одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети към Областна администрация Видин

Уникален идентификатор:  9987f466-51f1-48b7-b47d-92e351d9eb3a

видин дейност комисии област съвети

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 09:26:27
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2019-10-01 17:35:52
  • Последно променил: yuliyan_dionisov

Наименование на съвет-комисия

Правно основание за създаване на съвета-комисията

Информация за дейността

1 Областен съвет за развитие чл.22 от Закона за регионалното развитие и чл.62 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/osrr.html
2 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси  чл.12 и чл.14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/etnicheski_savet.html
3 Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център гр. Видин чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.2, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Видин, Заповед №РД09/39/07.06.2017г. на Областен управител на област Видин, в съответствие с Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в България (2015-2020г.)  http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/korupcia.html
4 Областен консултативен съвет по туризъм чл.10 от Закона за туризма http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/turizam.html
5 Областен съвет за енергийна ефективност/ОСЕЕ/ чл.11 от Закона за енергийната ефективност http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/osee.html
6 Областен експертен съвет по устройство на територията чл.4, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията  http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/teritoria.html
7 Областен съвет по сигурност чл.44, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/upravlenie%20pri%20krizi.html
8 Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Видин чл. 3б, ал. 3 от Кодекса на труда http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/Tristranno%20satrudnichestvo.html
9 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Видин На основание чл.64а, ал.7 от Закона за защита при бедствия http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/savet_namalyavane_risk.html
10 Комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Видин чл.9, ал.2, ал.3 и ал.5 от Закона за насърчаване на заетостта, чл.6 от Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/KZ.html
11 Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб чл.64, ал.1, т.10 и чл.22, ал.1 от Закона за защита при бедствия http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/OKZNBAK.html
12 Комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания от Областната транспортна схема /Областна транспортна комисия/ чл.11, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/transportna_komisia.html
13 Областна комисия Военни паметници чл.6, ал.4 от Закона за военните паметници http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/voenni_pametnici.html;
14 Областна комисия за обществен ред и сигурност чл.143, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за администрацията http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/obshtestven_red.html
15 Областна комисия по безопасност на движението по пътищата §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/bezopasnost_dvijenie.html
16 Комисия за работа с предложенията и сигналите по чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации чл.7а от Устройствения правилник на областните администрации В ежегодните доклади за дейността на ОА Видин се предоставя информация за работата на комисиите и съветите през съответната година. Докладите са достъпни в раздел Отчети на електронната страница на ОА Видин: http://www.vidin.government.bg
17 Комисия за разглеждане на искания по Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица чл. 5, ал. 3 от Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица В ежегодните доклади за дейността на ОА Видин се предоставя информация за работата на комисиите и съветите през съответната година. Докладите са достъпни в раздел Отчети на електронната страница на ОА Видин: http://www.vidin.government.bg
18 Областен съвет за подобряване ефективността и развитието на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на област Видин На основание чл.32, ал.1 и чл.31, ал.1, т.9 от Закона за администрацията във връзка с чл.64, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия и Заповед №РД09/89 от 10.10.2017г. на Областния управител на област Видин В ежегодните доклади за дейността на ОА Видин се предоставя информация за работата на комисиите и съветите през съответната година. Докладите са достъпни в раздел Отчети на електронната страница на ОА Видин: http://www.vidin.government.bg