одобрен

SEBRA-2020-06-29

Уникален идентификатор:  95c5ed2b-425b-42f7-8a3b-0c5c08f29761

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-30 12:45:43
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-30 12:45:43

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11425860.290000001
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 26388.229999999923
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 277068.78
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 132893.54
10 xxxx Издръжка 26060082.380000003
18 xxxx Други разходи 161528.01999999996
20 xxxx Разходи за лихви 31962.4
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 187043880.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18794205.87
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6346821.3
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5430842.33
88 xxxx Средства на разпореждане 350938.04
89 xxxx Друго финансиране 6820773.800000001
90 xxxx Възстановени приходи 52860.98
91 xxxx Теглене на BGN в брой 24346.15
92 xxxx Закупуване на валута в брой 15245.69
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1080.6
98 xxxx Други операции в БНБ -20703.97
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 113180
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 316575.15
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 313442
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 588545.34
Общо:  264307817.64000005
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 757.35
Общо:  757.35
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 54105.47
10 xxxx Издръжка 52063.18
18 xxxx Други разходи 1661.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4.8
90 xxxx Възстановени приходи 767.67
Общо:  108602.52
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 133956.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4231.99
Общо:  138188.42
Сметна палата ( 005******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1167.42
Общо:  1167.42
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 311054.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4388.12
10 xxxx Издръжка 130033.13
18 xxxx Други разходи 62294.71
90 xxxx Възстановени приходи 10316.81
Общо:  518087.66
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 110880.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 222.78
10 xxxx Издръжка 767819.86
18 xxxx Други разходи 7248.12
88 xxxx Средства на разпореждане 15127.65
90 xxxx Възстановени приходи 35.8
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  901335.2
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29003.97
10 xxxx Издръжка 67209.19
Общо:  96213.16
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3003686.57
18 xxxx Други разходи 15031.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3208.75
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 76972.87
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  3098899.24
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19852.17
10 xxxx Издръжка 484273.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 69156
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1005518.59
88 xxxx Средства на разпореждане 76252.65
90 xxxx Възстановени приходи 26234.42
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1700
92 xxxx Закупуване на валута в брой 13690.81
Общо:  1696678.37
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14547.98
10 xxxx Издръжка 27985.5
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 117441.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 84300
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 187478.64
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 172230.47
Общо:  603983.65
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 473601.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11648.16
10 xxxx Издръжка 741920.31
88 xxxx Средства на разпореждане 20921.77
Общо:  1248091.43
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1795246.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 55490.33
10 xxxx Издръжка 199966.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 33804
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 32548
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 173590.98
88 xxxx Средства на разпореждане 68214.81
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4646.15
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  2363506.62
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 83513.07
18 xxxx Други разходи 16313.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 838.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 71719.6
88 xxxx Средства на разпореждане 44405
90 xxxx Възстановени приходи 10973.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 47.92
Общо:  227812.09
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 63861.78
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 50.68
10 xxxx Издръжка 33228.82
18 xxxx Други разходи 1971
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11944
88 xxxx Средства на разпореждане 21601.01
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  132657.29
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 67903.83
10 xxxx Издръжка 25173.68
18 xxxx Други разходи 6220
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11719.8
89 xxxx Друго финансиране 1300
90 xxxx Възстановени приходи 300
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  112617.31
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5949438.22
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24740.48
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 48501.2
Общо:  6022679.9
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 440243.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 21261.02
10 xxxx Издръжка 44271.18
18 xxxx Други разходи 14449.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 430.06
90 xxxx Възстановени приходи 191.24
Общо:  520846.68
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8742.22
88 xxxx Средства на разпореждане 104.32
90 xxxx Възстановени приходи 1224.4
Общо:  10070.94
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 670
Общо:  670
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4945.44
10 xxxx Издръжка 16385.25
20 xxxx Разходи за лихви 31962.4
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1334839.22
Общо:  1388132.31
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11658.62
Общо:  11658.62
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка -1003.21
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  -1003.21
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3097.37
Общо:  3097.37
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  2000
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 183277.68
98 xxxx Други операции в БНБ -5350
Общо:  177927.68
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 138693.98
10 xxxx Издръжка 9799.45
Общо:  148493.43
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1904.83
90 xxxx Възстановени приходи 411.11
Общо:  2315.94
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33429.37
10 xxxx Издръжка 11837519.83
Общо:  11870949.2
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3262342.33
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 118954.22
10 xxxx Издръжка 16467.21
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 10167574.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 533299.45
90 xxxx Възстановени приходи 1377.23
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  14100015.11
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 67003.89
10 xxxx Издръжка 4142.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 17804200.99
Общо:  17875347.55
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8181.4
10 xxxx Издръжка 29915.2
18 xxxx Други разходи 1104
Общо:  39200.6
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 995.33
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 63.31
10 xxxx Издръжка 1096163.57
Общо:  1097222.21
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 244264.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8290.06
10 xxxx Издръжка 23310.44
Общо:  275864.59
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 717051.21
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12003.24
Общо:  729054.45
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -9100
Общо:  -9100
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13754.43
Общо:  13754.43
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 65629.35
Общо:  65629.35
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2244
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 675083.29
Общо:  677327.29
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 100061.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 53163.4
89 xxxx Друго финансиране 555748.16
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  708973.39
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 631.87
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 174614711.69
Общо:  174615343.56
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 53239.49
10 xxxx Издръжка 200
Общо:  53439.49
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 337388.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3235.18
10 xxxx Издръжка 11420.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 500
88 xxxx Средства на разпореждане 10620.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 54.76
Общо:  363218.46
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 89105.05
90 xxxx Възстановени приходи 151.2
Общо:  89256.25
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 978592.7
Общо:  978592.7
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 5284961.44
Общо:  5284961.44
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3942.93
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 754.71
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1027.31
Общо:  5724.95
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 579.97
Общо:  579.97
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1844752.58
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 1431.94
10 xxxx Издръжка 11 1215.8
18 xxxx Други разходи 1 49
Общо:  23 1847449.32
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 316802.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 2099.72
10 xxxx Издръжка 3 6996.97
Общо:  14 325898.88
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2938.54
10 xxxx Издръжка 11 33766.7
18 xxxx Други разходи 4 26372
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 217220
Общо:  20 280297.24
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1889.22
10 xxxx Издръжка 7 11432.8
Общо:  8 13322.02
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 3016.39
10 xxxx Издръжка 13 2943.1
Общо:  23 5959.49
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 464997.12
10 xxxx Издръжка 12 4654.2
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5760
Общо:  23 475411.32
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45 25981.49
10 xxxx Издръжка 23 128970.85
88 xxxx Средства на разпореждане 1 925
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 16000
Общо:  72 171877.34
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2000
10 xxxx Издръжка 7 44307.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 977.92
Общо:  11 47285.67
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 44.8
Общо:  1 44.8
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 564540
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 8261.54
10 xxxx Издръжка 3 848.2
18 xxxx Други разходи 1 30
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7 9298.8
Общо:  32 582978.54
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 2792.65
10 xxxx Издръжка 5 555.26
Общо:  14 3347.91
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 5114.88
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 12780
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 1200
Общо:  11 19094.88
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2800
10 xxxx Издръжка 32 10109.63
Общо:  33 12909.63
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 31776.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 70 35776.39
10 xxxx Издръжка 33 85774.18
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6 558641.57
Общо:  121 711968.41
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 35233.19
89 xxxx Друго финансиране 1 171.5
90 xxxx Възстановени приходи 1 120
Общо:  19 35524.69
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 4404.74
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1317.96
Общо:  8 5722.7
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 95101.04
10 xxxx Издръжка 12 71905.49
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 1554.88
Общо:  16 168561.41
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 6356.16
Общо:  2 6356.16
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 253.21
10 xxxx Издръжка 1 18.72
Общо:  2 271.93
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1080
10 xxxx Издръжка 18 10268.67
Общо:  19 11348.67
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 13294.17
10 xxxx Издръжка 1 1397.19
88 xxxx Средства на разпореждане 2 52.29
Общо:  5 14743.65
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1226.3
Общо:  4 1226.3
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 800
10 xxxx Издръжка 9 13901.61
Общо:  10 14701.61
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 84
Общо:  1 84
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 23116.41
10 xxxx Издръжка 5 276.51
Общо:  7 23392.92
Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия ( 884******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 677.97
10 xxxx Издръжка 22 14401.64
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 25970
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1867.56
Общо:  28 42917.17
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42 34056.58
10 xxxx Издръжка 79 58880.28
18 xxxx Други разходи 6 8782.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 4500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 14057.28
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 1433.35
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3608.45
Общо:  142 125318.9
Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1727050
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 384784
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  4 2111834
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -6253.97
Общо:  1 -6253.97
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 195271.62
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 15 25519.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 977.33
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1 78626.74
10 xxxx Издръжка 14 22958.14
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 14 709252.25
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6 3634405.38
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 81 2884626.19
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  146 7551637.18
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 113180
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 316575.15
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 313442
Общо:  743197.15
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 588545.34
Общо:  588545.34