одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им за 2017

Уникален идентификатор:  90855da3-6ae8-4597-9208-af95aee218e0

актове община регистър Септември устройствени планове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-09 11:22:10
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-08-09 11:22:10

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ ЗА 2017 ГОДИНА

№ по ред Населено място Квартал/местност УПИ/ПИ Решение ОбС №/Дата Описание на изменението Забележка
1 Варвара м."Бунара" ПИ № 387010 Решение № 593/20.01.2017г на ОбС Разрешение за изработване на проект на ПУП - ПП(парцеларен план) за трасе на електропровод и водопровод захранващи ПИ №387010/проектен/
2 Септември м."Тус тепе 1" ПИ №019197 Решение № 594/20.01.2017г на ОбС Одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ №0190197 и Разрешава изработване на проект на ПУП- ПРЗ за за имот № 019197, с цел да се проведе процедура по промяна на предназначението на имота от "нива" в УПИ "За търговия и услуги"
3 Симеоновец м. "Башлъците" ПИ №005114 Решение № 595/20.01.2017г на ОбС Одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ №005114 и Разрешава изработване на проект за ПРЗ, с цел промяна на предназначението на имота в УПИ с отреждане "Складова база(автоморга)"
4 Ветрен ПИ№012247 Решение № 596/20.01.2017г на ОбС. Одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на водопровод от същ. водопровод, находящ се северно от дигата на река Марицадо РШна същ. водопровод в имот № 012247 и разрешава изработване на проект ПУП-ПП
5 Симеоновец и Варвара Решение № 597/20.01.2017г на ОбС. Одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на водопровод от с. Симеоновец до с. Варвара и разрешава изработванена проект за ПУП-ПП за трасе на водопровод
6 Симеоновец ПИ № 000016 Решение №598/20.01.2017г. Одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на водопровод от ПИ № 000016 в землище на с. Симеоновец до регулацията на гр. Септември и разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на водопровод
7 Симеоновец, Варвара Решение № 597/20.01.2017г. Одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на водопровод от с. Симеоновец до с. Варвара и разрешение за изработване на проект за ПУП ПП за трасе на водопровод
8 Симеоновец ПИ № 000016 Решение № 598/20.01.2017г. Одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на водопровод от ПИ №000016 в землище на с. Симеоновец до регулацията на гр. Септември и разрешение за изработване на проект за ПУП ПП за трасе на водопровод
9 Виноградец м. "Ала Тепе" ПИ №317013 Решение № 681/28.03.2017г на ОбС. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №317013 и разрешава изработване на проект ПУп-ПРЗ с цел промяна предназначението на имота в УПИ с отреждане "Предприятие за преработка на плодове"
10 Лозен м. Азмъка ПИ № 015009 Решение № 700/04.04.2017г на ОбС. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 015009 и разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, с цел да се проведе процедура за промяна предназначението на имота в УПИ ІІ-9 за производствена и складова дейност
11 Славовица кв. 2, кв. 3 и кв.42 ХХІ-6 в кв.2, УПИ І-19 и ІV-22 в кв.3, УПИ ІV-499, V-500, VІ-501.503 в кв.42 Решение № 737 /30.05.2017г на ОбС Одобрява задание за проектиране на ЧИ на ПУП - ПР за ХХІ-6 в кв.2, УПИ І-19 и ІV-22 в кв.3, УПИ ІV-499, V-500, VІ-501.503 в кв.42 и улици с о.т. 23-24-24а-24б и 24а-127-128 по план ана с. Славовица и разрешава изработването на на ПУП-ПР
12 Ковачево м. "Старата мера" ПИ № 012207 Решение № 734/30.05.2017 на ОбС Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 012207 и разрешава изработване на ПУП-ПРЗ, с цел да се проведе процедура за промяна предназначението на имота в УПИ ІІ-207 за производствена и складова дейност
13 Виноградец м. "Красови ливади" ПИ № 231016 и 231082 Решение № 732/30.05.2017г на ОбС Одобрява задание за изменение на ОУП на община Септември за имоти 231016 и 231082 и разрешава изработване на изменение на ОУП с цел промяна предназначението на имотите в урбанизирана територия на техническата инфраструктура
14 Лозен м.Азмъка ПИ № 015061 Решение № 733/30.05.2017 на ОбС Одобряване на задание за проектирана на ПУП-ПРЗ за ПИ № 015061 и разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗс цел да се проведе процедура за промяна предназначението на имота в УПИ ІІІ-61 За производствена и складова дейност
15 Карабунар кв. Стопански двор ПИ № 006022 заповед № 42/13.06.2017г. Разрешение за изработване на ЧИ на ПРЗ на УПИ VІІІ(ПИ № 006022) с цел УПИ да се допълни "За производствена дейност, търговия, услуги, хотелиерство
16 Ветрен дол ПИ №001090 Решение № 766/28.06.2017г на ОбС Одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизирана територия клов 6 за захранване на ПИ № 001090 и разрешава изработване на ПУП-ПП за трасе
17 Септември кв.117 УПИ V-за индивидуално комплексно жилищно строителство Решение № 765/28.06.2017г. На ОбС Одобряване на задание за проектиране на ЧИ на ПУП-ПР на УПИ V-за индивидуално комплексно жилищно строителствои улици с осови точки 704-460-451, 451-459,451-444-808, 460-461-462 и разрешение за изработване на ПУП-ПР
18 Бошуля м. "Долен орешак" ПИ № 000049 Решение № 777/19.07.2017г. На ОбС Одобряване на задание за пректиране на ПУП-ПЗ на имот № 000049 и разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на ПУП-ПЗ и изработване на инвестиционен проект за обект "Център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение"
19 Виноградец м."Ала тепе" ПИ № 317013 Решение № 791/31.07.2017г. На ОбС Одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод захранващ ПИ № 317013 и разрешава изработването на проект за ПУП-ПП за трасе
20 Виноградец м. "Красови ливади" ПИ № 231082 Решение № 792/31.07.2017г. На ОбС Одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасета на електропровод, водопровод и оптична кабелна линиа за захранване на ПИ № 231082 и разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе
21 Лозен м. " Горен Ашък" ПИ № 014021 Решение № 793/31.07.2017г. На ОбС Одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на електропровод за захранване на имот № 014021 и разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе
22 Варвара м. "Черния вир" ПИ № 367017 Решение №799/31.07.2017г. На ОбС Одобраване задание за изменение на ОУП на община Септември за имот № 367017 и разрешава изработване на изменение на ОУП за имот № 367017, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия "Склад за строителни материали , търговия и услуги"
23 Симеоновец м.Тус тепе" ПИ № 004041 Решение № 811/28.08.2017г на ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПЗ за ПИ №004041 и разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗза имот 004041, с цел промяна на предназначението му в УПИ с отреждане "Автоморга"
24 Семчиново "Каменна поляна" ПИ № 003092 Решение № 820/29.09.2017г на ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за имот № 003092 и № 003156 в м. "Каменна поляна, и разрешава изработване на ПУП-ПР за ПИ № 003092, с цеб той да се присъедини към имот № 003156 с оглед разширяване на строителната площадка с цел промяна предназначението му в УПИ І-92.156 работилница и база за съхранение и преработка на дървен материал
25 Горно Вършило м. "Баталите" ПИ № 027090(проектен) Решение № 842/25.10.2017г. одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРз за ПИ № 027090(проектен) и разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ, с цел промяна на предназначението на имота в УПИ с отреждане "За търговия и услуги"
26 Симеоновец м. Тус Тепе ПИ № 004041 Решение № 851/09.11.2017г на ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПРЗ за имот № 004041 и разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ № 004041, с цел промяна предназначението на имота и присъединяването му към УПИ V-183за производство, търговия и услуги
27 Септември Решение № 885/20.12.2017г на ОбС одобрява корегиращо задение за трасе на общински път от новопроектиран Гробищен парк до регулацията на гр. Септември, заличата т. 2 на решение 365, взето с протокол 14/28.06.2016г- имот № 014358 собственост на ДПФ-МЗХ и допълва с имот № 015084 собственост на община Септември
28 Ветрен дол м. Голака Решение № 884/20.12.2017г на ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп свързващ път ІІІ-3706(Ветрен дол - Паталеница) с обект "Животновъдна ферма " и разрешава изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп, с цел да се проведе процедура за промяна предназначението на частите от имотите засегнати от трасето
29 Септември м. Гермето ПИ № 013015 и 013014 Решение № 883/20.12.2017г на ОбС одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп през имоти № 013015 и 013014, м. Гермето и разрешава изработване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп , с цел да се проведе процедура за промяна предназначението на имоти 013014 и 013015
30 Септември м. Гермето Решение № 882/20.12.2017г. дава предварително съгласие за изработване на ПУП - ПП за определяне на трасе на пътен достъп от полски път № 012325 до ПИ № 013027 и 013669, минаващ през ПИ № 013014(пасище) и 013015( полски път)