одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води

Уникален идентификатор:  95d52ac9-59fd-40da-976f-ea6d112373be

Долна баня минерална вода

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-11-09 14:01:41
  • Създаден от: lilyanka_lozanova
  • Последна промяна: 2018-10-28 10:00:29
  • Последно променил: migrate_data

Регистър на издадените разрешителни към 01.09.2016 г. в Община Долна бана
Срок на действие Единен идентификационен номер (ЕИН) по Булстат Забележка ЕГН Име на водния обект Водовземно съоръжение (водоизточник) Поречие Цели на водоползването/ползването Място на водовземането № на разрешителното Дата на издаване Издадено от Титуляр Лице, което представлява титуляра (пълномощник) Седалище на титуляра Адрес за кореспонденция Разпределение на разрешеното водно количество [m3]
Административно-териториална единица
денонощно месечно сезонно годишно начален краен населено място община район област населено място община район област ЕКАТТЕ средноденонощен дебит л/с
6307,20 01.10.2006 г. 01.10.2016 г. 130265354 находище "Долна баня" Сондаж № 13 ХГ Марица Отдих гр. Долна баня Долна баня Софийска 22006 0.2
25 000 10.02.2014 г. 10.02.2034 г. 122054941 находище "Долна баня" Сондаж № 13 ХГ Марица За битови и хигиенни нужди гр. Долна баня Долна баня Софийска 01 10.02.2014 г. Община Долна баня Община Долна баня гр. Долна баня Долна баня Софийска гр. Долна баня, ул. "Търговска" 134 22006 0,8
14 000 10.09.2015 г. 10.09.2035 г. 202590441 находище "Долна баня" Сондаж № 13 ХГ Марица за спорт и отдих гр. Долна баня Долна баня Софийска 02 10.09.2015 г. община Долна баня ЕТ"НИКОЛ-ИВЕЛИНА ДЖАМБАЗОВА" гр. Долна баня Долна баня Софийска гр.Долна баня, ул.Илинденско въстание" №10 22006 0,5
18,921 04.01.2016 г. 31.12.2025 г. 2000693386 находище "Долна баня" Сондаж № 13 ХГ Марица за спорт и отдих гр. Долна баня Долна баня Софийска 03 04.01.2016 г. Община Долна баня "ДБ ПРОЕКТ" ООД гр. Долна баня Долна баня Софийска град Долна баня, ул."Ведрина" №1 22006 0.6
19,700 01.09.2016 г. 31.08.2026 г. 175257216 Прекратено на 30.06.2017 год. находище "Долна баня" Сондаж № 13 ХГ Марица за спорт и отдих гр. Долна баня Долна баня Софийска 04 01.09.2016 г. Община Долна баня "Аква парадайз" ЕАД гр. Долна баня Долна баня Софийска гр. Долна баня, ул. "Търговска" 7 22006 0,625
6 307,20 01.10.2016 г. 30.09.2026 г. 130265354 находище "Долна баня" Сондаж № 13 ХГ Марица за спорт и отдих гр. Долна баня Долна баня Софийска 05 01.10.2016 г. Община Долна баня "Силвекс" ООД - гр. Долна баня гр. Долна баня Долна баня Софийска гр. Долна баня, ул. "Търговска" 2 22006 0,200
19,700 01.07.2017 г. 31.08.2026 г. 204054894 находище "Долна баня" Сондаж № 13 ХГ Марица за спорт и отдих гр. Долна баня Долна баня Софийска 06 01.07.2017 г. Община Долна баня "Аква парадайз" Е00Д гр. Долна баня Долна баня Софийска гр. Долна баня, ул. "Търговска" 7 22006 0,625
19,700 01.07.2017 г. 31.08.2026 г. 204054894 находище "Долна баня" Сондаж № 13 ХГ Марица за спорт и отдих гр. Долна баня Долна баня Софийска 06 01.07.2017 г. Община Долна баня "Аква парадайз" Е00Д гр. Долна баня Долна баня Софийска гр. Долна баня, ул. "Търговска" 7 22006 0,625
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте