одобрен

2019г.

Уникален идентификатор:  93bf331e-3b63-4ac1-8de0-a88942decafc

Описание:

издадени през 2019г.

ТСУ Община Разград Архитектура и градоустройство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-14 11:50:33
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 11:50:33

Номер

Дата на Регистрация

Кореспондент (1-ви)

Нас.Място

Относно

Приключен на

УВЕ-1 9.1.2019 г. 11:35:47 ч. БЕРКАЙ-2010 ЕООД С. ДЯНКОВО СВО ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПИ №0203294 ЗА ПРОИЗВОДСТВЕТИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ - L - 59 4 М ПРЕЗ ПИ 0 №000335: 000170:000171 В М. ПУНАРЛЪК ЗЕМЛИЩЕ С ДЯНКОВО 9.1.2019 г. 12:03:41 ч.
УВЕ-2 9.1.2019 г. 13:38:46 ч. БЕРКАЙ-2010 ЕООД С. ДЯНКОВО 5 КАТ., КРАВЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ 100 БР. СКОТОМЕСТА, С ДЯНКОВО, М. ПУНАР КРАВЕФЕРМА С КАПАЦИТЕТ 100 БРОЯ СКОТОМЕСТА И СИЛАЖНИ ЯМИ застроена площ кравеферма - 1706 кв.м. застроена площ силажни ями - 1404 кв.м. находящ се в поземлен имот №023294, местност "Пунарлък", ЕКАТТЕ 24829, землище на с.Дянково, община Разград 9.1.2019 г. 14:10:58 ч.
УВЕ-3 10.1.2019 г. 15:21:00 ч. ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА РУСЕВА Разград ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ VI -026 КВ.5 ПО ПЛАНА НА С. ЧЕРКОВНА 5-ТА КАТЕГОРИЯ. ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /основен ремонт с пристрояване/ обща застроена площ 81.91кв.м. /в.ч. ЗП пристройка - 10.91 кв.м./ находящ се в урегулиран поземлен имот: VII - 26 кв.5 по плана на с.Черковна, община Разград, област Разград, административен адрес: с.Черковна, ул."Пирин" №1 10.1.2019 г. 15:51:26 ч.
УВЕ-4 15.1.2019 г. 15:47:29 ч. РЕМЗИ РЕДЖЕБ ОСМАН ГР.РАЗГРАД ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТ: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ С ИД. 61710.608.4674 15.1.2019 г. 16:15:52 ч.
УВЕ-5 21.1.2019 г. 15:40:38 ч. ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ МУСТАФОВ ГР.РАЗГРАД 5 КАТ. АВТОМИВКА И ЖИЛИЩЕ, ГР. РАЗГРАД, УЛ. СКОБЕЛЕВ №2 Б, КВ. 817, ИМОТ. 3476, ПАРЦЕЛ - I , 22.1.2019 г. 11:28:02 ч.
УВЕ-6 22.1.2019 г. 15:37:12 ч. ДЕНИМАЛ ООД С. ЛЪВИНО РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ №1-3 , С. КИЧЕНИЦА, М. КОДЖА МЕШЕ, ИМОТ - 000058. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ №1 ЗП сграда 1 - 2048 кв.м., ЗП пристройка 215 кв.м. Обща застроена площ - 2263 кв.м. находящ се в поземлен имот № 000058, местност КОДЖА МЕШЕ, с.Киченица, община Разград 22.1.2019 г. 16:27:36 ч.
УВЕ-7 31.1.2019 г. 15:53:45 ч. ЕТ ДЖЕМИЛЕ ГОРЕЛСКА ГР.РАЗГРАД СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, 5 КАТ- ГР. РАЗГРАД, УЛ. ТРАНСПОРТНА №6. На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ застроена площ - 400 кв.м. находящ се в УПИ XXVI-7326, кв.671, по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.7326, с административен адрес: гр.Разград, ул."Транспортна" № 6 31.1.2019 г. 16:39:44 ч.
УВЕ-8 1.2.2019 г. 15:01:19 ч. ДИНЧЕР ИСУФОВ САБРИЕВ ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРИСТРОЙКИ И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 114.50 кв.м. разгъната застроена площ - 328.00 кв.м. находящ се в УПИ XV-6325, имот 6393, кв.128 по плана на гр.Разград, номер по КК 61710.504.6393, с административен адрес: гр.Разград, ул."Димитър Ненов" № 52А 1.2.2019 г. 15:22:45 ч.
УВЕ-9 11.2.2019 г. 14:58:15 ч. АГРО ЛЕНД-РАЗГРАД ЕООД ГР.РАЗГРАД ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИС В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ГР. РАЗГРАД, УЛ. ЮМРУКЧАЛ №19, КВ. 615, ИМОТ - 20, ПАРЦЕЛ - X. На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /промяна предназначението на офис/ Застроена площ - 30 кв.м. Находящ се в урегулиран поземлен имот: X-20, кв.615, номер по КК 61710.504.20.1.4 на гр.Разград, с административен адрес: гр.Разград, ул."Юмрукчал" № 19 11.2.2019 г. 17:01:09 ч.
УВЕ-10 12.2.2019 г. 16:28:28 ч. БОРЯНА ЙОРГОВА ИВАНОВА ГР.РАЗГРАД ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГР. РАЗГРАД, УЛ. ХЪШОВЕ, №29, КВ. 45, ИМОТ - 6177, ПАРЦЕЛ - XXIV , 14.2.2019 г. 09:50:25 ч.
УВЕ-11 15.2.2019 г. 10:47:28 ч. ДИМЕС ГРУП ЕООД ГР. РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 14.01.2019 г. на "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0335/11.11.2014г. на ДНСК, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.505.507.1.14 ЗА 10 БРОЯ ЖИЛИЩА, КОЗМЕТИЧЕН САЛОН И СКЛАД обща застроена площ - 771.70 кв.м. Находящ се в УПИ -507, кв.834 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 6170.505.507.1.14, адрес на строежа гр.Разград, бул."Бели Лом" № 49, вх.А, вх.Б 15.2.2019 г. 11:32:10 ч.
УВЕ-12 18.2.2019 г. 11:09:36 ч. ГИЧЕВ СПЕД ЕООД ГР. РАЗГРАД ГАРАЖИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И АВТОМИВКА , ГР. РАЗГРАД ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , КВ. 15, ИМОТ - 669, ПАРЦЕЛ - IV . На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ГАРАЖИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И АВТОМИВКА I етап от строеж "Административна сграда с битова част и склад, гаражи за ремонт на автомобили и автомивка" Находящ се в УПИ IV-669, имот 669, кв.15 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.501.669, с административен адрес: гр.Разград, ул."Хан Тервел" №2 18.2.2019 г. 11:33:40 ч.
УВЕ-13 19.2.2019 г. 15:48:38 ч. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ ГР.РАЗГРАД ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖИ С НАВЕСИ, ГР. РАЗГРАД , УЛ. ЙОРДАН ЧОБАНОВ №19, КВ. 20, ИМОТ - 1533, ПАРЦЕЛ - II, 5 КАТ .На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖИ С НАВЕСИ ЗП жилищна сграда - 128 кв.м. ЗП гаражи с навеси - 99 кв.м. обща разгъната застроена площ - 359 кв.м. находящ се в УПИ II-1533, кв.20 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.1533, с административен адрес: гр.Разград, ул."Йордан Чобанов" № 19 19.2.2019 г. 16:09:21 ч.
УВЕ-14 7.3.2019 г. 15:07:45 ч. БЕЛГИНАР АХМЕД ЕМИН ГР.РАЗГРАД ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ЖИЛИЩНА , ГР. РАЗГРАД, М. ДЯНКОВСКИ ПЪТ 3, ИМОТ - 61710.617.1968, 7.3.2019 г. 15:55:46 ч.
УВЕ-15 20.3.2019 г. 10:51:00 ч. БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009 АД ГР.СОФИЯ ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА МАСАЖ , РЕЛАКС, САУНА И СЪБЛЕКАЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ЛУДОГОРЕЦ"В СТОЛОВА С КУХНЯ АДРЕС ГР. РАЗГРАД, УЛ.ТЪРГОВИШКО ШОСЕ № 7 В ПАРЦЕЛ № I, ИМОТ №6436, КВ.1А, НОМЕР 61710.503.6436 ПО КК НА ГР. РАЗГРАД . СТРОЕЖ СТОЛОВА С КУХНЯ /преустройство с промяна предназначението на помещения за масаж, релакс, сауна и съблекални от административна сграда в спортен комплекс "Лудогорец"/ застроена площ - 149.37 кв.м. Находящ се в УПИ I - 6436 - "За спорт и атракции", кв.1 А по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.503.6436, с административен адрес: гр.Разград, ул."Търговищко шосе" №7 20.3.2019 г. 13:13:04 ч.
УВЕ-16 21.3.2019 г. 14:39:50 ч. ЙОРДАН СТАНЧЕВ ТОМОВ Разград ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖ ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, С. ПОБИТ КАМЪК. На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 72.00 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот IV - 149 от кв.57 по плана на с.Побит камък, с административен адрес: с.Побит камък, община Разград, ул."Етър" № 6 21.3.2019 г. 15:08:48 ч.
УВЕ-17 21.3.2019 г. 16:25:33 ч. СЕБИН ХАСАН ХАСАН ГР.РАЗГРАД ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ , ГР. РАЗГРАД, УЛ. МАРИЦА №14, КВ. 63, ИМОТ - 7319, ПАРЦЕЛ - VIII , ИДЕНТИФИКАТОР - 61710.505.7319, ТЕЛ. 084 66 0720 На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ /промяна предназначението на магазин за промишлени стоки/ Застроена площ - 54.00 кв.м. Находящ се в урегулиран поземлен имот: VIII-7319, кв.63 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.7319.1, административен адрес: гр.Разград, ул."Марица" №14 21.3.2019 г. 17:00:52 ч.
УВЕ-18 25.3.2019 г. 15:33:57 ч. ЕМ-ПАК ООД ГР.РАЗГРАД ПРИСТРОЙКА НА ОФИС-СГРАДА И ШОУРУМ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА , ГР. РАЗГРАД, БУЛ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ №2 К, КВ. 334, ИМОТ - 2519, ПАРЦЕЛ - L , 5 КАТ. На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ОФИС - СГРАДА И ШОУРУМ /пристройка към съществуваща сграда/ застроена площ - 277.00 кв.м., разгъната застроена площ - 277.00 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот L-2519, имот 7146, кв.334, номер по КК 61710.505.7146 гр.Разград, адрес на строежа: гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 2К 25.3.2019 г. 16:08:30 ч.
УВЕ-19 5.4.2019 г. 13:42:12 ч. ДЕНИМАЛ ООД С. ЛЪВИНО РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ №3ЗА ПТИЦЕКЛАНИЦА В ИМОТ № 000058 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КИЧЕНИЦА, М. КОДЖА МЕШЕ. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ №2 ОТ ПТИЦЕФЕРМА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000058 ЗП съществуващо хале - 2045 кв.м. ЗП пристройки - 505 кв.м. обща застроена площ - 2550 кв.м. находящ се в поземлен имот №000058, местност "Коджа меше", землище на с.Киченица, община Разград 5.4.2019 г. 14:15:38 ч.
УВЕ-20 5.4.2019 г. 14:16:01 ч. ДЕНИМАЛ ООД С. ЛЪВИНО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ 3А ПТИЦЕФЕРМА В ИМОТ № 000058 С. С. КИЧЕНИЦА С ЕКАТТЕ 37109. На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ № 3 ОТ ПТИЦЕФЕРМА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000058 ЗП съществуващо хале - 2049 кв.м., ЗП пристройки - 1215 кв.м. обща застроена площ - 3264 кв.м. находящ се в поземлен имот №000058, местност "Коджа меше", землище на с.Киченица, община Разград 5.4.2019 г. 14:43:39 ч.
УВЕ-21 11.4.2019 г. 14:44:27 ч. БАСРИ АХМЕДОВ ТАУШАНОВ С. ЯСЕНОВЕЦ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СКЛАД И ДЕПО В СКЛАД ЗА АЛКОХОЛ, ЦИГАРИ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - ЗП-171,5 КВ.М. С.ЯСЕНОВЕЦ, УЛ.МИТКО ПАЛАУЗОВ № 6А В ПАРЦЕЛ № IV-585,ИМОТ № 585 ПЕТА КАТЕГОРИЯ. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СКЛАД ЗА АЛКОХОЛ, ЦИГАРИ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /промяна предназначението на съществуващ склад и депо/ застроена площ - 171.50 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот IV-585, кв.60 по плана на с.Ясеновец, община Разград, с административен адрес: с.Ясеновец, ул."Митко Палаузов" № 6"А" 11.4.2019 г. 15:05:58 ч.
УВЕ-22 17.4.2019 г. 15:19:25 ч. МАГДАЛЕНА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА ГР.РАЗГРАД ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ С РП №212 ОТ 12.07.1996 Г. / В ЖИЛИЩЕ /БЕЗ СМР / С. ГЕЦОВО, УЛ. БЕЛИ ЛОМ №52, 5 КАТ. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЖИЛИЩЕ /промяна предназначението на търговски обект - магазин за хранителни и промишлени стоки с Разрешение за ползване № 212 от 12.07.1996г. без СМР/ Застроена площ 60.37 кв.м. находящ се в УПИ XIII-142, кв.68 по плана на с.Гецово, идентификатор по КК 18589.501.142.1, адрес на строежа: с.Гецово, община Разград, ул.Бели Лом" № 52 17.4.2019 г. 15:51:39 ч.
УВЕ-23 24.4.2019 г. 15:22:40 ч. РАШИД АХМЕДОВ ЮМЕРОВ КИЧЕНИЦА СМЕСЕН МАГАЗИН-ЗП-169,83 КВ.М. И АВТОРАБОТИЛНИЦА С АВТОМИВКА-99,76 КВ.М. И РЗП 269,76 КВ. М. КАТО ЧАСТ ОТ КПИИ ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ С.КИЧЕНИЦА, УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 2 ПАРЦЕЛ V-340, ИМОТ № 340, КВАРТАЛ № 42 № ПО КК 340 ПО ПЛАНА НА С. КИЧЕНИЦА. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СМЕСЕН МАГАЗИН I етап от строеж "Смесен магазин и автоработилница с автомивка" застроена площ магазин - 169.83 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот V-340 кв.42 по плана на с.Киченица, община Разград, административен адрес: с.Киченица, община Разград, ул."Кирил и Методий" № 2 24.4.2019 г. 16:17:53 ч.
УВЕ-24 25.4.2019 г. 10:58:23 ч. ЕМУ-РАЗГРАД ООД ГР. РАЗГРАД ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА МЕХАНА В НОЩЕН БАР И СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА 5-ТА КАТЕГОРИЯ. На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА застроена площ - 159.85кв.м. I-ви етап от строеж: "Вътрешно преустройство с промяна предназначението на част от съществуваща механа в нощен бар и сладкарска работилница" находящ се в УПИ VIII-566, кв.66 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.566.2.8, с административен адрес: гр.Разград, площад "Момина чешма" ет.1 25.4.2019 г. 11:26:15 ч.
УВЕ-25 25.4.2019 г. 13:37:26 ч. ПИЛКО ЕООД Разград ИЗГРАЖДА НЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЛЮПИЛНЯ ЗП-3480 КВ.М. + 20КВ.М. СЪОРЪЖЕНИЯ И РЗП 3500 КВ.М. ИМОТ № 100075 ПО ПЛАНА НА СТОПАНСКИ ДВОР В С. ЛИПНИК ПЕТА КАТЕГОРИЯ. На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЛЮПИЛНЯ застроена площ - 3480 кв.м. + 20кв.м. съоръжения разгъната застроена площ - 3500 кв.м. находящ се в поземлен имот № 100075, землище на с.Липник, ЕКАТТЕ 43760, община Разград, с административен адрес: с.Липник, стопански двор, община Разград 2.5.2019 г. 15:13:16 ч.
УВЕ-26 8.5.2019 г. 10:36:31 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "МЕСТА", ГР. РАЗГРАДДО СТРОЕЖ С / Р.С 46 ОТ 15.05.2017 Г. / В УПИ № XXI - 7274 НА КВ. 183 В ДВА ЕТАЖА 1-ВИ С ДЪЛЖИНА - 219,44 М. И 2-РИ 268,05 М.- ПЪРВИ ЕТАП : ОТ ТАБЛО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ " МЕСТА " ДО ДОСТИГАНЕ НА Т ЕЛЕКТРОМЕРНО, МОНТИРАНО НА СЕВЕРНАТА ГРАНИЦА НА УПИ - XXI -7274 / ПИ 61710.502.7274 / ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД. 8.5.2019 г. 12:11:43 ч.
УВЕ-27 14.5.2019 г. 15:48:49 ч. НЕРМИН БАСРИЕВА ОСМАН С. ДЯНКОВО ПРИСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА, С- ДЯНКОВО, УЛ. ВЕНЕЛИН №13, КВ. 75, ИМОТ - 47, ПАРЦЕЛ - III. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ С ИЗПОЛЗВАЕМО ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО застроена площ - 81.10 кв.м. разгъната застроена площ - 162.20 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: III-47 от кв.75 по плана на с.Дянково, с административен адрес: с.Дянково, ул. "ВЕНЕЛИН" № 13 14.5.2019 г. 16:30:21 ч.
УВЕ-28 22.5.2019 г. 11:25:37 ч. ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ Разград ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 72 кв.м. разгъната застроена площ - 72 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот XXV-6178, кв.45 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.6178, с административен адрес на строежа: гр.Разград, ул."Хъшове" № 27 27.5.2019 г. 09:55:40 ч.
УВЕ-29 27.5.2019 г. 11:26:13 ч. СИДЕР РУЖИНОВ СИДЕРОВ ГР. РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ДВУЕТАЖНА СГРАДА С ПУНКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОРЕХИ И ЯДКИ НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ И ОФИСИ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ застроена площ - 305.62 кв.м. /в т.ч. допълващо застрояване-офис със склад/ разгъната застроена площ - 416.37 кв.м. находящ се в: урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-1051 от кв.55 по плана на с.Ясеновец, адрес на строежа: с.Ясеновец, община Разград, ул. "Трети март" №7 27.5.2019 г. 11:56:37 ч.
УВЕ-30 30.5.2019 г. 10:20:47 ч. РОСИЦА СТОЯНОВА КЕРЧЕВА ГР.РАЗГРАД ОСНОВЕН РЕМОНТ ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКИ ЕТАЖ В ЖИЛИЩНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА , 5 КАТ. ГР. РАЗГРАД, УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ №34 , КВ. 28, ИМОТ - 1432, ПАРЦЕЛ - II 31.5.2019 г. 16:24:11 ч.
УВЕ-31 30.5.2019 г. 11:15:33 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 10.05.2019 г. на "Проекто-строй контрол 99" гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0335/11.11.2014г. на ДНСК, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, ОФИСИ, МАГАЗИНИ, КАФЕ И ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА застроена площ - 427.70 кв.м., разгъната застроена площ - 3367.53 кв.м. находящ се в УПИ IV-1402 от кв.61 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.1402.4.1 31.5.2019 г. 16:24:52 ч.
УВЕ-32 30.5.2019 г. 15:14:17 ч. ЕТ ДОБРЕВ-НИКОЛАЙ ДОБРЕВ Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ РАБОТИЛНИЦА ЗА ЧИЙ КЮФТЕ /промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 61710.504.101.3.3 и 61710.504.101.3.4/ Застроена площ - 89.26 кв.м. Находящ се в УПИ II-101 кв.633 по плана на гр.Разград, идентификатори 61710.504.101.3 и 4 по КК , адрес: гр.Разград, Ж.К.Орел, Супермаркет 1 - Печатница Добрев 31.5.2019 г. 15:47:44 ч.
УВЕ-33 19.6.2019 г. 15:51:24 ч. ИЛИАН АТАНАСОВ СТОИМЕНОВ Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАВЕДЕНИЕ /В ГРУБ СТРОЕЖ / В ДВА МАГАЗИНА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРИСТРОЯВАНЕ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА И НАДСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ застроена площ - 77.38 кв.м. разгъната застроена площ - 152.50кв.м. намиращ се в урегулиран поземлен имот: IX-6108, кв.154 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.6108, с административен адрес: гр.Разград, бул."Бели Лом" № 2Б-2В 19.6.2019 г. 16:48:35 ч.
УВЕ-34 20.6.2019 г. 14:15:36 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - НАВЕС ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪРВЕСИНА застроена площ - 165 кв.м. Находящ се в урегулиран поземлен имот: XII-6525, кв.310, идентификатор по КК 61710.505.6525, адрес: гр.Разград, ул."Костур" № 34 20.6.2019 г. 14:38:26 ч.
УВЕ-35 20.6.2019 г. 15:21:21 ч. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 80 кв.м. разгъната застроена площ - 147.50 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: IX-621, кв..29 по плана на с.Пороище, община Разград адрес: с.Пороище, ул."Батак" №9 20.6.2019 г. 15:43:01 ч.
УВЕ-36 24.6.2019 г. 16:32:29 ч. МЕТЕОР ЕООД- ВЪЗЛОЖИТЕЛ ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 18.06.2019 г. на "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор,съгласно Удостоверение № РК- 0335/11.11.2014г. на ДНСК ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ БАНКОВ ОФИС наемател "Общинска банка" АД гр.София-филиал Разград /вътрешно преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект-магазин/ застроена площ - 118 кв.м. находящ се в УПИ: V-1633,1634 кв.24 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.1633.1.25 административен адрес: гр.Разград, ул."28.ми януари" № 5"К" 26.6.2019 г. 10:04:10 ч.
УВЕ-37 28.6.2019 г. 13:38:48 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. РАЗГРАД- ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ. ПОЗИЦИЯ 2 ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ-ПАРКОВЕ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ДР. ПОДОБЕКТ №3 БЛОГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ЖК ОРЕЛ - КВАРТАЛИ : 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650,647,632,631,642,641,640,638,637,639,635,636,634,633,612,613,614,619,618,617,616,630,629,624,625,620,621,622,623,615 - I ЕТАП МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. РАЗГРАД- ЖК ОРЕЛ - КВАРТАЛИ: 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650,647,632,631,642,641,640,638,637,639,635,636,634,633,612,613,614,619,618,617,616,630,629,624,625,620,621,622,623,615 - I ЕТАП 5.7.2019 г. 14:15:19 ч.
УВЕ-38 5.7.2019 г. 11:14:21 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 27.06.2019 г. на "Маклер-96" ЕООД гр.Русе, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0132/08.02.2019г. на ДНСК ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СГРАДНО КАБЕЛНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "ДИАНА" ДО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.505.507.1.14 дължина на трасето - 92.20 м.л. находящ се в урегулиран поземлен имот: гр.Разград, бул."Бели Лом" № 49 вх.А, от ТП "Диана" в съществуващи трасета до УПИ I-507 в кв.834 по плана на гр.Разград 5.7.2019 г. 11:34:40 ч.
УВЕ-39 5.7.2019 г. 15:18:19 ч. ПАВЛИНА ЦОНЧЕВА- 2000 ЕООД 7200 На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ РЕКОНТРУКЦИЯ С ПРИСТРОЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ПУНКТ ЗА СМЯНА НА МАСЛА застроена площ - 22.50 кв.м. находящ се в УПИ IV-6227, имот 6071, кв.41 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.6071.1, с административен адрес: гр.Разград, бул."Княз Борис" № 31 5.7.2019 г. 15:38:50 ч.
УВЕ-40 15.7.2019 г. 16:50:22 ч. ЕТ БОНИХАРД-БОЯНКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ДВА БРОЯ ГАРАЖИ застроена площ - 51.30 кв.м. находящ се в парцел VI-165, имот 165, кв.19 по плана на с.Дряновец, адрес на строежа: с.Дряновец, община Разград, ул."Христо Ботев" №2 15.7.2019 г. 17:08:37 ч.
УВЕ-41 25.7.2019 г. 14:55:13 ч. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ София На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 28.12.2018 г. на "Гарант ВВ" гр.Шумен, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение РК-0684/23.02.2017г. на ДНСК ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ НА "ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД дължина на трасето - 320 м.л. находящ се: УПИ VIII-15, имот 500,15 номер по КК 61710.506.500 на гр.Разград, с административен адрес: гр.Разград, Гарова промишлена зона 25.7.2019 г. 16:15:22 ч.
УВЕ-42 2.8.2019 г. 14:45:47 ч. НЕЗИХА ХАМДИЕВА ХАЙРЕДИНОВА ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ПРИСТРОЙКА НА РАБОТИЛНИЦА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ГАРАЖ застроена площ -16.50 кв.м. находящ се в: УПИ XI-2226, имот 4227 от кв.145 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.4227, с административен адрес: гр.Разград, ул."Силиврия" № 2 В 2.8.2019 г. 15:04:08 ч.
УВЕ-43 2.8.2019 г. 15:51:57 ч. ГАЛАТЕЯ ТРЕЙД Разград АВТОМИВКА, ГР. РАЗГРАД, Ж.К ОРЕЛ, КВ. 647, ИМОТ - 134 , УПИ - IV, 5 КАТ. 2.8.2019 г. 16:08:50 ч.
УВЕ-44 13.8.2019 г. 13:09:21 ч. СТРОМАКС - 1 ЕООД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 05.08.2019г. на "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение РК-0335/11.11.2014г. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЖИЛИЩА / АПАРТАМЕНТИ / НА 2,3 И 4 ЕТАЖ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИЗЕМНИЯ И ПОДЗЕМЕН ЕТАЖИ: Обекти: № 2 - ФИТНЕС ЗАЛА, №3- ОФИС , №4- СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ И ОФИС №2 НА ВТОРИ ЕТАЖ /преустройство с промяна на предназначението на хотелски комплекс/ Находящ се в УПИ III-1785, кв.305 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.1785.1, с административен адрес: гр.Разград, ул."Иван Вазов" № 19 13.8.2019 г. 14:08:19 ч.
УВЕ-45 15.8.2019 г. 15:18:59 ч. АЙХАН ЕЮБОВ САБРИЕВ С.САМУИЛ На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ обща застроена площ - 132.50 кв.м. разгъната застроена площ - 153.50 кв.м. Находящ се в: УПИ XXI-6174, имот 61714, кв.45 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.6174, с административен адрес: гр.Разград, ул.Хъшове" № 35 15.8.2019 г. 16:02:47 ч.
УВЕ-46 19.8.2019 г. 16:05:17 ч. НУРГИН НЕДЖМИДИНОВ ФЕВЗИЕВ С. РАДИНГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 191.55 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: VIII-188 от кв.19 по плана на с.Радинград, с административен адрес: с.Радинград, община Разград, ул."Ангел Кънчев" №5 19.8.2019 г. 16:25:22 ч.
УВЕ-47 20.8.2019 г. 15:54:07 ч. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА С. ГЕЦОВО ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, 5 КАТ. С. ГЕЦОВО, УЛ. ДУНАВ №19 20.8.2019 г. 16:28:57 ч.
УВЕ-48 21.8.2019 г. 14:25:05 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ БКТП "СКОПИЕ" ЗА ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.505.7316.1, ГР.РАЗГРАД, УЛ. ПЕРИСТЪР № 1 Дължина на трасето - 103 м.л. Находящ се в: гр.Разград, от БКТП "Скопие" до сграда с идентификатор 61710.505.7316.1 по КК, в УПИ LXXIV-2519 от кв.334 по плана на гр.Разград 21.8.2019 г. 14:51:24 ч.
УВЕ-49 21.8.2019 г. 15:26:42 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТЪЛБ 1 , КЛОН А НА ТП "СТОМАТОЛОГИЯ" ЗА ОБЕКТ " ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" ГР.РАЗГРАД дължина на трасето - 172.40 м.л. адрес на строежа: гр.Разград от Ст.1, клон А на ТП "Стоматология" до УПИ XI-4176 на ул."Хаджи Димитър", имот 6182, кв.320 по плана на гр.Разград, идентификатор на имота по КК 61710.502.6182 21.8.2019 г. 15:43:35 ч.
УВЕ-50 21.8.2019 г. 16:09:13 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА З На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СГРАДНО КАБЕЛНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "КВАРЦ" ЗА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.501.33.1 В КВ.12 ГР.РАЗГРАД Дължина на трасето - 104.50 м.л. Адрес на строежа: гр.Разград, ЗПЗ, от разпределителна кутия на ТП "Кварц" до сграда с идентификатор 61710.501.33.1 в кв.12 по плана на Западна промишлена зона гр.Разград 21.8.2019 г. 16:48:45 ч.
УВЕ-51 21.8.2019 г. 16:55:34 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СГРАДНО КАБЕЛНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КАСЕТА ШК-1 НА ТП "ТУХЛАРНА" ДО СТРОЕЖ "ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" НА УЛ."КЕНТАВЪР" №1 дължина на трасето - 98.70 м.л. Адрес на строежа: гр.Разград, от разпределителна касета ШК-1 на ТП "Тухларна" до сграда на ул."Кентавър" №1, кв.328 по плана на гр.Разград 22.8.2019 г. 09:07:18 ч.
УВЕ-52 26.8.2019 г. 13:15:00 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 25.07.2019г. на "Мултиплекс Инженеринг" ЕООД гр.София, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0311 от 15.10.2014г. на ДНСК ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВХ. "Ж" И ВХОД "З" В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДРЕС: ГР.РАЗГРАД ЖК. ОРЕЛ БЛ.6 Находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-121, имот 121, кв.637 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.504.121.1 с административен адрес: гр.Разград, Ж.К.Орел, блок 6, вх.Ж и вх.З 26.8.2019 г. 13:42:20 ч.
УВЕ-53 27.8.2019 г. 15:30:33 ч. ВИТРАНС ВД ЕООД С. ГЕЦОВО БАЗА ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И КАФЕ ЕСПРЕСО, ГР. РАЗГРАД, УЛ. МЕБЕЛНА №2, КВ. 673, ИМОТ - 340, УПИ - I, 28.8.2019 г. 09:54:03 ч.
УВЕ-54 28.8.2019 г. 15:34:11 ч. ВАЛЛИ-10 ЕООД Разград З На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя придружено от окончателен доклад от 07.08.2019 г. на "Проектострой-контрол 99" ООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0335/11.11.2014г. на ДНСК, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТАВАНСКИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, ОФИС И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ /22 БР. АПАРТАМЕНТИ, ОФИС И 16 БР. ПАРКОМЕСТА В ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ/ застроена площ - 289 кв.м. , застроена площ подземен етаж - 645 кв.м. разгъната застроена площ над терена 1669.50 кв.м. находящ се в УПИ X-3056,4501 кв.182 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.632 с административен адрес: гр.Разград, ул."Росица" № 21 28.8.2019 г. 16:15:12 ч.
УВЕ-55 30.8.2019 г. 15:09:32 ч. НАЗМИ КЯЗИМ МУХАРЕМ Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ АВТОМИВКА , ПУНКТ ЗА СМЯНА НА ГУМИ И СЪПЪТСТВАЩ МАГАЗИН ЗА АВТОАКСЕСОАРИ обща застроена площ - 156 кв.м. находящ се в УПИ VII-843 от кв.170 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.843, с административен адрес: гр.Разград, ул."Люле Бургас" №1 30.8.2019 г. 15:26:25 ч.
УВЕ-56 2.9.2019 г. 16:12:42 ч. МУСИ-2008 ЕООД ГР. ТЪРГОВИЩЕ На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ МЕТАЛЕН НАВЕС В СКЛАДОВА ПЛОЩАДКА ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ застроена площ - 991.86 кв.м. находящ се в: УПИ XV-20, имот 603, кв.12 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.501.603 с административен адрес: гр.Разград, ул."Добруджа" 2.9.2019 г. 16:34:54 ч.
УВЕ-57 3.9.2019 г. 13:56:57 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 27.07.2019г. на "В.Л.М.-ЕНЕРДЖИ" ЕООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0432/14.04.2015г. на ДНСК, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ ВХ. "А", "Б", "В", "Г" НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДРЕС: ГР.РАЗГРАД ЖК. "ОРЕЛ" БЛ.5 находящ се в УПИ I-102 кв.633 по плана на гр.РАЗГРАД, идентификатор по КК 61710.504.102.1, с административен адрес: гр.Разград, ЖК "Орел" бл.5 3.9.2019 г. 15:38:45 ч.
УВЕ-58 1.10.2019 г. 11:06:20 ч. ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА РУСЕВА ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ обща застроена площ - 141.46 кв.м. разгъната застроена площ - 271.10 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: XIV-705, кв.192, идентификатор по КК 61710.502.705, с административен адрес: гр.Разград, ул."11-ти август" № 8 1.10.2019 г. 11:28:28 ч.
УВЕ-59 1.10.2019 г. 11:30:51 ч. ДЖУНЕЙТ МЕХМЕД ХЪЛМИ Разград ЗА На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ АВТОСЕРВИЗ /промяна предназначението на съществуваща сграда/ Застроена площ - 131 кв.м. Разгъната застроена площ - 146 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: III - 657, кв.15, идентификатор по КК 61710.501.657.1, с адрес на строежа: гр.Разград, Западна промишлена зона 1.10.2019 г. 12:01:28 ч.
УВЕ-60 7.10.2019 г. 15:10:03 ч. ХЪРСАТЕ ООД ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СКЛАД ЗА МЕТАЛИ, МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ЗАГОТОВКИ застроена площ - 552.06 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: XII-12 кв.4 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.506.12 адрес на строежа: гр.Разград, Гарова промишлена зона 7.10.2019 г. 15:39:52 ч.
УВЕ-61 9.10.2019 г. 15:53:49 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 26.09.2019 г. на "Маклер - 96" ЕООД гр.Русе, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0132 от 08.02.2019г. на ДНСК, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "МЕСТА" С ДЪЛЖИНА ОТ 164 М.Л. ЗА ОБЕКТ "МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.РАЗГРАД, УЛ."МЕСТА" №8" Находящ се в урегулиран поземлен имот: гр.Разград, от ТП "Места" до сграда в УПИ - XI-386, кв.182 по плана на гр.Разград и идентификатор по КК 61710.502.386 9.10.2019 г. 16:17:13 ч.
УВЕ-62 14.10.2019 г. 14:45:56 ч. ЕРБА-15 ООД Разград ВЪВЕЖДАНЕ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, МАГАЗИН И ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ НА БУЛ. КНЯЗ БОРИС 1, КВ.183, ИМОТ- 7274 УПИ - XXI 14.10.2019 г. 16:14:32 ч.
УВЕ-63 15.10.2019 г. 13:30:42 ч. ДИНЧЕР ИСУФОВ САБРИЕВ ГР.РАЗГРАД ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ НА БУЛ БЕЛИ ЛОМ 49 ВХ.А КВ.834 15.10.2019 г. 15:29:34 ч.
УВЕ-64 16.10.2019 г. 14:45:35 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД ГР. ВАРНА На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 07.10.2019г. на "Маклер-96" ЕООД гр.Русе, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0132/08.02.2019г. на ДНСК ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ДО ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАНСАРДЕН ЕТАЖ, ЗДРАВЕН КАБИНЕТ И ГАРАЖИ дължина на трасето - 166 м.л. Находящ се в: гр.Разград, от ТП "Ангел Кънчев" до УПИ Х-1109, кв.34 с адрес: ул."Гаврил Кръстевич" № 7 16.10.2019 г. 15:05:25 ч.
УВЕ-65 18.10.2019 г. 15:52:11 ч. ПАВЛИНА МИНЕВА РУСЕВА ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 84 кв.м. Находящ се в урегулиран поземлен имот: X-828, кв.48 по плана на с.Гецово, идентификатор по КК 18589.501.828, с административен адрес: с.Гецово, община Разград, ул."Георги Кирков" № 27 18.10.2019 г. 16:10:20 ч.
УВЕ-66 22.10.2019 г. 11:25:47 ч. ЙОРДАНКА ВЕЛЕСЛАВОВА ТАЧЕВА-СПАСОВА Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ САЛОН ЗА КРАСОТА /промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки/ Застроена площ - 55.70 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: XI-3615, 4582, кв.811 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.7193.3.10 22.10.2019 г. 11:50:20 ч.
УВЕ-67 22.10.2019 г. 13:56:50 ч. АГРОХИМКОНСУЛТ - 3 ООД ГР.РАЗГРАД З На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ НАВЕС ЗА ГАРИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА застроена площ - 432.00 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: III-657, кв.69 по плана на с.Дряновец 23.10.2019 г. 11:46:37 ч.
УВЕ-68 24.10.2019 г. 13:57:42 ч. ГЕРГИН АЛИПИЕВ АЛИПИЕВ С. ЛИПНИК На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 50.87 кв.м. разгъната застроена площ - 104.65 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: IX - 96, кв.10 по плана на с.Липник, с административен адрес: с.Липник, ул."Пирин" №2 25.10.2019 г. 14:31:39 ч.
УВЕ-69 29.10.2019 г. 15:49:27 ч. СТИЛ - ЕА ЕООД ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 21.10.2019г. на "Сънрайз" ООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0582 от 23.02.2016г. на ДНСК ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ПРИСТРОЙКИ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАНДРА ЗА КАШКАВАЛ - УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ОТ ПЕТ ТОНА НА ДЕСЕТ ТОНА ПРЕРАБОТЕНО МЛЯКО НА ДЕН застроена площ пристройки - 356.64 кв.м. обща застроена площ - 1039.41 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: III- 1470, кв.129 по плана на с.Дянково, община Разград, адрес на строежа: с.Дянково, ул."Лудогорие" № 34 31.10.2019 г. 13:57:34 ч.
УВЕ-70 1.11.2019 г. 10:19:20 ч. ЙОКЕТА-КО ООД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 25.10.2019 г. на "Ареа проект" ЕООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0651 от 13.09.2016г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС застроена площ - 874 кв.м. разгъната застроена площ -2176.50 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: II-340, имот - 7214, кв.671 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.7214, с адрес на строежа: гр.Разград, Бизнес зона Перистър, ул."Складова" № 8 1.11.2019 г. 15:15:24 ч.
УВЕ-71 1.11.2019 г. 15:22:18 ч. БОРЯНА СВИЛЕНОВА ЗЛАТАРСКА РУСЕ На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 24.09.2019 г. на "Сънрайз" ООД, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0582/23.02.2016г. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ПАВИЛИОН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /вътрешно преустройство на част от самостоятелен обект в сграда/ застроена площ - 15.78 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: VII, имот-4310, кв.801 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.4310.1.98, адрес на строежа: гр.Разград, бул."България" №36 1.11.2019 г. 16:52:41 ч.
УВЕ-72 5.11.2019 г. 15:16:49 ч. ДЕВОН - ООД 7271 На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 23.10.2019г. на "Ареа проект" ЕООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0651 от 13.09.2016г. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАНСАРДЕН ЕТАЖ застроена площ - 118.83 кв.м. разгъната застроена площ - 541.87кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: II-1302 кв.251 по плана гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.1302 адрес на строежа: ГР.Разград, ул."Анани Явашев" № 16А 5.11.2019 г. 16:05:50 ч.
УВЕ-73 5.11.2019 г. 16:43:51 ч. ИВАН АТАНАСОВ КИСЕЛОВ Разград З На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 23.10.2019г. на "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0335/11.11.2014г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ХОСПИС, ДРОГЕРИЯ И КАФЕТЕРИЯ /промяна предназначението на обект №1-магазин за промишлени стоки/ II-ЕТАП - самостоятелен обект от строеж "ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В ЖИЛИЩА /АПАРТАМЕНТИ/ НА 2,3 И 4 ЕТАЖ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИЗЕМНИЯ И ПОДЗЕМЕН ЕТАЖИ: №1 - магазин за промишлени стоки, №2 - фитнес зала, №3-офис и № 4- стоматологичен кабинет Находящ се в урегулиран поземлен имот: II-1785, кв.305 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.1785.1.11, адрес на строежа: гр.Разград, ул."Иван Вазов" №19 6.11.2019 г. 10:02:26 ч.
УВЕ-74 8.11.2019 г. 14:27:06 ч. АНТОНЕЛА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЕДНОФАМИЛНО ЖИЛИЩЕ /преустройство на съществуващо бистро с тераса в сграда за КОО с необходимото пристрояване и надстрояване/ разгъната застроена площ - 193 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: VIII-7247, кв.183 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.7247.1.1, с адрес на строежа: гр.Разград, ул."Панега" №16 8.11.2019 г. 15:05:45 ч.
УВЕ-75 12.11.2019 г. 15:30:13 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград Р На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 14.10.2019 г. на "Агенция Стройконтрол ВТ" ЕООД гр.Велико Търново, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0188/08.04.2019г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ Подобект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ С МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА ЯСЛА "ЗВЕЗДИЦИ" Етап от строеж "ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР.РАЗГРАД - ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" ПОЗИЦИЯ 3: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ" находящ се в: УПИ - II, кв.72 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.7349, адрес на строежа: гр.Разград, ул."Симеон I" №8 14.11.2019 г. 15:33:23 ч.
УВЕ-76 26.11.2019 г. 14:11:49 ч. АЛИ ДЕМИРХАН ФР ГЕРМАНИЯ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГР. РАЗГРАД, М. ОБЗОР, ИМОТ - 4147, НОМЕР ПО КК 61710.612.4147 27.11.2019 г. 16:03:44 ч.
УВЕ-77 26.11.2019 г. 14:48:04 ч. НУРАЙ ХАСАНОВ ХАСАНОВ С. ЯСЕНОВЕЦ На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 18.11.2019 г. на "ТСТ Експерт консулт" ЕООД гр.София, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0622/20.05.2016г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ /преустройство на кафе-аперитив и магазин за хранителни стоки/ застроена площ - 97.24 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: IV-1144,кв.51 по плана на с.Ясеновец, с административен адрес: с.Ясеновец, ул."Трети март" №14 26.11.2019 г. 15:26:25 ч.
УВЕ-78 29.11.2019 г. 15:02:30 ч. ТЪРГОВИЯ - 99 АД ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 25.11.2019 г. на "ТСТ Експерт консулт" ЕООД гр.София, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0622/20.05.2016г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ КУХНЯ ЗА КУЛИНАРНА ПРОДУКЦИЯ СЪС СЕКТОРИ ЗА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА КЕТЪРИНГ И СМЕСЕН МАГАЗИН С КУЛИНАРЕН ЩАНД /вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.716.1.1 по КК на гр.Разград с площ - 197.20кв.м. и прилежащ сутерен - 267 кв.м./ находящ се в урегулиран поземлен имот: I-716, кв.82 по плана на гр.Разград, с адрес на строежа: гр.Разград, бул."Априлско въстание" № 11 29.11.2019 г. 16:04:54 ч.
УВЕ-79 3.12.2019 г. 09:21:12 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 22.11.2019г. на "В.Л.М.-ЕНЕРДЖИ" ЕООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0432/14.04.2015г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. РАЗГРАД - ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" ПОЗИЦИЯ 3. " РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ С МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" Подобект: ЦДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ" ЖК "ОРЕЛ" находящ се в урегулиран поземлен имот: II-58, кв.619 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.504.58, адрес на строежа: гр.Разград: ул."Южен булевард" № 48 Б 3.12.2019 г. 10:40:43 ч.
УВЕ-80 3.12.2019 г. 16:11:06 ч. СВЕТЛИН ИВАНОВ СТАНЧЕВ ГР.РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ РАБОТИЛНИЦА ЗА АВТОДИАГНОСТИЧНИ УСЛУГИ Застроена площ - 65.50 кв.м. находящ се в парцел II-279 от кв.37 по плана на с.Гецово, идентификатор по КК 18589.501.279, адрес на строежа: с.Гецово, община Разград, ул."Бели Лом" №9 4.12.2019 г. 09:22:06 ч.
УВЕ-81 4.12.2019 г. 09:40:19 ч. ЕТ ИВАН ТОДОРОВ ГР. РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ Застроена площ - 143.50 кв.м. Находящ се в урегулиран поземлен имот: II-2565 от кв.146 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.2565, адрес на строежа: гр.Разград, ул."Абоба" № 3 4.12.2019 г. 10:01:57 ч.
УВЕ-82 6.12.2019 г. 16:00:14 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 09.09.2019 г. на "Институт за управление на програми и проекти" ООД гр.София, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0027 от 22.03.2018г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. РАЗГРАД - ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" ПОЗИЦИЯ 3:" РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ С МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" Подобект: ЦДГ "СЛАВЕЙЧЕ", Ж.К "ОРЕЛ" находящ се в урегулиран поземлен имот: V-13, кв.613 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.504.13 адрес на строежа: гр.Разград, Ж.К. "Орел" 10.12.2019 г. 09:37:31 ч.
УВЕ-83 12.12.2019 г. 15:47:37 ч. ДЕВОН ООД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 09.12.2019г. на "Ареа проект" ЕООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0651 от 13.09.2016г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ПЪТНА ВРЪЗКА КЪМ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXXVIII-188 ГР.РАЗГРАД находящ се в УПИ: XXXVIII-188, кв.13 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.188, адрес на строежа: гр..Разград, ул."Перистър" №6 12.12.2019 г. 16:18:50 ч.
УВЕ-84 16.12.2019 г. 13:27:05 ч. АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АВРАМОВ ГР. РАЗГРАД На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СМЕСЕН МАГАЗИН /преустройство на част от жилищна сграда за обособяване на самостоятелен обект/ застроена площ - 40.96 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: IV-1430, кв.28 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.502.1430, адрес на строежа: гр.Разград, ул."Паркова" № 31 16.12.2019 г. 14:19:18 ч.
УВЕ-85 17.12.2019 г. 10:31:44 ч. АШКЪН НЕХРИН ДИЛАВЕР С. ЯСЕНОВЕЦ На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ обща застроена площ - 212.88 кв.м. обща разгъната застроена площ - 439.88 кв.м. находящ се в урегулиран поземлен имот: УПИ I-321, кв.14 по плана на с.Ясеновец, с адрес на строежа: с.Ясеновец, община Разград, ул."Ясен" № 29 17.12.2019 г. 12:14:00 ч.
УВЕ-86 19.12.2019 г. 10:31:04 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 02.12.2019г. на "Агенция Стройконтрол ВТ" ЕООД гр.Велико Търново, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0188/08.04.2019г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА 5 "НЕЗАБРАВКА" находящ се в урегулиран поземлен имот: II-3373, кв.50 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.504.3373, с административен адрес: гр.Разград, ул."Гео Милев" № 1 19.12.2019 г. 10:57:14 ч.
УВЕ-87 19.12.2019 г. 15:23:47 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 02.12.2019 г. на "Агенция Стройконтрол ВТ" ЕООД гр.Велико Търново, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0188/08.04.2019г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА 12 "ЗОРНИЦА" находящ се в урегулиран поземлен имот: II-707, кв.81 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.505.707, с административен адрес: гр.Разград, ул."Велико Търново" 19.12.2019 г. 15:49:02 ч.
УВЕ-88 19.12.2019 г. 15:59:45 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград З На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя, придружено от окончателен доклад от 11.09.2019г. на "СС-консулт" ЕООД, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0529/15.09.2015г. , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА, ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР.РАЗГРАД - ГАРАНЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ПОЗИЦИЯ 3. "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ С МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" Подобект: ДЕТСКА ЯСЛА "СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО", Ж.К."ОРЕЛ" Находящ се в урегулиран поземлен имот: IV-14, кв.613 по плана на гр.Разград, идентификатор по КК 61710.504.14 адрес на строежа: гр.Разград, Ж.К.Орел 19.12.2019 г. 16:32:12 ч.
УВЕ-89 20.12.2019 г. 13:43:35 ч. ЮЛИ - ТРАНС ЕООД - наемател ГР. РАЗГРАД СЕРВИЗ ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И ВЪНШНА АВТОМИВКА, ГР. РАЗГРАД, УЛ. МЕБЕЛНА №4, КВ. 672, ИМОТ - 7233, УПИ - I, 5 КАТ. 20.12.2019 г. 13:43:38 ч.
УВЕ-90 20.12.2019 г. 14:25:43 ч. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД Разград На основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя , придружено от окончателен доклад от 19.12.2019 г. на "ДЕМА" ЕООД гр.Варна, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0013/31.01.2018г. на ДНСК , ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ СПОРТНА И ФИТНЕС ПЛОЩАДКА находящ се в парцел III-"Спорт и озеленяване", имот 7348, кв.72, идентификатор по КК 61710.505.7348, адрес на строежа: гр.Разград, ул."Арда" №4 20.12.2019 г. 14:56:31 ч.