одобрен

Регистър на издадените общи административни актове при Община Джебел - 2017 г.

Уникален идентификатор:  97925778-8702-4da6-b67e-a870113b4edf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 14:01:56
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 14:01:56

Дата

Относно

1 04.01.2017г. Актуализация на Общинския щаб за изпълнение на общинския план при бедствия
2 04.01.2017г. Състав на Общински съвет за подпомагане на дейностите по чл.65 ог Закона за защита при бедствия
3 04.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
4 04.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
5 05.01.2017г. Назначаване на комисия за провеждане на публично възлагане на обществена поръчка за извозване на битови отпадъци
6 05.01.2017г. Комисия за провеждане на публичен търг
7 05.01.2017г. Комисия за провеждане на интервю с кандидатите по Национална програма "Старт на кариерата
8 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
9 06.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
10 06.01.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
11 06.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
12 08.01.2017г. Обявяване на неучебни дни
13 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
14 09.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
15 09.01.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
16 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
17 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
18 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
19 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
20 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
21 09.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
22 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
23 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
24 09.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
25 09.01.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
26 09.01.2017. Удължаване срока на договор за наем на общински имот-публична общинска собственост
27 09.01.2017г. Определяне на конкретните размери на такса битови отпадъци на територията на общината за 2017 г.
28 09.01.2017г. Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни да организира и извършва проверки
29 09.01.2017г. Състав на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
30 09.01.2017г. Спечелил търга да заплати определената сума
31 09.01.2017г. Спечелил търга да заплати определената сума
32 10.01.2017г. Обявяване на неучебни дни
33 10.01.2017г. Трудов договор
34 10.01.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
35 10.01.2017г. Извънреден труд
36 10.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
37 10.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
38 10.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
39 10.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
40 10.01.2017г. Определяне на обществени възпитатели
41 11.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
42 11.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
43 11.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
44 12.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
45 13.01.2017г. Полагане на извънреден труд
46 13.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
47 16.01.2017г. Заповед за публичен търг с явно наддаване
48 16.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
49 18.01.2017г. Секретаря на МКБСППМНТА да предложи основание и размер на наказанието
50 18.01.2017г. Назначаване на дисциплинарен съвет
51 18.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
52 19.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
53 19.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
54 20.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
55 20.01.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
56 23.01.2017г. Комисия за народните читалища
57 23.01.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
57-1 23.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
58 23.01.2017г. Заповед за продажба на имот
59 23.01.2017г. Заповед за продажба на имот
60 23.01.2017г. Прекратяване на съсобствеността в УПИ
61 23.01.2017г. Решение за определяне на изпълнител за извозване на твърди битови отпадъци
62 25.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
63 26.01.2017г. Създаване на работна група за приемане на бюджетите за 2017 г. на общинските училища
64 26.01.2017г. Създаване на работна група за приемане на бюджетите за 2017 г. на общинските детски градини
65 26.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
66 26.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
67 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
68 27.01.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
69 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
70 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
71 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
72 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
73 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
74 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
75 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
76 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
77 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
78 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
79 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
80 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
81 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
82 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
83 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
84 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
85 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
86 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
87 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
88 27.01.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
89 30.01.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
90 30.01.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
91 31.01.2017г. Трудов договор
92 31.01.2017г. Комисия за провеждане на публичен търг
93 01.02.2017г. Образуване на избирателни секции
94 01.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
95 02.02.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
96 02.02.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
97 02.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
98 03.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
99 06.02.2017г. Определяне на комисия за извършване на фактическо предаване на имот
100 06.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
101 06.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
102 06.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
103 06.02.2017г. Работна група за избори за народни представители
104 06.02.2017г. Сунай
105 07.02.2017г. Места за обявяване на избирателни списъци
106 08.02.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
107 09.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
108 10.02.2017г. Определяне на спечелил търга
109 10.02.2017г. Определяне на спечелил търга
110 10.02.2017г. Определяне на спечелил търга
111 10.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
112 10.02.2017г. Назначаване на комисия във връзка с годишното счетоводно приключване
113 13.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
114 14.02.2017г. Утвърждаване на формулите за разпределение на средствата за 2017 г.
115 14.02.2017г. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет
116 14.02.2017г. Определяне на второстепенни разпоредител с бюджет
117 14.02.2017г. Определяне на спечелил търга
118 14.02.2017г. Определяне на спечелил търга
119 14.02.2017г. Определяне на спечелил търга
120 14.02.2017г. Определяне на спечелил търга
121 14.02.2017г. Определяне на спечелил търга
122 14.02.2017г. Определяне на спечелил търга
123 14.02.2017г. Определяне на спечелил търга
124 14.02.2017г. Определяне на спечелил търга
125 15.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
126 15.02.2017г. За правилата на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност
127 15.02.2017г. Утвърждаване на бюджета на Община Джебел за 2017 г.
128 15.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
129 15.02.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
129-1 15.02.2017г. Прекратяване изпълнението на договор за ползване на социални услуги
130 15.02.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
130-1 15.02.2017г. Прекратяване изпълнението на договор за ползване на социални услуги
131 15.02.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
131-1 15.02.2017г. Прекратяване изпълнението на договор за ползване на социални услуги
132 15.02.2017г. Заповед за продажба на имот
133 16.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
134 16.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
135 16.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
136 17.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
137 20.02.2017г. Заповед за продажба на имот
138 20.02.2017г. Заповед за продажба на имот
139 20.02.2017г. Заповед за продажба на имот
140 20.02.2017г. Заповед за продажба на имот
141 20.02.2017г. Заповед за продажба на имот
142 20.02.2017г. Заповед за продажба на имот
143 20.02.2017г. Заповед за продажба на имот
144 20.02.2017г. Заповед за продажба на имот
145 21.02.2017г. Заповед за заместване
146 21.02.2017г. Заповед за почистване на речни корита и предприемане на мерки за недопускане на замърсяване
147 21.02.2017г. Заповед за назначаване по проект "Център за социални услуги"
148 21.02.2017г. Заповед за назначаване по проект "Център за социални услуги"
149 21.02.2017г. "Център за социални услуги"- Домашен помощник
150 21.02.2017г. "Център за социални услуги"- Домашен помощник
151 21.02.2017г. "Център за социални услуги"- Личен асистент
152 21.02.2017г. "Център за социални услуги"- Личен асистент
153 21.02.2017г. "Център за социални услуги"- Личен асистент
154 21.02.2017г. "Център за социални услуги"- Личен асистент
155 21.02.2017г. "Център за социални услуги"- Личен асистент
156 21.02.2017г. "Център за социални услуги"- Личен асистент
157 21.02.2017г. "Център за социални услуги"- Личен асистент
158 22.02.2017г. Забрана за паша
159 22.02.2017г. Определяне размера на представително облекло на държавните служители от ОбА- Джебел
160 22.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
161 27.02.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
162 27.02.2017г. Определяне на група за оповествяване и доставяне на запас при провеждане на мобилизация
163 27.02.2017г. Да се направи график за извозване на отпадъците
164 27.02.2017г. Трудов договор
165 27.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
166 27.02.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
167 28.02.2017г. Да се изготви проект за изменение на ПУП-ПРЗ
168 28.02.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
169 28.02.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
170 28.02.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
171 28.02.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
172 28.02.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
173 28.02.2017г. Определяне на стая за съхраняване на хартиените бюлетини за провеждане на избори за народни представители
174 02.03.2017г. Спиране изпълнението и достъпа до строеж
175 02.03.2017г. Полагане на извънреден труд
176 06.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
177 07.03.2017г. Трудов договор
178 07.03.2017г. Включване на архитект в състава на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ на Община Джебел
179 08.03.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
180 08.03.2017г. Сформиране на комисия за разглеждане на исканията на лицата или техните наследници за връщане на отнети имоти в полза на Държавата
181 09.03.2017г. Определяне на лице за управление на автомобил собственост на Община Джебел
182 09.03.2017г. Определяне на лице за управление на автомобил собственост на Община Джебел
183 09.03.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
184 09.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
185 09.03.2017г. Определяне на места за поставяне на агитационни материали
186 09.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
187 10.03.2017г. Полагане на извънреден труд
188 13.03.2017г. Определяне на комисия за проверка и отговор до гражданин
189 13.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
190 14.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
191 15.03.2017г. Промяна на адрес на изборна секция
192 15.03.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
193 15.03.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
194 15.03.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
195 15.03.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
196 15.03.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
197 15.03.2017г. Определяне на лице за полагане на втори подпис
198 15.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
199 16.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
200 17.03.2017г. Полагане на извънреден труд
201 17.03.2017г. Определяне на работна група във връзка с разпределяне на бюлетини и изборни книжа по секции
202 17.03.2017г. Завеждане на активите на инвентаризационните описи съставени съгл. Заповед№189/07.03.2016г. На директора на ПГ "Р. Пеева"-гр. Джебел
203 17.03.2017г. Полагане на извънреден труд
204 20.03.2017г. Заповед за премахване на агитационните материали, находящи се извън упоменатите места
205 20.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
206 21.03.2017г. Утвърждаване на транспортна схема
207 21.03.2017г. Полагане на извънреден труд и възнаграждения
208 21.03.2017г. Назначаване на комисия за приемане от представител на СИК запечатаната бяла торба с бюлетините
209 21.03.2017г. Одобряване на ПУП
210 21.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
211 22.03.2017г. Полагане на извънреден труд
212 22.03.2017г. Определяне на състава на МКБППМН
213 22.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
214 22.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
215 22.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
216 22.03.2017г. Определяне на състава на МКБППМН
217 22.03.2017г. Разрешаване на ПП да организира мероприятие
218 24.03.2017г. Възнаграждения на обществените възпитатели
219 24.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
220 27.03.2017г. За провеждане на публичен търг
221 27.03.2017г. Възнаграждение за положен извънреден труд
222 28.03.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
223 30.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
224 30.03.2017г. Определяне на лице за поддръжка на котелно помещение при ОбА Джебел
225 31.03.2017г. АОП- Решение за откриване на процедура
226 31.03.2017г. Полагане на извънреден труд
227 31.03.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
228 31.03.2017г. Определяне на комисия за проверка и отговор до гражданин
229 03.04.2017г. Изменение на дворищно-регулационен план на УПЕ V-275 и УПИ ХХ-280
230 03.04.2017г. Провеждане на дипломна практика в ОбА Джебел
231 04.04.2017г. Одобряване частично изменение на ПУП-ПР
232 04.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
233 05.04.2017г. Актуализиране на състава на Общинския съвет по сигурност
234 05.04.2017г. Трудов договор
235 05.04.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
236 06.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
237 07.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
238 07.04.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
239 11.04.2017г. Одобряване изменение на ПУП-ПРЗ
240 12.04.2017г. Трудов договор
241 12.04.2017г. Трудов договор
242 12.04.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
243 13.04.2017г. Премахване на незаконен строеж
244 13.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
245 18.04.2017г. Трудов договор
246 18.04.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
247 18.04.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
248 18.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
249 18.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
250 18.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
251 18.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
252 18.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
253 20.04.2017г. Трудов договор
254 20.04.2017г. Трудов договор
255 20.04.2017г. Трудов договор
256 20.04.2017г. Трудов договор
257 20.04.2017г. Трудов договор
258 20.04.2017г. Трудов договор
259 20.04.2017г. Трудов договор
260 20.04.2017г. Трудов договор
261 20.04.2017г. Трудов договор
262 20.04.2017г. Трудов договор
263 20.04.2017г. Възлагане на допълнителна длъжност
264 20.04.2017г. Допълнително споразумение за наставничество към трудов договор
265 20.04.2017г. Допълнително споразумение за наставничество към трудов договор
266 21.04.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
267 21.04.2017г. Забрана за ползване на строеж за отглеждане на животни
268 21.04.2017г. Определяне на лице за разработване или изменение на длъжностните характеристики
269 21.04.2017г. Определяне на лица за водене на Регистър на административните услуги и актове на органите на изпълнителната власт
270 21.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
271 21.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
272 21.04.2017г. Прекъсване на неплатен отпуск
273 21.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
274 24.04.2017г. Назначаване на специализиран състав на Общински Експертен съвет по устройство на територията /ЗУТ/
275 24.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
276 24.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
277 25.04.2017г. Изграждане на организационен комитет за провеждане на празника на град Джебел - 19. май
278 25.04.2017г. Назначаване на екип по проект
278-а 25.04.2017г. Назначаване на ръководител на проект "Алтернативен свят"
278-б 25.04.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
278-в 25.04.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
278-г 25.04.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
278-д 25.04.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор
279 Прекратяване на трудово правоотношение
280
281 26.04.2017г. Назначаване на комисия за възлагане на обществена поръчка
282 26.04.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
283 26.04.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
284 27.04.2017г. Трудов договор
285 27.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
286 28.04.2017г. Трудов договор
287 28.04.2017г. Трудов договор
288 28.04.2017г. Трудов договор
289 28.04.2017г. Трудов договор
290 28.04.2017г. Трудов договор
291 28.04.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
292 02.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
293 02.05.2017г. Полагане на извънреден труд
294 02.05.2017г. Определяне на състава на МКБППМН
295 02.05.2017г. Назначаване на експертна комисия за извършване на експертиза на архивните документи
296 04.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
297 05.05.2017г. Решение за определяне на изпълнител за доставка на горива
298 05.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
299 09.05.2017г. Утвърждаване на програма за "19-ти май"
300 09.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
301 10.05.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
302 10.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
303 10.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
304 10.05.2017г. Утвърждаване на училищната мрежа за учебната 2017/2018 година
305 10.05.2017г. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз
306 10.05.2017г. Предоставяне на земеделски имот от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост
307 10.05.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
308 10.05.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
309 10.05.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
310 10.05.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
311 10.05.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
312 10.05.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
313 10.05.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
314 11.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
315 11.05.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
316 12.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
317 12.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
318 15.5.2017г. АОП- Решение за откриване на процедура
319 15.5.2017г. АОП- Решение за откриване на процедура
320 16.5.2017г. Съхранение на сено, слама и друг груб фураж в личните дворове и стопанства
321 16.5.2017г. Кметове на населени места да организират гасене на пожари и т.н.
322 16.5.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
323 16.5.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
324 16.5.2017г. Заповед за изграждане на комисия, която да разгледа документине на кандидатите и учениците които да бъдат класиране на обл.кръг
325 16.5.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
326 16.5.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
327 18.5.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
328 18.5.2017г. Обявяване на 19. май 2017г. За неработен ден на общинската администрация
329 19.5.2017г. Разпореждане на РУ Джебел за прекратяване на митинг
330 19.05.2017г. Полагане на извънреден труд
331 19.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
332 19.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
333 22.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
334 22.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
335 22.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
336 23.05.2017г. Забрана за къпане във всички микроязовири
337 23.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
338 23.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
339 23.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
340 23.05.2017г. Вътрешни правила за работна заплата
341 25.05.2017г. Провеждане на публичен търг
342 25.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
343 26.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
344 29.05.2017г. Спиране изпълнението и достъпа до строеж
345 29.05.2017г. Определяне на комисия за проверка и отговор до гражданин
346 29.05.2017г. Ползване на отпуск поради бременност и раждане
347 29.05.2017г. Разрешаване за ползване на неплатен отпуск
348 30.05.2017г. Комисия за проверка на жилищна сграда находяща се в с. Вълкович
349 31.05.2017г. Трудов договор
350 31.05.2017г. Трудов договор
351 31.05.2017г. Трудов договор
352 31.05.2017г. Трудов договор
353 31.05.2017г. Трудов договор
354 31.05.2017г. Трудов договор
355 31.05.2017г. Трудов договор
356 31.05.2017г. Трудов договор
357 31.05.2017г. Трудов договор
358 31.05.2017г. Трудов договор
359 31.05.2017г. Определяне на лице което да стопанисва и управлява автомобил за определено време
360 31.05.2017г. Утвърждаване на пазарни оценки и правни анализи на имоти-частна общинска собственост
361 31.05.2017г. Продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост
362 31.05.2017г. Допълване на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
363 31.05.2017г. ДМС за директори са Детски градини
364 31.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
365 31.05.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
366 31.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
367 31.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
368 31.05.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
369 01.06.2017г. Прекратяване на трудово правоотношение
370 01.06.2017г. Заповед за премахване на сграда
371 01.06.2017г. Създаване на оперативна група по задействане на сиренно-оповестителната система по случай 2-ри юни
372 02.06.2017г. Назначаване на комисия по безопастност на движението
373 02.06.2017г. Свикване на комисията по безопастност на движението
374 02.06.2017г. Полагане на извънреден труд
375 02.06.2017г. Продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост
376 02.06.2017г. Продажба на съсобственост на общински недвижим имот - частна общинска собственост
377 02.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
378 02.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
379 02.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
380 05.06.2017г. Заповед за командировка
381 06.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
382 06.06.2017г. Определяне на лице, което ще изготвя всички удостоверения за пенсиониране УП-2 и УП-3
383 07.06.2017г. Определяне на комисия за провеждане на публичен търг
384 07.06.2017г. Определяне на комисия за изготвяне на Доклада за междинна оценка
385 08.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
386 09.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
387 12.06.2017г. Назначаване на комисия за провеждане на публичен търг
388 12.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
389 13.06.2017г. Определяне на спечелил търга
390 13.06.2017г. Определяне на спечелил търга
391 13.06.2017г. Определяне на спечелил търга
392 13.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
393 13.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
394 14.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
395 14.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
396 16.06.2017г. Класиране на участник в процедура
397 16.06.2017г. Определяне на комисия за провеждане на публичен търг
398 16.06.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
399 16.06.2017г. Добавяне на нов адрес към списъка на административните адреси на територията на Общината
400 16.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
401 16.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
402 16.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
403 19.06.2017г. Заповед за премахване на строеж
404 19.06.2017г. АОП- Решение за откриване на процедура
405 19.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
406 19.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
407 19.06.2017г. Определяне на лица за провеждане на ритуал по сключване на граждански брак
408 20.06.2017г. Заповед за изготвяне на проект за ПУП-ПЗ
409 20.06.2017г. Заповед за изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ
410 21.06.2017г. Назначаване на комисия във връзка с постъпила жалба за реализацията на Национална програма за енергийна ефективност
411 21.06.2017г. Назначаване на комисия за разглеждане на постъпилите предложения от службите по трудова медицина
412 21.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
413 21.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
414 23.06.2017г. АОП- Решение за откриване на процедура
415 23.06.2017г. Разрешение за специално ползване на пътищата
416 23.06.2017г. Разрешение за специално ползване на пътищата
417 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
418 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
419 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
420 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
421 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
422 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
423 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
424 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
425 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
426 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
427 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
428 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
429 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
430 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
431 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
432 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
433 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
434 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
435 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
436 23.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
437 23.06.2017г. Възнаграждения на обществените възпитатели
438 26.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
439 26.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
440 26.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
441 28.06.2017г. Заповед за продажба на поземлен имот
442 28.06.2017г. Заповед за продажба на поземлен имот
443 28.06.2017г. Заповед за продажба на поземлен имот
444 28.06.2017г. Определяне на комисия за проверка и съставяне на протокол
445 28.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
446 28.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
447 28.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
448 29.06.2017г. АОП- Решение за откриване на процедура
449 29.06.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
450 29.06.2017г. Отпускане на еднократна финансова помощ
451 29.06.2017г. Определяне на специализирани ученически автобусни линии за учебната 2017/2018 година
452 29.06.2017г. Първа промяна в плана за капиталните разходи за 2017г.
453 29.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
454 29.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
455 29.06.2017г. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество
456 29.06.2017г. Удължаване срока на договор за наем на общински имот-публична общинска собственост
457 29.06.2017г. Удължаване срока на договор за наем на общински имот-публична общинска собственост
458 29.06.2017г. Удължаване срока на договор за наем на общински имот-публична общинска собственост
459 29.06.2017г. Удължаване срока на договор за наем на общински имот-публична общинска собственост
460 29.06.2017г. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година
461 29.06.2017г. Полагане на извънреден труд
462 29.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
463 29.06.2017г. Разрешаване за ползване на платен отпуск
464 30.06.2017г. Допълнително споразумение към трудов договор