одобрен

СЕБРА-2015-06-29

Уникален идентификатор:  9da5d7b1-d624-44c7-b82a-64f6f1592cd8

бюджет плащания

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-08-05 17:27:17
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2019-02-18 17:46:22
  • Последно променил: migrate_data

"I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА"

01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1457 9826617.16
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 46 28309.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 701 404117.4
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 6 67810.41
10 xxxx Издръжка 4343 5020454.91
18 xxxx Други разходи 305 149553.7
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 20 1393077.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12945 41555271.18
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 75 9379881.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 330 17005443.77
88 xxxx Средства на разпореждане 519 1326199.99
89 xxxx Друго финансиране 12 728544.33
90 xxxx Възстановени приходи 292 132916.42
91 xxxx Теглене на BGN в брой 24 41938.08
92 xxxx Закупуване на валута в брой 20 37344.01
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 67 440964.39
95 xxxx Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ 3 2112
98 xxxx Други операции в БНБ 38 -2903.41
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 4 1886050
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 10 162660.03
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1 51680
xxxx Други трансфери за общини 125 615318.02
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 2 580453.75
Общо:  21345 90833815.61
ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА
Народно събрание ( 001******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1136.89
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 3105
90 xxxx Възстановени приходи 20 5586.33
Общо:  29 9828.219999999999
Администрация на президента ( 002******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 16774.37
Общо:  11 16774.37
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 92 110233.91
10 xxxx Издръжка 164 202465.1
18 xxxx Други разходи 1 35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 43 226381.32
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7 11707.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14 114597.57
88 xxxx Средства на разпореждане 32 48085.71
90 xxxx Възстановени приходи 123 33545.65
91 xxxx Теглене на BGN в брой 6 -32235.5
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 -3109.77
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 -15936.85
Общо:  491 695769.74
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 32948.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 862.35
10 xxxx Издръжка 13 20497.83
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 55000
Общо:  34 109308.79
Сметна палата ( 005******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 2679.25
Общо:  27 2679.25
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 205 963821.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 121 52715.58
10 xxxx Издръжка 434 200863.25
18 xxxx Други разходи 225 69008.98
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1402.74
90 xxxx Възстановени приходи 40 25319.84
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 19.56
98 xxxx Други операции в БНБ 6 0
Общо:  1038 1313151.11
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 2338.66
10 xxxx Издръжка 338 359239.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 15020.4
88 xxxx Средства на разпореждане 19 346084.9
90 xxxx Възстановени приходи 3 106.65
Общо:  369 722789.99
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 35761.34
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 37582
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 16166.89
Общо:  8 89510.23
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 137 335204.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 632.25
10 xxxx Издръжка 506 1013693.06
18 xxxx Други разходи 49 22654.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11 6204.84
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7 72695.53999999999
88 xxxx Средства на разпореждане 3 136.17
90 xxxx Възстановени приходи 61 31433.41
Общо:  777 1482654.69
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1332.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 1652.11
10 xxxx Издръжка 372 107492.9
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1950
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 2370
88 xxxx Средства на разпореждане 58 5823.45
90 xxxx Възстановени приходи 3 188
Общо:  439 120809.43
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 3330
10 xxxx Издръжка 530 288893.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 15399.13
88 xxxx Средства на разпореждане 14 23028.38
90 xxxx Възстановени приходи 2 350
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 37884.92
Общо:  552 368886.29
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 8308.58
10 xxxx Издръжка 4 796.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 167 445851.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 7935.44
Общо:  199 462892.02
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 53 57631.26
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 27 6071.15
10 xxxx Издръжка 512 1068513.87
18 xxxx Други разходи 1 2410
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2 22582.37
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 180756
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 18185.35
88 xxxx Средства на разпореждане 133 252620.61
Общо:  734 1608770.61
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 319 850082.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 191 64445.03
10 xxxx Издръжка 352 154031.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6 2661
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 3530.65
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 450
88 xxxx Средства на разпореждане 134 243287.91
91 xxxx Теглене на BGN в брой 6 3545.9
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 5984.84
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 3437.66
Общо:  1016 1331457.06
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3000
10 xxxx Издръжка 32 6311.46
18 xxxx Други разходи 8 8404.360000000001
90 xxxx Възстановени приходи 1 9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 11226.46
Общо:  43 28951.28
Минстерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 110 106097.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 19 4577.98
10 xxxx Издръжка 58 66585.17999999999
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 576
88 xxxx Средства на разпореждане 11 77913.94
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 60901.94
Общо:  206 316652.48
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 650699.15
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 23 2797.83
10 xxxx Издръжка 63 9175.91
88 xxxx Средства на разпореждане 34 3517.4
Общо:  124 666190.29
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29 601659.47
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 289
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 50 17242.97
10 xxxx Издръжка 72 835917.52
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 2394005.99
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 53641.46
88 xxxx Средства на разпореждане 7 80250.06
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 -5867.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15 -531.5599999999999
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  189 3976607.42
Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 96 1269307.76
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 120.58
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 62 20719.65
10 xxxx Издръжка 186 114061.63
18 xxxx Други разходи 2 31660.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 7348
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 30062.69
88 xxxx Средства на разпореждане 53 217943.17
90 xxxx Възстановени приходи 15 30747.85
Общо:  418 1721971.79
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 -5696.49
10 xxxx Издръжка 7 -6351.82
90 xxxx Възстановени приходи 1 -5442.62
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 44.98
98 xxxx Други операции в БНБ 8 0
Общо:  20 -17445.95
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 64733.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 1558
10 xxxx Издръжка 14 22594.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 24300
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  27 113185.99
Държавна агенция "Национална сигурност" ( 030******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 -174499.27
10 xxxx Издръжка 31 32755.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 114
88 xxxx Средства на разпореждане 3 426.46
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8 0
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  48 -141203.71
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 4979.44
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 337.68
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1964.33
Общо:  11 3352.79
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 5055.13
10 xxxx Издръжка 21 11960.88
Общо:  28 17016.01
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 2093.05
Общо:  15 2093.05
Национална служба за охрана ( 038******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 44939
18 xxxx Други разходи 12 9299.08
90 xxxx Възстановени приходи 8 3052.03
Общо:  38 57290.11
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 2198.13
10 xxxx Издръжка 35 6759.02
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 18228
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 19558.3
Общо:  47 46743.45
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 88809.21000000001
10 xxxx Издръжка 2 168
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 265050
Общо:  8 354027.21
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 4989.28
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -939.08
Общо:  3 4050.2
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 1938113.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 141553.67
10 xxxx Издръжка 44 37854.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18 35037.66
90 xxxx Възстановени приходи 11 2658.59
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8 0
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  97 2155217.83
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 112 43738.64
10 xxxx Издръжка 16 5317.19
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 650
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12581 40445177.15
89 xxxx Друго финансиране 1 50
95 xxxx Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ 3 2112
98 xxxx Други операции в БНБ 6 0
Общо:  12720 40497044.98
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 1582.56
10 xxxx Издръжка 58 17719.48
18 xxxx Други разходи 1 14.93
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 1401.48
Общо:  73 20718.45
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 39290.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 1259.86
10 xxxx Издръжка 16 5558.85
89 xxxx Друго финансиране 1 25.38
Общо:  25 46134.99
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 182149.17
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 43 34650.8
Общо:  54 216799.97
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 309.35
Общо:  1 309.35
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ( 081******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1309.11
10 xxxx Издръжка 1 1304.55
Общо:  2 2613.66
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 2453.15
Общо:  1 2453.15
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 250
Общо:  1 250
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 1960
10 xxxx Издръжка 8 691.92
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2940
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 -1960
Общо:  12 3631.92
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 531.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 23 113140.23
Общо:  24 113671.43
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 6 6066.08
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 4 667185.0699999999
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 112 354180.32
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 38 5926242.69
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14 9084838.279999999
89 xxxx Друго финансиране 9 727468.95
Общо:  183 16765981.39
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 2 960
89 xxxx Друго финансиране 1 1000
Общо:  3 1960
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 621.3
10 xxxx Издръжка 20 99826.63
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  34 100447.93
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5288.96
10 xxxx Издръжка 3 1401.09
Общо:  4 6690.05
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 20596.19
10 xxxx Издръжка 30 14928.52
88 xxxx Средства на разпореждане 1 479.15
Общо:  34 36003.86
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 123.6
Общо:  1 123.6
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59 2047123.76
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 91 31928.24
10 xxxx Издръжка 19 53164.98
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 43142.09
Общо:  170 2175359.07
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 171241.84
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13 1474.58
10 xxxx Издръжка 44 27189.43
Общо:  62 199905.85
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 28 20586.34
Общо:  28 20586.34
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2601.79
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 144.44
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 1352.95
Общо:  6 4099.18
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1151.29
Общо:  4 1151.29
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 12072
Общо:  2 12072
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 2278.44
10 xxxx Издръжка 17 8824.190000000001
Общо:  37 11102.63
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 49295.94
10 xxxx Издръжка 7 7402.54
90 xxxx Възстановени приходи 4 5361.69
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 2000
Общо:  17 64060.17
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 71 160701.68
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 56 18928.86
10 xxxx Издръжка 103 49096.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 3600
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7 37197.13
88 xxxx Средства на разпореждане 8 3411.96
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 15000
Общо:  250 287936.39
Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 2741495.35
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  3 2741495.35
Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 167094.42
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5 24641.91
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1884.32
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 3 67216.67
10 xxxx Издръжка 44 3361.5
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 10 697018.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 699929.77
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6 2592350.93
88 xxxx Средства на разпореждане 1 17887.98
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  82 4271385.84
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 19062.99
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 16 460.62
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 3 593.74
10 xxxx Издръжка 31 20191.21
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2 3188.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4385.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 258 2245800.47
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  324 2293682.93
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Описание Брой Сума
Трансфери за местни дейности за общини 4 1886050
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 10 162660.03
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1 51680
Общо:  15 2100390.03
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Описание Брой Сума
Други трансфери за общини 125 615318.02
Общо:  125 615318.02
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 29.06.2015 - 29.06.2015
Описание Брой Сума
Временни безлихвени заеми за общини 2 580453.75
Общо:  2 580453.75