одобрен

Регистър на издадените разрешенията за строеж за 2018 година

Уникален идентификатор:  9c336119-f451-49ad-bef8-23591062aa7d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-28 11:38:16
  • Създаден от: nadezhda_zdravkova_penzova-georgieva
  • Последна промяна: 2019-05-28 11:38:16

2018 год.

РС ДАТА КВ; М ПАРЦЕЛ Нас.място ОБЕКТ
№1 11.01.2018 г. кв.3 ХІV-16 с.Поленица Плътна ограда с H?2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, по границите на УПИ ХIV-16 с УПИ ХІII-16, УПИ VI-15 и УПИ ХV-12, кв.3 по плана на с.Поленица, община Сандански, разположена изцяло в УПИ ХIV-16,
№2 18.01.2018 г. кв.137 V-2762, 2763 гр.Сандански Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – сграда с идентификатор 65334.301.5106.2 по КККР на гр.Сандански в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” с местонахождение: УПИ V-2762, 2763, кв.137 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.5106 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Солидарност” №3
№3 18.01.2018 г. кв.10 им.№2721 /65334.302.6221/ гр.Сандански Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – сграда с идентификатор 65334.302.6221.5 по КККР на гр.Сандански в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” с местонахождение: поз.имот №2721, кв.10 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.302.6221 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ж.к. „Спартак”, блок №9, вход А и вход Б
№4 18.01.2018 г. кв.6 ж.к.Спартак им.№6018 /65334.302.6018/ гр.Сандански Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – сгради с идентификатори 65334.302.6018.1, 65334.302.6018.2 и 65334.302.6018.3 по КККР на гр.Сандански в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” с местонахождение: поз.имот №6018, кв.6 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.302.6018 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ж.к. „Спартак”, бл.21, бл.22 и бл.23
№5 18.01.2018 г. кв.171 І-2768 /65334.301.2768/ гр.Сандански Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – сгради с идентификатори 65334.301.2768.1, 65334.301.2768.2, 65334.301.2768.3 и 65334.301.2768.4 по КККР на гр.Сандански в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” с местонахождение: УПИ І-2768, кв.171 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.2768 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Асен Златаров”, кв. „Крайречен”, бл.1, бл.2, бл.3 и бл.4
№6 18.01.2018 г. кв.132 ХХІ-3000 гр.Сандански Автосервиз в УПИ ХХI – 3000 /поземлен имот с идентификатор 65334.301.3000 по КККР на гр.Сандански/, кв.132 по плана на гр.Сандански - КПИИ
№7 22.01.2018 г. кв.61 І-679 с.Катунци Плътна ограда с H?2.20 м. и дължина L=107.40 м.л., спрямо по-ниския прилежащ терен, по част от източната граница на УПИ I - 679 с УПИ II, кв.61 по плана на с.Катунци, община Сандански, разположена изцяло в УПИ I - 679
№8 22.01.2018 г. кв.107 VІ-2225 /65334.300.2225/ гр.Сандански Допълващо застрояване – склад и гараж в УПИ VІ-2225, кв.107 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2225 по КККР на гр.Сандански
№9 24.01.2018 г. м.Караджовица им.№020005 с.Кръстилци Преустройство на съществуваща базова станция №2147 /Разрешение за ползване №СТ-12-178/21.03.2006 год./ в поземлен имот №020005 /ЕКАТТЕ 40378/, местност „Караджовица”, землище на с.Кръстилци, община Сандански
№10 25.01.2018 г. м.Валога І-065120 с.Левуново Технологично разширение с подземен резервоар 10 м3 за зареждане на АГУ с пропан бутан и монтаж на комбинирана колонка за пропан бутан и светли горива на съществуваща бензиностанция „Шел Левуново“ /Разрешение за ползване №СТ-05-606/31.05.2017 год./ в УПИ І - 065120, местност “Валога”, землище на с.Левуново, община Сандански
№11 25.01.2018 г. кв.64 ІІ-872 /65334.300.1065/ гр.Сандански Надстройка на жилищна сграда - западно петно в УПИ II - 872, кв.64 по плана на гр.Сандански /поземлен имот с идентификатор 65334.300.1065 по КККР на гр.Сандански/
№12 25.01.2018 г. кв.36 ІІ с.Склаве Жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж в УПИ ІІ, кв.36 по плана на с.Склаве, община Сандански
№13 26.01.2018 г. м.Реката им.№023001 с.Ново Делчево Битова сграда в поземлен имот №023001, местност „Реката”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански
№14 05.02.2018 г. кв.97 ХХ-2137 /65334.300.2137/ ХХІІ-2137 /65334.300.2198/ гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатори 65334.300.2137.3 и 65334.300.2137.4 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул.”Юрий Гагарин” №2 в УПИ ХХ–2137, кв.97 по плана на гр.Сандански и жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2198.1 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул.”Юрий Гагарин” №4 в УПИ ХХII-2137, кв.97 по плана на гр.Сандански
№15 05.02.2018 г. кв.144 А V-2465 /65334.301.2459/ гр.Сандански Жилищна сграда с гаражи в УПИ V – 2465 /поземлен имот с идентификатор 65334.301.2459 по КККР на гр.Сандански/, кв.144А по плана на гр.Сандански - КПИИ
№16 16.02.2018 г. кв.79 им.№1102, им.№1103 /65334.300.1402/ гр.Сандански Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда с идентификатор 65334.300.1402.1 по КККР на гр.Сандански (ул. „Марица” №12, блок „Бистрица”) в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” с местонахождение: имоти пл.№1102, пл.№1103, кв.79 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1402 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Марица” №12, блок „Бистрица”
№17 16.02.2018 г. кв.80 VІІІ-660 /65334.300.660/ гр.Сандански Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда с идентификатор 65334.300.660.1 по КККР на гр.Сандански (ул. „Петър Берон” №14, блок „Еделвайс”) в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” с местонахождение: УПИ VІІІ-660, кв.80 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.660 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Петър Берон” №14, блок „Еделвайс”
№18 16.02.2018 г. с.Катунци, с.Враня и с.Хърсово с.Катунци, с.Враня и с.Хърсово с.Катунци, с.Враня и с.Хърсово Електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И” ЕООД от с.Катунци, през с.Враня и с.Хърсово, община Сандански до границата със с.Кромидово, община Петрич с трасе: от съществуваща кабелна разпределителна шахта в с.Катунци, находяща се в ляво на път ІІІ-198 (Гоце Делчев-Катунци-Чучулигово-Петрич-Първомай-Граница Македония) при км. 48+230 през улици в с.Катунци; в сервитута на път ІІІ-198 (имот №36693.0.107), землище на с.Катунци в посока с.Враня; в сервитута на път ІІІ-198 (имот №12200.0.126), землище на с.Враня; през улици в с.Враня; в сервитута на път ІV клас на община Сандански – ВLG2258 (имот №12200.0.151), землище на с.Враня в посока с.Хърсово; в сервитута на път ІV клас на община Сандански – BLG2258 (имот №77565.0.300), землище на с.Хърсово; през улици в с.Хърсово; в сервитута на път ІV клас на община Сандански – BLG1150 (имот №77565.0.300), землище на с.Хърсово до землищната граница на с.Хърсово, община Сандански със с.Кромидово, община Петрич
№19 19.02.2018 г. кв.65 ХХ гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на апартамент с идентификатор 65334.300.1149.1.1 по КККР на гр.Сандански за обособяване на две ателиета в жилищна сграда в УПИ ХХ, кв.65 по плана на гр.Сандански
№20 19.02.2018 г. м.Боруна 65334.201.43 гр.Сандански Авторемонтна работилница в имот с идентификатор 65334.201.43 по КККР на гр.Сандански в местност „Боруна”, землище на гр.Сандански
№21 19.02.2018 г. кв.9 ІІІ-157 /47754.501.157/ гр.Мелник Реконструкция и преустройство на жилищна сграда – недвижима културна ценност /имот с идентификатор 47754.501.157.3 по КККР на гр.Мелник/ в стаи за настаняване с механа и допълващо застрояване в УПИ III – 157 /поземлен имот с идентификатор 47754.501.157 по КККР на гр.Мелник, кв.9 по плана на гр.Мелник
№22 19.02.2018 г. кв.30 ІІІ-503 /65334.300.503/ гр.Сандански Допълващо застрояване - гараж в УПИ III - 503, кв.30 по плана на гр.Сандански /поземлен имот с идентификатор 65334.300.503 по КККР на гр.Сандански/
№23 19.02.2018 г. м.Друма 65334.105.702 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на покрита тераса на кота + 6.30 м. за обособяване на складово помещение в сграда - етажен склад с офиси /удостоверение №25/28.02.2005 год. за въвеждане в експлоатация на строеж/ в УПИ 65334.105.702 по КККР на гр.Сандански, местност „Друма“, землище на гр.Сандански
№24 19.02.2018 г. м.Лозята им.№019012 с.Левуново Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с помещения за обитаване в поземлен имот №019012, местност ”Лозята”, землище на с.Левуново, община Сандански
№25 19.02.2018 г. м.Сухо поле 65334.202.70 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на цех за манипулация и ферментация на ориенталски тютюни с идентификатор 65334.202.70.1 по КККР на гр.Сандански /разрешение за ползване №51/23.02.2000 год./ в цех за производство на алуминиева и PVC дограма в ПИ 65334.202.70 по КККР на гр.Сандански, местност „Сухо поле“, Промишлена зона на гр.Сандански
№26 19.02.2018 г. улици в гр.Сандански улици в гр.Сандански гр.Сандански Монтаж на телекомуникационни шкафове на прилежащо кабелно захранване от съществуващи кабелни шахти по улици в гр.Сандански както следва: RSH_1021 – ул.“Македония №51; RSH_1061 – ул.“Отец Паисий“ №5, RSH_1071 – ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №42, RSH_1161 – ул.“Хан Аспарух“ №2, RSH_1162 – ул.“Серес“ №11, RSH_1172 – ул.“Солунска“ №25, RSH_2011 – ул.“Стефан Стамболов“ №9, RSH_3011 – ул.“Крайречна“ №2, RSH_3051 – ул.“Първи май“ №23, RSH_4021 – ул.“Беласица“ №2, RSH_4091 – бул.“Свобода“ №40, RSH_4101 – ул.“Беласица“ бл.№1
№27 19.02.2018 г. м.Долна махала пи 057010 с.Плоски Селскостопанска постройка за отглеждане на животни – овце в ПИ 057010, м.“Долна махала“, землище на с.Плоски, община Сандански - КПИИ
№28 19.02.2018 г. кв.9 ХІ-73 с.Ладарево Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІ-73, кв.9 по плана на с.Ладарево, община Сандански,
№29 20.02.2018 г. м.Попови ливади им.№014007 с.Спатово Къща за гости в имот №014007, местност „Попови ливади”, землище на с.Спатово, община Сандански
№30 28.02.2018 г. кв.122а V /65334.301.3021/ гр.Сандански Кабелна линия 20 kV и КТП 20/04 kV – 630 kVА – външно електрозахранване на строеж: „Магазини и складове за промишлени стоки“ в УПИ V, кв.122а по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.3021 по КККР на гр.Сандански
№31 28.02.2018 г. кв.50 І с.Катунци Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК” ЕАД – SO 9764 TxN „KATUNTSI РО” в подпокривното пространство на кота +7.30 м., в помещение на кота +1.15 м. и по южната фасада на съществуваща масивна сграда в имот пл.№344, кв.50 по плана на с.Катунци, община Сандански, попадащ в УПИ І, кв.50 по плана на с.Катунци, община Сандански
№32 28.02.2018 г. кв.97 ХХ-2137 /65334.300.2137/ гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатори 65334.300.2137.1 и 65334.300.2137.2 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул.”Асен Хадживасилев” №1 в УПИ ХХ–2137, кв.97 по плана на гр.Сандански
№33 28.02.2018 г. кв.47 І-705 /65334.300.624/ І-713 /65334.300.629/ гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатори 55334.300.624.1 и 65334.300.624.2 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий” №19 в УПИ I – 705, кв.47 по плана на гр.Сандански и жилищна сграда с идентификатор 65334.300.629.3 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №17 в УПИ I - 713, кв.47 по плана на гр.Сандански
№34 28.02.2018 г. кв.174 V-2473 /65334.301.2942/ гр.Сандански Изкоп с обем 3600 м3 в УПИ V-2473, кв.174 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.2942 по КККР на гр.Сандански за осигуряване на достъп чрез достигане нивото на ул. „Стефан Стамболов”, гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.301.6350 по КККР на гр.Сандански
№35 12.03.2018 г. м.Нишан Таши Х-65334.95.90, 002052 гр.Сандански и с.Поленица Жилищна сграда в УПИ Х – 65334.95.90, 002052 /поземлен имот с идентификатори 65334.95.99 по КККР на гр.Сандански и 002052 по КВС на с.Поленица/, местността „Нишан Таши“, землище на гр.Сандански и с.Поленица
№36 13.03.2018 г. м.Реката 000092, 000322, 000329, 000286 с.Сугарево Ел. захранващ кабел 20 KV с трасе от ТП „Сугарево“ на ВЕЛ 20 KV „Рожен“ през имот 000092 /местен път/, през имот 000322 /местен път/, през имот 000329 /местен път/ до ЗРУ на МВЕЦ „Сугарево“ в имот 000286, местност „Реката“, землище на с.Сугарево, община Сандански
№37 20.03.2018 г. м.Банярски път пи 020003 с.Ладарево Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овце в ПИ 020003, м.“Банярски път“, землище на с.Ладарево, община Сандански
№38 20.03.2018 г. кв.168 65334.301.3835 Бл.№14, вх.Г гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на таван №1 в жилище в жилищен блок №14, вх.Г, кв.168 по плана на гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.301.2835.29 по КККР на гр.Сандански/
№39 20.03.2018 г. кв.21 VІІІ-135 с.Враня Пристройка към жилищна сграда, преустройство и промяна предназначението на таван в жилище и преустройство и промяна предназначението на партерен етаж в изба за съхранение, отглеждане и продажба на вино с дегустационна в УПИ VІІІ-135, кв.21 по плана на с.Враня, община Сандански
№40 20.03.2018 г. м.Студената вода им.№007005 с.Ново Делчево Оранжерия в поземлен имот №007005, местност „Студената вода”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански - КПИИ
№41 04.04.2018 г. кв.5 ІІІ /65334.300.226/ гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на жилище на кота + 9.25 м. за обособяване на две ателиета в жилищна сграда в УПИ ІІІ /поземлен имот с идентификатор 65334.300.226 по КККР на гр.Сандански/, кв.5 по плана на гр.Сандански
№42 04.04.2018 г. м.Соколовец ХVІІІ-678 /65334.300.678/ гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на сграда за битови услуги с идентификатор 65334.206.678.1 /част от вегетационна къща/ в кафе-бар в УПИ ХVІІІ-678, местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.206.678 по КККР на гр.Сандански
№43 04.04.2018 г. кв.58 ХІ /65334.300.1315/ гр.Сандански Преустройство – разделяне на втори жилищен етаж на кота +4.80 м. /обект с идентификатор 65334.300.1315.1.3 по КККР на гр.Сандански/ за обособяване на две самостоятелни жилища, както следва: югозападно жилище с площ от 84.10 м2 и северозападно жилище с площ от 56.10 м2 в жилищна сграда – западна /Разрешение за строеж №6/24.01.1995 год./ в УПИ ХІ, кв.58 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1315 по КККР на гр.Сандански
№44 10.04.2018 г. кв.3 ХVII /65334.300.203 / гр.Сандански Еднофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ ХVII, кв.3 по плана на гр.Сандански /поземлен имот с идентификатор 65334.300.203 по КККР на гр.Сандански
№45 13.04.2018 г. м.Смилово 134016 гр.Сандански кабелна мрежа НН от съществуващ ТП “ЦСПС” 20/0.4 kV, през имот с идентификатор 65334.304.274 в сервитута на съществуващ кабел, имот с идентификатор 65334.304.275 до ТЕ.1, монтирано на границата пред поземлен имот с идентификатор 65334.134.16 по КККР на гр.Сандански, УПИ 134016, м.“Смилово“, землище на гр.Сандански - външно ел.захранване на “Жилищна сграда с гаражи” в УПИ 134016, м.“Смилово“, землище на гр.Сандански
№46 13.04.2018 г. кв.90 XIII /65334.300.1714/ гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на югоизточното таванско помещение в жилище в северозападната жилищна сграда в УПИ XIII /имот с идентификатор 65334.300.1714 по КККР на гр.Сандански
№47 13.04.2018 г. м.Лозята имот №034004 с. Левуново Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот №034004, местност „Лозята”, землище на с.Левуново, община Сандански
№48 13.04.2018 г. кв.124 IX – 1922 гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1922.1 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. ”Пирин” №29 и жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1922.2 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул.”Пирин” №31, в УПИ IX – 1922, кв.124 по плана на гр.Сандански
№49 16.04.2018 г. кв.32 ХХІ-406 с. Левуново Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност 19.44 КwP върху покривната конструкция на „Предприятие за преработка на мляко – Мандра” /Разрешение за строеж №140/17.07.2017 год./ в УПИ ХХІ-406, кв.32 по плана на с.Левуново, община Сандански
№50 16.04.2018 г. м.Мечкарката имот №015007 с. Лиляново Къщи за гости – два броя в поземлен имот №015007, местност „Мечкарката”, землище на с.Лиляново, община Сандански - КПИИ
№51 18.04.2018 г. кв.13 IV-79 гр.Мелник Кабелна мрежа НН от съществуваща улична касета, ШКД-6, захранена от ТП “Училище”, гр.Мелник, през поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 47754.501.269 по КККР на гр.Мелник до разпределителната касета ТЕ.1, монтирано на границата пред поземлен имот с идентификатор 47754.501.79 по КККР на гр.Мелник, УПИ IV-79, кв.13 по плана на гр.Мелник - външно ел.захранване на “Семеен хотел” в УПИ IV-79, кв.13 по плана на гр.Мелник
№52 18.04.2018 г. кв.170 III гр.Сандански Кабелна мрежа НН от съществуващ ТП “Кв.120” 20/0.4 kV, през поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 65334.300.3156 по КККР на гр.Сандански и поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 65334.300.3694 по КККР на гр.Сандански до разпределителната касета ТЕ.1, монтирано на границата пред поземлен имот с идентификатор 65334.301.2594 по КККР на гр.Сандански, УПИ III, кв.170 по плана на гр.Сандански - външно ел.захранване на “Автогара” в УПИ III, кв.170 по плана на гр.Сандански
№53 18.04.2018 г. кв.48 II-748 гр.Сандански Кабелна мрежа НН от съществуващ ТП “Улука” 20/0.4 kV, през поземлени имоти публична общинска собственост, с идентификатор 65334.300.3228 по КККР на гр.Сандански за второстепенна улица, имот с идентификатор 65334.300.3779 по КККР на гр.Сандански за второстепенна улица, имот с идентификатор 65334.300.3786 по КККР на гр.Сандански за второстепенна улица и поземлен имот с идентификатор 65334.300.3789 по КККР на гр.Сандански ниско застрояване до разпределителната касета ТЕ.1, монтирано на границата пред поземлен имот с идентификатор 65334.300.642 по КККР на гр.Сандански, УПИ II-748, кв.48 по плана на гр.Сандански - външно ел.захранване на “Жилищна сграда с допълващо застрояване – гараж и складове” в УПИ II-748, кв.48 по плана на гр.Сандански
№54 23.04.2018 г. м.Киселица I – 000201, 000204, /ПИ 43243.20.25/ с. Левуново Пристрояване, преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда №3 и на съществуващи сгради №8 и №10 /склад за строителни материали/ в цех за хартиени кутии в УПИ I – 000201, 000204, /ПИ 43243.20.25/, м.“Киселица“, землище на с.Левуново, община Сандански
№55 25.04.2018 г. м.Бели брег идентификатор №77565.33.61 с.Хърсово Модернизация на съществуваща система за пречистване на отпадни води към предприятие за преработка на грозде чрез дестилация и ферментация – Винарска изба „Вила Мелник” /Разрешение за ползване №СТ-05-60/10.05.2013 год./ с въвеждане на затворен цикъл за технологичните отпадни води и двойно очистване на битовите отпадни води в поземлен имот с идентификатор №77565.33.61 по КККР на с.Хърсово /стар №000061/, местност „Бели брег”, землище на с.Хърсово, община Сандански с подобекти – Подобект 1: Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води – затворен цикъл; Подобект 2: Модулна пречиствателна станция за фекално-битови отпадъчни води
№56 30.04.2018 г. кв.26 II-225 с.Ново Делчево Жилищна сграда с гараж в УПИ II-225, кв.26 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански
№57 30.04.2018 г. кв.76 XXVIII – 1364 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на магазини за промишлени стоки - 2бр. и кафе – бар със зала за игрални автомати в два броя магазини за промишлени стоки в жилищен блок в УПИ XXVIII – 1364, кв.76 по плана на гр.Сандански
№58 30.04.2018 г. м.Валога ХVа-055015 /имот с идентификатор 57176.55.16/ с.Поленица Пристройка към хладилен склад /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78/22.08.2005 год./ в УПИ ХVа-055015 /имот с идентификатор 57176.55.16/, местност „Валога”, землище на с.Поленица, община Сандански
№59 02.05.2018 г. м.Склавски път ПИ 000090 с.Дамяница Монтаж на водоплътна изгребна яма за битови отпадни води в ПИ 000090, м.“Склавски път“, землище на с.Дамяница, община, Сандански
№60 02.05.2018 г. кв.75 ХХ-1256 гр.Сандански Кабелна мрежа НН 0.4 kV с трасе от ТНН на съществуващ БКТП 20/0.4 kV – 630 kVА “Д9 Инвест” в имот с идентификатор 65334.300.996 /УПИ ХХI-996, кв.55 по плана на гр.Сандански/, през имот с идентификатор 65334.300.996 в съществуващ тръбен колектор /Разрешение за ползване №ДК-07-Бл-40/26.03.2012 год./, през имоти публична общинска собственост, с идентификатор 65334.300.3790 по КККР на гр.Сандански – улица и имот с идентификатор 65334.300.3791 по КККР на гр.Сандански – улица до ГЕТ, монтирано на границата пред поземлен имот с идентификатор 65334.300.1256 по КККР на гр.Сандански, УПИ ХХ-1256, кв.75 по плана на гр.Сандански - външно ел.захранване на “Жилищна сграда с офиси, гаражи и магазини за промишлени стоки” в УПИ ХХ-1256, кв.75 по плана на гр.Сандански
№61 02.05.2018 г. кв.8 I гр.Сандански Кабелна мрежа НН от нова УК, ШКД-6, захранена от кабелната мрежа на ТП “Баира”, през поземлен имот частна общинска собственост, с идентификатор 65334.302.6021 по КККР на гр.Сандански, УПИ I, кв.8, ж.к.“Спартак“ по плана на гр.Сандански - комплексно застрояване до разпределителна касета ТЕ.1 на обекта - външно ел.захранване на “Допълващо застрояване – гараж ” в ПИ с идентификатор 65334.302.6021 по КККР на гр.Сандански, УПИ I, кв.8, ж.к.“Спартак“ по плана на гр.Сандански
№62 04.05.2018 г. м.Бангеица ПИ №042005 с.Поленица Външно кабелно електрозахранване НН на „Детски център и гаражи” в поземлен имот №042005, местност „Бангеица”, землище на с.Поленица, община Сандански /Разрешение за строеж №156/07.12.2016 год./ с трасе: от съществуващо УК-1 /захранена от ТП „Изток”/ в имот №042044 през имоти №042044 и №042045, селскостопански пътища на община Сандански в местност „Бангеица”, землище на с.Поленица, община Сандански до ново ТЕ.1, монтирано на имотната граница на поземлен имот №042005, местност „Бангеица”, землище на с.Поленица, община Сандански с обща дължина L=87.66 м.л.
№63 04.05.2018 г. м.Соколовец 65334.202.99 гр.Сандански Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 65334.202.99 по КККР на гр.Сандански в местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански - КПИИ
№64 04.05.2018 г. м.Нишан Таши №095011 /65334.95.11/ гр.Сандански Жилищна сграда с допълващо застрояване – склад в поземлен имот №095011, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.95.11 по КККР на гр.Сандански
№65 04.05.2018 г. кв.59а ІV-871 гр.Сандански Надстройка с трети жилищен етаж на северна жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1130.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ ІV-871, кв.59а по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1130 по КККР на гр.Сандански
№66 11.05.2018 г. м.Бангеица ПИ №042023 с.Поленица Външно кабелно електрозахранване НН на „Еднофамилни жилищни сгради – два броя” в поземлен имот №042023, местност „Бангеица”, землище на с.Поленица, община Сандански /Разрешение за строеж №14/08.02.2016 год./ с трасе: от съществуващо УК-1 /захранена от ТП „Изток”/ в имот №042044 през имот №042044 – селскостопански път на община Сандански в местност „Бангеица”, землище на с.Поленица, община Сандански до ново ТЕ.1, монтирано на имотната граница на поземлен имот №042023, местност „Бангеица”, землище на с.Поленица, община Сандански с обща дължина L=81.53 м.л.
№67 11.05.2018 г. кв.21 Х-36,37 /65334.300.5414/ гр.Сандански Кабел 20 кV, БКТП 20/0.4 кVА – 2х800 кVА, кабели НН – 0.4 кV, ШКД и ГЕТ /Главно електромерно табло/ – външно електро захранване на „Жилищна сграда” в УПИ Х-36,37, кв.21 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.5414 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №51/20.05.2014 год./
№68 15.05.2018 г. м.Ададжика 65334.301.82 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 65334.301.82.15 в цех за преработка на ядки в имот с идентификатор 65334.301.82 по КККР на гр.Сандански, местност „Ададжика”, землище на гр.Сандански
№69 15.05.2018 г. кв.10 VІ-276 /65334.300.276/ гр.Сандански Допълващо застрояване – лятна кухня в УПИ VІ-276, кв.10 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.276 по КККР на гр.Сандански
№70 21.05.2018 г. жк.Спартак 65334.302.6048 гр.Сандански Кабелна електронна съобщителна мрежа в ж.к. „Спартак”, гр.Сандански с трасе от съществуваща шахта на „БТК” ЕАД в имот с идентификатор 65334.302.6048 по КККР на гр.Сандански /ул. „Беласица”/, през имоти /публична общинска собственост и частна общинска собственост/ – урбанизирана територия, регулация на гр.Сандански с идентификатори: 65334.302.6001, 65334.302.6002, 65334.302.6010, 65334.302.6017, 65334.302.6018, 65334.302.6021, 65334.302.6037, 65334.302.6038, 65334.302.6039, 65334.302.6040, 65334.302.6044, 65334.302.6048, 65334.302.6051, 65334.302.6121 по КККР на гр.Сандански с обща дължина L=1 137.77 м.л.
№71 21.05.2018 г. м.Клисурата ПИ №024006 с.Спатово Преустройство на съществуваща базова станция GSM/UMTS BLG 0091.А002 „СПАТОВО” с честотен обхват 900-1800 MHz /Разрешение за ползване №СТ-05-620/04.06.2012 год./ в поземлен имот №024006, местност „Клисурата”, землище на с.Спатово, община Сандански чрез подмяна на секторните антени с нови, монтиране на RF модули и ново оборудване в съществуващо помещение
№72 23.05.2018 г. кв.Изгрев /65334/.300.3694, 300.4000, 301.2768,301.2774, 301.2779, 301.2788,301.2991, 301.5151, 301.6340, 301.6347, 301.6348, 301.6349, 301.6350, 301.6351 гр.Сандански Кабелна електронна съобщителна мрежа в ж.к.“Изгрев“, гр.Сандански с трасе през имоти – урбанизирана територия /регулация/ на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.300.3694 – улица, публична общинска собственост, имот с идентификатор 65334.300.4000 – река „Санданска Бистрица“, имоти с идентификатори №65334.301.2768, 65334.301.2774, 65334.301.2779, 65334.301.2788, 65334.301.2991, 65334.301.5151 – комплексно застрояване - частна общинска собственост, 65334.301.6340, 65334.301.6347, 65334.301.6348, 65334.301.6349, 65334.301.6350, 65334.301.6351 – улица, публична общинска собственост по КККР на гр.Сандански, кв.“Изгрев“ по плана на гр.Сандански
№73 23.05.2018 г. м.Чинар Куши 65334.150.37 гр.Сандански Ресторант с банкетна зала, пицария и детски кът в УПИ 65334.150.3 Б в местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.150.37 по КККР на гр.Сандански
№74 28.05.2018 г. м.Боруна 65334.113.28 гр.Сандански Тръбен кладенец /ТК-1/ в ПИ с идентификатор 65334.113.28 по КККР на гр.Сандански, м.“Боруна“, землище на гр.Сандански
№75 28.05.2018 г. кв.172 І гр.Сандански Преустройство на жилище с идентификатор 65334.301.2834.3.11 по КККР на гр.Сандански на трети жилищен етаж, на кота +5.60 м. за обособяване на две самостоятелни жилища, както следва: жилище №3-1 с площ от 67.20 м2 и жилище №3-2 с площ от 68.70 м2 и преустройство на таванско помещение №3 на тавански етаж на кота +11.20 м. в две тавански помещения, както следва: таван №3-1 с площ от 14.00 м2 и таван №3-2 с площ от 15.20 м2 в жилищна сграда /Разрешение за строеж №29/10.03.1977 год./ с идентификатор 65334.301.2834.3 по КККР на гр.Сандански в УПИ І, кв.172 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.2834 по КККР на гр.Сандански
№76 29.05.2018 г. кв.167 65334.301.2819 гр.Сандански Преустройство – разделяне на трети жилищен етаж, обект с идентификатор 65334.301.2819.3.3 по КККР на гр.Сандански за обособяване на две самостоятелни жилища – апартаменти, както следва: североизточен апартамент с площ от 64.42 м2 и югозападен апартамент с площ от 52.44 м2 с общо входно антре към тях с площ от 2.55 м2 в жилищна сграда /Разрешение за строеж №75/05.06.1978 год./ с идентификатор 65334.301.2819.3 по КККР на гр.Сандански в имот с идентификатор 65334.301.2819 по КККР на гр.Сандански в кв.167 по плана на гр.Сандански
№77 29.05.2018 г. м.Ушите 65334.121.12 гр.Сандански Оранжерии в поземлен имот с идентификатор 65334.121.12 по КККР на гр.Сандански /образуван от пи №65334.121.8 и пи №65334.121.10/ в местност „Ушите”, землище на гр.Сандански
№78 29.05.2018 г. кв.174 І /65334.301.2800/ гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на мазе №3 и мазе №4 в жилище с площ от 31.86 м2 в жилищен блок №17, вх.А /Разрешение за строеж №253/11.11.1988 год./ с идентификатор 65334.301.2800.17 по КККР на гр.Сандански в УПИ І, кв.174 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.2800 по КККР на гр.Сандански
№79 29.05.2018 г. м.Соколовец 65334.202.58.5 гр.Сандански Пристройка за склад за промишлени стоки към сграда с идентификатор 65334.202.58.5 по КККР на гр.Сандански в имот с идентификатор 65334.202.58 по КККР на гр.Сандански в местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански
№80 30.05.2018 г. кв.11 ІІІ-48 с.Дамяница Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=24.00 м.л. по регулационната граница на УПИ ІІІ-48 с УПИ ІІ-47 в кв.11 по плана на с.Дамяница, община Сандански, разположена изцяло в УПИ ІІІ-48, кв.11 по плана на с.Дамяница, община Сандански
№81 12.06.2018 г. кв.43 II – 414 с.Джигурово Укрепване на съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ II – 414, кв.43 по плана на с.Джигурово, община Сандански
№82 12.06.2018 г. м.Лъките УПИ 003001 /20105.3.1/ с.Дамяница Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=138.60 м.л., разположена изцяло в УПИ 003001, местност „Лъките”, землище на с.Дамяница, община Сандански, имот с идентификатор 20105.3.1 по КККР на с.Дамяница, община Сандански по границата с имот с идентификатор 20105.3.2 по КККР на с.Дамяница, община Сандански
№83 12.06.2018 г. кв.22 VІ-297 V-296 с.Дамяница Плътна ограда с H?2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, по границите на УПИ VІ-297 с УПИ V-296, кв.22 по плана на с.Дамяница, община Сандански
№84 15.06.2018 г. кв.56 ІV-976 гр.Сандански Пристройка към жилищна сграда в УПИ ІV-976, кв.56 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.976 по КККР на гр.Сандански
№85 20.06.2018 г. м.Свети Спас УПИ 004061 /43150.4.61/ с.Ласкарево Жилищна сграда в УПИ 004061, местност „Свети Спас”, землище на с.Ласкарево, община Сандански, имот с идентификатор 43150.4.61 по КККР на с.Ласкарево, община Сандански
№86 25.06.2018 г. кв.101 ХХІІІ-2263 /65334.300.2263/ гр.Сандански Пристройка към югоизточна жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2263.3 по КККР на гр.Сандански в УПИ ХХІІІ-2263, кв.101 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2263 по КККР на гр.Сандански
№87 05.07.2018 г. кв.14 XII – 183 с. Лиляново Жилищна сграда в УПИ XII – 183, кв.14 по плана на с.Лиляново, община Сандански
№88 11.07.2018 г. кв.170 V - 65334.301.9524 гр.Сандански Пътна връзка за УПИ V, кв.170 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.9524 по КККР на гр.Сандански в имоти с идентификатори 65334.302.6053 /бул.Свобода – улица от първостепенно значение – ІV клас/ и 65334.301.9524 по КККР на гр.Сандански
№89 11.07.2018 г. кв.170 V - 65334.301.9524 гр.Сандански Многофункционална спортна зала в УПИ V, кв.170 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.9524 по КККР на гр.Сандански
№90 11.07.2018 г. кв.170 V - 65334.301.9524 гр.Сандански Сградна газопроводна инсталация за „Многофункционална спортна зала” в УПИ V, кв.170 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.9524 по КККР на гр.Сандански – сградно газопроводно отклонение – ниско налягане ( Рраб=300/100mbar) с трасе: от ново ГРИТ, собственост на „Аресгаз” ЕАД в имот с идентификатор 65334.302.6053 /бул.Свобода/ по КККР на гр.Сандански, през имоти с идентификатори 65334.302.6053 и 65334.301.9524 до котелна централа и оборудване на същата в новопроектирана многофункционална спортна зала в УПИ V, кв.170 по плана на гр.Сандански
№91 17.07.2018 г. кв.31 X – 260 с.Ново Делчево Жилищна сграда в УПИ X – 260, кв.31 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански
№92 17.07.2018 г. кв.173 65334.301.2920.33 гр.Сандански Преустройство – разделяне на трети жилищен етаж с идентификатор 65334.301.2920.33.9 по КККР на гр.Сандански в две самостоятелни жилища, както следва: североизточно жилище с площ от 96.25 м2 и югозападно жилище с площ от 68.80 м2 в жилищен блок №5, вх.Б, кв.173 по плана на гр.Сандански с идентификатор 65334.301.2920.33 по КККР на гр.Сандански
№93 17.07.2018 г. кв.16 XIV-147 с.Поленица Преустройство и промяна предназначението на югоизточно мазе в жилище в жилищна сграда с гаражи и офиси в УПИ XIV-147, кв.16 по плана на с.Поленица, община Сандански
№94 23.07.2018 г. с.Склаве, с.Спатово, с.Хотово, с.Лозеница, с.Зорница, до гр.Мелник BLG1245 (имот №66785.54.160), имот №66785.54.110 и имот №66785.56.110, BLG1245 (имот №68223.12.28), имот №68223.49.24, имот №77361.81.339, имот №77361.113.185, имот №77361.110.185 и имот №77361.36.185, имот №44121.55.110, имот №44121.39.112, имот №44121.38.69, имот №47754.1.28, BLG3249 (имот №20910.4.37) с.Склаве, с.Спатово, с.Хотово, с.Лозеница, с.Зорница, до гр.Мелник Физическа инфраструктура за разполагане на кабелна електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И” ЕООД от с.Склаве, през с.Спатово, с.Хотово, с.Лозеница, с.Зорница до гр.Мелник, община Сандански /Етап 1 – от с.Склаве, през с.Спатово, с.Хотово, с.Лозеница до с.Зорница/ с трасе: от шахта, разположена в десния сервитут на път ІV клас на община Сандански – BLG1245 (имот №66785.54.160), землище на с.Склаве; през същия; над отводнителен канал (имот №66785.54.110 и имот №66785.56.110), землище на с.Склаве – чрез конзолно окачване по изграден водосток; през път ІV клас на община Сандански – BLG1245 (имот №68223.12.28), землище на с.Спатово; през улици в с.Спатово; през път ІІІ – 109 (Кресна-Кулата) – „Мелник” (имот №68223.49.24), землище на с.Спатово; отново през път ІІІ – 109 (Кресна-Кулата) – „Мелник” (имот №77361.81.339), землище на с.Хотово; през улици в с.Хотово; през път ІІІ – 109 (Кресна-Кулата) – „Мелник” (имот №77361.113.185, имот №77361.110.185 и имот №77361.36.185), землище на с.Хотово; отново през път ІІІ – 109 (Кресна-Кулата) – „Мелник” (имот №44121.55.110), землище на с.Лозеница; през улици в с.Лозеница; през път ІІІ – 109 (Кресна-Кулата) – „Мелник” (имот №44121.39.112), землище на с.Лозеница; през вътрешна река (имот №44121.38.69), землище на с.Лозеница – въздушно, конзолно по мост; през път ІІІ – 109 (Кресна-Кулата) – „Мелник” (имот №47754.1.28), землище на гр.Мелник; през път ІV клас на община Сандански – BLG3249 (имот №20910.4.37), землище на с.Зорница; през улици в с.Зорница, община Сандански
№95 23.07.2018 г. кв.34 ХХІІ-336 с.Хърсово Малка винарска изба в УПИ ХХІІ-336, кв.34 по плана на с.Хърсово, община Сандански
№96 23.07.2018 г. м.Топлико ПИ 000375 с.Голем Цалим Жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж, склад и навес в ПИ 000375, м.“Топлико“, землище на с.Голем Цалим, община Сандански
№97 26.07.2018 г. кв.40 V-2892 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на семеен хотел на кота +11.60 м. и кота +14.65 м. /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №22/19.04.2010 год./ в жилища в сграда 3 (южна) със смесено предназначение – жилищна и смесена част в УПИ V-2892, 2893, кв.40 по плана на гр.Сандански
№98 06.08.2018 г. м.Мацкова градина ПИ №57176.65.1 с.Поленица Магазин за авточасти със склад и автосервиз в поземлен имот №57176.65.1, местност „Мацкова градина”, землище на с.Поленица, община Сандански - КПИИ
№99 06.08.2018 г. кв.121 ІХ-2864 65334.300.2864.1.12 гр.Сандански Преустройство на магазин за промишлени стоки №5 /обект с идентификатор 65334.300.2864.1.12 по КККР на гр.Сандански/ с площ от 117.60 м2 на кота +3.50 м. в блок В от „Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки, офиси и подземен гараж – блок А, блок Б и блок В” в УПИ ІХ-2864, кв.121 по плана на гр.Сандански /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №62/30.11.2010 год./ за обособяване на три самостоятелни магазини за промишлени стоки: магазин за промишлени стоки №5-1 с площ от 20.60 м2, магазин за промишлени стоки №5-2 с площ от 49.20 м2 и магазин за промишлени стоки №5-3 с площ от 47.80 м2
№100 06.08.2018 г. м.Чинар Куши І-653 65334.102.653 гр.Сандански Допълващо застрояване – покрит басейн – обект за търговия и услуги в УПИ І-653, местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.102.653 по КККР на гр.Сандански
№101 06.08.2018 г. м.Нишан Таши УПИ 097021 „а” УПИ 097021 „б” гр.Сандански Външно кабелно електрозахранване НН за „Жилищна сграда А и жилищна сграда Б” в УПИ 097021 „а”, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански /Разрешение за строеж №17/02.02.2017 год./ и за „Жилищна сграда А и жилищна сграда Б” в УПИ 097021 „б”, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански /Разрешение за строеж №18/02.02.2017 год./ с трасе: от нова УК-1, КРШ-6 /монтирана до и захранена от съществуваща УК – захранена от ТП „Кланица”/ в имот с идентификатор 65334.97.65 по КККР на гр.Сандански през имоти с идентификатори 65334.97.65 /местен път на Община Сандански/ и имот 65334.97.12 /второстепенна улица/ в местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански до нови ТЕ.1 и ТЕ.2, монтирани на имотната граница на УПИ 097021 „б”, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански с обща дължина L=69.55 м.л.
№102 08.08.2018 г. кв.24 65334.301.3110 гр.Сандански Външно кабелно електрозахранване НН на „Еднофамилна жилищна сграда с басейн” в УПИ 65334.301.3110, кв.24, ж.к. „Изток” по плана на гр.Сандански /Разрешение за строеж №88/15.06.2015 год./ с трасе: от съществуваща УК-1, КРШ-6 в имот с идентификатор 65334.301.6401 по КККР на гр.Сандански /разположена на имотната граница на имот с идентификатор 65334.301.6378 по КККР на гр.Сандански, захранена от кабелна мрежа на БКТП „Давчев”/, през имот с идентификатор 65334.301.6401 по КККР на гр.Сандански /частна второстепенна улица/ в съществуващ сервитут на съществуващи кабели, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД до ново ТЕ.1, монтирано в имот с идентификатор 65334.301.6401, на имотната граница пред имот с идентификатор 65334.301.6379 по КККР на гр.Сандански с обща дължина L=35.03 м.л
№103 08.08.2018 г. х-л Свети Врач ПИ №000351 57176.126.351 с.Поленица Базова станция BLG 0077.А001 Rezidentzia с честотен обхват 900 MHz – 2100 MHz на „А1 България” ЕООД на покрива и в съществуващо помещение в подпокривното пространство на съществуваща сграда – хотел „Свети Врач” – обект с идентификатор 57176.126.351.1 по КККР на с.Поленица, община Сандански в имот №000351, землище на с.Поленица, община Сандански, имот с идентификатор 57176.126.351 по КККР на с.Поленица, община Сандански
№104 22.08.2018 г. м.Шопов Гроб I – 001014, 001009 /ПИ 52074.1.15/ с.Ново Делчево Монтаж на модул за светло гориво с V=10m3 в УПИ I – 001014, 001009 /ПИ 52074.1.15/, м.“Шопов Гроб“, землище на с.Ново Делчево, община Сандански
№105 22.08.2018 г. кв.98 II 65334.300.2209 гр.Сандански Прилагане мерки за енергийна ефективност и пристройка за асансьор на административна сграда с идентификатор 65334.300.2209.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ II, кв.98 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2209 по КККР на гр.Сандански
№106 22.08.2018 г. м.Речичка река I 65334.51.5, 65334.51.4 гр.Сандански Автомивка в ПИ 65334.51.5, УПИ I-65334.51.5, 65334.51.4, м.“Речичка река“, землище на гр.Сандански
№107 30.08.2018 г. кв.14 ХV-168 47754.501.168 гр.Мелник Преустройство на жилищна сграда с аптека с идентификатор 47754.501.168.1 по КККР на гр.Мелник в жилищна сграда /стаи за настаняване с механа/ в УПИ ХV-168, кв.14 по плана на гр.Мелник, имот с идентификатор 47754.501.168 по КККР на гр.Мелник
№108 04.09.2018г г. кв.17 ХV-449 гр.Сандански Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на таван в две жилища в жилищна сграда с идентификатор 65334.300.449.1;2 по КККР на гр.Сандански, в УПИ XV – 449, кв.17 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.449 по КККР на гр.Сандански
№109 05.09.2018 г. кв.75 ХV гр.Сандански Преустройство и реконструкция на таванско помещение - временен строеж по чл.49, ал.2 и чл.50, т.1, буква „б“ от ЗУТ и преустройство на втори жилищен етаж на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1480.1 по КККР на гр.Сандански, в УПИ XV, кв.75 по плана на гр.Сандански в три жилища
№110 05.09.2018 г. м.Малкия друм ХV с.Поленица Допълващо застрояване – склад за мебели към магазин за мебели /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №47/19.09.2012 год./ в УПИ 053004 А, местност „Малкия друм”, землище на с.Поленица, община Сандански, имот с идентификатор 57176.53.34 по КККР на с.Поленица, община Сандански
№111 07.09.2018 г. м.Блатото ПИ 009002 с.Спатово Кабелна мрежа 20 kV с трасе от РОМзК 20/0.400А и 3 бр. металоокисни вентилни отводи (ВО) 24/5 kV, от ВЕЛ 20 kV „Рожен“, монтирани на фасадата на ТП „П/ст Спатово – Бл_2037, находящ се в ПИ 057002 - водоем, м.“Тумбите“, землище на с.Спатово, имот с идентификатор 68223.57.2 по КККР на с.Спатово, през ПИ 000159 – полски път, имот с идентификатор 68223.10.159 по КККР на с.Спатово, ПИ 000201 – канали, имот с идентификатор 68223.10.27 по КККР на с.Спатово, ПИ 000154 – полски път, имот с идентификатор 68223.10.26 по КККР на с.Спатово, ПИ 000110 – канали, имот с идентификатор 66785.61.110 по КККР на с.Склаве, ПИ 061056 – полски път, м.“Блатото“, землище на с.Склаве, имот с идентификатор 66785.61.56 по КККР на с.Склаве, ПИ 061055 – канали, м.“Блатото“, землище на с.Склаве, имот с идентификатор 66785.61.55 по КККР на с.Склаве, ПИ 000195 – полски път, имот с идентификатор 66785.61.195 по КККР на с.Склаве, до нов БКТП в ПИ 009002, м.“Блатото“, землище на с.Спатово, имот с идентификатор 68223.9.2 по КККР на с.Спатово - външно ел.захранване на “Оранжерия“ в ПИ 009002, м.“Блатото“, землище на с.Спатово, имот с идентификатор 68223.9.2 по КККР на с.Спатово и БКТП 20/0.4 kV – 630 kVА в ПИ 009002, м.“Блатото“, землище на с.Спатово, имот с идентификатор 68223.9.2 по КККР на с.Спатово
№112 07.09.2018 г. кв.75 V гр.Сандански Пристройка към съществуваща жилищна сграда - временен строеж по чл.49, ал.2 и чл.50, т.1, буква „а“ от ЗУТ и преустройство на жилищен етаж в жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1282.1 по КККР на гр.Сандански, в УПИ V, кв.75 по плана на гр.Сандански
№113 10.09.2018 г. кв.85 І - 2241 гр.Сандански Преустройство на трети жилищен етаж от жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2283.1 по КККР на гр.Сандански /удостоверение №41/13.10.2011 год. за въвеждане в експлоатация на строеж/ за обособяване на две самостоятелни жилища, в УПИ I - 2241, кв.85 по плана на гр.Сандански
№114 14.09.2018 г. кв.7 V - 159 с. Ново Делчево Реконструкция на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея /разрешение за строеж №22/26.07.1971 год./ в УПИ V - 159, кв.7 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански
№115 21.09.2018 г. кв.106 ІV-2559 гр.Сандански Жилищна сграда с гаражи в УПИ ІV-2559, кв.106 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2559 по КККР на гр.Сандански
№116 21.09.2018 г. м.Чинар Куши І - 65334.150.126 гр.Сандански Преустройство на съществуваща площадкова газопроводна инсталация /Разрешение за ползване №СТ-12-1069/30.11.2007 год. на ДНСК/ и на съществуващо сградно газопроводно отклонение /Разрешение за ползване №СТ-05-72/26.01.2015 год. на ДНСК/ в УПИ І-65334.150.28, 65334.150.29, местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.150.126 по КККР на гр.Сандански, чрез снемане от експлоатация – демонтаж на резервоар за втечнен газ пропан-бутан 25 м3 и изпарителна станция с ГРП 16 bar/0.1bar, сградно газопроводно отклонение, газопроводен клон 2' и част от газопроводен клон 1' и изграждане на нов ГРП/200-4-0.1 bar., G150м3/h с подгревателен модул 24kW на нова площадка за компресиран природен газ; нов метален шкаф, непосредствено след съществуващ ГРИТ и 4 /четири/ броя нови газопроводни клонове, всички с начало от новия метален шкаф, както следва: клон 1 с обща дължина L1=28.40 м.л. до свързването му със съществуващ газопроводен клон 1' за захранване на съществуващо ГРТ2; клон 2 с обща дължина L2=87.50 м.л. до съществуващо ГРТ1, монтирано на фасадата на хотелски блок 1; клон 3 с обща дължина L3=25.50 м.л. до свързването му с предвиден газопроводен клон 3' /Разрешение за строеж №4/10.01.2017 год./; клон 4 с обща дължина L4=37.70 м.л. до новия ГРП/200-4-0.1 bar., G150м3/h, всички изцяло разположени в УПИ І-65334.150.28, 65334.150.29, местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.150.126 по КККР на гр.Сандански
№117 25.09.2018 г. кв.31 VII - 574 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на сутеренен етаж в жилище в жилищна сграда с идентификатор 65334.300.574.1 по КККР на гр.Сандански /разрешение за строеж №13/08.02.1984 год./, в УПИ VII - 574, кв.31 по плана на гр.Сандански
№118 26.09.2018 г. кв.43 III - 416 с.Джигурово Допълващо застрояване – ателие с фитнес в УПИ III - 416, кв.43 по плана на с.Джигурово, община Сандански
№119 27.09.2018 г. м.Реката 65334.226.497 гр.Сандански Къща за гости в УПИ 000497, местност „Реката”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.226.497 по КККР на гр.Сандански
№120 27.09.2018 г. м.Реката 65334.226.497 гр.Сандански Басейн с обем до 100 м3 в УПИ 000497, местност „Реката”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.226.497 по КККР на гр.Сандански
№121 15.10.2018 г. м.Банята 65334.102.757 гр.Сандански Терасиране и транспортен достъп до изгражданите тераси в ПИ 65334.102.757, м.“Банята“ по КККР на гр.Сандански
№122 16.10.2018 г. кв.114 I - 1954 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на магазин с идентификатор 65334.300.1954.1.43 по КККР на гр.Сандански в игрална зала и функционална връзка със съществуваща игрална зала с пункт за залози /букмейкърски клуб/ с идентификатор 65334.300.1954.1.50 по КККР на гр.Сандански, находящ се в УПИ I - 1954, кв.114 по плана на гр.Сандански
№123 16.10.2018 г. кв.137 ХVІІІ-1291 гр.Сандански Външно кабелно електрозахранване НН за „Жилищна сграда с гаражи и магазини за промишлени стоки” в УПИ ХVІІІ-1291, кв.137 /65334.301.102/ по плана на гр.Сандански /Разрешение за строеж №33/28.03.2011 год./ с трасе: от съществуващо ШКД в УПИ Х-1291, кв.137, гр.Сандански /65334.301.5145/, през същото УПИ Х-1291, през ул. „Солидарност” /65334.301.2346/ до ново ГЕТ на имотната граница пред УПИ ХVІІІ-1291, кв.137 по плана на гр.Сандански с обща дължина L=24.70 м.л.
№124 24.10.2018 г. м.Ранковец IX-000586 гр.Сандански Преустройство на магазин за промишлени стоки /обект с идентификатор №65334.215.586.1.22 по КККР на гр. Сандански/ с площ от 386,32 м2 за обособяване на два самостоятелни магазина за промишлени стоки, както следва: магазин 1 с площ от 197.47 м2 и магазин 2 с площ от 188.85 м2 в многофамилна жилищна сграда с магазини за промишлени стоки с идентификатор 65334.215.586.1 по КККР на гр.Сандански /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №18/31.03.2010 год./ в УПИ IX-000586, местност „Ранковец“, землище на гр.Сандански
№125 25.10.2018 г. кв.25 XI - 836 гр.Сандански Външно кабелно електрозахранване НН за “Жилищна сграда с магазин” в УПИ XI - 836, кв.25 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.836 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №185/11.10.2017 год./ с трасе: от съществуваща кабелна мрежа на ТП „ГОНС“ до нова УК „ШКД – 5“ и до съществуващо ГЕТ в имот с идентификатор 65334.300.3773 по КККР на гр.Сандански /второстепенна улица/, до ново ТЕ 1 на имотната граница пред УПИ XI - 836, кв.25 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.836 по КККР на гр.Сандански с обща дължина L=5.39 м.л.
№126 25.10.2018 г. м.Чинар Куши ПИ 65334.102.618 гр.Сандански Жилищна сграда „Мария“ и жилищна сграда „Камелия“ в ПИ 65334.102.618, м.“Чинар Куши“, землище на гр.Сандански
№127 25.10.2018 г. кв.8 ХІІІ-8 с. Левуново Жилищна сграда в УПИ ХІІІ-8, кв.8 по плана на с.Левуново, община Сандански
№128 25.10.2018 г. кв.14 ІІ-61 с.Поленица Подпорна стена с височина Н=2.00 м. и дължина L=3.00 м.л. по уличната регулационна линия в улица с о.т.21?о.т.22, пред УПИ ІІ-61, кв.14 по плана на с.Поленица, община Сандански
№129 31.10.2018 г. кв.13 ІІІ с.Калиманци Млекопреработвателно предприятие в УПИ ІІІ, кв.13 по плана на с.Калиманци, община Сандански
№130 05.11.2018 г. кв.33 ІХ-328 с.Ново Делчево Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=30.00 м.л. по регулационните граници на УПИ ІХ-328 с УПИ ІV-337 и УПИ Х-329 в кв.33 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански, разположена изцяло в УПИ ІХ-328, кв.33 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански
№131 05.11.2018 г. кв.75 І с.Катунци Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци в УПИ І, кв.75 по плана на с.Катунци, община Сандански с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги
№132 05.11.2018 г. кв.36 ХVІІ с.Плоски Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски в УПИ ХVІІ, кв.36 по плана на с.Плоски, община Сандански с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги
№133 05.11.2018 г. м.Друма ПИ 057002 с.Поленица Офиси в ПИ 057002 /имот с идентификатор 57176.57.2 по КККР на с.Поленица/, м.“Друма“, землище на с.Поленица, община Сандански
№134 06.11.2018 г. с.Склаве, с.Спатово, с.Хотово, с.Лозеница, с.Зорница до гр.Мелник с.Склаве, с.Спатово, с.Хотово, с.Лозеница, с.Зорница до гр.Мелник с.Склаве, с.Спатово, с.Хотово, с.Лозеница, с.Зорница до гр.Мелник Физическа инфраструктура за разполагане на кабелна електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И” ЕООД от с.Склаве, през с.Спатово, с.Хотово, с.Лозеница, с.Зорница до гр.Мелник, община Сандански /Етап 2 – от км.0+040 м. (връзка с Етап 1 по Разрешение за строеж №94/23.07.2018 год.) до гр.Мелник/ с трасе: през път ІІІ – 109 (Кресна-Кулата) – „Мелник” (имот №47754.1.28), землище на гр.Мелник и през улици в гр.Мелник (имот №47754.501.229 и имот №47754.501.211), община Сандански
№135 09.11.2018 г. жк.Спартак 65334.302.6221 гр.Сандански Външно кабелно електрозахранване НН за “Допълващо застрояване - гараж” в поземлен имот с идентификатор 65334.302.6221 по КККР на гр.Сандански, ж.к.“Спартак“, гр.Сандански /Разрешение за строеж №198/15.11.2017 год./ с трасе на кабелна линия НН в свободен изкоп от съществуваща УК, ШКД-6, захранена от кабелната мрежа на ТП „Европа“ в имот с идентификатор 65334.302.6030 /ниско застрояване/, пресича второстепенна улица в нова канална система от 2 бр. PVC тръби /имот с идентификатор 65334.302.6048/, продължава в свободен изкоп до ново ТЕ.1 в имот с идентификатор 65334.302.6221 по КККР на гр.Сандански с обща дължина L=52.98 м.л.
№136 09.11.2018 г. кв.132 ХV гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 65334.301.1524.1.1 по КККР на гр.Сандански от производствена сграда в УПИ ХV, кв.132 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.1524 по КККР на гр.Сандански в цех за изработване и продажба на тестени изделия
№137 12.11.2018 г. кв.4 VІ-388 с.Ново Делчево Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=95.00 м.л. по регулационните граници на УПИ VІ-388 с УПИ V-387, УПИ VІІ-388 и по северната регулационна линия на УПИ VІ-388, кв.4 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански, разположена изцяло в УПИ VІ-388
№138 14.11.2018 г. кв.77 VII – 1383, 1384 гр.Сандански Надстройка на жилищна сграда – западен калкан /имот с идентификатор 65334.300.3815.1 по КККР на гр.Сандански/ и допълващо застрояване – гаражи в УПИ VII – 1383, 1384, кв.77 по плана на гр.Сандански, поземлен имот с идентификатор 65334.300.3815 по КККР на гр.Сандански
№139 14.11.2018 г. кв.15 XIV – 299 с.Плоски Пристройка за дегустационна към винарна до 20 тона /удостоверение №45/17.11.2014 год. за въвеждане в експлоатация на строеж/, допълващо застрояване – склад за амбалаж и плътна ограда с H?2.20 м по границите на УПИ XIV – 299 с УПИ VI - 300, УПИ VII – 299, УПИ XIII – 298 и по уличната регулационна линия, кв.15 по плана на с.Плоски, община Сандански, разположена изцяло в УПИ XIV – 299
№140 16.11.2018 г. м.Горницата 20105.32.117 с.Дамяница Монтаж на автономна фотоволтаична система /централа/ с инсталирана мощност 6.00 kWp, монтирана на покрива на сграда – Магазин за селскостопанска техника и инвентар, склад и сервиз за земеделска техника /РС №166/05.11.2015 год./ в УПИ 032017, м.“Горницата“, землище на с.Дамяница, община Сандански, имот с идентификатор 20105.32.117 по КККР на с.Дамяница
№141 19.11.2018 г. м.Божанковица 43565.41.7 с.Лешница Битова сграда в УПИ 041005А, местност „Божанковица“, землище на с.Лешница, имот с идентификатор 43565.41.7 по КККР на с.Лешница, община Сандански
№142 21.11.2018 г. м.Герена 52074.13.3 с.Ново Делчево Жилищна сграда в поземлен имот №013003, местност „Герена”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански, имот с идентификатор 52074.13.3 по КККР на с.Ново Делчево, община Сандански
№143 21.11.2018 г. м.Попови ливади ПИ 014007 с.Спатово Сградно водопроводно отклонение за захранване на „Къща за гости” /Разрешение за строеж №29/20.02.2018 год./ в имот №014007, местност „Попови ливади”, землище на с.Спатово, община Сандански с трасе: от съществуващ уличен водопровод в улица с о.т.14-о.т.12-о.т.7, с.Спатово през улици в регулация на с.Спатово, община Сандански, през имоти общинска собственост с идентификатори 68223.71.13 /селскостопански път/ и 68223.12.29 /селскостопански път/ по КККР на с.Спатово и навлиза в имот с идентификатор 68223.14.7 /имот №014007/ по КККР на с.Спатово в местност „Попови ливади”, землище на с.Спатово, община Сандански
№144 21.11.2018 г. кв.21 V-65334.303.6116 гр.Сандански Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП), навес за линейки, козирка, дизел генератор и паркинг в УПИ V-65334.303.6116, кв.21 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.303.6129 по КККР на гр.Сандански, община Сандански
№145 23.11.2018 г. м.Целипут 57176.51.30 с.Поленица Магазини и складове за промишлени стоки, офиси и жилища в УПИ 051020 Б, местност „Целипут”, землище на с.Поленица, община Сандански, имот с идентификатор 57176.51.30 по КККР на с.Поленица, община Сандански - КПИИ
№146 23.11.2018 г. кв.167 65334.301.2824 гр.Сандански Преустройство – разделяне на жилище с идентификатор 65334.301.2824.3.9 по КККР на гр.Сандански за обособяване на две самостоятелни жилища както следва: северозападно жилище с площ от 64.72 м2 и югоизточно жилище с площ от 50.87 м2 с общо входно антре към тях с площ 2.55 м2, в жилищен блок Б-4 /Разрешение за строеж №38/11.04.1977 год./ в имот с идентификатор 65334.301.2824 по КККР на гр.Сандански, кв.167 по плана на гр.Сандански
№147 23.11.2018 г. кв.4 VІІІ-388 с.Ново Делчево Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=46.00 м.л. по регулационните граници на УПИ VІІІ-388 с УПИ VІІ-388 и УПИ IX-388, кв.4 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански, разположена изцяло в VІІІ-388, кв.4 по плана на с.Ново Делчево
№148 27.11.2018 г. м.Нишан Таши 65334.95.97 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на офис Д-01 /обект с идентификатор 65334.95.97.2.17 по КККР на гр.Сандански/ с площ от 68.97 м2 в жилище – апартамент Д-01 с площ от 68.97 м2 и преустройство и промяна предназначението на офис Д-02 /обект с идентификатор 65334.95.97.2.18 по КККР на гр.Сандански/ с площ от 76.84 м2 в жилище – апартамент Д-02 с площ от 65.07 м2 и мазе Д-С14 с площ от 11.77 м2, всички обекти разположени на кота -2.80 м. в „Жилищна сграда D с офиси и гаражи”, обект с идентификатор 65334.95.97.2 по КККР на гр.Сандански /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/07.06.2016 год./ в УПИ 000086б, м. „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.95.97 по КККР на гр.Сандански
№149 28.11.2018 г. жк.Спартак 65334.302.6221 гр.Сандански Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда с идентификатор 65334.302.6221.5 по КККР на гр.Сандански /ж.к.„Спартак”, бл.№8, вх.А и вх.Б/ в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” с местонахождение: имот с идентификатор 65334.302.6221 по КККР на гр.Сандански, община Сандански
№150 30.11.2018 г. кв.20 ХІІІ-151 с.Склаве Жилищна сграда в УПИ ХІІІ-151, кв.20 по плана на с.Склаве, община Сандански
№151 04.12.2018 г. м.Зигвели 20910.11 с.Зорница Преустройство и промяна предназначението на сутерен /подземен етаж/ на кота -3.50 м. от Къща за гости №3 /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №6/20.02.2017 год./ с идентификатор 20910.11.4 по КККР на с.Зорница във винарна до 5 тона в УПИ 011004, местност „Зигвели”, землище на с.Зорница, община Сандански, имот с идентификатор 20910.11 по КККР на с.Зорница, община Сандански
№152 05.12.2018 г. м.Целипут 57176.51.23 с.Поленица Магазини, офиси и жилища в ПИ 051023, м.“Целипут“, землище на с.Поленица, община Сандански, имот с идентификатор 57176.51.23 по КККР на с.Поленица, община Сандански - КПИИ
№153 05.12.2018 г. м.Нишан Таши VІ-65334.95.89 гр.Сандански Жилищна сграда и гараж в УПИ VІ-65334.95.89, местност „Нишан Таши, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.95.94 по КККР на гр.Сандански
№154 17.12.2018 г. кв.137 XVIII-1291 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на магазини за промишлени стоки с идентификатори №65334.301.102.1.13 и №65334.301.102.1.14 по КККР на гр.Сандански в земеделска аптека в жилищна сграда с гаражи и магазини за промишлени стоки с идентификатор №65334.301.102.1 по КККР на гр.Сандански /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №9/09.03.2018 год./ в УПИ XVIII-1291, кв.137 по плана на гр.Сандански
№155 17.12.2018 г. м.Мехмедица 101006 с.Лешница Подпорна стена с h=1.70 м. с ажурна ограда с h=0.50 м. по югоизточната граница на ПИ 101006 и плътна ограда с h?2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, по североизточната граница на ПИ 101006, м. "Мехмедица", землище на. Лешница, община Сандански, разположена изцяло в ПИ 101006
№156 17.12.2018 г. м.Речичка река 65334.107.8 гр.Сандански Пристройка към "Магазин за промишлени стоки и кафе-аператив" /УВЕ №79/21.12.2006г и УВЕ №25/27.04.2009г/ в УПИ I-107007, 107003, м."Речичка река", землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.107.8 по КККР на гр. Сандански - КПИИ
№157 19.12.2018 г. м.Чинар Куши II -65334.102.294, 65334.102.295 гр.Сандански Ловен дом на ЛРД "СОКОЛ 1920" с площадкови ВиК мрежи в УПИ II -65334.102.294, 65334.102.295, м."Чинар Куши", землище на гр.Сандански и сградно канализационно отклонение с обща дължина L=80.95 м.л. с трасе от съществуващ външен канал в имот с идентификатор 65334.102.151 /път IV клас на община Сандански/ през имот с идентификатор 65334.102.151 и УПИ II -65334.102.294, 65334.102.295, м."Чинар Куши", землище на гр.Сандански - КПИИ
№158 19.12.2018 г. кв.28 XVIII-2696, XIX -771 гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2696.1 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. "Христо Ботев” №9 в УПИ XVIII-2696, кв.28 по плана на гр.Сандански и жилищна сграда с идентификатор 65334.300.771.1 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. "Христо Ботев” №7 в УПИ XIX -771, кв.28 по плана на гр.Сандански
№159 19.12.2018 г. кв.137 XV-1291, XIV-1291 гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатор 65334.301.2281.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ XV-1291, кв.137 по плана на гр. Сандански, имот с идентификатор 65334.301.2281 по КККР на гр.Сандански и на жилищна сграда с идентификатор 65334.301.2282.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ XIV-1291, кв.137 по плана на гр. Сандански, имот с идентификатор 65334.301.2282 по КККР на гр.Сандански и двете с административен адрес: гр.Сандански, ул. "Бистрица” №5
№160 19.12.2018 г. кв.62 IV-1057 гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1057.1 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. "Княз Борис I” №5А в УПИ IV-1057, кв.62 по плана на гр.Сандански и жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1057.3 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул."Княз Борис I” №5 в УПИ IV-1057, кв.62 по плана на гр.Сандански