одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр. Шумен

Уникален идентификатор:  9ca4e444-d220-4479-84a6-82dd10e94d35

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 16:25:58
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 16:25:58

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Североизточна България, офис гр. Шумен

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
Ш001 15.09.2005 г. Чугунена арматура България АД Враца-клон Попово, Враца, ул. “Илинден” Индустриална зона, д.№ 106585558, Бс. №1164400 Ремонт на повдигателни съоръжения и съдове, работещи под налягане. Удостоверение № Ш001/15.09.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-131/14.09.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Витоша кв. Бояна, ул. Ралевица № 19
Ш 002 2006/05/04 ЛИФТКОМ ООД гр.Шумен, ул.”Ген.Гурко” №16, ап.1, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш002/04.05.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-057 / 02.10.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш003 20.11.2006 г. ЕТ ДАРИНА-Д ПЛАМЕН БОБАДАЛИЕВ гр. Шумен, ул. Климент Охридски №6, БУЛСТАТ: 837043256, рег.ф.д.№417/1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш003/20.11.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-031 / 026.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш004 2006/11/20 ЕТ ДЕМПФЕР-ОГНЯН ИВАНОВ гр. Нови Пазар, ул. Васил Левски № 47, БУЛСТАТ:040031155, рег.ф.д.№165/1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш004/20.11.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-069 / 30.05.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш005 2006/12/12 ЕТ ХС-ЦВЕТИЛА-ХРИСТО ИБРЕВ гр. Разград, ул. Руси Минчев № 10, БУЛСТАТ:826004985, рег.ф.д.№701/1991на РзОС поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № Ш005/12.12.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-055/16.08.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш006 2007/01/18 РЕМКО ООД гр. Разград, ул. Скопие № 2, рег.ф.д.№ 101/2003, БУЛСТАТ № 116547965 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш006/18.01.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-070 / 1.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш007 2007/01/18 АСАНСЬОРИ-ШУМЕН ООД гр. Шумен, ул. "Перуника" № 16, вх. "В", ет. 2, ап. 53, рег.ф.д.№659/2002 г., БУЛСТАТ № 127563732 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш007/18.01.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-065/13.06.2018 г. на и. д. Зам. Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш008 2007/01/18 СД АСАНСЬОРИ-ГИНЕВ-ПЕТРОВ И СИЕ гр. Шумен, ул. "Родопи" № 6, ап. 3, рег.ф.д.№ 308/1989 г., БУЛСТАТ № Ю 020928889 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш008/18.01.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-023/30.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
Ш009 2007/02/06 АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-2003 ООД гр. Шумен, ул. "Рафаил Попов" № 3, рег.ф.д. № 737/2002 г. На ШОС, БУЛСТАТ № 127564606 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш009 / 06.02.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-043 / 19.03.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
Ш010 2007/02/12 ЕТ ИВАН ПЕТРОВ гр. Шумен, ул. "Ген. Скобелев" № 70, вх. "А", ет. 4, ап. 10, рег.ф.д. № 720/1992 г. На ШОС, БУЛСТАТ № Е 127019606 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № Ш010 / 12.02.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-040 / 19.03.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
Ш011 2007/02/12 ЛИФТ-СЕРВИЗ ООД гр. Шумен, ул. "Ген. Драгомиров" № 48, вх. 5, ет. 3, ап. 104, рег.ф.д. №58/2003 г. На ШОС, БУЛСТАТ № 127565719 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш011 / 12.02.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-108 / 22.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
Ш012 2007/03/09 ЕВРО ЛИФТМОНТАЖСТРОЙ ООД гр. Шумен, ул. "Вичо Папазов" 22, вх. 5, ет. 4, ап. 69, рег.ф.д. № 667/2006 г. На ШОС, БУЛСТАТ № 127622166 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Състояние към: 21.01.2010 г. "ЕВРО ЛИФТМОНТАЖСТРОЙ" ЕООД
Ш013 2007/03/14 3 ПО 1 ООД гр. Шумен, ул. "Дедеагач" 6, вх. 2, партерен етаж, рег.ф.д. № 210/2002 г. на ШОС, БУЛСТАТ № 127557423 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Ш014 2007/03/14 СД ТИТАН КОЛЕВ КОНДЕВА И СИЕ гр. Шумен, ул. "Симеон Велики" 7, бл. "Меркурий", ет. 1, рег.ф.д. № 10092/1993 г. на ШОС, БУЛСТАТ № Ю 837038914 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш014 / 14.03.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-012 / 23.07.2009 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
Ш015 2007/04/25 СД ВЕРТИКАЛ-ПЕТРОВ, АНДОНОВ И С-ИЕ гр. Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 1, ет. 4, ап. 401 рег. Ф. д. № 525/1990 г. на ТОС, БУЛСТАТ: 835007795 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Ш015/25.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-022/05.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш016 2007/05/14 СЕРВИЗ АСАНСЬОРИ 2004 ООД гр. Шумен, община Шумен, ул. "Ген. Радецки" № 1, рег. ф. д. № 746 / 2003 г. на ШОС, БУЛСТАТ: 127573420 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с електрическо задвижване. Удостоверение № Ш016 / 14.05.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-022 / 20.03.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, чл. 36, ал.2, т. 2 и ал. 3 от ЗТИП
Ш017 2007/05/14 ГАЗМОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ РЗ ЕООД гр. Разград, ж.к.”Житница” 3, вх. Б, ет. 3, ап. 3 рег. ф. д. № 375 / 2006 г. на Разградски окр. съд ЕИК 116582375 Ремонтиране, поддържане и преустройване на газови съоръжения и инсталации, газопроводи, горивни уредби, газови уреди и бутилкови инсталации, работещи с природен газ и втечнени въглеводородни гозове до 1,6 МРа.
Ш018 2007/05/21 ЕТ САБРИНА-ВАЛЕНТИН АНДОНОВ гр. Търговище, община Търговище, ул. “Струма” № 1, вх. „А”, ап. 5, рег. ф. д. № 557/1990 г. на ТОС, БУЛСТАТ: Е 040085948 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. град Търговище ул. ХРИСТО БОТЕВ, бл. 31, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Ш019 2007/05/21 СД ОТИС-МАРИНОВ, СТОЙНЕВ, БОРИСОВ И СИЕ гр. Търговище, община Търговище, рег.ф.д. № 712 / 1990 г. ТОС, БУЛСТАТ:Ю 020998720 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Ш019 / 21.05.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличен от регистъра със Заповед № А-0-045 / 19.12.2011 г. на председателя ДАМТН, по желание на търговеца
Ш020 2007/06/01 ЕТ НЕС+СТОЙЧО СТОЕВ гр. Шумен, община Шумен, ул. "Силистра" № 4, вх. 2, ап. 39, рег. ф. д. № 482 / 2000 г. на ШОС, БУЛСТАТ: 127514347 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Ш020 / 01.06.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-0-012 / 17.10.2008 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на търговеца.
Ш021 2007/06/14 ЕТ МАРК-МАРКО ЗДРАВКОВ гр. Попово, община Попово, ул. "Райко Даскалов" № 2А, рег. ф. д. № 727 / 1992 г. на ТщОС, БУЛСТАТ: 835004151 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s.
Ш022 2007/06/05 АСЕА ЕООД гр. Търговище, община Търговище, кв. "Запад", бл. 31, вх. "Б", ет. 4, ап. 12, рег. ф. д. № 27 / 2007 на ТОС, БУЛСТАТ: 125576777 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш022 / 05.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-0-092 / 18.11.2019 г. на председателя ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш023 2007/06/06 ГАЗРЕМОНТСТРОЙ 2000 ЕООД гр. Шумен, община Шумен, ул. “Княз Борис І-ви” №7 р.ф.д. № 1/2000 на ШОС Булстат: 127505469 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи за природен газ с работно налягане до 1,6МРа, съоръжения, инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа, и съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа. Удостоверение № Ш023 / 06.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-0-053 / 11.07.2014 г. на председателя ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш024 2007/08/27 ЕТ НИКИ-НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ гр. Разград, ж.к. "Орел", бл. 15, вх. "А", ап. 8, рег. ф. д. № 120 / 1993 г. на РзОС, БУЛСТАТ: Е 826033638 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s.
Ш025 2007/09/11 Керамик Техно Сервиз ООД гр. Каспичан, община Каспичан, ул.”Добруджа” №19 р.ф.д. № 529/1999 на ШОС БУЛСТАТ: 127074474 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения и инсталации за природен газ и съдове, работещи под налягане.
Ш026 2007/09/25 ЕТ ХРИСТО ЦОНЕВ-93 гр. Разград, ул. "Априлско въстание" № 7, вх. "А", ап. 17, рег. ф. д. № 130 / 1993 г. на РзОС, БУЛСТАТ: Е 826030552 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Ш027 2007/09/26 ЕТ Здравко Бояджиев гр. Шумен, л. „Милин камък” № 18, вх. 1, ет. 4, ап. 16, рег.ф.д.№ 193/2007г. на ШОС, БУЛСТАТ:127628614 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове. Удостоверение № Ш027 / 26.09.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-013 / 02.12.2010 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш028 2007/10/03 Преслав-Автомобилни надстройки АД гр.Велики Преслав Промишлена зона, рег.ф.д. № 105/1991 г. на ШОС, БУЛСТАТ: 837066319 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита и подвижни работни площадки.
Ш029 2007/12/15 ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР АД гр. Разград, ул. “Търговищко шосе” № 1, рег. ф. д. № 59/1996 г. на Разградски окръжен съд, БУЛСТАТ 116006059 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. парни и водогрейни котли; 2. съдове, работещи под налягане; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; 5. преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях; 6. промишлени и сградни газови инсталации и бутилкови инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове. тел.: 084/661650, e-mail: energomontag@em-rr.com
Ш030 2007/11/09 ЕВРО-ЛИФТ ООД гр. Шумен, община Шумен, ул. "Перуника" № 16, вх. 3, ет. 2, ап. 53, рег. ф. д. № 162 / 2005 г. на ШОС, БУЛСТАТ: 127588810 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Ш031 2007/12/12 ЕТ Подеммаш-Никола Николов гр. Търговище, ул. „Раковски” № 55, вх.В, ап.30, рег.ф.д.№ 218/1996г ТОС, БУЛСТАТ: Е125006631 Поддържане на козлови и мостови кранове с товароподемностдо 125кN и ремонт на техните разглобяеми възли. град Търговище ул. ШЕЙНОВО № 5, вх. Б, ап. 7
Ш032 2008/02/07 ЛИФТИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Шумен, община Шумен, ул. "Перуника" № 16, вх. 3, ет. 8, ап. 70 рег. ф. д. № 875 / 2007г. на ШОС БУЛСТАТ № 127635249 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Ш033 07.02.2008 г АС-07 ООД гр. Шумен, ул. "Силистра" № 4, вх. 2, ет. 4, ап. 39 рег. ф. д. № 830 / 2007 г. на ШОС БУЛСТАТ № 127634325 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Ш033/07.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-137/12.10.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш034 2008/02/18 ТЕХНОТЕРМ ИНВЕСТ ООД гр. Търговище, ул. „Радецки” № 23, вх.Б, ет.7, ап.18 рег. ф. д. № 557/1995 г. на ТщОС БУЛСТАТ: 835047448 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за природен газ с налягане до 1,2 МРа и за втечнени въглеводородни газове. Състояние към: 23.10.2014 г. "ТЕХНОТЕРМ ИНВЕСТ" ЕООД град Русе ул.Плевен № 3, вх. 4, ет. 6, ап. 17
Ш035 2008/02/19 ЕТ ТЕХНОИНВЕСТ-61-Йорданка Георгиева гр. Търговище, ул. „Гълъбец” №4 рег. ф. д. № 272/2001 г. на ТщОС БУЛСТАТ: 125515870 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни котли с работно налягане до 1,3 МРа, водогрейни котли и ограничителните им устройства и стоманени газови инсталации и горивни уредби за природен газ с налягане до 0,6 МРа. Удостоверение № Ш035/19.02.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-034/15.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП e-mail: tehnoinwest@mail.bg, тел. 0888984178
Ш036 2008/03/21 ТЕРМОИНВЕСТ OOД гр. Търговище, ул. “Славейков” № 7, рег. ф. д. № 179/2007 г. на ТщОС Булстат: 125578301 Поддържане, ремонтиране и преустройване на 1.парни и водогрейни котли, 2.съдове, работещи под налягане, 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода, 4.разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ, 5.стоманени газопроводи, газови инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове, 6.мостови и кулови кранове, електрически телфери и кранове, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни шасита. Удостоверение № Ш036/21.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-185/13.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш037 2008/03/25 ЕТ ГИРГИНОВ-18-Борис Гиргинов гр. Нови пазар ул. „Бачо Киро” №1, ет.3 рег. ф. д. № 51/2003 г. на ШОС Булстат: 127565943 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации и съоръжения за природен газ или втечнени въглеводородни газове.
Ш038 2008/04/04 СД КИПРОВ, МАРИНОВ И С-ИЕ-2003 гр. Шумен, община Шумен, ул. „Ген. Радецки” № 1, рег. ф. д. № 738 / 2002 г. на ШОС, БУЛСТАТ 127564617 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш038 / 04.04.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-0-006 / 24.03.2010 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на търговеца
Ш039 2008/04/04 ЕТ ТОПЛИНА-Пенчо Пенев гр. Шумен бул. „Мадара” №38, ап.7 рег. ф. д. № 881 / 1999 г. на ШОС, Булстат Е 020918877 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ с раб. налягане до 1,6 МРа, метални газови инсталации за ВВГ с налягане до 2,0 МРа, парни котли с налягане до1,3 МРа, водогрейни котли и съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа. Удостоверение № Ш039 / 04.04.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-007 / 19.05.2010 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш040 2008/05/13 ЕТ АС-ПЕТКО ПЕТКОВ гр. Разград, ул. „Димитър Цанев” № 34, рег. ф. д. № 180 / 1993 г. на РзОС, БУЛСТАТ Е 826016247 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Ш041 2008/05/20 ЦАНИ-90 ЕООД с. Гецово, община Разград ул. „Ивайло” №1 рег. ф.д. №165/2001 г. на РзОС Булстат: 116515266 Поддържане, ремонтиране и преустройване на 1. метални разпределителни газопроводи, метални промишлени и сградни газови инсталации и съоръжения за природен газ с налягане до 0,6 МРа 2.метални газопроводи и промишлени и сградни газови инсталации за втечнени въглеводородни газове с налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № Ш041 / 20.05.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-0-038 / 17.06.2014 г. на председателя на ДАМТН на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш042 2008/07/10 ЕТ ХИТ-ХРИСТО ИВАНОВ гр. Търговище, ул. “Трайко Китанчев”, бл. 47, вх. А, ап. 13, рег. ф.д. № 474 /1997 г. на ТщОС, Булстат: Е 125025286 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. парни и водогрейни котли; 2. газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 0,6 МРа, без изпълнение на неразглобяеми съединения на цветни метали; 3. стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. тел. 0601/ 62541 и 0888339135 адрес за кореспонденция: гр. Търговище, ул. “Братя Миладинови” № 19
Ш043 2008/07/11 ТЕХНОТЕРМ-СИ-ЖИ ООД гр. Търговище ж.к. кв. „Запад” бл.20, вх.Б, ап.12 Рег. ф.д. № 408/2003 на ТщОС ЕИК 125545365 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. парни котли с работно налягане до 1,3 МРа и водогрейни котли; 2. газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,0 МРа 3. газови съоръжения и инсталации за ВВГ 4. съдове, работещи под налягане. Удостоверение № Ш043 / 11.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-087/ 05.07.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш044 2008/07/15 ПМ 96 ООД гр. Шумен ул. „Генерал Скобелев” №68, вх. 1, ет. 8, ап. 22 Рег. ф.д. № 515/2001 на ШОС БУЛСТАТ:127532847 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. метални газопроводи, газови съоръжения, инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ 2. метални газови съоръжения и инсталации за ВВГ 3. съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа 4. парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа. тел. 054/ 860299 Кореспонденция: Шумен, ул. „Китка” №2, ап. 2 град Шумен кв. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ТРАКИЯ ЮГ
Ш045 2008/07/25 ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ AД гр. Шумен ул. „Съединение” № 51, ет. 1, ап. 2, рег. ф.д. № 809 / 2003 на ШОС Булстат: 127518677 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли и ограничителните устройства към тях; 2. тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 3. газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглаводородни газове. Удостоверение № Ш045 / 25.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-077 / 11.12.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш046 2008/07/29 ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ-ШУМЕН ООД гр. Шумен бул. „Мадара” №21 рег. ф.д. № 203 / 1994 на ШОС БУЛСТАТ Ю 837080564 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли и ограничителните устройства към тях; 2. тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 3. газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглаводородни газове.
Ш047 2008/07/30 ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 2000 ООД гр. Шумен бул. „Мадара” №21 рег. ф.д. № 749 / 2000 на ШОС БУЛСТАТ 127519344 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли и ограничителните устройства към тях; 2. тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 3. газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглаводородни газове.
Ш048 04.11.2008 г ЛИФТМОНТАЖСТРОЙ ООД гр. Шумен, ул. „Лозенград” № 2, ет. 2, ЕИК 200151771 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Ш049 04.11.2008 г ЛИФТ-СЕРВИЗ 2008 ЕООД гр. Шумен, ул. „Вичо Папазов” № 22, вх. 3, ет. 3 ап. 35, ЕИК 200278553 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Ш050 04.11.2008 г ЛИФТ-СЕРВИЗ 08 ЕООД гр. Шумен, ул. „Ген Драгомиров” № 48, вх. 5, ет. 3 ап. 104, ЕИК 200278610 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Ш051 18.12.2008 г ТОПЛИНА ЕООД гр. Шумен, ул. „Тодор Ченгелиев” № 25 ЕИК 127590836, Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. метални газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ с раб. налягане до 1,6 МРа и бутилкови инсталации за природен газ. 2. метални газови съоръжения и инсталации за ВВГ с налягане до 2,0 МРа, 3. парни и водогрейни котли с налягане до1,3 МРа и ограничителните им устройства 4. съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа
Ш052 19.12.2008 г “ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОПОВО” ЕАД гр. Попово, ул. “Сергей Румянцев” № 1 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Стоманени или пластмасови разпределителни газопроводи и газови съоръжения и инсталации за природен газ. 2. Газови инсталации за природен газ, от медни тръби, съединявани механично чрез студено пресоване, с работно налягане до 0.1 МРа. 3. Газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Ш052 / 19.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-013 / 28.07.2009 г. и. д. председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 във връзка с чл. 36, ал. 2 т. 1 от ЗТИП
Ш053 19.12.2008 г “ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НОВИ ПАЗАР” АД гр. Нови пазар, ул. “Васил Левски” № 3 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № Ш053 / 19.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-083/ 21.06.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш054 12.01.2009 г. „Технотерм Си-Жи” ООД гр. Търговище, ж.к Запад, бл. 20, вх. Б, ет. 4, ап. 12, ЕИК 125545365 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове с товароподемност до 600 kN и електрически телфери. Удостоверение № Ш054 / 12.01.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-087/ 05.07.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш055 03.02.2009 г ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ ООД гр. Шумен, ул. „Съединение” №51 рег. ф.д. № 376 / 2001 на ШОС Булстат: 127531389 І. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли с работно налягане до 4,0 МРа; 2. тръбопроводи за водна пара с раб. налягане до 4,0 МРа и температура до 440ºС или гореща вода с температура до 150ºС; 3. съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 4. стоманени или полиетиленови газопроводи, промишлени газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ с налягане до 1,6 МРа и сградни газови инсталации 5.стоманени съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. ІІ. Поддържане на ограничителните устройства на парни и водогрейни котли.
Ш056 05.03.2009 г ЙОВ ЕООД гр. Разград, ул. „Абритус” №19, вх. В, ет. 5, ап. 15 ЕИК 116592184 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с макс. работно налягане 0,01 МРа. Удостоверение № Ш056/05.03.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-183/03.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш057 15.04.2009 г КАРИМЕКС ЕООД гр. Разград, ул. „Княз Борис” №35, рег. ф.д. № 719/ 1997 на РзОС Булстат: 116025390 Ремонтиране и преустройване на: 1.Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с раб. налягане до 1,6 МРа 2.Медни промишлени и сградни газови съоръжения инсталации за природен газ с раб. налягане до 0,01 МРа 3.Горивни уредби и газови уреди за природен газ Удостоверение № Ш057/15.04.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-031/13.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш058 17.04.2009 г БИЛДИНГ СТРОЙ ЕКСПРЕС ЕООД гр. Шумен, ул. „Марица” №22, вх. 2, ет. 5, ап. 34 ЕИК 127566422 Ремонтиране и преустройване на: 1. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с раб. налягане до 2,5 МРа за природен газ; 2. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за въглеводородни газове. Адрес кореспонденция: 9700, Шумен, местност Смесе, Автошкола, ул. „А.С.Пушкин” тел . 054 / 874 410
Ш059 30.04.2009 г МАЯК – КМ АД гр. Нови Пазар, ул. „Цар Освободител” № 44, ЕИК 127010112 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 400 kN. 2. Козлови кранове с товароподемност до 400 kN. 3. Сменяеми оварозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука.
Ш060 12.05.2009 г ТИТАН ЛИФТ ООД гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 7, ЕИК 200172055 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Ш061 09.07.2009 г ГЕОСТРОЙ ПОПОВО ООД гр. Попово, ж.к. „Младост” бл.102, вх.Б, ет.2, ап.2 ЕИК 125577594 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 0,5 МРа. Удостоверение № Ш061/09.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-221/28.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Адрес кореспонденция: гр. Попово, ул. „Тракия” №24
Ш062 17.08.2009 г МАДАРА – ЛЦ OOД гр. Шумен, бул. „Мадара” № 1 ЕИК 127570730 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 400 kN. 2. Козлови кранове с товароподемност до 400 kN. Удостоверение № Ш062 / 17.08.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-006 / 30.03.2011 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш063 03.09.2009 г ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД гр. София-1407, ж.к. „Лозенец” бул. „Джеймс Баучър” № 51, ЕИК 175201304 Поддържане и ремонтиране на: 1. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. 2. Конзолни кранове. 3. Подвижни работни площадки. 4. Електрически телфери. град София , р-н Триадица ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 105
Ш064 15.12.2009 г Сервиз Асансьори ООД гр. Шумен, ул. Цар Освободител № 64, вх. Б, ЕИК 200907590 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш064/15.12.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-020/29.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
Ш065 18.12.2009 г ИНСТАЛСТРОЙ ЕООД гр. Шумен ул. „Владайско въстание” №22, вх.4, ет.5, ап.62 ЕИК 127636269 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Метални газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,2 МРа; 2. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа; 3.Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа; 4. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа; 5. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
Ш066 19.04.2010 г СТРОЙКОМФОРТ ООД гр. Попово, обл. Търговище ж.к. „Запад”, бл.5, вх.А, ет.5, ап.15 ЕИК 125579442 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа; 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 3. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ; 4. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Ш067 29.04.2010 г Крани 2009 ООД гр. Шумен, ул.”Подуево” № 2А, ЕИК 200917403 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 t. 2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. 3. Подвижни работни площадки.
Ш068 05.05.2010 г. КММ АД Шумен бул. „Мадара” №38, ЕИК127013845 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа 2.Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа 3.Метални газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ 3.Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Ш069 15.06.2010 г ЦАНИ 92 ООД Разград ул. „Априлско въстание” №58, вх.Б, ет.3, ап.6 ЕИК 200512928 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, за природен газ с работно налягане до 0,6 МРа. 2. Метални газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, за ВВГ с работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № Ш069/15.06.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-137/29.09.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш070 23.09.2010 г Промишлено-монтажна група Шумен ООД гр. Шумен ул. „Янко Сакъзов” № 5А ЕИК 127040785 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2. Стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ; 3.Стоманени газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Поддъжане и ремонтиране на 1.мостови и козлови кранове с товароподемност до 500 kN, 2.ел. телфери с товароподемност до 160 kN и релсовите пътища към тях.
Ш071 16.09.2010 г ДИМАК ЕООД гр. Шумен ул. „Софийско шосе” № 12, вх.3, ет.8, ап.69 БУЛСТАТ 127618926 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
Ш072 11.11.2010 г МАДАРА АД гр. Шумен, ж.к. „Индустриален” бул. „Мадара” № 1 ЕИК 837067008 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 40 тона. 2. Козлови кранове с товароподемност до 40 тона.
Ш073 11.11.2010 г АЛКОМЕТ АД гр. Шумен, ж.к. „Втора индустриална зона” ЕИК 837066358 Поддържане и ремонтиране на: 1.Парни котли 2.Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110ºС включително; 3.Съдове, работещи под налягане; 4.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 5.Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона. 6. Поддържане на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове или природен газ. 7.Ремонтиране на стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ или ВВГ;
Ш074 24.01.2011 г ЕТ Тон-Трейдинг-Снежана Казакова гр. Шумен, ул. „Перуника” № 16, вх. В, ет. 2, ап. 53, ЕИК 127006338 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № Ш074 / 24.01.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-035 / 25.04.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш075 24.03.2011 г ДАРИНА ООД гр. Шумен ул. „Климент Охридски” № 6 ЕИК 127636385 Поддържане, ремонтиране и преустройване на електрически асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
Ш076 28.03.2011 г ТОПЛОФИКАЦИЯ-ШУМЕН ЕАД гр. Шумен ул. „Съединение” №62А ЕИК 127029454 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с работно налягане до 5,0 МРа, водогрейни котли и ограничителните им устройства; 2.Съдове, работещи под налягане до 5,0 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара с раб. налягане до 5,0 МРа и температура до 480ºС или гореща вода с температура до 150ºС; 4.Стоманени газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа; 5.Мостови и козлови кранове с товароподемност до 400 kN. Удостоверение № Ш076 / 28.03.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-126 / 27.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш077 13.05.2011 г ПОДЕМ СЕРВИЗ-ШУМЕН ООД гр. Шумен, ул. „Скопие” № 19, ап. 3 ЕИК 201497753 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
Ш078 13.05.2011 г ЕВРО УНИВЕРС ООД гр. Търговище ул. “Радецки” № 23 Б, ет. 7, ап. 18 ЕИК 125022685 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1.2 МРа. Удостоверение № Ш078 / 13.05.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-038 / 01.03.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш079 24.06.2011 г ЕВРО-ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Шумен, ул. „Сакар” № 6, вх.1, ет.7, ап.31 ЕИК 127522714 Поддържане и ремонтиране на ограничителни устройства на съоръжения под налягане и газови съоръжения и уреди за природен газ или ВВГ.
Ш080 14.07.2011 г ЕТ Петър Димов гр. Разград, ж.к. „Орел”, бл. 13, вх. Б, ап. 13, ЕИК 826037992 Поддържане и ремонтиране на електрически пътнически асансьори със скорост 0,71 m/s и с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № Ш080/14.07.2011 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-184/03.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш081 14.07.2011 г Отис 01 ООД гр. Търговище, ж.к. „Запад”, бл. 37, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК 201445514 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № Ш081/14.07.2011 г. е обезсилено и дружестворо е заличено от регистъра със Заповед № А-О-023/05.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш082 17.09.2011 г “ТЕРМО +” ООД гр. Шумен, бул. “Мадара” № 21 ЕИК 127074660 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ; 2. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 3. Парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с работна температура до 110 0С; 4. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. II. Поддържане на ограничителните устройства на парни и водогрейни котли
Ш083 17.01.2012 г „ВАНЕДА” ООД гр. Търговище, ул. „Цар Освободител” №32, вх.Г, ап.12 ЕИК 125512905 Поддържане и ремонтиране на: 1.Стоманени промишлени, сградни и бутилкови инсталации с работно налягане до 0,5 МРа и газови уреди за природен газ; 2. Стоманени промишлени, сградни и бутилкови инсталации с работно налягане до 0,5 МРа и газови уреди за втечнени въглеводородни газове; 3. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
Ш084 02.04.2012 г „ЕНЕРГОЕФЕКТ – И“ ЕООД гр. Разград ж.к. „Освобождение“, бл. 41, ет. 1, ап. 1 ЕИК 116582642 Поддържане, ремонтиране и преус-тройване на: 1.Парни котли и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа. 2.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с налягане до 1,6 МРа. 3.Стоманени газопроводи с работно налягане до 0,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ. 4.Стоманени газопроводи с работно налягане до 0,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Ш084/02.04.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-069/01.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Ш085 13.06.2012 г ЕТ „КИПС – КОСТА КОСТОВ“ гр. Шумен ул. „Владайско въстание“ №24 вх. Г, ет. 2, ап. 69 ЕИК 020999701 тел./факс 054800416 Поддържане, ремонтиране и преус-тройване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 2,0 Мра; 2. Парни котли с работно налягане до 1,3 МРа и водогрейни котли; 3. Стоманени разпределителни газо- проводи, бутилкови инсталации, промишлени сградни газови съо-ръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ. 4. Стоманени газопроводи, промиш-лени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
Ш086 02.04.2012 г „ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. Търговище кв. „Въбел“, „Индустриална зона“ ЕИК 117606893 Поддържане, ремонтиране и преус-тройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 4,0 МРа, с изключение на ограничителните им устройства; 2. Съдове, работещи под налягане до 4,0 МРа, с изключение на ограничи-телните им устройства; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с налягане до 4,0 МРа. 4. Стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 2,5 МРа. 5. Стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. 6. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона. 7. Конзолни кранове. 8. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
Ш087 2013/02/08 ТРАКЦИЯ АД с. Самуил, обл. Разград, ул. „Д. Благоев” № 1А ЕИК 116052117 Ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 т.
2. Автомобилни кранове с товароподемност до 16 т.
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
4. Конзолни кранове с товароподемност до 2 т.
5. Подкранови релсови пътища.
Ш088 2013/03/04 ЕТ ТЕХНОИНВЕСТ – 61 - ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА гр. Търговище, ул. “Гълъбец” № 4 ЕИК 125515870 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № Ш088/04.03.2013 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-033/15.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Ш089 2013/03/15 ПОДЕМ СЕРВИЗ 2013 ООД гр. Шумен, ул. "Скопие" № 19, ет. 1, ап. 3, ЕИК 202427298 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.
Ш090 2013/07/02 ТЕХНОТЕРМ-СИ ЖИ ЕООД гр. Търговище, кв. "Запад", бл. 20, вх. Б, ет. 4 и ЕИК 125545365 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с работно налягане до 1,3 МРа и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3. Метални преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с налягане до 1,6 МРа и горивни уредби и газови уреди за природен газ;
4. Газопроводи и газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове;
5. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 60 тона;
6. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
Ш091 2013/11/25 ТОПЛОРЕМОНТГАЗСТРОЙ-1 ООД гр. Шумен, ул. "Цар Асен I" № 7 и ЕИК 127585903 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа; Удостоверение № Ш091/25.11.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-024/30.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,3 МРа;
3. Стоманени разпределителни газопроводи и промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ;
4. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Ш092 2014/02/11 ЛИФТКОМ АД гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 219 и ЕИК 202155371 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Асансьори със скорост на движение до 1 м/с, управлявани в група до два асансьора; Удостоверение № Ш092 / 11.02.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-018 / 25.03.2015 г. председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
Ш093 2014/02/18 ТЕРМ 2006 ЕООД гр. Разград, бул. „Княз Борис“ № 41 и ЕИК 201279971 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 110 ◦С; Удостоверение № Ш093/18.02.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-0-088/10.08.2016 г. на председателя ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
2. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа и газови уреди за природен газ;
3. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
Ш094 21.08.2015 г. ЛИФТКОРЕКТ ГРУП ЕООД гр.Шумен, ул. "Люлебургас" №9, ет.2, ап.10 Поддържане и ремонтиране на асансьори с електрохидравлично задвижване с височина до 25 м.
Ш095 27.02.2017 г. "ТЕХНОИНВЕСТ-ЕКСПОРТ, ИМПОРТ" ЕООД гр. Търговище, ул. "Осъм" № 13, вх. А, ет. 3, ап. 6 ЕИК: 203380264 Поддържане и ремонтиране на: 1.Парни котли и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа 2.Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3.Метални газопроводи, газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ с работно налягане до 0,6 МРа.
Ш096 16.07.2018 г. "ДАНТЕ 01" ЕООД гр. Разград, ж. к. "Орел", бл. 19, вх. Ж, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 204453295 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със сложна конструкция - асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електрохидравлично задвижване, със скорост до 1,0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.
Ш097 20.08.2018 г. "ТЕХНОИНДУСТРИЯ" ЕООД гр. Търговище, ж. к. "Запад", бл. 40, вх. А, ет. 3, ап. 7, ЕИК: 201617519 Поддържане и ремонтиране на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона;
2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
IV. Окачени кошове за повдигане на хора;
V. Подвижни работни площадки.
Ш098 23.11.2018 г. „ХЕЛП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с. Стражец, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Владимир Заимов“ № 37, ЕИК 201558800 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116, 3 kW и работно налягане до 1,6 МРа;
2. Стоманени разпределителни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторни и газоизмервателни пунктове и табла за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
3.Стоманени и медни газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла и горивни уредби на промишлени газови инсталации, с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Стоманени и медни газопроводи и газорегулаторни пунктове на сградни газови инсталации, с работно налягане до 1,6 МРа;
5. Стоманени и медни газопроводи и газорегулаторни пунктове на бутилкови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
6. Стоманени и медни газопроводи, газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации и автомобилни газоснабдителни инсталации за втечнен въглеводороден газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
7. Газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ.
Ш099 23.07.2019 г. „ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ OOД, гр. Търговище, ул. "МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ" № 46 и ЕИК:201712604 Поддържане и ремонтиране на:
1. Стоманени парни котли с топлинна мощност над 116, 3 kW и работно налягане до 1,6 МРа;
2. Стоманени водогрейни котли с топлинна мощност над 116, 3 kW и работна температура на нагрятата вода до 130 °С;
3. Стоманени съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа до 1,6 МРа над нормалното атмосферно налягане, и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
4. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане от 0,6 MPa и гореща вода с температура над 110 ⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
5. Стоманени газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла, и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
6. Стоманени газопроводи и газорегулаторни пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
7. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа;
8. Мостови и козлови кранове;
9. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
10. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
11. Товарозахващащи приспособления;
12. Подвижни работни площадки.
Ш100 16.08.2019 г. "ТИЕВ" ЕООД, гр. Търговище, ул. "Славянска" №7 ЕИК: 201877673 Поддържане и ремонтиране на:
1. Водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW и работна температура на нагрятата вода до 130 ⁰С;
2. Метални газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Метални газопроводи и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и бутилковите инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа;
Ш001 15.09.2005 г. Чугунена арматура България АД Враца-клон Попово, Враца, ул. “Илинден” Индустриална зона, д.№ 106585558, Бс. №1164400 Ремонт на повдигателни съоръжения и съдове, работещи под налягане. Удостоверение № Ш001/15.09.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-131/14.09.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Витоша кв. Бояна, ул. Ралевица № 19