одобрен

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2020 Г

Уникален идентификатор:  905e4a6b-378d-4d0e-9001-c791939aaac0

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-14 14:24:45
  • Създаден от: Desislava.krusteva
  • Последна промяна: 2020-09-14 14:24:45

дата на издаване и одобряване

възложител

вид на строежа

местонахождение

Влязло в сила

1 2020/01/10 Валери Алексиев, Лидия Алексиева Вилна сграда с изгребна яма УПИ III-383 в кв. 43 по плана на село Байлово
2 2020/01/16 Мартина ЕООД Навес със стопанско предназначение - доп. Застрояване ПИ 54287.79.197 в м. Мандрите Катлъка по плана на село Осоица
3 2020/01/20 Тина Христова Еднофамилна сграда с изгребна яма УПИ I-1 в кв. 2 по плана на село Долна Малина
4 2020/02/27 Теленор България ЕАД Преустройство на приемно-предавателна станция УПИ IХ-за училище в кв. 54 по плана на село Горна Малина
5 2020/02/21 Аутдор Плейт ЕООД Реконструкция и преустройство на склад и изгребна яма ПИ 22174.36.8 в м. Край село по плана на село Долна Малина
6 2020/03/09 Валентин Рашков Еднофамилна сграда с изгребна яма УПИ III-249 в кв.7 по плана на село Априлово
7 2020/03/10 ДА Електронно управление Проектиране и изграждане на комуникациона свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на южна България о.т. 169 - о.т. 165, тротоар, ул. о.т. 167-167б,167в, по плана на село Горна Малина
8 2020/03/19 ВАС МЕТАЛ ЕООД Паркинг, къмпинг, обслужваща сграда, беседка с изгребна яма и пътна връзка УПИ I-1, за паркинг, къмпинг и КОО в кв. 102 по плана на село Горна Малина
9 2020/03/24 ЧЕЗ Разпределение България АД Външно ел. захранване кабел НН1kv за приемник на ел. енергия. о.т. 41 - о.т. 45 частично по улица в УПИ V-294 и VI - 300 в кв. 21 по плана на село Долна Малина
10 2020/05/13 Ина Баулова Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма ПИ 46231.38.16 в м. Лиската по плана на село Макоцево
11 2020/05/14 Владимир Цолов Еднофамилна жил. сграда, гараж с изгребна яма УПИ V-048024, кв. 56, по плана на с. Априлово
12 2020/05/27 Весела Стоянова Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма УПИ II-2 в кв.2 по плана на село Долна Малина
13 2020/05/28 Иван Педаков реконструкция и пристрояване на еднофамилна жил. сграда и изгребна яма УПИ I-616, за паркинг, къмпинг и КОО в кв. 20 по плана на село Стъргел
14 2020/05/29 Живко Петров Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма УПИ ХII-234 в кв.31 по плана на село Саранци
15 2020/06/08 Златко Острев, Милена Стоянова Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма УПИ IV-44, кв. 10, по плана на с. Долна Малина
16 2020/06/15 Росица Тодорова Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма УПИ IV- 212, кв. 35, по плана на с. Долна Малина
17 2020/06/16 Мартина ЕООД Навес със стопанско предназначение - доп. Застрояване ПИ 54287.79.197 в м. Мандрите- Катлъка по плана на село Осоица
18 2020/06/17 Мартина ЕООД Навес със стопанско предназначение - доп. Застрояване ПИ 54287.79.197 в м. Мандрите- Катлъка по плана на село Осоица
19 2020/06/25 Борис Анев, Анилина Пенкова Плътна ограда с височина 2,20м. От нивото на прилежащи терен по ул.регулационни граници УПИ I-44 в кв. 42 по плана на село Априлово
20 2020/06/30 Никодим Никодимов, Вяра Белова Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма УПИ XVII-150 в кв. 4 по плана на село Осоица
21 2020/07/01 Екатерина Ташева Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма и фотоволтаична инсталация за собствени нужди УПИ IV - 554,545 за старчески дом в кв. 18 по плана на село Горна Малина
22 2020/07/06 "Сдружение за споделено учене Ела" Преустройство, реконструкция и укрепване на съществуващи сгради УПИ IV - 554,545 за старчески дом в кв. 24 по плана на село Стъргел
23 2020/07/20 Найден Ефтимов Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма УПИ III-83 в кв. 27 по плана на село Горна Малина
24 2020/07/21 Боряна Александрова Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма УПИ Х-366 в кв. 41 по плана на село Байлово
25 2020/08/21 Петър Соколов Еднофамилна жил. сграда с изгребна яма и плътна ограда с височина до 2.20м. По улична регулационна линия УПИ ХI - 44 в кв. 16 по плана на село Негушево
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50