одобрен

Решения по чл. 77, ал. 2 от Закон за горите (ЗГ), за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за календарната 2018 г. от комисията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗГ в Регионална дирекция по горите - Благоевград

Уникален идентификатор:  908b318f-9453-4166-9c57-a995cf272849

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 11:33:19
  • Създаден от: vgercheva.1980
  • Последна промяна: 2019-03-27 11:34:06
  • Последно променил: vgercheva.1980

Решение №

Дата

ДГС/ДЛС

Държавно предприятие

Площ (дка)

Цена за промяна на предназначението (лв)

Цена за компенсационно залесяване (лв)

Заявител

Инвестиц. намерение

Поземлен имот №/идентификатор

Землище

Община

Вид собственост

Платена промяна на предназначението

Платена цена за компенсационно залесяване

Влязло в сила на дата

1 РДГ 02-4097 30.10.2018 г. Първомай ЮЗДП 6.094 3412 - физ. лице изграждане на пречиствателно съоръжение. Изгребна яма. Фотоволтаична система. Промишлено предприятие - кланица 14581.200.959 с. Гега Петрич физ. лице не се дължи
2 РДГ 02-5136 12.12.2018 г. Гърмен ЮЗДП 33.469 36802 18335 юридическо лица Добив на подземни богатства - скално-облицоавъчни материали - шисти 000114; 000190; 015059; 015061; 000116 с. Крушево Гърмен частна държавна не се дължи
3 РДГ 02-208 11.01.2019 г. Струмяни ЮЗДП 12.717 13588 4564 юридическо лица Добив на подземни богатства - строителни материали - мрамори 058036 с. Илинденци Струмяни частна държавна 06.07..2018 г.
.