одобрен

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЕЛО БЯГА

Уникален идентификатор:  93de640a-4aec-412c-87f3-96d62b64d4d4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:38:09
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:38:09

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ СЕЛО БЯГА

№ по ред досие дата на съставяне вписан в Служба по вписванията правно основание вид и описание на имота местонахождение на имота граници на имота данъчна оценка на имота бивш собственик на имота съсобственици съставени по рано актове предоставени права за управление разпоредителни действия с имота забележки
1 1 2006/05/15 вписване по ЗС/ПВ Вх.№799/08.08.06 Акт №146 Том №3 Заповед №103-00-347/07.09.2006 г. имота е продаден и е сключен договор №098-00-68/25.08.2006 г. чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и Решение №387/19.04.2006 на Общинска служба "ЗГ" гр. Пещера Имот №000658 - пустееща необработваема земя с площ 6.870 дка, осма катгория, м. "Брациговски път", землището на село Бяга село Бяга, м. "Брациговски път", ЕКАТТЕ 07586 им. №000282-полски път, им. №195001; им. №000323 - полски път; им. №194016-нива; им.№194013-нива; им. №000324-полски път 197.50 общински няма няма Имотът е предоставен за управление на Кмета на община Брацигово на основание чл.12, ал.5 от ЗОС няма при съставяне на акта се представиха следните документи: 1.Решение №387/19.04.2006 на Общинска служба "ЗГ" гр. Пещера 2.Скиц №000467/27.04.2006 за имот №000658 м. "Брациговски път" 3.Удостоверение №209/09.05.2006 г. от кметство Бяга, че имота е заведен по сметка 9901-земя 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта
2 2 2006/05/15 вписване по ЗС/ПВ Вх.№835/14.06.06 Акт №169 Том №3 Заповед №103-00-375/07.09.2006 г. имота е продаден и е сключен договор №098-00-69/25.08.2006 г. чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и Решение №387/19.04.2006 на Общинска служба "ЗГ" гр. Пещера Имот №000843 - пустееща необработваема земя с площ 6.573 дка, осма катгория, м. "Брациговски път", землището на село Бяга село Бяга, м. "Брациговски път", ЕКАТТЕ 07586 им. №000324-полски път, им. №000890-пуст.необр.земя; им. №191016 - нива; им. №194016-нива; им.№191015-нива; им. №191014-нива; им. №191026-нива; 189.00 общински няма няма Имотът е предоставен за управление на Кмета на община Брацигово на основание чл.12, ал.5 от ЗОС няма при съставяне на акта се представиха следните документи: 1.Решение №387/19.04.2006 на Общинска служба "ЗГ" гр. Пещера 2.Скиц №000466/27.04.2006 за имот №000658 м. "Брациговски път" 3.Удостоверение №211/09.05.2006 г. от кметство Бяга, че имота е заведен по сметка 9901-земя 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта
3 3 2006/05/15 вписване по ЗС/ПВ Вх.№817/12.06.06 Акт №157 Том №3 Заповед №103-00-346/07.09.2006 г. имота е продаден и е сключен договор №098-00-70/25.08.2006 г. чл.2, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и Решение №387/19.04.2006 на Общинска служба "ЗГ" гр. Пещера Имот №000890 - пустееща необработваема земя с площ 8.608 дка, осма катгория, м. "Брациговски път", землището на село Бяга село Бяга, м. "Брациговски път", ЕКАТТЕ 07586 им. №189001-нива, им. №396001-ливада; им. №000325 - полски път; им. №00027-полски път; им.№191016-нива; им. №000843-пустееща земя; им. №000282-полски път;им. №189002-нива 247.40 общински няма няма Имотът е предоставен за управление на Кмета на община Брацигово на основание чл.12, ал.5 от ЗОС няма при съставяне на акта се представиха следните документи: 1.Решение №387/19.04.2006 на Общинска служба "ЗГ" гр. Пещера 2.Скиц №000465/27.04.2006 за имот №000890 м. "Брациговски път" 3.Удостоверение №217/09.05.2006 г. от кметство Бяга, че имота е заведен по сметка 9901-земя 4.Данъчна оценка на имота към момента на съставяне на акта
4 4 2010/03/31 вписване по ЗС/ПВ Вх.№380/01.04.2010 Акт №76 Том №2 Заповед №РД-270/21.07.2010 г. имота е продаден и е сключен договор №Д-55/02.06.2010 г. Чл.56, ал.1 и чл.59 от Закона за общинската собственост, във връзка със Заповед № РД -87 /05.03.2010 год.за одобрено изменение на ПРЗ за кв.48 по плана на с. Бяга. Дворно място, представляващо 8/ 45 ид.части от урегулиран поземлен имот Х-магазин, в кв.48 по плана на с. Бяга, целият с площ 45 кв.м., одобрен със заповед № 49/04.01.1967г и заповед № РД -87 от 05.03.2010год с. Бяга, ул. "Първа" №15а север-улица; изток-улица; юг-улица; запад-УПИ-І-470 и УПИІІ-470 57.20 няма 37/45 ИЧ от УПИ Х-Магазин са собсвеност на Йордан Димитров Йорданов , съгласно договор за покупко продажба, а 8/45 ИЧ са на община Брацигово Акт №16/29.07.1999 г. за УПИ Х-Магазин , в кв. 48, с площ 37 кв.м. имотът е предоставен за управление на Кмета на община Брацигово на основание чл.12, ал.5 от ЗОС за идеални части от УПИ Х-Магазин , кв.48 няма При съставяне на акта за частна общинска собственост се представиха : 1.Заповед № РД -87 / 05.03.2010год. на Кмета на община Брацигово за одобрено изменение на ПРЗ за УПИХ-Магазин и ул. о.т 135-128-128а, в. кв.48 по плана на с.Бяга 2.Решение № 393 / 28.01.2010год. на Общински съвет град Брацигово с което се променя от публична в частна общинска собственост улично пространство -тротоар на улица с о. 135-128-128а с площ 8 кв.м., което се присъединява към УПИ Х-Магазин 3. Скица на УПИ Х-Магазин, в кв.48 по плана на с.Бяга ; 4. Удостоверение № 458 / 23.03.2010год. от кметство Бяга за описание на имота ; 5. Справка извлечение по сметка 9901 –земя; 6 Данъчна оценка на идеалните части, общинска собственост ;
5 5 2010/03/31 вписване по ЗС/ПВ Вх.№382/01.04.2010 Акт №78 Том №2 Заповед №РД-262/13.07.2010 г. имота е продаден и е сключен договор №Д-52/02.06.2010 г. Чл.56, ал.1 и чл.59 от Закона за общинската собственост, във връзка със Заповед № РД -42 /02.02.2010 год.на кмета на община Брацигово Дворно място, представляващо 20/ 856 –/двадесет наклонена черта осемстотин петдесет и шест / ид.части от урегулиран поземлен имот ІІ -169, в кв.29 по плана на с. Бяга, целият с площ 856 /осемстотин петдесет и шест / кв.м., одобрен със заповед № 49/04.01.1967г и заповед № РД -42 от 02.02.2010год с. Бяга, ул. „ 31-ва” № 18 , УПИ ІІ–169, в кв.29 по плана на с. Бяга Север- улица; изток – УПИ ІІІ-168; юг –УПИ VІ-177 и УПИ VІІ-170, запад - УПИ І -171 . 143.00 няма Атанас Георгиев Кънев- собственик на 836 /856 - осемстотин и тридесет и шест наклонена черта осемстотин петдесет и шест / ид.части ,съгласно договор за покупко продажба №098-00-27 / 10.04.2007г, а община Брацигово е собственик на 20 /856 / двадесет наклонена черта осемстотин петдесет и шест / ид.части. Акт № 4 /05.01.1998год. за частна общинска собственост на УПИ ІІ-169,в кв.29 по плана на с. Бяга На основание чл.12,ал.5 от ЗОС идеалните части общинска собственост от УПИ ІІ-169,в кв.29 се управляват от Кмета на община Брацигово няма При съставяне на акта за частна общинска собственост се представиха : 1.Заповед № РД -42 / 02.02.2010год. на Кмета на община Брацигово за одобрено изменение на ПР за УПИ ІІ-169 и улица с о.т. 25-24, в кв.29 по плана на с. Бяга ; 2.Решение № 390 / 28.01.2010год. на Общински съвет град Брацигово с което се променя от публична в частна общинска собственост улично пространство на улица с о.т. 25-24 с площ от 20кв.м.,което се присъединява към УПИ ІІ-169 ; 3. Скица на УПИ ІІ-169, в кв.29 по плана на с.Бяга ; 4. Удостоверение № 461 / 23.03.2010год. от кметство Бяга за описание на имота ; 5. Справка извлечение по сметка 9901 –земя; 6 Данъчна оценка на идеалните части, общинска собственост ;
6 6 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1568/24.11.10 Акт №165 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 031011 / нула, тридесет и едно нула единадесет /– Начин на трайно ползване- нива с площ 2.962 / две точка деветстотин шестдесет и две/ дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Могилите „ категория при неполивни условия - осма, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в нови граници. , землището на с. Бяга, местност „ Могилите „ Имот №031002- нива на насл.Стоян Петров Калинкин, имот № 000049 – полски път на община Брацигово, имот № 000483 –арх. пам. На култур. На министерство на културата, имот № 000046 полски път на община Брацигово, имот № 031012 – нива на Борис Благов Илиев 133.29 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00824 / 14.09.2010год. на имот № 031011 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
7 7 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1568/24.11.10 Акт №165 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 059007 / нула, петдесет и девет нула,нула,седем – Начин на трайно ползване- нива с площ 0.894 / нула точка осемстотин деветдесет и четири / дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Лозята „ категория при неполивни условия - четвърта, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в нови граници. землището на с. Бяга, местност „ Лозята „ Имот №059020- нива на насл.Иван Илиев Стоев, имот № 059019 –нива на насл.Димитър Илиев Пушкин, имот № 059006 – нива на насл. Стойо Маринов Радев, имот № 000078 – полски път на община Брацигово, имот № 059008 - нива на насл. Веса и Петър Атанасови Тачеви. 103.79 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00825 / 14.09.2010год. на имот № 059007 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
8 8 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1572/25.11.10 Акт №167 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 060008 / нула, шестдесет нула ,нула осем– Начин на трайно ползване- нива с площ 0.887 / нула точка осемстотин осемдесет и седем / дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Лозята „ категория при неполивни условия - четвърта, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в нови граници. землището на с. Бяга, местност „ Лозята „ Имот №060021- нива на насл.Стоил Спасов Чолаков, имот № 060007 –нива на Кирил Стефанов Илиев, имот № 000075 – полски път на община Брацигово, имот № 060030 - нива на насл. Тодор Рангелов Тасков 102.98 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00826 / 14.09.2010год. на имот № 060008 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
9 9 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1573/25.11.10 Акт №168 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 066033 / нула, шестдесет и шест ,нула тридесет и три/– Начин на трайно ползване- нива с площ 11.269 / единадесет точка двеста шестдесет и девет/ дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Могилите” „ категория при неполивни условия - осма, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в нови граници. Имота е образуван от имот № 066031. землището на с. Бяга, местност „ Могилите „ Имот №066032- нива на насл.Елена Данаилова Маджарова, имот № 066025 –нива на насл. Рангел Димитров Панев, имот № 066026 – нива на насл. Георги Стойчев Коцев, имот № 066027 - нива на Екатерина Ангелова Попова, имот № 066009-нива на насл. Иван Илиев Учкунов, имот № 000050 –полски път на община Брацигово . 354.97 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00827 / 14.09.2010год. на имот № 066033 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
10 10 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1574/25.11.10 Акт №169 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 067009/ нула, шестдесет и седем ,нула,нула девет/– Начин на трайно ползване- нива с площ 2.148 / две точка сто четиридесет и осем / дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Могилите” „ категория при неполивни условия - осма, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в нови граници. землището на с. Бяга, местност „ Могилите „ Имот №067022- нива на насл.Петър Христодоров Ангелов, имот № 000107 – полски път на община Брацигово, имот № 067010 – нива на насл.Марийка и Димитър Благоеви- Ангелови, имот № 067013 - нива на насл.Недялко Иванов Недялков, имот № 067012 –нива на Петър Димитров Панев. 67.66 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00828 / 14.09.2010год. на имот № 067009 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
11 11 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1575/25.11.10 Акт №170 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 068007/ нула, шестдесет и осем ,нула,нула седем/– Начин на трайно ползване- нива с площ 1.084 / едно точка нула осемдесет и четири/ дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Могилите” „ категория при неполивни условия - осма, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в нови граници. землището на с. Бяга, местност „ Могилите „ Имот №068005- нива на Елена Георгиева Кънева, имот № 068006 – нива на насл. Филип Ламбов Ташев, имот № 000050 .- полски път на община Брацигово, имот № 068008 – нива на Петър Атанасов Влашев 34.15 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00829 / 14.09.2010год. на имот № 068007 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
12 12 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1576/25.11.10 Акт №171 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 073007/ нула, седемдесет и три,нула,нула седем/– Начин на трайно ползване- нива с площ 0.658 / нула точка шестотин петдесет и осем/ дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Топлец” „ категория при неполивни условия - осма, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в нови граници. землището на с. Бяга, местност „ Топлец „ Имот №073006- нива на насл. Георги Благоев Ламбов, имот № 073005 – нива на насл. Илия Георгиев марийчин, имот № 000184.- полски път на община Брацигово, имот № 073009 – нива на насл. Стоян Ламбов Ташев 20.73 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00830 / 14.09.2010год. на имот № 073007 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
13 13 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1577/25.11.10 Акт №172 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 087008/ нула, осемдесет и седем,нула,нула осем/– Начин на трайно ползване- нива с площ 2.672 / две точка шестотин седемдесет и две / дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Топлец” „ категория при неполивни условия - девета, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в нови граници. землището на с. Бяга, местност „ Топлец „ Имот №087006- нива наЧавдар Йорданов Кънев, имот № 087009 – нива на насл. Иван Илиев Учкунов, имот № 000110.- полски път на община Брацигово, имот № 087007 – нива на насл. Владо Петков Гаджев 55.31 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00832 / 14.09.2010год. на имот № 087008 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
14 14 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1578/25.11.10 Акт №173 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 088007/ нула, осемдесет и осем,нула,нула седем/– Начин на трайно ползване- нива с площ 0.525 / нула точка петстотин двадесет и пет/ дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Герена” „ категория при неполивни условия - четвърта, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в стари реални граници. землището на с. Бяга, местност „ Герена „ Имот №000706 –пустееща необр. земя на община Брацигово, имот № 000711 – дървопроизв. площ на ДГФ, имот № 088006 –пасище,мера на Атанас Трендафилов Ангелиев 54.18 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00833 / 14.09.2010год. на имот № 088007 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
15 15 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1579/25.11.10 Акт №174 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 102022/ сто и две ,нула, двадесет и две /– Начин на трайно ползване- овощна градина с площ 2.080 / две точка нула, осемдесет / дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Под Стопанския двор” категория при неполивни условия - четвърта, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в стари реални граници. землището на с. Бяга, местност „ Под Стопанския двор „ Имот №102021 – овощна градина на Никола Стоянов Спасов, имот № 102020 –нива на насл. Неделчо Иванов Фурджев, имот № 000288 –полски път на община Брацигово, имот № 000717 –пуст. Необр. Земя на община Брацигово 559.73 няма няма няма На основание чл.12,ал.5 от ЗОС на кмета на община Брацигово, няма При съставяне на акта за общинска собственост се представиха : 1.Протоколно решение на комисията по чл.19 ,ал.1 от ЗСПЗЗ от 08.10.2008год. 2. Заповед № РД 06 -23 / 27.02.2009год. на Директора на Областна дирекция „ Земеделие „ – Пазарджик 3.Скица № К00834 / 14.09.2010год. на имот № 102022 ; 4. Справка извлечение по сметка 9901 – земя .; 6. Данъчна оценка на имота, към момента на съставяне на акта ;
16 16 2010/11/12 вписване по ЗС/ПВ Вх.№1580/25.11.10 Акт №175 Том №6 Чл.56,ал.1 във връзка с чл.2,ал.1,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.19,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Протоколно решение от 08.10.2008год., одобрено със заповед №РД 06-23 от 27.02.2009год. на директора на Областна дирекция „Земеделие „ –Пазарджик Поземлен имот № 102030/ сто и две ,нула, тридесет /– Начин на трайно ползване- овощна градина с площ 0.705 / нула точка седемстотин и пет / дка в землището на с. Бяга,община Брацигово местност „ Под Стопанския двор” категория при неполивни условия - четвърта, ЕКАТТЕ 07586 / нула седем петстотин осемдесет и шест / .Имота е възстановен в стари реални граници. землището на с. Бяга, местност „ Под Стопанския двор „ Имот №102031 – нива на насл. Иван Стоянов Рангелов, имот № 102026 –нива на насл. Димитър и Стоян Минкови, имот № 102028 –нива