одобрен

Регистър - АОС (публична общинска собственост)

Уникален идентификатор:  9165ad0f-6b2b-44a5-8d64-7d924883e659

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 10:53:02
  • Създаден от: donka_chamova
  • Последна промяна: 2020-02-13 10:53:02

№ и дата на съставяне на акта за общинска собственост

Местонахождение

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Наличие на договор за концесия

Актове, по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде общинска собственост

Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост

Документ № Дата Населено място Улица Местност
1 25.08.1997 г. Левски АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - Кметство, здравна служба, младежки клуб - 253 кв.м, ІІІ ет., монолитна, 1997 г. Дворно място Обща площ 1135 кв.м Сключени: Договор за наем: №360/16.12.2014г.с Д-Р НИКОЛАЙ ЛАЛЕВ - АПМП-ИП ЕООД за лекарски кабинет за срок от 5 години и Договор за наем №17/30.01.2015 год. с "АППДМ-ИП-Д-Р ИЛИЯН СТОЙЧЕВ" - за кабинет по дентална медицина за срок от 10 години
4 20.1.1998 г. Панагюрище ТРЕНИРОВЪЧНО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ / източно / с площ 10 000 кв.м Със Заповед № 136/ 22.02.1991 г. на Председателя на ОбНС гр.Панагюрище имота е предоставен безвъзмездно за стопанисване на ДФС "Оборище" гр. Панагюрище. С Решение № 209/ 27.02.1998 г. на ОбС гр.Панагюрище и Заповед № 234/ 18.05.1998 г. на Кмета на Община Панагюрище имота е предоставен за ползване на Общинско предприятие "Спортни имоти и съоражения" гр. Панагюрище. С Договор за безвъзмездно право на ползване от 28.07.2015 г. имотът е предоставен на ФК "Оборище - Панагюрище"
5 20.1.1998 г. Панагюрище ПРЕДСТАВИТЕЛЕН СТАДИОН "ОРЧО ВОЙВОДА" с площ 25 000 кв.м Едноетажна масивна сграда със застроена площ 219 кв.м, построена през 1985 г. Със Заповед № 136/ 22.02.1991 г. на Председателя на ОбНС гр.Панагюрище имота е предоставен безвъзмездно за стопанисване на ДФС "Оборище" гр. Панагюрище. С Решение № 209/27.02.1998 г. на ОбС гр.Панагюрище и Заповед № 234/ 18.05.1998 г. на Кмета на Община Панагюрище имота е предоставен за ползване на Общинско предприятие "Спортни имоти и съоражения" гр. Панагюрище. С Договор за безвъзмездно право на ползване от 28.07.2015 г. имотът е предоставен на ФК "Оборище - Панагюрище"
6 20.1.1998 г. Панагюрище ИМОТ пл. № 618 с площ 1630 кв.м и находящите се в него 2 бр. плувни басейни с обща площ 680 кв.м, построени през 1973 г. Със Заповед № 136/22.02.1991 г. на Председателя на ОбНС гр.Панагюрище имота е предоставен безвъзмездно за стопанисване на ДФС "Оборище" гр.Панагюрище. С Решение № 209/ 27.02.1998 г. на ОбС Панагюрище и Заповед №234/ 18.05.1998 г. на Кмета на Община Панагюрище имота е предоставен за ползване на Общинско предприятие "Спортни имоти и съоражения" гр. Панагюрище.
7 20.1.1998 г. Панагюрище ПАРКИНГ на стадион "Орчо Войвода" с площ 1000 кв.м Със Заповед № 136/22.02.1991 г. на Председателя на ОбНС гр.Панагюрище имато е предоставен безвъзмездно за стопанисване на ДФС "Оборище" гр.Панагюрище. С Решение № № 209/ 27.02.1998 г. на Общински съвет гр.Панагюрище и Заповед № 234/18.05.1998 г. на Кмета на Община Панагюрище имота е предоставен за ползване на Общинско предприятие "Спортни имоти и съоражения" гр. Панагюрище.
8 20.1.1998 г. Панагюрище ТРЕНИРОВЪЧНО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ / западно / с площ 10 000 кв.м, ФИЗКУЛТУРЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН САЛОН - масивен, едноетажен със застр. площ 650 кв.м, построен през 1974 г., ПРИСТРОЙКА КЪМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН - масивна ,двуетажна със застр. площ 77 кв.м, построена през 1989 г. Със Заповед № 136/22.02.1991 г. на Председателя на ОбНС гр.Панагюрище имота е предоставен безвъзмездно за стопанисване на ДФС "Оборище" гр.Панагюрище. С Решение № 209/ 27.02.1998 г. на ОбС Панагюрище и Заповед №234/ 18.05.1998 г. на Кмета на Община Панагюрище имота е предоставен за ползване на Общинско предприятие "Спортни имоти и съоражения" гр. Панагюрище. С Договор за безвъзмездно право на ползване от 28.07.2015 г. имотът е предоставен на ФК "Оборище - Панагюрище". Акт за частна общинска собственост №1565/13.05.2013 год.
9 09.02.1998 г. Панагюрище ул. "Д-р Лонг" 1 1. Парцел І - Поликлиника, Бюро по труда , Социални грижи - 1560 кв.м. 2. Поликлиника /стара част/ - 328 кв.м. 3. Поликлиника /нова част/ - 480 кв.м. 4. Административна сграда /Бюро по труда/ - 392 кв.м. 5. Административна сграда /ОбЦСГ/ - 122 кв.м. 6. Гараж - 27 кв.м. Със Заповед №РД-09-502/28.10.1999 г. на Министръра на здравеопазването е преобразувано Амбулаторно поликлинично здравно заведение гр. Панагюрище в търговско дружество с общинско имущество "Диагностично-консултативен център I-Панагюрище" ЕООД. В капитала на новосъздаденото дружество е включена част от сградата на Поликлиниката, както следва: 1) Обособена част от ПЪРВИ ЕТАЖ със площ 126 кв.м; 2) Обособена част от ВТОРИ ЕТАЖ с площ 672 кв.м.; 3) Обособена част от ТРЕТИ ЕТАЖ с площ 655 кв.м., ведно с прилежащото към сградата МАЗЕ с площ 655 кв.м. и 63.48% идеални части от подпокривното пространство. Акт за частна общинска собственост №447/01.10.2010 год. Акт за публична общинска собственост №449/07.10.2010 год.
12 19.8.1998 г. Панагюрище КЛУБ "МАРЕШ" В ЖСК "БОР" - голямо помещение, стая, коридор, тоалетна и мокро помещение, общо 125 кв.м, масивен. ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ - 35 кв.м Със Заповед № 588/ 13.09.1991 г. на Председателя на ОбНС гр.Панагюрище имота е предоставен за стопанисване на Общински център за социални грижи гр.Панагюрище. В момента имота се управлява и стопанисва от Община Панагюрище.
13 19.8.1998 г. Панагюрище КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА "ПАВЕЛ БОБЕКОВ" - голямо помещение 85 кв.м, входно предверие 25 кв.м, стая 20 кв.м, коридор 8 кв.м, тоалетна и мокро помещение. ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ 15 кв.м. Със Заповед № 588/ 13.09.1991 г. на Председателя на ОбНС гр.Панагюрище имота е предоставен за стопанисване на Общински център за социални грижи гр.Панагюрище. В момента имота се управлява и стопанисва от Община Панагюрище.
14 7.10.1998 г. Попинци ПАРК с. Попинци - обща площ 32 000 кв.м
16 16.11.1998 г. Панагюрище пл. "20-ти Април" 13 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, масивна, триетажна, със застроена площ 908 кв.м; ГАРАЖ №6 - община Панагюрище, масивен , едноетажен, със застроена площ 32 кв.м; ПАРЦЕЛ І - Общ. администрация с площ 1272 кв.м Договор за наем № 345 от 29.08.2014 г. и № 345а от 29.08.2014 г. - ЕТ "ШАНС - АНДРЕЙ ПЕНЕВ" за ползване на снекбар с търговска зала -64кв.м., помощни помещения с площ 14 кв.м. и лятна градина с площ 80 кв.м. за срок от 10 години (прекратен) Договор за наем № 371 от 09.10.2015 г. - "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД за инсталиране и обслужване на банкомат, находящ се на западната фасада до централния вход на ОбА-Панагюрище за срок от 5 години Акт за публична общинска собственост №2832/15.09.2017 год.
17 17.11.1998 г. Панагюрище ПАРЦЕЛ ІV - 2636 с обща площ 250 кв.м и посторените в него 5 броя гаражи №№1,2,3,4 и 5, масивни, едноетажни, със застроена площ общо 125 кв.м.
18 18.11.1998 г. Панагюрище ул. "Цар Освободител" 2 СОУ "НЕШО БОНЧЕВ" - в т.ч.: УЧЕБНА СГРАДА - масивна, триетажна, със застроена площ 1275 кв.м; ПОМОЩНА СГРАДА - масивна, триетажна, със застроена площ 579 кв.м; ДВОРНО МЯСТО - застроено и незастроено/ в.т.ч. спортна площадка, зелени площи и др. / 8779 кв.м С Решение № 76/09.06.1996 г. на Общински съвет гр.Панагюрище и Заповед № 649/ 13.12.1996 г. на Кмета на община Панагюрище втория етаж и 2 стаи от третия етаж на помощната сграда са предоставени безвъзмездно за стопанисване и управление на СПТУ-О "Райна Княгиня" гр. Панагюрище. Договор за наем № 349 от 18.09.2014 г. - "ЕВТИХИЯ"ЕООД - помещещение с площ 10 кв.м. за закуски за срок от 5 години Договор за наем № 351 от 18.09.2014 г. - "АРАХНА АРТ" ЕООД- помещение с площ 10 кв.м. - за книжарница за срок от 5 години Акт за публична общинска собственост №2682/22.07.2016 год. Акт за публична общинска собственост №2683/22.07.2016 год.
19 20.11.1998 г. Панагюрище ул. "Никола Мареков" ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " 20-ти Април" УЧЕБЕН КОРПУС - масивен, двуетажен, 493 кв.м; ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН - - масивен, двуетажен, 245 кв.м; ПАРОКОТЕЛНО - масивно, на един етаж, 128 кв.м ДВОРНО МЯСТО с обща площ 7388 кв.м Договор за наем № 358 от 15.12.2014 г. - СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА КОЗАРЕВА за организиране на частна занималня за срок от 3 години. (прекратен); Договор за наем №269/28.06.2018 год. с "Фолк Вижън" ЕООД за помещение с площ 48 кв.м. за срок от 3 години.; Акт за публична общинска собственост №2684/22.07.2016 год.
20 20.11.1998 г. Панагюрище НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "св.св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" УЧЕБНА СГРАДА - масивна, двуетажна, със застроена площ 500 кв.м; ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН - масивен, едноетажен, 220 кв.м ПРИСТРОЙКА - на един етаж 30 кв.м; ТОАЛЕТНИ - 20 кв.м; ДВОРНО МЯСТО с обща площ 4238 кв.м
21 23.11.1998 г. Панагюрище НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "св.св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - Филиал УЧЕБНА СГРАДА - масивна, едноетажна, със застроена площ 521 кв.м; ТОАЛЕТНИ - 20 кв.м; ДВОРНО МЯСТО с обща площ / застроена и незастроена/ 2560 кв.м
22 23.11.1998 г. Панагюрище НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТО ПОКРОВСКО" УЧЕБНА СГРАДА - масивна, едноетажна, със застроена площ 348 кв.м; ТОАЛЕТНИ - 20 кв.м ДВОРНО МЯСТО с обща площ / застроена и незастроена / 3047 кв.м
23 24.11.1998 г. Панагюрище НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТО ПОКРОВСКО" - филиал "САВА РАДУЛОВ" - в. т.ч.: УЧЕБНА СГРАДА - масивна, едноетажна, със застроена площ 526 кв.м; ТОАЛЕТНИ - 20 кв.м ДВОРНО МЯСТО с обща площ / застроена и незастроена / 3715 кв.м
24 25.11.1998 г. Панагюрище ОДЗ "ПЪРВИ ЮНИ" - в т. ч. Масивна, двуетажна сграда със застроена площ 303 кв.м; Ниско тяло - масивно, на един етаж със застроена площ 71 кв.м Дворно място с обща площ 3200 кв.м. Акт за публична общинска собственост №2677/20.07.2016 год.
25 25.11.1998 г. Панагюрище ДМК" МЛЕЧНА КУХНЯ" Масивна, двуетажна сграда със застроена площ 1060 кв.м; Дворно място с обща площ / застроена и незастроена / 4320 кв.м.
26 25.11.1998 г. Панагюрище ОДЗ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - централна Масивна, двуетажна сграда със застроена площ 433 кв.м; Дворно място с обща площ / застроена и незастроена / 3014 кв.м. Акт за частна общинска собственост №405/14.01.2010 год. Акт за публична общинска собственост №2679/20.07.2016 год.
27 25.11.1998 г. Панагюрище ОДЗ "РАЙНА КНЯГИНЯ" / филиал / - бивша Детска ясла "Детелина" - в т.ч.: Масивна, двуетажна сграда със застроена площ 645 кв.м; Дворно място с обща площ / застроена и незастроена / 3430 кв.м. Акт за публична общинска собственост №2680/20.07.2016 год.
28 01.12.1998 г. Панагюрище ул. "Делчо Спасов" ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ" УЧЕБНА СГРАДА - масивна, четириетажна, 1283 кв.м НИСКО ТЯЛО - масивно, на два етажа, 255 кв.м ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН - масивен, на два етажа, 405 кв.м СТОЛ - масивен, един етаж плюс приземен етаж, 546 кв.м, ПАРОКОТЕЛНО - масивно, на един етаж, 165 кв.м, ДВОРНО МЯСТО 13358 кв.м Договор за наем от 17.09.2013 год. с ЕТ"Хермес- Катерина Тъпанарова" - помещение за книжарница с площ 6 кв.м на І-вия етаж в сгрдата на училището за срок от 5 години.; (прекратен) Договор за наем №94/19.02.2016г. със СД "Караилеви и съдружие" за помещение за закуски с площ 12 кв.м. на І-вия етаж в сградата на училището за срок от 5 години. (прекратен).; Договор за наем №468/05.10.2017г. със ЕТ "Краси - Красимир Йосков" за помещение за закуски с площ 12 кв.м. на І-вия етаж в сградата на училището за срок от 3 години. (прекратен). Акт за публична общинска собственост №2681/22.07.2016 год.
29 1.12.1998 г. Панагюрище ЦДГ "БРЕЗИЧКА" 1. Масивна, двуетажна сграда със застр. площ 440 кв.м, ниско тяло / топла връзка/, 42 кв.м; 2. Масивна двуетажна сграда 440 кв.м, ниско тяло / топла връзка / , на един етаж., 36 кв.м 3. Масивна едноетажна сграда / кухня, парокотелно/, 432 кв.м ДВОРНО МЯСТО 6350 кв.м С Договор №396/09.10.2015год. За безвъзмездно управление е предоставено помещение с площ 16 кв.м. и помещение с площ 16.50 кв.м. на Министерство на правосъдието - Гл. дирекция "ИН"
30 1.12.1998 г. Панагюрище ОДЗ "ЗВЪНЧЕ" - в т.ч.: Масивна двуетажна сграда / помещения за деца / със застр. площ 541 кв.м, масивна, едноетажна / кухня, парокотелно, канцеларии / 1061 кв.м, масивна двуетажна / ясла / 341 кв.м, масивна едноетажна / фоайе, лекарски сабинет / 44 кв.м, дворно място общо 8066 кв.м Акт за публична общинска собственост №2711/05.12.2016 год. Акт за публична общинска собственост №2712/05.12.2016 год.
31 5.1.1999 г. Панагюрище ОБЩИНСКИ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ / бивше набално училище / - масивна едноетажна сграда със застроена площ 202 кв.м , тоалетни - 16 кв.м Акт за публична общинска собственост №1573/28.05.2013 год.
34 7.1.1999 г. Панагюрище ул. "Кръстьо Гешанов" ТЕАТЪР ДОМ ПАМЕТНИК 2557.00 кв.м 2 Масивна ПАРЦЕЛ ХV - Театър 5629.00 кв.м Договор за наем № 185 от 19.04.2006 г. и Договор за наем № 185а от 21.06.2006 г. - ЕТ"АНГЕЛ ХАИНОВ-АРИМЕКС А.М.И. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" (прекратен); Договор за наем №369/18.07.2016 год. с"Фаворит А.м.И."ЕООД и Анекс към него №383а/ 29.07.2016год. за кафе-сладкарница с площ 147 кв.м. и терасна площ в размер на 40 кв.м. пред кафе-сладкарницата, находяща се на І-вия етаж в сградата на Театър Дом паметник гр. Панагюрище, ул. "Кръстьо Гешанов" за срок от 10 години (прекратен) Договор за наем № 372 от 29.10.2015 г. на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД за част от покривното пространство на сградата на Театър Дом паметник за поставяне на антени за срок от 5 години
35 11.1.1999 г. Панагюрище ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - в т.ч.: 1. Болнична сграда 1282.00 кв.м 6 Масивна 2. Част от сграда / цялата от 322 кв.м / - счетоводство и канцеларии 176.00 кв.м 1 Масивна 3. Парокотелно 340.00 кв.м 1 Масивна 4. Работилница и складове за гориво 566.00 1 Масивна 5. Гаражи 20 бр. / по 18 кв.м / 360.00 1 Масивна 6. Помощна сграда - склад, канцелария, дърводелска р-ца 191.00 1 Масивна 7. Дворно място - обща застр. и незастр. 19800.00 Със Заповед № 13/ 17.01.1984 г. на Председателя на ИК на ОбНС гр.Панагюрище част / 146 кв.м/ от сградата по т.2 от настоящия акт е предадена за оперативно управление и стопанисване на Окръжно аптечно управление гр.Пазарджик Акт за частна общинска собственост №358/30.07.2008 год. Акт за частна общинска собственост №359/30.07.2008 год. Акт за частна общинска собственост №360/30.07.2008 год. Акт за частна общинска собственост №361/30.07.2008 год. Акт за публична общинска собственост №446/30.09.2010 год.
36 11.1.1999 г. Панагюрище ГРАДСКИ ПАРК 47500.00 Изкуствено декоративно езеро 3500.00 Езерото е обект, включен в Договор за концесия, подписан на 17.08.2016 г. И влязъл в сила на 30.08.2016 г. с концесионер "Спорт Инвест - Панагюрище" Акт за частна общинска собственост №415/16.04.2010 год.
37 12.1.1999 г. Панагюрище ул."Ст. Финджеков" ГРАДСКА МИНЕРАЛНА БАНЯ / в. т.ч. високо-двуетажно тяло и две ниски - едноетажни тела / 950.00 Масивна ПАРЦЕЛ І - БАНЯ И ПАРК 3505.00 С Решение № 101/31.07.2008 г. на ОбС Панагюрище е създадено ОП "Минерални бани" и обекта е предоставен за стопанисване и управление на предприятието.Сключени са следните договори за наем: Договор за наем №522 /30.11.2015 г. - ЕТ "Бялата къща-Кристина Милянчева"за 1 бр. помещения - фризьорски салон с площ 13 кв.м.., находящ се на ІІ-рия етаж в сградата на Гр. мин. баня гр. Панагюрище за срок от 7 години Договор за наем №370 /15.09.2015 г. - "АПОЛОН - ФИТНЕС" ЕООД за фитнес зала ведно с 2 бр. съблекални, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на Гр. мин. баня гр. Панагюрище за срок от 5 години. (прекратен) Договор за наем №553/11.12.2018 г. с Гергана Василева Митева за помещение за услуги /салон за масажи/ с площ 17 кв.м.., находящ се на ІІ-рия етаж в сградата на Гр. мин. баня гр. Панагюрище за срок от 5 години.
38 12.1.1999 г. Панагюрище ГРОБИЩЕН ПАРК 45600.00 ОБРЕДНА ЗАЛА 500.00 1 Масивна
42 15.1.1999 г. Панагюрище ФОНДОХРАНИЛИЩЕ / СТАРАТА ГРАДСКА БАНЯ / 351.00 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО 1 036.00 Със Заповед № 1046/ 24.12.1993 г. на Кмета на Община Панагюрище североизточната част от сградата от 180 кв.м и 240 кв.м избено помещение са предоставени за оперативно управление и стопанисване на Градски ист музей гр.Панагюрище.
43 18.01.1999 г. Панагюрище ОБЩИНСКИ ПАЗАР 10200.00 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "СТ. ДРИНОВ" 354.00 2 Масивна С Решение №174/23.10.1997г. По Протокол №20 на ОбС - гр. Панагюрище, Общински пазар е включен в активите на образуваното със същото Решение общинско предприятие "Пазари и паркинги". С Решение № 398/13.06.2000г. на ОбС П-ще, е учредено "Пазари и паркинги" ЕООД и терена е включен в активите на дружество.
66 3.5.1999 г. Панагюрище СОНДАЖ № 9ХГ/ 529,40 М - в т.ч. каптажно съоражение и помпена станция; РЕЗЕРВОАР V=300 куб.м кота терен 543,40 и включително топлопровод от резервоара до Градска минерална баня; ТРАФОПОСТ "ТОПЛИ ВОДИ" тип "Б" - масивен, 12 кв.м
67 5.5.1999 г. Попинци ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - масивна сграда със застроена площ общо 1100 кв.м, в т.ч. триетажно тяло застроено на 430 кв.м и двуетажно тяло застроено на 670 кв.м ДВОРНО МЯСТО / общо застроено и незастроено / 5100 кв.м
68 5.5.1999 г. Панагюрище 1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ : ПАЯНТОВА ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 60 кв.м ДВОРНО МЯСТО ЦЯЛОТО ОТ 940 кв.м Със Заповед №847/17.08.1999 г. на Областния управител на Пазарджишка област, акта за общинска собственост е отменен., а със Заповед №878/ 19.08.1999 г. акта е отписан от актовите книги.
69 6.5.1999 г. Попинци ул. "Христо Ботев" ДЕТСКА ГРАДИНА "СТ. КАРАБОЙЧЕВА" 410.00 2 Масивна ДВОРНО МЯСТО / общо застр. и незастр. / 1500.00 Договор за наем № 339 от 24.03.2014 г. - РУ БП ПЛОВДИВ ОПС ПАЗАРДЖИК за 2 бр. помещения за административни нужди за срок от 8 години
70 7.5.1999 г. Попинци КУЛТУРЕН ДОМ И КМЕТСТВО 1014.00 2 Масивна 1970 ПАРЦЕЛ І - Културен дом / общо застр. и незастр., в т.ч. и ПЛОЩАД/ 4100.00 С Решение № 146/ 03.06.1997 г. на Общински съвет гр.Панагюрище в полза на Читалище "Искра" с.Попинци е отстъпено безвъзмездно право на ползване върху частта от сградата, която не се ползва от Кметство с.Попинци. Кметството ползва 3 стаи и Договор за безвъзмездно право на ползване от 03.08.2009 год. с Читалище "Искра" за срок от 10 години
71 10.5.1999 г. Попинци ПАРК 2000.00 кв.м
72 11.5.1999 г. Попинци ГРОБИЩЕН ПАРК 6000.00 кв.м
73 12.5.1999 г. Попинци ГРОБИЩЕН ПАРК 3000.00 кв.м
87 2.6.1999 г. Левски ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - в т.ч. УЧЕБНА СГРАДА 584.00 1 Масивна СТОЛ КЪМ УЧИЛИЩЕТО 390.00 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО / общо застр. и незастр./ 4618.00
88 3.6.1999 г. Левски НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - в т.ч. УЧЕБНА СГРАДА 395.00 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО 7300.00 Акт за частна общинска собственост №135/01.11.2001 год. Акт за частна общинска собственост №290/15.12.2006 год. Акта е отписан от актовите книги за общинските имоти със Заповед №123/05.02.2008 г. на Кмета на Община Панагюрище
89 4.6.1999 г. Левски ЗЕЛЕНА ПЛОЩ / ПАРК/ 4000.00 кв.м
90 7.6.1999 г. Левски КУЛТУРЕН ДОМ / ЧИТАЛИЩЕ/ 426.00 2 Масивна 1957 ПРИСТРОЙКА КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО 86.00 1 Масивна 1957 ПРИЛЕЩАЖ ТЕРЕН - пл.№361 общо застр. и незастр., в т.ч. ПЛОЩАД И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 4180.00 С Решение № 146/ 03.06.1997 г. на Общински съвет гр.Панагюрище сградата / без клуба на пенсионера и външната пристройка/ е предоставена за безвъзмездно ползване на Читалище с.Левски.Договор за безвъзмездно право на ползване от 03.08.2009год. с Читалище "Христо Ботев" с.Левски за срок от 10 години
92 10.6.1999 г. Левски ГРОБИЩЕН ПАРК 4590.00 кв.м
93 14.6.1999 г. Поибрене МИНЕРАЛНА БАНЯ 278.00 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО - парцел ІХ - мин. баня парк, басейн / 4530.00 С Решение № 263/26.11.1998 г. на ОбС гр.Панагюрище Минерална баня с.Поибрене е извадена от баланса на "Комсо" ЕООД гр.П-Ще и е предадена за стопанисване и управление на ОП "Универсален търговски център" гр.Панагюрище. С Решение № 297/27.05.1999 г. на ОбС П-ще, Заповед №312/09.07.1999 г. на кмета на общината и Договор от 16.07.1999 г. е учредено безвъзмездно право на ползване върху имота за срок от 10 години в полза на "Имоти-Пан" ЕООД гр. Панагюрище. С Решение № 101/31.07.2008 г. на ОбС Панагюрище е създадено ОП "Минерални бани" и обекта е предоставен за стопанисване и управление на новосъздаденото предприятие. Акт за частна общинска собственост №256/28.01.2005 год.
98 2.8.1999 г. Левски СТАДИОН с. Левски - парцел І - спортен терен / неурегулиран / 26530.00 кв.м СЪБЛЕКАЛНЯ 50.00 кв.м В парцела е застроена временна постройка по чл.120"Г" от ППЗТСУ на Цветан Димитров Иванов съгласно разрешение за строеж № 5/ 20.04.1992 г. на община Панагюрище. Същата функционира като кафе- аперитив към момента на съставянето на акта.
107 28.10.1999 г. Попинци ул. "Д. Благоев" ЗДРАВНА СЛУЖБА 270.00 2 в т.ч.:1. СТАРА ЧАСТ 120.00 2 паянтова 1939 2. НОВА ЧАСТ 150.00 2 масивна ДВОРНО МЯСТО / общо застр. и незастр. / 2000.00 Договор за наем № 421 от 15.09.2014 г. - ЕТ"СТОМА 2000- Д-Р ГЕОРГИ ПЛАЧКОВ-АППДМ-ИП"за кабинет за дентална медицинаведно с припадащите се общи части към него от сградата на ЗС с. Попинци за срок от 5 години (прекратен) Договор за наем № 423 от 17.09.2014 г. - ЕТ Д-Р НИКОЛАЙ ЕНИЧЕРОВ- ИП ЗА ПМП за лекарски кабинет ведно с припадащите към него общи части от сградата на ЗС с. Попинци за срок от 5 години Договор за наем № 355 от 25.09.2014 г. - ЕТ Д-Р МАРИЯ МАНЧЕВА -АППДМ- ИП за кабинет по дентална медицина на ІІ-рия етаж ведно с припадащите към него общи части от сградата на ЗС с. Попинци за срок от 5 години ; Договор за наем № 396 от 10.10.2018 г. - ЕТ"АПДП-ГП-д-р Харизанови" ООД за кабинет за дентална медицина с плою 15 кв.м, ведно с припадащите се общи части към него от сградата на ЗС с. Попинци за срок от 5 години
108 29.10.1999 Панагюрище Ушите ОБОСОБЕН ОБЕКТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ГРУПА ПАНАГЮРИЩЕ" в. т.ч. застроена и незастроена земя, сгради и съоражения, подробно описани в приложението, което е неразделна част от настоящия акт Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация от 23.04.2004 г. сключен с "В и К-П" ЕООД
109 2.11.1999 г. Баня МИНЕРАЛНА БАНЯ с.Баня, в т.ч.: БАЛНЕОЛЕЧЕБНИЦА 505.00 1 Масивна 1936 ПЕРАЛНЯ 128.00 1 Масивна 1959 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ 50.00 1 Масивна СКЛАД ТОАЛЕТНА 50.00 1 Полумасивна ДВОРНО МЯСТО /ПАРК/ - в т.ч. застр. място, зелени площи, алеи 4480.00
111 12.11.1999 г. Баня ул. "Стоян Каролеев" КМЕТСТВО С.БАНЯ Част от административна сграда съвместно строителство "Поща,Съвет,Аптека" състоящо се от: избени помещения / пункт за гражданска отбрана, дежурна стая, кметски щаб,сан.възел, склад, медиц. пункт, коридор, стая за почивка, стая на кмета, стълбище/ с обща площ 135 кв.м; търговски обект с търговска площ 74 кв.м и складова площ 56 кв.м; І етаж /входно фоайе и тъмно помещение/ с обща площ 40 кв.м; ІІ етаж / стая МВР, коридор, стая за работници, икономист, тоалетна, строителен техник, секретар, архив, ритуална зала и подготвителна, кабинет на кмета/ с обща площ 310 кв.м; тавански помещения с обща площ 358 кв.м Парцел V - за кметство и поща / общо застроено и незастроено, в т.ч. площад и зелени площги / с обща площ 2970 кв.м Договор за наем № 302 от 06.06.2016 г. - АИПППДМ Д-Р МАРИЯН ХАДЖИЕВ ЕООД за кабинет по дентална медицина ведно с припадащите се общи части към него от сградата на ЗС с. Баня с обща площ 21.45 кв.м. за срок от 5 години Договор за наем № 361 от 18.12.2014 г. - ЕТ Д-Р НИКОЛАЙ ЕНИЧЕРОВ- ИП ЗА ПМП за лекарски кабинет ведно с припадащите се общи части към него от ЗС с.Баня с обща площ 43.95 кв.м. за срок от 5 години
112 6.4.2000 г. Поибрене Част от незастроен парцел І - Спортен терен, включваща общински имоти пл.№382 с площ 15886 кв.м, пл.№383 - 256 кв.м, пл№384 - 116 кв.м, пл.№385 - 864 кв.м, пл.№386 - 241 кв.м и пл.416 с площ 3394 кв.м или общо 21 009 кв.м.
113 6.4.2000 г. Поибрене НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, придставляващ пл.№418 с обща площ 21907 кв.м, част от който участва в парцели ІХ І Минерална баня и парк и Х - Кооп. пазар в кв.30 и парцел ІІ-Резервен терен в кв.39 по плана на с.Поибрене
114 10.4.2000 г. Панагюрски колонии ПАНАГЮРСКИ ДЕТСКИ ЛАГЕР:; Седем броя ВИЛИ / в т.ч. представителна вила на Община Панагюрище/ - масивни двуетажни, всяка със застр. площ 120 кв.м; СТОЛОВА - масивна, едноетажна 404 кв.м; СПОМАГАТЕЛНА СГРАДА / баня, медицински пункт, обслужващи помещения / - масивна, едноетажна на 230 кв.м ДВОРНО МЯСТО - общо застроено и незастроено / в т.ч. баскетболно, волейболно и хандбално игрища, басейн, зелени площи / 18 350 кв(м Акт за частна общинска собственост №1717/26.08.2013 год.
115 17.4.2000 г. Бъта СКЛАД "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА" 132.00 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО - общо застр. и незастр. 1032.00
116 18.4.2000 г. Оборище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДЕЛЧО НАПЛАТАНОВ" - в.т.ч.: 1. УЧИЛИЩНА СГРАДА 420.00 3 Масивна 2. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН 240.00 1 Масивна 3. ТОАЛЕТНА 40.00 1 Масивна 4. ДВОРНО МЯСТО 5700.00 / общо застр. и незастр., в т.ч. баскетболно и хандбално игрище /
117 18.4.2000 г. Елшица ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - в т.ч. УЧИЛИЩНА СГРАДА 660.00 2 Масивна ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН 240.00 1 Масивна СТОПАНСКА СГРАДА 25.00 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО 6300.00 / общо застр. и незастр., в т.ч. баскетболно игрище, зелени площи /
118 18.4.2000 г. Баня ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АПРИЛЦИ" в т.ч.: 1. УЧИЛИЩНА СГРАДА на два етажа плюс приземен / физкултурен салон , кабинет по рисуване, избени помещения и работилница по трудово обучение/, масивна, застроена площ 480 кв.м; 2. УЧИЛИЩНА СГРАДА на един етаж с изба под целия етаж, масивна, застроена площ 420 кв.м; 3. ДВОРНО МЯСТО - общо застроено и незастроено / в т.ч. и баскетболно игрище / 5 360 кв.м Акт за частна общинска собственост №382/19.12.2000 год.
119 18.4.2000 г. Баня НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПОП ГРУЙО" - в т.ч.: УЧИЛИЩНА СГРАДА 220.00 2 Масивна СТОПАНСКА СГРАДА 40.00 1 Масивна СТОПАНСКА СГРАДА 48.00 1 Полумасивна ДВОРНО МЯСТО 2330.00 / общо застр. и незастр. /
120 18.4.2000 г. Поибрене ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. НЕДЕЛЬО ИВАНОВ" - в.т.ч.: УЧИЛИЩНА СГРАДА / І етаж - работил. склад и стол, ІІ-ри етаж - учебен корпус / 870.00 кв.м 2 Масивна 1903 ДВОРНО МЯСТО / общо застр. и незастр. / 2906.00 кв.м
121 19.4.2000 г. Оборище ЗДРАВНА СЛУЖБА 230.00 2 Масивна ДВОРНО МЯСТО / общо застр. и незастр./ 2400.00 Договор за наем №272 / 10.11. 2010 г. - "Д-р Найденов - Христо Христев - ИППМП"за ползване на лекарски кабинет ведно с припадащите се общи части от сградата за срок от 5 години - изтекъл Договор за наем №277 / 19.11. 2010 г. - ЕТ"Д-Р НИКОЛАЙ ЕНИЧЕРОВ-ИП ЗА ПМП" за ползване на лекарски кабинет, ведно с припадащите се общи части от сградата на ЗС с.Оборище за срок от 5 години - изтекъл Договор за наем №271/10.11.2010год. с АППДМ Д-р Ненка Калпакова за ползване на кабинет по дентална медицина , ведно с припадащите се общи части за срок от 5 години-изтекъл
122 19.4.2000 г. Баня ЦДГ"ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" 320.00 1 Сглобяема ДВОРНО МЯСТО / общо застр. и незастр./ 2440.00
123 10.5.2000 г. Панагюрище ЦДГ " ПРОЛЕТ" / филиал / 276.00 кв.м 1 Масивна ПОМОЩНА СГРАДА 75.00 кв.м 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО 3386.00 КВ.М Акт за частна общинска собственост №2676/11.07.2016 год.
124 11.5.2000 г. Елшица АДМ.СГРАДА - КМЕТСТВО И КУЛТУРЕН ДОМ 1100.00 2 Масивна ПАРОКОТЕЛНО 130.00 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО / парцел ХІV - читалище / 3000.00 общо застр. и незастр., в т.ч. площад и зелени площи Договор за безвъзмездно право на ползване от 03.08.2009г.с Читалище "Васил Левски" с.Елшица за част от масивна двуетажна сграда с площ 1201кв.м. за срок от 10 години
130 10.1.2001 г. Панагюрище ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРОДИНА "ПРОЛЕТ" 413.00 2 Масивна КОТЕЛНО И СКЛАДОВЕ 563.00 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО / общо застр. и незастр./ 3720.00 Акт за публична общинска собственост №2678/20.07.2016 год.
132 7.6.2001 г. Панагюрище ПАРЦЕЛ ІІ - Паркинг, общ.обслужване и озеленяване, / в т.ч. паркинг, пешеходна зона, зелени площи / 2022.00 кв.м
136 1.11.2001 г. Панагюрище УЛИЦА "КРЪСТЬО ГЕШАНОВ" от 0.Т.453 до 0.т.35 / 940 л.м./ 11280 кв.м
141 14.11.2001 г. Левски МИКРОЯЗОВИР "ЛЕВСКИ" 2 16213.00 кв.м 1964 Договор за наем за срок от 10 год. №296 от 27.07.2015г., сключен с Иво Янев Вълков от гр. Пловдив
147 16.5.2002 г. Поибрене ИМОТ пл.382 / ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ / 10140.00 кв.м
148 16.5.2002 г. Панагюрски колонии СТАДИОН с.Панагюрски колонии 15390.00 кв.м
149 17.5.2002 г. Баня ПАРЦЕЛ І - за спортна зала и футболно игрище 29620.00 кв.м
153 28.5.2002 г. Панагюрище МИКРОЯЗОВИР "БЯЛАТА КАЛ " 47535 .00 кв.м Договор за безвъзмездно ползване на рибните ресурси , сключен с ЛРС "Глиган" Панагюрище през 2014г. За срок от 5 години
154 28.5.2002 г. Панагюрище МИКРОЯЗОВИР "ПОЛЕТО" 2791.00 кв.м
155 28.5.2002 г. Панагюрище ВОДОЕМ "ГРУЕВО БЛАТО" 32256.00 кв.м Договор за наем за срок от 10 год. №383 от 25.07.2016г., сключен с "Фец 2011" ЕООДот гр. Панагюрище Акт за публична общинска собственост №2661/31.03.2016 год.
156 28.5.2002 г. Панагюрище МИКРОЯЗОВИР " МУЛЕЙ 1" 7472.00 кв.м
157 28.5.2002 г. Панагюрище МИКРОЯЗОВИР "МУЛЕЙ 2" 20103.00 кв.м Договор за наем за срок от 10 год. №633 от 01.11.2011г., сключен с Богомил Илиев Чардаков от гр. Панагюрище.
158 28.5.2002 г. Оборище ВОДОЕМ "БАЙКОВО ЛИВАДЕ" 6796.00 кв.м
159 28.5.2002 г. Оборище МИКРОЯЗОВИР "МАНАСТИРСКИ ДОЛ" 17604.00 кв.м
160 28.5.2002 г. Бъта МИКРОЯЗОВИР "ГАЗЯН" 87984.00 кв.м Договор за наем за срок от 10 год. №69 от 27.03.2009г., сключен с "Ауто Шоп" ООД гр. София
161 28.5.2002 г. Бъта МИКРОЯЗОВИР "ПОЛЕНАКА" 22833.00 кв.м
162 11.6.2002 г. Панагюрище МИКРОЯЗОВИР "КАЛИНАТА" 7357.00 Договор за наем за срок от 10 год. №440 от 25.08.2016г., сключен с Георги Атанасов Денин от гр. Панагюрище Акт за публична общинска собственост №2662/31.03.2016 год.
163 11.6.2002 г. Левски МИКРОЯЗОРИВ " ЧАКЪТ ДЕРЕ" 7179.00 кв.м Договор за 3аем за срок от 10 год. №72 от 23.03.2009г., сключен с "Технострой инвест" ЕООД от гр. Пазарджик
164 11.6.2002 г. Бъта ВОДОЕМ "ВЪРБИШКИ ДОЛ" 14051. 00 кв.м
165 24.6.2002 г. Панагюрски колонии ВОДОСНАБДИТЕЛНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА с.Панагюрски колонии / обща дължина на канал. мрежа 4016 м, 111 броя шахти, фи 150 до 300 мм
170 10.12.2002 г. Бъта ЦДГ "НАДЕЖДА" 495.00 кв.м 1 Масивна ДВОРНО МЯСТО / п-л ІV - детско заведение общо застр. и незастроено / 3440.00 кв.м
171 10.12.2002 г. Бъта ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "В. ЛЕВСКИ" 1. УЧУБНА СГРАДА 380.00 кв.м 3 Масивна 2. УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ И ФИЗК.САЛОН 340.00 кв.м 1 Паянтова 3. ДВОРНО МЯСТО / п-л ІІІ - у-ще с физк.зала общо застр. и незастр. / 6010.00 кв.м Договор за безвъзмездно право на ползване №306/09.06.2016 г.със Сдружение "Спортен клуб Топалов" за ползване на физкултурен салон с площ 135 кв.м. за тренировъчна дейност по самбо и джудо с деца от с. Бъта за срок от 10 години
172 10.12.2002 г. Бъта ЧИТАЛИЩЕ с.Бъта 470.00 кв.м 2 Масивна МЛАДЕЖКИ ДОМ И РИТУАЛНА ЗАЛА 245.00 кв.м 2 Масивна ДВОРНО МЯСТО / п-л V - зеленина, читалище и ритуален дом общо застр. и незастр. / 3250.00 кв.м Договор за безвъзмездно право на ползване от 30.06.2010 год. с НЧ" Никола Й.Вапцаров" с. Бъта върху масивна двуетажна сграда-читалище за срок от 5 години. Договор за наем №429 от 30.11.2012г. със СДРУЖЕНИЕ СИГАРКЛУБ за ползване на зала с площ 54 кв., ведно със складово помещение с площ 5.50 кв.м. в Мл. дом с. Бъта за организиране на срещи, игри, сбирки за срок от 5 години (прекратен)
173 10.12.2002 г. Бъта АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО И ЗДРАВНА СЛУЖБА 230.00 кв.м 2 Масивна ДВОРНО МЯСТО / п-л І - здр. служба общо застр. и незастр. / 1700.00 кв. м Договор за наем №208 от 29.04.2013 г. - АИПППДМ - Д-Р ДЖИЛЯНОВ ЕООД за кабинет по дентална медицина с площ12кв.м. и чакалня с площ 12 кв.м. в Здравна служба - с.Бъта за срок от 5 години (изтекъл) ; Договор за наем №222 от 17.05.2018 г. - АИПППДМ - Д-Р МАРИЯН ХАДЖУЕВ ЕООД за кабинет по дентална медицина с площ12 кв.м. и чакалня с площ 12 кв.м. в Здравна служба - с.Бъта за срок от 5 години Договор за наем №179 от 17.04.2018 г. - ЕТ"Д-Р ГОРИЦА МУРДЖЕВА - АПМП-ИП"за лекарски кабинет ведно с 1/2 ид.част от манипулационна и чакалня с обща площ 40.80кв.м. в Здравна служба - с. Бъта за срок от 5 години
176 12.3.2003 г. Панагюрище ВОДОПРОВОД ул."Павел делирадев" - 254 м, фи110, ПЕВП - 6 м; Р=1.0МРа; ВОДОПРОВОД ул."Захари Стоянов" - 237 м, фи90, ПЕВП - 6 м; Р=1.0МРа ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД НИСКА ЗОНА І част - 247 м; фи 200, ПЕВП - 6м; Р=1.0 МРа ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ВИСОКА ЗОНА І част - 247 м, фи 160, ПЕВП - 6 м; Р=1.0МРа ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ВИСОКА ЗОНА ІІ част- 368 м, фи 160, ПЕВП - 6 м; Р=1.0 МРа
177 12.3.2003 г. Левски ВОДОПРОВОД ул."Средна Гора" - 195 м, фи 110, ПЕВП - 6 м; Р= 1.0 МРа
182 7.7.2003 г. Панагюрище Щернята ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА 32,5 кв.м 1 Масивна 1930 2. СГРАДА БАВЕН ФИЛТЪР 800 кв.м 1 Полумасивна 1930 3.СГРАДА БЪРЗИ ФИЛТРИ 70 кв.м 1 Масивна 4. РЕАГЕНТНО СТОПАНСТВО КЪМ БЪРЗИ ФИЛТРИ 32 1 Полумасив. 5. СКЛАД И ЗАКРИТ НАВЕС 32 1 6. СЛАД ЗА МАТЕРИАЛИ 32 1 Полумасив. 7. НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 260 куб.м 8. НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 600 куб.м С Решение № 353 от 02.02.2000 г., т.2 Общински съвет гр.Панагюрище дава съгласие за откриване на процедура по предоставяне на особено право на ползване - концесия върху върху обектите публична общинска собственост в полза на "В и К-П"ЕООД С Решение №333/30.03.2017 год. на ОбС-Панагюрище следните сгради: №1 - "жилищна сграда", №2 - "сграда бавен филтър" и №7 - "напоителем резервоар 260 куб.м." са преобразувани от публична в частна собственост и в последствие са разрушени във връзка с реализирането на проект "Стройтелство на язовир Луда Яна и ПСПВ"
183 7.7.2003 г. Панагюрище Спасов ден НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР 900 куб.м С Решение № 353 от 02.02.2000 г. , т.2 Общински съвет гр.Панагюрище дава съгласие за откриване на процедура по предоставяне на особено право на ползване - концесия върху обектите публична общинска собственост в полза на "В и К - П" ЕООД
193 16.10.2003 г. Панагюрище ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №107301 28.700 дка (Терен за пречиствателна станция за отпадни води)
198 31.10.2003 г. Баня КУЛТУРЕН ДОМ - масивна , 2 ет. 917 кв. м парцел ІV - култ. дом 2210 кв.м Договор за безвъзмездно право на ползване от 03.08.2009г.с Читалище "Пробуда" с.Баня за срок от 10 години
199 31.10.2003 г. Оборище ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИИ" - масивна, 2ет. 480 кв.м парцел VІІ - читалище, КОО и озеленяване 3030 кв.м Договор за безвъзмедно право на ползване от 03.08.2009г. Читалище "Кирил и Методий" с. Оборище за срок от 10 години Акт за поправка на акт за публична общинска собственост №2685/08.08.2016 год.
200 4.11.2003 г. Поибрене ЧИТАЛИЩЕ "ВАНЧО ПАШОВ" - масивна , 2 ет. 608 кв. м застроена площ 608 кв. м Договор за безвъзмедно право на ползване от 03.08.2009г. Читалище "Ванчо Пашов" с. Поибрене за срок от 10 години
202 25.11.2003 г. Оборище ЧАСТ ОТ ИМОТ ПЛ.№538 83 кв. м
205 10.1.2004 г. Панагюрище ул. "Райна Княгиня" ВОДОПРОВОД ул."Райна Княгиня" - 335 м , ПЕВП Ф200 , Р=1.0МРа ВОДОПРОВОД ул."Райна Княгиня" - 253 м , ПЕВП Ф160 , Р=1.0МРа ВОДОПРОВОД ул."Никола Мареков" - 378 м , ПЕВП Ф110 , Р=1.0МРа
206 10.1.2004 г. Попинци ВОДОПРОВОД ул."Шишман" - 109 м , ПЕВП Ф90 , Р=1.0МРа; ВОДОПРОВОД ул."Ст. Карабойчева" - 144 м , ПЕВП Ф110 , Р=1.0МРа; ВОДОПРОВОД ул."Незабравка" - 261 м , ПЕВП Ф110 , Р=1.0МРа;
207 10.1.2004 г. Баня ВОДОПРОВОД ул."Стоян Каролев" - 443 м , ПЕВП Ф90 , Р=1.0МРа
208 10.1.2004 г. Елшица ВОДОПРОВОД ул."П.Чуненски" - 432 м , ПЕВП Ф110 , Р=1.0МРа ; ВОДОПРОВОД ул."Миньор" - 480 м , ПЕВП Ф200 , Р=1.0МРа ;
226 14.5.2004 г. Панагюрище ЧАСТ ОТ ИМОТ ПЛ.№4104 93 КВ.М
228 15.7.2004 г. Панагюрище Средоряк ОТКРИТО ВОДОХВАЩАНЕ - р. Мулейска
229 15.7.2004 г. Панагюрски колонии ОТКРИТО ВОДОХВАЩАНЕ - р. Рогочовец
230 16.7.2004 г. Панагюрски колонии ОТКРИТО ВОДОХВАЩАНЕ - р.Златьовица
231 16.7.2004 г. Оборище ОТКРИТО ВОДОХВАЩАНЕ - р. Панова
232 16.7.2004 г. Попинци СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ - С. ЗЛОКУЧЕНЕ СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ И ДРЕНАЖ - С. ПОПИНЦИ СОНДАЖ И ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ - С. ПОИБРЕНЕ ДРЕНАЖ - М. ГЕШЕНКА
237 19.7.2004 г. Елшица ГРОБИЩЕН ПАРК 4735 кв.м.
247 23.7.2004 г. Баня МУЗЕЙ - ТАЛПЕНА КЪЩА 85 кв.м ДВОРНО МЯСТО 654 кв.м
248 23.7.2004 г. Бъта ГРОБИЩЕН ПАРК 7850 кв.м
260 26.5.2005 г. Панагюрище ЧАСТ ОТ ИМОТ ПЛ.№3108 66 КВ.М 396 лева
262 19.7.2005 г. Панагюрище Бялата кал МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ "БЯЛАТА КАЛ" в т. ч. терен 8948 кв.м в т.ч. имоти №№0760306; 0760310; 0760309; 0760506; 0760311; 0760308 басейн 245 кв.м съблекалня 125 кв.м павилион 70 кв.м 6500 лева
265 16.9.2005 г. Панагюрище Бялата кал СОНДАЖ №9 за термоминерална вода
274 24.3.2006 г. Панагюрище ИМОТ №085302 /СМЕТИЩЕ/ 53,701 дка 128,90 лева Акт за публична общинска собственост №1236/04.09.2012 год.
283 4.10.2006 г. Панагюрище ЯЗОВИР "БРАТАНИЦА" 50,229 дка 904,10 лева Договор за безвъзмездно ползване на рибните ресурси , сключен с ЛРС "Глиган" Панагюрище през 2016г. за срок от 5 години
288 21.11.2006 г. Попинци ИМОТ №000011 24,153 ДКА 1805,40 лева
331 25.9.2007 г. Панагюрище ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ "П. БОБЕКОВ" ДВОРНО МЯСТО /ИМОТ ПЛ.№623/ 6902 кв.м ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА 619 кв.м ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА 25 кв.м 135726,90 лева
345 18.3.2008 г. Поибрене СОНДАЖ №12ХГ за минерална вода
364 24.9.2008 г. Панагюрище ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ДВОРНО МЯСТО /ИМОТ ПЛ.№734/ 4315 кв.м ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА 392 МАСИВНА СГРАДА 120 ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА 144 ПАЯНТОВА СГРАДА 84 ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА 38 ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА СГРАДА 54 МАСИВНА СГРАДА 33 МАСИВНА СГРАДА 38 ПАЯНТОВА СГРАДА 70 ПАЯНТОВА СГРАДА 28 МАСИВНА СГРАДА 44 302 103,30 лева
381 28.5.2009 г. Панагюрище КЪЩА-МУЗЕЙ "МАРИН ДРИНОВ" ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА 88 кв.м ДВОРНО МЯСТО 636 кв.м 17199,30 лева
383 18.6.2009 г. Панагюрище ЯЗОВИР "ЛЮТОВИ ХРАСТИ" 29,707 дка 121 204,60 лв.
384 18.6.2009 г. Панагюрище ЯЗОВИР "МУЛЕЙ-3" 16,381 дка 66 834,50 лева
385 18.6.2009 г. Панагюрище ЯЗОВИР "МУЛЕЙ-4" 7,440 дка 30 355,20 лева
388 24.7.2009 г. Панагюрище ПАРК "АПРИЛЦИ" 35 216 кв.м 610 117,20 лева
396 9.10.2009 г. Оборище УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ 428 кв.м МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА - КМЕТСТВО 130 кв.м Договор за наем № 352 от 01.09.2014 г. - РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за част от помещение с площ 2 кв.м. за инсталиране и обслужване на банкомат за срок от 10 години Договор за наем № 357 от 10.11.2014 г. - СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ГЛИГАН за клуб с обща площ 74 кв.м. за срок от 10 години
426 13.7.2010 г. Панагюрище ИМОТ №085311 6,190 дка категория на земята - десета 6190 лева Акт за публична общинска собственост №1236/04.09.2012 год.
427 13.7.2010 г. Панагюрище ИМОТ №085313 0,104 дка категория на земята - десета 1,10 лева Акт за публична общинска собственост №1236/04.09.2012 год.
428 13.7.2010 г. Панагюрище ИМОТ №085314 4,120 дка категория на земята - десета 44,50 лева Акт за публична общинска собственост №1236/04.09.2012 год.
429 13.7.2010 г. Панагюрище ИМОТ №085316 0,768 дка категория на земята - десета 8,30 лева Акт за публична общинска собственост №1236/04.09.2012 год.
430 13.7.2010 г. Панагюрище ИМОТ №085307 7,663 дка категория на земята - десета 82,80 лева Акт за публична общинска собственост №1236/04.09.2012 год.
431 14.7.2010 г. Панагюрище ИМОТ №085301 10,902 дка категория на земята - десета 117,70 лева Акт за публична общинска собственост №1236/04.09.2012 год.
438 28.7.2010 г. Панагюрище МУЗЕЙ "ЛЕКОВА КЪЩА" Урегулиран поземлен имот ІХ - за музейни цели , с площ 314 кв.м едноетажна паянтова сграда с площ 65 кв.м 14 301 лева
439 28.7.2010 г. Панагюрище КЪЩА-МУЗЕЙ "РАЙНА КНЯГИНЯ" Урегулиран поземлен имот VІІ - за музейни цели 927 кв.м двуетажна паянтова сграда 91 кв.м едноетажна паянтова сграда 31 кв.м
440 28.7.2010 г. Панагюрище МУЗЕЙ "ТУТЕВА КЪЩА" Урегулиран поземлен имот VІ - тутева къща 510 кв.м двуетажна паянтова сграда 41 кв.м едноетажна паянтова сграда 49 кв.м 25 082,90 лева
446 30.9.2010 г. Панагюрище "СПЕШНА ПОМОЩ" - обособена част от I етаж на болнична сграда с площ 167 кв.м. "КУХНЕНСКИ БЛОК" - обособена част от I етаж на болнична сграда с площ 475 кв.м. 176 211,10 лева Договор за безвъзмездно управление №551/20.09.2011 год. с ЦСМП гр. Пазарджик за нуждите на филиал -Панагюрище-прекратен 2015 год. Акт за частна общинска собственост №2645/10.02.2016 год.
449 7.10.2010 г. Панагюрище ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ двуетажна административна сграда със застроена площ 122 кв.м. 113 739,30 лева С Договор №378/18.09.2007год. Имотът е предоставен за безвъзмездно управление на Агенцията за социално подпомагане
457 17.3.2011 г. Панагюрище 554/6793 идеални части от Поземлен имот пл.№9504, целия с площ от 6793 кв.м., който поземлен имот участва с 554 кв.м. в образуването на новопроектирана улица от о.т. 886 до о.т. 872 7011,30 лева
462 12.5.2011 г. Левски Кесеров баир ИМОТ №115005 - пасище, мера 367,831 дка Категория на земята - осма 5407,10 лева
463 12.5.2011 г. Панагюрище Кесеров баир ИМОТ №115006 - пасище, мера 1,297 дка Категория на земята - осма 19,10 лева
464 12.5.2011 г. Левски Кесеров баир ИМОТ №115004 - пасище, мера 157,789 дка Категория на земята - осма 2540,40 лева
1223 30.5.2012 г. Панагюрище Юрта ИМОТ №042353 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 0,120 дка Категория на земята - девета 1.01 лв.
1228 22.6.2012 г. Бъта Поземлен имот №31 - "футболно игрище" 15 261 кв.м едноетажна сграда - съблекални 80 кв.м 36 041,80 лева
1230 24.7.2012 г. Панагюрище СГРАДА-ТРЕЗОР "МУЗЕЙ НА ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ" /пристройка/, с РЗП 790 кв.м, включваща първи етаж с площ 106 кв.м и сутерен с площ 684 кв.м, година на построяване - 2012 год. 465 349,50 лева
1232 25.7.2012 г. Попинци Боров дол ВОДОЕМ "БОРОВ ДОЛ" 3,349 дка 6430,10 лева
1236 4.9.2012 г. Панагюрище ИМОТ №085303 - РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ В РЕГИОН ПАНАГЮРИЩЕ /РСУО/, с площ 131,282 дка 592 764,50 лева Акт за публична общинска собственост №1718/02.09.2013 год.
1418 18.3.2013 г. Елшица Шабановец ИМОТ №065002 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 11.032 дка Категория на земята - ОСМА 162,20 лв.
1570 20.5.2013 г. Оборище Урегулиран поземлен имот V - "за озеленяване" 1507 кв.м 10 775,10 лева
1573 28.5.2013 г. Панагюрище Поземлен имот с идентификатор №55302.501.1394 по КККР на гр.Панагюрище, с площ 2176 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана начин на трайно ползване: за обект, комплекс за култура и изкуство Сграда с идентификатор №55302.501.1394.1 /Природонаучен музей/ със застроена площ 198 кв.м етажи - 1, предназначение: сграда за култура и изкуство 129 617,70 лева
1577 25.6.2013 г. Оборище СЕЧЕМЕКА Имот №007014- ПАСИЩЕ,МЕРА 68.408 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 437,80ЛВ. Акт за частна общинска собственост №2454/05.11.2014 год.
1581 25.6.2013 г. Оборище СЕЧЕМЕКА Имот №007020 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5.042дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 36,30ЛВ. Акт за частна общинска собственост №2455/05.11.2014 год.
1586 25.6.2013 г. Оборище СЕЧЕМЕКА Имот №007028 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5.117дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 36,80ЛВ. Акт за частна общинска собственост №2456/05.11.2014 год.
1589 19.7.2013 г. Поибрене ВЪРТЯШКАТА Имот №000095 -ПАСИЩЕ,МЕРА 58.006дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 301,60лв.
1590 19.7.2013 г. Поибрене МОМИН КЛАДЕНЕЦ Имот №003001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 72.289дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 347,00ЛВ
1591 19.7.2013 г. Поибрене Острия камък Имот №003004-ПАСИЩЕ,МЕРА 313.307дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 1629,20ЛВ.
1592 19.7.2013 г. Поибрене Острия камък Имот №010005 -ПАСИЩЕ,МЕРА 111.926дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 582,00ЛВ.
1593 19.7.2013 г. Поибрене ТРЕВНИ ДЯЛ Имот №011002 -ПАСИЩЕ,МЕРА 158.158дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 822,40ЛВ.
1594 19.7.2013 г. Поибрене ГОРЕН ДРЕНОВ РЪТ Имот №029002 -ПАСИЩЕ,МЕРА 100.572дка. Категория на земята - девета 482,70
1595 19.7.2013 г. Поибрене РАТУНСКА МОГИЛА Имот №044002 -ПАСИЩЕ,МЕРА 189.786дка. Категория на земята - девета 911,00лв.
1596 19.7.2013 г. Поибрене МОМИН КЛАДЕНЕЦ Имот №044005 -ПАСИЩЕ,МЕРА 173.442дка. Категория на земята - девета 901,90лв.
1597 19.7.2013 г. Поибрене КАРБОВЕЦ Имот №121001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 20.326дка. Категория на земята -десета(17.277), девета(3.049) 53,40лв.
1598 19.7.2013 г. Поибрене БАЛИДЖА Имот №121003 -ПАСИЩЕ,МЕРА 50.290дка. Категория на земята - девета(22,630),осма(27,660) 397,80лв.
1599 19.7.2013 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №059030 -ПАСИЩЕ,МЕРА 10.873дка. Категория на земята - девета 60,90лв.
1600 19.7.2013 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №123011 -ПАСИЩЕ,МЕРА 17.105дка. Категория на земята - девета 95,80лв.
1601 19.7.2013 г. Поибрене ГРОЗДЕВИЯ ПРЕСЛАП Имот №123019 -ПАСИЩЕ,МЕРА 120.605дка. Категория на земята - девета 771,90лв.
1602 19.7.2013 г. Поибрене КОРОДЕР Имот №135029 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 185.472дка. Категория на земята - девета 1187,00лв.
1603 19.7.2013 г. Поибрене КРЪСТА Имот №136005 -ПАСИЩЕ,МЕРА 158.869дка. Категория на земята - девета 826,10лв.
1604 19.7.2013 г. Поибрене ЧАКАРЛОВА КЛИСУРА Имот №136010-ПАСИЩЕ,МЕРА 4.284дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 24.00лв.
1605 19.7.2013 г. Поибрене ТУРЧОВА МОГИЛА Имот №140061 -ПАСИЩЕ,МЕРА 146.003дка. Категория на земята - девета 817,60лв.
1606 19.7.2013 г. Поибрене ТУРЧОВА МОГИЛА Имот №140065- ПАСИЩЕ,МЕРА 13.966дка. Категория на земята - девета 78,20лв.
1607 19.7.2013 г. Поибрене Тропевски бряг Имот №240006 -ПАСИЩЕ,МЕРА 30.888дка. Категория на земята - девета 197,70лв.
1608 19.7.2013 г. Поибрене Усойната Имот №240012 -ПАСИЩЕ,МЕРА 63.254дка. Категория на земята - девета 455,40лв.
1609 19.7.2013 г. Поибрене КИЧЕРА Имот №232020 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 47.907дка. Категория на земята - девета 306,60лв.
1610 19.7.2013 г. Поибрене КИЧЕРА Имот №232018 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 10.276дка. Категория на земята - девета 65,80лв.
1611 19.7.2013 г. Поибрене КИЧЕРА Имот №232017 -ПАСИЩЕ,МЕРА 14.772дка. Категория на земята - девета 106,40лв.
1612 19.7.2013 г. Поибрене ПИЛЕКОВА ОРНИЦА Имот №232005 -ПАСИЩЕ,МЕРА 19.563дка. Категория на земята - девета 125,20лв.
1613 19.7.2013 г. Поибрене ПИЛЕКОВА ОРНИЦА Имот №232003 -ПАСИЩЕ,МЕРА 7.432дка. Категория на земята - девета 53,50лв.
1614 19.7.2013 г. Поибрене ПИЛЕКОВА ОРНИЦА Имот №232002 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 9.422дка. Категория на земята - девета 67,80лв.
1615 19.7.2013 г. Поибрене СЛАТ.ПОЛЯНА Имот №158008- ПАСИЩЕ,МЕРА 103.096дка. Категория на земята - девета 659,80лв.
1616 19.7.2013 г. Поибрене БОРСКА ЧУКАРА Имот №158009 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 3.466дка. Категория на земята - девета 22,20лв.
1617 19.7.2013 г. Поибрене СЛАТИНСКА ПОЛЯНА Имот №158012 -ПАСИЩЕ,МЕРА 23.049дка. Категория на земята - девета 147,50лв.
1618 19.7.2013 г. Поибрене СЛАТИНСКА ПОЛЯНА Имот №158013 -ПАСИЩЕ,МЕРА 3.710дка. Категория на земята - девета 68,30лв.
1619 19.7.2013 г. Поибрене СЛАТИНСКА ПОЛЯНА Имот №158014 -ПАСИЩЕ,МЕРА 8.542дка. Категория на земята - девета 54,70лв.
1620 19.7.2013 г. Поибрене ПРОЗОРОКА Имот №249031 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 32.720дка. Категория на земята - девета 209,40лв.
1621 19.7.2013 г. Поибрене ПРОЗОРОКА Имот №249032 -ПАСИЩЕ,МЕРА 81.343дка. Категория на земята - девета 520,60лв.
1622 19.7.2013 г. Поибрене КОЗАРНИК Имот №090001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 3.220дка. Категория на земята - десета(0,644),девета(2,576) 15,80лв.
1623 19.7.2013 г. Поибрене КОЗАРНИК Имот №090006 -ПАСИЩЕ,МЕРА 16.296дка. Категория на земята - девета 91,30лв.
1624 19.7.2013 г. Поибрене КОЗАРНИК Имот №090008 -ПАСИЩЕ,МЕРА 4.135дка. Категория на земята -десета 8,70лв.
1625 19.7.2013 г. Поибрене КОЗАРНИК Имот №090010 -ПАСИЩЕ,МЕРА 15.003дка. Категория на земята - десета(14,253),девета(0,750) 34,10лв.
1626 19.7.2013 г. Поибрене КАРБОВЕЦ Имот №090015 -ПАСИЩЕ,МЕРА 16.823дка. Категория на земята - десета(11,776),девета(5,047) 53,00лв.
1627 19.7.2013 г. Поибрене КОЗАРНИК Имот №090017 -ПАСИЩЕ,МЕРА 15.626дка. Категория на земята - девета 87,50лв.
1628 19.7.2013 г. Поибрене КУШЛЕВА ПОЛЯНА Имот №250001 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 36.447дка. Категория на земята - девета 233,30лв.
1629 19.7.2013 г. Поибрене ТЪРНИЦАТА Имот №250003 -ПАСИЩЕ,МЕРА 11.965дка. Категория на земята - девета 76,60лв.
1630 19.7.2013 г. Поибрене СЛАТ.ПОЛЯНА Имот №158007 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.114дка. Категория на земята - девета 7,10лв.
1631 19.7.2013 г. Поибрене ШИРОКАТА ПЛОЧА Имот № 089027-ПАСИЩЕ,МЕРА 38.295дка. Категория на земята - десета(30,636),девета(7,659) 107,20лв.
1632 19.7.2013 г. Поибрене ЧЕРВЕНАТА ПЛОЧА Имот №089023 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 99.267дка. Категория на земята - десета(89,340),девета(9,927) 243,20лв.
1633 19.7.2013 г. Поибрене КОЗАРНИК Имот №090012 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 60.564 дка. Категория на земята - десета(24,225),девета(36,339) 254,40лв.
1634 19.7.2013 г. Поибрене КИЧЕРА Имот №229018 -ПАСИЩЕ,МЕРА 4.880дка. Категория на земята - девета 31,20лв.
1635 19.7.2013 г. Поибрене КИЧЕРА Имот №229020 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 34.129дка. Категория на земята - девета 245,70лв.
1636 19.7.2013 г. Поибрене КИЧЕРА Имот №229022 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 57.678дка. Категория на земята - девета 415,30лв.
1637 19.7.2013 г. Поибрене КИЧЕРА Имот №229024 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 14.244дка. Категория на земята - девета 91,20лв.
1638 19.7.2013 г. Поибрене КАБАТА Имот №218011-ПАСИЩЕ,МЕРА 324.918дка. Категория на земята - девета 2599,30лв.
1639 19.7.2013 г. Оборище "Без Местност" Имот №000613 -ПАСИЩЕ,МЕРА 21.226дка. Категория на земята - осма 237,70лв.
1640 19.7.2013 г. Оборище "Без Местност" Имот №000619 -ПАСИЩЕ,МЕРА 80.553дка. Категория на земята - девета 580,00лв.
1641 19.7.2013 г. Оборище Дългия рид Имот №000620 -ПАСИЩЕ,МЕРА 20.539дка. Категория на земята - девета 147,90лв.
1642 19.7.2013 г. Оборище Дългия рид Имот №000621 -ПАСИЩЕ,МЕРА 13.666дка. Категория на земята - девета 98,40лв.
1643 19.7.2013 г. Оборище "Без Местност" Имот №000666- ПАСИЩЕ,МЕРА 12.238дка. Категория на земята - девета 88,10лв.
1644 19.7.2013 г. Оборище "Без Местност" Имот №000753 -ПАСИЩЕ,МЕРА 113.599дка. Категория на земята - девета 727,00лв.
1645 19.7.2013 г. Оборище "Без Местност" Имот №001878 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 2.456дка. Категория на земята - девета 17,70лв.
1646 19.7.2013 г. Оборище КОКЛЮВИ НИВИ Имот №001880-ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 61.757дка. Категория на земята - девета 444,70ЛВ.
1647 19.7.2013 г. Оборище "Без Местност" Имот №002111 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5.868дка. Категория на земята - девета 35,20лв.
1648 19.7.2013 г. Оборище "Без Местност" Имот №002113-ПАСИЩЕ,МЕРА 6.733дка. Категория на земята - девета 40,40лв.
1649 19.7.2013 г. Оборище "Без Местност" Имот №004011 -ПАСИЩЕ,МЕРА 25.951дка. Категория на земята - девета 166,10лв.
1650 19.7.2013 г. Оборище ХВОЙНА Имот №006001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 179.156дка. Категория на земята - девета 1146,60лв.
1651 19.7.2013 г. Оборище ХВОЙНА Имот №006016 -ПАСИЩЕ,МЕРА 13.125дка. Категория на земята - девета 84,00лв.
1652 19.7.2013 г. Оборище ХВОЙНА Имот №006017 -ПАСИЩЕ,МЕРА 19.844дка. Категория на земята - девета 127,00лв.
1653 19.7.2013 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №059009 -ПАСИЩЕ,МЕРА 50.829дка. Категория на земята - девета 325,30лв.
1654 19.7.2013 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №059012 -ПАСИЩЕ,МЕРА 17.779дка. Категория на земята - девета 113,80лв.
1655 19.7.2013 г. Оборище ЮРУКОВ БУК Имот №022001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 28.866дка. Категория на земята - девета 207,80лв.
1656 19.7.2013 г. Оборище ЮРУКОВ БУК Имот №024030 -ПАСИЩЕ,МЕРА 12.146дка. Категория на земята - девета 77,70лв.
1657 19.7.2013 г. Оборище Гьола Имот №074026 -ПАСИЩЕ,МЕРА 21.247дка. Категория на земята - девета 153,00лв.
1658 19.7.2013 г. Оборище Гьола Имот №074030 -ПАСИЩЕ,МЕРА 14.110дка. Категория на земята - девета 101,60лв.
1659 19.7.2013 г. Оборище Гьола Имот №074034 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 4.067дка. Категория на земята - девета 29,30лв.
1660 19.7.2013 г. Оборище ИЛИНДЕН Имот №082042-ПАСИЩЕ,МЕРА 30.622дка. Категория на земята - девета 281,30лв.
1661 19.7.2013 г. Попинци Чукарите Имот №089001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 66.986дка. Категория на земята - девета 562,70лв.
1662 19.7.2013 г. Попинци Петровден Имот №092001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 24.350дка. Категория на земята - девета 224,00лв.
1663 19.7.2013 г. Попинци ДУРДУМСКА ВАДА Имот №092003 -ПАСИЩЕ,МЕРА 3.028дка. Категория на земята - девета 27,90лв.
1664 19.7.2013 г. Попинци Петровден Имот №093001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 52.132дка. Категория на земята - девета 479,76лв.
1665 19.7.2013 г. Попинци Срядна Могила Имот №153001 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 139.806дка. Категория на земята - девета 1006,60лв.
1666 19.7.2013 г. Попинци Срядна Могила Имот №153002 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 8.948дка. Категория на земята - девета 64,40лв.
1667 19.7.2013 г. Попинци Калена могила Имот №154001 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 25.494дка. Категория на земята - девета 183,60лв. Акт за частна общинска собственост №1712/26.07.2013 год.
1668 19.7.2013 г. Попинци Калена могила Имот №154002 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 15.178дка. Категория на земята - девета 109,30лв.
1669 19.7.2013 г. Попинци ОСТРАТА ЧУКАРА Имот №164001-ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 3.824дка. Категория на земята - шеста 110,10лв.
1670 19.7.2013 г. Попинци ОСТРАТА ЧУКАРА Имот №164003 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 1.277дка. Категория на земята - девета 9,20лв.
1671 19.7.2013 г. Попинци Боров дол Имот №164005 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 20.247дка. Категория на земята - девета 145,80лв.
1672 19.7.2013 г. Попинци Боров дол Имот №164006 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 6.642дка. Категория на земята - девета 47,80лв.
1673 19.7.2013 г. Попинци КУТЛЬОВА ДЪБРАВА Имот №166001 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 62.198дка. Категория на земята - девета 447,80лв.
1674 19.7.2013 г. Попинци Стрелешка река Имот №167001-ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 60.319 дка. Категория на земята - девета 434,30ЛВ.
1675 19.7.2013 г. Попинци Петровден Имот №169001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.870дка. Категория на земята - девета 17,20лв.
1676 19.7.2013 г. Попинци Петровден Имот №169004-ПАСИЩЕ,МЕРА 11.145дка. Категория на земята - девета 102,50лв.
1677 19.7.2013 г. Попинци Петровден Имот №170002 -ПАСИЩЕ,МЕРА 30.177дка. Категория на земята - девета 277,60ЛВ.
1678 19.7.2013 г. Попинци РЕКАТА Имот №206001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 22.676дка. Категория на земята - четвърта 1303,90лв.
1679 19.7.2013 г. Попинци Гуцал Имот №238013 -ПАСИЩЕ,МЕРА 9.218дка. Категория на земята - девета 77,40лв.
1680 19.7.2013 г. Попинци Гуцал Имот №239001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 32.930дка. Категория на земята - девета 303,00лв.
1681 19.7.2013 г. Попинци Гуцал Имот №240001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 10.012дка. Категория на земята - девета 84,10лв.
1682 19.7.2013 г. Попинци Гуцал Имот №249001-ПАСИЩЕ,МЕРА 39.467дка. Категория на земята - пета 1385,30лв.
1683 19.7.2013 г. Попинци Гуцал Имот №249005 -ПАСИЩЕ,МЕРА 19.264дка. Категория на земята - пета 676,20лв.
1684 19.7.2013 г. Попинци ТИЛЬОВЕЦ Имот №396001 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 74.516дка. Категория на земята - осма 834,60лв.
1685 19.7.2013 г. Попинци ТИЛЬОВЕЦ Имот №397001 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 371.413дка. Категория на земята - осма 4159,80лв.
1686 19.7.2013 г. Попинци ТИЛЬОВЕЦ Имот №398001 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 323.984дка. Категория на земята - осма 3628,60лв.
1687 19.7.2013 г. Попинци Чукарите Имот №705001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 322.075дка. Категория на земята - девета 2963,10лв.
1688 19.7.2013 г. Попинци РАТЕТО Имот №717002-ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 22.197дка. Категория на земята - осма 248,60лв.
1689 19.7.2013 г. Попинци РАТЕТО Имот №718009-ПАСИЩЕ,МЕРА 36.549 дка. Категория на земята - осма 409,30лв.
1690 19.7.2013 г. Попинци РАТЕТО Имот №718010 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 54.535дка. Категория на земята - осма 687,20лв.
1691 19.7.2013 г. Попинци Калена могила Имот №003001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 6.443дка. Категория на земята - девета 46,40лв.
1692 19.7.2013 г. Попинци Калена могила Имот №003002-ПАСИЩЕ,МЕРА 9.491дка. Категория на земята - девета 68,30лв.
1693 19.7.2013 г. Попинци Калена могила Имот №003003 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 470.817дка. Категория на земята - девета 3389,90лв.
1699 22.7.2013 г. Панагюрище Айкьов шумак Поземлен имот №55302.2.14 по ККР на гр.Панагюрище с площ 38843 кв.м. Трайно предназначение на територията:земеделска Начин на трайно ползване:пасище Категория на земята при неполивни условия-девета 310,70лв.
1700 22.7.2013 г. Панагюрище Айкьов шумак Поземлен имот №55302.2.96 по ККР на гр.Панагюрище с площ 71529 кв.м.Трайно предназначение на територията:земеделска.Начин на трайно ползване:Пасище.Категория на земята при неполивни условия-девета 629,50лв.
1701 22.7.2013 г. Панагюрище Поземлен имот с идентификатор №55302.2.267 по КККР на гр. Панагюрище с площ 167111 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория на земята при неполивни условия - Девета 310.70 лв.
1702 22.7.2013 г. Поибрене Кацата Имот №000096 - ПАСИЩЕ, МЕРА 284.534 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 1593.40 лв.
1703 22.7.2013 г. Поибрене Дренов рът Имот №029003 - ПАСИЩЕ, МЕРА 382.620 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 2142,70 лв.
1704 22.7.2013 г. Поибрене КРЪСТА Имот №062001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 284.534 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 3632.40 лв.
1705 22.7.2013 г. Поибрене Кацата Имот №062004 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 202.634 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 1053,70 лв.
1706 22.7.2013 г. Поибрене Кацата Имот №063001 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 188.757 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 1057,00 лв.
1707 22.7.2013 г. Поибрене КРЪСТА Имот №136020 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 279.969 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 1455,80 лв.
1708 24.7.2013 г. Панагюрище Мулей Поземлен имот с идентификатор №55302.55.350 по ККР на гр. Панагюрище с площ 980 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия - Девета 27.00 лв.
1718 2.9.2013 г. Панагюрище Братаница Поземлен имот с идентификатор №55302.85.19 по КККР на гр. Панагюрище с площ 131 282кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване:Депо за битови отпадъци (сметище) 535 630,60лв.
1965 19.2.2014 г. Елшица ОСТРИЦА Имот №000789 -ПАСИЩЕ,МЕРА 14.976дка. Категория на земята - осма 241,10ЛВ.
1966 19.2.2014 г. Елшица ОСТРИЦА Имот №000790 -ПАСИЩЕ,МЕРА 17.164дка. Категория на земята - осма 252,30ЛВ.
1980 19.2.2014 г. Оборище СТОЛЬОВ ДОЛ Имот №136005 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 5.678дка. Категория на земята - девета 162,90ЛВ.
1984 19.2.2014 г. Оборище СТОЛЬОВ ДОЛ Имот №147041 -ПАСИЩЕ,МЕРА 85.580дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 547,70ЛВ.
1985 19.2.2014 г. Оборище Гьола Имот №069024 -ПАСИЩЕ,МЕРА 149.041дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 1073.10ЛВ.
1987 21.2.2014 г. Поибрене ВИЗОВА ЧУКАРА Имот №075001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5.145дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 47,30ЛВ.
1988 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106012 -ПАСИЩЕ,МЕРА 22.303дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 142,70ЛВ
1989 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106013 -ПАСИЩЕ,МЕРА 3.207дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 20,50ЛВ.
1990 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106015 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.268дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 8,10ЛВ.
1991 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106014 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.121дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 7.20ЛВ.
1992 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106016 -ПАСИЩЕ,МЕРА 3.655дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 23,40ЛВ.
1993 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106018 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.004дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 6.40ЛВ.
1994 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106020- ПАСИЩЕ,МЕРА 0.677дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 4,30ЛВ.
1995 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106021 -ПАСИЩЕ,МЕРА 2.040дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 13,10ЛВ.
1996 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106022-ПАСИЩЕ,МЕРА 5.614дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 35,90ЛВ.
1997 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №106023 -ПАСИЩЕ,МЕРА 3.837дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 27,60ЛВ.
1998 21.2.2014 г. Оборище АЛЧАЦИТЕ Имот №107005 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 2.111дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 15,20ЛВ.
1999 21.2.2014 г. Оборище АЛЧАЦИТЕ Имот №107007 -ПАСИЩЕ,МЕРА 9.187дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 66,10ЛВ.
2000 21.2.2014 г. Оборище АЛЧАЦИТЕ Имот №107008 -ПАСИЩЕ,МЕРА 2.060дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 14,80ЛВ.
2001 21.2.2014 г. Оборище АЛЧАЦИТЕ Имот №107010 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5.137дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 37.00ЛВ.
2002 21.2.2014 г. Оборище АЛЧАЦИТЕ Имот №107011 -ПАСИЩЕ,МЕРА 26.958дка. Категория на земята - девета 39.70лв.
2003 21.2.2014 г. Оборище АЛЧАЦИТЕ Имот №107018 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 3.970дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 28.60ЛВ.
2004 21.2.2014 г. Оборище МРЪДНЕВИ НИВИ Имот №108003-ПАСИЩЕ,МЕРА 1.228дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 8.80ЛВ.
2005 21.2.2014 г. Оборище АЛЧАЦИТЕ Имот №107019-ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 4.238дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 30.50ЛВ.
2006 21.2.2014 г. Оборище МРЪДНЕВИ НИВИ Имот №108001 -ПАСИЩЕ,МЕРА 7.353дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 52.90ЛВ.
2007 21.2.2014 г. Оборище МРЪДНЕВИ НИВИ Имот №109031 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 14.938дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 107.60ЛВ.
2008 21.2.2014 г. Оборище МРЪДНЕВИ НИВИ Имот №109052 -ПАСИЩЕ,МЕРА 6.479дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 46.60ЛВ.
2009 21.2.2014 г. Оборище МРЪДНЕВИ НИВИ Имот №109064 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5.387дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 38.80ЛВ.
2010 21.2.2014 г. Оборище МРЪДНЕВИ НИВИ Имот №109060 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 43.792дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 315,30ЛВ.
2011 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №113019-ПАСИЩЕ,МЕРА 11.193дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 80.60ЛВ.
2012 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №113021- ПАСИЩЕ,МЕРА 5.375дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 38.70ЛВ.
2013 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №113025 -ПАСИЩЕ,МЕРА 20.576дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 148.10ЛВ.
2014 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №113028 -ПАСИЩЕ,МЕРА 17.569дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 126.50ЛВ.
2015 21.2.2014 г. Оборище ГОЛА МОГИЛА Имот №113030 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 2.894дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 20.80лв.
2016 21.2.2014 г. Оборище варника Имот №122003-ПАСИЩЕ,МЕРА 2.812дка. Категория на земята - осма 31.50ЛВ.
2017 21.2.2014 г. Оборище варника Имот №122005 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.936дка. Категория на земята - осма 21.70лв.
2018 21.2.2014 г. Оборище варника Имот №122007 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.053дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 6.70ЛВ.
2019 21.2.2014 г. Оборище варника Имот №122013 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5.288дка. Категория на земята - осма 59.20лв.
2020 21.2.2014 г. Оборище варника Имот №122014 -ПАСИЩЕ,МЕРА 14.196дка. Категория на земята - осма 159.00ЛВ.
2021 21.2.2014 г. Оборище варника Имот №122017 -ПАСИЩЕ,МЕРА 2.648дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 19.90лв.
2022 21.2.2014 г. Оборище варника Имот №122025 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.265дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 16.90лв.
2023 21.2.2014 г. Оборище варника Имот №124025 -ПАСИЩЕ,МЕРА 4.902дка. Категория на земята - осма 31.40ЛВ.
2024 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126026 -ПАСИЩЕ,МЕРА 12.074дка. Категория на земята - осма 152.10ЛВ.
2025 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126027 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.228дка. Категория на земята - осма 15.50ЛВ.
2026 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126031 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.389дка. Категория на земята - осма 17.50ЛВ.
2027 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126046 -ПАСИЩЕ,МЕРА 0.953дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 6.90ЛВ.
2028 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126048 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.313дка. Категория на земята - девета 6.90ЛВ.
2029 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126049 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1.266дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 9.50ЛВ.
2030 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126050 -ПАСИЩЕ,МЕРА 7.795дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 56.10ЛВ.
2031 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126062 -ПАСИЩЕ,МЕРА 7.008дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 50.50ЛВ.
2032 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126064-ПАСИЩЕ,МЕРА 2.111дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 15.20ЛВ.
2033 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126065 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5.574дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 40.10ЛВ.
2034 24.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126067- ПАСИЩЕ,МЕРА 3.607дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 26.00ЛВ.
2035 24.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126071 -ПАСИЩЕ,МЕРА 15.515дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 111.70ЛВ.
2037 24.2.2014 г. Оборище ВУЛЕВ АЛЧАК Имот №128010 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 4.898дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 31.30ЛВ.
2038 24.2.2014 г. Оборище ВУЛЕВ АЛЧАК Имот №128016 -ПАСИЩЕ,МЕРА 2.418дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 15.50ЛВ.
2039 24.2.2014 г. Оборище ВУЛЕВ АЛЧАК Имот №129006 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 5.122дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 32.80лв.
2040 24.2.2014 г. Оборище ВУЛЕВ АЛЧАК Имот №129006 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 5.122дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 32.80лв.
2041 24.2.2014 г. Оборище ВУЛЕВ АЛЧАК Имот №129028 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2.998 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 19.20 лв.
2042 24.2.2014 г. Оборище СИМОНОВЕЦ Имот №130001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 4.539 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 29.00 лв.
2043 24.2.2014 г. Оборище СИМОНОВЕЦ Имот №130008 - ПАСИЩЕ, МЕРА 11.831 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 75.70 лв.
2044 24.2.2014 г. Оборище МЛАДИЦИ Имот №133001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 15.796 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 101.10 лв.
2045 24.2.2014 г. Оборище МЛАДИЦИ Имот №133006 - ПАСИЩЕ, МЕРА 4.450 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 28.50 лв.
2046 24.2.2014 г. Оборище МЛАДИЦИ Имот №133007 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1.659 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 10.60 лв.
2047 24.2.2014 г. Оборище СТАЙКОВА ПРИСОЯ Имот №134001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2.063 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 13.20 лв.
2048 24.2.2014 г. Оборище СТАЙКОВА ПРИСОЯ Имот №134003 - ПАСИЩЕ, МЕРА 25.529 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 163.40 лв.
2049 24.2.2014 г. Оборище СТАЙКОВА ПРИСОЯ Имот №134026 - ПАСИЩЕ, МЕРА 11.735 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 75.10 лв.
2050 24.2.2014 г. Оборище СТАЙКОВА ПРИСОЯ Имот №134038 - ПАСИЩЕ, МЕРА 18.278 дка. Категория на земята - ОСМА 204.70 лв.
2051 24.2.2014 г. Оборище СТАЙКОВА ПРИСОЯ Имот №134040 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 8.044 дка. Категория на земята - ОСМА 90.10 лв.
2052 24.2.2014 г. Оборище СТАЙКОВА ПРИСОЯ Имот №134050 - ПАСИЩЕ, МЕРА 0.736 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 4.70 лв.
2053 24.2.2014 г. Оборище СТАЙКОВА ПРИСОЯ Имот №134056 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 7.981 дка. Категория на земята - ОСМА 89.40 лв.
2054 24.2.2014 г. Оборище СТОЛЬОВА ЧУКАРА Имот №137001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 6.732 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 43.10 лв.
2055 24.2.2014 г. Оборище СТОЛЬОВ ДОЛ/МУХОВСКИ Имот №138017 - ПАСИЩЕ, МЕРА 10.657 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 68.20 лв.
2056 24.2.2014 г. Оборище СТОЛЬОВ ДОЛ/МУХОВСКИ Имот №138038 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 12.226 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 78.20 лв.
2057 24.2.2014 г. Оборище мазневи ниви Имот №139029 - ПАСИЩЕ, МЕРА 5.535 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 35.40 лв.
2058 24.2.2014 г. Оборище СТАЙКОВА ПРЕСОЯ Имот №141025 - ПАСИЩЕ, МЕРА 10.899 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 69.80 лв.
2059 24.2.2014 г. Оборище МЛАДИЦИТЕ Имот №143011 - ПАСИЩЕ, МЕРА 8.231 дка. Категория на земята - ОСМА 92.20 лв.
2060 24.2.2014 г. Оборище МЛАДИЦИ Имот №143017 - ПАСИЩЕ, МЕРА 4.634 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 29.70 лв.
2061 24.2.2014 г. Оборище СЕЛИЩЕТО Имот №144001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 8.105 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 51.90 лв.
2062 24.2.2014 г. Оборище СЕЛИЩЕТО Имот №144002 - ПАСИЩЕ, МЕРА 11.077 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 70.90 лв.
2063 24.2.2014 г. Оборище СЕЛИЩЕТО Имот №144026 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1.675 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 51.90 лв.
2064 24.2.2014 г. Оборище СЕЛИЩЕТО Имот №144031 - ПАСИЩЕ, МЕРА 9.266 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 59.30 лв.
2065 24.2.2014 г. Оборище СЕЛИЩЕТО Имот №144035 - ПАСИЩЕ, МЕРА 3.933 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 25.20 лв.
2066 24.2.2014 г. Оборище Клопска поляна Имот №145001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2.255 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 19.80 лв.
2067 24.2.2014 г. Оборище Клопска поляна Имот №145049 - ПАСИЩЕ, МЕРА 5.911 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 47.30 лв.
2068 24.2.2014 г. Оборище Клопска поляна Имот №145053 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2.354 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 18.80 лв.
2069 24.2.2014 г. Оборище Клопска поляна Имот №145055 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1.515 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 12.10 лв.
2070 24.2.2014 г. Оборище Клопска поляна Имот №145070 - ПАСИЩЕ, МЕРА 3.457 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 27.70 лв.
2071 24.2.2014 г. Оборище ВУЛЕВ АЛЧАК Имот №146001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2.998 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 18.60 лв.
2072 24.2.2014 г. Оборище ВУЛЕВ АЛЧАК Имот №146018 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1.560 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 10.00 лв.
2073 25.2.2014 г. Поибрене МАЧУКОВЕЦ Имот №006007 - ПАСИЩЕ, МЕРА 39.726 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 222.50 лв.
2074 25.2.2014 г. Поибрене ТИКЛАТА Имот №006014 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 11.529 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 64.60 лв.
2075 25.2.2014 г. Поибрене ТЕТЕРКЬОВ РЪТ Имот №028014 - ПАСИЩЕ, МЕРА 40.960 дка. Категория на земята - ДЕВЕТА 229.40 лв.
2076 25.2.2014 г. Поибрене ТИКЛАТА Имот №028027 - ПАСИЩЕ,МЕРА 22,597 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 126,50 лв.
2077 25.2.2014 г. Поибрене Присойката Имот №028038 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 11,912 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 66,70 лв.
2078 25.2.2014 г. Поибрене Присойката Имот №028040 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 2,650 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 14,80 лв.
2079 25.2.2014 г. Поибрене ТИКЛАТА Имот №028043 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 9,533дка Категория на земята - ДЕВЕТА 53,40 лв.
2080 25.2.2014 г. Поибрене "ЛИВАДЕЖКИ РИД" Имот №047021 - ПАСИЩЕ,МЕРА 10,915 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 69,90 лв.
2081 25.2.2014 г. Поибрене "ЛИВАДЕЖКИ РИД" Имот №047026 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 34,765 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 222,50 лв.
2082 25.2.2014 г. Поибрене "ОРЛЯКА" Имот №047032 - ПАСИЩЕ,МЕРА 30,723 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 196,60 лв.
2083 25.2.2014 г. Поибрене Шишман Имот №047038 -ПАСИЩЕ,МЕРА 31,586 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 202,20 лв
2084 25.2.2014 г. Поибрене Шишман Имот №047041 - ПАСИЩЕ,МЕРА 15,583 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 99,70лв.
2085 25.2.2014 г. Поибрене "ОСЕНОВ ДОЛ" Имот №049014 -ПАСИЩЕ,МЕРА 51,715 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 372,30 лв.
2086 25.2.2014 г. Поибрене Валога Имот №063068 - ПАСИЩЕ,МЕРА 28,337 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 158,70 лв.
2087 26.5.2015 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №063072 - ПАСИЩЕ,МЕРА 5,274 дка категория на земята - ДЕВЕТА 33,80 лв.
2088 25.2.2014 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №063075 - ПАСИЩЕ,МЕРА 53,432 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 299,20 лв.
2089 25.2.2014 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №063076 - ПАСИЩЕ, МЕРА 3,107 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 19,90 лв.
2090 25.2.2014 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №063077 - ПАСИЩЕ,МЕРА 2,157 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 12,10 лв.
2091 25.2.2014 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №063079 - ПАСИЩЕ,МЕРА 1,733 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 9,70лв.
2092 25.2.2014 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №063080 - ПАСИЩЕ,МЕРА 6,228 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 34,90 лв.
2093 25.2.2014 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №063082 - ПАСИЩЕ,МЕРА 19,555 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 109,50 лв.
2094 5.2.2014 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №063084 - ПАСИЩЕ, МЕРА - 6,699 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 37,50 лв.
2095 25.2.2014 г. Поибрене Валога Имот №063092 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2,997 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 16,80 лв.
2096 25.2.2014 г. Поибрене Валога Имот №063094 - ПАСИЩЕ,МЕРА 11,495 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 64,40 лв.
2097 25.2.2014 г. Поибрене Валога Имот №063096 - ПАСИЩЕ, МЕРА 4,976 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 27,90 ЛВ.
2098 25.2.2014 г. Поибрене Шишман Имот №066064 - ПАСИЩЕ, МЕРА 21,902 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 122,70 лв.
2099 25.2.2014 г. Поибрене "РАВНИШКА МОГИЛА" Имот №066071 - ПАСИЩЕ,МЕРА 3,131 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 17,50 лв.
2100 25.2.2014 г. Поибрене Шишман Имот № 067002 - ПАСИЩЕ, МЕРА 15,380 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 86,10 лв.
2101 25.2.2014 г. Поибрене "ОРЛЯКА" Имот №067015 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 24,880 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 139,30лв.
2102 25.2.2014 г. Поибрене Шишман Имот №068001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1,606 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 9,00
2103 25.2.2014 г. Поибрене Шишман Имот №068003 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 30,808 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 197,20лв.
2104 25.2.2014 г. Поибрене Шишман Имот №068006 - ПАСИЩЕ, МЕРА 54,232 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 347,10 лв.
2105 25.2.2014 г. Поибрене Щетините Имот №068010 - ПАСИЩЕ, МЕРА 26,183 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 167,60 лв.
2106 25.2.2014 г. Поибрене "РЕВИШКИ ПЪТ" Имот №093014 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 13,324 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 74,60 лв.
2107 25.2.2014 г. Поибрене "ТРЪНА" Имот №094001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 8,168 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 45,70 лв.
2108 25.2.2014 г. Поибрене "ТРЪНА" Имот №094003 - ПАСИЩЕ, МЕРА 20,548 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 115,10 лв.
2109 25.2.2014 г. Поибрене Гроба Имот №094005 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 14,093 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 78,90 лв.
2110 25.2.2014 г. Поибрене Гроба Имот №094011 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 29,023 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 162,50 лв.
2111 25.2.2014 г. Поибрене Гроба Имот №094016 - ПАСИЩЕ, МЕРА 10,287 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 57,60лв.
2112 25.2.2014 г. Поибрене Дряна Имот №095002 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1,562 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 8,70лв.
2113 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095009 ПАСИЩЕ, МЕРА 2,954 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 16,50 лв.
2114 25.2.2014 г. Поибрене "ЯРКОВА РЪТЛИНА" Имот №095011 ПАСИЩЕ, МЕРА 5,955 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 33,30 лв.
2115 25.2.2014 г. Поибрене "КАЛИНОВО ПРИСОЕ" Имот №095016 ПАСИЩЕ, МЕРА 31,838 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 178,30 лв.
2116 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095021 - ПАСИЩЕ, МЕРА 6,407 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 35,90 лв.
2117 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095023 - ПАСИЩЕ,МЕРА 18,973 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 106,20 лв.
2118 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095030 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1,904 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 10,70 лв.
2119 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095031 - ПАСИЩЕ, МЕРА 21,337 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 119,50 лв.
2120 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095033 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2,541 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 14,20 лв.
2121 25.2.2014 г. Поибрене "БАВНКОВ ВАЛОГ" Имот №095034 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1,424 дка категория на земята - ДЕВЕТА 8,00 лв.
2122 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095035 - ПАСИЩЕ,МЕРА 16,467 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 92,20 лв.
2123 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095040 - ПАСИЩЕ, МЕРА 0,368 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 2,10 лв.
2124 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095042 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1,125 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 6,30 лв.
2125 25.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №095044 - ПАСИЩЕ, МЕРА 28,937 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 162,00 лв.
2126 26.2.2014 г. Поибрене "ХАЛАЧОВЕЦ" Имот 095063 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 60,394 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 338,20 лв.
2127 26.2.2014 г. Поибрене "ЯРКОВО БИЛО" Имот №095065 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1,458 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 8,20лв.
2128 26.2.2014 г. Поибрене "ЯРКОВО БИЛО" Имот №095067 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1,373 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 7,70 лв.
2129 26.2.2014 г. Поибрене "ХАЛАЧОВЕЦ" Имот №095079 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 1,073 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 6,00 лв.
2130 26.2.2014 г. Поибрене БАБИН КЛАДЕНЕЦ Имот №096002 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 1,444 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 9,20 лв.
2131 26.2.2014 г. Поибрене БАБИН КЛАДЕНЕЦ Имот №097001 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 27,869 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 178,40 лв.
2132 26.2.2014 г. Поибрене БАБИН КЛАДЕНЕЦ Имот №097003 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 3,803 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 24,30 лв.
2133 26.2.2014 г. Поибрене "АЛЕКСОВЕЦ" Имот №098004 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1,509 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 9,70 лв.
2134 26.2.2014 г. Поибрене "БАЛЧОВА МАХАЛА" Имот №098014 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2,760 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 17,70 лв.
2135 26.2.2014 г. Поибрене "БАЛЧОВА МАХАЛА" Имот №098017 - ПАСИЩЕ, МЕРА 3,838 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 24,60 лв.
2136 26.2.2014 г. Поибрене "ПРИ КОЛИБАТА" Имот №099002 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2,621 дка Категроия на земята - ДЕВЕТА 16,80 лв.
2137 26.2.2014 г. Поибрене БАБИН КЛАДЕНЕЦ Имот №100002 - ПАСИЩЕ, МЕРА 4,806 лв. Категория на земята - ДЕВЕТА 26,90 лв.
2138 26.2.2014 г. Поибрене БАБИН КЛАДЕНЕЦ Имот №100004 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 31,794 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 178,00 лв.
2139 26.2.2014 г. Поибрене "МИТНИЦА" Имот №133030 -ПАСИЩЕ, МЕРА 1,465 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 12,30 лв.
2140 26.2.2014 г. Поибрене "СТРУНКЬОВЕЦ" Имот №138003 - ПАСИЩЕ, МЕРА 32,916 дка Категроия на земята - ДЕВЕТА 210,70 лв.
2141 26.2.2014 г. Поибрене "ФЕРКОВА ЧУКАРА" Имот №138006 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 12,071 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 77,30 лв.
2142 26.2.2014 г. Поибрене "ХАЛАЧОВЕЦ" Имот №138009 - ПАСИЩЕ, МЕРА 4,545 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 32,70 лв.
2143 26.2.2014 г. Поибрене "БОЩИЦА" Имот №138030 - ПАСИЩЕ,МЕРА 14,257 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 79,80 лв.
2144 26.2.2014 г. Поибрене ИЛЬОВО ОРНИЧЕ Имот № 197033 -ПАСИЩЕ,МЕРА 1,843 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 67,10 лв.
2145 27.2.2014 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №139001 - ПАСИЩЕ, МЕРА 60,949 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 341,30
2146 26.2.2014 г. Поибрене ИЛЬОВО ОРНИЧЕ Имот №197036 - ПАСИЩЕ, МЕРА 11,982 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 10,30 лв.
2147 26.2.2014 г. Поибрене ИЛЬОВО ОРНИЧЕ Имот №197037 -ПАСИЩЕ, МЕРА 27.514дка Категория на земята - ДЕВЕТА 154,10 лв.
2148 27.2.2014 г. Поибрене БОБКОВА ПОЛЯНА Имот №139005 -ПАСИЩЕ,МЕРА 11,219 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 62,80 лв.
2149 27.2.2014 г. Поибрене "КАРАДАШНИЦА Имот №139008 - ПАСИЩЕ, МЕРА 5,837 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 57,20 лв.
2150 27.2.2014 г. Поибрене "РЕВИШКИ ПРЯСЛОП" Имот №140002 - ПАСИЩЕ,МЕРА 17,380 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 97,30 лв.
2151 27.2.2014 г. Поибрене "АЛЕКСОВЕЦ" Имот №140043 -ПАСИЩЕ,МЕРА 10,500 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 58,80 лв.
2152 27.2.2014 г. Поибрене "БАВНКОВ ВАЛОГ" Имот №140054 -ПАСИЩЕ, МЕРА 1,486 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 14,60 лв.
2153 27.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №140059 - ПАСИЩЕ,МЕРА 3,825 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 21,40 лв.
2156 27.2.2014 г. Поибрене "ЯРКОВА РЪТЛИНА" Имот №140070 - ПАСИЩЕ,МЕРА 5,898 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 33,00 лв.
2157 27.2.2014 г. Поибрене "ЯРКОВА РЪТЛИНА" Имот №140072 -ПАСИЩЕ,МЕРА 3,562 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 19,90 лв.
2158 27.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №140073 - ПАСИЩЕ,МЕРА 12,578 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 70,40 лв.
2159 27.2.2014 г. Поибрене Банков валог Имот №140076 - ПАСИЩЕ,МЕРА 14.857 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 83,20 лв.
2160 27.2.2014 г. Поибрене "САРАДЖОВО ТОРИЩЕ" Имот №140077 - ПАСИЩЕ,МЕРА 26,684 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 170,80 лв.
2161 27.2.2014 г. Поибрене "ФЕРКОВА ЧУКАРА" Имот №160006 - ПАСИЩЕ,МЕРА 7,405 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 47,40 лв.
2162 27.2.2014 г. Поибрене "ТРЕНЧОВИЦА" Имот № 162002 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 12,390 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 79,30 лв.
2163 27.2.2014 г. Поибрене "МАХ. ХАЛАЧОВЕЦ" Имот №162012 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 9,097 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 58,20 лв.
2164 27.2.2014 г. Поибрене "ГЕОРГЬОВДЕН" Имот №171005 -ПАСИЩЕ,МЕРА 9,450 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 79,40 лв.
2165 27.2.2014 г. Поибрене "ГЕОРГЬОВДЕН" Имот №171006 -ПАСИЩЕ,МЕРА 6,482 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 54,40 лв.
2166 27.2.2014 г. Поибрене "ГЕОРГЬОВДЕН" Имот №171008 -ПАСИЩЕ,МЕРА 12,231 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 102,70 лв.
2167 27.2.2014 г. Поибрене "ДРУЖКОВА ПОЛЯНА" Имот №180008 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 2,954 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 21,30 лв.
2168 27.2.2014 г. Поибрене "ШИНОВ ДОЛ" Имот №180011 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 102,210 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 654,10 лв.
2169 27.2.2014 г. Поибрене ДРУЖКОВ РЪТ Имот №180015 - ПАСИЩЕ, МЕРА 3,585 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 22,90 лв.
2170 27.2.2014 г. Поибрене ДРУЖКОВ РЪТ Имот №180022 -ПАСИЩЕ,МЕРА 4,355 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 27,90 лв.
2171 28.2.2014 г. Поибрене "НАЙДЕНОВЦИ" Имот №219017 -ПАСИЩЕ,МЕРА 8,266 дка Категория на земята -ДЕВЕТА 52,90 лв.
2172 28.2.2014 г. Поибрене МУХОВСКО ПАРЧЕ Имот №229013 - ПАСИЩЕ,МЕРА 3,359 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 18,80 лв.
2177 28.2.2014 г. Поибрене КИЧЕРА Имот №231007 -ПАСИЩЕ,МЕРА 4,612 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 25,80
2184 28.2.2014 г. Поибрене Чуканова могила Имот №235006 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 6,988 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 44,70 лв.
2185 28.2.2014 г. Поибрене Чуканова могила Имот №236001 - ПАСИЩЕ,МЕРА 7,221 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 52,00 лв.
2186 28.2.2014 г. Поибрене Чуканова могила Имот № 236004 - ПАСИЩЕ,МЕРА 11,512 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 73,70 лв.
2187 28.2.2014 г. Поибрене "ТАГАРЕВИЦА" Имот №236007 -ПАСИЩЕ, МЕРА 4,332 дка категория на земята - ДЕВЕТА 24,30 лв.
2188 28.2.2014 г. Поибрене "ДРАЖОВА МОГИЛА" Имот №236016 -ПАСИЩЕ,МЕРА 2,240 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 12,50 лв.
2189 28.2.2014 г. Поибрене "ДРАЖОВА МОГИЛА" Имот №236018 - ПАСИЩЕ,МЕРА 3,665 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 12,50 лв.
2190 28.2.2014 г. Поибрене "БОЕВ ПРЯСЛОП" Имот №237002 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5,417 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 30,30 лв.
2191 28.2.2014 г. Поибрене Тропевски бряг Имот №238013 -ПАСИЩЕ,МЕРА 18,843 дка категория на земята -ДЕВЕТА 105,50 лв.
2192 28.2.2014 г. Поибрене Тропевски бряг Имот №238027 -ПАСИЩЕ,МЕРА 9,829 дка категория на земята -ДЕВЕТА 55,00 лв.
2193 28.2.2014 г. Поибрене Тропев рът Имот №238037 - ПАСИЩЕ,МЕРА 32,545 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 182,30 лв.
2194 28.2.2014 г. Поибрене САДИНАКА Имот №239009 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 2,019 дка категория на земята -ДЕВЕТА 12,50 лв.
2195 21.2.2014 г. Оборище ЧЕРНОКОЖИЦА Имот №126030 - ПАСИЩЕ, МЕРА 1,474 дка категория на земята -ОСМА 18,60 лв.
2196 4.3.2014 г. Поибрене ДРУЖКОВ РЪТ Имот №180027 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 14,718 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 94,20 лв
2197 4.3.2014 г. Поибрене ДРУЖКОВ РЪТ Имот №180028 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 29,412 дка категория на земята - ДЕВЕТА 188,20 ЛВ.
2198 4.3.2014 г. Поибрене ДРУЖКОВ РЪТ Имот №180030 - ПАСИЩЕ,МЕРА 10,837 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 78,00 лв.
2199 4.3.2014 г. Поибрене "ПЕСОВЕЦ" Имот №180032 - ПАСИЩЕ, МЕРА 7,324 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 52,70 лв.
2200 4.3.2014 г. Поибрене "ЧИНКОВ САЛКЪМ" Имот №180037 - ПИСИЩЕ,МЕРА 5,377 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 38,70 лв.
2201 4.3.2014 г. Поибрене ДРУЖКОВ РЪТ Имот №180039 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 122,852дка категория на земята - ДЕВЕТА 884,50лв.
2202 4.3.2014 г. Поибрене ГОЛАША Имот №181002 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 4,033 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 29,00лв.
2203 4.3.2014 г. Поибрене "ТРИ ОРНИЦИ" Имот №187018 - ПАСИЩЕ, МЕРА 13,363 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 96,20лв.
2204 4.3.2014 г. Поибрене "ТРИ ОРНИЦИ" Имот №187021 - ПАСИЩЕ, МЕРА 11,838 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 85,20лв.
2205 4.3.2014 г. Поибрене Градището Имот №187022 - ПАСИЩЕ, МЕРА 6,972 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 50,20лв.
2206 4.3.2014 г. Поибрене "КУРИЛСКИ ОРНИЦИ" Имот №187026 -ПАСИЩЕ, МЕРА 16,078 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 102,90лв.
2207 4.3.2014 г. Поибрене Курил Имот №187029 -ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 28,750 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 207,00лв.
2208 4.3.2014 г. Поибрене Градището Имот №191031 -ПАСИЩЕ,МЕРА 5,072 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 32,50 лв.
2209 4.3.2014 г. Поибрене Градището Имот №191034 ПАСИЩЕ, МЕРА 20,984 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 134,30 лв.
2210 4.3.2014 г. Поибрене Градището Имот №191039- ПАСИЩЕ, МЕРА 23,533 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 150,60лв.
2211 4.3.2014 г. Поибрене Курил Имот №191049 - ПАСИЩЕ, МЕРА 22,446 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 143,70 лв.
2212 4.3.2014 г. Поибрене Курил Имот №191051 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 3,350 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 21,40лв.
2213 4.3.2014 г. Поибрене Курил Имот №191054 - ПАСИЩЕ,МЕРА 15,288 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 97,80лв.
2214 4.3.2014 г. Поибрене Курил Имот №191059 - ПАСИЩЕ, МЕРА 26,546 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 169,90 лв.
2215 4.3.2014 г. Поибрене Курил Имот №191070 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 3,802 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 24,30
2216 4.3.2014 г. Поибрене Вонещец Имот №192049 - ПАСИЩЕ, МЕРА 24,930дка Категория на земята - ДЕВЕТА 209,40лв.
2217 4.3.2014 г. Поибрене Вонещец Имот № 192050 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 5,469 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 45,90лв.
2218 5.3.2014 г. Поибрене "ЧУКАРАТА" Имот №193016 - ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 46,072 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 258,00лв.
2219 5.3.2014 г. Поибрене "ЧУКАРАТА" Имот №193018- ПАСИЩЕ С ХРАСТИ 62,706 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 351,20 лв.
2220 5.3.2014 г. Поибрене "ЧУКАРАТА" Имот №193020 - ПАСИЩЕ, МЕРА 2,729 дка Категория на земята - ДЕВЕТА 15,30ЛВ.
2221 5.3.2014 г. Поибрене "ЧУКАРАТА" Имот №193021 - ПАСИЩЕ, МЕРА 3,738 дка Категория на земята - ДЕВАТА 20,90 лв.
2222