одобрен

Приложение 3 на ПЛС от 02.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  940a73ca-e752-4ad8-a43e-d87f2103ae21

Описание:

Приложение 3 на ПЛС от 02.07.2019 г.

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 09:51:39
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-07-08 09:51:39

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Актуализация към 02.07.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето
Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Наименование на лекарствения продукт Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Окончателна опаковкат Притежател на разрешението за употреба DDD/Терапевтичен курс Цена по чл. 261a, ал.1 от ЗЛПХМ Референтна стойност за DDD/ Терапевтичен курс Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност Ниво на заплащане (%) Терапевтични показания / Ограничения в начина на предписване при различни индикации МКБ Допълнителна информация Статус Идентификатор на ЛП
№/дата на решението Дата на настъпили промени в обстоятелствата Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с ПМС 196/2012 г., ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г. Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с &8 на НУПРЗРРЦЛП за привеждане в съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредба №42 на МЗ
J04AB02 Rifampicin J04AB02 Rifampicin
J04AB02 Rifampicin TUBOCIN Capsule, hard 300 mg 100 Актавис EАД, България 600 mg 33.91 0.6782 33.91 100% A15,A15.0,A15.1,A15.2,A15.3,A15.5,A15.6,A15.7,A15.8,A15.9,A16.0,A16.1,A16.2,A16.3,A16.4,A16.5,A16.7,A16.8,A16.9,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9,A18.0,A18.1,A18.2,A18.3,A18.4,A18.5,A18.6,A18.7,A18.8,A19.0,A19.1,A19.2,A19.8,A19.9,B90.0,B90.1,B90.2,B90.8,B90.9 HCР-410/03.07.2013 02.08.2013 08.09.2012 Активен 1956
J04AC01 Isoniazid J04AC01 Isoniazid
J04AC01 Isoniazid RIMICID Solution for injection 25 mg/ml - 2 ml mg 10 Софарма АД, България 300 mg 11.56 6.93599 11.56 100% A15,A15.0,A15.1,A15.2,A15.3,A15.5,A15.6,A15.7,A15.8,A15.9,A16.0,A16.1,A16.2,A16.3,A16.4,A16.5,A16.7,A16.8,A16.9,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9,A18.0,A18.1,A18.2,A18.3,A18.4,A18.5,A18.6,A18.7,A18.8,A19.0,A19.1,A19.2,A19.8,A19.9,B90.0,B90.1,B90.2,B90.8,B90.9 НСР-12170/27.03.2017 и НСР-12329/07.04.2017 02.05.2017 08.09.2012 Заличен 146
J04AC01 Isoniazid J04AC01 Isoniazid
J04AC01 Isoniazid ISONID Tablet 100 mg 100 Фармацевтични заводи Милве АД, България 300 mg 2.46 0.0738 2.46 100% A15.0,A15.1,A15.2,A15.3,A15.5,A15.6,A15.7,A15.8,A15.9,A16.0,A16.1,A16.2,A16.3,A16.4,A16.5,A16.7,A16.8,A16.9,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9,A18.0,A18.1,A18.2,A18.3,A18.4,A18.5,A18.6,A18.7,A18.8,A19.0,A19.1,A19.2,A19.8,A19.9,B90.0,B90.1,B90.2,B90.8,B90.9 НСР-12951/15.06.2017 (допуска предварително изпълнение); КП-28/22.05.2017 и НСР-12176/27.03.2017, и НСР-12361/07.04.2017 02.07.2017 08.09.2012 Активен 281
J04AC01 Isoniazid RIMICID Tablet 100 mg 100 Софарма АД, България 300 mg 3.55 0.0738 2.46 100% A15,A15.0,A15.1,A15.2,A15.3,A15.5,A15.6,A15.7,A15.8,A15.9,A16.0,A16.1,A16.2,A16.3,A16.4,A16.5,A16.7,A16.8,A16.9,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9,A18.0,A18.1,A18.2,A18.3,A18.4,A18.5,A18.6,A18.7,A18.8,A19.0,A19.1,A19.2,A19.8,A19.9,B90.0,B90.1,B90.2,B90.8,B90.9 НСР-12170/27.03.2017 и НСР-12329/07.04.2017 02.05.2017 08.09.2012 Заличен 39
J04AK01 Pyrazinamide J04AK01 Pyrazinamide
J04AK01 Pyrazinamide PYRAZINAMIDE KRKA Tablet 500 mg 100 KRKA, d.d., Словения 1500 mg 19.57 0.58716 19.57 100% A15,A15.0,A15.1,A15.2,A15.3,A15.5,A15.6,A15.7,A15.8,A15.9,A16.0,A16.1,A16.2,A16.3,A16.4,A16.5,A16.7,A16.8,A16.9,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9,A18.0,A18.1,A18.2,A18.3,A18.4,A18.5,A18.6,A18.7,A18.8,A19.0,A19.1,A19.2,A19.8,A19.9,B90.0,B90.1,B90.2,B90.8,B90.9 № 174/ 31.05.2011; HCР-312/03.07.2013; НСР-7070/09.09.2015 02.10.2015 08.09.2012 Активен 1954
J04AK02 Ethambutol J04AK02 Ethambutol
J04AK02 Ethambutol ETHAMBUTOL-MILVE Tablet 250 mg 50 Фармацевтични заводи Милве АД, България 1200 mg 4.34 0.41664 4.34 100% A15.0,A15.1,A15.2,A15.3,A15.5,A15.6,A15.7,A15.8,A15.9,A16.0,A16.1,A16.2,A16.3,A16.4,A16.5,A16.7,A16.8,A16.9,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9,A18.0,A18.1,A18.2,A18.3,A18.4,A18.6,A18.7,A18.8,A19.0,A19.1,A19.2,A19.8,A19.9,B90.0,B90.1,B90.2,B90.8,B90.9 № 138/ 24.01.2011; НСР-12950/15.06.2017 (допуска предварително изпълнение); КП-29/22.05.2017 и НСР-12180/27.03.2017, и НСР-12359/07.04.2017; 02.07.2017 08.09.2012 Активен 282
J04AK02 Ethambutol ETHAMBUTOL SOPHARMA 250 MG Tablet 250 mg 50 Софарма АД, България 1200 mg 5.54 0.41664 4.34 100% A15,A15.0,A15.1,A15.2,A15.3,A15.5,A15.6,A15.7,A15.8,A15.9,A16.0,A16.1,A16.2,A16.3,A16.4,A16.5,A16.7,A16.8,A16.9,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9,A18.0,A18.1,A18.2,A18.3,A18.4,A18.5,A18.6,A18.7,A18.8,A19.0,A19.1,A19.2,A19.8,A19.9,B90.0,B90.1,B90.2,B90.8,B90.9 № 138/ 24.01.2011; НСР-12179/27.03.2017г. и НСР-12360/07.04.2017 02.05.2017 08.09.2012 Заличен 155
J04AK05 Bedaquiline J04AK05 Bedaquiline
J04AK05 Bedaquiline Sirturo Tablet 100 mg 188 Janssen-Cilag International N.V., Белгия 86 mg 26708.26 122.17868 26708.26 100% по изключение за други видове туберкулоза след решение на Експертната комисия за мониторинг на лечението на пациенти с MDR/XDR-TB A15.1 НСР-7816/28.12.2015; HCP-18355/05.04.2019 02.05.2019 Активен 4164
J05AE01 Saquinavir J05AE01 Saquinavir
J05AE01 Saquinavir INVIRASE Film coated tablet 500 mg 120 Roche Registration GmbH, Германия 1800 mg 456.8 13.70537 456.8 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 24/31.07.2009. КЦРР-677/30.05.2012 г.; НСР-4283/05.08.2014; НСР-6078/23.04.2015; НСР-9706/07.07.2016; НСР-15842/08.06.2018 02.07.2018 08.09.2012 Активен 3837
J05AE03 Ritonavir J05AE03 Ritonavir
J05AE03 Ritonavir NORVIR Capsule, soft 100 mg 336 Abbott Laboratories Limited, Обединено Кралство 1200 mg 403.85 14.42321 403.85 100% B20,B24,Z21 КЦРР-559/04.05.2012 г.; КЦРР-948/16.07.2012 20.07.2012 08.09.2012 Заличен 1207
J05AE03 Ritonavir NORVIR Film coated tablet 100 mg 30 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия 1200 mg 38.51 7.8 19.5 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 197/ 19.09.2011; НСР-496/11.07.2013;НСР-1647/11.11.2013; НСР-5632/12.02.2015; НСР-7127/24.09.2015; НСР-9390/01.06.2016; НСР-11831/24.02.2017; НСР-14459/17.11.2017; НСР-16388/02.08.2018; НСР-16790/20.09.2018 02.12.2018 08.09.2012 Активен 3579
J05AE03 Ritonavir Ritonavir Mylan Film coated tablet 100 mg 30 Mylan S.A.S., Франция 1200 mg 19.5 7.8 19.5 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-17333/22.11.2018 предварително изпълнение 02.12.2018 Активен 16350
J05AE07 Fosamprenavir J05AE07 Fosamprenavir
J05AE07 Fosamprenavir TELZIR Film coated tablet 700 mg 60 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 1400 mg 603.64 20.12133 603.64 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 122/ 09.12.2010; КЦРР-2459/27.02.2013 г.; НСР-1912/27.11.2013; НСР-4322/05.08.2014; НСР-6086/23.04.2015; НСР-7781/28.12.2015; НСР-13169/17.07.2017; НСР-15491/26.04.2018; НСР-18223/22.03.2019 02.05.2019 08.09.2012 Активен 3825
J05AE08 Atazanavir J05AE08 Atazanavir
J05AE08 Atazanavir REYATAZ Capsule, hard 150 mg 60 Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Обединено Кралство 1 mg 792.07 0.08264 743.75 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 16/24.06.2009 г.; КЦРР-806/15.06.2012 г.; ; НСР-107/07.06.2013.;НСР-3056/21.03.2014 и КП-14/17.02.2015.; НСР-4658/25.09.2014 и КП-95/06.04.2015; НСР-15690/17.05.2018 02.06.2018 08.09.2012 Заличен 3755
J05AE08 Atazanavir REYATAZ Capsule, hard 300 mg 30 Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Обединено Кралство 1 mg 743.75 0.08264 743.75 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-14499/23.11.2017 02.01.2018 Активен 15940
J05AE09 Tipranvir J05AE09 Tipranvir
J05AE09 Tipranvir Aptivus Capsule, soft 250 mg mg 120 Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия 1 mg 1631.42 0.05438 1631.42 100% B20,B24,Z21 КЦРР-2933/20.03.2013 16.07.2013 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 280
J05AE10 Darunavir J05AE10 Darunavir
J05AE10 Darunavir Darunavir KRKA Film coated tablet 600 mg 60 KRKA, d.d., Словения 1200 mg 797.21 17.497 524.91 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-15706/21.05.2018 (предварително изпълнение) 02.03.2019 Активен 16124
J05AE10 Darunavir Darunavir KRKA Film coated tablet 800 mg 30 KRKA, d.d., Словения 1200 mg 535.43 17.497 349.94 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-15706/21.05.2018 (предварително изпълнение) 02.03.2019 Активен 16125
J05AE10 Darunavir Darunavir KRKA Film coated tablet 600 mg 30 KRKA, d.d., Словения 1200 mg 404.6 17.497 262.46 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-15706/21.05.2018 (предварително изпълнение) 02.03.2019 Активен 16123
J05AE10 Darunavir Darunavir Mylan Film coated tablet 600 mg 60 (in blister PVC/PE/PVDC/alu) Mylan S.A.S., Франция 1200 mg 553.48 17.497 524.91 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-13327/28.07.2017; НСР-17773/24.01.2019 02.03.2019 Активен 15875
J05AE10 Darunavir Darunavir Mylan Film coated tablet 800 mg 30 (in blister PVC/PE/PVDC/alu) Mylan S.A.S., Франция 1200 mg 349.94 17.497 349.94 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-13328/28.07.2017; НСР-17776/24.01.2019 02.03.2019 Активен 15877
J05AE10 Darunavir Prezista Film coated tablet 300 mg 120 Janssen-Cilag International N.V., Белгия 1200 mg 1523.12 50.77067 1523.12 100% B20,B24,Z21 КЦРР-931/04.07.2012 27.07.2012 08.09.2012 Заличен 407
J05AE10 Darunavir PREZISTA Film coated tablet 600 mg 60 Janssen-Cilag International N.V., Белгия 1200 mg 1209.06 17.497 524.91 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 №100/ 23.08.2010; КЦРР-1165/08.08.2012 г.; НСР-1731/21.11.2013; НСР-4998/05.11.2014; НСР-9721/07.07.2016; НСР-13171/17.07.2017; НСР-16865/28.09.2018 02.03.2019 08.09.2012 16.01.2014 Активен 3333
J05AE10 Darunavir PREZISTA Film coated tablet 400 mg 60 Janssen-Cilag International N.V., Белгия 1200 mg 834.65 41.34467 826.89 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 151/ 14.03.2011; НСР-1618/01.11.2013; НСР-1888/27.11.2013; НСР-3989/30.06.2014; НСР-5751/26.02.2015; НСР-10080/18.08.2016 02.10.2016 08.09.2012 Заличен 3628
J05AE10 Darunavir PREZISTA Film coated tablet 800 mg 30 Janssen-Cilag International N.V., Белгия 1200 mg 811.76 17.497 349.94 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-6572/24.06.2015; НСР-8441/07.03.2016; НСР-10929/17.11.2016; НСР-13855/14.09.2017; НСР-17052/26.10.2018 02.03.2019 Активен 4025
J05AF01 Zidovudine J05AF01 Zidovudine
J05AF01 Zidovudine RETROVIR Capsule, hard 100 mg 100 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 600 mg 185.75 11.145 185.75 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 120/ 09.12.2010; № 189/ 22.08.2011; НСР-18238/22.03.2019 02.05.2019 08.09.2012 16.01.2014 Активен 970
J05AF01 Zidovudine J05AF01 Zidovudine
J05AF01 Zidovudine RETROVIR Oral solution 10mg/ml -200ml mg 1 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 600 mg 21.65 6.5015 21.65 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-1077/02.09.2013; НСР-3390/29.04.2014; НСР-5312/ 18.12.2014; НСР-8327/26.02.2016; НСР-10988/24.11.2016; НСР-17836/30.01.2019; НСР-18152/07.03.2019 02.04.2019 Активен 3482
J05AF02 Didanosine J05AF02 Didanosine
J05AF02 Didanosine VIDEX EC Gastro resistant capsule, hard 400 mg 30 Bristol-Myers Squibb Kft, Унгария 1 mg 290.12 0.02418 290.12 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 КЦРР-1000/23.07.2012; НСР-9745/14.07.2016 02.08.2016 08.09.2012 Заличен 1291
J05AF02 Didanosine VIDEX EC Gastro resistant capsule, hard 250 mg 30 Bristol-Myers Squibb Kft, Унгария 1 mg 181.33 0.02418 181.33 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 КЦРР-1000/23.07.2012; НСР-9746/14.07.2016 02.08.2016 08.09.2012 Заличен 1290
J05AF04 Stavudine J05AF04 Stavudine
J05AF04 Stavudine ZERIT Capsule, hard 40 mg 56 Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Обединено Кралство 80 mg 270.84 9.67286 270.84 100% B20,B24,Z21 КЦРР-687/30.05.2012 г.; КЦРР-1533/25.10.2012 20.11.2012 08.09.2012 Заличен 1226
J05AF04 Stavudine ZERIT Capsule, hard 30 mg 56 Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Обединено Кралство 80 mg 262.1 9.67286 203.13 100% B20,B24,Z21 КЦРР-687/30.05.2012 г.; КЦРР-1533/25.10.2012 20.11.2012 08.09.2012 Заличен 1225
J05AF05 Lamivudine J05AF05 Lamivudine
J05AF05 Lamivudine Epivir Film coated tablet 300 mg 30 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 300 mg 133.2 4.28667 128.6 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-17658/02.01.2019; НСР-18236/22.03.2019 02.05.2019 Активен 16404
J05AF05 Lamivudine EPIVIR Film coated tablet 150 mg 60 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 300 mg 128.6 4.28667 128.6 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 120/ 09.12.2010; КЦРР-2793/20.03.2013.; и НСР-360/03.07.2013; НСР-5741/26.02.2015; НСР-10743/27.10.2016; НСР-13547/18.08.2017; НСР-15737/25.05.2018; НСР-17837/30.01.2019; НСР-18233/22.03.2019 02.05.2019 08.09.2012 16.01.2014 Активен 3632
J05AF05 Lamivudine J05AF05 Lamivudine
J05AF05 Lamivudine EPIVIR Oral solution 10 mg/ml - 240 ml mg 1 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 300 mg 39.56 4.945 39.56 100% съгл. РУ B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-1078/02.09.2013; НСР-4992/05.11.2014; НСР-9725/07.07.2016г.; НСР-12562/05.05.2017; НСР-15080/23.02.2018; НСР-17264/14.11.2018; НСР-18234/22.03.2019 02.05.2019 Активен 3338
J05AF06 Abacavir J05AF06 Abacavir
J05AF06 Abacavir ZIAGEN Film coated tablet 300 mg 60 Viiv Healthcare UK Ltd.,, Обединено Кралство 600 mg 429.35 14.31167 429.35 100% B20.0,B20.9,B21.0,B21.3,B21.7,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 120/ 09.12.2010; № 255/ 04.11.2011; НСР-2721/06.02.2014 16.03.2014 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 971
J05AF07 Tenofovir disoproxil J05AF07 Tenofovir disoproxil
J05AF07 Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Mylan Film coated tablet 245 mg 30 Mylan S.A.S., Франция 245 mg 161.72 5.39067 161.72 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-12545/28.04.2017 (предварително изпълнение); НСР-13865/19.09.2017 (предварително изпълнение); НСР-16732/30.08.2018 (предварително изпълнение) 02.09.2018 Активен 15665
J05AF07 Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Zentiva Film coated tablet 245 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 245 mg 161.72 5.39067 161.72 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-15705/21.05.2018 (предварително изпълнение) 02.06.2018 Активен 16122
J05AF07 Tenofovir disoproxil Tenofovir Polpharma Film coated tablet 245 mg 30 Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (PL), Полша 245 mg 406.03 5.39067 161.72 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-14610/08.12.2017 02.06.2018 Активен 15953
J05AF07 Tenofovir disoproxil Tenofovir Sandoz Film coated tablet 245 mg 30 Sandoz d.d., Словения 245 mg 271.31 5.39067 161.72 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-14246/19.10.2017 и НСР-14259/20.10.2017 (с предварително изпълнение); НСР-17708/10.01.2019 02.02.2019 Активен 15886
J05AF07 Tenofovir disoproxil Tenofovir Zentiva Film coated tablet 245 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 245 mg 271.31 9.04367 271.31 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-14248/19.10.2017 и НСР-14258/20.10.2017 ( с предварително изпълнение); НСР-15455/19.04.2018 02.06.2018 Заличен 15885
J05AF07 Tenofovir disoproxil Viread Film coated tablet 245 mg 30 Gilead Sciences Ireland UC, Ирландия 245 mg 330.84 5.39067 161.72 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 КЦРР-568/04.05.2012 г.; КЦРР-936/16.07.2012 г.; НСР-2191/20.12.2013; НСР-5914/27.03.2015.; НСР-7692/10.12.2015; НСР-11691/10.02.2017; НСР-14677/20.12.2017; НСР-16684/30.08.2018; НСР-17897/07.02.2019 02.03.2019 08.09.2012 Активен 3712
J05AF07 Tenofovir disoproxil Virofob Film coated tablet 245 mg 30 Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Малта 245 mg 161.72 5.39067 161.72 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-17143/01.11.2018 02.12.2018 Активен 16338
J05AF07 Tenofovir disoproxil Тenofovir disoproxil Mylan Film coated tablet 245 mg 30 Mylan S.A.S., Франция 245 mg 408.6 13.62 408.6 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-11740/17.02.2017 г. (допуска предварително изпълнение); НСР-12186/30.03.2017 (допуска предварително изпълнение) 02.04.2017 Заличен 15588
J05AF09 Emtricitabine J05AF09 Emtricitabine
J05AF09 Emtricitabine Emtriva Capsules 200 mg 30 Gilead Sciences International Ltd., Обединено Кралство 1 mg 305.72 0.05095 305.72 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 КЦРР-508/19.04.2012 г.; КЦРР-937/16.07.2012 г.; НСР-2192/20.12.2013; КП-61/12.04.2016 и НСР-5915/27.03.2015; корек. НСР-6070/21.04.2015;; НСР-13527/18.08.2017 02.10.2017 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 2391
J05AG01 Nevirapine J05AG01 Nevirapine
J05AG01 Nevirapine NEVIRAPINE TEVA Tablet 200 mg 60 Teva B.V., Нидерландия 400 mg 170.62 5.68733 170.62 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 №100/ 23.08.2010; КЦРР-1061/26.07.2012 г.; НСР-1739/21.11.2013; НСР-7149/09.10.2015 02.11.2015 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 2282
J05AG01 Nevirapine VIRAMUNE Tablet 200 mg 60 Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия 400 mg 338.04 7.53067 225.92 100% B20,B24,Z21 КЦРР-1122/02.08.2012 г.; НСР-23/03.06.2013; HCР-500/11.07.2013 02.08.2013 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 1864
J05AG03 Efavirenz J05AG03 Efavirenz
J05AG03 Efavirenz Stocrin Film coated tablet 200 tabl 90 Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия 1 mg 132.54 0.00736 132.54 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-16946/04.10.2018 02.11.2018 08.09.2012 Активен 596
J05AG04 Etravirine J05AG04 Etravirine
J05AG04 Etravirine INTELENCE Tablet 200 mg 60 Janssen-Cilag International N.V., Белгия 400 mg 717.35 23.91167 717.35 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-6573/24.06.2015; HCP-10172/31.08.2016; НСР-12822/26.05.2017 г.; НСР-16348/02.08.2018; НСР-18350/05.04.2019 02.05.2019 Активен 4026
J05AG04 Etravirine INTELENCE Tablet 100 mg 120 Janssen-Cilag International N.V., Белгия 400 mg 840.91 28.03033 840.91 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 №100/ 23.08.2010; КЦРР-1165/08.08.2012 г.; НСР-1731/21.11.2013; НСР-4997/05.11.2014; НСР-10081/18.08.2016 02.10.2016 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 3335
J05AG05 Rilpivirine J05AG05 Rilpivirine
J05AG05 Rilpivirine EDURANT Film coated tablet 25 mg 30 Janssen-Cilag International N.V., Белгия 1 mg 486.68 0.64891 486.68 100% съгл. РУ B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-1076/02.09.2013; НСР-4999/05.11.2014; НСР-7784/28.12.2015; НСР-10174/31.08.2016; НСР-12821/26.05.2017 г. 02.07.2017 Активен 3344
J05AH01 Zanamivir J05AH01 Zanamivir
J05AH01 Zanamivir RELENZA Inhalation powder, pre dispensed 5 mg/dose x 4 doses x 5 rotadiskuses 1 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ирландия 20 mg 25.25 5.05 25.25 100% J10.0,J10.1,J10.8,J11.1 КЦРР-2779/20.03.2013 г.; НСР-2539/24.01.2014; НСР-4817/13.10.2014; НСР-18247/22.03.2019 02.05.2019 08.09.2012 Активен 3262
J05AH02 Oseltamivir J05AH02 Oseltamivir
J05AH02 Oseltamivir Ebilfumin Capsule, hard 75 mg 10 Actavis Group PTC ehf., Исландия 150 mg 24.5 4.9 24.5 100% J10.0,J10.1,J10.8,J11.1 НСР-4273/05.08.2014; НСР-13055/23.06.2017 г. 02.08.2017 Заличен 3072
J05AH02 Oseltamivir Tamiflu Capsule, hard 45 mg 10 Roche Registration GmbH, Германия 150 mg 26.12 6.038 18.11 100% J10.0,J10.1,J10.8,J11.1 №100/ 23.08.2010; НСР-4287/05.08.2014; НСР-15990/22.06.2018; HCP-18354/05.04.2019 02.05.2019 08.09.2012 Активен 3108
J05AH02 Oseltamivir Tamiflu Capsule, hard 75 mg 10 Roche Registration GmbH, Германия 150 mg 30.19 6.038 30.19 100% J10.0,J10.1,J10.8,J11.1 НСР-1923/27.11.2013; НСР-5748/26.02.2015; НСР-12581/05.05.2017; НСР-15988/22.06.2018 02.08.2018 08.09.2012 Активен 3633
J05AH02 Oseltamivir Tamiflu Capsule, hard 30 mg 10 Roche Registration GmbH, Германия 150 mg 16.42 6.038 12.08 100% J10.0,J10.1,J10.8,J11.1 №100/ 23.08.2010; КЦРР-2830/20.03.2013 г; НСР-2313/13.01.2014; НСР-6080/23.04.2015; НСР-9959/29.07.2016; НСР-15989/22.06.2018 02.08.2018 08.09.2012 Активен 3829
J05AH02 Oseltamivir J05AH02 Oseltamivir
J05AH02 Oseltamivir TAMIFLU Powder for oral suspension 12 mg/ml - 30 g mg 1 Roche Registration Limited, Обединено Кралство 1 mg 31.3 0.00348 31.3 100% J10,J12 КЦРР-1326/21.08.2012 21.09.2012 16.01.2014 Заличен 512
J05AR01 Lamivudine/ Zidovudine J05AR01 Lamivudine/ Zidovudine
J05AR01 Zidovudine and lamivudine COMBIVIR Film coated tablet 150 mg/300 mg mg 60 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 2 tabl 120.38 4.01267 120.38 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 120/ 09.12.2010; № 123/13.12.2010; НСР-3979/30.06.2014; КП-322/17.06.2015 и НСР-5806/12.03.2015; КП-125/25.11.2016 и НСР-10438/29.09.2016; НСР-18232/22.03.2019 02.05.2019 08.09.2012 16.01.2014 Активен 3007
J05AR02 Abacavir/ Lamivudin J05AR02 Abacavir/ Lamivudin
J05AR02 Abacavir, lamivudine Abacavir/Lamivudine Mylan Film coated tablet 600 mg/300 mg 30 (в блистери) Mylan Ireland Limited, Ирландия 1 UD 251.8 8.39333 251.8 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-17230/09.11.2018; НСР-18012/21.02.2019 02.04.2019 Активен 16345
J05AR02 Abacavir, lamivudine Abacavir/ Lamivudine Sandoz Film coated tablet 600 mg/300 mg mg 30 Sandoz d.d., Словения 1 UD 301.74 8.39333 251.8 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-10564/10.10.2016; НСР-14831/18.01.2018 02.12.2018 Активен 15433
J05AR02 Abacavir, lamivudine KIVEXA Film coated tablet 600 mg/300 mg 30 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 1 UD 526.74 8.39333 251.8 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 122/ 09.12.2010; КЦРР-2465/27.02.2013; НСР-9122/27.04.2016; НСР-13548/18.08.2017; НСР-17255/14.11.2018; НСР-18219/22.03.2019 02.05.2019 08.09.2012 Активен 1727
J05AR(03;17) Antivirals for treatment of HIV infections, combination J05AR(03;17) Antivirals for treatment of HIV infections, combinations
J05AR17 emtricitabine and tenofovir alafenamide Descovy Film coated tablet 200 mg/25 mg UD 30 Gilead Sciences International Ltd., Обединено Кралство 1UD (= 1 tab. ) UD 975.77 11.268 338.04 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-14261/20.10.2017 (допуска предварително изпълнение); КП-16/09.03.2018; НСР-17680/02.01.2019 02.02.2019 Заличен 15887
J05AR17 emtricitabine and tenofovir alafenamide Descovy Film coated tablet 200 mg/10 mg UD 30 Gilead Sciences International Ltd., Обединено Кралство 1 UD (= 1 tab.) UD 975.77 11.268 338.04 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-14192/17.10.2017 (допуска предварително изпълнение); КП-17/09.03.2018; НСР-17680/02.01.2019 02.02.2019 Заличен 15878
J05AR03 Emtricitabine, Tenofovir disoproxil Emtricitabine/Tenofovir disoproxil KRKA Film coated tablet 200 mg/245 mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 UD 338.04 6.29333 188.8 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-16561/24.08.2018 02.02.2019 Активен 16242
J05AR03 Emtricitabine, Tenofovir disoproxil Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Film coated tablet 200 mg/245 mg UD 30 Mylan S.A.S., Франция 1 UD (= 1 tab.) UD 338.04 6.29333 188.8 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-13319/28.07.2017; НСР-17774/24.01.2019 02.03.2019 Активен 15873
J05AR03 Emtricitabine, Tenofovir disoproxil Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva Film coated tablet 200 mg/245 mg UD 30 Zentiva k.s., Чешка република 1 UD (= 1 tabl.) UD 338.04 6.29333 188.8 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-14007/02.10.2017; НСР-17574/20.12.2018 02.02.2019 Активен 15882
J05AR03 Emtricitabine, Tenofovir disoproxil Emtricitabine, Tenofovir Sandoz Film coated tablet 200 mg/245 mg UD 30 Sandoz d.d., Словения 1 UD (= 1 tabl.) UD 188.8 6.29333 188.8 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-13942/25.09.2017; НСР-17687/09.01.2019 предварително изпълнение 02.02.2019 Активен 15863
J05AR03 Emtricitabine, Tenofovir disoproxil Truvada Film coated tablet 200 mg/245 mg UD 30 Gilead Sciences International Ltd., Обединено Кралство 1UD (= 1 tab.) UD 827.14 11.268 338.04 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-5064/21.11.2014; Протокол 133/27.08.2015.; НСР-7001/24.08.2015; НСР-10938/17.11.2016; НСР-13784/12.09.2017; Протокол 246/12.10.2017; НСР-16909/28.09.2018 02.11.2018 Заличен 3360
J05AR10 Lopinavir/ Ritonavir J05AR10 Lopinavir/ Ritonavir
J05AR10 Lopinavir, Ritonavir Kaletra Film coated tablet 100 mg/25 mg mg 60 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия 800 mg/refers to lopinavir/ 198.4 14.48033 108.6 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 177/ 21.06.2011; КЦРР-558/04.05.2012 г.; НСР-493/11.07.2013; НСР-811/16.09.2013НСР-3330/24.04.2014;НСР-5295/ 18.12.2014; НСР-16395/02.08.2018; НСР-18172/07.03.2019 02.04.2019 08.09.2012 Заличен 3470
J05AR10 Lopinavir, Ritonavir Kaletra Film coated tablet 200 mg/50 mg mg 120 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия 800 mg/refers to lopinavir/ 674.88 14.48033 434.41 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-9121/27.04.2016; НСР-9121/27.04.2016; НСР-9121/27.04.2016; НСР-11599/26.01.2017; НСР-14229/19.10.2017; НСР-16110/13.07.2018; НСР-16397/02.08.2018 02.12.2018 08.09.2012 Активен 3471
J05AR10 Lopinavir, Ritonavir Lopinavir/Ritonavir Accord Film coated tablet 200 mg/50 mg 120 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 800 mg/refers to lopinavir/ 476 14.48033 434.41 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-17513/13.12.2018 02.02.2019 Активен 16385
J05AR10 Lopinavir, Ritonavir Lopinavir/Ritonavir Mylan Film coated tablet 200 mg/50 mg 120 in bottle Mylan S.A.S., Франция 800 mg/refers to lopinavir/ 434.41 14.48033 434.41 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-17332/22.11.2018 предварително изпълнение 02.02.2019 Активен 16349
J05AR10 Lopinavir/ Ritonavir J05AR10 Lopinavir/ Ritonavir
J05AR10 Lopinavir, Ritonavir Kaletra Oral solution 80 mg/20 mg/ml - 60 ml mg 5 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия 800 mg/refers to lopinavir/ 627.26 20.90867 627.26 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 177/ 21.06.2011; НСР-495/11.07.2013; НСР-812/07.08.2013; НСР-3520/16.05.2014;НСР-5294/ 18.12.2014.; НСР-7521/19.11.2015; НСР-10096/18.08.2016; НСР-16396/02.08.2018 02.09.2018 08.09.2012 Активен 3469
J05AR13 Dolutegravir, Abacavir, Lamivudine J05AR13 Dolutegravir, Abacavir, Lamivudine
J05AR13 Dolutegravir, Abacavir, Lamivudine Triumeq Film coated tablet 50 mg/600 mg/300 mg mg 30 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 1UD (= 1 tab.) UD 1668.53 55.61767 1668.53 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-7032/28.08.2015; НСР-10430/29.09.2016; НСР-17363/30.11.2018; НСР-18221/22.03.2019 02.05.2019 Активен 4063
J05AR14 Darunavir, Cobicistat J05AR14 Darunavir, Cobicistat
J05AR14 Darunavir, Cobicistat Rezolsta Film coated tablet 800 mg/150 mg 30 Janssen-Cilag International N.V., Белгия 1 tabl 903.13 30.10433 903.13 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-13622/01.09.2017; НСР-15564/04.05.2018; НСР-17668/02.01.2019 02.02.2019 Активен 15835
J05AX05 Inosine pranobex J05AX05 Inosine pranobex
J05AX05 Inosine pranobex ISOPRINOSINE Tablet 500 mg 50 Ewopharma International s.r.o., Словакия 3000 mg 29.95 3.59544 29.95 100% A63.0,A81.1,B00.0,B00.1,B00.2,B00.4,B00.5,B00.7,B00.8,B00.9,B01.0,B01.1,B01.2,B01.8,B01.9,B02.1,B02.2,B02.3,B02.7,B02.8,B02.9,B05.0,B05.1,B05.2,B05.3,B05.4,B05.8,B05.9,B06.8,B06.9,B15.0,B15.9,B16.0,B16.1,B16.2,B16.9,B17.0,B17.1,B17.2,B17.8,B25.0,B25.1,B25.2,B25.8,B25.9,B26.0,B26.1,B26.2,B26.3,B26.8,B26.9,B27.0,B27.1,B27.8,B27.9,J10.0,J10.1,J10.8,J11.0,J11.1,J11.8,K12.0 Протокол № 34/19.09.2013; КП-376/11.09.2015 и НСР-6323/28.05.2015; НСР-10607/12.10.2016 02.11.2016 08.09.2012 Заличен 589
J05AX07 Enfuvirtide J05AX07 Enfuvirtide
J05AX07 Enfuvirtide FUZEON Powder and solvent for solution for injection 90 mg/ml mg 60 Roche Registration Limited, Обединено Кралство 180 mg 2964.07 98.80233 2964.07 100% B20.0,B20.9,B21.0,B21.3,B21.7,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-1919/27.11.2013; НСР-3413/30.04.2014 02.06.2014 08.09.2012 Заличен 2315
J05AX08 Raltegravir J05AX08 Raltegravir
J05AX08 Raltegravir ISENTRESS Film coated tablet 400 mg 60 Merck Sharp & Dohme B.V., Нидерландия 800 mg 1136.92 37.89733 1136.92 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 114/ 19.10.2010; № 238/ 04.11.2011; КЦРР-2288/20.02.2013 г.; КП-11/16.01.2015 и НСР-3422/30.04.2014.; НСР-7508/19.11.2015; КП-122/10.11.2016 и НСР-10589/12.10.2016; НСР-13880/25.09.2017; НСР-16940/04.10.2018; НСР-17539/13.12.2018 02.01.2019 08.09.2012 16.01.2014 Активен 3503
J05AX08 Raltegravir ISENTRESS Film coated tablet 600 mg 60 Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство 800 mg 1136.96 25.26578 1136.96 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 КП-40/07.06.2018 и НСР-15246/09.03.2018; НСР-16099/05.07.2018 (предварително изпълнение) 02.08.2018 Заличен 16149
J05AX09 Maraviroc J05AX09 Maraviroc
J05AX09 Maraviroc Celsentri Film coated tablet 300 mg 60 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 1 mg 1259.62 0.06998 1259.62 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 16/ 24.06.2009; № 115/ 19.10.2010; № 122/ 09.12.2010; КЦРР-2030/21.01.2013 г.; КЦPP-2852/20.03.2013; НСР-1090/02.09.2013; НСР-3380/29.04.2014;НСР-5311/ 18.12.2014; НСР-8333/26.02.2016; НСР-12479/28.04.2017 г.; НСР-15082/23.02.2018; НСР-17252/14.11.2018; НСР-18153/07.03.2019 02.04.2019 08.09.2012 16.01.2014 Активен 3473
J05AX09 Maraviroc Celsentri Film coated tablet 150 mg 60 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 1 mg 1259.62 0.06998 629.82 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 № 16/ 24.06.2009; № 115/ 19.10.2010; № 122/ 09.12.2010; КЦРР-2030/21.01.2013 г.; КЦPP-2851/20.03.2013; НСР-1090/02.09.2013; НСР-3354/29.04.2014;НСР-5310/ 18.12.2014; НСР-8328/26.02.2016; НСР-12480/28.04.2017 г.; НСР-15083/23.02.2018; НСР-17254/14.11.2018; НСР-18153/07.03.2019 02.04.2019 08.09.2012 16.01.2014 Активен 3472
J05AX12 Dolutegravir J05AX12 Dolutegravir
J05AX12 Dolutegravir Tivicay Film coated tablet 10 mg 30 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 50 mg 257.59 41.41933 248.52 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-13738/12.09.2017; НСР-15730/25.05.2018; НСР-18022/21.02.2019 02.04.2019 Активен 15842
J05AX12 Dolutegravir Tivicay Film coated tablet 25 mg 30 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 50 mg 631.19 41.41933 621.29 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-13738/12.09.2017; НСР-15731/25.05.2018; НСР-18022/21.02.2019 02.04.2019 Активен 15843
J05AX12 Dolutegravir Tivicay Film coated tablet 50 mg 30 Viiv Healthcare BV, Нидерландия 50 mg 1242.58 41.41933 1242.58 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,B21.0,B21.2,B21.3,B21.7,B21.8,B21.9,B22.0,B22.1,B22.2,B22.7,B23.0,B23.1,B23.2,B23.8,B24,Z21 НСР-4729/29.09.2014; НСР-6183/08.05.2015; НСР-11420/13.01.2017; Протокол № 240/31.08.2017; НСР-15351/30.03.2018; НСР-17362/30.11.2018; НСР-18022/21.02.2019 02.04.2019 Активен 3922
J06AA Anthrax antitoxin J06AA Anthrax antitoxin
J06AA Anthrax antitoxin ANTIANTHRAX SERUM BUL BIO Solution for injection amp. 10 ml (1 dose) 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 ml 228.38 2.2838 228.38 100% A22.0,A22.1,A22.2,A22.7,A22.8,A22.9,Z29.1 № 16/ 24.06.2009; НСР-10950/17.11.2016 02.01.2017 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 552
J06AA01 Diphteria antitoxin J06AA01 Diphteria antitoxin
J06AA01 diphtheria antitoxin Antidiphtheria serum Bul Bio Solution for injection 5000 IU x 1 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 IU 156 0.0312 156 100% A36.0,A36.1,A36.2,A36.3,A36.8,A36.9,Z23.6 НСР-9380/01.06.2016 02.03.2018 Активен 15210
J06AA01 diphtheria antitoxin Antidiphtheria serum Bul Bio Solution for injection 5000 IU IU 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 IU 260.83 0.00522 260.83 100% A36.0,A36.1,A36.2,A36.3,A36.8,A36.9,Z23.6 № 16/ 24.06.2009; НСР-14956/01.02.2018 02.03.2018 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 550
J06AA02 Tetanus antitoxin J06AA02 Tetanus antitoxin
J06AA02 Tetanus antitoxin Antitetanus serum Bul Bio Solution for injection amp, 1500 IU - 1 dose IU 1 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 IU 71.14 0.04743 71.14 100% A35,Z29.1 НСР-7504/19.11.2015.; НСР-8374/29.02.2016. (допуска предварително изпълнение) 02.03.2018 Активен 4144
J06AA02 Tetanus antitoxin Antitetanus serumm Bul Bio Solution for injection amp, 1500 IU - 1 dose IU 50 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 IU 1728 0.02304 1728 100% A35,Z29.1 № 16/ 24.06.2009; НСР-14955/01.02.2018 02.03.2018 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 549
J06AA03 Viper venom antiserum J06AA03 Viper venom antiserum
J06AA03 Viper venom antiserum SNAKE VENOM ANTISERUM BUL BIO Solution for injection 100 AE/amp. mg 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 100 AE/amp. 612 0.612 612 100% T63.0 № 16/ 24.06.2009; НСР-12896/02.06.2017 02.07.2017 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 67
J06AA03 Viper venom antiserum SNAKE VENOM ANTISERUM BUL BIO Solution for injection 100 AE/amp. mg 1 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 100 AE/amp. 68.64 0.6864 68.64 100% T63.0 НСР-8256/22.02.2016 02.07.2017 Активен 4209
J06AA04 Clostridium botulijum type A, Clostridium botulinum type B, Clostridium botulinum type E J06AA04 Clostridium botulijum type A, Clostridium botulinum type B, Clostridium botulinum type E
J06AA04 Clostridium botulinum type A, Clostridium botulinum type B, Clostridium botulinum type E, ANTIBOTULINUM SERUM BUL BIO Solution for injection amp, 1500 IU - 1 dose 1 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 IU 37.39 0.02493 37.39 100% A05.1,Z29.1 № 16/ 24.06.2009; HCP-10949/17.11.2016 02.01.2017 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 551
J06BA00 Immunoslobuline, Human Anti-Krimean Haemorrhagic fever J06BA00 Immunoslobuline, Human Anti-Krimean Haemorrhagic fever
J06BA00 Immunoglobulin Human Anti-Krimean Haemorrhagie Fever CHF-BULIN Solution for injection 120g/l - 3 ml 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 mg 810 0.225 810 100% A98.0,Z29.1 № 16/ 24.06.2009; НСР-12159/27.03.2017 г. 02.05.2017 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 548
J06BA00 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. Histamine dihydrochloride J06BA00 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. Histamine dihydrochloride
J06BA00 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. ALLERGOPREVENT Solution for injection 6 mg/ ml; 0,075 mcg/ ml - 2 ml(1 dose) mg 50 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 mg 89.04 89.04 100% G43,J30,L20,L20.8,L50,T78.3 КЦРР-523/20.04.2012 22.05.2012 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 19
J06BA01 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. J06BA01 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm.
J06BA01 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. GAMMANORM Solution for injection 165 mg/ml - 20 ml mg 1 Octapharma (IP) SPRL, Белгия 1 mg 321.8 0.097515 321.8 100% C90.0,C91.1,D80.0,D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.8 № 204/ 24.10.2011; КЦРР-1778/06.12.2012; КП-143/08.11.2017 и НСР-13400/04.08.2017; АССГ № 565/24.01.2018 и НСР-1311/03.10.2013; НСР-17213/09.11.2018; НСР-17614/20.12.2018 02.02.2019 08.09.2012 Активен 2158
J06BA01 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. GAMMANORM Solution for injection 165 mg/ml - 10 ml mg 1 Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство 1 mg 148.9 0.0208 34.32 100% C90.0,C91.1,D80.0,D80.1,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.8,Z29.1 № 204/ 24.10.2011; КЦРР-1778/06.12.2012; НСР-146/07.06.20013; НСР-12539/28.04.2017 02.06.2017 08.09.2012 Заличен 1471
J06BA01 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN 10% - BB Solution for injection 100 mg/ml - 3 ml mg 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 mg 62.4 0.0208 62.4 100% Z29.1 НСР-9816/21.07.2016; НСР-15646/10.05.2018 02.06.2018 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 18
J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.
J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. IMMUNOVENIN-INTACT 5% IgG Solution for infusion 50 mg/ml - 5 ml mg 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България mg 128.54 128.54 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,C90.0,C91.1,D69.3,D80.0,D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.8,G61.0,M30.3,Z94.8 КЦРР-1170/08.08.2012; НСР-9817/21.07.2016 02.09.2016 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 1318
J06BA02 Human normal immunoglobulin J06BA02 Human normal immunoglobulin
J06BA02 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. KIOVIG Solution for infusion 1 g/ 10 ml mg 1 Baxter AG, Австрия mg 88.28 0.08828 88.28 100% B20.1,C90.0,C91.1,D69.3,D80,D83,D84.8,G61.0,G61.8,G61.9,M30.3,Z94.9 № 66/ 8.04.2010; КЦРР-430/19.04.2012 г.; КЦРР-770/07.06.2012 10.07.2012 08.09.2012 Заличен 1167
J06BA02 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. KIOVIG Solution for infusion 10 g/100 ml(100 mg/ml) mg 1 Baxter AG, Австрия mg 923.05 0.08828 882.8 100% B20.1,C90.0,C91.1,D69.3,D80,D83,D84.8,G61.0,G61.8,G61.9,M30.3,Z94.9 № 66/ 8.04.2010; КЦРР-430/19.04.2012 г.; КЦРР-770/07.06.2012 10.07.2012 08.09.2012 Заличен 1170
J06BA02 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. KIOVIG Solution for infusion 2.5 g/25 ml (100 mg/ml) mg 1 Baxter AG, Австрия mg 222.43 0.08828 220.7 100% B20.1,C90.0,C91.1,D69.3,D80,D83,D84.8,G61.0,G61.8,G61.9,M30.3,Z94.9 № 66/ 8.04.2010; КЦРР-430/19.04.2012 г.; КЦРР-770/07.06.2012 10.07.2012 08.09.2012 Заличен 1168
J06BA02 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. KIOVIG Solution for infusion 20 g/ 200 ml (100 mg/ ml) mg 1 Baxter AG, Австрия mg 1902.19 0.08828 1765.6 100% B20.1,C90.0,C91.1,D69.3,D80,D83,D84.8,G61.0,G61.8,G61.9,M30.3,Z94.9 № 66/ 8.04.2010; КЦРР-430/19.04.2012 г.; КЦРР-770/07.06.2012 10.07.2012 08.09.2012 Заличен 1171
J06BA02 Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. KIOVIG Solution for infusion 5 g/ 50 ml (100 mg/ ml) mg 1 Baxter AG, Австрия mg 469.96 0.08828 441.4 100% B20.1,C90.0,C91.1,D69.3,D80,D83,D84.8,G61.0,G61.8,G61.9,M30.3,Z94.9 № 66/ 8.04.2010; КЦРР-430/19.04.2012 г.; КЦРР-770/07.06.2012 10.07.2012 08.09.2012 Заличен 1169
J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. OCTAGAM 10% Solution for infusion 100 mg/ml - 20 ml mg 1 Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство 1 mg 199.67 0.09148 182.96 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,C90.0,C91.1,D69.3,D80.0,D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.8,G61.0,M30.3,Z94.8 № 208/ 04.11.2011; КП-9/15.03.2017 и НСР-11302/22.12.2016 02.06.2017 08.09.2012 Заличен 1588
J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. OCTAGAM 10% Solution for infusion 100 mg/ml - 50 ml mg 1 Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство 1 mg 467.56 0.09148 457.4 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,C90.0,C91.1,D69.3,D80.0,D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.8,G61.0,M30.3,Z94.8 № 208/ 04.11.2011; НСР-9357/19.05.2016 и КП-108/13.09.2016; КП-9/15.03.2017 и НСР-11302/22.12.2016 02.06.2017 08.09.2012 Заличен 1589
J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. OCTAGAM 10% Solution for infusion 100 mg/ml - 100 ml mg 1 Octapharma (IP) Ltd., Обединено Кралство 1 mg 923.93 0.09148 914.8 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,C90.0,C91.1,D69.3,D80.0,D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.8,G61.0,M30.3,Z94.8 № 208/ 04.11.2011; НСР-9358/19.05.2016 и КП-109/13.09.2016; КП-9/15.03.2017 и НСР-11302/22.12.2016 02.06.2017 08.09.2012 Заличен 1590
J06BA02 Immunoglobulins, normal human Privigen Solution for infusion 100 mg/ml - 50 ml 1 CSL Behring GmbH, Германия 1 mg 458.26 0.089154 445.77 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,C90.0,C91.1,D69.3,D80.0,D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.8,G61.0,M30.3,Z94.8 № 190/ 22.08.2011; НСР-212/20.06.2013; НСР-11147/08.12.2016; НСР-15139/02.03.2018; НСР-18826/30.05.2019 02.07.2019 08.09.2012 Активен 2007
J06BA02 Immunoglobulins, normal human Privigen Solution for infusion 100 mg/ml - 25 ml 1 CSL Behring GmbH, Германия 1 mg 232.84 0.089154 222.89 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,C90.0,C91.1,D69.3,D80.0,D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.8,G61.0,M30.3,Z94.8 № 190/ 22.08.2011; НСР-154/18.06.2013; НСР-11146/08.12.2016; НСР-15138/02.03.2018; НСР-18825/30.05.2019 02.07.2019 08.09.2012 Активен 2006
J06BA02 Immunoglobulins, normal human Privigen Solution for infusion 100 mg/ml - 100 ml 1 CSL Behring GmbH, Германия 1 mg 891.54 0.089154 891.54 100% B20.0,B20.1,B20.2,B20.3,B20.4,B20.5,B20.6,B20.7,B20.8,B20.9,C90.0,C91.1,D69.3,D80.0,D80.1,D80.2,D80.3,D80.4,D80.5,D80.6,D80.7,D80.8,D80.9,D81.0,D81.1,D81.2,D81.3,D81.4,D81.5,D81.6,D81.7,D81.9,D82.0,D82.1,D82.2,D82.3,D82.4,D82.8,D82.9,D83.0,D83.1,D83.2,D83.8,D83.9,D84.8,G61.0,M30.3,Z94.8 № 190/ 22.08.2011; НСР-155/18.06.2013; НСР-11148/08.12.2016 г.; НСР-15140/02.03.2018 02.04.2018 08.09.2012 Активен 2008
J07AG01 Haemophilus type b conjugated vaccine J07AG01 Haemophilus type b conjugated vaccine
J07AG01 Hemophilus Influenzae B, Purified Antigen Conjugated ACT-HIB Powder and solvent for suspension for injection полизахарид на Haemophilus influenzae тип b..10 микрограма ml 1 Sanofi Pasteur S.A., Франция ml 15.8 15.8 100% Z23.8 № 16/ 24.06.2009 г.; КЦРР-722/07.06.2012 г.; КЦРР-2340/21.02.2013 10.10.2012 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 1387
J07AG01 Haemophilus tipe b conjugate vaccine J07AG01 Haemophilus tipe b conjugate vaccine
J07AG01 Hemophilus Influenzae B, Purified Antigen Conjugated Hiberix Powder and solvent for solution for injection Haemophilus influenzae type B polysaccharide – 10 μg, conjugated to 30 μg tetanus toxoid mg 1 ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България - 23.36 23.36 100% Z23.8 КЦРР-888/28.06.2012 г.; КЦРР-2939/20.03.2013 26.04.2013 08.09.2012 Заличен 1281
J07AJ51 Diphtheria, tetanus and pertussis vaccine (adsorbed) J07AJ51 Diphtheria, tetanus and pertussis vaccine (adsorbed)
J07AJ51 pertussis, inactivated, whole cell, combinations with toxoids DIFTETKOK WITHOUT PRESERVATIVE Suspension for injection amp. 0,5 ml (1 dose) ml 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България - ml 19.08 19.08 100% Z27.1 № 16/ 24.06.2009; НСР-11644/03.02.2017 02.03.2017 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 65
J07AJ52 Diphtheria, Tetanus and Pertussis (acellular, component) vaccine J07AJ52 Diphtheria, Tetanus and Pertussis (acellular, component) vaccine
J07AJ52 pertussis, purified antigen, combinations with toxoids Boostrix Suspension for injection 1 dose(0,5 ml) 1 pre-filled syringe 0.5 ml + 2 needles ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България ml 27.77 27.77 100% Z27.1 08.09.2012 16.01.2014 Активен 127
J07AJ52 Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular component) Vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content) J07AJ52 Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular component) Vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)
J07AJ52 pertussis, purified antigen, combinations with toxoids Infanrix Suspension for injection Diphtheria toxoid ≥ 30 IU Filamentous haemagglutinin 25 μg Pertussis toxoid 25 μg Tetanus toxoid ≥ 40 IU Pertactin 8 μg mg 1 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия - 22.91 22.91 100% Z27.1 КЦРР-2476/27.02.2013 21.03.2013 08.09.2012 Заличен 130
J07AJ52 Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular component) Vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content) J07AJ52 Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular component) Vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)
J07AJ52 pertussis, purified antigen, combinations with toxoids ADACEL Suspension for injection 0.5 ml 1 vial Sanofi Pasteur S.A., Франция 1 dose 30.6 30.6 30.6 100% Z27.1 № 151/ 14.03.2011; КЦРР-2314/20.02.2013; НСР-12527/28.04.2017 02.06.2017 08.09.2012 Заличен 1753
J07AL01 Pneumococcal polysaccharide vaccine J07AL01 Pneumococcal polysaccharide vaccine
J07AL01 Pneumococcus, purified polysaccharides antigen Pneumo 23 Powder and solvent for suspension for injection 0.5 ml 1 Sanofi Pasteur S.A., Франция ml 20.87 20.87 100% Z23.8 № 62/ 15.03.2010; HCР-290/28.06.2013.; НСР-6030/09.04.2015 02.05.2015 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 1955
J07AL02 Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, absorbed J07AL02 Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, absorbed
J07AL02 Pneumococcus, purified polysaccharides antigen Prevenar Suspension for injection pneumococcal polysaccharide serotype 4 - 2 mcg; pneumococcal polysaccharide serotype 6B - 4 mcg; pneumococcal polysaccharide serotype 9V - 2 mcg; pneumococcal polysaccharide serotype 14 - 2 mcg; pneumococcal oligosaccharide serotype 18c - 2 mcg; pneumococ mg 1 Pfizer Limited, Обединено Кралство - 96.61 96.61 100% Z23.8 КЦPP-1460/02.10.2012 г.; ; КЦPP-970/16.07.2012 г.; НСР-619/23.07.2013; НСР-3412/30.04.2014 02.06.2014 08.09.2012 Заличен 2009
J07AL02 Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, absorbed J07AL02 Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, absorbed
J07AL02 Pneumococcus purified polysaccharides antigen and haemophilus influenzae, conjugated Prevenar 13 Suspension for injection 0.5 ml 1 pre-fylled syringe Pfizer Limited, Обединено Кралство 0.5 mg 106.13 101.771 106.13 100% Z23.8 № 145/ 28.01.2011; КЦРР-970/16.07.2012 г.; КЦРР-1914/15.12.2012 г.; НСР-2500/24.01.2014; НСР-628/23.07.2013 и КП-46/21.05.2014.; НСР-7253/21.10.2015 16.11.2015 Заличен 2862
J07AL02 Pneumococcus purified polysaccharides antigen and haemophilus influenzae, conjugated Prevenar 13 Suspension for injection 0.5 ml 10 Pfizer Europe MA EEIG, Белгия 0.5 mg 1007.83 100.783 1007.83 100% Z23.8 № 145/ 28.01.2011; КЦРР-1914/15.12.2012 г.; КЦРР-2217/06.02.2013; НСР-13157/17.07.2017; НСР-17472/13.12.2018 02.01.2019 08.09.2012 16.01.2014 Активен 1653
J07AL52 Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine J07AL52 Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine
J07AL52 Pneumococcus purified polysaccharides antigen and haemophilus influenzae, conjugated SYNFLORIX Suspension for injection 0.5 ml 1 prefilled syringe + 2 needles GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 76.84 76.84 76.84 100% Z23.8 НСР-16866/28.09.2018 02.11.2018 Активен 16291
J07AL52 Pneumococcus purified polysaccharides antigen and haemophilus influenzae, conjugated SYNFLORIX Suspension for injection 0.5 ml 1 pre-filled syringe + 1 needle GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 76.84 76.84 76.84 100% Z23.8 № 25/ 03.08.2009; № 89/ 17.06.2010; НСР-1281/25.09.2013; НСР-3842/16.06.2014 16.07.2014 08.09.2012 Активен 2958
J07AM01 Tetanus Toxoid J07AM01 Tetanus Toxoid
J07AM01 Tetanus toxoid TETATOX Suspension for injection 0,5 ml (1 dose) 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България ml 11.17 11.17 100% Z23.5 № 16/ 24.06.2009 г.; КЦРР-1252/15.08.2012 18.09.2012 8.9.2012. 16.01.2014 Активен 1344
J07AM51 Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed, reduced antigen (s) content) J07AM51 Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed, reduced antigen (s) content)
J07AM51 tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid TETADIF Suspension for injection 0,5 ml (1 dose) 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България - ml 13.99 13.99 100% Z27.8 № 16/ 24.06.2009 08.09.2012 16.01.2014 Активен 64
J07AM51 Diphtheria and tetanus vaccine (ADSORBED) J07AM51 Diphtheria and tetanus vaccine (ADSORBED)
J07AM51 tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid DIFTET Suspension for injection amp. 0,5 ml (1 dose) 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България - ml 13.99 13.99 100% Z27.8 № 16/ 24.06.2009 8.9.2012. 16.01.2014 Активен 63
J07AN01 Mycobacterium bovis BCG J07AN01 Mycobacterium bovis BCG
J07AN01 Mycobacterium bovis BCG BCG VACCINE, FREEZE-DRIED Powder and solvent for suspension for injection 10 doses amp. + solv. 1 ml amp 20 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България - ml 33.07 33.07 100% Z23.2 № 16/ 24.06.2009 08.09.2012 16.01.2014 Активен 17
J07AP03 Typhoid polysaccharide vaccine J07AP03 Typhoid polysaccharide vaccine
J07AP03 Typhoid, purified polysaccharide antigen TYPHERIX Solution for injection 0,5 ml/1 dose 1 pre-filled syrigne + 2 needels ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България - ml 17.41 17.41 100% Z23.1 № 58/ 05.03.2010 08.09.2012 16.01.2014 Активен 844
J07AP03 Typhoid, purified polysaccharide antigen Typhim Vi Solution for injection 0,5 ml/1 dose 1pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция - ml 21.05 21.05 100% Z23.1 № 16/ 24.06.2009 08.09.2012 16.01.2014 Активен 668
J07BB01 Influenza vaccine (split virion, inactivated) J07BB01 Influenza vaccine (split virion, inactivated)
J07BB01 influenza, inactivated, split virus or surface antigen FLUARIX Suspension for injection 15 mcg haemagglutinin mg 1 pre-filled syringe 0.5 ml ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България 1 dose 8.8 8.8 8.8 100% Z25.1 № 126/ 13.12.2010; КЦРР-2462/27.02.2013; НСР-16501/17.08.2018 02.09.2018 08.09.2012 Заличен 1690
J07BB02 Influenza vaccine (split virion, inactivated) J07BB02 Influenza vaccine (split virion, inactivated)
J07BB02 influenza, inactivated, split virus or surface antigen VAXIGRIP Suspension for injection за доза от 0,5 ml - произведен в кокоши ембриони от групи здрави кокошки, хемаглутинин ml 20 Sanofi Pasteur S.A., Франция ml 217.09 217.09 100% Z25.1 КЦРР-707/07.06.2012 г.; НСР-3379/29.04.2014 02.06.2014 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 1388
J07BB02 influenza, inactivated, split virus or surface antigen VAXIGRIP Suspension for injection 0,5 ml 1 pre-filled syringe with attached needle Sanofi Pasteur S.A., Франция 1 dose 10.12 10.12 10.12 100% Z25.1 № 58/ 05.03.2010; HCР-291/28.06.2013; НСР-9783/14.07.2016 02.08.2016 Заличен 1926
J07BB02 influenza, inactivated, split virus or surface antigen Vaxigrip pediatric use Suspension for injection за доза от 0,25 ml - произведен в кокоши ембриони от групи здрави кокошки, хемаглутинин ml 1 Sanofi Pasteur S.A., Франция ml 9.54 9.54 100% Z25.1 № 16/ 24.06.2009; НСР-9256/05.05.2016 02.06.2016 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 669
J07BB02 Influenza vaccine (split virion, inactivated) J07BB02 Influenza vaccine (split virion, inactivated)
J07BB02 influenza, inactivated, split virus or surface antigen Influvac Suspension for injection 1 dose - 0,5 ml 1 pre-filled syringe BGP Products BV, Нидерландия - - 8.8 8.8 100% Z25.1 КЦРР-431/19.04.2012 г.; КЦРР-1433/25.09.2012; НСР-963/12.08.2013; НСР-11300/22.12.2016 02.02.2017 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 2064
J07BB02 Influenza, inactivated, whole virus PANDEMRIX Solution for injection 3,75 mcg/0,5 ml vials of suspension + 2 x 25 vials of emulsion - 500 doses GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия ml 8226.49 8226.49 100% Z25.1 № 58/05.03.2010; НСР-9434/01.06.2016 02.07.2016 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 843
J07BB02 -3 J07BB02 Quadrivalent Influenza vaccine (split virion, inactivated)
J07BB02 influenza, inactivated, split virus or surface antigen VaxigripTetra Suspension for injection 15 mcg /0.5 ml 10 pre-filled syringe with attached needle Sanofi Pasteur S.A., Франция 1 dose 231.88 23.188 231.88 100% Z25.1 НСР-18933/13.06.2019г. 02.07.2019 Активен 16568
J07BC01 Hepatit B antigen, purified J07BC01 Hepatit B antigen, purified
J07BC01 Hepatitis B, purified antigen Engerix B Suspension for injection 20 mcg/1.0 ml 1 pre-filled syringe GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 21.24 21.24 21.24 100% Z24.6 № 209/ 04.11.2011; КЦРР-2557/14.03.2013; НСР-12476/28.04.2017 г.; НСР-16124/13.07.2018; НСР-18291/28.03.2019 02.05.2019 08.09.2012 Активен 1730
J07BC01 Hepatitis B, purified antigen Engerix B Suspension for injection 10 mcg/0.5 ml 1 pre-filled syringe GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 15.07 15.07 15.07 100% Z24.6 Задължителна; № 209/ 04.11.2011; НСР-3980/30.06.2014; НСР-8323/26.02.2016; НСР-10750/27.10.2016; НСР-13274/20.07.2017; НСР-17028/19.10.2018 02.12.2018 08.09.2012 Активен 2998
J07BC01 Hepatitis B, purified antigen HBVAXPRO Suspension for injection 5 mcg/0.5 ml 1 pre-filled syringe with 2 separate needles MSD VACCINS, Lyon, Франция 1 mcg/ml 15.25 15.25 100% Z24.6 НСР-2904/05.03.2014 02.07.2017 Активен 2564
J07BC01 Hepatit B antigen, purified J07BC01 Hepatit B antigen, purified
J07BC01 Hepatitis B, purified antigen Engerix B Suspension for injection 10 mcg/0,5 ml mg 1 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия - 13.19 13.19 100% Z24.6 НСР-2807/17.02.2014 16.03.2014 Активен 2516
J07BC01 Hepatitis B, purified antigen ENGERIX B Suspension for injection Hepatitis B surface antigen (HBsAg) 0,5 ml/10 mcg/ dose mg 1 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose mg 13.19 13.19 100% Z24.6 № 92/ 23.06.2010; ; КЦРР-1637/15.11.2012 13.12.2012 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 915
J07BC01 Hepatitis B, purified antigen ENGERIX B Suspension for injection 20 mcg/1.0 ml - 1 dose mcg 1 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose mg 26.08 26.08 100% Z24.6 № 86/ 17.06.2010; № 209/ 04.11.2011; ; КЦРР-1638/15.11.2012 13.12.2012 08.09.2012 Заличен 907
J07BC02 Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed) J07BC02 Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)
J07BC02 Hepatitis A, inactivated, whole virus AVAXIM 160 U adult susp. Inj. Pre-filled syringe 0, 5 ml Хепатит А вирус, щам GBM, инактивиран и адсорбиран ….. 160 единици ml 1 Sanofi Pasteur S.A., Франция ml 43.42 43.42 100% Z24.6 № 16/24.06.2009 г.; КЦРР-2044/24.01.2013; НСР-9461/01.06.2016 02.07.2016 Заличен 1718
J07BC02 Hepatitis A, inactivated, whole virus AVAXIM 80 U pediatric susp. Inj. Pre-filled syringe 0, 5 ml Inactivated Hepatitis A virus (strain GMB) 80 U ml 1 Sanofi Pasteur S.A., Франция ml 29 29 100% Z24.6 № 16/24.06.2009 г.; КЦРР-2044/24.01.2013; НСР-9460/01.06.2016 02.07.2016 Заличен 1717
J07BC02 Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed) J07BC02 Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)
J07BC02 Hepatitis A, inactivated, whole virus Havrix 720 Suspension for injection 0.5ml (Junior monodose) 1 pre-filled syringe GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 24.65 24.65 24.65 100% Z24.6 HCР-301/03.07.2013; КП-303/17.06.2015 и НСР-5955/01.04.2015 16.07.2015 08.09.2012 Активен 1925
J07BC20 Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed) J07BC20 Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed)
J07BC20 Hepatitis A (inactivated), hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed) TWINRIX ADULT Suspension for injection 1ml ml (1 dose = 1 ml) 1 pre-filled syringe + 1 separate needle GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 ml (1 dose=1 ml) 48.65 48.65 48.65 100% Z24.6,Z27.8 КЦРР-743/07.06.2012 г.; НСР-7782/28.12.2015 02.02.2016 08.09.2012 Активен 129
J07BC20 Hepatitis A (inactivated), hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed) TWINRIX ADULT Suspension for injection 20 mcg/1 ml 1 dose=1 ml 1 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose = 1 ml - 50.33 50.33 50.33 100% Z24.6,Z27.8 № 86/ 17.06.2010; ; КЦРР-1641/15.11.2012 13.12.2012 08.09.2012 Заличен 1244
J07BD52 Measles, mumps and rubella vaccine, live J07BD52 Measles, mumps and rubella vaccine, live
J07BD52 Measles, mumps and rubella vaccine (live) M-M-RVAXPRO Powder and solvent for suspension for injection 0,5 ml 1 vial + 1 pre-filled syringe + 2 needles MSD VACCINS, Lyon, Франция 1 dose 19.03 18.66 18.66 100% Z27.4 НСР-2854/21.02.2014 16.11.2015 Активен 2517
J07BD52 Measles, mumps and rubella vaccine (live) Priorix Powder and solvent for suspension for injection 1 dose 0.5 ml 1 vial with powder + 1 pre-filled syr. 0,5 ml solv + 2 separate needles GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 19.03 18.66 18.66 100% Задължителна Z27.4 КЦРР-718/07.06.2012 16.11.2015 08.09.2012 Активен 1234
J07BD52 Measles, mumps and rubella vaccine (live) Priorix Powder and solvent for suspension for injection 1 dose 0.5 ml 1 vial with powder + 1 ampoule with solvent GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 18.66 18.66 18.66 100% Z27.4 НСР-7216/15.10.2015 16.11.2015 Активен 4084
J07BD52 Measles, mumps and rubella vaccine (live) Priorix Powder and solvent for suspension for injection 1 dose 0.5 ml 100 vial with powder + 100 ampoule with solvent GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 1872 18.66 1866 100% съгл. РУ Z27.4 НСР-8093/17.02.2016. 02.03.2016 Активен 4184
J07BD52 Measles, mumps and rubella vaccine (live) Priorix Powder and solvent for suspension for injection Live attenuated measles virus (Schwarz strain) 1; Live attenuated mumps virus (RIT 4385 strain) 1; Live attenuated rubella virus (Wistar RA 27/3 strain) 1 1 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия - 18.66 18.66 100% Z27.4 № 62/ 15.03.2010; № 65/ 08.04.2010; КЦРР-1642/15.11.2012 13.12.2012 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 855
J07BF02 Poliomyelitis vaccine, (live attenuated) J07BF02 Poliomyelitis vaccine, (live attenuated)
J07BF02 Poliomyelitis vaccine, (live attenuated) POLIO SABIN (ORAL) Oral drops, suspension 10 doses (1 ml) 100 vial + dropper applicator ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България 1 dose 798.24 0.79824 798.24 100% Z24.0 № 25/ 03.08.2009; НСР-12997/15.06.2017 02.07.2017 08.09.2012 Заличен 687
J07BF03 Poliomyelitis vaccine (inactivated) J07BF03 Poliomyelitis vaccine (inactivated)
J07BF03 Poliomyelitis vaccine, inactivated Imovax Polio Suspension for injection полиовирус тип 1, щам mahoney (инактивиран) …. 40 DU; полиовирус тип 2, щам MEF - 1 (инактивиран)…… 8 DU; полиовирус тип 3, щам saukett (инактивиран) …. 32 DU ml 1 Sanofi Pasteur S.A., Франция ml 7.67 7.67 100% Z24.0 № 16/24.06.2009 г.; КЦРР-1065/26.07.2012 г.; НСР-2155/14.12.2013 16.02.2014 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 1390
J07BF03 Poliomyelitis vaccine, inactivated J07BF03 Poliomyelitis vaccine, inactivated
J07BF03 Poliomyelitis vaccine, inactivated Poliorix Solution for injection 0.5 ml (1dose) 1 vial GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 17.46 17.46 17.46 100% Z24.0 Задължителна; НСР-16756/07.09.2018 02.10.2018 08.09.2012 Заличен 128
J07BG01 Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures (inactivated) J07BG01 Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures (inactivated)
J07BG01 Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures (inactivated) VERORAB Powder and solvent for suspension for injection 2,5 IU/0,5 ml vial (1 dose) + ampoule solvent 0,5 ml x 5 Sanofi Pasteur S.A., Франция 0.5 ml 141.08 28.216 141.08 100% Z24.2 НСР-6571/24.06.2015 02.05.2017 Активен 4179
J07BG01 Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures (inactivated) VERORAB Powder and solvent for solution for injection лиофилизат…. 1 ваксинална доза така че активността е равна на 2,5 IU преди и след нагряване при 37 ° С в продължение на един месец на Rabies virus, култивиран на Vero клетъчни култури ml 5 Sanofi Pasteur S.A., Франция ml 93.05 93.05 100% Z24.2 № 16/24.06.2009 г.; НСР-6190/08.05.2015 02.06.2015 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 670
J07BG01 Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures (inactivated) VERORAB Powder and solvent for suspension for injection 2,5 IU/0,5 ml 1 vial (1 dose) + 1 pre-filled syringe solvent 0.5 ml Sanofi Pasteur S.A., Франция 0.5 ml 20.93 20.93 20.93 100% Z24.2 № 16/24.06.2009 г.; НСР-1310/03.10.2013; НСР-1712/11.11.2013; НСР-12305/07.04.2017 02.05.2017 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 2156
J07BH01 Rotavirus vaccine, live J07BH01 Rotavirus vaccine, live
J07BH01 Rota virus, live attenuated Rotarix Powder and solvent for oral suspension Human rotavirus RIX4414 strain (live, attenuated) ≥ 106.0 CCID50 mg 1 GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия - 122.04 122.04 100% Z25.8 КЦРР-1671/20.11.2012 13.12.2012 08.09.2012 Заличен 135
J07BH01 Rotavirus vaccine, live J07BH01 Rotavirus vaccine, live
J07BH01 Rota virus, live attenuated ROTARIX Oral suspension 1.5 ml prefilled oral applicator (glass) 1 dose GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 101.83 101.83 101.83 100% Z25.8 № 180/ 27.07.2011; НСР-4593/15.09.2014; НСР-6181/08.05.2015; НСР-13340/28.07.2017; НСР-17029/19.10.2018 02.12.2018 08.09.2012 Активен 3932
J07BH02 Rotavirus vaccine, live J07BH02 Rotavirus vaccine, live
J07BH02 Rota virus, live attenuated RotaTeq Oral solution 2 ml 1 MSD VACCINS, Lyon, Франция - - 63.52 63.52 100% Z25.8 НСР-2903/05.03.2014 02.04.2014 Активен 2565
J07BM01 (Human papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed)) Адсорбирана ваксина срещу човешки папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинанта) J07BM01 (Human papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed)) Адсорбирана ваксина срещу човешки папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинанта)
J07BM01 Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18) Gardasil Suspension for injection 0.5 ml 1 pre-filled syringe + 2 needles MSD VACCINS, Lyon, Франция 1 dose 211.62 211.62 211.62 100% Z25.8 НСР-15405/04.04.2018 02.05.2018 Активен 16074
J07BM01 Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18) SILGARD Suspension for injection 0,5 ml 1 pre-filled syringe + 2 needles Merck Sharp & Dohme Ltd., Обединено Кралство 1 dose 211.62 211.62 211.62 100% Z25.8 № 16/24.06.2009 г.; КЦРР-742/07.06.2012 г.; КЦРР-1735/04.12.2012; НСР-18722/20.05.2019 02.07.2019 08.09.2012 Заличен 1501
J07BM02 Human Papillomavirus vaccine [Types 16, 18] (Recombinant, adjuvanted, adsorbed) J07BM02 Human Papillomavirus vaccine [Types 16, 18] (Recombinant, adjuvanted, adsorbed)
J07BM02 Papillomavirus (Human Types 16, 18) Cervarix Suspension for injection 1 dose (0,5 ml) 1 pre-filled syringe + 2 needles GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 110.94 110.94 110.94 100% Z25.8 КЦРР-1734/04.12.2012 г; НСР-3176/07.04.2014 02.05.2014 08.09.2012 Активен 2683
J07BX00 Crimean Haemorrhagic fever vaccine; inactivated J07BX00 Crimean Haemorrhagic fever vaccine; inactivated
J07BX00 Crimean Haemorrhagic fever vaccine; inactivated ANTI-CHF VACCINE Suspension for injection amp. 1 ml (1 dose) 50 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 ml 1182 23.64 1182 100% Z25.8 КЦРР-1253/15.08.2012; НСР-14954/01.02.2018 02.03.2018 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 1345
J07BX00 Crimean Haemorrhagic fever vaccine; inactivated Anti-CHF VACCINE, suspension for injection x 1 Suspension for injection amp. 1 ml (1 dose) 1 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 1 ml 44.93 44.93 44.93 100% Z25.8 НСР-7502/19.11.2015 02.03.2018 Активен 4133
J07CA02 Diphteria, Tetanus, pertussis (acellular) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) J07CA02 Diphteria, Tetanus, pertussis (acellular) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)
J07CA02 diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus Tetraxim Suspension for injection 0.5 ml 10 pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция - 349.45 34.945 349.45 100% Z27.3 НСР-10300/15.09.2016 02.05.2017 Активен 15422
J07CA02 diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus TETRAXIM Suspension for injection 0,5 ml 1 pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция 1 mg 19.28 19.28 100% Z27.3 КЦРР-999/23.07.2012 г.; HCР-284/28.06.2013; НСР-3015/12.03.2014; НСР-12306/07.04.2017 г. 02.05.2017 8.9.2012. 16.01.2014 Заличен 2646
J07CA02 Diphteria, tetanus, pertussis and poliomyelitis vaccine J07CA02 Diphteria, tetanus, pertussis and poliomyelitis vaccine
J07CA02 diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus Tetraxim Suspension for injection 0.5 ml 10 pre-filled syringe 0,5 ml with 2 separate needles Sanofi Pasteur S.A., Франция - 349.45 34.945 349.45 100% Z27.3 НСР-10300/15.09.2016 02.03.2018 Активен 15420
J07CA02 diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus TETRAXIM Suspension for injection 0,5 ml 1 pre-filled syringe 0,5 ml with 2 separate needles Sanofi Pasteur S.A., Франция 1 ml 24.25 24.25 100% Z27.3 № 25/ 03.08.2009; КЦРР-2053/24.01.2013 г.; НСР-3262/14.04.2014; НСР-15040/09.02.2018 (допуска предварително изпълнение) 02.03.2018 08.09.2012 16.01.2014 Заличен 2729
J07CA02 Diphteria, tetanus, pertussis (acellular, component) and Poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed) J07CA02 Diphteria, tetanus, pertussis (acellular, component) and Poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)
J07CA02 diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus Boostrix polio Suspension for injection 1 dose(0,5 ml) 1 pre-filled syringe + 1 needle ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България 1 dose 42.06 42.06 42.06 100% съгл. РУ Z27.3 КЦРР-1673/20.11.2012 г.; НСР-2753/17.02.2014; НСР-5459/16.01.2015 16.02.2015 Активен 3515
J07CA06 Diphteria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilis type b conjugate vaccine (adsorbed) J07CA06 Diphteria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilis type b conjugate vaccine (adsorbed)
J07CA06 diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus Infanrix-IPV+HIB Powder and suspension for suspension for injection 1 vial + 1 pre-filled syringe 0.5 ml + 2 needles ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България 1 dose 45.91 45.91 45.91 100% Z27.8 № 44/07.01.2010 г.; № 57/05.03.2010 г.; КЦРР-2541/14.03.2013 г.; НСР-4994/05.11.2014; НСР-6674/09.07.2015; НСР-8326/26.02.2016 02.04.2016 08.09.2012 Активен 3339
J07CA06 diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus Pentaxim Powder and solvent for suspension for injection 1 vial powder, 1 pre-filled syringe 0.5ml for susp., 2 needles Sanofi Pasteur S.A., Франция - 48.01 48.01 100% Z27.8 № 16/ 24.06.2009 г.; КЦРР-997/23.07.2012 29.01.2013 08.09.2012 16.01.2014 Активен 1542
J07CA06 diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus Pentaxim Powder and solvent for suspension for injection 1 vial powder, 1 pre-filled syringe 0.5ml for susp. Sanofi Pasteur S.A., Франция - 48.01 48.01 100% Z27.8 № 16/ 24.06.2009 г.; КЦРР-997/23.07.2012 29.01.2013 08.09.2012 16.01.2014 Активен 1541
J07CA09 Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed) J07CA09 Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)
J07CA09 diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B Infanrix Hexa Powder and suspension for suspension for injection 0.5 ml 1 vial + 1 pre-filled syringe without needle GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 71.27 71.27 71.27 100% Z27.8 НСР-15129/02.03.2018 02.04.2018 Активен 16058
J07CA09 diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B Infanrix Hexa Powder and suspension for suspension for injection suspension: 0.5 ml 1 vial + 1 prefilled syringe + 2 needles GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 71.27 71.27 71.27 100% Z27.8 КЦРР-2406/21.02.2013 г.; НСР-7707/17.12.2015, Протокол № 227/01.06.2017 02.07.2017 08.09.2012 Активен 1754
J07CA09 diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B Infanrix Hexa Powder and suspension for suspension for injection 0.5 ml 10 vials+10 prefilled syringes+20 needles GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 857.98 71.27 712.7 100% Z27.8 НСР-15129/02.03.2018 02.04.2018 Активен 16057
J07CA09 diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B Infanrix Hexa Powder and suspension for suspension for injection suspension: 0.5 ml 10 vials + 10 prefilled syringes GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Белгия 1 dose 831.83 71.27 712.7 100% Z27.8 НСР-4827/14.10.2014, Протокол № 227/01.06.2017; НСР-18886/06.06.2019 02.07.2019 Активен 3213
J07CA09 Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) J07CA09 Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated)
J07CA09 diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B Hexacima Suspension for injection 0,5 ml 1 pre-filled syringe + 2 needles Sanofi Pasteur S.A., Франция 1 dose 72.01 72.01 72.01 100% Z27.8 НСР-3659/29.05.2014; НСР-4180/23.07.2014; НСР-4970/31.10.2014; НСР-5521/29.01.2015.; НСР-8627/31.03.2016. 02.05.2016 Активен 3537
J07CA09 diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B Hexacima Suspension for injection 0,5 ml 10 vials (glass) Sanofi Pasteur S.A., Франция 1 dose 1232.44 72.01 720.1 100% Z27.8 НСР-4954/27.10.2014; НСР-4970/31.10.2014 02.05.2016 Активен 3228
N02AA01 Morphine N02AA01 Morphine
N02AA01 Morphine Substitol prolonged-release capsule, hard 120 mg 30 Mundipharma GmbH, Австрия 100 mg 88.9 2.11333 76.08 100% F11.2 НСР-1378/07.10.2013 02.12.2016 08.09.2012 Активен 636
N02AA01 Morphine Substitol prolonged‐release capsule, hard 200 mg 30 Mundipharma GmbH, Австрия 100 mg 126.8 2.11333 126.8 100% F11.2 НСР-1378/07.10.2013 02.12.2016 08.09.2012 Активен 637
N07BC02 Methadone N07BC02 Methadone
N07BC02 Methadone METADON ALKALOID Oral solution 10 mg/ml - 100 ml 1 Алкалоид ЕООД, България 25 mg 10.5 0.262 10.48 100% F11.2 Прот. № 196/03.11.2016 02.12.2016 08.09.2012 Активен 102
N07BC02 Methadone METADON ALKALOID oral solution 10 mg/ml - 10 ml x 1 Oral solution 10 mg/ml 10 ml Алкалоид ЕООД, България 25 mg 1.76 0.2625 1.05 100% HCР-390/03.07.2013 02.08.2013 08.09.2012 Заличен 101
N07BC02 Methadone Methadone Sopharma Oral solution 10 mg/ml - 100 ml 1 Софарма АД, България 25 mg 10.48 0.262 10.48 100% F11.2 КЦРР-1892/15.12.2012; НСР-16833/20.09.2018 02.11.2018 Активен 1491
R07AA02 Natural phospholipids R07AA02 Natural phospholipids
R07AA02 Natural phospholipids CUROSURF Endotracheopulmonary instillation, suspension 80 mg/ ml - 1,5 ml mg 2 Chiesi Farmaceutici SpA, Италия 160 mg 1086.48 724.32001 1086.48 100% P22.0 НСР-11301/22.12.2016 02.02.2017 08.09.2012 Заличен 454
V04CF01 Tuberculini purified Protein Derivative for human use V04CF01 Tuberculini purified Protein Derivative for human use
V04CF01 Tuberculini purified Protein Derivative for human use PPD Tuberculin Mammalian Solution for injection 5 TU/0.1 ml flac. x 1 ml (10 дози) x 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 5 TU 82.37 0.8237 82.37 100% Z23.2 НСР-9381/01.06.2016; Протокол № 254/30.11.2017 02.03.2018 Активен 15138
V04CF01 Tuberculini purified Protein Derivative for human use PPD Tuberculin Mammalian Solution for injection 5 TU/0,1 ml amp. x 1 ml (10 doses) x 10 БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД, България 5 TU 43.68 0.4368 43.68 100% A00.9 № 209/ 04.11.2011; Протокол № 254/30.11.2017; НСР-14994/01.02.2018 02.03.2018 08.09.2012 Заличен 66
V09AA01 Technetium exametazime V09AA01 Technetium exametazime
V09AA01 Technetium [99mTc] exametazine Ceretec Kit for radiopharmaceutical preparation 0,5mg 5 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство 1 mg 1183.15 473.26 1183.15 100% F03 № 50/ 18.02.2010 08.09.2012 Активен 712
V09AB03 Ioflupane V09AB03 iodine ioflupane (123I)
V09AB03 Iodine Ioflupane (123I) DaTSCAN Solution for injection 74 MBq/ml-5 ml 1 vial, glass GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство 1 ml 1819.19 363.838 1819.19 100% G20 № 50/ 18.02.2010 08.09.2012 Активен 710
V09BA02 Technetium medronic acid V09BA02 Technetium medronic acid
V09BA02 Technetium (99Mtc) Medronic Acid Amerscan Medronate II agent Powder for solution for injection 6,25 mg mg 5 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство mg 211.31 6.76192 211.31 100% C34.0,C34.1,C34.2,C34.3,C34.8,C34.9,C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9,C61 № 66/ 08.04.2010; № 123/13.12.2010; КЦРР-2050/24.01.2013 г.; НСР-4988/05.11.2014 02.12.2014 08.09.2012 Заличен 1744
V09DB01 Technetium nanocolloid V09DB01 Technetium nanocolloid
V09DB01 Technetium (99mTc) nanocolloid Nanocoll Powder for solution for injection 0,5 mg/ vial mg 5 GE Healthcare S.r.I., Италия 1 mg 407.75 163.1 407.75 100% C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9,C61,C77.0,C77.3,C77.4,C77.8,C79.5 № 50/ 18.02.2010; КП-40/05.03.2015 и НСР-3684/06.06.2014 02.04.2015 08.09.2012 Активен 3654
V09EB01 Technetium macrosalb V09EB01 Technetium macrosalb
V09EB01 Technetium (99mTc) macrosalb Macrotec Powder for suspension for injection 2 mg/ vial mg 5 GE Healthcare S.r.I., Италия mg 228.89 22.889 228.89 100% I26.0,I26.9 № 50/ 18.02.2010; НСР-6621/01.07.2015 02.08.2015 08.09.2012 Активен 715
V09FX01 Mo sodium molybdate; Tc Technetium pertechnetate V09FX01 Mo sodium molybdate; Tc Technetium pertechnetate
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Drytec 2,5-100 GBq Radionuclide generator 15 GBq 1 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство GBq 1948.27 129.88467 1948.27 100% Съгласно РУ №98/23.08.2010.; НСР-6672/09.07.2015 и НСР-6920/06.08.2015.; НСР-7501/13.11.2015 02.12.2016 08.09.2012 Активен 948
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Drytec 2,5-100 GBq Radionuclide generator 12.5 GBq 1 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство GBq 1842.66 143.8456 1798.07 100% Съгласно РУ №98/23.08.2010; №101/30.08.2010; НСР-7501/13.11.2015 02.12.2016 08.09.2012 Активен 947
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Drytec 2,5-100 GBq Radionuclide generator 10 GBq 1 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство GBq 1603.26 160.326 1603.26 100% Съгласно РУ №98/23.08.2010; №101/30.08.2010.; НСР-6670/09.07.2015 и НСР-6918/06.08.2015.; НСР-7501/13.11.2015 02.12.2016 08.09.2012 Активен 946
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Drytec 2,5-100 GBq Radionuclide generator 8.5 GBq 1 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство GBq 1612.66 189.72471 1612.66 100% Съгласно РУ №98/23.08.2010; №101/30.08.2010; НСР-7501/13.11.2015 02.12.2016 08.09.2012 Активен 945
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Drytec 2,5-100 GBq Radionuclide generator 7.5 GBq 1 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство GBq 1399.08 186.544 1399.08 100% Съгласно РУ №98/23.08.2010.; НСР-7177/09.10.2015.; НСР-7501/13.11.2015 02.12.2016 08.09.2012 Активен 944
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Drytec 2,5-100 GBq Radionuclide generator 6 GBq 1 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство GBq 1255.91 209.31833 1255.91 100% Съгласно РУ №98/23.08.2010.; НСР-7178/09.10.2015.; НСР-7501/13.11.2015 02.12.2016 08.09.2012 Активен 943
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Drytec 2,5-100 GBq Radionuclide generator 5 GBq 1 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство GBq 1169.06 233.812 1169.06 100% Съгласно РУ №98/23.08.2010; НСР-5953/01.04.2015.; НСР-7501/13.11.2015 02.12.2016 08.09.2012 Активен 3767
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Drytec 2,5-100 GBq Radionuclide generator 4 GBq 1 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство GBq 1054.07 263.5175 1054.07 100% Съгласно РУ №98/23.08.2010; НСР-5954/01.04.2015.; НСР-7501/13.11.2015 02.12.2016 08.09.2012 Активен 3766
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Poltechnet 8,0 - 175 GBq radionuclide generator 12,5 GBq GBq 1 National Centre for Nuclear Research, Полша, Полша 1 GBq 1798.07 143.8456 1798.07 100% Съгласно РУ НСР-7353/05.11.2015. и 7500/13.11.2015 02.12.2016 Активен 4104
V09FX01 Technetium (99mTc) pertechnetate Poltechnet 8,0 - 175 GBq radionuclide generator 7,5 GBq GBq 1 National Centre for Nuclear Research, Полша, Полша 1 GBq 1401.42 186.544 1399.08 100% Съгласно РУ НСР-7353/05.11.2015. и 7500/13.11.2015 02.12.2016 Активен 4103
V09FX03; V10XA01 Sodium iodide V09FX03; V10XA01 Sodium iodide
V09FX03,V10XA01 Sodium iodide Sodium Iodide [131 I] Solution for injection 1.85 GBq 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия 1 MBq 301.15 0.16278 301.15 100% C73 № 50/ 18.02.2010.; НСР-7863/15.01.2016.; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 700
V09FX03,V10XA01 Sodium iodide Sodium Iodide [131 I] Solution for injection 3,7 GBq 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия 1 MBq 500.78 0.13535 500.78 100% C73 № 50/ 18.02.2010.; НСР-7863/15.01.2016.; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 701
V09FX03,V10XA01 Sodium iodide Sodium Iodide [131 I] Solution for injection 740 MBq 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия 1 MBq 175.87 0.23766 175.87 100% C73 № 50/ 18.02.2010.; НСР-7863/15.01.2016.; Протокол №189/14.09.2016 02.10.2016 08.09.2012 Активен 702
V09GA01 Technetium (99mTc) Sestamibi V09GA01 Technetium (99mTc) Sestamibi
V09GA01 Technetium (99mTc) sestamibi Technescan Sestamibi Kit for radiopharmaceutical preparation 1 mg 5 Mallinkrodt Medical B.V., Нидерландия 1 mg 1079.88 215.976 1079.88 100% C34.0,C34.1,C34.2,C34.3,C34.8,C34.9,C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9,C61,E21.0,E21.3,I20.1,I20.8,I20.9,I25.2,I25.5,I25.6,I25.8,I25.9 № 70/ 19.04.2010; НСР-3682/06.06.2014; НСР-12313/07.04.2017 г 02.05.2017 08.09.2012 Заличен 2967
V09GA02 Technetium tetrofosmin V09GA02 Technetium tetrofosmin
V09GA02 Technetium [99mTc] tetrofosmin Myoview Powder for solution for injection 230 mcg 5 vial (kit for radiopharmaceutical preparation) GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство 1 mg 1323.97 1151.27826 1323.97 100% C50.0,C50.1,C50.2,C50.3,C50.4,C50.5,C50.6,C50.8,C50.9,I20.1,I20.8,I20.9,I25.2,I25.5,I25.6,I25.8,I25.9 № 50/ 18.02.2010; НСР-13310/20.07.2017 02.11.2017 08.09.2012 Активен 711
V09GX03 Sodium chromate V09GX03 Sodium chromate
V09GX03 Chromium (51Cr) Chromate Labelled Cells Sodium chromate Solution for injection 37 MBq/ ml GBq 74 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство mg 809.98 261.28387 809.98 100% D69.6 № 50/ 18.02.2010; НСР-4989/05.11.2014 02.12.2014 08.09.2012 Заличен 714
V09GX03 Chromium (51Cr) Chromate Labelled Cells Sodium chromate Solution for injection 37 MBq/ ml GBq 37 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство mg 511.91 165.13226 511.91 100% D69.6 № 50/ 18.02.2010; НСР-4989/05.11.2014 02.12.2014 08.09.2012 Заличен 713
V09IA07 technetium (99mTc) hynic-octreotide V09IA07 Technetium (99mTc) hynic-octreotide
V09IA07 technetium (99mTc) hynic-octreotide Tektrotyd Kit for radiopharmaceutical preparation 20 mcg 2 vials (vial I; vial II Narodowe Centrum Badan Jadrowych, Полша 1 mcg 997.74 49.887 997.74 100% C17.2,C20,C25.0,C25.1,C25.2,C25.3,C25.4,C25.7,C25.8,C25.9,C32.1,C34.3 НСР-16553/24.08.2018 02.10.2018 Активен 16235
V09IX02 Iobenguane V09IX02 Iobenguane
V09IX02 Iobenguane (131 I) [131 I] Meta-iodobenzylguanidine for diagnostic use Solution for injection 37 MBq 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия 1 MBq 540.07 14.59649 540.07 100% C74.1,C74.9,C75.9,D35.0 № 50/ 18.02.2010; Протокол № 232/06.07.2017 02.08.2017 08.09.2012 Активен 704
V10BX01 Strontium chloride V10BX01 Strontium chloride
V10BX01 Strontium (89 Sr) chloride Metastron Solution for injection 150 MBq - 4 ml MBq 1 GE Healthcare Ltd, Обединено Кралство 1 MBq 1860.22 12.40147 1860.22 100% C61 №98/23.08.2010; НСР-4656/25.09.2014. и КП-97/06.04.2015; КП-315/17.06.2015 и НСР-5952/01.04.2015; НСР-13309/20.07.2017 02.11.2017 08.09.2012 Активен 3786
V10XA01 Sodium Iodide V10XA01 Sodium Iodide
V10XA01 Sodium iodide Theracap 131 Capsule, hard 74 MBq 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия 1 MBq 160.27 2.16581 160.27 100% C73 № 50/ 18.02.2010.; НСР-8091/12.02.2016 и НСР-7865/15.01.2016.; НСР-13173/17.07.2017 02.09.2017 08.09.2012 Активен 705
V10XA01 Sodium iodide Theracap 131 Capsule, hard 3.7 GBq 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия 1 MBq 533.32 0.14414 533.32 100% C73 № 50/ 18.02.2010; НСР-13416/04.08.2017 02.09.2017 08.09.2012 Активен 703
V10XA01 Sodium iodide Theracap 131 Capsule, hard 1850 MBq 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия 1 MBq 279.48 0.15107 279.48 100% C73 № 50/ 18.02.2010; НСР-6617/01.07.2015 02.03.2016 08.09.2012 Активен 709
V10XA01 Sodium iodide Theracap 131 Capsule, hard 370 MBq 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия 1 MBq 129.07 0.34884 129.07 100% C73 № 50/ 18.02.2010; НСР-6619/01.07.2015 02.03.2016 08.09.2012 Активен 707
V10XA01 Sodium iodide Theracap 131 Capsule, hard 185 MBq 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия 1 MBq 118.06 0.63816 118.06 100% C73 № 50/ 18.02.2010; НСР-6620/01.07.2015 02.03.2016 08.09.2012 Активен 706