одобрен

Други услуги

Уникален идентификатор:  966837a7-4db9-4360-8111-abf6c6835f7a

административни услуги дължими такси правно основание срок за предоставяне

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-18 15:26:02
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 09:53:42
  • Последно променил: reni_petrova

ДРУГИ УСЛУГИ

Вид на администр. услуга Необходими документи Такси и основание Технически срок за изпълнение
1. Издаване на Становище за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол по изискване на Агенцията за приватизация 1. Писмо до РИОСВ (свободен текст) като се посочва периода, за който се отнася становището. не се заплаща такса 14 дни
2. Издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (Д11ША) на предприятие/ съоръжение с нисък рисков потенциал 1. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (Д11ША) на предприятие/ съоръжение с нисък рисков потенциал - 2 еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител 2. Документ за платена такса. 200 лв. чл. 3, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерствот о на околната среда и водите (приета с ПМС №136 от 13.05.2011 г.,обн., ДВ, бр.39 от 20.05.2011 г., посл. изм. бр.5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) 14 дни
3. Издаване на становища за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на слабопродуктивни земи и за оползотворяване на хумусния пласт - чл.23, ал.2 от Закона за почвите и Наредба № 26/1996 г. 1. Молба - свободен текст; 2. Проект за рекултивация на обекта. не се заплаща такса 14 дни
4. Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ 1. Заявление по образец Заповед № ЗМФ-1472/ 29.11.2011 г. на МФ 14 дни
5. Издаване на заверено копие на документ 1. Молба 2. Документ за платена такса. 7,00 лв. чл. 29 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ ДВ, бр.94/2012г. при предявяване на искането