одобрен

SEBRA-2020-01-20

Уникален идентификатор:  93d2f33f-2e57-4c13-92d3-6e1f19f80946

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-21 11:31:53
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-21 11:31:53

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 20.01.2020 - 20.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1609631.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12471
10 xxxx Издръжка 4848317.110000001
18 xxxx Други разходи 58798.25
20 xxxx Разходи за лихви 345.74
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 623755.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 37447459.42
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 354259.7100000001
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2041675.27
88 xxxx Средства на разпореждане 504478.56
89 xxxx Друго финансиране 880809.92
90 xxxx Възстановени приходи 3661201.31
91 xxxx Теглене на BGN в брой 9000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9780.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4530640.88
98 xxxx Други операции в БНБ -876536.31
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 17934049.72
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 981386
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 8116612.05
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 15161674.46
Общо:  97909809.80000001
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23569.69
90 xxxx Възстановени приходи 55
Общо:  23624.69
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 96131.56
18 xxxx Други разходи 22.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 356.28
88 xxxx Средства на разпореждане 2484.62
90 xxxx Възстановени приходи 4638.51
Общо:  103633.47
Сметна палата ( 005******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3173.86
20 xxxx Разходи за лихви 345.74
Общо:  3519.6
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 133936.55
18 xxxx Други разходи 14527.58
90 xxxx Възстановени приходи 5323.01
Общо:  153787.14
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1044334.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 259.37
10 xxxx Издръжка 503036.24
90 xxxx Възстановени приходи 120
Общо:  1547750.04
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1312.18
Общо:  1312.18
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1415.9
10 xxxx Издръжка 996.84
18 xxxx Други разходи 30
88 xxxx Средства на разпореждане 679.26
90 xxxx Възстановени приходи 18509.49
Общо:  21631.49
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 557.46
10 xxxx Издръжка 36825.13
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 46.55
88 xxxx Средства на разпореждане 465.45
89 xxxx Друго финансиране 100
90 xxxx Възстановени приходи 1084.46
98 xxxx Други операции в БНБ -1159111
Общо:  -1120031.95
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 162706.22
88 xxxx Средства на разпореждане 174528.08
90 xxxx Възстановени приходи 625.83
Общо:  337860.13
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 518
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1252.87
10 xxxx Издръжка 586817.52
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 622765.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 34169795.17
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 523631.7
Общо:  35904780.32
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 190777.58
10 xxxx Издръжка 276915.4
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5.87
Общо:  467698.85
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 77332.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3780.49
10 xxxx Издръжка 1035864
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 872374
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 185590.58
88 xxxx Средства на разпореждане 34754.84
91 xxxx Теглене на BGN в брой 9000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4416.53
Общо:  2223112.96
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 62292.25
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 161.3
10 xxxx Издръжка 141637.7
18 xxxx Други разходи 41615.73
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5490.5
Общо:  251197.48
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2526.95
10 xxxx Издръжка 8359.56
88 xxxx Средства на разпореждане 20
Общо:  10906.51
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11951.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 413724.44
88 xxxx Средства на разпореждане 28161.57
90 xxxx Възстановени приходи 96
Общо:  453933.06
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2318.94
10 xxxx Издръжка 150111.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 254651.99
90 xxxx Възстановени приходи 590
Общо:  407672.73
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 107125.46
88 xxxx Средства на разпореждане 3136.74
90 xxxx Възстановени приходи 254.15
Общо:  110516.35
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11651.94
90 xxxx Възстановени приходи -282296.53
98 xxxx Други операции в БНБ 282574.69
Общо:  11930.1
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10037.45
90 xxxx Възстановени приходи 3910216.73
Общо:  3920254.18
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 97982.97
10 xxxx Издръжка 6840.18
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 990
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 63400
Общо:  169213.15
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 107.22
Общо:  107.22
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 466.2
10 xxxx Издръжка 112.24
Общо:  578.44
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15568.45
Общо:  15568.45
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9531.26
10 xxxx Издръжка 3675.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5787.6
Общо:  18994.64
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1050.76
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1955.83
Общо:  3006.59
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6070.85
92 xxxx Закупуване на валута в брой 606.31
Общо:  6677.16
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  2000
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6964.81
Общо:  6964.81
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12608.74
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 332892.39
90 xxxx Възстановени приходи 400
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4528456.79
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  4874357.92
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 211334.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1534712.92
Общо:  1746047.15
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2668.44
10 xxxx Издръжка 32474.95
92 xxxx Закупуване на валута в брой 951.54
Общо:  36094.93
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21074.53
10 xxxx Издръжка 5275.97
Общо:  26350.5
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1850.28
Общо:  1850.28
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2000
91 xxxx Теглене на BGN в брой -2000
Общо:  0
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13063.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 39035.23
90 xxxx Възстановени приходи 1547.42
Общо:  53645.94
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5007.69
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 27468.82
Общо:  32476.51
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2400.71
Общо:  2400.71
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10052.22
10 xxxx Издръжка 8899.15
Общо:  18951.37
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2528.51
Общо:  2528.51
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 867642.26
Общо:  867642.26
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5843.88
10 xxxx Издръжка 92708.39
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1082000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 880.12
Общо:  1181432.39
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1016.04
Общо:  1016.04
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9420.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4011.4
Общо:  13431.64
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 124745.82
Общо:  124745.82
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 800
10 xxxx Издръжка 427.21
18 xxxx Други разходи 46.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13270
Общо:  14543.37
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 126537.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41500
88 xxxx Средства на разпореждане 257998.8
Общо:  426036.77
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14652.17
Общо:  14652.17
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8096.28
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1161.19
Общо:  9257.47
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10259.02
Общо:  10259.02
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14044
Общо:  14044
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 482.84
10 xxxx Издръжка 3251.29
Общо:  3734.13
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10316.28
10 xxxx Издръжка 7164.43
Общо:  17480.71
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46030
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4370.66
10 xxxx Издръжка 14306.54
Общо:  64707.2
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14241.61
10 xxxx Издръжка 21987.69
Общо:  36229.3
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 173.56
10 xxxx Издръжка 13320.2
89 xxxx Друго финансиране 1067.66
Общо:  14561.42
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 850.78
Общо:  850.78
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7922.69
Общо:  7922.69
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7761.67
Общо:  7761.67
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2401.2
Общо:  2401.2
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4217.71
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 300
Общо:  4517.71
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 157714
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9123.34
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  166837.34
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 2556.28
Общо:  2556.28
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19573.64
Общо:  19573.64
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 183.61
10 xxxx Издръжка 3615.86
Общо:  3799.47
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 51054.6
Общо:  51054.6
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2132
88 xxxx Средства на разпореждане 2249.2
Общо:  4381.2
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10236.68
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 119.36
10 xxxx Издръжка 81771.59
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12361.55
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2547
89 xxxx Друго финансиране 12000
90 xxxx Възстановени приходи 37.24
Общо:  119073.42
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 136.91
Общо:  136.91
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 409220.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 33300
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 216022.94
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  658543.34
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 17934049.72
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 981386
Общо:  18915435.72
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 20.01.2020 - 20.01.2020
Описание Сума
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 8116612.05
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 15161674.46
Общо:  23278286.51
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте