одобрен

Националния регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни от животински произход

Уникален идентификатор:  96dc285d-675c-4ca6-80d5-4a4ba07ae141

Описание:

Националния регистър на обектите за производство и търговия на едро с храни от животински произход, включва обектите регистрирани на територията на Република България, които могат да извършват производствена и търговска дейност с храни от животински произход.
№ Код/Code BG EN
1. A Птици Poultry
2. AH Рибна борса Auction hall
3. Api Странични продукти от апикултури Apiculture by-products
4. B Едри преживни животни Bovine
5. bl Кръвни продукти Blood products
6. C Кози Caprine
7. CC Събирателен център Collection centre
8. CP Транжорна Cutting plan
9. CS Хладилник Cold store
10. DC Експедиционен център Dispatch centre
11. DTC Стомашно-чревно съдържание Digestive tract content
12. EPC Пакетиращ център Packing centre
13. FATOL Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
14. FATOT Топени мазнини и рибно масло за цели различни от влагане във фураж или олеохимични цели Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
15. FFPP Преработващо предприятие за прясна риба Fresh fishery products plant
16. fG Други бозайници от ферми различни от домашни копитни Farmed land mammals other than domestic ungulates
17. FM Рибно брашно Fish meal
18. fl Жабешки бутчета Frogs’ legs
19. FV Кораб-фабрика Factory vessel
20. GATR Ловни трофеи Game trophies
21. GHE Предприятие за преработка на отстрелян дивеч Game handling establishment
22. HISKR Сурови кожи Raw hides and skins
23. HISKT Щавени кожи Tanned hides and skins
24. INCP Инсенeратор Incineration plants
25. INTP Междинно предприятие Intermediate plant
26. L Лагоморфи Lagomorphs
27. LEP Предприятие за течни яйца Liquid egg plant
28. MANU Непреработен тор Manure
29. MIMC Мляко, базирани на мляко продукти и коластра Milk, milk based products and colostrum
30. MM Млени меса Minced meat establishment
31. MP Месни заготовки Meat preparation establishment
32. mp Месни продукти Meat products
33. MSM Предприятия за механично сепарирано месо Mechanically separated meat establishment
34. O Овце Ovine
35. OLCP Олео – химично предприятие Oleo-chemical plant
36. OTHER Други продукти Other products
37. P Свине Porcine
38. pap Месни екстракти и продукти на прах от месо Meat extracts and any powered products derived from meat
39. PC Пречиствателен център Purification centre
40. PETC Консервирани храни за домашни любимци Canned petfood
41. PETD Храни за домашни любимци – играчки за дъвчене Petfood: dogchews
42. PETP Преработени храни различни от консервирани храни за домашни любимци Processed petfood other than canned petfood
43. PETPP Предприятие за храни за домашни любимци, използващо само преработени странични продукти Petfood plant using only processed ABP
44. PETR Сурова храна за домашни любимци Raw petfood
45. PETRP Предприятие за храни за домашни любимци, използващо сурови странични продукти Petfood plant using raw ABP
46. PP Преработвателно предприятие Processing plant
47. PROCP Преработващо предприятие Processing Plant
48. R Щраусови Ratite
49. RAW Други непреработени СЖП Other unprocessed ABP
50. RW Преопаковащ център Re-wrapping establishment
51. S Еднокопитни Solipeds
52. SH Кланица Slaughterhouse
53. sn Охлюви Snails
54. st Стомаси, пикочни мехури и черва Treated stomach, bladders and intestines
55. STORP Предприятие за съхранение Storage plant
56. TECHP Техническо предприятие Technical plants
57. UWILD Използвано за диви животни Use for wild animals
58. wA Диви птици Wild birds
59. wG Други диви бозайници, различни от диви копитни и диви лагоморфи Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
60. WHBF Вълна, косми, четина, пера Wool, hair, pig bristle, feather
61. wL Диви лагоморфи Wild lagomorphs
62. WM Пазар на едро Wholesale market
63. wU Диви копитни Wild ungulates
64. ZV Кораб-замразвател Freezer vessel

обекти

Текуща версия: 16

Показвана версия: 16

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-01-30 13:49:57
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-05-18 16:31:48
  • Последно променил: a_popnikolova
Няма информация за показване