одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП 2018г. - община Венец

Уникален идентификатор:  8f238b6f-2faf-4e54-832d-d0a9d7a84128

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-13 11:21:38
  • Създаден от: zyubeyde_ibryam_mehmed
  • Последна промяна: 2019-09-13 11:21:38

РЕГИСТЪР_ПУП_2018г.

№ по ред Заявление №/дата Допускане Заповед №/дата или решение на Общински съвет Допускане Разработка Местонахождение Възложител Заявление №/дата Одобряване Заповед №/дата или Решение на Общински съвет Одобряване
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ЗТСУ-1540/ 21.09.2017г. Решение №289 по протокол №21 от 06.11.2017 г. на Общински Съвет Заповед №282/ 16.11.2017 г. Изработване на ПУП-частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ IX кв.18 по действащия регулационен плана на с.Ясенково, община Венец с цел вътрешните регулационни граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на имотите и подялба, като предназначението на новообразуваните имоти – УПИ IX, УПИ XXVI-330 е „за малкоетажно жилищно строителство – Жм” с.Ясенково, община Венец УПИ ІХ, кв.18 община Венец АР-2117-08/ 23.03.2018г.
ЗТСУ-1665/ 14.12.2017г. Решение №329 по протокол №23 от 25.01.2018 г. на Общински Съвет Заповед №035/ 15.02.2018 г. Изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за част от кв.1 по плана на с. Изгрев, община Венец, с цел отпадане на улична регулация от о.к.1а, до о.к.6 и корекция на УПИ I-245 кв. 1 по плана на с. Изгрев, общ. Венец. с.Изгрев, община Венец за част от кв.1, отпадане на улична регулация от о.к.1а, до о.к.6 и корекция на УПИ I-245 кв. 1 община Венец АР-2117-10/ 26.03.2018г.
2 АР-2001-01/ 11.01.2018г. Решение №330 по протокол №23 от 25.01.2018 г. на Общински Съвет Заповед №036/ 15.02.2018 г. Изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за имот №25 / УПИ ІХ-25, Х-25, ХІ-25, ХІІ-25, ХІІІ-26, ХІV-26, І-25, ІІ-23, ІІІ-22 и VІІІ-23/ кв.3, по действащия регулационен плана на с. Борци, община Венец с цел вътрешните регулационни граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на имотите и промяна на улична регулация от о.к. 5, о.к. 3 до о.к.2, както и промяна на част от предназначение от „озеленяване”- нереализирано мероприятие в „малкоетажно жилищно строителство - Жм”, като предназначението на новообразуваните имоти е за „малкоетажно жилищно строителство - Жм”. с.Борци, община Венец за имот №25 / УПИ ІХ-25, Х-25, ХІ-25, ХІІ-25, ХІІІ-26, ХІV-26, І-25, ІІ-23, ІІІ-22 и VІІІ-23/ кв.3 Гюнайдън Ибрахим АР-2117-05/ 13.03.2018г.
3 АР-2001-02/ 22.01.2018г. Решение №331 по протокол №23 от 25.01.2018 г. на Общински Съвет Заповед №034/ 15.02.2018 г. Изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІ от кв.6, по плана на с. Дренци, община Венец, с цел подялба на имота, като предназначението на новообразуваните имоти е за „малкоетажно жилищно строителство – Жм”. с. Дренци, община Венец УПИ ІІ, кв.6 община Венец АР-2117-07/ 23.03.2018г.
4 АР-2001-03/ 01.02.2018г. Заповед №030/07.02.2018г. Изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-30 от кв.37, по плана на с. Изгрев, община Венец, с цел подялба на имота, като предназначението на новообразуваните имоти е за „малкоетажно жилищно строителство – Жм”. с. Изгрев, община Венец УПИ І-30, кв.37 Кязим Исмаилов АР-2117-06/ 19.03.2018г. Заповед №095/16.04.2018г.
АР-2001-03-А/ 15.02.2018г. Решение №345 по протокол №24 от 21.02.2018 г. на Общински Съвет Заповед №054/ 07.03.2018 г. Изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за имот №77 и №78 кв.10, по действащия регулационен плана на с. Венец, община Венец с цел вътрешните регулационни граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на имотите и образуване на УПИ VIII-77, кв.10, като предназначението на новообразувания имот е за „малкоетажно жилищно строителство - Жм”. с. Венец, община Венец за имот №77 и №78 кв.10 Фердун Мехмедалиев АР-2117-11/ 27.03.2018г. Заповед №094/16.04.2018г.
5 АР-2001-04/ 09.03.2018г. Заповед №058/12.03.2018г. Изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване /ЧИПРЗ/ за УПИ XI, УПИ XII и УПИ XIX кв.23 по плана на с. Венец, община Венец, с цел обединяване на имотите, като се запазва предназначението на новообразувания имот – „устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона – „Ц”. с.Венец, община Венец УПИ XI, УПИ XII и УПИ XIX кв.23 Бейзат Яхя АР-2117-09/ 26.03.2018г. Заповед №096/16.04.2018г.
6 АР-2001-05/ 27.03.2018г. Решение №352 по протокол №25 от 28.03.2018 г. на Общински Съвет Заповед №090/ 12.04.2018 г. Изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III от кв.17, с. Боян, община Венец, с цел подялба на имота, като предназначението на новообразуваните имоти е „за обществено обслужващи дейности - Оод”. с. Боян, община Венец УПИ III, кв.17 община Венец АР-2117-12/ 12.04.2018г.
7 АР-2001-06/ 27.03.2018г. Решение №354 по протокол №25 от 28.03.2018 г. на Общински Съвет Заповед №092/ 12.04.2018 г. Изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ IX от кв.24, с. Венец, община Венец, с цел подялба на имота, като предназначението на новообразуваните имоти е „за обществено обслужващи дейности - Оод”. с. Венец, община Венец УПИ IX, кв.24 община Венец АР-2117-14/ 12.04.2018г.
8 АР-2001-07/ 27.03.2018г. Решение №353 по протокол №25 от 28.03.2018 г. на Общински Съвет Заповед №091/ 12.04.2018 г. Изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VIII от кв.30, с. Ясенково, община Венец, с цел подялба на имота, като предназначението на новообразуваните имоти е „за обществено обслужващи дейности - Оод”. с. Ясенково, община Венец УПИ VIII, кв.30 община Венец АР-2117-13/ 12.04.2018г.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18