одобрен

SEBRA-2020-03-12

Уникален идентификатор:  93b733b3-a66a-4201-bf6b-345572781bb6

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-13 13:02:41
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-13 13:02:41

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 12.03.2020 - 12.03.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1817171.0799999998
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 49241.880000000005
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 30689.81
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 524259.87
10 xxxx Издръжка 21508772.62
18 xxxx Други разходи 694907.1400000001
20 xxxx Разходи за лихви 393818.4
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 88301910.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22570418.51
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3125673.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8117421.369999999
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1056637.16
88 xxxx Средства на разпореждане 151094.36
89 xxxx Друго финансиране 3000934.53
90 xxxx Възстановени приходи 406339.67000000004
91 xxxx Теглене на BGN в брой 18000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5076033.97
98 xxxx Други операции в БНБ -706096.76
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 20694
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 995282.25
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 7838501
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 925342.52
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 450000
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 59326.27
Общо:  166426373.76000002
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12527.37
18 xxxx Други разходи 1364
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11148
90 xxxx Възстановени приходи 468.62
Общо:  25507.99
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36650.44
10 xxxx Издръжка 112122.64
18 xxxx Други разходи 52482.44
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 900
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 300252.14
88 xxxx Средства на разпореждане 72243.94
90 xxxx Възстановени приходи 59570.89
Общо:  634222.49
Сметна палата ( 005******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8766.22
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  8766.22
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 619490
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2647.6
10 xxxx Издръжка 592661.4
18 xxxx Други разходи 153932.55
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1088280.07
90 xxxx Възстановени приходи 12909.34
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  2469920.96
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30623.38
10 xxxx Издръжка -1517871.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства -235.97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 224229
88 xxxx Средства на разпореждане -644.29
90 xxxx Възстановени приходи -47921.09
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  -1311820.84
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4662.6
18 xxxx Други разходи 70
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 210.25
Общо:  4942.85
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 86358.05
10 xxxx Издръжка 1869302.04
18 xxxx Други разходи 14674.28
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 218333
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 19980
88 xxxx Средства на разпореждане 2964.87
90 xxxx Възстановени приходи 45624.61
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9491.52
Общо:  2266728.37
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12320
10 xxxx Издръжка 4516331.55
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 938768.53
88 xxxx Средства на разпореждане 4830
89 xxxx Друго финансиране 637.48
90 xxxx Възстановени приходи 251340.65
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  5724228.21
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 219.6
10 xxxx Издръжка 278526.58
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 17864.4
88 xxxx Средства на разпореждане 4435.3
90 xxxx Възстановени приходи 657.3
Общо:  301703.18
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 103325.69
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 50
10 xxxx Издръжка 541706.25
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 237635.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 91894.91
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2732575.89
Общо:  3707188.7
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13507.5
10 xxxx Издръжка 5066601.67
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 10542686
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13686.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 65831
88 xxxx Средства на разпореждане 11602.5
90 xxxx Възстановени приходи 590.58
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  15714505.85
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 243404.07
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15233.21
10 xxxx Издръжка 281079.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9666.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 125193.46
88 xxxx Средства на разпореждане 34574.13
98 xxxx Други операции в БНБ -382245.13
Общо:  326905.58
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3750
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 742
10 xxxx Издръжка 349190.69
18 xxxx Други разходи 122146.34
90 xxxx Възстановени приходи 40377.42
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -19558.3
Общо:  496648.15
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4610
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2205
10 xxxx Издръжка 15125.8
88 xxxx Средства на разпореждане 11962.8
Общо:  33903.6
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7175.57
10 xxxx Издръжка 104885.58
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7213.38
88 xxxx Средства на разпореждане 2036.03
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  121310.56
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 365.62
10 xxxx Издръжка 276478.75
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25920
90 xxxx Възстановени приходи 1474
Общо:  304238.37
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1527.4
10 xxxx Издръжка 7375230.03
18 xxxx Други разходи 23683.08
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2360517.89
88 xxxx Средства на разпореждане 2769.37
90 xxxx Възстановени приходи -51906.98
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 171.14
98 xxxx Други операции в БНБ 66688.37
Общо:  9778680.3
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23900
10 xxxx Издръжка 36511.05
18 xxxx Други разходи 307.65
20 xxxx Разходи за лихви 393818.4
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1056637.16
90 xxxx Възстановени приходи 1367.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1512541.66
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34598
10 xxxx Издръжка 2397.3
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 449840.9
Общо:  486836.2
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20940
10 xxxx Издръжка 23177.65
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 146660
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -14603.54
Общо:  176174.11
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7339.63
Общо:  7339.63
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 688.18
Общо:  688.18
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28375.7
Общо:  28375.7
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21870.4
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  31870.4
Омбудсман ( 040******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3199.81
Общо:  3199.81
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7690.49
10 xxxx Издръжка 43360.73
Общо:  51051.22
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28200
10 xxxx Издръжка 7987.87
Общо:  36187.87
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2745.93
Общо:  2745.93
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27991.13
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  32991.13
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9730
10 xxxx Издръжка 9847.04
Общо:  19577.04
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 30
Общо:  30
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40880
10 xxxx Издръжка 32172.84
Общо:  73052.84
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1591.44
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 49241.88
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 524259.87
10 xxxx Издръжка 76211.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22008851.67
90 xxxx Възстановени приходи 2909.94
Общо:  22663066.43
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40380.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 404244.94
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4650482
Общо:  5095107.17
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7908.39
10 xxxx Издръжка 25048.59
18 xxxx Други разходи 1070
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11360.95
98 xxxx Други операции в БНБ -390540
Общо:  -345152.07
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 116744.02
10 xxxx Издръжка 2356.24
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  119100.26
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8080
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9812
10 xxxx Издръжка 910.16
Общо:  18802.16
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15962.58
18 xxxx Други разходи 2657.12
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 76713943.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 37256.46
Общо:  76769819.52
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 716.4
Общо:  716.4
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15889.38
18 xxxx Други разходи 580.72
Общо:  16470.1
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36624.03
18 xxxx Други разходи 4705.99
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 912520.4
Общо:  953850.42
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 564.25
10 xxxx Издръжка 33955.97
Общо:  34520.22
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1327.19
10 xxxx Издръжка 160.5
Общо:  1487.69
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 3000
Общо:  3000
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 305110.45
Общо:  305110.45
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2691254.01
Общо:  2691254.01
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 198390
10 xxxx Издръжка 59193.61
Общо:  257583.61
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 83914.37
18 xxxx Други разходи 2820.75
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 780
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  107515.12
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 115.2
18 xxxx Други разходи 101.95
Общо:  217.15
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6402.98
10 xxxx Издръжка 8443.25
18 xxxx Други разходи 200
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 300
90 xxxx Възстановени приходи 9003.45
Общо:  24349.68
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 85018.76
Общо:  85018.76
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25650
10 xxxx Издръжка 4832.73
90 xxxx Възстановени приходи 3547.29
Общо:  34030.02
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1380
10 xxxx Издръжка 194366.81
18 xxxx Други разходи 3087.25
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2727.6
Общо:  201561.66
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9575.88
10 xxxx Издръжка 95098.59
18 xxxx Други разходи 2754.24
Общо:  107428.71
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17078.76
18 xxxx Други разходи 3096.48
Общо:  20175.24
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9889.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1658.51
88 xxxx Средства на разпореждане 790.51
90 xxxx Възстановени приходи 7809.5
Общо:  20148.26
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29660.83
Общо:  29660.83
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4383.48
10 xxxx Издръжка 47945.22
Общо:  52328.7
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13926.96
10 xxxx Издръжка 10126.55
Общо:  24053.51
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5498.2
90 xxxx Възстановени приходи 15884.86
Общо:  21383.06
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1308.21
10 xxxx Издръжка 51873
90 xxxx Възстановени приходи 3415.44
Общо:  56596.65
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21641.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18440
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3000
Общо:  43081.54
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5138.81
18 xxxx Други разходи 35
Общо:  5173.81
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11939.04
10 xxxx Издръжка 61854.51
18 xxxx Други разходи 12938.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 26021.51
Общо:  112754.02
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3249.16
18 xxxx Други разходи 15150.57
Общо:  18399.73
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 64202.21
10 xxxx Издръжка 107216.08
18 xxxx Други разходи 100
90 xxxx Възстановени приходи 1770
Общо:  173288.29
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10687.71
18 xxxx Други разходи 24291.3
Общо:  34979.01
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 36649.2
Общо:  36649.2
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7737.46
90 xxxx Възстановени приходи 3041.06
Общо:  10778.52
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 158.28
10 xxxx Издръжка 11618.27
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9999.96
90 xxxx Възстановени приходи 5885.89
Общо:  27662.4
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8063.51
10 xxxx Издръжка 8367.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 24849.6
90 xxxx Възстановени приходи 11831.64
Общо:  53112.43
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5890.03
10 xxxx Издръжка 182277.64
18 xxxx Други разходи 216007.27
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12894
88 xxxx Средства на разпореждане 3529.2
89 xxxx Друго финансиране 932.59
90 xxxx Възстановени приходи 26687.86
Общо:  448218.59
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 419.4
10 xxxx Издръжка 2690.53
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 442651.87
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1911202.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 373719.66
Общо:  2730684.2
ЦБ - субсидии за общини ( 444******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 20694
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 995282.25
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 7838501
Общо:  8854477.25
ЦБ - Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 925342.52
Общо:  925342.52
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 450000
Общо:  450000
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 59326.27
Общо:  59326.27