одобрен

Регистър на социалните институти и услуги в община Джебел

Уникален идентификатор:  916f5819-13b0-43d7-a722-b7cb530e9ca9

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 14:07:56
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 14:07:56

Социални заведения

Разкрит

Капацитет

Дейност

1 Център за обществена подкрепа, адрес: гр.Джебел ул. "Тракия" № 9, тел.03632/8858, e-mail: cop_dzhebel@abv.bg, Директор - Фирдес Мехмед Разкрит - 2012 г., делегирана от държавата дейност. 25 Комплекс от соц. услуги за деца в риск и техните семейства, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училището, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умение за самостоятелен живот и соц. Интеграция на деца от институции. Консултиране и подкрепа на семейства в риск и на деца с противообществени прояви.