одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети към Областна администрация Видин

Уникален идентификатор:  9987f466-51f1-48b7-b47d-92e351d9eb3a

видин дейност комисии област съвети

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 09:26:27
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2019-10-01 17:35:52
  • Последно променил: yuliyan_dionisov

Наименование на съвет/комисия

Правно основание за създаване на съвета/комисията

Информация за дейността

1 Областен съвет за развитие чл.22 от Закона за регионалното развитие и чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие https://vidin.government.bg/oblasten-savet-za-razvitie
2 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси  чл.12 и чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет https://vidin.government.bg/etnicheski_savet
3 Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център гр. Видин чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.2, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин, Заповед №РД09/39/07.06.2017г. на Областен управител на област Видин, в съответствие с Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в България (2015-2020г.)  https://vidin.government.bg/oblasten-obshtestven-savet-za-preventsia-i-protivodeystvie-na-koruptsiyata-v-oblast-s-administrativen-tsentar-gr-vidin
4 Областен консултативен съвет по туризъм чл.10 от Закона за туризма https://vidin.government.bg/oblasten-konsultativen-savet-po-turizam
5 Областен съвет за енергийна ефективност/ОСЕЕ/ чл.11 от Закона за енергийната ефективност https://vidin.government.bg/oblasten-savet-za-energiyna-efektivnostosee
6 Областен експертен съвет по устройство на територията чл.4, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията  https://vidin.government.bg/oblasten-eksperten-savet-po-ustroystvo-na-teritoriyata
7 Областен съвет по сигурност чл.44, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България https://vidin.government.bg/oblasten-savet-po-sigurnost
8 Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Видин чл. 3б, ал. 3 от Кодекса на труда https://vidin.government.bg/oblasten-savet-za-tristranno-satrudnichestvo-v-oblast-vidin
9 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Видин На основание чл.64а, ал.7 от Закона за защита при бедствия https://vidin.government.bg/savet_namalyavane_risk
10 Комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Видин чл.9, ал.2, ал.3 и ал.5 от Закона за насърчаване на заетостта, чл.6 от Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта https://vidin.government.bg/KZ
11 Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб чл.64, ал.1, т.10 и чл.22, ал.1 от Закона за защита при бедствия https://vidin.government.bg/OKZNBAK
12 Комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема /Областна транспортна комисия/ чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси https://vidin.government.bg/transportna-komisia
13 Областна комисия Военни паметници чл.6, ал.4 от Закона за военните паметници https://vidin.government.bg/oblastna-komisia-voenni-pametnitsi
14 Областна комисия за обществен ред и сигурност чл.143, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за администрацията https://vidin.government.bg/oblastna-komisia-za-obshtestven-red-i-sigurnost
15 Областна комисия по безопасност на движението по пътищата §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата https://vidin.government.bg/oblastna-komisia-po-bezopasnost-na-dvizhenieto-po-patishtata
16 Областна комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност https://vidin.government.bg/komisia_bolesti
17 Комисия за работа с предложенията и сигналите по чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации В ежегодните доклади за дейността на ОА Видин се предоставя информация за работата на комисиите и съветите през съответната година. Докладите са достъпни в раздел Отчети на електронната страница на ОА Видин: https://vidin.government.bg/
18 Комисия за разглеждане на искания по Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица чл. 5, ал. 3 от Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица В ежегодните доклади за дейността на ОА Видин се предоставя информация за работата на комисиите и съветите през съответната година. Докладите са достъпни в раздел Отчети на електронната страница на ОА Видин: https://vidin.government.bg/
19 Областен съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин На основание чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.9 от Закона за администрацията във връзка с чл.64, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия и Заповед №РД09/89 от 10.10.2017г. на Областния управител на област Видин https://vidin.government.bg/os_prerdfpobpdis