Набор от данни:  Бюджет 2019 г.

одобрен

Бюджет 2019 г.

Уникален идентификатор:  936e2b02-b0fa-417b-a88c-6ca39aae3533

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-02-11 16:26:57
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:03:00
  • Последно променил: migrate_data
за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)
код : 7315
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
Бланка версия 1.01 от 2019г.
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 държавни дейности местни дейности
0 1 ¦ 01-00 0 900 01-01 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения x x 01-02 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. x x 01-03 окончателен годишен ( патентен ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници x 900 01-08 окончателен данък върху приходите от лихви по банкови сметки на физическите лица x x
01-09 окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ x x
02-00 0 0 02-01 корпоративен данък от нефинансови предприятия x x 02-02 корпоративен данък от финансови институции x x 02-03 корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел x x 02-04 корпоративен данък от застрахователни дружества x x
04-00 0 0
04-01 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица x x 04-02 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия x x
04-03 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестрани юридически лица x x
04-04 данък върху доходите на чуждестранни юридически лица x x 04-11 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица x x 08-00 0 0 08-01 вноски за работници и служители от работодатели x x 08-02 вноски от работници и служители (лична вноска) x x 08-04 вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) x x 08-09 вноски за други категории осигурени лица x x 08-11 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 08-12 вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица x x 08-14 вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) x x 10-00 0 0 10-01 здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели x x 10-02 здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска) x x
10-04 здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) x x 10-07 здравно-осигур.вноски за други категории осигурени лица x x 13-00 0 133 500 13-01 данък върху недвижими имоти x 40 000 13-02 данък върху наследствата x 13-03 данък върху превозните средства x 75 000 13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин x 18 000 13-08 туристически данък x 500 14-00 0 0 14-01 данък върху добавената стойност при сделки в страната x x 14-02 данък върху добавената стойност при внос x x 15-00 0 0 15-01 акциз при сделки в страната x x 15-02 акциз при внос x x 16-00 x x 17-00 0 0 17-01 данък върху представителните разходи x x 17-02 данък върху разходи, предоставяни в натура x x 17-03 данък върху разходите за превозни средства x x 17-06 окончателни данъци върху залози за хазартни игри и хазартни съоръжения x x 17-07 данък върху дейността от опериране на кораби x x 17-09 данък върху приходите на бюджетните предприятия x x
Бюджет
Здравно-осигурителни вноски
Имуществени и други местни данъци :
Данък върху добавената стойност
Акцизи
Данък върху застрахователните премииДруги данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Мирково
Мирково
Данък върху доходите на физически лица:
Корпоративен данък:
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:
Осигурителни вноски

19-00 x x 20-00 x 24-00 16 000 90 950 24-01 вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции x 24-03 превишение на приходите над разходите на БНБ x x 24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция -9 000 24-05 приходи от наеми на имущество 39 950 24-06 приходи от наеми на земя 16 000 60 000 24-07 приходи от дивиденти 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 24-09 приходи от лихви по срочни депозити 24-10 приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина 24-12 приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг x x 24-13 приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа x
24-15 приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица x
24-17 приходи от лихви по заеми, предоставени на бюджетни организации x 24-18 лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-) x 24-19 приходи от други лихви 25-00 0 0 25-01 такси за административни и други услуги и дейности x 25-02 такси и лицензии с данъчен характер x 26-00 x x 27-00 0 428 850 27-01 за ползване на детски градини x 7 000 27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването x 27-03 за ползване на лагери и други по социалния отдих x 27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги x 35 000 27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. x 600 27-06 за ползване на полудневни детски градини x 27-07 за битови отпадъци x 355 000 27-08 за ползване на общежития и други по образованието 27-10 за технически услуги 25 000 27-11 за административни услуги 6 000 27-15 за откупуване на гробни места x 27-17 за притежаване на куче x 100 27-29 други общински такси 150 28-00 0 10 000
28-01 конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи
28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 10 000 36-00 0 310 000
36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)
36-05 прехвърлени/възстановени акумулирани средства от осигурителни вноски x x
36-08 вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО" x x
36-10 приходи от други вноски 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА 36-12 получени други застрахователни обезщетения 36-18 коректив за касови постъпления (-/+) 36-19 други неданъчни приходи 310 000 37-00 0 0 37-01 внесен ДДС (-) 37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) 37-09 внесени други данъци ,такси и вноски върху продажбите (-) 40-00 0 10 000 40-21 постъпления от продажба на компютри и хардуер 40-22 постъпления от продажба на сгради 40-23 постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения 40-24 постъпления от продажба на транспортни средства 40-25 постъпления от продажба на стопански инвентар 40-26 постъпления от продажба на инфраструктурни обекти 40-29 постъпления от продажба на други ДМА 40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 40-39 постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове 40-40 постъпления от продажба на земя 10 000 40-72 постъпления от продажба на земеделска продукция 41-00 x 1 950 000 42-00 x x 45-00 0 0 45-01 текущи помощи и дарения от страната 45-03 капиталови помощи и дарения от страната 46-00 0 0 46-10 текущи помощи и дарения от Европейския съюз 46-20 капиталови помощи и дарения от Европейския съюз 46-30 текущи помощи и дарения от други държави 46-40 капиталови помощи и дарения от други държави 46-50 текущи помощи и дарения от други международни организации 46-60 капиталови помощи и дарения от други международни организации 46-70 други текущи помощи и дарения от чужбина 46-80 други капиталови помощи и дарения от чужбина 47-00 0 0
47-43 получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми
47-44 получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни и други програми
47-45 получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми
47-49 получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни и други програми
47-51 получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни и други програми
47-52 получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни и други програми
Приходи и доходи от собственостДруги данъциМита и митнически такси:
Приходи от концесии
Помощи и дарения от чужбина
Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активиПомощи и дарения от страната
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)
Държавни такси
Съдебни таксиОбщински такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
Други приходи

47-53 получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни и други програми
47-59 получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни и други програми 48-00 0 0 48-10 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)
48-20 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-)
48-30 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-) 48-40 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)
48-50 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-)
48-60 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)
48-70 разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)
48-80 разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) 99-99 I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 16 000 2 934 200
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)

в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници x
за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности
02 ¦
01-00 696 730 513 120
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 624 730 513 120 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 72 000 0 02-00 107 227 107 060
02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 59 640 0
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 10 155 77 000 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 34 844 24 060
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0
02-09 други плащания и възнаграждения 2 588 6 000 05-00 178 715 120 850 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 100 888 75 320 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 14 710 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 39 810 28 925
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 23 307 16 605
05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0
10-00 105 027 2 043 299 10-11 Храна 9 618 51 000 10-12 Медикаменти 0 700 10-13 Постелен инвентар и облекло 1 200 300 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 7 132 0 10-15 материали 15 200 171 600 10-16 вода, горива и енергия 44 871 253 100 10-20 разходи за външни услуги 24 606 833 628 10-30 Текущ ремонт 1 000 707 821 10-51 командировки в страната 1 200 600 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Издръжка
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Бюджет
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Мирково
Мирково

10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 100 14 750 10-63 такса ангажимент по заеми 0 5 000 10-69 други финансови услуги 0 0
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0 0
10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 100 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 4 800 19-00 0 34 515 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 29 515
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 5 000
19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0
21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0
21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 0
21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 0
21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0
22-00 0 11 900 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 11 900 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0
26-00 0 0
27-00 0 0
28-00 0 0
29-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 0 0
29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 0
39-00 0 0 40-00 0 0 41-00 0 0 42-00 80 7 000 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 7 000 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 80 0 43-00 0 50 000 43-01 за текуща дейност 0 8 000 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 42 000
43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0
45-00 66 430 38 000 46-00 0 2 000 49-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 247 500
52-00 0 107 000 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 2 000 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 65 000 52-04 придобиване на транспортни средства 0 40 000 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 Придобиване на земя
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
Придобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазариДруги разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсииТекущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции

55-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0
55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0
55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0
57-00 0 0
57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 0 00-98 0 0 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 1 154 209 3 282 244
Капиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности
03 ¦ ІІІ. ТРАНСФЕРИ
30-00 0 0
30-20 трансфери между ЦБ и бюджети по държавния бюджет x x 30-40 възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини x x 30-41 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини x x 30-42 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини x x 30-43 целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини x x 30-48 други целеви трансфери от ЦБ за общини x x 30-50 трансфери между ЦБ и Държавното обществено осигуряване x x 30-61 трансфери между ЦБ и НЗОК x x 30-81 трансфери между ЦБ и БНТ x x 30-82 трансфери между ЦБ и БНР x x 30-83 трансфери между ЦБ и БТА x x 30-89 трансфери между ЦБ и други бюджети x x 30-90 други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети x x 31-00 1 116 445 522 600 31-10 трансфери от/за ЦБ (+/ -) x x 31-11 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 1 116 445 x
31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) x 312 100
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 210 500
31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
31-28 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 31-20 възстановени трансфери за ЦБ
32-00 0 0
32-10 предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища x x 32-20 предоставени трансфери от ДБ за БАН x x 32-30 получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+) x x 32-40 получени от БАН трансфери от ДБ (+) x x
60-00 0 0
60-01 - получени трансфери (+) x x 60-02 - предоставени трансфери (-) x x 61-00 0 -191 367 61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -191 367 61-05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 0 0
62-00 0 0
62-01 - получени трансфери (+) 62-02 - предоставени трансфери (-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)
Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)
Трансфери между бюджети (нето)
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Мирково
Мирково
Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)
Бюджет

63-00 0 0
63-01 - получени трансфери (+) x x 63-02 - предоставени трансфери (-) x x
64-00 0 0
64-01 - получени трансфери (+) 64-02 - предоставени трансфери (-) 65-0066-00 0 0 66-01 Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-) x x 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) x x 67-00 0 0 67-01 трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+) 67-02 трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-) 69-00 0 0 69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица x x 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО x x
69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване x x
69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване x x
69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци x x 69-09 Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-) x x 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 1 116 445 331 233 §§ под-§§ 04 ¦ІV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ
74-00
75-00
76-00
77-00 x x
78-00 0 0
78-33 Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето) 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 0 0
за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) държавни дейности местни дейности 0 6 ¦ 99-99 -21 764 -16 811
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма
Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)
Трансфери от/за сметки за чужди средства
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Мирково
Мирково
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)
Бюджет
Трансфери на отчислени постъпления

за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности
0 6 ¦ 70-00 0 0 70-01 придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) 70-03 участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-) 70-10 постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+) 71-00 0 0 71-01 предоставени средства по лихвени заеми (-) 71-02 възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) 72-00 0 0 72-01 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) 72-02 възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 73-00 0 0 73-20 Погашения по активирани гаранции по заеми от банки в страната
73-69 Погашения по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
73-70 Погашения по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 73-91 възстановени средства по активирани гаранции и поръчителства (+) 73-92 вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+) x x 73-93 получени суми от банки в несъстоятелност (+) 79-00 0 0 79-01 предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) x x 79-02 възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефиценти (+) x x 80-00 0 0 80-11 получени краткосрочни заеми от други държави (+) 80-12 получени дългосрочни заеми от други държави (+) 80-17 погашения по краткосрочни заеми от други държави (-) 80-18 погашения по дългосрочни заеми от други държави (-) 80-31 получени краткосрочни заеми от международни организации (+) 80-32 получени дългосрочни заеми от международни организации (+) 80-37 погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-) 80-38 погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-) 80-51 получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+) 80-52 получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+) 80-57 погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 80-58 погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 80-80 клирингови разчети - п асивни и активни салда (-/+) x x 80-97 друго финансиране от чужбина (+) x x 80-98 други погашения и плащания по финансиране от чужбина (-) x x
81-00 0 0
81-11 краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) x x 81-12 дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) x x
81-21 погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) x x
81-22 погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) x x
82-00 x x
83-00 0 230 844 83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) 83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) 351 294 83-21 погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) 83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -120 450 83-71 получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) 83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 83-81 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) 83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) 85-00 0 0 85-01 емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) 85-02 емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) 85-04 целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) 86-00 0 0 86-11 погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) 86-21 погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) 86-23 погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) 86-40 погашения по ДЦК , емитирани за структурната реформа (-) x x
87-00 0 0
87-33 разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-) x x 87-66 разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-) x x
88-00 0 0
88-01 събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-) x x 88-02 събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)
88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
Предоставени кредити (нето)
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Мирково
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)
Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в Себра
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/- )
Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари - нето (+/-)
Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)
Заеми от чужбина - нето (+/-)
Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
Мирково
Бюджет

88-04 събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-) 88-05 събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-) 88-09 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-) 89-00 0 0
89-01 суми по разчети м/у ЦБ,НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски x x
89-02 суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци x x
89-03 суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци x x 90-00
91-00 0 0
91-11 покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-) 91-12 покупка на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-) 91-21 продажба на държавни (общински) ценни книжа (+) 91-22 получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+)
92-00 0 0
92-01 с чуждестранни ценни книжа и финасови активи (+/-) 92-02 с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-) 93-00 0 0 93-01 чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) 93-10 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 93-17 задължения по финансов лизинг и търговски кредит ( +) 93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)
93-21 плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-) x x
93-22 възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+) x x
93-23 плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-) x x
93-24 възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+) x x
93-25 плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-) x x 93-26 възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+) x x
93-27 плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за преструктуриране (-) x x
93-28 постъпления от Европейския съюз - суми за преструктуриране (+) x x
93-30 суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)
93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)
93-37 друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+) 93-38 друго финансиране - операции с активи (+/-) 93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-) 93-55 събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+) x x 93-56 разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-) x x 93-95 получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+) 93-96 прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)
95-00 21 764 0
95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 21 764 95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 95-03 остатък в левове по депозити от предходния период (+) 95-04 остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+) 95-05 остатък в касата в левове от предходния период (+) 95-06 остътък в касата във валута от предходния период (+) 95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 95-08 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 95-09 наличност в левове по депозити в края на периода (-) 95-10 наличност в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-) 95-11 наличност в касата в левове в края на периода (-) 95-12 наличност в касата във валута в края на периода (-) 95-13 преводи в процес на сетълмент (-/+)
95-14 преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)
95-21 остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)
95-22 остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+) 95-28 наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-) 95-29 наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)
95-49 преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)
96-00 0 0
96-01 остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+) x x
96-03 остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+) x x
96-07 наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-) x x
96-09 наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-) x x
98-00 0 0
98-10 операции в брой между банка и каса (+/-) 98-20 предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-) 98-30 покупко-продажба на валута (+/-) 98-50 операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-)
98-90 салдо по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сетълмент в реално време (+/-) x x
99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 21 764 230 844 Контрола (дефицит/излишък+финансиране) 0
ИЗГОТВИЛ : ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)
Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-)
Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции
Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)
Друго финансиране - нето (+/-)
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци
Приватизация на дялове, акции и участия

/ име, фамилия /
служебен телефон : РЪКОВОДИТЕЛ :
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
1122 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 122 Общинска администрация (наименование на дейността) 01-00 291 300 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 219 300 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 72 000 02-00 21 345 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 8 195 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 13 150 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 73 055 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 45 255 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 17 000 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 10 800 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 459 060 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 30 000 10-16 вода, горива и енергия 45 000 10-20 разходи за външни услуги 141 660 10-30 Текущ ремонт 230 000 10-51 командировки в страната 600 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 7 000 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 4 800 19-00 0 8 000 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 3 000 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 5 000 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-00
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

28-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 7 000 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 7 000 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-00 1 000 49-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-00 50 000 52-00 0 92 000 52-01 придобиване на компютри и хардуер 2 000 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 50 000 52-04 придобиване на транспортни средства 40 000 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 385 700 617 060 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
Бюджет
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Други разходи за лихви
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
1123 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 123 Общински съвети (наименование на дейността) 01-00 0 8 000 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 8 000 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 66 000 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 66 000 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 12 500 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 7 500 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 3 200 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 800 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 4 000 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 1 500 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 2 500 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 90 500 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
2239 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 239 Други дейности по вътрешната сигурност (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 9 600 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 8 640 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 960 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 1 615 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 950 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 420 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 245 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 16 143 7 900 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 2 500 600 10-16 вода, горива и енергия 2 000 5 100 10-20 разходи за външни услуги 11 643 10-30 Текущ ремонт 1 900 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 300 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 100 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 100 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Други разходи за лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 27 358 8 000 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
2282 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 52 700 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 51 000 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 200 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 500 05-00 9 800 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 6 500 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 500 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 800 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 9 260 0 10-11 Храна 500 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 2 500 10-16 вода, горива и енергия 3 760 10-20 разходи за външни услуги 2 500 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери

10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 71 760 0 край на дейност
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Други разходи за лихви
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
3311 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 311 Детски градини (наименование на дейността) 01-00 146 070 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 146 070 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 6 300 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 6 300 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 33 611 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 18 011 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 3 960 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 7 440 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 4 200 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 11 170 64 200 10-11 Храна 2 820 16 000 10-12 Медикаменти 200 10-13 Постелен инвентар и облекло 1 200 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 6 750 10-15 материали 200 10-16 вода, горива и енергия 40 000 10-20 разходи за външни услуги 3 000 10-30 Текущ ремонт 5 000 10-51 командировки в страната 200 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 197 151 64 200 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
Бюджет
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

3322 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността) 01-00 250 000 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 250 000 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 17 214 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 1 000 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 14 126 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 2 088 05-00 58 050 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 28 300 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 10 750 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 12 000 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 7 000 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 68 454 0 10-11 Храна 6 298 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 382 10-15 материали 10 000 10-16 вода, горива и енергия 39 111 10-20 разходи за външни услуги 10 463 10-30 Текущ ремонт 1 000 10-51 командировки в страната 1 000 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 100 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 100 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 393 718 0 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
3336 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 336 Столове (наименование на дейността) 01-00 0 21 000 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 21 000 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 4 000 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 2 400 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 1 100 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 500 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 0
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-00
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Други разходи за лихви
Придобиване на земя
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

55-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 25 000 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
3389 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 389 Други дейности по образованието (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 0 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Капиталови трансфери

21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 0 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г.
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Други разходи за лихви
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

(наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
4412 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 412 Многопрофилни болници за активно лечение (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 0 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 42 000 43-01 за текуща дейност 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 42 000 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 42 000 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
4431 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина (наименование на дейността) 01-00 0 10 000 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 10 000 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 500
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 500 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 2 110 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 600 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 510 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 2 000 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 500 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 1 500 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-00
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

49-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 14 610 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
4437 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 437 Здравен кабинет в детски градини и училища (наименование на дейността) 01-00 9 360 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 9 360 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 68 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 68 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 2 584 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 872 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 450 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 262 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 0 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери

10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Други разходи за лихви
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 12 012 0 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
5524 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 524 Домашен социален патронаж (наименование на дейността) 01-00 0 69 600 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 69 600 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 3 500 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 3 500 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 14 800 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 9 500 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 3 500 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 800 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 65 750 10-11 Храна 35 000 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 300 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10 000 10-16 вода, горива и енергия 15 000 10-20 разходи за външни услуги 5 000 10-30 Текущ ремонт 0 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 450 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 115 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 115 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от страната
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 15 000 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 15 000 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 168 765 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ Бюджет
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Други разходи за лихви
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Разходи за лихви по заеми от други държави

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
5525 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. (наименование на дейността) 01-00 0 19 900 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 19 900 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 1 300 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 300 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 4 450 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 3 200 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 1 100 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 150 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 7 500 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 6 000 10-20 разходи за външни услуги 1 500 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащания
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 33 150 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
5589 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
СтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 0 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 80 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 80 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Други разходи за лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 80 0 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
6603 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 603 Водоснабдяване и канализация (наименование на дейността) 01-00 0 33 400 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 33 400 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 6 650 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 5 000 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 650 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 6 800 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 4 200 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 1 700 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 900 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 50 670 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 2 500 10-16 вода, горива и енергия 4 000 10-20 разходи за външни услуги 14 170 10-30 Текущ ремонт 30 000 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери

10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 10 000 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 10 000 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-00 77 500 52-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета .
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Други разходи за лихви
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 185 020 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
6604 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 604 Осветление на улици и площади (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 104 498 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 5 000 10-16 вода, горива и енергия 75 000 10-20 разходи за външни услуги 24 498 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 104 498 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
Бюджет
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
6606 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 40 000 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10 000 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 30 000 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 40 000 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
6619 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 389 670 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 0 10-30 Текущ ремонт 389 670 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 15 000 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 15 000 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Други разходи за лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 404 670 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
6623 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 623 Чистота (наименование на дейността) 01-00 0 160 920 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 160 920 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 6 000 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 5 000 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 1 000 05-00 0 35 400 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 20 950 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 7 725 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 6 725 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 75 700 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 13 000 10-16 вода, горива и енергия 28 000 10-20 разходи за външни услуги 23 200 10-30 Текущ ремонт 10 000 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 1 500 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери

10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 1 200 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1 200 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 279 220 край на дейност
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Други разходи за лихви
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
7713 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 713 Спорт за всички (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 1 800 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 1 000 10-16 вода, горива и енергия 500 10-20 разходи за външни услуги 300 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 8 000 43-01 за текуща дейност 8 000 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 9 800 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
Бюджет
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
7714 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 714 Спортни бази за спорт за всички (наименование на дейността) 01-00 0 112 800 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 112 800 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 5 700 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 5 700 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 22 200 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 14 000 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 5 700 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 2 500 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 83 251 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10 000 10-16 вода, горива и енергия 30 000 10-20 разходи за външни услуги 5 000 10-30 Текущ ремонт 38 251 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 223 951 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
7738 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 738 Читалища (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 0 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-00 66 430 46-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Други разходи за лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 66 430 0 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
7759 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 759 Други дейности по културата (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 11 000 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 6 000 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 5 000 05-00 0 600 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 300 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 300 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 69 200 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 35 000 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 34 200 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери

10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-00 38 000 46-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 118 800 край на дейност
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Други разходи за лихви
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
8829 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността) 01-00 0 69 900 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 69 900 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 6 000 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 6 000 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 16 400 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 10 700 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 3 700 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 2 000 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 310 500 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 2 500 10-16 вода, горива и енергия 4 500 10-20 разходи за външни услуги 300 000 10-30 Текущ ремонт 3 000 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 500 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 100 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 100 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-00 1 000 49-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 403 900 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
Бюджет
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

8831 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 831 Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 221 600 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 48 000 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 173 600 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-00 0 52-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 221 600 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
8832 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 73 000
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 73 000 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-00 120 000 52-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-00
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Други разходи за лихви
Придобиване на земя
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

55-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 193 000 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
8865 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 865 Други дейности по туризма (наименование на дейността) 01-00 0 7 600 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 7 600 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 410 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 410 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 1 590 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 970 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 390 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 230 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 3 000 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 1 000 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 2 000 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Капиталови трансфери

21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 12 600 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г.
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Други разходи за лихви
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

(наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
9910 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 910 Разходи за лихви (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 0 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 10-63 такса ангажимент по заеми 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 11 900 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 11 900 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Мирково
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-0049-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 11 900 край на дейност
за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2019 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) 0
код : 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ държавни дейности местни дейности 02 ¦
#N/A ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
9997 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 997 Други разходи некласифицирани по другите функции (наименование на дейността) 01-00 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 02-00 0 0
Бюджет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
Мирково
Мирково
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 02-09 други плащания и възнаграждения 05-00 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя x x
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 08-0010-00 0 10 000 10-11 Храна 10-12 Медикаменти 10-13 Постелен инвентар и облекло 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10-15 материали 10-16 вода, горива и енергия 10-20 разходи за външни услуги 10-30 Текущ ремонт 10-51 командировки в страната 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 10-62 разходи за застраховки 5 000 10-63 такса ангажимент по заеми 5 000 10-69 други финансови услуги
10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 19-00 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 21-00 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа x x 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа x x 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 22-00 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 25-0026-0027-0028-0029-00 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 33-00 x x 33-01 ресурс на база брутен национален доход x x 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност x x 33-03 корекция за Обединеното кралство x x 33-04 традиционни собствени ресурси - мита x x
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия x x
39-00 x x 40-0041-00 x x 42-00 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 43-00 0 0 43-01 за текуща дейност 43-02 за осъществяване на болнична помощ 43-09 други субсидии и плащания 44-0045-0046-00
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Платени данъци, такси и административни санкции
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Издръжка
Разходи за лихви по заеми от други държави
Разходи за лихви по заеми от страната

49-00 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 49-02 капиталови трансфери за чужбина 51-0052-00 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 52-02 придобиване на сгради 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-04 придобиване на транспортни средства 52-05 придобиване на стопански инвентар 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА
53-00 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи
54-0055-00 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 57-00 x x 57-01 плащания за попълване на държавния резерв x x 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция x x 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) x x
00-98 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета . 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 0 10 000 край на дейност
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)
Придобиване на земяКапиталови трансфери

(в лева)
дофинансиране Общо
0 900 x 0 x 0 x 900 x 0
x 0
0 0 x 0 x 0 x 0 x 0
0 0
x 0 x 0
x 0
x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0
x 0 x 0 0 133 500 x 40 000 x 0 x 75 000 x 18 000 x 500 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
Бюджет

x 0 x 0 0 106 950 x 0 x 0 x -9 000 x 39 950 x 76 000 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 428 850 x 7 000 x 0 x 0 x 35 000 x 600 x 0 x 355 000 x 0 x 25 000 x 6 000 x 0 x 100 x 150 0 10 000
x 0
x 0 x 10 000 0 310 000
x 0
x 0
x 0
x 0 x 0 x 0 x 0 x 310 000 0 0 x 0 x 0 x 0 0 10 000 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 10 000 x 0 1 950 000 x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 0 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0

x 0
x 0
0 0 x 0
x 0
x 0 x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
0 2 950 200

x x
(в лева)
дофинансиране Общо
140 000 1 349 850
140 000 1 277 850 0 72 000 26 010 240 297
0 59 640
10 000 97 155 6 560 65 464
0 0
9 450 18 038 34 823 334 388 21 198 197 406 405 15 115 0 0 8 455 77 190
4 765 44 677
0 0
0 0
0 0
13 200 2 161 526 0 60 618 0 700 0 1 500 0 7 132 1 000 187 800 6 000 303 971 1 200 859 434 5 000 713 821 0 1 800 0 0
Бюджет

0 0 0 14 850 0 5 000 0 0
0 0
0 100 0 4 800 0 34 515 0 29 515
0 5 000
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 11 900 0 11 900 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 7 080 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 80 0 50 000 0 8 000 0 42 000
0 0 0 0
0 104 430 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 247 500
0 107 000 0 2 000 0 0 0 65 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
214 033 4 650 486

(в лева)
дофинансиране Общо
0 0
x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 0 1 639 045 x 0 x 1 116 445
x 312 100
x 210 500
x 0
x 0
x 0
0 0
x 0 x 0 x 0 x 0
0 0
x 0 x 0 0 -191 367 x 0 x -191 367 x 0 x 0
0 0
x 0 x 0
Бюджет

0 0
x 0 x 0
0 0
x 0 x 00 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0
x 0
x 0
x 0 x 0 0 1 447 678
x 0
x 0
x 0
x 0
0 0
x 0
x 0
0 0
(в лева)
дофинансиране Общо
-214 033 -252 608
Бюджет

(в лева)
дофинансиране Общо
0 0 x 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0
x 0
x 0
x 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
0 0
x 0 x 0
x 0
x 0
x 0
0 230 844 x 0 x 351 294 x 0 x -120 450 x 0 x 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 0
0 0
x 0 x 0
0 0
x 0 x 0
x 0
Бюджет

x 0 x 0 x 0
0 0
x 0
x 0
x 00
0 0
x 0 x 0 x 0 x 0
0 0
x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0 x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0
x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
0 21 764
x 21 764 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 0
x 0 x 0 x 0
x 0
0 0
x 0
x 0
x 0
x 0
0 0
x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
0 252 608 0

(в лева)
дофинансиране Общо
133 000 424 300 133 000 352 30072 000 15 500 36 845 0 10 000 18 195 5 500 18 650 00 30 500 103 555 18 900 64 155 0 x 0 7 400 24 400 4 200 15 000 x 0
0
0 0 459 060 0000 30 00045 000141 660230 000 60000 7 000 00
0
0 4 800 0 8 0003 0005 000 0 0 000 x 0 x 00 0 000000
Бюджет

0 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 7 000 00 7 000 000 0 000000 1 000 0 000 50 000 0 92 0002 000 0 50 00040 000 000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
179 000 1 181 760
(в лева)
дофинансиране Общо
Бюджет

0 8 0008 000 0 0 66 000 0 66 000 000 0 12 5007 500 0 x 0 3 2001 800 x 0
0
0 0 4 000 0000 1 500 0 2 500 0000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0

0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 90 500
(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 9 6008 640960000 0 1 6159500 x 0
Бюджет

420245 x 0
0
0 0 24 043 0000 3 1007 10011 6431 900 00030000
0
00 0 10010000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000

000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 35 358
(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 52 70051 000 0 1 200 0500 0 9 8006 500 0 x 0 2 500800 x 0
0
0 0 9 260500000 2 5003 7602 500 0000000
0
0
Бюджет

0 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 71 760

(в лева)
дофинансиране Общо
0 146 070146 070 0 2 700 9 000 00 6 300 0 2 700 2 700 618 34 229 298 18 309 115 4 075 x 0 130 7 570 75 4 275 x 0
0
0 0 75 37018 8202001 2006 75020040 0003 0005 00020000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
Бюджет

0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
3 318 264 669
(в лева)
дофинансиране Общо
Бюджет

0 250 000250 000 0 6 750 23 964 0 1 00014 126 0 6 750 8 838 1 605 59 655 800 29 100 290 11 040 x 0 325 12 325 190 7 190 x 0
0
0 0 68 4546 298 0038210 00039 11110 4631 0001 000 0010000
0
1000 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000

0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
8 355 402 073
(в лева)
дофинансиране Общо
0 21 00021 000 0 0 000000 0 4 0002 400 0 x 0 1 100500 x 0
0
0 0 0
Бюджет

00000000000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000

0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 25 000
(в лева)
дофинансиране Общо
6 000 6 000 6 000 6 000 0 560 56000 560 56000 1 800 1 800 1 000 1 000 0 x 0 500 500 300 300 x 0
0
0 12 000 12 000 0000 1 000 1 000 6 000 6 000 0 5 000 5 000 000000
0
00 0 0000 0 00
Бюджет

0 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
20 360 20 360

(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 000000 0 000 x 000 x 0
0
0 0 000000000000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0
Бюджет

x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 42 000 0 42 000 0000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 42 000
(в лева)
дофинансиране Общо
0 10 00010 000 0 0 500
Бюджет

0050000 0 2 1101 600 0 x 05100 x 0
0
0 0 2 000 050000 1 500 000000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000

0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 14 610
(в лева)
дофинансиране Общо
1 000 10 360 1 000 10 360 0 500 56800 500 56800 300 2 884 200 2 072 0 x 0 100 550262 x 0
0
0 1 200 1 200 000000 1 200 1 200
Бюджет

0000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0

x 0 x 0
0
3 000 15 012
(в лева)
дофинансиране Общо
0 69 60069 600 0 0 3 500 00 3 500 00 0 14 8009 500 0 x 0 3 5001 800 x 0
0
0 0 65 75035 000 03000 10 00015 0005 000 000045000
0
00 0 11511500 0 000 x 0 x 00 0 000
Бюджет

0000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 15 000 00 15 000 0000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 168 765
(в лева) Бюджет

дофинансиране Общо
0 19 90019 900 0 0 1 300 00 1 300 00 0 4 4503 200 0 x 0 1 100150 x 0
0
0 0 7 500 00000 6 0001 500 0000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 0

0 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 33 150
(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 000000 0 00
Бюджет

0 x 000 x 0
0
0 0 000000000000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 800000080 0 0000000 0 0000 0 000

00000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 80
(в лева)
дофинансиране Общо
0 33 40033 400 0 0 6 650 0 5 0001 650 00 0 6 8004 200 0 x 0 1 700900 x 0
0
0 0 50 670 0000 2 5004 00014 17030 000 000000
Бюджет

0
00 0 10 00010 000 00 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 000 77 500 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0

0 185 020
(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 000000 0 000 x 000 x 0
0
0 0 104 498 0000 5 00075 00024 498 0000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 00
Бюджет

0
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 104 498
(в лева)
дофинансиране Общо
Бюджет

0 000 0 000000 0 000 x 000 x 0
0
0 0 40 000 0000 10 000 0 30 000 0000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0

0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 40 000
(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 000000 0 000
Бюджет

x 000 x 0
0
0 0 389 670 0000000 389 670 000000
0
00 0 15 00015 000 00 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 0000

0000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 404 670
(в лева)
дофинансиране Общо
0 160 920160 920 0 0 6 000 00 5 000 0 1 000 0 35 40020 950 0 x 0 7 7256 725 x 0
0
0 0 75 700 0000 13 00028 00023 20010 000 000 1 500 00
0
Бюджет

00 0 1 2001 200 00 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 279 220

(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 000000 0 000 x 000 x 0
0
0 0 1 800 0000 1 0005003000000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
Бюджет

0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 8 0008 000 00000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 9 800
(в лева)
дофинансиране Общо
Бюджет

0 112 800112 800 0 0 5 700 00 5 700 00 0 22 20014 000 0 x 0 5 7002 500 x 0
0
0 0 83 251 0000 10 00030 0005 00038 251 000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0

0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 223 951
(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 000000 0 000 x 0
Бюджет

00 x 0
0
0 0 000000000000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 00000 66 430 0 0 0000 0 00000

000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 66 430
(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 11 000 0 6 000 00 5 000 0 6003000 x 03000 x 0
0
0 0 69 200 0000 35 000 0 34 200 0000000
0
0
Бюджет

0 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 00000 38 000 0 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 118 800

(в лева)
дофинансиране Общо
0 69 90069 900 0 0 6 000 00 6 000 00 0 16 40010 700 0 x 0 3 7002 000 x 0
0
0 0 310 500 0000 2 5004 500300 0003 000 00050000
0
00 0 10010000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
Бюджет

0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 000000 1 000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 403 900
(в лева)
дофинансиране Общо
Бюджет

0 000 0 000000 0 000 x 000 x 0
0
0 0 221 600 0000 48 000 0 173 600 0000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000

0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 221 600
(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 000000 0 000 x 000 x 0
0
0 0 73 000
Бюджет

000000 73 000 0000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 000 120 000 0 00000000 0 0000

0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 193 000
(в лева)
дофинансиране Общо
0 7 6007 600 0 0 4100041000 0 1 5909700 x 0390230 x 0
0
0 0 3 000 0000 1 000 0 2 000 0000000
0
00 0 0000 0 00
Бюджет

0 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 12 600

(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 000000 0 000 x 000 x 0
0
0 0 000000000000000
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 11 90011 900 00000 0 000
0
0
0
0
00 x 0
Бюджет

x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000 0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 11 900
(в лева)
дофинансиране Общо
0 000 0 0
Бюджет

00000 0 000 x 000 x 0
0
0 0 10 000 00000000000 5 0005 000 0
0
00 0 0000 0 000 x 0 x 00 0 0000000 0 000
0
0
0
0
00 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
x 0
x 00 x 0 0 0000000 0 0000000

0 0000 0 00000000 0 0000 0 00000 x 0 x 0 x 0 x 0
0
0 10 000