одобрен

Регистър на разрешенията за изработване на ПУП-2018 г.

Уникален идентификатор:  9bd87f25-2936-4323-9781-d33f65b60d65

Описание:

Регистър на разрешенията за изработване на ПУП-2018 г.

инфраструктура

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-09-25 13:33:56
  • Създаден от: nadezhda_zdravkova_penzova-georgieva
  • Последна промяна: 2018-10-31 18:03:10
  • Последно променил: migrate_data

Регистър_Разрешения за изработване на ПУП - 2018 година

№ по / ред / № № и дата Възложител Наименование на обекта / /Цел на промяната/ / Местонахождение на имота/ обекта
1 2 3 4 5
1 № 1/ 12.01.2018 г. КПИИ - ПЗ и инвестиционен проект за „Магазини и складове за промишлени стоки, офиси и жилища” УПИ 051020Б /ПИ: 051030/, м."Цеипут", землище на село Поленица, община Сандански, област Благоевград
2 № 2/ 15.01.2018 г. "БИО - МБ 2012" ООД ПУП – ПРЗ за "Производствено - складови дейности" ПИ 65334.202.100, местност "Соколовец", землище на гр.Сандански, област Благоевград
3 № 3/ 15.01.2018 г. КПИИ-ПЗ и инвестиционен проект – изменение на ПРЗ с отреждане за „Обществено-обслужващи дейности” -„Магазин и складове за промишлени стоки” УПИ V, кв. 122А /ПИ:65334.301.3021/ град Сандански, област Благоевград
4 № 4/ 25.01.2018 г. ПУП – ПРЗ за „Жилищно строителство” УПИ ХVII-90, кв. 9, село Склаве, община Сандански, област Благоевград
5 № 5/ 25.01.2018 г. ПУП – ПР за „Жилищно строителство” УПИ XI-196, кв. 22, село Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград
6 № 6/ 25.01.2018 г. ПУП – изменение на ПЗ за "Жилищно строителство" УПИ XI-122 /ПИ: 65334.300.3537/, кв.146, град Сандански, област Благоевград
7 № 7/ 20.02.2018 г. ПУП – ПР изменение УПИ VIII-260, IX-260, X-260, кв. 31, село Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград
8 № 8/ 20.02.2018 г. ПУП - ПРЗ - изменение на ПРЗ с отреждане за „Производствено-складови дейности” УПИ II-65334.202.76 /ПИ:65334.202.134/; IIa-65334.202.76 /ПИ:65334.202.135/; ПИ 65334.202.77 и ПИ 65334.202.78 , местност „Соколовец”, землище на град Сандански, област Благоевград
9 № 9/ 21.02.2018 г. Община град Сандански ПУП – ПР - изменение на ПР по улица с о.т.14-о.т.16-о.т.17-о.т.18 село Поленица, , / община Сандански, / област Благоевград /
10 № 10/ 22.02.2018 г. Община град Сандански ПУП – ПР - изменение на ПР по улица с о.т.47-о.т.46-о.т.45 град Сандански, област Благоевград Сандански
11 № 11/ 12.03.2018 г. Община град Сандански ПУП – ПРЗ с отреждане за „Многофункционална спортна зала, спортни площадки, озеленяване и рекреация” ПИ 65334.301.9524, кв.170, град Сандански, област Благоевград
12 № 12/ 14.03.2018 г. КПИИ – изменение на ПЗ с отреждане за „Авторемонтна работилница, кафе и жилища” и инвестиционен проект ПИ 0300001 /ПИ: 43565.30.1/, местност Бърдарката", землище на село Лешница, община Сандански, област Благоевград
13 № 13/ 14.03.2018 г. ПУП – изменение на ПР с отреждане за „Жилищно строителство” УПИ XXVII-2909 /ПИ 65334.300.2909/, кв.121, град Сандански, област Благоевград
14 № 14/ 20.03.2018 г. "Илия Станков и Синове" ЕООД КПИИ – ПЗ и технически проект за обект „Магазин за авточасти със склад и автосервиз” ПИ 57176.65.1, местност „Мацкова градина”, землище на село Поленица община Сандански, област Благоевград
15 № 15/ 23.03.2018 г. ПУП – изменение на ПР УПИ V и УПИ II-312, кв. 12 по плана на село Плоски, община Сандански, област Благоевград
16 № 16/30.03.3018 г. "ДИРА ФРУКТ" ЕООД КПИИ - ПЗ и инвестиционен проект за "Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" ПИ 65334.202.99, м."Соколовец", землище на град Сандански, област Благоевград
17 № 17/ 04.04.2018 г. ПУП – ПР / изменение на действащ ПУП – ПРЗ / за „Жилищно строителство” / 65334.102.856; 65334.102.854 и 65334.102.857, местност „Нишан таши”, землище на град Сандански, област Благоевград
18 № 18/ 13.04.2018 г. Община град Сандански ПУП – ПР / изменение на действащ ПУП – ПР / за „Трафопост” и „Обслужващи дейности / / УПИ I, кв.23, село Поленица, община Сандански, област Благоевград