одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ Шумен за 2019 г.

Уникален идентификатор:  9879ccc3-ac8f-4371-ba2c-524aeb540db6

екология околна среда контролна дейност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-24 14:24:47
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-02-24 14:24:47

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

за дейността на РИОСВ ШУМЕН
за 2019 г.
Директор на РИОСВ Шумен
СТЕЛА ИЛИЕВА
февруари 2020 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
I.             ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
1.           Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2019 г. - слаби и силни страни, изводи
1.1. Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2018 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати
1.2. Анализ на извършените извънредните проверки, вкл. сравнение спрямо 2018 г.
1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2018 г.
2.            Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2018 г., резултати.
2.1. Въздух (Приложение № 1)
2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:
·      Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; големи горивни източници;
·      Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници;
·      Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини;
·      Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в разтворители;
·      Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители;
·      Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой;
·      Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове;
2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати.
2.2. Води (Приложение № 2)
2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол и постигнати резултати:
o   Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, вкл. пречиствателните станции към тях:
o   контрол общо за всички обекти;
o   контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества;
o   контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от добро;
o   Производствени обекти, формиращи отпадъчни води:
o   контрол общо за всички обекти;
o   контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители;
o   контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води;
o   контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води;
o   Изводи
o   за осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ и комплексните разрешителни по реда на ЗООС;
o   за осъществения контрол по чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти;
o   за осъществения контрол на обектите, потенциални замърсители на водите на Черно море;
2.2.2 Поддържане на база данни в електронен вид по чл. 30 на Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители;
2.2.4 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с Басейнова дирекция) и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати.
2.3. Почви (Приложение № 3)
2.3.1            Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита;
2.3.2            Оценка на състоянието на почвите, мониторинг.
2.3.3            Рекултивации.
2.3.4            Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.
2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4)
2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на:
·      Битови отпадъци;
·      Строителни отпадъци;
·      Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми;
·      Производствени отпадъци;
·      Съоръжения за третиране на отпадъци;
·      Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци;
·      Контрол на търговци и брокери на отпадъци;
·      Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци.
·      Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака.
·      Контрол, свързан с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 относно УОЗ.
2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.
2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) (Приложение № 5)
2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗГМО и издадени административни актове. Резултати
2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали
2.5.3 Проведени процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони; Решения за извършване на оценка за степента на въздействие на ППП/ИП върху защитени зони; Решения по оценка на степента на въздействие; Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС; писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО) (Приложение № 6)
2.6.1   Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС
2.6.2   Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати.
2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение № 7)
2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни. Резултати
2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали.
2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ
2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети (за РИОСВ, където се изпълняват такива програми).
2.7.5. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум.
2.7.6. EMAS
2.7.7. Екомаркировка на ЕС
2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали (Приложение № 8)
2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от ЗООС. Резултати
2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:
·      Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
·      Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)
·      Регламент №648/2004 относно детергентите
·      Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)
·      Регламент № 2017/852 относно живака
·      Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
·      Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
2.9. Комплексни проверки (Приложение № 9) - Резултати.
3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи
3.1. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС;
3.2. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след постановен административен акт с характер „да се извърши ОВОС“;
3.3. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
4. Средна продължителност на процедурите по ОВОС;
5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати резултати и изводи
II.          ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
1.         Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда (Приложение № 11)
2.         Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми (Приложение № 12)
3.         Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура (Приложение № 13)
4.         Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители на обществеността.
5.         Анализ на дейностите по други текущи задачи
III.       ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
IV.       ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel):
1.      Въздух;
2.      Води;
3.      Почви;
4.      Управление на отпадъците;
5.      Биологично разнообразие и НЕМ;
6.      ОВОС и ЕО;
7.      Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване;
8.      СЕВЕЗО и химикали;
9.      Комплексни проверки;
10.  Административно–наказателна отговорност и принудителни административни мерки;
11.  Политика по околната среда на регионално и местно ниво;
12.  Реализиране на екологични проекти;
13.  Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура.
1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2019 г. - слаби и силни страни, изводи
Отчета на РИОСВ Шумен, по изпълнение на Плана за контролната дейност за 2019 година обхваща периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Територията за която се отнася е в обхвата на инспекцията, който включва Шуменска и Търговищка област. Тя се характеризира със следните статистически данни:
област Шуменска област Търговищка област Общо
Територия: 3 379 км² 2 555 км² 5 934 км²
Население: 198 118 бр. ж. 130 683 бр. ж. 328801 бр. ж. Общини: 10 бр. 5 бр. 15 бр.
Населени места: 151 бр. 196 бр. 347 бр.
Включените общини в Област Шумен са: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен.
Включените общини в област Търговище са: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище.
Изготвеният отчет е за изпълнението на включените в План дейности за контрол на обекти през 2019 г. За изготвяне на План през м. януари 2019 г, е извършена актуализация на Списъка на всички обекти в таблична форма „Регистър на обектите“, където са включени всички действащи обекти, подлежащи на контрол, за територията на РИОСВ Шумен. Към него са дадени, като списък и всички обекти, задължителни за контрол през 2019 г. Включените в регистъра обекти са 1488 бр. Обектите включени в таблица 2, задължителни за контрол през 2019 г. бяха 513 бр. Изпълнените проверени планови обекти за годината са също 513 броя, което е 100 % изпълнение на плана за контролна дейност през 2019-та г. От тях на 43 бр. планирани обекти са извършени комплексни проверки, по три и повече компонента/фактора на околната среда. На останалите обекти, с по два компонента проверки са изпълнени 45 бр. съвместни проверки съгласно приоритетите в плана. За предвидените в годишният план 23 бр. обекти с комплексни разрешителни, са били проверени 23 броя, което е 100%. За разлика от планираните общо обекти в общия списък, тези обекти включени в плана по съответните таблици по компоненти, са 705 бр., което е повече поради това, че някои от обектите са включени в повече от един компонент. Изпълнението им през годината е също 705 броя обекти по компоненти. Допълнително, като извънредно проверени обекти, извън заложените в плана за контролната дейност за 2019-та г., са проверени още 280 броя обекти. От планираните проверки по компоненти за 2019 г – 757 бр. се отчита изпълнение 757 бр., което е 100%. Общия брой на извършените проверки отчетени с месечните отчети през 2019-та г. е 1031 бр. Извънредните проверки (невключени в Таблица 2.2. от Плана за КД за 2019 г.) са общо 417 бр.
В сравнение с 2018 год. когато планираните и изпълнени проверени обекти по общия списък са 549 бр., през 2019 г. те са с 36 броя по-малко - 513 бр. Планираните за проверка и изпълнение планови обекти по компоненти за 2018 г. са били 702 броя, докато през 2019 г. те са 705 броя. Те са отразени в отчетните таблици по компоненти. Количеството на тези проверки, през последните две години са близки. Това потвърждава устойчивост в контролната дейност на РИОСВ Шумен и е показателно за изпълнение на приоритетната цел - подобряване на ефективността на проверките и по високото качество.
От сравнителният анализ се установява, че през 2019 г. са съставени 77 бр. АУАН, а за 2018 г. те са 78 бр. Съставеният почти еднакъв брой АУАН е показател за поддържането на ефективната контролна дейност и през 2019 г. През 2019 г. съставените АУАН, за неизпълнени предписания са 17 бр., като за 2018 г. са 10 бр. Това е показателно за това, че е засилен последващият контрол върху обектите, което е от основно значение при превенцията на административните нарушения.
В сравнение с изпълнените планирани проверки през 2018 г – 796 бр., за 2019 г. са изпълнени 792 бр. планови проверки по направления. Видна е незначителна разлика в брояоя на проверките в посока на намаляването им през 2019 г. Приблизително еднаквият брой провеки свидетелства за запазване на интензивността на контролната дейност, което допринася за изпълнението на приоритететите от плана за 2019 г., подобрява се опазването на околната среда, и се поддържа ефективно ниво на контролната дейност.
През 2019 г. проверките за постъпилите основателни и решени сигнали и жалби - 120 бр., са повече от тези, през 2018 г. - 85 бр. Броят на проверените обекти по жалби и сигнали през 2019 г. - 92 бр., има незначителна разлика от броя на проверените обекти през 2018 г. - 93 бр.
Планираните и изпълнени комплексни проверки през 2019 г. – 43 бр., също са повече от тези през 2018 г- 32 бр.
Сравнение за общата контролна дейност през 2019 г., 2018г., 2017г. и 2016г. е видно от таблицата:
Таблица: Сравнителна Kонтролна дейност обобщена
Общ брой обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ, включени в регистъра на обектите Брой планирани обекти за контрол включени в Таблица 2. Списък на планираните обекти за контрол Брой проверени обекти през 2016 - 2018г. % на изпълнение на Плана за КД (планирани/ проверени обекти) Общ брой извършени проверки (отчетените, с месечните отчети) Брой експерти, извършили проверките
Планирани с Плана за КД в Таблица 2. Списък на планираните обекти за контрол Извън Плана за КД (не включени в Таблица 2. Списък на планираните обекти за контрол)
Брой проверени обекти през 2016 г.
1422 бр. 770 бр. 770 бр. 429 бр. 1 1221 бр. 23 бр.
Брой проверени обекти през 2017 г.
1444 бр 547 бр 547 бр 461 бр. 1 1159 бр 23 бр.
Брой проверени обекти през 2018 г.
1454 бр 549 бр 549 бр 338 бр. 1 1089 бр 23 бр.
Брой проверени обекти през 2019 г.
1488 513 513 280 1 1031 23
Слаби страни. Като слаби страни в контролната дейност през 2019 г., може да се изтъкне следното:
- По отношение на опазване чистотата на атмосферния въздух, като слаба страна отново отчитаме невъзможността при изготвянето на графика за ЗИК да се прогнозира режима на работа и натовареността на инсталациите през годината. Създават се предпоставки работния режим на инсталациите с източници на емисии да не позволява изпълнение на изискванията на чл. 19 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. В тази връзка отбелязваме, че предвид отдалечеността на РЛ - Варна, ангажиментите на лабораторията с плана за ЗИК на друга РИОСВ и непостоянните режими на работа на асфалтовите бази, възникват затруднения при определяне на точна дата за вземане на пробите и подаване своевременно на заявка до РЛ, с цел включване на обектите в седмичния й график.
- Като слаба страна в превантивната дейност на РИОСВ гр. Шумен може да се посочи липсата на разработени критерии, одобрени от МЗ за оценка на степента на значимост на отрицателните въздействия върху човека и възможния риск за човешкото здраве от реализацията на инвестиционната инициатива, което затруднява специализираните компетентни органи на МЗ да изготвят мотивирани становища в хода на процедурите.
- Като слаби страни в направление „БРЗТЗСР” може да се посочат:
·        Липсата на резерватна охрана.
·        Експертите от направлението не са достатъчно квалифицирани да извършват оптимален мониторинг на висшите растения на територията на РИОСВ – Шумен.
- По отношение на опазване на водите една от слабите страни е констатираното замърсяване на водни обекти, в които се заустват отпадъчни води от селищни канализационни мрежи, които нямат изградени пречиствателни станции. Това са гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. Опака, гр. Омуртаг и гр. Антоново. ГПСОВ - Антоново е изградена, но не е въведена в експлоатация. Слаба страна е и дифузното замърсяване от съществуващите септични ями на селищата без изградена канализационна мрежа и ГПСОВ за малки селища, над 2000 екв. жители;
- Като слаба страна в контролната дейност по отношение на УООП, може да се изтъкне следното:
Разпоредбата на чл. 18 а, ал. 2 т. 4 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, дава възможност на недобросъвестни физически лица да извършват разкомплектоване на ИУМПС в частни гаражи и дворове, без издаден по реда на ЗУО разрешителен документ, както и извършване на дейности по разкомплектоване на ИУМПС под предлога, че същите се ремонтират. Откриването и осъществяването на контрол на такива лица е задача, създаваща проблем в работата на експертите от направлението, както при контролната, така и при административно наказващата дейност.
Силни страни за 2019 г. в контролната дейност и постигнатите резултати за РИОСВ Шумен са:
Общи:
1.    Преглед и постоянно подобряване на качеството на контролната дейност през годината.
2.    Изпълнението на годишния план за 2019 г. на 100% и извършване на всички необходими извънредни проверки, наложени по различни мотиви и причини.
3.    Намаляване на вредните въздействия върху околната среда в сравнение с предходната година.
4.    Приоритетно извършване на комплексни проверки на обектите, подлежащи на контрол по повече от три компонента и/или фактора на околната среда, при което се водят създадените единни досиета на обектите, даващи възможност за пълна и всеобхватна картина на обекта и наблюдение на неговото развитие във времето.
5.    Силна страна е добрата екипна работа, при извършване на съвместни и комплексни проверки и тези по Комплексни разрешителни.
6.    Друга силна страна е добрата координация при контролната дейност и извършване на съвместни проверки със заинтересовани структури на МОСВ и институции: Басейнови дирекции – Черноморски район и Дунавски район, ОД на МВР, ОДБХ, общински и областни администрации, ИАРА. Това води до по–голяма ефективност на осъществената контролна дейност и до положителни резултати, при съвместните проверки. Информацията, необходима за коректното приключване на преписките, по които се работи се получава своевременно от съответните институции. Важно е да се отбележи тук, като силна страна добрата координация, между контролните органи, при извършване на съвместни проверки по чл.104 от ЗООС.
7.    Силна страна е, че през 2019 г. е подобрена събираемостта на средствата от глоби, имуществени санкции и от санкции по чл. 69 от ЗООС, в сравнение с 2018 г.
Специфични:
- По отношение опазване на въздуха - Изпълнен е утвърдения годишен план за 2019 г. относно извършване на контролни проверки на обекти по прилагане на ЗЧАВ, ЗЗШОС и подзаконовите нормативни актове.
В тази връзка отчитаме и добрата координация между РИОСВ – Шумен, РЛ - Варна и РЛ – Шумен при изпълнение на задължителните годишни графици за мониторинг и възникналите допълнителни задачи (извършване на измервания в резултат на постъпили сигнали).
- Силните страни в превантивната дейност на РИОСВ гр. Шумен основно се изразяват в това, че през 2019 г., в направлението се извършват консултации по компетентност при процедиране на инвестиционната инициатива на територията на общини, за които има влязъл в сила ОУП със становище по ЕО от проведена процедура по ЕО и ОС, във връзка със спазване на указанията, дадени с писмо изх.№05-08-1947/11.04.2016г. на МОСВ за определяне процедирането за ПУП.
-          Силните страни в контролната дейност на Направление „БРЗТЗСР” са:
· Своевременно извършените проверки на билкозаготвители, както и на такива извършващи билкоизкупуване и заготвяне на билки, в резултат на което до голяма степен се ограничи и предотврати незаконния добив на билки и търговията с тях;
· Извършване на проверки на място по внесени уведомления за ИП и ГСП, попадащи в защитени зони;
· Направлението разполага с уреди, улесняващи извършването на проверки.
- Силните страни по отношение на дейностите по опазване на водите са:
·      Постигнатата устойчивост при спазване на условията в Разрешителните за заустване на отпадъчни води, вследствие на извършените планови проверки и последващ контрол. Спазва се извършването на собствения мониторинг на отпадъчни води, което е гаранция за недопускане на замърсяване на околната среда. От осъществения контрол през 2019 г. няма установени нарушения в условията в Разрешителните за заустване и Комплексните разрешителни, с изключение на превишаване на индивидулните емисионни ограничения на част от емитерите на опадъчни води, на които са съставени санкции по чл. 69 от ЗООС.
·      Друга силна страна е добрата координация при контролната дейност и извършване на съвместни проверки с Басейнови дирекции – Черноморски район и Дунавски район, Регионална лаборатория към ИАОС, ОД на МВР, ОДБХ, Общински и Областни администрации, ИАРА. Това води до по-голяма ефективност на осъществената контролна дейност и до положителни резултати при съвместните проверки и получаването на информация, необходима за коректното приключване на дадени преписки.
Като силна страна може да се отбележи добрата координаця с РЛ Шумен при изпълнението на плана за контролен мониторинг на отпадъчните води.
- Силни страни в дейността на направление «КПКЗ, Екологична отговорност и доброволни ангажименти и ОХВ, контрол на риска от големи аварии с ОХВ» са:
·    Участие в организирани семинари за повишаване на квалификацията на експертите от направлението с цел ефективното прилагане на законодателството в областта на химикалите .
·    Бърза реакция на експертите от направлението в изпълнение на новите изисквания на Регламент REACH, Регламент /ЕО/648/2004, Регламент (EO) 1272/2008. Регламент 689/2008(PIC), Регламент 850/2004 (POPs), Регламент 1102/2008 (Живак), Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
·    Добра координация между контролните органи и създаден механизъм за извършване на съвместни проверки, във връзка с проверките на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал в съответствие с чл.103, ал.2 от ЗООС.
·    Редовно предоставяне на информация до МОСВ за вписване и поддържане на публичния регистър по ЗОПОЕЩ, във връзка с издадени документи по реда на ЗУО на оператори, които извършват дейности по Приложение 1 от ЗОПОЕЩ. Необходимата информация се подава електронно през портала за електронни административни услуги на МОСВ чрез внедрената Информационна система за управление и поддръжка на публичния регистър (ИСУППР) по ЗОПОЕЩ.
·    Извършени 23 бр. проверки на оператори на територията на областите Шумен и Търговище, които осъществяват експлоатация на инсталации с комплексно разрешително, от планирани 23 бр. проверки.
- Силни страни за 2019 г. в контролната дейност по отношение на УООП и постигнатите резултати за РИОСВ Шумен са:
·           Силна страна в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, през 2019 г. е превантивна дейност при издаване на разрешения за дейности с отпадъци, засилен контрол по отношение съхраняване на отпадъци, движение на отпадъци и спазване законодателството.
·      При контрола на дейностите с отпадъци силна страна е добрата екипност при работата с органите на областните дирекции на МВР, които оказваха необходимото съдействие, при извършване на проверки на място, на лица осъществяващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Беше оказвано съдействие при откриването на лица, на които следва да се съставят АУАН, или да се проследи изпълнението на дадени предписания.
·      Извършване на ефективен текущ контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, като своевременно се извършва гаранционно обслужване с оглед недопускане на замърсяване на почвата. По- голяма част от спрените от експлоатация общински депа на територията на РИОСВ – гр. Шумен са с изпълнена рекултивация.
1.1.            Анализ на изпълнението на планираната контролна дейност, вкл. сравнение спрямо 2018 г. – изпълнение, причини за неизпълнение, резултати
От извършения сравнителен анализ, на контролна дейност през 2019 г., се установява, че количеството по отношение на броя на проверените планирани обекти - 513 бр. и извършени планови проверки – 792 бр., в сравнение с 2018 г., съответно 549 бр. обекти и 796 бр. проверки са сравнително близки по количество. Констатира се устойчивост на извършваната контролна дейност и на тенденцията за подобряване на ефективността.
По отношение на получените и обработени основателни сигнали, количеството на извършените проверки през 2019 г е 97 бр. За 2018 г. то е 94 бр., по тях се запазва като тенденция близко. Това доказва отново устойчивост на контролната дейност. Крайните резултати от подобряване на състоянието на околната среда, и опитът, който е натрупан от експертите през последните няколко години, при възникналите аварийни ситуации, показа важността на ефективния последващ контрол и възможността, която той дава за предотвратяване настъпването на сериозни аварии. Вследствие риска от замърсяване на околната среда е също намален.
Поддържането на сравнително постоянен брой на проверяваните обекти през последните години означава, че качеството на контролната дейност и количеството на проверките се запазват. В следствие на това подобрената ефективност при дейността и изпълнението на задължителните условия също се запазва и подобрява. Резултатът е подобряване на устойчивостта на околната среда. Причина за това е и изпълнението на даваните предписания при контролната дейност.
Извършването на по ефективна и качествена контролна дейност, като превантивен, текущ и последващ контрол е от голямо значение за осигуряване на точни и актуални правила за работа, които са съобръзени с политиката и приоритетите на МОСВ, както и на РИОСВ Шумен, и пречупени през регионалната специфика на района, и проблемите в опазване на околната среда.
За подобряване на цялостната контролна дейност на инспекцията периодично се прави преглед и при необходимост се извършва актуализиране и усъвършенстване на вътрешните правила за работа. През 2019 г. контролната дейност прогресивно отбелязва напредък, резултат от подобрена координация по направления по-добри правила и организация за работа. Това съответно подобри ефективността на контролната дейност и работата на експертите, допринесе за своевременно изпълнение на плана, и за подобряване на информационната среда в инспекцията.
В плана за 2019 г., има тенденция за леко увеличаване на броя на включените в регистъра обекти, които са 1488 бр., в сравнение с 2018 г когато са били 1454 бр.. Малкото увеличение с 34 броя нови обекти се дължи на нови производствени обекти, въведени в експлоатация през предходната година, които се налага да бъдат включени, като възможност за контрол.
Включените в плана за 2019 г обекти в общия списък, които са проверени са 513 бр. В сравнение с 2018 год. планираните и изпълнени проверени обекти по общия списък са 549 броя. Тази тенденция за леко намаление на броя свидетелства за постигнат положителен ефект от контролната дейност, като същевременно създава предпоставки за осигуряване на възможност за много по-ефективно и задълбочено осъществяване на проверките и контрола. Така се гарантира по-добро и по-точно спазване на екологичното законодателство и недопускане на замърсявания на околната среда от проверените обекти. Планираните за проверка и изпълнени планови обекти по компоненти за 2019 г., на таблица 3 са 705 броя, а през 2018 г. те са 702 броя. Малката разлика в броя на обектите между 2018 г и 2019 г. е вследствие на осигуряване устойчивост на изпълнението на приоритетната цел на плана за 2018 г. - подобряване на ефективността на проверките и по-високото качество.
За отчетната година са съставени 17 бр АУАН за неизпълнени предписания, докато през 2018 г. са съставени 10 бр.
При анализ на контролната дейност за 2019 г. и финансовите показатели се установяват следните положения:
Сумите по наложени глоби за 2019 г. са 17 600 лв , за имуществени санкции са 109 000 лв., което общо е 126 600 лв. при наложените през 2018 г. в размер на 165 200 лв. Когато се прави сравнението, обаче следва да се акцентира на това, че през 2019 г. са събрани 78 664,60 лева, а през 2018 г. – 60 132, 30 лв. Видно от направеният анализ е, че дейността по събиране на наложените глоби и имуществени санкции значително се е подобрила през отчетния период, което има пряка връзка и с увеличената ефективност при контролната дейност.
От горната констатация следва извода, че през 2019 г. няма увеличаване на стойностите на наложените санкции и глоби, в сравнение с 2018 г., но събирането им е станало по-ефективно, което е от ключово значение и за ефективността на дейностите по опазване на околната среда в съвкупност.
При анализа се установява, че за 2019 г. наложените НП за глоби са 32 и за имуществени санкции са 37, или общо 69 НП, а за 2018 г. са съответно 35 бр. НП и 53 бр. НП за санкции, което е общо – 88 бр. Следва извода, че през 2018 г. контролната дейност на РИОСВ Шумен е по ефективна по отношение на наложените санкции и глоби, при сравнително един и същи брой проверки и проверени обекти.
През 2019 г. стойността на наложените санкции по чл. 69 от ЗООС по отношение замърсяване на водите е 3 655,00 лв, като през 2018 г. е 4029,0 лв. Видно е, че разликата в размера на наложените санкции е малка, но докато през 2018 г. от санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 14 835 лв, то през 2019 г. са събрани санкции в размер на 31 685, 54 лв. От тук следва извода, че през 2019 г. няма голяма разлика в констатираните замърсявания на водните обекти, от заустване на отпадъчни води на емитери, но в голяма степен е увеличена ефективността по събирането на наложените санкции, което има пряка връзка с подобрения контрол върху обектите.
През 2019-та г. са извършени 23 бр. проверки на оператори на комплексно разрешително, от 23 бр. планирани, с което е постигнато 100 % изпълнение на плана. През предходния отчетен период са извършени 22 бр. проверки.
През 2019 г. са извършени проверки на 88 обекта заложени в годишния план на направление „ОЧАВВФФ“. Като цяло броят на извършените планови проверки и обхванати обекти през 2019 г. съответства на извършените такива спрямо предходната 2018 г.
По отношение на опазване на водите планираните и извършени проверки за 2019 г. на обекти, емитери на отпадъчни води са 138 бр. През 2018 г. плановите обекти са били 140 броя. Намаляването на броя на контролираните обекти доведе до повишаване ефективността на контролната дейност по отношение опазване на водите.
Планираните обекти, емитери на отпадъчни води и зауствани във водни обекти за 2019 г. са 53 броя. През 2018 г. са били 49 броя. Към плана за 2019 г. са добавени четири нови обекта: „Клара АВС“ ЕООД, с.Зелена морава; „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище; „Карлсберг България“ АД, гр. Шумен и „Сарк България“ АД, гр.Шумен. Изпълнението на проверките за отчетната година е на 100%. Извършени са 103 планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда. От извършения контролен мониторинг през 2019 г. е установено по-малко замърсяване на отпадъчните води на проверяваните обекти в сравнение с 2018 г., а от там и намаляване замърсяването на водните обекти.
През 2019г. бяха извършени 300 планови проверки на 298 броя обекти по отношение на УООП. Извършени са 116 броя извънредни проверки. Експерти от направлението участваха в проверки на 23 обекта с КР. Дадени са 167 броя предписания, като през годината са съставени 7 броя АУАН по ЗУО и 8 броя за неизпълнение на предписания.
За сравнение през 2018 г. бяха извършени 300 планови проверки на 297 броя обекти. Извършени са 131 извънредни проверки. Дадени са 167 бр. предписания. Експерти от направлението участваха в проверки на условия на 28 обекта с комплексни разрешителни.
ОХВ - През 2019 г. бяха извършени 86 планови проверки, участие в 34 комплексни проверки. Извършени са 9 извънредни проверки. Експерти от направлението участваха в проверки на 23 обекта с КР. Извършени са 5 проверки по СЕВЕЗО. Дадени и изпълнени са 182 предписания.
За сравнение през 2018 г. бяха извършени 88 планови проверки, участие в 35 комплексни проверки. Извършени са 46 извънредни проверки. Експерти от направлението участваха в проверки на 22 обекта с КР. Извършени са 4 проверки по Севезо . Дадени са 138 бр. предписания. Експерти от направлението участваха в проверки на условия на 28 обекта с комплексни разрешителни.
Няма съставени АУАН през 2019 г. За сравнение през 2018г. при извънредни проверки е съставен 1 бр. АУАН.
СЕВЕЗО: През 2019 г. по отношение на обекти с висок и нисък риск са извършени 5 планови проверки на пет предприятия, 2 класифицирани с висок рисков потенциал - на «Тракия глас България» ЕАД, гр. Търговище; “Караш инвест“ ООД, гр. Габрово, приемник на „Максам СЕ България“ЕАД, гр. Габрово, Производство Смядово и 3 планови проверки на 3 предприятия класифицирани с нисък рисков потенциал «Пашабахче България» ЕАД, гр. Търговище и »Ново стъкло» ЕАД, гр. Нови пазар, „Фикосота“ ООД, гр. Шумен.
За сравнение по отношение на обекти с висок и нисък риск през 2018 г. са извършени 4 планови проверки на четири предприятия, 2 класифицирани с висок рисков потенциал - на «Тракия глас България» ЕАД, гр.Търговище; “Караш инвест“ ООД, гр.Габрово, приемник на „Максам СЕ България“ЕАД, гр.Габрово, Производство Смядово и 2 планови проверки на 2 предприятия класифицирани с нисък рисков потенциал «Пашабахче България»ЕАД, гр.Търговище и »Ново стъкло»ЕАД, гр. Нови пазар във връзка с годишния план за контролна дейност .
По Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, са извършени през 2019 г. 5 планови проверки , за сравнение - през 2018 г. 4 бр. планови проверки.
През 2019г. е съставен 1 бр. Акт № РБ-01 за установяване на административно нарушение на “Ново стъкло” ЕАД гр. Нови Пазар, за сравнение -1 бр. през 2018 г. при извършена извънредна проверка.
На 15 предприятия при извършените проверки по химикали са дадени предписания за извършване или актуализация на класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по приложение №3 от ЗООС и документиране на извършената класификация във формата на Приложение №1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии/ДВ бр.5 от 19.01.2016г
ЗОПОЕЩ: От планираните 18 броя оператори, които извършват дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ относно изпълнение на задълженията им по ЗОПОЕЩ са проверени 18 броя, което е 100%.
На операторите, които извършват дейности по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ през 2019 г. са извършени 18 броя проверки от планираните 18 бр. като планови за контрол по ЗОПОЕЩ. Дейностите на проверените обекти попадат в обхвата на т.2 на Приложение №1 от ЗОПОЕЩ – 4 броя; т.1 на Приложение №1 – 6 броя и т.4 на Прил.1 от ЗОПОЕЩ – 8 броя. През предходната 2018 година бяха заложени 12 броя и се извършиха 12 броя като планови за контрол по ЗОПОЕЩ.
По отношение извършването на контролна дейност през 2019 г. относно прилагане на ЗОПОЕЩ са дадени общо 33 броя предписания / в т.ч. 6 броя при участия в планови съвместни проверки; 19 броя – при планови комплексни проверки; 2 броя – при проверки условията на КР; 3 броя – при планови по химикали и 3 броя – при планови по ЗОПОЕЩ/. В сравнение с 2018 год. са дадени и изпълнени общо 24 бр. предписания по спазване задълженията на операторите по ЗОПОЕЩ (с 9 бр. по-малко от 2019 год.).
От инсталации с комплексни разрешителни на територията на РИОСВ Шумен, през 2019 г., са проверени 23 броя, от които 18 бр. са били определени с висок риск за отчетната година и представляват 100% от обектите с такъв риск.
През 2018 г. са проверени общо 22 броя инсталации като планови.
Планов контрол ОВОС: Извършени са планираните 57 броя проверки по изпълнение на поставените условия в решения по ОВОС, решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и правното действие на актовете, издавани от РИОСВ, при което не са констатирани неизпълнени условия и мерки. Четири от проверените седем крайни акта по глава шеста от ЗООС са изгубили правно действие, тъй като не е започнало осъществяване на инвестиционната инициатива.
В направлението е изпълнен 100 % плана за контрол по ОВОС, няма съставени АУАН за неизпълнение на условия в решенията, за етапите на които се намира осъществяването на инвестиционните намерения.
Планов контрол ЕО: Планирани са с плана за контролна дейност на РИОСВ четири проверки и писмени произнасяния по обобщени справки по чл.29 от Наредбата за ЕО, във връзка със съгласувани със становища на РИОСВ гр. Шумен Общи устройствени планове на общините Попово, Антоново, Хитрино и Шумен. С писма на РИОСВ гр. Шумен справките са приети, след проведени консултации с компетентните органи по реда на чл. 29, ал.2 от Наредбата за ЕО. През 2019 г. са постъпили 2 бр. уведомителни писма по чл.29, ал.3 от същата наредба, с които кметовете на общини Антоново и Шумен уведомяват, че ОУП е утвърден, за които предстои през следващия отчетен период представяне на доклади за наблюдение и контрол при прилагането на плновете по реда на чл.30, ал.1 от Наредбата за ЕО.
През 2019 г. няма планирани и няма извършвани проверки на решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, тъй като няма постановени такива в крайни актове.
Направление „БРЗТЗСР”, както през 2018г., така и през 2019г. отчита 100% изпълнение на плана за контролната дейност. В изпълнение на Плана за контролната дейност за 2019г. са извършени общо 49 бр. проверки, от които: по защитени територии- 9 бр., защитени зони - 8 бр.; по Закона за лечебните растения- 27 бр., по Закона за биологичното разнообразие- 3 бр., ГМО- 2 бр.
За по - точна информация се представя следната таблица:
Таблица Сравнителна за изпълнение на плана за контролна дейност за 2018 г. и 2019 г. по компоненти и фактори на околната среда.
Компоненти/ фактори на ОС Брой обекти, планирани за контрол през 2018 г. (съгласно съответните таблици по компоненти и фактори от плана за КД) Брой обекти, планирани за контрол през 2019 г. (съгласно съответните таблици по компоненти и фактори от плана за КД) Брой проверени обекти през 2018 г. (от планираните) Брой проверени обекти през 2019 г. (от планираните) Брой планирани проверки съгласно Таблица 3. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда 2018 Брой планирани проверки съгласно Таблица 3. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда 2019 Брой извършени планови проверки 2018 Брой извършени планови проверки 2019 % на изпълнение на плана за КД за 2019 г. спрямо проверени обекти
1. КР 22 23 22 23 22 23 22 23 1
2. СЕВЕЗО обекти 4 5 4 5 4 5 4 5 1
3. Въздух* 77 70 77 70 77 70 77 70 1
4. Води 49 53 49 53 140 103 140 103 1
5. Почви 28 28 28 28 28 28 28 28 1
6. Отпадъци 297 298 297 298 300 300 300 300 1
7. Химикали 88 86 88 86 88 86 88 86 1
8. шум 10 10 10 10 10 10 10 10 1
9. Биологично разнообразие 7 3 7 3 7 3 7 3 1
10. Защитени територии 11 9 11 9 11 9 11 9 1
11. Защитени зони 11 8 11 8 11 8 11 8 1
12. ЗЛР 26 27 26 27 26 27 26 27 1
13. ОВОС и ЕО 51 57 51 57 51 57 51 57 1
14. Екологична отговорност** 12 18 12 18 12 18 12 18 1
15. Ограничаване изменението на климата 7 8 7 8 7 8 7 8 1
16. ГМО 2 2 2 2 2 2 2 2 1
ОБЩО 702 705 702 705 796 757 796 757 1
17. Комплексни проверки (на обекти без КР) 42 43 42 43 42 43 42 43 1
1.2. Анализ на извършените извънредни проверки, вкл. сравнение спрямо 2018 г.
През 2019 г. направление „ОЧАВВФФ“ е извършило 70 броя извънредни проверки, както следва: 9 проверки във връзка със съставяне на КП след проби въздух, в резултат на установени превишения на НДЕ; 4 проверки по чл. 69в от ЗООС - за временно прекратена дейност за замърсяване по компонент „Атмосферен въздух“; 20 проверки за уточняване местоположението и утвърждаване на точки за вземане на проби въздух от източници на емисии; 3 проверки във връзка с определяне на площадки и инсталиране на МАС към РЛ – Варна, съгласно утвърден график и по постъпили сигнали за 2019 г. – въздух; 3 проверки във връзка с Решения по ОВОС – проверка на условия, касаещи „атмосферен въздух“ и „шум“; 19 проверки по постъпили в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби; 2 проверки по писма на МОСВ и ИАОС, гр. София; 8 проверки – участие в ДПК; 1 проверка по последващ контрол по изпълнение на предписания; 1 проверка във връзка със съставяне на АУАН. Като цяло анализа показва, че през 2019 г. извънредните проверки са повече, в сравнение с броя им /61 броя/ през 2018 г.
Извънредните проверки на експертите от направление „ОВОС и ЕО” в сравнение с тези през 2018г. (които са били 9 бр,) са повече на брой, тъй като са в зависимост от постъпилите уведомления за ИП и Искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, пораждащи необходимост от проверка на място за проверяване достоверността на представената информация от възложителя.
Извънредни проверки в направлението:
Експертите от направление „ОВОС и ЕО” са извършили 19 бр. извнредни проверки, от които:
- участия в ДПК – 2 бр.
- по уведомления за ИП за разширение или изменение на ИП – 13 броя проверки.
-по входирани Искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за ОВОС – 2 бр. проверки;
- други извънредни проверки по ИН, една от които по писмо на БД – 2 бр.
Броят на извършените извънредни проверки в направление „БРЗТЗСР” през 2019 г. е 68, който е по - голям, в сравнение с 2018 г. (50 бр.), а именно: по изпълнение на предписания - 1 бр.; сигнали - 23 бр.; по внесени ГСП, План- извлечение, УИН и писма, касаещи засягане на защитени зони - 22 бр.; билкозаготвителни пунктове- 1 бр.; защитени територии – 6 бр.; донесени в инспекцията бедстващи животни - 9 бр.; по писмо на Община Смядово, касаещо предложение за обявяване на дърво за защитено – 1 бр., по писмо на МОСВ, касаещо се за разорани имоти – 3 бр.; 1 бр. проверка във връзка с покана за съставяне на АУАН за имот със засята люцерна в земл. с. Врани кон, общ. Омуртаг, в противоречие на заповед за обявяване на ЗЗ; 1 бр. проверка по УИН за разработване на находище за строит. материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (варовици) от Находище "Кралево 2", земл. с. Кралево, общ. Търговище.
През 2019 г. извършените извънредни проверки по отношение на водите са 120 броя. което е по-малко от проверките, извършени през 2018 г. - 146 бр. Към тях се включват: Констативни протоколи след водни проби, проверки последващ контрол по изпълнение на предписания, проверки по постъпили жалби и сигнали, по заповед на областни управители, по постътило Инвестиционно намерение, по искане за промяна на наложени текущи месечни санкции, участия в ДПК.
Извършените извънредни проверки по искания за промяна на наложени текущи месечни санкции, съгласно чл. 69в от ЗООС, през 2019 г. са 3 броя. През 2018 г. са били 5 броя. Размерът на наложените санкции през 2019 г. е по-малък по стойност от тези през 2018 г., което показва, че през 2019г. констатираното замърсяване на отпадъчните води от емитери, заустващи във воден обект и качеството им е по- малко от това през 2018 г.
ОХВ: Общо извършените извънредни проверки по ОХВ през 2019 г. са 9 броя, за сравнение през 2018 г. те са 46 броя.
- 2 бр. проверки по Заповед на Директора на РИОСВ - участие в проверка на ПД на "Енола Фарм" ЕООД, с. Алваново, община Търговище и участие в проверка по условията на Решение за преценка на ОВОС на обект „Ингаз комерс“ ЕООД, с.Надарево, Община Търговище
- 1 бр. извънредна проверка във връзка с проверка по писмо на РУ-Нови пазар към ОД на МВР гр.Шумен на "Котларов"ЕООД, гр.Нови Пазар, Община Нови пазар
- 3 бр. ДПК /държавна приемателна комисия - „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, гр. Търговище – Завод за обработено и автомобилно стъкло; „Пристройка – разширение на производствена и складова база на „Лавена“ АД гр.Шумен; "Предприятие за съхранение и преработка на етерично-маслени, технически, маслодайни и житни култури "Зора Омуртаг"
- 2 бр. проверки незаложени в годишния план, по отношение на химикалите
- на "Фикосота "ООД, гр.Шумен, Община Шумен, във връзка с във връзка с Указания за провеждане на контролна дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, съвместно с представители на Дирекция “Инспекция по труда“ гр.Шумен, Дирекция ОЗ, РЗИ Шумен
- "Лавена "АД, гр.Шумен, Община Шумен по Проект на Форума REF-7 „Контрол на задълженията за регистрация след последния краен срок за регистрация“.
- 1 бр. проверки по жалби и сигнали - Сигнал С-34 от 8.04.2019г., за изхвърляне на опасни химични вещества/натриев азид и калиев бихромат/ на територията на Земеделски институт в гр.Шумен, Община Шумен
СЕВЕЗО: Няма извършени извънредни проверки
КПКЗ: Извършени са общо 6 бр. извънредни проверки на обекти с комплексно разрешително, от които:
· 2 бр. участие в ДПК:
-  1 бр. на „Тракия глас България“ ЕАД за приемане на фундамент към пещ № 1 в инсталация за производство на домакинско стъкло гр. Търговище;
-  1 бр. за 3 бр. ДПК (в един ден) за съоръжения, изградени от “Алкомет” АД в Инсталация за производство на алуминиеви заготовки гр. Шумен - "Нова преса, лентов транспортьор и пещ за стареене в съществуващ пресов цех", "охладителни кули" и "нова филтърна система за валцовъчни масла към съществуващ Валцов цех";
· 1 бр. проверка с цел връчване на АУАН на упълномощени представители на „Дюра-тайлс БГ“ АД - инсталация за производство на керамични продукти - плочки гр.Нови пазар, общ.Нови пазар. Към момента на проверката нямаше такива лица, за което беше дадено предписание същите да се явят в РИОСВ-Шумен. Предписанието е изпълнено – съставен е АУАН.
· 1 бр. проверка на „Родна индустрия 91“ ЕООД във връзка с писмо на ИАОС гр.София за нерегламентирано ползване на гориво „слънчогледова люспа“, заявено в доклад за емисии на парникови газове. При проверката е установено наличие на такъв вид гориво на територията на инсталацията и са представени документи за неговото закупуване от външни за инсталацията източници. Съставен е АУАН № ИН-01/15.04.19 г. за неизпълнение на условия 8.3.1.3, 11.2.7. и 15 от комплексно разрешително № 242-Н0/2008 г. Дадени са 2 бр. предписания:
-  да се уведоми писмено РИОСВ-Шумен за планираните промени, кои са извършени или се извършват към 18.03.19 г., и кои се планират за извършване през 2019 г. Същото е необходимо с цел преценяване необходимостта от провеждане на процедура по глава 6 от ЗООС, преди уведомяване на МОСВ по реда на глава 7 от ЗООС. Предписанието не е изпълнено, за което е съставен АУАН № ИН-02/ 25.05.19 г.
-  да не се приемат и оползотворяват отпадъци, които не са упоменати в условие 11.2. от комплексно разрешително 2142-Н0/2008 г. и условие 11.5. от същото. Да не се ползват горива, неупоменати в условие 8.3.1.3. от КР. Предписанието е проверено и отчетено като изпълнено при извънредна проверка на 17.06.2019 г.
· 2 бр. проверки по сигнал
-  1 бр. на “Родна индустрия 91” ЕООД - инсталация за производство на керамични продукти - тухли гр. Попово, общ.Попово във връзка с писмо на ИАОС гр.София за замърсяване на атмосферния въздух
-  1 бр. Мар-крафт" ООД - инсталация за отглеждане на кокошки-носачки с. Дриново, общ. Попово 1 за нерегламентирано съхраняване на торова маса
ЗОПОЕЩ: Няма извънредни проверки
По направление УООП през 2019 год. са извършени общо 126 бр. извънредни проверки, като 116 бр. от тях са по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба. От извършените извънредни проверки 29 бр. са по последващ контрол във връзка с изпълнение на дадени предписания, 39 бр. проверки по подадени сигнали и жалби на граждани, 20 бр. по писма и заповеди на Министъра на ОСВ. Извършени са 5 бр. проверки, по уведомления за прекратено образуване на отпадъци, по чл. 21 от Наредба 2 от 23. 07. 2014 г. за класификация на отпадъците, 3 бр. проверки по внесени уведомления за инвестиционни намерения, 5 бр. проверки по подадени заявления по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци.. Осъществени са 10 бр. проверки по писма на ОД на МВР Шумен и Търговище. Във връзка с изпълнение на условията по Решение за ОВОС е извършена 1 бр. проверка, както и 14 бр. други проверки.
През 2018 г. броят на извънредните проверки е бил 136 бр., от които, 27 бр. са по последващ контрол във връзка с изпълнение на дадени предписания, 42 бр. проверки по подадени сигнали и жалби на граждани, 8 бр. по писма и заповеди на Министъра на ОСВ. Извършени са 8 бр. проверки, по уведомления за прекратено образуване на отпадъци, по чл. 21 от Наредба 2 за класификация на отпадъците, 2 бр. проверки по внесени уведомления за инвестиционни намерения, 9 бр. проверки по подадени заявления по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци, 1 бр. проверка във връзка с промяна на оператор на комплексно разрешително. Осъществени са 7 бр. проверки по писма на ОД на МВР Шумен и Търговище, 3 бр. проверки по писма на Окръжна Прокуратура Шумен и Омуртаг и 18 бр. по писмо на директора на РИОСВ – Шумен, като 15 бр. от тях са във връзка с изпълнение задълженията на общините по чл. 19, ал. 3, т. 12 и т.15 от ЗУО. Във връзка с изпълнение на условията по Решение за ОВОС, са извършени 3 бр. проверки, както и 8 бр. други проверки.
В сравнение с 2018 г., през изминалата 2019 г. се наблюдава малка тенденция в намаляване броя на извънредните проверки по някои направления, което е положителна насока относно привеждане дейността на проверяваните обекти с изискванията на Закона за управление на отпадъците и спазване на подзаконовата нормативна уредба. Отчита се подобряване в комуникацията между органите на МВР и РИОСВ при извършване на съвместни проверки.
Сравнение на извършените извънредни проверки за 2019 г. и 2018 г. е видно от следната таблица:
Сравнителна Таблица за Извънредни проверки 2019 г. и 2018 г.
По изпълнение на предписание По жалба/ сигнал По заповед/ писмо на министъра/ директора на РИОСВ По заповед/ писмо на областния управител По искане на прокуратурата / МВР По постъпило ИН По издаване на разрешителен/ регистрационен документ от РИОСВ По искане за промяна на наложени текущи санкции Участие в ДПК Други* Общ брой
Извънредни проверки 2019г.
Извършени проверки бр. 38 97 25 7 11 37 5 3 56 145 424
Проверени обекти бр. 37 92 25 7 11 37 5 2 56 133 405
Извънредни проверки 2018г.
Извършени проверки бр. 29 94 31 17 10 15 14 8 79 144* 441
Проверени обекти бр. 29 93 31 17 10 15 14 8 79 92* 338
1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 2018 г.
През отчетния период на 2019 г. издадени наказателни постановления, са наложени общо 21 броя текущи месечни санкции на стойност 3 655,00 лв. От тях за замърсени отпадъчни води, по реда на чл.69 от ЗООС са 14 бр , а по опазване чистотата на атмосферния въздух са 7 бр. За отчетния период няма издадени еднократни текущи санкции. Издадени са 16 бр. заповеди за отмяна на текуща месечна санкция (ТМС) по води и 7 бр. заповеди по въздух. За намаляване на действащи санкции са издадени 4бр. заповеди по води и 1бр. заповед по въздух.
За сравнение през 2018 г. са наложени общо 20 броя текущи месечни санкции, за което са били издадени 20 бр. наказателни постановления, на стойност 4029,00 лв. От тях за замърсени отпадъчни води, по реда на чл.69 от ЗООС са 17 бр , а по опазване чистотата на атмосферния въздух са 3 бр. За отчетния период няма издадени еднократни текущи санкции. Вследствие намаляване на замърсяването на водните обекти от заустваните отпадъчни води са издадени 18 бр. заповеди за отмяна на текуща месечна санкция (ТМС) и 6 бр. заповеди за прекратяване на действащи ТМС. За прекратяване замърсяването на атмосферния въздух са издадени 4 бр. заповеди, а за намаляване на действащи санкции са издадени 2 бр. заповеди.
От извършения сравнителен анализ, на административно наказателната дейност на РИОСВ Шумен, се констатира, че през 2019 г. са съставени 77 броя АУАН за нарушаване на екологичното законодателство, а през 2018 г. те са 78 бр. Намаленият брой съставени АУАН през 2019 г. спрямо 2018 г. е показател за по малкото нарушения през отчетната година. Извода е, че през последната година е имало по- малко констатирани замърсявания на околната среда. Това е доказателство за по ефективната работа на РИОСВ Шумен през 2019 г., вследствие на което вредното въздействие върху околната среда е по малко в сравнение с 2018 г. Най много АУАН са съставени за нарушаване на изискванията на ЗООС. Общата стойност на наложените глоби и имуществени санкции по този закон са съответно 6 200лв и 47 000 лв., което е общо 53 200 лв. за 2019г.
През 2019 г. за превишаване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.) са наложени текущи месечни санкция на 6 дружества, както следва: “Роса” АД, гр. Попово; “Крис ойл 97" ООД, гр. Каспичан; "Плиска ойл" ООД, гр. Шумен, производствена площадка гр. В. Преслав; "Фрештекс Текстил Финишинг България" ЕООД, гр. Попово; "Еко Транс" ЕООД, гр. Търговище и „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, гр. Търговище, Асфалтова база, с. Лиляк. През предходната 2018 г. е регистрирано наднормено замърсяване при 7 обекта с източници на емисии.
През 2019 г. са съставени 2 бр. АУАН за констатирани нарушения на ЗЧАВ и ЗООС в сравнение с 2018 г., когато са съставени 5 бр. такива.
През отчетния период са наложени 18 броя текущи месечни санкции за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, дадени в разрешителните за заустване, на основание чл.69, ал.1 от ЗООС. За установени незначителни превишения на нормите са направени 10 предложения за неналагане на текущи месечни санкции, поради минималния размер на изчислената санкция. Вследствие намаляване на замърсяването на водните обекти от заустваните отпадъчни води са издадени 11 бр. Заповеди за прекратяване на действащи ТМС и 2 бр. Заповеди за намаляване на текуща месечна санкция.
За сравнение през 2018г. са наложени 15 броя текущи месечни санкции за замърсени отпадъчни води, по реда на чл.69 от ЗООС. Издадени са 15 броя Наказателни постановления. Вследствие намаляване на замърсяването на водните обекти от заустваните отпадъчни води е издаден 1 бр. Заповед за намаляване на текуща месечна санкция (ТМС) и 16 бр. Заповеди за прекратяване на действащи ТМС.
Констатираното намаление на размера на текущите месечни санкции е вследствие подобрен и по ефективен контрол по опазване на водите.
При контролната дейност по отношение опазване на водите, за констатирани нарушения, са съставени 20 бр. АУАН по чл.200, ал.1, т. 6; чл.48, ал.4 и чл.200, ал.1, т.31 от Закона за водите. Издадени и влезли в сила са 19 броя Наказателни постановления.
През изминалата година са съставени 8 бр. АУАН за неизпълнение на дадени предписания и 7 бр. за нарушения на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба-общо 15 бр.
През 2018 г. са съставени общо 15 бр. АУАН от които 5 бр. за нарушения на ЗУО и 10 бр. за неизпълнение на дадени предписания.
В направление ОВОС и ЕО няма съставени АУАН за неизпълнение на поставени условия и мерки в постановените крайни актове по Глава шеста от ЗООС от извършения планов контрол. Няма съставени АУАН и в резултат на извършените извънпланови проверки в направление ОВОС и ЕО.
От експертите в Направление „БРЗТЗСР” през 2019 г. са съставени 32 бр. акта за констатирани нарушения, сред които 30 бр. по Закона за лечебните растения /ЗЛР/ и 2 бр. по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. През 2018 г. са съставени 36 бр. АУАН, както следва: ЗЛР – 32 бр. и ЗБР – 4 бр.
2.                  Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение спрямо 2018 г., резултати.
2.1.Въздух (Приложение 1)
2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:
- Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; големи горивни източници;
Информация за качеството на атмосферния въздух се получава от инсталираната на територията на гр. Шумен - Автоматична измервателна станция (АИС - Шумен). Същата регистрира концентрациите на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Шумен, а именно ФПЧ10 (фини прахови частици), SO2 (серен диоксид), NO2 (азотен диоксид) и О3 (озон).
През 2019 г. АИС - Шумен е регистрирала 36 превишения на средноденонощната норма (СДН - 50 mg/m3) по показател ФПЧ10. Въз основа на всички регистрирани средноденонощни концентрации през 2019 г., се формира средногодишна концентрация 29,47 mg/m3 при средногодишната норма (СГН) на ФПЧ10 - 40 mg/m3.
През 2019 г. АИС - Шумен не е регистрирала превишения на ПДК на SO2 и NO2. Няма превишение на краткосрочната целева норма по показател О3 (озон) през годината - максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието – 120 мкг/м3.
Регистрираните превишения на ПДК по показател фини прахови частици (ФПЧ10), са резултат от използваните през отоплителния сезон горива и горивни съоръжения в битовия сектор съчетано с определени метеорологичните условия (атмосферно налягане, безветрие, инверсии и др.). Високото пепелно съдържание във формираните отпадъчни газове при изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) оказва основно влияние върху замърсяването на атмосферния въздух.
Брой регистрирани превишения на средноденонощната норма - СДН (50 mg/m3 ) през 2019 г. и 2018 г.
2019 2018
Месец ФПЧ10 ФПЧ10
АИС - Януари 8 15
Шумен Февруари 8 7
Март 3 9
Април 1 0
Май 0 1
Юни 0 0
Юли 0 0
Август 0 0
Септември 1 1
Октомври 1 6
Ноември 3 4
Декември 11 13
Общ брой превишения на СДН 36 56
В изпълнение на утвърден график за работата на МАС през 2019 г. бяха извършени измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Каспичан, гр. Търговище и гр. Попово от мобилна станция на РЛ - Варна към ИАОС, гр. София. Продължителността на контрола е 51 денонощия и обхваща основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10/. През 2019 г. МАС е регистрирала превишения на СДН (50 mg/m3 ) на ФПЧ10 в: гр. Търговище – 1 брой и гр. Попово – 2 броя. В гр. Каспичан не са отчетени превишения на допустимите норми по контролираните показатели.
Към момента на територията на РИОСВ - Шумен не функционират Големи горивни източници. Мощностите на ТЕЦ Шумен собственост на “Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен, са функционирали последно през отоплителен сезон 2010 – 2011 г. От посочения период до настоящия момент горивните инсталации не са въвеждани в експлоатация.
-                        Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници;
През 2019 г. са проведени контролни измервания на емисиите от 9 обекта при заложени 10 такива в утвърдения от Министъра на ОСВ график за задължителен инструментален контрол, един от обектите „Барс“ АД, гр. Шумен, Асфалтова база не функционираше. Регистрирано е наднормено замърсяване при 6 обекта с източници на емисии. В резултат на проведени СПИ от 39 оператора (представени 61 бр. доклади), експлоатиращи инсталации с източници на емисии, като при един от тях е установено превишение на НДЕ по показател въглероден оксид в отпадъчните газове формирани при работа на Топлогенератор /котел тип ТГ – 2/ на твърдо гориво - пелети.
През предходната 2018 г. са проведени контролни измервания на емисиите от 10 обекта заложени в утвърдения от Министъра на ОСВ график за задължителен инструментален контрол. Регистрирано е наднормено замърсяване при 7 обекта с източници на емисии. В резултат на проведени СПИ от 36 оператора (представени 49 бр. доклади) с източници на емисии, при нито един от тях не е установено превишение на НДЕ по контролираните показатели.
-          Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини;
През 2019 г. са извършени всички 17 броя планови проверки по прилагане изискванията на Наредба № 16. Установено е, че всички обекти са приведени в съответствие с нормативната уредба, като са оборудвани със система, съответстваща на Етап II на УБП.
-          Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в разтворители;
През 2018 г. при осъществяване на контрола по Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г., са извършени планови проверки на 6 обекта. Спазват се изискванията на наредбата от операторите на обектите, попадащи в нейния обхват. В тази връзка през годината в РИОСВ - Шумен са представени и утвърдени 8 броя Планове за управление на разтворители.
-       Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи органични разтворители;
През 2019 г. при осъществяване на контрола по Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти са извършени проверки на 5 обекта. Не е установено разпространение и употреба на продукти за нанасяне на покрития неотговарящи на нормативните изисквания.
-                    Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой;
През 2019 г. са извършени 14 броя планови проверки, свързани с изпълнение на изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. В резултат на извършения контрол на обектите с инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, в голяма степен е постигнато съответствие с изискванията на законодателството по отношение на водената документация. През предходната 2018 г. са извършени проверки на 23 обекта.
-            Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на парникови газове;
През 2019 г. е осъществен контрол по условията на Разрешителните за емисии на парникови газове издадени за 8 обекта. При един от операторите - "Родна Индустрия 91" ЕООД, гр. Попово е установено, че не се спазват Условие 3, т. 3, букви "б" и "г" на РЕПГ № 156-Н0/2011 г. и Условие 1 на Решение № 156-Н0-И0-А1/2013 г. За същото са уведомени ИАОС и МОСВ, гр. София. При останалите дружества не са установени несъответствия на описаните в плановете за мониторинг измервателни устройства на горивните и материалните потоци относно типа, спецификацията и местонахождението на същите.
2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати.
Във връзка с постъпил сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух, в следствие на горене на отпадъци в района на Кариера – с. Златна нива е извършено измерване със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София за установяване качеството на атмосферния въздух в с. Царев брод - при проверката не се установи наличие на пушек или задимяване в района, не се усещаше никаква миризма на пушек и др. Извърши се измерване и в района на „Голдън Фийлд“ ООД, гр. Шумен – Кариера – с. Златна нива – установи се, че се извършва запръстяване с цел потушаване на тлеещия и димящ участък на терен за рекултивация. В резултат на получените Протоколи от измерване при аварийни ситуации /относно извършено измерване за установяване на КАВ в с. Царев брод и в района на Кариера – с. Златна нива – по постъпил сигнал/ на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на диазотен оксид, амоняк, флуороводород, формалдехид, ацетон, въглероден оксид, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, толуен, серен диоксид, n – Пропан, диметиламин, азотен диоксид циановодород, дихлорметан, сяровъглерод и бензен са по – малки от границата на количествено определяне на метода. За останалите показатели - въглероден диоксид и метан, не са регистрирани превишения на нормите за замърсяване на атмосферния въздух.
Във връзка с постъпил сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Попово, в следствие на производствената дейност, извършваща се от „Родна Индустрия 91“ ЕООД, гр. Попово е извършено измерване със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София за установяване качеството на атмосферния въздух в пункт източно от керамичната фабрика – в момента на проверката нямаше наличие на дим и пушек в района на пробонабирането. В резултат на получен Протокол от измерване при аварийни ситуации /относно извършено измерване за установяване на КАВ в гр. Попово – във връзка с постъпили сигнали/ на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на вълероден оксид, диазотен оксид, метан, амоняк, флуороводород, формалдехид, толуен, ацетон, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, серен диоксид, n – Пропан, диметиламин, азотен диоксид, циановодород, дихлорметан, сяровъглерод и бензен са по – малки от границата на количествено определяне на метода. За показател въглероден диоксид не е регистрирано превишение на нормата за замърсяване на атмосферния въздух.
Във връзка с постъпил сигнал относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Шумен, в следствие на горене на излезли от употреба гуми в района на „колодрума“ е извършено измерване със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Шумен към ИАОС, гр. София за установяване качеството на атмосферния въздух в пункт в близост до „колодрума“ – в момента на проверката се извършваха дейности по гасене на тлеещите участъци. В резултат на получен Протокол от измерване при аварийни ситуации /относно извършено измерване за установяване на КАВ в гр. Шумен – във връзка с постъпил сигнал/ на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на вълероден оксид, диазотен оксид, метан, амоняк, флуороводород, формалдехид, толуен, ацетон, хлороводород, фенол, метилмеркаптан, фуран, стирен, етиленов оксид, хлороформ, фосген, 1,1,1 – трихлоретан, серен диоксид, n – Пропан, диметиламин, азотен диоксид, циановодород, дихлорметан, сяровъглерод и бензен са по – малки от границата на количествено определяне на метода. За показател въглероден диоксид не е регистрирано превишение на нормата за замърсяване на атмосферния въздух.
2.2. Води (Приложение № 2)
2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол и постигнати резултати
·      Канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, вкл. пречиствателните станции към тях.
o  Контрол общо на всички обекти – Извършени са проверки на Канализационните селищни мрежи - на гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. Омуртаг, гр. Антоново и гр. Опака. Установени са превишения на индивидуалните емисионни ограничения на заустваните отпадъчни води, поради това, че към тях няма изградени ПСОВ. Поради тази причина, по указание на МОСВ, са съставени АУАН за нарушение на чл.48, т.3 и т.4 от Закона за водите.
От извършените планови проверки с водни проби два пъти през годината на ГПСОВ Нови пазар, ГПСОВ Търговище, ГПСОВ Велики Преслав, ГПСОВ Попово и ГПСОВ Шумен се установи, че същите работят ефективно и няма превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показателите, дадени в Разрешителните за заустване. Градските ПСОВ функционират ефективно, като съоръженията са в добро експлоатационно състояние. Поради тази причина през 2019 г. не е констатирано влошаване на състоянието на водните обекти - р. Крива река, р. Поройна и р. Камчия.
o          Контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества – През 2019 година бяха определени обекти, формиращи водни маси заустващи се в повърхностни водни обекти с издадени Разрешителни за заустване или Комплексни разрешителни, включващи показатели за анализиране, които са включени в Приложение № 1 към чл.1, ал.2 от Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.
o  Контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от добро – на територията контролирана от РИОСВ Шумен няма такива обекти
·      Производствени обекти, формиращи отпадъчни води
o  Контрол общо за всички обекти - От извършената контролна дейност по опазване на водите, по плана за 2019 г. са изпълнени следните задачи:
-       Планираният контролен мониторинг за 2019 г. е изпълнен на 100%.
-       От извършените планови проверки е установено, че се изпълняват условията в разрешителните за заустване. През началото на годината е установена аварийна ситуация, при дейността на „Карлсберг България“ АД – Пивоварна гр. Шумен, като един от електронните вентили към пеногасител се е повредил, вседствие пяната от пеногасителя на обекта е попаднала в дъждоприемниците, от където и в р. Провадийска. След получен сигнал и незабавна намеса на РИОСВ – Шумен, бяха предприети действия по отстраняване на проблема и прекратяване на замърсяване с производствени отпадъчни води.
През отчетната година, поради констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения на някои от обектите са издадени НП по чл.69 от ЗООС. Съставени са 20 бр. АУАН за нарушения на Закона за водите.
-       Извършвани са извънредни проверки – последващ контрол за изпълнение на предписания.
-       Годишните доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване са представени в срок.
-       Постъпилите сигнали за аварийни и залпови замърсявания са решени. Дадените предписания са изпълнени. На един от обектите - „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг са съставени 2 бр. АУАН за системно замърсяване на воден обект.
За 2019г. са планирани 138 бр. проверки по отношение опазване на водите. През 2018 г. планираните проверки са били 140 бр. Резултат от намаления брой проверки е постигане на по-висока ефективност при извършване на контролната дейност, с които е постигнато по - добро емисионно състояние на отпадъчните води, в сравнение с 2018 г.
Планираните за 2019 г. и утвърдени със Заповед № РД-788/20.12.2018 г. обекти на емитери, заустващи отпадъчни води във водни обекти са 53 броя. През 2018 г. тези обекти са били 49 бр. Проверките на всички планирани обекти са извършени на 100%. В тях са включени 103 планови проверки. Съставени са 84 броя Протоколи за проверка, 63 бр. Констативни протоколи след водни проби и 19 бр. Констативни протоколи с невзети водни проби, поради липса на вода в точките за мониторинг.
За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, дадени в разрешителните за заустване, на основание чл.69 от ЗООС, са направени предложения и наложени 18 броя текущи месечни санкции. По-големи от тях са „Алкомет“ АД, гр. Шумен; „Рока България“ АД, гр. Каспичан; МПП „Камаджиев Милк“ ООД, с.Крива река; МПП „Милктрейд-БГ“ ООД, с.Съединение. Замърсяванията на водните обекти от производствените емитери на отпадъчни води са драстична намалели, спрямо тези от 2018 г., което се дължи на по ефективното стопанисване и редовно почистване на Пречиствателните съоръжения.
Не е допускано въвеждане в експлоатация на предприятия без изградени ЛПСОВ. За установени незначителни превишения на нормите са направени 10 предложения за неналагане на текущи месечни санкции, поради минималния размер на изчислената санкция. Вследствие намаляване на замърсяването на водните обекти от заустваните отпадъчни води са издадени 11 бр. Заповеди за прекратяване на действащи ТМС.
При извършена планова проверка на „Месни продукти-Т“ ЕООД- Кланница и транжорна в с. Здравец, Община Търговище, отново се установи замърсяване с отпадъчни води на воден обект Здравешко дере и заустване без издадено Разрешително по чл. 46 от Закона за водитге. За извършените системни нарушения на „Месни продукти-Т“ ЕООД е съставен АУАН по чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите.
o  Контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители – Вследствие на контролната дейност на РИОСВ – Шумен, не са констатирани превишения на показатели включени в Приложение № 1 към чл.1, ал.2 и Приложение № 2 към чл.2, ал.1 от Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.
o  Контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води – При контролната дейност на РИОСВ – Шумен, при обектите, попадащи в категориййте промишлени дейности посочени в Приложение № 4, не са констатирани значителни превишения на заложените ИЕО, с изключение на: „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг, с предмет на дейност – преработка на мляко, предстои изграждане на нова ПСОВ.
o  Контрол на други обекти формиращи отпадъчни води – „Месни продукти – Т“ ЕООД, с. Здравец, с предмет на дейност - Кланица и транжорна, установено заустване на производствени отпадъчни води без Разрешително за заустване, след извършена планова проверка.
o  Изводи.
o          За осъществения контрол по изпълнение на условията и искванията в издадените Разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ и КР по реда на ЗООС - От извършените проверки на 138 планирани обекта се установи, че всички оператори спазват изискванияна на чл.126, ал.1 от Закона за водите. Към проверените обекти-емитери на отпадъчни води с пречиствателни съоръжения са такива, заустващи във воден обект, в канализационна мрежа или септична яма, с последващо транспортиране до ГПСОВ. Всички налични локални пречиствателни съоръжения са в експлоатация и не се извършва заустване на непречистени отпадъчни води във воден обект или канализационна мрежа /ГПСОВ на населено място. При констатирано превишение на ИЕО от извършен контролен мониторинг, са давани предписания за предприемане на мерки за подобряване експлоатацията на ЛПСОВ на проверения обект. Всички предписания са изпълнени.
С нови пречиствателни съоръжения за отпадъчни води през 2019 г., въведени в експлоатация и които функционират са: на обект Кланица и транжорна „Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава, общ. Омуртаг и «Сарк България»АД- предприятие за изтегляне на медна тел гр. Шумен.
Не е установено функциониране на производствени обекти без изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
o  За осъществения контрол по чл.19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти – От извършените планови проверки с водни проби два пъти през годината на ГПСОВ Нови пазар, ГПСОВ Търговище, ГПСОВ Велики Преслав, ГПСОВ Попово и ГПСОВ Шумен се установи, че същите работят ефективно и няма превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показателите, дадени в Разрешителните за заустване. ГПСОВ функционират ефективно, с пълен капацитет и с много добре работещи съоръжения. Поради тази причина през 2019г. не е констатирано влошаване на състоянието на водните обекти - р. Крива река, р. Поройна и р. Камчия.
o    За осъществения контрол на обектите, потенциални замърсители на водите на Черно море – Канализационните селищни мрежи гр. Каспичан и гр. Смядово, със системни превишения на индивидуалните емисионни ограничения на заустваните отпадъчни води, поради това, че към тях няма изградени ПСОВ. Други обекти в Черноморски район, които са потенциални замърсители на водни обекти достигащи до Черно море са "Алкомет" АД, гр. Шумен и "Веселин Запрянов" ЕООД, гр.Шумен, но контрола на посочените обекти не са установени драстични отклонения от заложените емисионни ограничения.
2.2.2. Поддържане на база данни в електронен вид по чл. 30 на Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО на точкови източници на замърсяване.
Периодично се въвеждат актуални данни в информационната система за национална база от данни за формирани отпадъчни води на обекти с Разрешително за заустване или Комплексно разрешително.
2.2.3. Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители.
Определени са обекти, които са потенциални емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества и обекти формиращи приоритетно опасни вещества, съгласно Приложение № 1 от Наредбата за стандартите за качества на околната среда за приоритетните вещества.
На електронната страница на инспекцията е достъпна информацията за обекти, които могат да бъдат потенциален източник на приоритетно опасни вещества чрез заустването на отпадъчни води. Такива са "Алкомет" АД, гр. Шумен; "Веселин Запрянов" ЕООД, гр.Шумен; "ВиК" ООД - гр. Търговище - КМ с ГПСОВ гр. Търговище; "ВиК" ООД - гр. Търговище - КМ с ГПСОВ гр. Попово; "ВиК" ООД - гр. Търговище - КМ без ГПСОВ гр. Омуртаг; "ВиК - Шумен" ООД - КМ с ГПСОВ гр. Шумен; "ВиК - Шумен" ООД - КМ с ГПСОВ гр. Велики Преслав; "ВиК - Шумен" ООД - КМ с ГПСОВ гр. Нови пазар; "ВиК - Шумен" ООД - КМ без ГПСОВ гр. Каспичан; "ВиК - Шумен" ООД - КМ без ГПСОВ гр. Смядово; Депо за ТБО гр. Омуртаг; Депо за ТБО Гр. Шумен; “Енерсис” АД ; КМ гр. Опака без ГПСОВ; “Хан Омуртаг” АД.
2.2.4 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с Басейнова дирекция) и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати.
Всички постъпили сигнали през отчетния период на 2019 г., по отношение на водите, са проверени и решени. Тези, които са извън компетентността на РИОСВ Шумен, са препратени за решаване до съотвентия компетентен орган. Контролната дейност при извършване на проверки по възникнали аварийни ситуации и постъпили сигнали се осъществяваше съвместно с БДЧР Варна, БДДР Плевен и РЛ Шумен. Изпълняваха се стриктно изискванията на Заповедта на Министъра на околната среда, за действия при такива ситуации. Бързата реакция на РИОСВ Шумен е причина да се предотвратят замърсявания с висок риск и въздействия върху околната среда.
Обекти с по-сложен казус и изискващи по-подробни данни и констатации за вземане на правилно решение при даване на предписанията и последващ контрол през отчетната година са:
-            Запенване и замърсяване на р. Поройна от дейността на пивоварна – Шуменско пиво – „Карлсберг България“ АД. Незабавно е извършена проверка на място, установено е наличие на пени по р. Поройна в и след точка на заустване на дъждовни и дренажни води от „Карлсберг България“ АД. Бяха взети водни проби от акредитиран пробовземач на РЛ-Шумен към ИАОС от отпадъчни и повърхностни води, след съгласуване с БДЧР-Варна. Състави се Протокол за проверка № АН-01/25.01.2019г., с който са дадени предписания за установяване на източника и прекратяване изпускането на замърсени води към водния обект. Бяха съставени констативен протокол след водни проби и АУАН.
-            Постъпил сигнал за Изпускане на отпадъчни води в р. Канагьол от „Каолин“ ЕАД, гр. Каолиново. На 03.04.19г. е извършена проверка на място с представител на РЛ – Шумен. Установено е изтичане на отпадъчни води с малък дебит ~0,2 л/с от шахта към авариен изпускател. Установено е, че аварийния изпускател е частично отворен, като пломбата на РИОСВ – Шумен не е нарушена, поради разхлабената-авансово, пломбажна тел на вентил за авариен изпускател. Бяха взети водни проби за анализ от точка при изход на авариен изпускател, преди заустване в река Канагьол. Съставен е протокол за проверка ВВ-04/03.04.2019г., констативен протокол № ВВ-04-1 след водни проби и АУАН.
-            Сигнал за замърсяване на околната среда и сухо дере от дейността и формираните торови маси от кравеферма в село Становец, общ. Хитрино. На 25.04.2019г се извърши съвместна проверка на място, на обекта с представител на БДЧР – Варна. При проверката е установено, че обекта функционира и има издадено становище от РИОСВ – Шумен с изх. № 4622/17.10.2017 г. в което са вписани условията при които обекта може да се въведе в експлоатация. При направената проверка е установено, че в обекта се отглеждат 108 бр. ЕПЖ и 11бр ДПЖ. От обекта се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води които се заустват, като смесен поток ОВ към експлоатираща се попивна изгребна яма (с приблизителен обем 2м3) с недостатъчен капацитет за приемането на отпадъчните води от обекта, към която е наличен тръбопровод, използван като преливник, след който отпадъчните води се отвеждат на около 4 метра западно от ямата, свободно в имота на фермата. Няма изградена бетонова площадка за съхранение на торова маса. В двора на имота бяха налични торови маси. Съставени са КП № АН-19/25.04.2019г. с дадени преписния и АУАН.
-            Замърсяване и тъмен цвят на р. Акдере на територията на с. Малка Черковна, общ. Антоново. Извършена проверка на кравеферма в с. Капище. Установено е, че течната торова маса се зауства в земнонасипна яма, на около 20 м от воден обект Акдере. Твърдата торова маса се съхранява на около 2 м от брега на реката. При проверката не се установи изтичане на торова течност в реката. Взети са водни проби от реката на 100 м преди и 100 м след точката на замърсяване. Дадени предписания за изграждане на бетонирана торова площадка за съхранение на твърдата торова маса и на лагуна за течната торова маса. Съставени са протокол за проверка №ПС-33/07.06.19г., с който са дадени предписания и АУАН.
-            Получен сигнал за Замърсяване на яз. Омуртаг с тъмно-кафяв цвят на водите и наличие на миризма от животинска торова маса. На 12.06.2019г. е извършена съвместна проверка с БДДР и ОДБХ –Търговище. Проверен е животновъден обект на ЕТ „Исмет Шабанов - Олимп 131“. Установи се, че течната торова маса се съхранява в бетонирана шахта, от която просмукват отпадъчни води в посока дере. Твърдата торова маса е струпана на брега на дере без име, което се влива в друго дере, приток на яз. Омуртаг. БФОВ се събират в септична яма и се изпускат в дерето. Дадени са предписания. Съставен е КП № ПС-34/12.06.2019г. Взети са 2 бр. водни проби от повърхностни води, по заявка на БДДР.
-            По постъпило писмо с вх. № ОА-2490/31.07.2019г. от БДДР за получен сигнал за замърсяване на водите в яз. „Ястребино“ от телеугоителен комплекс в с. Камбурово е извършена извънредна проверка на 07.08.2019г. с представители на БДДР, ОДБХ и РЛ-Шумен. При проверката не е установено пряко замърсяване на яз. „Ястребино“ от кравеферма в с. Камбурово. При проверка на кравеферма „ТУС“ ЕООД, с. Камбурово, от страна на дружеството не е представен документ за водоснабдяването и не са установени събирателни съоръжения за БФОВ от санитарните помещения. Установи се, че обекта експлоатира бетонови, събирателни резервоари за торовите маси и отделна площадкова канализационна система за битовите отпадъчни води, която е проследима до входа на обекта, не е представена информация относно начина на отвеждане и третиране на БФОВ, за което са дадени предписания със съставения констативен протокол №АН-37/07.08.19г. След неизпълнение на дадените предписания е съставен АУАН.
2.3. Почви (Приложение № 3)
2.3.1. Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита
В изпълнение на програмата за почвен мониторинг - III ниво – локални почвени замърсявания, през 2019 г. бяха извършени проверки на място на всички площадки, на които са разположени контейнери „Б-Б кубове“ и складове за съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ. На територията на РИОСВ – Шумен са разположени 11 бр. площадки с общо 148 бр. контейнери тип „Б-Б Куб“ и 15 бр. складове, в т.ч. 5 бр. общински. При извършените през изтеклата 2019 г. 26 бр. планови проверки са дадени общо 7 бр. задължителни за изпълнение предписания, 5 бр. от които са свързани с отстраняване на нарушения по стените или изолационната повърхност на Б-Б кубове и 2 бр. за почистване на растителност и осигуряване достъп до тях. При проверките не са констатирани разпилявания и течове на препарати по прилежащите земни площи. Дадените при проверките предписания са изпълнени. На контейнерите „Б-Б кубове“ е извършено гаранционно обслужване от „БалБок Инженеринг“ АД, гр. София. Във връзка с последващ контрол по изпълнение на дадените предписания са извършени 3 бр. проверки.
През 2019 г. бяха извършени дейностите по почистване и преопаковане на складове за съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ, стопанисвани от Община Търговище в с. Голямо соколово, Община Попово в гр. Попово, „Косер“ АД в с. Ивански и „Пестицид“ ЕООД в с. Мараш. Извършиха се проверки на място съвместно с представители на ПУДООС и „Людон Транс“ ЕООД – изпълнител по процедура с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции“, по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за обезвреждане на негодните за употреба ПРЗ. След приключване на дейностите по почистване и преопаковане на препаратите, складовете са предадени отново на собствениците им от комисия с участие на представители на ПУДООС, РИОСВ, фирмата изпълнител и представители на други заинтересовани старни, при които са съставени протоколи, относно извършените дейности, количествата преопаковани и изнесени препарати, както и за състоянието в което се предават складовете.
2.3.2. Оценка на състоянието на почвите, мониторинг.
·    Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди:
През 2019 г. в изпълнение на утвърдената програма от ИАОС - София по почвен мониторинг І-во ниво - широкомащабен мониторинг, Регионалната лаборатория - гр. Шумен е извършила пробонабиране от две дълбочини от 8 пункта № 279, с. Осиково, общ. Попово; №296 с. Мечово, общ. Антоново; №299 с. Садина, общ. Попово; №318 с. Голямо ново, общ. Търговище; №351 гр. Върбица, общ. Върбица; №368, с. Мараш, общ. Шумен; №371 с. Пристое, общ. Каолиново; №385 с. Църквица, общ. Никола Козлево) и съответното изпитване на пробите по показатели: почвена реакция, специфична електропроводимост, биогенни елементи - общ азот, общ азот по Келдал, общ фосфор, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод,рН (H2O), рН (CaCl2), специфична електрическа проводимост, обемна плътност, както и тежки метали- Zn, Cu, Pb, Cr, Co, Ni, и As, Ng, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди.
·    Засоляване и вкисляване на почвите
На територията на РИОСВ – гр. Шумен не са определени пунктове за наблюдение на засоляване на почвите. През 2019 г. е извършено пробонабиране по почвен мониторниг ІІ -ро ниво – функционална подсистема “Контрол и опазване на почвите от вкисляване” в 3 пункта /полигона/ – в землищата на с. Венец, с. Риш и с. Менгишево по схема на ротиращите диагонали. Не са констатирани проблеми относно вкисляване на почвите.
·    Съхранение и оползотворяване на биологичен тор от животновъдни обекти.
Във връзка със съхранението и оползотворяването на твърда и течна торова маса от животновъдна дейност са извършени 2 бр. проверки на животновъдни обекти. Обектите имат изградени водонепропускливи площадки за съхранение на торовата маса, съгласно изискванията. Торовата маса се използва, или се предава за наторяване на база сключени договори с арендатори на земеделска земя. При проверките не са констатирани замърсявания на почвите с торова маса.
2.3.3. Рекултивации.
През 2019 г. с Протокол от 09. 10. 2019 г. са приети и приключени дейностите по биологичната рекултивация на спряното от експлоатация общинско депо на община Нови пазар. На спряното от експлоатация, през 2018 г. общинско депо в гр. Опака, с Протокол № 1 от 25. 11. 2019 г. са приети извършените дейностите по техническа рекултивация на депото.
2.3.4. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.
Извършени са 2 бр. проверки във връзка с постъпили сигнали относно замърсяване с торова маса и съхранение на ПРЗ в с. Зараево, общ. Попово. При проверките няма дадени предписания. Извършени са и 2 бр. извънредни проверки във връзка с постъпило писмо отнонсо теч от Б-Б кубове на площадка с с. Марково. Дадено е едно предписание, което е изпълнено.
2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4)
2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на:
·            Битови отпадъци;
През 2019 г. се извършиха общо 17 броя проверки на всички 15 бр. общини на територията на РИОСВ – гр. Шумен, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците. На общините в областните градове Шумен и Търговище са извършени по 2 броя планови проверки. Всички населени места в 15-те общини на територията на РИОСВ Шумен са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване, дейността се извършва от лица притежаващи документи по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците, като смесените битови отпадъци се депонират при спазване на изискванията на Наредба № 6 от 27. 08. 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Същите се депонират на Регионално депо Шумен, където са включени общините Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Хитрино, Венец, Каолиново, Смядово и Търговище.
От 01.08.2018 г. с Решение № 14 на общото събрание на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище, е спряно депонирането на битови отпадъци на РД-Търговище, поради изчерпване на капацитета на клетка №1. Община Търговище депонира на РД Шумен. Община Попово събира и предава СБО от общината на площадка в гр. Попово в имот с идентификатор 57649.55.146 и 57649.55.139 по плана на гр. Попово, стопанисвана от Еко Инвест Север“ ЕООД, което притежава документ за дейност с отпадъци 15-ДО-315-02/18.04.2019 г. През 2019 г. на площадката в гр. Попово, където се събират и съхраняват СБО на общината, са извършени 1 брой планова и 7 броя извънредни проверки.
РИОСВ-гр. Шумен е изпратила писмо на 08.08.2018 г. до кмета на община Попово, относно изпълнение на задълженията му по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците. Издадено е предписание №178 от 28.06.2019 г. на кмета на община Попово, с което го задължава „В срок до 31.08.2019 г. да се сключи договор с инсталации и съоръжения за крайно оползотворяването и/или обезвреждането на смесени битови отпадъци, образувани на територията на община Попово и да започне предаването на СБО и/или предварително третиран битов отпадък на общината. Предписанието не е изпълнено, във връзка с което на кмета е съставен АУАН. Относно ситуацията с битовите отпадъци на община Попово и е сезирана е Районна прокуратура – Попово за предприемане на действия по компетентност.
Към регионално депо Омуртаг са включени населените места на общините Омуртаг, Върбица и Антоново от района на РИОСВ Шумен и Котел спадащ към териториалния обхват на РИОСВ-Бургас. Трите регионални депа имат издадени комплексни разрешителни и ежегодно се извършва контрол по изпълнение на условията им. Община Никола Козлево депонира СБО на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Стожер, област Добрич. До 07. 05. 2019 г. Община Опака депонира ТБО на РД Русе, а след тази дата ТБО се депонират на РД гр. Бяла, съгласно писмо изх. № 08-00-23 от 02. 05. 2019 г. на община Бяла.
Във връзка с изпълнение на целите по чл. 31 ал. 1 от ЗУО, Община Търговище е сключила договор с ДЗЗД „Екосорт Търговище” от 26. 07. 2013 г. за сепариране на смесените битови отпадъци образувани на територията на общината. Смесените битови отпадъци от общините Шумен, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Хитрино, Венец и Каолиново преминават през процес на сепариране и отделяне на рециклируемите отпадъци от общия поток смесени битови отпадъци, в инсталацията стопанисвана от „Евро Импекс“ ООД гр. София, находяща се в гр. Шумен.
През годината са извършени 15 броя извънредни проверки на общините, по Заповед № РД-108 на Министъра на околната среда и водите относно наличиена нерегламентирани замърсявания с отпадъци по реки и местни дерета.
Брой жители и процентно съотношение на населението в общините
на територията на РИОСВ Шумен
табл.1
Община Брой жители Брой населени места в общината Брой населени места с въведена система за събиране и транспортиране на БО % население, обхванато в организирана система за събиране и транспортиране на БО Брой на обслужваното население
1 2 3 4 5 7 8
1 Антоново 6020 60 60 100 6020
2 Върбица 10296 16 16 100 10296
3 Венец 7071 13 13 100 7071
4 Велики Преслав 13138 12 12 100 13138
5 Каспичан 7911 9 9 100 7911
6 Каолиново 12200 16 16 100 12200
7 Нови Пазар 16672 16 16 100 16672
8 Никола Козлево 6104 11 11 100 6104
9 Омуртаг 21745 43 43 100 21745
10 Опака 6478 6 6 100 6478
11 Попово 28065 35 35 100 28065
12 Смядово 6495 10 10 100 6495
13 Търговище 56478 52 52 100 56478
14 Хитрино 6234 21 21 100 6234
15 Шумен 92693 27 27 100 92693
Общо 297600 347 347 100 297600
В четири общини с населени места над 10 000 жители са осигурени площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други. Три от тях са изпълнили задълженията си чрез сключване на договор с лица притежаващи документ по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците за съответните видове отпадъци. Община Шумен е изградила площадка за събиране и съхранене на опасни отпадъци, от домакинствата. По утвърден график, със специаллицирани автомобили се извършва събиране на опасни отпадъци образуани от домакинствата от територията на останалите общини в Област Шумен.
·           Строителни отпадъци;
През 2019 г. са извършени 10 броя планови проверки на лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, за извършване на дейност по оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци с кодове R5, R12 и R13. При извършения текущ контрол е проследено спазването на условията в издадените документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и изискванията на Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При проверките на общините беше осъществен контрол по отношение на организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинства на територията на съответната община.
· Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба гуми;
През 2019 г. са извършени общо 51 бр. проверки на лица които пускат на пазара в Република България продукти, след употребата на които се образуват МРО, във връзка с изпълнението на задълженията им по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците. От тях 48 бр. са планови, а 5 бр. са извънредни. По изпълнение на дадени предписания през годината са извършени 3 бр. проверки. Общо за годината са дадени 18 бр. предписания, предимно за представяне на липсващи при проверките документи. Съставен е 1 бр. АУАН за неизпълнение на дадено при проверка задължително предписание.
През годината са проверени всички общини, относно организиране на дейности по разделно събиране на МРО и оказване съдействие на организации по оползотворяване на МРО.
·        Производствени отпадъци
Основната част от контролната дейност в направление „УООП“ са проверките на генераторите на производствени отпадъци. Проверени бяха начина на съхранение на производствените отпадъци в съответствие с изискванията на Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО, недопускане смесване на отпадъците, както и стриктното водене на отчетност по реда на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри. При осъществяване на контрола е проверена документацията, относно предаването на образуваните отпадъци: наличие на сключени договори по чл. 8, ал. 1 от ЗУО, идентификационни документи, приемно-предавателни протоколи, кантарни бележки и др., както и периода на предварително съхранение на отпадъците, съгласно § 1, т. 42 от ЗУО.
Извършени са планови проверки на всички лица на територията на РИОСВ – Шумен, притежаващи документи за извършване на дейности по събиране и третиране на отпадъци, във връзка със спазване технологията на третиране и състоянието на съоръженията за третиране на отпадъци. Общият брой на извършените планови проверки на лицата генератори на отпадъци и/или извършващи дейности по третиране на отпадъци през 2019 г. е 277 на 275 бр. обекти.
Във връзка с осъществения контрол по реда на Наредба 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (ДВ. бр. 13 от 17.02.2015 г.), бяха извършени 17 бр. планови проверки на лица генериращи отпадъци от хуманната медицина, както и извършващи дейности с такива отпадъци. От плановите проверки бяха проверени 3 бр. медицински заведения притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО с включена в него дейност с код D-15 с медицински отпадъци и 2 бр. проверки на лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване.
През изтеклата 2019 г. 81 юридически лица са извършили класификация на отпадъци, образувани в резултат от дейността им, във връзка с което експертите от направлението са утвърдили 224 бр. работни листи, за отпадъци генерирани от различни производствени процеси. Обработени и заверени са 168 бр. отчетни книги по приложения на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри, за дейности с отпадъци, съответно на 112 бр. юридически лица.
·              Съоръжения за третиране на отпадъци
През изминалата 2019 г., експертите на РИОСВ – Шумен, извършиха 149 бр. проверки на фирми притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейност с отпадъци. От гореописаните обекти 67 броя проверки са по изпълнение на условията в издадените им разрешителни документи по чл. 67 от ЗУО. Извършени са 39 бр. проверки на площадки за които има издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за дейности по третиране на отпадъци, както и 86 бр. проверки на лица притежаващи регистрационни документи по чл. 78, за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. При извършените проверки на операторите, за привеждане в съответствие с нормативните изисквания са дадени 48 бр., задължителни за изпълнение предписания. Установени са 6 бр. нарушения, за които са съставени и 6 бр. актове за установени административни нарушения, основно за неизпълнени предписания, дадени при проверките. Извършени са 5 бр. извънредни проверки по подадени заявления на площадки за дейности по третиране на отпадъци, във връзка със спазване изискването на чл., 70, ал. 2 от ЗУО и съответствието на площадките с нормативните документи.
·              Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци;
През 2019 г. са издадени общо 15 бр. разрешителни документи по чл. 67 от ЗУО, като от тях 13 бр. са нови и/или изменения и допълнения на вече издадени документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Две юридически лица са подали заявления за прекратяване на дейността по третиране на отпадъци. На стопанисваните от тях площадки, на основание чл. 71, ал. 4 от ЗУО са извършени 2 бр. проверки за установяване на безопасното спиране на дейността. Общия брой на издадените регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО е 40. От тях 2 бр. са нови за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 3 бр. за прекратяване на дейността и 2 бр. за извършване на дейност на нови площадки. Издадени са 35 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, както 1 бр. за прекратяване на дейността.
Във връзка с изискването на чл. 70, ал. 2 от ЗУО, през годината са извършени 5 бр. извънредни проверки, във връзка с представени в РИОСВ гр. Шумен заявления, за издаване на разрешения за нови площадки на които ще се извършват дейности по третиране на отпадъци. Проверките са насочени към съответствието на площадките с нормативните изисквания и съответствието на наличните на площадката съоръжения с които ще се извършват заявените дейности.
·           Контрол на търговци и брокери на отпадъци;
През 2019 г. са извършени 4 бр. проверки на лица регистрирани като търговци и брокери на отпадъци. Проверена беше отчетността по отпадъците (отчетни книги, договори за приемане и предаване). При проверките не са констатирани нарушения в областта на управлението на отпадъците, както и не са съставяни АУАН за установени административни нарушения.
·           Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци.
Относно изпълнение на задълженията на лицата свързани с трансграничния превоз на отпадъци и спазване изискванията на Регламент 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 Юни 2006 г., относно превоза на отпадъци, експертите от РИОСВ гр. Шумен извършиха 8 бр. проверки на лица извършващи износ на рециклируеми отпадъци, от зеления списък по Регламента. Проверена при провверките беше документацията, (договори, документи към обща информация по чл. 18 от Регламента), относно извършените превози и водената отчетност, като не се установиха нарушения на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006 г. Извършена е 1 бр. проверка, във връзка с писмо на МОСВ за провеждане на съвместни проверки с Агенция „Митници“ в изпълнение на план за инспекциите на трансграничните превози на отпадъци, при която не са констатирани нарушения.
2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали.
През 2019 г., експертите от РИОСВ – Шумен извършиха общо 416 бр. проверки, от които 300 бр. на 298 обекта, по осъществения планов контрол и 116 бр. извънредни проверки, от които 23 бр. по изпълненения на дадени предписания, 37 бр. по подадени сигнали и жалби на граждани, 7 бр. по постъпили инвестиционни предложения, 7 бр. касаещи прекратено образуване на отпадъци, 5 бр. по заявления за издаване на документи за дейности по третиране на отпадъци, 10 бр. проверки по искане на ОД на МВР – Шумен и Търговище, и 8 бр. други проверки. В рамките на осъществения контрол, на операторите са дадени общо 159 бр. предписания за привеждане в съответствия с нормативните изисквания на проверяваните обекти. В сравнение с годините 2017, 2018 през изминалата 2019 се наблюдава малка тенденция в намаляване броя на даваните предписания и броя на извънредните проверки, което е положителна насока относно привеждане дейността на проверяваните обекти с изискванията на Закона за управление на отпадъците и спазване на подзаконовата нормативна уредба и по – добро планиране на обектите за контрол. За установените при извършените проверки нарушения, през изминалата година са съствени 13. бр. актове за установяане на административни нарушения, от които 10 бр. на юридически лица, 2 бр. на физически лица и 1 бр. на кмет на община.
Основната част от подадените в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби от граждани, са относно констатирани замърсявания с отпадъци и изгаряне на отпадъци. От извършените извънредните проверки 37 бр. са по подадени сигнали, като за 2018 г. те са били 40 бр. При проверките по сигнали са дадени 29 броя задължителни за изпълнение предписания, които са изпълнени. От извършена проврка по сигнал за изгаряне на отпадъци, на едно юридическо лице е съставен 1 бр. АУАН за нарушение на чл. 29. ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.
2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) (Приложение №5)
2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР и ЗГМО и издадени административни актове. Резултати
-  Защитени територии – през годината са извършени 9 бр. планови и 6 бр. извънредни проверки. Извършените извънредни проверки са както следва: 1 бр. на ЗМ „Игликина поляна“ по инициатива на експертите от напр. БРЗТЗСР; 1 бр. на Поддържан резерват „Патлейна“ във връзка с писмо на Община Велики Преслав за прочистване на прорастнали и надвиснали клони и храсти на път в поддържания резерват; 1 бр. на ЗМ „Марашка кория“ във връзка с подадена информация от жител на гр. Шумен, че ЗТ не се охранява и в границите ѝ има тревопасни животни; 3 бр. на ЗМ „Находище на Блатно кокиче“ - с. Осмар, общ. Велики Преслав, от които 2 бр. във връзка с прочистване на находището от дървесна и храстова растителност и 1 бр. във връзка с постъпило запитване от „ЕСО“ ЕАД за почистване на просека на ЕП Тича 220kV в ЗТ.
При осъществения през годината контрол бе констатирано замърсяване със строителни отпадъци в границите на ЗМ „Божур поляна“, за което беше дадено предписание на ТП „ДГС Търговище“ за почистване на ЗТ от тях, като предписанието бе изпълнено в срок.
През 2019г. бе организирано и извършено почистване на саморасла дървесна и храстова растителност в границите на Защитена местност „Находище на Блатно кокиче“ – с. Осмар, общ. Велики Преслав, с цел подобряване състоянието на находището. Почистването е извършено от ТП „ДГС Преслав“, съгласно сключен договор с РИОСВ - Шумен.
В края на 2019г. експерти от направлението взеха участия в Комисии (на територията на ПП „Шуменско плато“ и ПР „Патлейна“) по писмо на Областен управител на Област Шумен, във връзка с предстоящия зимен сезон с цел оглед на републиканската и общинските пътни мрежи на територията на областта за отстраняване на надвиснали клони и опасни дървета за осигуряването безопасността на преминаващи МПС.
През 2019г. са изготвени 3 бр. съгласувателни писма: 1 бр. във връзка с постъпила молба от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ за събиране на генетичен материал от растения на територията на Природен парк „Шуменско плато“ и 2 бр. във връзка с постъпили молби от Кметство с. Братово за провеждане на общинско мероприятие и обществен традиционен събор, на територията на ЗМ „Петка Балкан“.
През годината бе проведена кореспонденция с Министерство на околната среда и водите относно стартиралата процедура по заличаване на Защитена местност „Римският мост“, като в резултат от нея бе счетено за целесъобразно да бъде прекратена процедурата по заличаване и да бъдат предприети дейности от страна на РИОСВ по отразяване на защитената територия в КККР.
-  Защитени зони - през годината са извършени 8 бр. планови и 27 бр. извънредни проверки в защитени зони. Извънредните проверки са извършени във връзка с внесени ГСП, УИН (в т.ч. във връзка с кандидатстване към Държавен фонд „Земеделие“), План- извлечения и заявления, касаещи засягане на защитени зони. През 2019 г. са издадени 15 бр. решения по Наредбата за ОС, от които: 6 бр. за ГСП на физически лица, 2 бр. на юридически лица, 2 бр. касаещи горски територии на Община Антоново и 5 бр. по внесени ИП. Издадени са 6 бр. решения за прекратяване на процедури по реда на Наредбата за ОС (поради недопустимост на дейността спрямо режима на защитена зона – 1 бр.; по искане на възложителя – 1 бр.; поради непредставяне на изисканата информация в срок – 2 бр.; поради становище на БД за недопустимост спрямо заложените в ПУРБ цели и мерки, и изискванията на Закона за водите, във връзка с внесено УИН – 1 бр.; поради становище на РДГ- гр. Шумен за несъобразяване на предвидените мероприятия с Наредба № 8/ 2011 г. за сечите в горите). Обжалвани решения няма. През 2019г. по отношение на защитени зони от НЕМ са съставени 2 бр. АУАН по Закона за биологичното разнообразие във връзка с писмо на МОСВ за разорани имоти попадащи в защитена зона в землищата на Нова Бяла река, общ. Върбица, обл. Шумен и с. Врани кон, общ. Омуртаг, обл. Търговище.
Във връзка с писмо на МОСВ /по повод препратено писмо от Държавен фонд „Земеделие“/ за нарушения във връзка с прилагането на изискванията за опазване на постоянно затревени площи са извършени проверки: 1) на 08.11.2019 г. в имот в землището на с. Тушовица, общ. Върбица, обл. Шумен, който към момента на проверката е с прибрана реколта от ожънати житни култури; имотът е отдаден под наем от Областна дирекция „Земеделие“- гр. Шумен на „Екохикс“ ЕООД с договор от 05.01.2018 г.; при покана на дружеството от страна на РИОСВ за съставяне на АУАН, същото представя кореспонденция между дружеството и Областна дирекция „Земеделие“- гр. Шумен от м. октомври 2018г. и м. юни 2019г., от която е видно, че „Екохикс“ ЕООД за стопанските 2017-2018г. и 2018-2019г. не е ползвало имотът и извършителят не е известен, поради което РИОСВ- гр. Шумен не е съставила АУАН на дружеството; 2) в имот в землището на с. Нова Бяла река, общ. Върбица, който не е обработван, с изключение на малка част от него (вероятно поради навлизане при обработката на съседен имот, като не е установен извършителя, предвид това, че при направена справка в Общинска служба по земеделие- гр. Върбица е установено, че за имота няма договорни отношения); частта, която е обработвана, към момента на проверката е с прибрана реколта от житни култури; 3) в 2 бр. имоти в землището на с. Врани кон, общ. Омуртаг, които не са обработвани (във връзка с кампания 2017 г. за единият имот през 2018г. е съставен АУАН по реда на Закона за биологичното разнообразие); 4) имот в землището на с. Врани кон, общ. Омуртаг- част от имотът е с прибрана реколта от слънчогледова култура, като не е изяснено кой е извършителят; част от имота е зает с жилищни сгради, а една част от имотът не е обработвана; на терен не могат да се установят площите от имота заети със слънчоглед, с жилищни сгради и необработваема част. В писмото на МОСВ за нарушения във връзка с прилагането на изискванията за опазване на постоянно затревени площи е посочен имот в землището на с. Ст. Михайловски, общ. Нови пазар, обл. Шумен, който не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие, поради което РИОСВ- гр. Шумен не е предприела извършване на проверка на място, както и административнонаказателни мерки, предвид компетенциите ни по чл.117, т.5 от ЗБР.
През отчения период е даден отговор на Областна дирекция «Земеделие»- гр. Шумен предвид изпратено от дирекцията запитване дали посочените в писмото им многобройни имоти попадат в ЗТ и ЗЗ, във връзка с причисляването им към държавните горски територии от Държавния поземлен фонд на територията на Област Шумен.
-  Биологично разнообразие – през годината са извършени 3 бр. планови и 32 бр. извънредни проверки. От извънредните проверки: 1 бр. във връзка с подаден сигнал за неполагане на грижи за вековно дърво – Дъб, земл. с. Добри Войниково, общ. Хитрино, като при проверката са дадени 2 бр. предписания с цел подобряване състоянието на дървото и опазването му; 1 бр. проверка във връзка с последващ контрол по изпълнение на дадените предписания относно състоянието на вековното дърво в земл. с. Добри Войниково, общ. Хитрино; 1 бр. във връзка с писмо на Община Смядово, касаещо предложение за обявяване на дърво за защитено; 9 бр. във връзка с донесени в сградата на РИОСВ – Шумен бедстващи екземпляри от защитени видове; 20 бр. във връзка с подадени сигнали в РИОСВ – Шумен за намерени бедстващи екземпляри от защитени видове. Вследствие на извършени проверки по депозираните сигнали за бедстващи птици, както и във връзка с донесени в инспекцията такива, бяха спасени и/ или направени опити да бъдат спасени въпросните екземпляри. В Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора са изпратени общо 33 бр. бедстващи екземпляри от видовете Обикновен мишелов (2 бр.), Розов пеликан, Голяма бяла чапла, Голям ястреб, Бял щъркел (9 бр.), Керкенез, Щиглец и Малък воден бик (2 бр.), Таралеж (4 бр.), Бухал, Авлига, Черен бързолет (2 бр.), Ръждива чапла, Алпийски бързолет, Кос, Домашна кукумявка, Малък ястреб, Горска улулица и Голям пъстър кълвач, а в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, фондация “Геа Челониа” - с. Баня, общ. Несебър са изпратени общо 23 бр. екземпляра от видовете Шипобедрена костенурка (12 бр.) и Шипоопашата костенурка (11 бр.). Два екземпляра от видовете Голям ястреб и Бял щъркел са оставени в района, където са били намерени съгласно разпоредбите на ЗБР, поради леталния изход за птиците преди транспортирането им до Спасителния център в гр. Стара Загора.
През годината са обработени и други сигнали, касаещи биологичното разнообразие, както следва: един сигнал за намерено малко соколче (впоследствение е установено, че птицата е от вида Малък ястреб) в гр. Омуртаг, тъй като непосредствено след подаването на сигнала в РИОСВ – Шумен, лицето открило птицата е намерило превозно средство, с което тя е транспортирана до Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора; един сигнал, препратен от МОСВ, касаещ се за публикувани обяви за продажба на екзотични видове животни в интернет сайт, като при извършена проверка от експерт от направление „БРЗТЗСР“ на 21.05.2019г. на линка, посочен в писмото на МОСВ, е установено, че животните, предмет на продажба на територията на РИОСВ – Шумен, не попадат под разпоредбите на ЗБР и ЗЗЖ; един сигнал за премахване на храстова и дървесна растителност от работници на ОПУ-Търговище в сервитута на път между селата Априлово и Конак, по време на размножителния период на птиците, като в тази връзка бе изпратено писмо до ОПУ-Търговище за прекратяване на извършваните дейности до 15.06.2019г.; един сигнал, постъпил по електронна поща за онлайн търговия със защитени видове птици, за който бе изпратено писмо до Районна прокуратура – гр. Попово, за предприемане на действия по компетентност, с оглед установяване на достатъчно данни за наличие на престъпление по смисъла на чл. 278г от Наказателния кодекс; един сигнал, постъпил по електронна поща за притежаване и предлагане за продажба в сайт за онлайн търговия на защитен вид птица – Обикновен мишелов, за който бе изпратено писмо до Окръжна прокуратура – Шумен, за предприемане на действия по компетентност, с оглед установяване на достатъчно данни за наличие на престъпление по смисъла на чл. 278г от Наказателния кодекс;
- един сигнал, постъпил по електронна поща за притежаване и предлагане за продажба в сайт за онлайн търговия на защитен вид птица – Горска ушата сова, за който бе изпратено писмо до Окръжна прокуратура – Шумен, за предприемане на действия по компетентност, с оглед установяване на достатъчно данни за наличие на престъпление по смисъла на чл. 278г от Наказателния кодекс.
През отчетния период са издадени 8 бр. регистрационни карти, съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани: четири 4бр. екземпляра от вида Сив папагал Жако (Psittacus erithacus); един (1 бр.) екземпяр от вида Оранжевокрила амазона (Amazona amazonica); един (1 бр.) екземпляр от вида Боа констриктор (Boa constrictor); един (1 бр.) екземпляр от вида Голям Александър (Psittacula eupatria); един (1 бр.) екземпляр от вида Синьо-жълта ара (Ara ararauna).
През месец януари 2019-та година съвместно с представител на Българско дружество за защита на птиците, бе извършено 43-тото Среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици. Преброяването се извърши в рамките на 2 дни (10-11.01.2019г.), като обхвана 6 бр. язовира: яз. Тича, яз. Фисека, яз. Съединение, яз. Ястребино, яз. Дибич и яз. Шумен. При направените наблюдения се установи, че видовото разнообразие на водолюбивите птици е по-голямо в сравнение с това, отчетено през предходната година, като същото се установи и по отношение на числеността на видовете спрямо 2018г. Видовото разнообразие и общия брой птици се установи основно на яз. Тича. През 2018г., малките численост и видово разнообразие се дължаха на топлата зима у нас по време на преброяването. През тази година, по време на преброяването язовирите бяха частично замръзнали, поради което видовото разнообразие и числеността на водолюбивите птици също бяха сравнително малки.
През месец април 2019г. бяха проведени 2 бр. комисии на терен, с цел установяване на състоянието на находищата на блатно кокиче в землищата на с. Кочово и с. Осмар, общ. Велики Преслав, във връзка с писмо на МОСВ.
През месец октомври 2019г. експерти от направление „БРЗТЗСР“ взеха участие в мониторинга на Кафява мечка (Ursus arctos) на територията на Западни Родопи (4-дневен) в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).
-  Лечебни растения – през годината са извършени 27 бр. планови и 1 бр. извънреднa проверки по реда на Закона за лечебните растения. Извънредната проверка се извърши във връзка с установен незаконен билкозаготвителен пункт на физическо лице, който бе открит при преминаване през с. Лиляк, общ. Търговище; При извършения контрол на билкозаготвителните пунктове бяха дадени 2 бр. предписания, които бяха изпълнени в срок. През отчетния период са съставени общо 30 бр. АУАН, от които 4 бр. на длъжностни лица, които неправомерно са издали позволителни за ползване, 1 бр. за незаконен билкозаготвителен пункт и 25 бр. на билкозаготвители.