доспат достъп до обществена информация екология места Струма

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 10:45:51
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2019-09-25 10:45:51

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, постъпили в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград и движението им, за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Заявление № Вид на исканата информация Заявител Решение за предоставяне на достъп до ( в т.ч. и частичен) информация Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация Решение за предоставяне на информация за повторно използване Решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване Мотиви за отказа Обжалване Друго
журналисти граждани НПО Други
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОИ-01 18/29.12.2015г. *процедура от 2015г. Копие от разрешително. х №1/07.01.2016г. не
ДОИ-01-1/13.01.2016г. Информация във връзка с наличие на процедури по издаване на разрешителни за конкретен повърхностен воден обект. х не Отговорено с писмо изх. №ДОИ-01-1/18.01.2016г.
ДОИ-01-2/18.01.2016г. Информация за разрешителни за прехвърляне на води между различни райони за басейново управление. Предвидени ли са мерки в ПУРБ за привеждане на тези водовземания с действащото законодателство. х №2/27.01.2016г. не
ДОИ-01-3/20.01.2016г. Характеристика и състояние на водите в западнобеломорски район на басейново управление, както и ползване на водите за периода 2009г.-2015г. х №6/25.02.2016г. не
ДОИ-01-6/08.02.2016г. *обжалвана процедура от 2015г. Информация за служителя предоставящ информация по ЗДОИ. х №5/16.02.2016г. не
ДОИ-01-4/09.02.2016г. Препратено от РЗИ-Кюстендил заявление с вх. №З-ДОИ-2/29.01.2016 г. - информация за заустване на отпадъчни води. х №4/16.02.2016г. не На основание чл.36, ал.1 от ЗДОИ е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп.
ДОИ-01-5/24.02.2016г. Данни от мониторинг. х №7/02.03.2016г. не
ДОИ-01-6/24.02.2016г. Данни от мониторинг. х №8/02.03.2016г. не
ДОИ-01-7/26.02.2016г. Данни от мониторинг. х №9/07.03.2016г. не
ДОИ-01-8/15.03.2016г. Данни за язовирите на територията на БД "ЗБР". х №10/18.03.2016г. не
ДОИ-01-9/17.03.2016г. Копие от акта уреждащ организацията и движението на документооборота в БД "ЗБР". х №11/24.03.2016г. не
ДОИ-01-10/18.03.2016г. Данни от мониторинг. х №12/28.03.2016г. не
ДОИ-01-11/18.04.2016г. Копие от разрешително. х №13/27.04.2016г. не
ДОИ-01-12/18.04.2016г. Копие от разрешително. х №14/27.04.2016г. не
ДОИ-01-13/22.04.2016г. Данни от управление на водите на територията на Община Петрич. х №15/10.05.2016г. не
ДОИ-01-14/26.04.2016г. Данни за Екологичната оценка и Оценката за съвместимост на ПУБР. х не На основание чл.32, ал.1 от ЗДОИ, изпратено в МОСВ за произнасяне по компетентност.
ДОИ-01-15/09.05.2016г. Информация за контролна дейност. х не Отговорено с писмо изх.№ДОИ-01-15/10.05.2016г.
РД-04-87/13.05.2016г. Препратено от МОСВ заявление с вх. №ЗДОИГ-34/13.04.2016 г. , относно информация за етапа на разглеждане на жалба против изграждане на ВЕЦ "Черешница". х не Отговорено с писмо изх.№РД-04-87/20.05.2016г.
ДОИ-01-16/30.05.2016г. Данни от мониторинг. х №16/10.06.2016г. не
П-01-192/06.06.2016г. Препратено от РИОСВ - Благоевград с вх.№1781/19.05.2016г., относно данни за управление на качеството на повърхностните и подземните води на територията на община Гоце Делчев. x №17/10.06.2016г. не
ДОИ-01-17/08.06.2016г. Копие от разрешително. x №19/28.06.2016г. - чл.31, ал.1 и ал.4 от ЗДОИ
ДОИ-01-18/09.06.2016г. х №18/15.06.2016г. не
ДОИ-01-19/05.07.2016г. Информация от разрешителни по ЗВ. х №20/06.07.2016г. не
ДОИ-01-20/05.07.2016г. Информация от разрешителни по ЗВ. х не На основание чл.32, ал.1 от ЗДОИ, изпратено в МОСВ за произнасяне по компетентност.
ДОИ-01-21/11.07.2016г. Информация от разрешителни по ЗВ. х №21/12.07.2016г. не
ДОИ-01-22/12.07.2016г. Копие от разрзрешително по ЗВ. х №22/03.08.2016г. не
ДОИ-01-23/14.07.2016г. Копие от Решение №51-ОС/2011г. на МОСВ х не На основание чл.32, ал.1 от ЗДОИ, изпратено в МОСВ за произнасяне по компетентност.
ДОИ-01-24/11.08.2016г. Копия от разрзрешителни по ЗВ и становища за допустимост с ПУРБ. х №24/12.09.2016г. не
ДОИ-01-25/29.08.2016г. Данни от мониторинг. х №23/08.09.2016г. не
ДОИ-01-26/07.09.2016г. Копия от разрзрешителни по ЗВ. х №25/14.09.2016г. не
ДОИ-01-27/17.09.2016г. Информация от разрешителни по ЗВ. х №26/28.09.2016г. не
ДОИ-01-28/20.09.2016г. Информация за наводнение причинили щети, през последните 5 години на територията на БД ЗБР. х №27/04.10.2016г. не
ДОИ-01-30/21.10.2016г. Пространствени данни за повърхностни и подземни тела на територията на БД ЗБР. х №28/26.10.2016г. не
ДОИ-01-31/25.10.2016г. Копия от разрзрешителни по ЗВ и писмена справка с данни за действащи разрешителни за водовзеване, с цел ВЕЦ. х №30/09.11.2016г. не
ДОИ-01-32/27.10.2016г. Данни за повърхностни и подземни водни тела, потребление на вода и средногодишен отток на реките. х №29/07.11.2016г. не
ДОИ-01-33/15.11.2016г. Информация за повърхностни водни тела, санитарно-охранителни зони и зауствания в Област Перник. х №31/02.12.2016г. не
ДОИ-01-34/23.11.2016г. Информация за водовземане и ползване на води, с цел производство на изкуствен сняг от фирма Юлен АД, гр Банско. х не Отговорено с писмо изх.№ДОИ-01-34/01.12.2016г.
ДОИ-01-35/30.11.2016г. Информация за пречиствателни станции за питейни и отпадни води в проектна фаза на територията на БД ЗБР. х не Отговорено с писмо изх.№ДОИ-01-35/15.12.2016г.
ДОИ-01-36/13.12.2016г. Информация във връзка с изготвяне на Общ устроиствен план на Община Дупница. х №32/19.12.2016г. не
ДОИ-01-37/15.12.2016г. Информация за издадени разрешителни по ЗВ и извършени съгласувателни дейности по ЗВ. х №33/20.12.2016г. не
Общо: 40 Общо: 40 Общо:0 Общо:8 Общо:15 Общо:17 Общо: 32 Общо: 0 Общо: 0 Общо: 0 Общо: 0 Общо: 0 Общо: 9