одобрен

Подлежаща на публикуване информация по ЗПКОНПИ в община Дългопол

Уникален идентификатор:  98a57d3c-8142-4efe-b6e9-023bab19c418

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 11:54:05
  • Създаден от: gyunay_niazi_hasan
  • Последна промяна: 2019-03-29 11:54:05

ВХОДЯЩ НОМЕР

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО

ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 35

чл.35, ал. 1, т.2 чл.35, ал. 1, т.4 дата на подаване
1 Петранка Петрова Специалист ГРАО да 15.05.2018г.
2 Миглена Иванова Специалист ГРАО да 15.05.2018г.
3 Теодора Маринова началник отдел ГРАО да 15.05.2018г.
4 Метханет Ахмед ст. специалист кметство с. Партизани да 15.05.2018г.
5 Кинка Балинова Секретар община Дългопол да 15.05.2018г.
6 Николай Костов юрисконсулт община Дългопол да 15.05.2018г.
7 Николай Николаев гл. специалист Горски Фонд община Дългопол да 15.05.2018г.
8 Димитринка Тончева мл.експерт канцелария общински съвет да 15.05.2018г.
9 Диляна Николова мл.експерт ИКОП да 15.05.2018г.
10 Атанас Запрянов началник отдел ИПП и ОП да 15.05.2018г.
11 Деница Димитрова мл.експерт Ивенстиционна политика и архив да 15.05.2018г.
12 Петър Георгиев гл. експерт Инвестиционна политика и проекти да 15.05.2018г.
13 Мензуре Мурад Специалист Човешки ресурси да 15.05.2018г.
14 Мима Димитрова гл. специалист деловодство да 15.05.2018г.
15 Иванка Стоянова гл. специалист социални услуги и програми да 15.05.2018г.
16 Димитричка Железова началник отдел ТОУЧР да 15.05.2018г.
17 Неджла Селим мл.експерт кметство с. Поляците да 15.05.2018г.
18 Юлияна Манолова секретар на МКБППМН община Дългопол да 15.05.2018г.
19 Снежана Неделчева гл. специалист МДТ да 15.05.2018г.
20 Мария Илиева гл. специалист МДТ да 15.05.2018г.
21 Юлия Якимова директор ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов“ да 15.05.2018г.
22 Хюсние Неджиб Специалист кметство с. Медовец да 15.05.2018г.
23 Емине Хюсеин Специалист кметство с. Медовец да 15.05.2018г.
24 Недка Йорданова Специалист кметство с. Сава да 15.05.2018г.
25 Мирка Станчева началник отдел МДТ да 15.05.2018г.
26 Емилия Железова старши експерт ОСТ да 15.05.2018г.
27 Стефка Вълчева гл. специалист ОСТ да 15.05.2018г.
28 Александър Захариев гл. специалист кадастър да 15.05.2018г.
29 Наталия Иванова гл. специалист ОСТ да 15.05.2018г.
30 Илия Илиев гл. специалист организатор снабдяване да 15.05.2018г.
31 Иван Иванов Специалист ОУП да 15.05.2018г.
32 Йовчо Йовчев гл. специалист организатор транспорт да 15.05.2018г.
33 Камен Иванов гл. специалист контрол по строителството да 15.05.2018г.
34 Хамди Хамди мл.експерт УТ да 15.05.2018г.
35 Елеонора Славчева гл. специалист УТ да 15.05.2018г.
36 Светлана Георгиева гл. Специалист канцелария на кмета да 15.05.2018г.
37 Славчо Славов гл. експерт Общински земи и гори да 15.05.2018г.
38 Неделчо Неделчев оси и омп община Дългопол да 15.05.2018г.
39 Недялко Неделчев Специалист Пунктове и управление да 15.05.2018г.
40 Пламенка Станева гл. специалист ГРАО да 15.05.2018г.
41 Недялка Неделчева ст. специалист Архив и призовки да 15.05.2018г.
42 Женя Димитрова стажант - одитор община Дългопол да 15.05.2018г.
43 Гюсюм Риза ст. специалист кметство с. Партизани да 15.05.2018г.
44 Дида Вълчева ст. счетоводител БФСД да 15.05.2018г.
45 Незиха Исмаил ст. специалист кметство с. Цонево да 15.05.2018г.
46 Исмигюл Селим мл.експерт КСМД да 15.05.2018г.
47 Венета Янкова Специалист ЗСД да 15.05.2018г.
48 Ферхан Хасан началник отдел ОХД да 15.05.2018г.
49 Себание Неджиб ст. специалист кметство с. Лопушна да 15.05.2018г.
50 Гюнай Хасан гл. експерт ИОТ да 15.05.2018г.
51 Цветанка Иванова началник отдел община Дългопол да 15.05.2018г.
52 Петър Иванов Специалист ОУП да 15.05.2018г.
53 Веселина Неделчева счетоводител БФСД да 15.05.2018г.
54 Златка Иванова счетоводител БФСД да 15.05.2018г.
55 Радка Павлова ст. счетоводител БФСД да 15.05.2018г.
56 Стойка Стоянова гл. специалист БФСД да 15.05.2018г.
57 Снежана Калчева ст. счетоводител БФСД да 15.05.2018г.
58 Росица Тодорова ст. специалист кмество Величково да 15.05.2018г.
59 Тодорка Панайотова директор Дирикция община Дългопол да 15.05.2018г.
60 Йорданка Благоева кметски наместник община Дългопол да 15.05.2018г.
61 Мариана Христова кметски наместник община Дългопол да 15.05.2018г.
62 Радинка Кръстева директор ДГ „ Първи Юни “ община Дългопол да 06.06.2018г.
63 Цветанка Петрова директор ДГ „ Пролет “ община Дългопол да 06.06.2018г.
64 Нина Ненчева директор ДГ „ Детелина “ община Дългопол да 07.06.2018г.
65 Февзие Бекир директор „ Щастливо детство“ община Дългопол да 07.06.2018г.