одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация 2019г.

Уникален идентификатор:  9c99d775-71b6-4c3f-84e2-3d93a2906712

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-01 09:23:35
  • Създаден от: obabansko
  • Последна промяна: 2020-07-01 09:23:35

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ В ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2019 год.

1 : Постьпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2019г.
Брой постъпили заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставени без разглеждане Сумирането по редове няма да се зачита
От граждани на Република България 6 0 0
От чужденци и лица без гражданство 0 0 0
От журналисти 0 0 0
От фирми 3 0 0
От неправителствени организации 8 0 0
От държавни институции 2 0 0
Общ брой 19 0 0
2. Заявления за ДОИ през 2019 г., оставени без да се разглеждат
Не се съдържат данни за: Брой
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Общ брой 0
3 : Постьпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2019 г.
Начин на поискване на ДОИ Брой
Писмени заявления 14
Устни заявления 0
Електронни заявления (е-ma1l) 5
Общ брой 19
4. Постьпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2019 г.
Вид на информацията Брой
Официална информация 17
Служебна информация 2
Общ брой 19
5.         Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2019 г.
Решения за: Брой
Предоставяне на свободен ДОИ 19
Предоставяне на частичен ДОИ 0
Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес 0
Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение 0
Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация 0
Отказ за предоставяне на ДОИ 19
6.         Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2019 г. Срок за издаване на решенията за предоставяне/отказ
Срок Брой решения
Веднага 0
В 14 дневен срок 19
В законноустановения срок след удължаването му 0
След срока 0
Общо: 19
* Отчетът е структуриран по изискванията на Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията.