одобрен

SEBRA-2019-09-11

Уникален идентификатор:  9a590ca8-52eb-4808-a118-4114f7cbd45c

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 12:58:35
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-09-12 12:58:35

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3927674.49
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1200.5999999999985
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12903.89
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 121.02
10 xxxx Издръжка 12503536.57
18 xxxx Други разходи 87563.76000000001
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 138765.37
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28135895.85
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4365518.6899999995
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3725765.7300000004
88 xxxx Средства на разпореждане 2375538.38
89 xxxx Друго финансиране 5269777.79
90 xxxx Възстановени приходи 1758281.9
91 xxxx Теглене на BGN в брой 17000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 67368.56
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -42502.32
98 xxxx Други операции в БНБ 122.78
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 674000
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 649172.03
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 8728166
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 300917.6
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел 1198638.46
Общо:  73895427.14999999
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5215.09
18 xxxx Други разходи 742.73
90 xxxx Възстановени приходи 20190.87
Общо:  26148.69
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20380.13
Общо:  20380.13
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41221.35
10 xxxx Издръжка 80650.01
18 xxxx Други разходи 403.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 30108
88 xxxx Средства на разпореждане 211826.19
90 xxxx Възстановени приходи 48298.2
Общо:  412507.61
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2809.41
Общо:  2809.41
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8818.48
Общо:  8818.48
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 140405
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1716
10 xxxx Издръжка 213219.62
18 xxxx Други разходи 27695.39
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8155.68
90 xxxx Възстановени приходи 14053.83
Общо:  405245.52
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 79748.9
10 xxxx Издръжка 2483379.01
88 xxxx Средства на разпореждане 7.2
90 xxxx Възстановени приходи 1333494.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  3896629.18
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 647.5
10 xxxx Издръжка 28704.11
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 166698
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 205.36
Общо:  196254.97
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1064005.73
10 xxxx Издръжка 1375954.15
18 xxxx Други разходи 4872.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1695.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1831158.68
88 xxxx Средства на разпореждане 98.1
90 xxxx Възстановени приходи 18258.84
92 xxxx Закупуване на валута в брой 58674.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -92348.4
Общо:  4262370.69
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 189340
10 xxxx Издръжка 319887.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 453780.38
88 xxxx Средства на разпореждане 1514342.27
89 xxxx Друго финансиране 5017
90 xxxx Възстановени приходи 264983.51
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  2747350.7
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 256573.17
10 xxxx Издръжка 598783.5
88 xxxx Средства на разпореждане 55728
90 xxxx Възстановени приходи 8580.73
Общо:  919665.4
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 321611.95
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 486.97
10 xxxx Издръжка 144517.35
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 100527.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 89654.32
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12498.33
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 123437.82
Общо:  792734.37
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19078.83
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 11.8
10 xxxx Издръжка 252827.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 119908.9
88 xxxx Средства на разпореждане 2799.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3273.93
Общо:  397900.89
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 745074.04
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8005.62
10 xxxx Издръжка 309137.32
18 xxxx Други разходи 54.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 45778
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6196
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 496145.75
88 xxxx Средства на разпореждане 17370.68
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9339.89
Общо:  1637102.06
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 207231.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 605.4
10 xxxx Издръжка 292469.07
18 xxxx Други разходи 35239.04
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 22140
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9045
90 xxxx Възстановени приходи 12064.59
Общо:  579794.62
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15030.36
10 xxxx Издръжка 80740.09
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 41094.12
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 455408.02
88 xxxx Средства на разпореждане 11002.27
Общо:  603274.86
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27236.14
10 xxxx Издръжка 32826.54
88 xxxx Средства на разпореждане 7493.93
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  67556.61
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 97515
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1150
10 xxxx Издръжка 815327.66
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 974766.89
90 xxxx Възстановени приходи 795
Общо:  1889554.55
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2070
10 xxxx Издръжка 426146.05
18 xxxx Други разходи 1284.64
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 416300
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 19236.4
88 xxxx Средства на разпореждане 15902.35
90 xxxx Възстановени приходи 7152.23
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1473.8
98 xxxx Други операции в БНБ 300
Общо:  889865.47
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 62880.37
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2119
90 xxxx Възстановени приходи 6239.45
Общо:  71238.82
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31650
10 xxxx Издръжка 20852.68
Общо:  52502.68
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2249.14
Общо:  2249.14
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 39
Общо:  39
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8876.69
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  13876.69
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1058.52
Общо:  1058.52
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 889.19
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3911.66
Общо:  6800.85
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10629.83
90 xxxx Възстановени приходи 1489.88
Общо:  12119.71
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17797.34
Общо:  17797.34
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 37661.09
Общо:  37661.09
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1712
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2591.47
Общо:  4303.47
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4000
Общо:  4000
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4600
10 xxxx Издръжка 3082655.83
Общо:  3087255.83
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 252.48
10 xxxx Издръжка 49093.71
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 23970542.71
90 xxxx Възстановени приходи 994.14
Общо:  24020883.04
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2039.97
10 xxxx Издръжка 92101.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3409111.28
90 xxxx Възстановени приходи 666
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 20526.94
Общо:  3524445.36
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 153471.87
10 xxxx Издръжка 61960.49
18 xxxx Други разходи 220
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 46.95
Общо:  215699.31
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6291.66
10 xxxx Издръжка 8766.05
Общо:  15057.71
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20649.19
Общо:  20649.19
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2431.8
10 xxxx Издръжка 174353.34
18 xxxx Други разходи 5499.47
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 16097.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2000437.18
Общо:  2198819.53
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23060.41
18 xxxx Други разходи 4580.15
90 xxxx Възстановени приходи 3657.78
Общо:  31298.34
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 720.2
Общо:  720.2
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 4732449.17
Общо:  4732449.17
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 531451.62
Общо:  531451.62
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 876.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7953.46
Общо:  8830.26
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 202473.65
10 xxxx Издръжка 46573.09
18 xxxx Други разходи 30
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10018.8
Общо:  259095.54
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 342.23
18 xxxx Други разходи 1000
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 138280
Общо:  139622.23
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18700
10 xxxx Издръжка 963.89
Общо:  19663.89
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4837.94
Общо:  4837.94
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 51270.39
Общо:  51270.39
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3196.97
Общо:  3196.97
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12109.11
10 xxxx Издръжка 6405.91
Общо:  18515.02
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4577.82
10 xxxx Издръжка 46834.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 694.32
Общо:  53106.25
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2629.14
89 xxxx Друго финансиране 114
Общо:  2743.14
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14395.12
18 xxxx Други разходи 5870.85
Общо:  20265.97
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28979.16
Общо:  28979.16
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2853.24
10 xxxx Издръжка 39810.65
90 xxxx Възстановени приходи 250
Общо:  42913.89
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 356.77
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1577.18
90 xxxx Възстановени приходи 3546.27
Общо:  5480.22
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32710
10 xxxx Издръжка 32529.3
88 xxxx Средства на разпореждане 1500
Общо:  66739.3
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 61756.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 939.9
10 xxxx Издръжка 28006.28
Общо:  90702.23
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1524.75
10 xxxx Издръжка 7966.16
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 275795.16
Общо:  285286.07
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32290.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14600.26
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 209407.2
90 xxxx Възстановени приходи 10636.41
Общо:  266934.19
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 206489.4
Общо:  206489.4
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42166.32
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2190.53
Общо:  44356.85
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3294.31
88 xxxx Средства на разпореждане 126.94
Общо:  3421.25
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11016.47
90 xxxx Възстановени приходи 129.42
Общо:  11145.89
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21968.81
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 100000
Общо:  121968.81
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5380.92
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 39480
Общо:  44860.92
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4531.54
10 xxxx Издръжка 29554.54
Общо:  34086.08
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1975.38
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -1975.38
Общо:  0
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 70
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5789.24
Общо:  5859.24
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3083.88
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 270126.73
Общо:  273210.61
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24035.56
10 xxxx Издръжка 8434
88 xxxx Средства на разпореждане 526088.32
90 xxxx Възстановени приходи 160
Общо:  558717.88
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3768.42
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5184
88 xxxx Средства на разпореждане 11252.38
Общо:  20204.8
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 153501.5
10 xxxx Издръжка 403782.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 478000
89 xxxx Друго финансиране 746
90 xxxx Възстановени приходи 2640.68
Общо:  1040170.65
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 452.23
98 xxxx Други операции в БНБ -177.22
Общо:  275.01
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1374
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 312
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 121.02
10 xxxx Издръжка 245435.17
Общо:  247242.19
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 674000
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 649172.03
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 8728166
Общо:  10051338.03
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 300917.6
Общо:  300917.6
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел 1198638.46
Общо:  1198638.46