одобрен

31.05.2019-Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Уникален идентификатор:  9cd31314-64f3-4b4a-b542-e6954839531a

Описание:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019

общински бюджет отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-05 13:16:30
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2019-07-05 13:16:30

1

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2019 година

1 на ОБЩИНА : Струмяни Струмяни
Код по ЕБК : 5112 5112
1 ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК §§ Уточнен план за 2019 г. Отчет към: Очаквано изпълнение на бюджета по месеци за 2019 г. (месечно изменение) Очаквано изпълнение за 2019 г. – общо
1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 май април май юни юли август септември октомври ноември декември (сбора от к.2 до к.11)
1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48) 9990 1197951 372541 0 0 0 0 0 0 0 372541
1 в т.ч.:
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 1304 40000 6251 4821 4821 4821 4821 4821 4821 4823 40000
Приходи и доходи от собственост 2400 376000 58479 45360 45360 45360 45360 45360 45360 45361 376000
Държавни такси 2500 0 0 0
0 Постъпления от продажба на нефинансови активи 4000 9200 3350 2000 0 2000 1850 0 0 0 9200
0 Приходи от концесии 4100 200000 19604 25771 25771 25771 25771 25771 25771 25770 200000
0 Помощи и дарения от страната 4500 30000 7000 0 0 1000 0 22000 0 0 30000
0 Помощи и дарения от чужбина 4600 0 0 0
0 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми 4700 0 0 0
0 Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) 4800 0 0 0
1 РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57) 9991 7720987 2824684 0 0 0 0 0 0 0 2824684
в т ч.:
Разходи за лихви 2000 0 7512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7512
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00) 2100 0 7512 7512
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00) 2600 0 0 0
0 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 4200 30977 13066 17911 0 0 0 0 0 0 30977
0 Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия 4300 9942 4971 4971 0 0 0 0 0 0 9942
0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 828348 17346 115857 115857 115857 115857 115857 115857 115860 828348
0 Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 774577 317065 65359 65359 65359 65359 65359 65359 65358 774577
0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 5300 30240 0 0 0 30240 0 0 0 0 30240
0 Придобиване на земя 5400 0 0 0
0 Капиталови трансфери 5500 0 0 0
1 РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&&31 до 78) 9992 5167312 2401000 0 0 0 0 0 0 0 2401000
1 в т.ч.:
1 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 7600 0 291381 0 0 0 0 0 0 0 291381
1 БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - ІІ.+ ІІІ.) -1355724 -51143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51143
1 контрола 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 9993 1355724 51143 0 0 0 0 0 0 0 51143
1 в т.ч. :
0 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 7000 0 0 0
0 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 7200 0 0 0
0 Заеми от чужбина - нето (+/-) 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97 8011 0 0 0
0 Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98 8017 0 0 0
0 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 8300 0 -113770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -113770
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12 8311 0 0 0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22 8321 0 0 0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72 8371 0 0 0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82 8381 0 -113770 0 0 0 0 0 0 0 -113770
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 8500 0 0 0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) 8600 0 0 0
0 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 8800 -130027 -128380 0 0 0 0 0 0 0 -128380
0 Приватизация на дялове, акции и участия 9000 0 0 0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) 9100 0 0 0
0 Друго финансиране - нето (+/-) 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) 9301 0 0 0
0 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 9310 0 0 0
0 Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) 9317 0 0 0
0 Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 9318 0 0 0
0 Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) 9336 0 0 0
0 Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+) 9337 0 0 0
0 Друго финансиране - операции с активи (+/-) 9338 0 0 0
0 Друго финансиране - операции с пасиви (+/-) 9339 0 0 0
0 Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+) 9395 0 0 0
0 Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-) 9396 0 0 0
0 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 9500 1485751 293293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293293
0 Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06 9501 1485751 1485751 1485751
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12 9507 0 -1192458 0 0 0 0 0 0 0 -1192458
Преводи в процес на сетълмент (-/+) 9513 0 0 0
0 Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) 9514 0 0 0
end
Забележки:
1. Данните се попълват в лева.
2. В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колони се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2019 г. в sheet “OTCHET”, колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „OCHAKVANO“ и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.
3. В колоните "Уточнен план за 2019 г." и "Отчет към …… " автоматично се генерират даннни от sheet "OTCHET" към съотвтения месец.
4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка само за конкретния месец.Очакваните оценки по месеци представляват изменение на съответния параграф за конкретния месец, поради което могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода
5. На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съотвения раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции.
6. Колоната "Очаквано изпълнение за 2019 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.