одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2017 г.

Уникален идентификатор:  9e87e1c5-7c74-4e3e-9738-2c8fb4c1e2cd

Описание:

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2017 г.

доклад годишен РИОСВ-Враца

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-04-05 11:11:17
  • Създаден от: riosv_vr
  • Последна промяна: 2020-11-14 07:14:28
  • Последно променил: system
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
1СЪДЪРЖАНИЕ стр.

I. Въведение 04

II. Анализи по компоненти на околната среда 08

ІІ.1. Качество на а тмосферн ия въздух 08
ІІ.2. Води 27
ІІ.3. Политика по изменение на климата 45
ІІ. 4. Земи и почви 47
ІІ. 5. Защитени територии и биоразнообразие 51


III . Анализи по фактори на въздействие 74

ІІІ.1. Отпадъци 74
ІІІ.2. Шум 96
ІІІ.3. Радиационен контрол 99
ІІІ.4. Химикали и управление на риска от големи аварии 100

IV . Превантивна дейност 107

ІV.1. ОВОС и Екологична оценка 107
ІV.2. Комплексни разрешителни 130
ІV.3. Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични щети 134

V. Информация за състоянието на околната среда за активно формиране на
обществено поведение за грижа към околната среда 134

VІ. Административно -наказателна отговорност и принудителни 142
административни мерки

VІІ. Проекти/ обекти с екологично предназначение 147

VІІI. Заключение 151

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
2СПИСЪК НА НАЙ -ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БЗП - Билкозаготвителен пункт
ВЕЕС - Висш експертен екологичен съвет
ВЕЦ - Водноелектрическа централа
ГЗ - Гражданска защита
ГПСОВ - Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
ДОВОС - Доклад за оценка на въздействието върху околната среда
ДГС - Държавно горско стопанство
ЕС - Европейски съюз
ЗООС - Закон за о пазване на околната среда
ЗЧАВ - Закон за чистотата на атмосферния въздух
ЗВ - Закон за водите
ЗЗТ - Закон за защитените територии
ЗБР - Закон за биологичното разнообразие
ЗГМО - Закон за генетично модифицираните организми
ЗЛР - Закон за лечебните растения
ЗУО - Закон за управление на отпадъците
ЗЗ - Защитени зони
ЗМ - Защитена местност
ЗП - Земеделски производител
ЗТ - Защитени територии
ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда
ИСПА - Инструмент за структурни политики по присъединяването
ИЕО - Индивидуални емисионни ограничения
КАВ - Качество на атмосферния въздух
КПКЗ - Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
ЛМС - Локална мониторингова станция
МЗ - Министерс тво на здравеопазването
МФ - Министерство на финансите
МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката
МЗГ - Министерство на земеделието и горите
МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МПС - Моторно превозно средство
НСМОС - Национална система за мониторинг на околната среда
НПО - Неправителствена организация
ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда
ПЗ - Природна забележителност
ПДЕ - Пределно допустими емисии
ПДК - Пределно допустима концентрация
ПП - Природен парк
ПР - Поддържан резерват
ПДК м.е. - Пределно допустима концентрация - максимална еднократна
ПДК ср.дн. - Пределно допустима концентрация - средноденонощна
ПДК ср.год. - Пределно допустима концентрация - средногодишна
ПДН - Пределно допустима норма
ПМС - Постановление на Министерски съвет
ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадъчни води

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
3
ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП - Подробен устройствен план
ПАВ - Полициклични въглеводороди
ФПЧ - Фини прахови частици
РЛ - Регионална лаборатория
РОУ - Райони за оценка и управление
ОД „ПБЗН" - Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението "
Р - Резерват
РС „ПБЗН" - Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението "
РС „РЗ" - Регионална служба "Растителна защита"
САПАРД - Специална програма за развитие на земеделски и селски райони
ТЕЦ - Топлоелектрическа централа
CITES - Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата
фауна и флора

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
4I. ВЪВЕДЕНИЕ


Годишният доклад за състоянието на околната среда се изготвя от експертите на
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Враца и цели да представи на
широката общественост и заинтересованите лица информация за състоянието и проблемите,
свързани с компонентите и факторите на околната среда.
Той се базира на осъществения контрол и предприетите превантивни мерки през 2017 г.
отстрана на Регионална инспекция по околната среда и водите -Враца на контролираната
територия.
Докладът се публикува на интернет страницата и се разпространява по подходящ начин
сред бенефициентите на услуги, предоставяни от инспекцията, местната власт, и нституции и
други заинтересовани лица.
Основната цел на доклада е обективното и своевременно информиране за състоянието и
развитието на екосистемите в Област Враца, компонентите на околната среда (въздух, води,
почви, флора и фауна) и грижите, полагани за тяхното подобряване. Чрез това се подпомага
интегрирането на държавната политика в областта на околната среда и устойчивото развитие
на местно ниво, вземането на екологосъобразни решения от общините и бизнеса.
От този доклад ще получите информация за:
 те кущото състояние и тенденциите на промяна в отделните компоненти на околната
среда в региона;
 конкретните проблеми, свързани с нейното опазване;
 степента на въздействие на факторите, водещи до замърсяване и увреждане;
 извършените законодателни, администрат ивни и инвестиционни промени в областта
на опазване на околната среда.
РИОСВ -Варна е териториална структура на Министерството на околната среда и водите
с предмет на дейност, както следва:
 участие в разработването на документи и провеждане на държавната п олитика в
областта на опазване на околната среда и устойчиво развитие на местно ниво;
 опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане;
 екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
 управление на отпадъците;
 опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;
 събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.
РИОСВ – Враца осъществява контролната си дейност на територията на област Враца.

ОБЛАСТ ВРАЦА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
5
Област Враца е разположена в Северозападната част на страната, заема 3 619 769 дка
или около 3% от територията на страната. Тя се простира от река Дунав на север до Стара
планина на юг. През региона минават реките Огоста, Скът и Искър. Искърският пролом
свързва областта с населените места, разположени на юг от Стара планина. Релефът е
разнообразен и живописен. Природата е подредила величествени скали, проломи, безкрайни
равнини, прорязани от реки и язовири.
На север област Враца има международна граница с
окръг Долж, Рум ъния. На запад областта граничи с
област Монтана, на юг със София Област и на изток с
областите Ловеч и Плевен. През територията на
област Враца минават международни транспортни
коридори: номер ІV – път Е 79 и номер VІІ – река
Дунав.
По данни на Национални я статистически институт
(НСИ) населението на област Враца към 31.12.2016 г.
година е 168 727 души.

В нейните административни граници попадат десет общини - Враца, Борован, Мездра,
Криводол, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Оряхово, Роман и Козлодуй с общо 123
населени места - 8 града и 115 села.

ОБЩИНА БОРОВАН
Община Борован заема площ от 212 кв.км и население 5 376 към 31.12.2016г. Граничи с
общините Враца, Хайредин и Бяла. Разположена в котловината на Дунавската равнина, с
надморска височина 250 – 350 м, р елефът равнинен, а в най -южната част слабо хълмист. На
територията на Община Борован има 5 населени места.

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Община Бяла Слатина заема 572,3 кв.км. площ и население 22 470 жители към
31.12.2016г.Разположена в Дунавската равнина върху терасите на р. Искър. Граничи с
общините Враца, Борован, Хайредин, Козлодуй, Оряхово, Кнежа, Червен бряг. Състои се от
един град Бяла Слатина и 14 села. Релефът е разнообразен - равнинен и полупланински.
ОБЩИНА ВРАЦА
Община Враца заема 679.4 кв.км. площ, която обхваща части от Дунавската равнина и
Предбалкана на Врачанска планина. Г раничи със следните общини: Мездра, Борован,
Криводол, Вършец и Мон тана. На територията на Община Враца има 23 населени места –
един град и 22 села, с общо население 65 905 жители към 31.12.2016г. През територията на
общината преминават важни железопътни и шосейни коридори с национално и
международно значение. Релефът на общината е твърде разнообразен – на юг планински, в
централните части хълмист и ниско планински, на север равнинен.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
6
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Община Козлодуй заема 286 кв.км. площ и население 19 738 жители към 31.12.2016г.
Разположена е в източната част на Северозап адна България, в равнината на десния бряг на р.
Дунав. Граничи с общините Вълчидръм, Хайредин, Мизия, а на север с р. Дунав и областта
Долдж /Румъния/. На територията на Община Козлодуй има 5 населени места – 1 град и 4
села. Релефът на общината е равнинен, о сновната част от територията е заета от земеделски
земи. Много по - нисък е делът на горските и други територии.
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Община Криводол заема 326,9 кв. км площ и население 8 977 жители към 31.12.2016г.
Разположена е сред плодородните к отловини по поречията на реките Ботуня, Лева
(Въртешница) и Рибиня и част от предпланините на Врачанския балкан . Граничи с общините
Хайредин, Борован, Враца и област Монтана. На територията на Община Криводол има 15
населени места – 1 град и 14 села. Релеф ът на територията и основно котловинен и
нископланински. По -голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности
за стопанско усвояване.
ОБЩИНА МЕЗДРА
Община Мездра з аема 554 кв.км. площ и население 19 427 жители към 31.12.2016г.
Разположена главно по Искърското дефиле. Граничи с общините Враца, Роман, Бяла Слатина,
Ботевград и Своге. Състои се от един град Мездра и 27 села. Релефът на общината е средно -
ниско планински и хълмист. Територията ѝ условно попада в две физикогеографск и области
на България – Западна Стара планина и Западния Предбалкан .
ОБЩИНА МИЗИЯ
Община Мизия заема 209.3 кв. км площ и население 6 520 жители към 31.12.2016г.
Разположена в северозападната част на Дунавската равнина, като релефът й е предимно
равни нен до слабо хълмист. Граничи с общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин и Бяла
Слатина, с излаз на р. Дунав. През територията на общината минава река Скът, а границата
между общините Козлодуй и Мизия се определя от река Огоста. На територията на Община
Мизия има 6 населени места – 1 град и 5 села.

ОБЩИНА ОРЯХОВО
Община Оряхово заема 326,5 кв. км. площ и население 10 065 жители към 31.12.2016г.
Разположена в Северозападна България по поречието на р. Дунав. Дунавската хълмиста
равнина е най -северната геоморфо ложка област на Република България. Въз основа на своите
различия тя се разделя на три подобласти, като една от тях е Западната (Ломско -Оряховска)

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
7
низина. Релефът е равнинно - хълмистият. Община Оряхово граничи с общините Мизия,
Кнежа, Бяла Слатина, Долна Митрополия и Искър. На територията на Общината има 7
населени места – 1 град и 6 села.
ОБЩИНА РОМАН
Община Роман заема 301.5 кв. км. площ и население 5 772 към 31.12.2016г. Граничи с
общините Мездра, Бяла Слатина, с областите Плевен, Ловеч и София. Общин а Роман заема
югоизточната част на област Враца и е разположена в средното течение на р. Искър, където се
влива най -големият й приток - р.Малък Искър. Релефът на общината е ниско планински и
хълмист. На територията на Община Роман има 13 населени места – 1 град и 12 села.
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН
Община Хайредин заема 189,1 кв. км. площ и население 4 477 жители към 31.12.2016г.
Граничи с общините Козлодуй, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Криводол и област Монтан а и
е Разположена в Северозападна България, в Дунавската равнина, по поречието на р. Огоста,
релефът ѝ е равнинен. На територията на Община Хайредин има 6 населени места.
Адрес на РИОСВ - Враца
гр. Враца 3000
ул."Екзарх Йосиф" № 81, п.к. 210

Телефони:
Зелен телефон - 092/629211;
Факс 092/629211

Е-mail : riosv_vr@m -real.net
Страница в Интернет : http://riosv.vracakarst.com/

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
8
IІ. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

II .1. КАЧЕСТВО НО АГМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
1. Мрежа за контрол на Качеството на Атмосферния Въздух на
територията на РИОСВ - Враца като част от НСМОС - подсистема
“въздух”
Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на приземния
слой на атмосферата , определено от състава и съотношението на естествените й
съставки и добавените вещества от естествен и антропогенен произход попаднали в
нея .
През 2017г. контрол на основните показатели, характеризиращи качеството на
приземния слой на атмосферния въздух в региона контролиран от РИОСВ - Враца се
осъществява чрез:
постоянни измервания - Градски фонов пункт - Автоматична измервателна
станция /АИС “ЖП Гара” -Враца /, контролираща замърсители те серен диоксид, азотен
оксид , азотен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ 10 и озон. При анализ на
регистрираните от АИС “ЖП Гара” - Враца концентрации на контролираните
замърсители, превишения на средноденонощната норма са констатирани по показателя
ФПЧ 10 (ПДК ср.дн. 50мкг/м 3). Броят на регистрираните превишения за 2017г. е 4 7, а з а
2016г. техния брои е 78

2. Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции

Средногодишните концентрации по основните показатели регистрирани от АИС
“ЖП Гара” - Враца през 2017г. са както следва:

Показател за КАВ ФПЧ 10 O3 CO NO 2 SO 2
Норма (ПДК) 40 μg/m 3 ср.год. 180 μg/m 3 ПИН 10 μg/m 3 8 ч..пл.
40
μg/m 3
ср.год
125
μg/m 3
ср.дн.

ЗАМЪРСИТЕЛ
ФПЧ10

Pb
аер.

SO
2
NO
2
CO

H2S
бензен

NH
3
ПАВ

As
аер.

Cd
аер

Ni
ФПЧ2.5

NO

O3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Общ брой
пунктове в т.ч
1 - 1 1 1 - - - - - - - - 1 1
1. АИС “ЖП Гара”
- Враца
да - да да да - - - - - - - - да да
Брой п унктове с концентрация над ПС на СЧН или ПДК м.е в т.ч.
1.АИС “ЖП Гара”
- Враца
да - не не не - - - - - - - - не не
Пунктове с концентрация над СГН, в т.ч.:
1.АИС “ЖП Гара”
-Враца
не - не не не - - - - - - - - не не

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
9
АИС
“ЖП Гара” - Враца 30 .84 60 .22 0,36 19. 34 9.70
Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух на
територията на гр. Враца, през 2017г. са изготвени :
 ежедневни бюлетини за състояние качеството на атмосферния въздух на гр.
Враца;
 месечни справки с данни за регистрираните концентрации на ФПЧ 10 от АИС
“ЖП Гара” - Враца;
 Доклад зимен сезон обхващаш периода 01.10.201 6г. - 31.03.2017г. и Доклад
летен сезон обхващаш периода 01.04.2017г. - 30.09.20 17 г., касаещи регистрираните
концентрации на показателите: ФПЧ 10 и Озон .
В графичен вид са представени измерените средногодишни концентрации на
основните замърсители характеризиращи качеството на приземния слой на
атмосферния възду х на гр. Враца регистрирани от АИС “ЖП Гара” - Враца за периода
2009г. - 2017г.

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ /твърди частици с големина по - малка от 10 микрона/.
С 59% принос в страната за фините прахови частици битовото отопление е най -
големият причинител на замърсяване. Данните показват, че качеството на въздуха е
най -лошо именно през зимните месеци. Освен за града, като цяло използването на
твърди горива в домовете има огромен негативен ефект върху въздуха в самите
помещения с директно отражение върху здраве то на хората там. Другият сериозен
източник на замърсяване на въздуха е транспортът. Замърсяването с ФПЧ от
транспорта се дължи в огромна степен на наличието на голям брой автомобили без
катализатор или с неработещ такъв, като начин за решаването му е при годишните
технически прегледи такива автомобили просто да не бъдат допускани до движение.
Третият източник на замърсяване, който зависи от общините е поддържането на
улиците, като това най -често се свързва с тяхното миене. Основен източник на
замърсяване с прахови частици на територията на гр. Враца е изгарянето на твърди
горива в бита през отоплителния сезон , като пепелно съдържание на горивата в някои
случаи надвишава 50%, специфичните метеорологични условия през зимния сезон,
ниските комини, намаляващи възможността за разсейване на атмосферните
замърсители, както и некачествени пътни настилки и воден цикъл .
През 201 7г. АИС “ЖП Гара” - Враца е регистрирала концентрации над
средноденонощната норма /СДН - 50мкг/м 3/ в 4 7 дни, като през 2016г. броя на
регист рираните наднормени концентрации е 7 8.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
10СЕРЕН ДИОКСИД
Серният диоксид спада към групата на серните оксиди ( SО x), които се формират
при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен антропогенен източник на
серен диоксид е изгарянето на природни горива (ТЕЦ, битови източници).
Металургията и химическата промишленост също са източник на замърсяване със
серен диоксид . Няма регистрирани превишения на СДН /125 мкг/м 3/по този показател
през 20 17 г.

АЗОТЕН ДИОКСИД
Основни източници на азотен диоксид са горивните процеси в индустрията и
моторните превозни средства. Образува се и в почвата вследствие действието на
микроорганизмите. Взаймодействието му с въглеводородите /от парите на бензина и
метана/ води до образуването на т. нар. смог. През годината няма регистрирани
превишения на СГН /40мкг/м 3/ от АИС “ЖП Гара” - Враца .

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
11
ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД
Представлява един от най -широко разпространените атмосферни замърсители,
който се образува при непълното горене на въглеродсъдържащи материали. Най -голям
източник на СО е автомобилния транспорт - над 65 % от общото емитирано количество
за страната. Други източници са твърдите горива, използвани в битовото отопление,
горивните процеси в индустрията и горските пожари. Няма регистрирани през 2017г.
средноденонощни концентрации над максималната осемчасова средна стойност
/10мг/м 3/.

ОЗОН
Формира се от взаимодействието на азотните оксиди и летливите органични
съединения под влияние на високи температури и слънчева светлина. Няма
регистрирани превишения на праговата стойност за информиране на населението
/180мкг/м 3/ по показателя през 2017г.През 2017 г. от АИС „ЖП гара – Враца“ е отчетено превишения на Озон О3 -
Норма опазване на човешкото здраве / 8 часа, както следва по ме сец, дни и часове.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
12
Диаграма


Таблица

Станция Дата Час Единица Стойност ПДК Пъти ПДК
Враца - ЖП Гара 01.06.2017 16:00 µg/m3 123,48664 120 1,0290554
Враца - ЖП Гара 01.06.2017 17:00 µg/m3 122,43794 120 1,0203162
Враца - ЖП Гара 25.07.2017 02:00 µg/m3 122,0369 120 1,0169742
Враца - ЖП Гара 25.07.2017 03:00 µg/m3 121,70406 120 1,0142004
Враца - ЖП Гара 25.07.2017 04:00 µg/m3 124,56548 120 1,0380456
Враца - ЖП Гара 25.07.2017 05:00 µg/m3 123,61061 120 1,0300884
Враца - ЖП Гара 02.09.2017 17:00 µg/m3 120,34354 120 1,0028628
Враца - ЖП Гара 02.09.2017 18:00 µg/m3 120,70033 120 1,0058361

Основни дефиниции при осъществяване контрол по компонента “ Въздух ”:
“Приземен слой” е атмосферния въздух на височина до 100м от повърхността на
Земята.
“Замърсяване на атмосферния въздух” е всяко постъпване на вредни вещества
/замърсители/ в него.
“Норма за качеството на атмосферния въздух” е всяко ниво, установено с
цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху
здравето на населениет о и/ или околната среда, което следва да бъде постигнато в
определен за целта срок, след което да не бъде превишавано.
“Праг за информиране на населението” е праг за нивата на озон в атмосферния
въздух, превишаването на който е свързан с риск за здравето на особено чувствителни
групи от населението, включително при кратковременна експозиция, и при
превишаването на който е необходимо незабавно предоставяне на подходяща
информация.
“ФПЧ 10” са всички частици, преминаващи през размерно - селективен сепаратор,
определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на
ФПЧ 10, с 50% -на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците
до 10 микрона.
“Градски фонови пунктове за мониторинг” са тези пунктове за мониторинг,
които с а разположени в застроената част на града и където измерените нива на

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
13
отделните замърсители са представителни за експозицията на по - голямата част от
населението.
“Постоянни измервания” означават непрекъснати или периодични измервания,
направени в постоян ен пункт за мониторинг, в съответствие с поставените изисквания
за качество на данните.
“Индикативни измервания” означават измервания, към които не се поставят
толкова строги изисквания по отношение качеството на данните в сравнение с
постоянните измерван ия.
“Вредно вещество (замърсител)” е всяко вещество, въведено пряко или косвено
от човека в атмосферния въздух, което е в състояние да окаже вредно въздействие
върху здравето на населението и/или околната среда.
“Емисия” е изпускане на вредни вещества /за мърсители/ в атмосферния въздух.
Точката или повърхността, откъдето се осъществява изпускането, се нарича източник.
Емисията се определя като маса на дадено вредно вещество за един кубически метър
изпускан газ или като дебит на изпусканото вещество при нор мални условия.
“Организирано изпускане” е това, при което веществата се отвеждат в
атмосферния въздух чрез изпускащо устройство - комин, канал и др.
“Неорганизирано изпускане” е това, при което в атмосферния въздух
веществата се отделят разсредоточено от д адена площадка, товарно –разтоварни
площадки, открити складове за прахообразуващи материали, неизправна технологична
апаратура и др.
“Ниво” е определена стойност за концентрацията на даден замърсител в
атмосферния въздух или отлагането му от атмосферния въ здух върху открити площи за
определен период от време.
“Пределно допустима концентрация” е концентрация на вредните вещества в
атмосферния въздух на населените места, която за определен период от време не оказва
нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека.
“Максималната еднократна концентрация” е най - високата от краткосрочните
концентрации за определен замърсител, регистрирани в даден пункт за определен
период на наблюдение.
“Средноденонощната пределно допустима концентрация” е допустимата
концентрация в продължение на 24 -часова експозиция.
“Средноденонощната концентрация” е средната аритметична стойност от
еднократните концентрации, регистрирани неколкократно през денонощието или тази,
отчетена при непрекъснато пробовземане в продължение на 24 часа.
“Средногодишната концентрация” е средната аритметична стойност от
средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година.
“ПС за СЧН” е прагова стойност за средночасова норма за опазване на човешкото
здраве за основните атмосферни замърсители.
“ПС за СДН” е прагова стойност за средноденонощна норма за опазване на
човешкото здраве за основните атмосферни замърсители.

Територията контролирана от РИОСВ - Враца е разделена на
следните райони за оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух:

- Район Враца - обхваща Общините Враца и Мездра.
Изпълнява се актуализ ираната “Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и
достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Об щина
Враца за периода 2015г. -2018г.” Превишенията на средноденонощната норма (СДН) за

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
14
ФПЧ 10 за гр. Враца регистрирани от АИС “ЖП Гара” Враца за 201 7 г. са 47 броя. През
201 7 г. е установено понижение на броя на регистрираните превишения .
Регистрираните наднормени концентрации на фини прахови частици с размер под 10
микрона се наблюдават изключително през отоплителния сезон и се дължат главно на
употребата на твърди горива за битово отопление.
Мерките предвидени в Плана за действие към актуализираната “Програма за
намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието
им в атмосферния въздух в Община Враца за периода 2015г. -2018г.”. са:
VR -AIR -Sh Краткосрочни мерки за подобряване на КАВ
VR -AIR -Sh -Dh. Намаляв ане на емисиите на ФПЧ 10 от битовото отопление
VR -AIR -Sh -Dh -T-01 – Газификация на промишлените предприятия, търговски обекти,
общински обекти и жилищни сгради;
VR -AIR -Sh -Dh -А-01 - Прекратяване на предоставянето на въг лищни помощи за
отопление през зимния сезон за социално слабите домакинства и замяна на въглищата с
алтернативни начини за отопление;
VR -AIR -Sh -Dh -А-02 –Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния
сграден фонд, приоритетно на панелни жилищни сгради;
VR -AIR -Sh -Dh -I-01 -Разрабо тване и осъществяване на консултативни и
информационни механизми за популяризиране на енергийно ефективни мерки в
жилищния сектор;
VR -AIR -Sh_Т - Намаляване на емисиите на ФПЧ 10 от транспорта
VR -AIR -Sh - Tr -T-01 - Машинно миене на уличната мрежа, особено ули ците, по които се
движи обществения транспорт;
VR -AIR -Sh - Tr -T-02 - Машинно ръсене с вода на уличната мрежа, по която се движи
обществения транспорт;
VR -AIR -Sh - Tr -T-03 -Използване на химически реагенти като заместители на твърдите
минерални субстанции, които се използват при зимното поддържане на уличната
мрежа;
VR -AIR -Sh - Tr -А-01 - Превозването на насипни товари да става само от автомобили с
покривала по предварително съгласуван маршрут;
VR -AIR -Lt Средносрочни и дългосрочни мерки за подобряването на КАВ
VR -AIR -Lt -Dh Намаляване на емисиите на ФПЧ 10 от битовото отопление
VR -AIR -Lt -Dh -А-01 - Ежегоден доклад за изпълнение на Програмата за намаляване на
нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за
вредни вещества;
VR -AIR -Lt -Dh -А-02 -Създаване и поддържане на информационна систе ма за
енергопотребление на територията на общината;
VR -AIR -Lt -Dh -А-03 - Контрол върху качеството на използваните горива за бита/дърва,
въглища, други/ ;
VR -AIR -Lt -Dh -I-01 - Кампании за запознаване на обществеността с въздействието на
основните замърсители върху здравето на хората и възможностите за лично участие в
нам аляването на вредните емисии;
VR -AIR -Lt -Tr - Намаляване на емисиите на ФПЧ 10 от транспорта
VR -AIR -Lt -Tr -Т-01 - Оптимизиране на транспортната схема в гр. Враца;
VR -AIR -Lt -Tr -Т-02

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
15
Основен ремонт на уличната мрежа в гр. Враца;
VR -AIR -Lt -Tr -Т-03 - Провеждане на кампании за залесяване с дървесна разстителност в
гр. Враца;
VR -AI R-Lt -Tr -Т-04 - Модернизация на обществения градски автопарк и насърчаване
използването на екологични горива;
VR -AIR -Lt -Tr -Т-05 - Изграждане на велосипедни алеи;
VR -AIR -Lt -Tr -Т-06 - Благоустройство на обществено достъпните площ и и
междублоковите пространства;
VR -AIR -Lt -Tr -I-01 - Поддържане на база данни в Община Враца относно стойностите на
основните показ атели за КАВ;
VR -AIR -Lt -Tr -I-02 - Информационни мероприятия за разясняване на населението на
изискванията за качество на атмосферния въздух;
VR -AIR -Lt -Tr -I-03 - Провеждане на информационни кампании с цел насърчаване на
велосипедното движение;
VR -AIR -Lt -Tr -А-01 - Осъществяване на строг контрол за възстановяване на улици и
тротоари при извършване на ремонтни дейности;
VR -AIR -Lt -Tr -А-02 -Контрол върху качеството на използваните горива за транспорт;
VR -AIR -Lt -Pr -А-01 - При изпълняването н а СМР стриктно спазване на част "ПБЗ" и
План за управление на отпадъците.
Легенда:
VR - мярката се отнася за община Враца;
AIR - мярката се отнася за подобряване на качеството на въздуха;
Sh - краткосрочна мярка T – техническа мярка;
Lt - дълго срочна мярка I - информационна мярка;
R - регулаторна мярка; А - административна мярка;
Dh - група комунално битов сектор; Tr - група транспорт; Pr - група промишленост;
01 - пореден номер на мярката.
Общна Враца ежемесечно предоставя инфор мация на РИОСВ -Враца относно
изпълнение на мерките заложени в програмата.
През 2017 г. на територията контролирана от РИОСВ - Враца съгласно одобрен
Годишен график са извършени измервания с Мобилна автоматична станция за
имисионен контрол на атмосферния въ здух към Регионална Лаборатория - Плевен на
територията на с. Бели извор, общ. Враца. Продължителността на мониторинга е 51
денонощия. Няма регистрирани превишения на СДН по показател ФПЧ10 и останалите
контролирани замърсители.
Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на община Мездра
за периода 2017 -2021година.
Същата е изготвена и е приета с решение на Общински съвет -Мездра с Протокол
№28/19.09.2017г. Главната й цел е намаляване на здравния риск от замърсяването на
околната среда, а специфичните цели са свързани с качеството на въздуха, транспорта,
селското стопанство, като чрез тяхното изпълнение ще бъде постигнато устойчиво
управление и развитие на съответните сектори и ще се допринесе за намаляване на
негативните ефекти върху здрав ето на хората и околната среда и подобряване на
качеството им. В така изготвеният План за действие към Програмата са предвидени
мерки в следните направления: мерки за намаляване емисиите на фини прахови
частици /ФПЧ/ от битовия сектор, мерки за намаляване емиисите на ФПЧ от

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
16
транспорта, информационни мерки за намаляване емисиите на ФПЧ, мерки за
намаляване на организирани и неорганизирани прахови емисии с разнороден произход.
- Район Козлодуй - обхваща Общините: Козлодуй, Оряхово и Мизия.
За района не се изисква изготвянето на програма за намаляване нивата на
замърсителите.
- Район Бяла Слатина - обхваща Общините: Бяла Слатина и Роман.
За района не се изисква изготвянето на програма за намаляване нивата на
замърсителите.
- Район Криводол - обхваща Общините: Криводол, Хайредин и Борован.
За района не се изисква изготвянето на програма за намаляване нивата на
замърсителите.

Източници на емисии на територията на РИОСВ - Враца

Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници

През 201 7 г. са извършени 16 броя планови проверки във връзка с изпълнение на
утвърдения „График за извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни
източници през 2017 г.“. Емисионен контрол е извършен на 13 броя оператори, на 3
броя обекти не е извършен, поради неработещи инсталации, минимални часове на
работа и натоварване под 60 %. Мониторинга е осъществен съвместно с Регионална
Лаборатория - Русе и Регионална Лаборатория - Плевен . За отделните подобекти са
изготвени Доклади с резултатите о т проведените контролни измервания.
Извършен е планов емисионен контрол на следните горивни и технологични
инсталации:
- „Царевец Енерджи“ ООД, с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца - горивна
инсталация Когенератор тип CG 170 -12 на гориво биогаз (с номина лна мощност
1,1MW) . Мониторинга е извършен от Регионална Лаборатория - Плевен към ИАОС -
София ;
- „Малиновец Енерджи“ ООД, с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца - горивна
инсталация Когенератор тип CG 170 -12 на гориво биогаз (с номинална мощност 1,1
MW). Мони торинга е извършен от Регионална Лаборатория - Плевен към ИАОС -
София ;
- „Хидком“ АД, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца - „Инсталация за
нанасяне на покрития върху метал - Камера за електростатично боядисване с
филтриращ елемент“. Мониторинга е извърше н от Регионална Лаборатория - Русе към
ИАОС - София ;
- “Инертстрой - Калето” АД, гр. Мездра - горивни инсталации към оранжерия
“Озирис”, находяща се в землището на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца: Водогреен
котел „Erensan“ №1, Водогреен котел „Erensan“ №2 и КО - генератор „САТ“ 428Е, №1.
Инсталациите са на гориво природен газ, всяка с номинална мощност по 1,9MW.
Мониторинга е извършен от Регионална Лаборатория - Плевен към ИАОС - София ;
- „Леденика България 1964“ООД, гр. София - горивна инсталация Парен котел
ПКГ12 №2 на гориво природен газ (с номинална мощност 8, 5 MW) към „Пивоварен
завод „Леденика“, гр. Мездра, обл. Враца. Мониторинга е извършен от Регионална
Лаборатория - Плевен към ИАОС – София ;
- „Топлофикация - Враца“ ЕАД, ОЦ “Младост” гр. Враца - горивни и нсталации:
Водогреен котел №1 на гориво природен газ (с номинална мощност 37,5 MW) и
Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
17
(ИКПЕТЕ) на гориво природен газ (с номинална мощност 4,4 MW) . Мониторинга е
извършен от Регионалн а Лаборатория - Плевен към ИАОС - София ;
- ЕТ „КАМ - Н. С тойков “ гр. София - производствена база гр. Враца, „Инсталация
за нанасяне на покрития върху дърво - Робот за нанасяне на лакотехнически покрития“.
Мониторинга е извършен от Регионална Лаборатория - Русе към ИАОС - София ;
- „Пътстройинженеринг“АД, гр. Враца - асфалтосмесител на инсталация „ДС - 117 -
2К“ на гориво метан към асфалтова база с. Чирен, общ. Враца . Мониторинга е
извършен от Регионална Лаборатория - Русе към ИАОС - София ;
- „Кралтрейс“ ООД, гр. Враца - асфалтосмесител на инсталация „ЕКО 2000 -
BENNINGHOVEN“ на гориво природен газ към асфалтова база с. Косталево, общ.
Враца . Мониторинга е извършен от Регионална Лаборатория - Русе към ИАОС - София ;
- „Млечен Рай 2“ ООД, кв. Бистрец, гр. Враца - горивна инстал ация Парен котел
ПК№1 на гориво природен газ (с номинална мощност 2,03MW). Мониторинга е
извършен от Регионална Лаборатория - Плевен към ИАОС - София ;
- Вратица - Враца“ АД, гр. Враца - горивн а инсталаци я Парен котел №2 ПКМ -Г-6,5
на гориво природен газ (с номи нална мощност по 5 ,1 MW) . Мониторинга е извършен
от Регионална Лаборатория - Плевен към ИАОС - София.
При извършеният мониторинг на горните оператори, не са регистрирани
наднормени концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух,
съгласно изискванията на Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64/2005 г.).
На основание резултатите от извършени контролни измервания н а емисиите на
вредни вещества изпускани в атмосферния въздух на 2 броя оператори са наложени 2
броя текущи санкции:
- „Нова Варова Компания“ ЕООД, гр. Мездра за замърсяване на атмосферния
въздух с прах над нормите за допустими емисии, на основание резу лтати от извършени
контролни измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния
въздух от дейността на технологичните съоръжения: Чукова трошачка; Мелница и
Елеватор №19; Пълначно отделение насипна вар и Пълначно отделение пакетаж към
„Хидра тен цех“ гара Черепиш, общ. Мездра. На дружеството е дадено предписание за
предприемане на мерки за подобряване на пречиствателните съоръжения, което е
изпълнено.
На управителите на Дружеството е съставен Акт и издадено Наказателно
постановление за неизвър шени през 2016 г. Собствени периодични измервания на
емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от технологичните
съоръжения към хидратния цех.
- “Хаджийски и фамилия”ООД, с. Градешница, общ. Криводол, обл. Враца за
замърсяване на атмосфер ния въздух с въглероден окис над нормите за допустими
емисии, при работа на горивна инсталация - парен котел ПКД - 1,6 на твърдо гориво
/дърва/.
През 2017 г. е възобновена наложената през 2016 г. текуща санкция на “Строител
- Криводол” ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца (асфалтосмесителна
инсталация тип „Марини“ МАР120 Со08/00 на гориво природен газ) за замърсяване на
атмосферния въздух с въглероден окис и общ органичен въглерод над над нормите за
допустими емисии. Същата е отменена през годината на база извършени собствени
периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния
въздух.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
18
Отменена е наложена текуща са нкция за замърсяване на атмосферния въздух с
прах над НДЕ на „Вархим“ЕООД, гр. Мездра - бивш оператор на „Хидратен цех“ гара
Черепиш, общ. Мездра поради пеустановяване на дейността на дружеството.
Емисионен контрол не е осъществен на 3 броя оператори: ЕТ„ Агропрофит -
Владимир Величков“ с. Дреновец, обл. Видин - оранжерия с. Зверино, общ. Мездра,
обл. Враца; ЕТ „Йордан Величков - Влади“ гр. София - оранжерия с. Зверино, общ.
Мездра, обл. Враца и “Строител - Криводол” ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл.
Врац а- асфалтосмесителна инсталация тип „Марини“ МАР120 Со08/00 на гориво
природен газ, поради неработещи инсталации, минимални часове на работа и
натоварване под 60 % - отразено в протоколи от извършените планови проверки на
обектите.
Собствени непрекъснати и змервания (СНИ) на емисии на вредни вещества
изпускани в атмосферния въздух - 78 броя (72 броя месечни Доклади и 6 броя годишни
Доклади) на 6 броя подобекти към “Холсим (България)”АД, с. Бели Извор, общ. Враца
(специализирано в производство на цимент).
На база представените от Дружеството и утвърдени от РИОСВ - Враца 72 броя
месечни Доклади и 6 броя годишни Доклади за 2016г. от собствени непрекъснати
измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при
експлоатацията на: Пещ №2 за пр оизводство на цимент, Скарен охладител към нея,
Въглищна мелница и Циментови мелници №№1, 2 и 3 са изготвени 78 броя протоколи
за оценка на резултатите от проведените СНИ. Не са установени превишения на
нормите за допустими емисии, заложени в Условие №9 Е мисии в атмосферата към
Комплексно разрешително №75 -H1/2009г., последно актуализирано с Решение №75 -
Н1 -И0 -А3/2017 г., издадено на “Холсим (България)” АД, с. Бели Извор, общ. Враца.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
19
Собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества
изпускани в атмосферния въздух - 125 броя.
През отчетният период в РИОСВ - Враца са представени и приети Доклади за
извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества
изпускани в атмосферния в ъздух на следните Дружества :
- 33 броя Доклади на “Холсим (България)” АД, с. Бели извор, общ. Враца, обл.
Враца във връзка с изпълнение на Условие №9 към издаденото Комплексно
разрешително:
- 4 броя Доклади за проведени Собствени периодични измервания на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от подобект: „Пещ“ (№1 от Комплексно
разрешително). На база направената оценка на представените 4бр. Доклади и
приложенията към тях се установи, че измерените концентрации на показателите: общ
органичен въгл ерод, живак, кадмий и талий, живак и арсен, олово, хром, кобалт, мед,
манган, никел и ванадий, флуороводород, диоксини и фурани и бензен в отпадните
газове изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на подобект „Пещ“ (№1 от
Комплексно разрешително) , след пречиствателните съоръжения: ръкавни филтри,
инсталация SNCR и байпасна инсталация - отговарят на нормите за допустими емисии.
Мониторинга е извършен от Акредитирани изпитвателни лаборатории:
“METROALFA” - Zagreb, Croatia и Лаборатория на „СЖС БЪЛГА РИЯ“ЕООД, гр.
Варна;
- 29 броя Доклади за проведени Собствени периодични измервания на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от подобекти: Водогреен котел №2 - 0,64
MW на гориво природен газ; Клинкер транспорт №5 (№37 от Комплексно
разрешително); Силози за клинкер 5 и 6 (№36 от Комплексно разрешително); Елеватор
и лентов транспортьор1 на ролкова преса (№59 от Комплексно разрешително);
Пресипка и бункер на лентов транспортьор1 на ролкова преса (№60 от Комплексно
разрешително); Лентов транспортьор от разтоварище за твърдо гориво и варовик към
покрит склад (№48 от Комплексно разрешително); Бункер към въглищна мелница (№49
от Комплексно разрешително); Бункери за суровини (№53 от Комплексно
разрешително); Питатели за суровини (№51 от Комплексно разреши телно);
Събирателна лента за суровини (№54 от Комплексно разрешително); Пресипка и
бункер на лентов транспортьор 2 на ролкова преса (№61 от Комплексно разрешително);
Лентов транспортьор 2 на ролкова преса (№56 от Комплексно разрешително);
Пневмоканали на р олкова преса (№57 от Комплексно разрешително); Елеватор на
ролкова преса (№58 от Комплексно разрешително); Вибросито (№11 от Комплексно
разрешително); Ж.П. Товарище (№12 от Комплексно разрешително); Елеватор и
пневмоканали на автотоварище 2 за насипен циме нт (№13 от Комплексно
разрешително); Клинкер везна за циментова мелница №3 (№28 от Комплексно
разрешително); Сепаратор на циментова мелница №3 (№29 от Комплексно
разрешително); Първа пресипка на транспорт за цимент на циментова мелница №3
(№30 от Комплексн о разрешително); Покрит склад за твърдо гориво и варовик (№47 от
Комплексно разрешително); Лентов транспортьор от покрит склад към въглищна
мелница (№45 от Комплексно разрешително); Лентов транспортьор от покрит склад
към бункер за варовик (№46 от Комплекс но разрешително); Бункер за фини въглища
(№50 от Комплексно разрешително); Везни за суровини (№52 от Комплексно
разрешително); Захранване на пещ - до охладителна кула (№42 от Комплексно
разрешително); Захранване на пещ - до ВДГ (№43 от Комплексно разрешителн о);
Захранване на пещ - до силозите за сурово брашно (№44 от Комплексно разрешително)
и Нарязани хартия, картон, дърво (№63 от Комплексно разрешително). Мониторинга е

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
20
извършен от Акредитирана Изпитвателна лаборатория „Хеспа“ при „Хеспа“ ООД, гр.
София.
- 1 брой Доклад във връзка с изпълнение на Условие №9. Емисии в атмосферата
от Комплексно разрешително №78/2005 г., актуализирано с Решение№78 -НО -ИО -
А1/2011 г. на “Метизи” АД, гр. Роман, обл. Враца за подобект: изпускащо устройство
№5 - „Процес поцинковане на метал (4 броя вани)“ - мониторинг по показателя
хлороводород. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов
инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и
калибриране;
- 4 броя Доклади на “Яйца и птици”АД, гр. Мизия, площадка Козлодуй, обл.
Враца, за следните подобекти източници на емисии: „Изпускащо устройство №1 -
дозиране на микроелементи” (№1 от Комплексно разрешително); „Изпускащо
устройство №2 - дробилка на зърно ” (№2 от Комплексно разрешително); „Изпускащо
уст ройство №3 - елеватор на кота 12 м” (№3 от Комплексно разрешително) и
„Изпускащо устройство №4 - елеватор на кота 16 м” (№4 от Комплексно
разрешително). Емисионният контрол е извършен във връзка с изпълнение на Условие
№9. Емисии в атмосферата към Комплекс но разрешително на “Яйца и птици“ АД, гр.
Мизия, площадка гр. Козлодуй №259 - Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 259 -Н1 -
И0 -А1/2013 г. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов
инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитва не и калибриране;
- 1 брой Доклад на “Строител - Криводол” ЕООД , гр. Криводол, общ. Криводол,
обл. Враца - асфалтосмесителна инсталация тип „Марини“ МАР120 Со08/00 на гориво
природен газ . Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов
инженеринг“ ОО Д, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране ;
- 1 брой Доклад на “Центромет” АД, гр. Враца - горивна инсталация Водогреен
котел РО 116 /номинална мощност - 1,3MW/ на гориво природен газ. Мониторинга е
извършен от Регионална Лаборатор ия - Плевен към ИАОС - София;
- 1 брой Доклад на “Нивего” ООД, с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца - горивна
инсталация Парен котел ПКН/Г /номинална мощност 1,2 MW/ на гориво природен газ.
Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД,
гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране;
- 1 брой Доклад на “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца - горивна инсталация
Парен котел КПН/Г /номинална мощност 1,8 MW/ на гориво компресиран природен
газ. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД,
гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране;
- 11 броя Доклади на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София - „Подземно газово
хранилище „Чирен“, с. Чирен, общ. Враца - 3 броя горивни инсталаци и Водогреини
котли №№1, 2 и 3 /с номинална мощност по 0,74MW/ на гориво природен газ и 8 броя
технологични инсталации Газомоторни компресори /с номинална мощност по 3,88MW/
на гориво природен газ. Мониторинга е извършен от „ЕКОЕКСПЕРТ 6“ ЕООД, гр.
Варна - Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух;
- 4 броя Доклади на “Топлофикация - Враца” ЕАД, гр. Враца - горивни
инсталации: Когенерация №1 и Когенерация №2 /с номинална мощност по 7,8MW/ ,
Парен котел „ПКМГ 12“ №1 и „ПКМГ 12“ №2 /с номинална мощност 8,7M W/
всичките на гориво природен газ. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към
„Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и
калибриране;
- 2 броя Доклади на “Лесто продукт”ЕООД, гр. Враца - технологични участъци :
„Асп ирация участък „Заваряване“ и „Аспирация бояджиен участък“ . Мониторинга е

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
21
извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София -
Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране .
- 12 броя Доклади във връзка с изпълнение на Условие №9. Ем исии в атмосферата
от Комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините
Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа“ №249 -Н0/2008
г. с оператор Община Оряхово, актуализирано с решение №249 -Н0 -И0 -А2/2017 г.
Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД,
гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране.
- 54 броя Доклади във връзка с изпълнение на Условие №9. Емисии в атмосферата
от Комплексно разрешително н а „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините
Враца и Мездра“, №5 -Н1/2010 г. с оператор „Екопроект“ООД, гр. Враца, актуализирано
с решение №5 -Н1 -И0 -А1 -ТГ1/2013 г. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към
„Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София - Ак редитирана лаборатория за изпитване и
калибриране. Честота на мониторинга на газовите кладенци е определена в издаденото
Комплексно разрешително (газови кладенци №№ 1, 2 и 3 на полугодие, а за газови
кладенци №№ 4, 5, 6 и 7 месечно).
Съгласно представенит е доклади, протоколи към тях и направените оценки, не са
констатирани нарушения във връзка с нормите за допустими емисии заложени в
Условие №9. Емисии в атмосферата от Комплексните разрешителни и Наредба №1
за норми за допустими емисии на вредни вещества ( замърсители), изпускани в
атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии за
останалите оператори.
Докладите са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 39 от Наредба №6
за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31/1999 г.) .
За разлика от предходни години, всички работещи дружествата подлежащи на
СПИ на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са извършили
монит оринг и представили Доклади.
Извършени са 7 броя проверки на оператори по изпълнение на условията,
заложени в издадените им Комплексни разрешителни: “Холсим (България)” АД, с. Бели
Извор, общ. Враца; “Метизи” АД, гр. Роман; “Мей - Ту” ЕООД, гр. Враца - пл ощадка с.
Мраморен, общ. Враца; “Вратица - Враца” АД, гр. Враца; “Екопроект” ООД, гр. Враца -
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра“; Община
Оряхово -„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй,
Хайредин, Миз ия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа“; “Яйца и птици” АД, гр. Мизия -
площадка Козлодуй.
“Стройкерамика” АД, гр. Мездра - цех гр. Мездра - през 2017 г. Дружеството не е
извършвало производствена дейност.
В проверените Дружества с издадени Комплексни разрешите лни няма установени
нарушения на екологичното законодателство, касаещо компонет въздух.
Дружествата: “Химко”АД, гр. Враца и Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” гр.
Враца - специализирани в производство на химически продукти са с преустановена
производствена дейност . Производствена дейност н а следните оператори източници на
емисии в атмосферния въздух: “Кралтрейс” ООД, гр. Враца - Асфалтосмесителна
инсталация към Асфалтова база, с. Паволче, общ. Враца; “Мездратекс”ЕООД, гр.
Мездра обл. Враца - парен котел ПКМ -Г- 12 н а гориво природен газ и Вега
Стар“ЕООД, гр. Бяла Слатина, обл. Враца - 3 бр. парни котли ПКМ - 1,6 на течно гориво
/промишлен газьол /- не е възобновявана през 2017 г.
През 2017 г. на територията на РИОСВ - Враца, както и през предходн ите годин и,
няма действ ащи големи горивни инсталации.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
22


Контрол летливи органични съединения, вещества нарушаващи
озоновия слой и флуорсъдържащи парникови газове
Eфективната контролна дейност от страна на Регионалните инспекции по околна
среда и води включва предотвратяване или намаляване на замърсяването на въздуха
свързано с участитето на летливи органични съединения (ЛОС).
В присъствието на азотни оксиди и слънчева светлина, ЛОС (всяко органично
съединение с Тк ≤ 250º C, измерена при стандартно наля гане101,3 kPa ) действат като
катализатор за образуването на приземен озон.
Емисиите на летливи органични съединения, съдържащи се в бензина,
представляват местни и регионални проблеми, свързани с качеството на въздуха
(бензол и озон). Озонът в бл изост до земната повърхност освен замърсител
представлява и третият по значимост парников газ, а бензолът е известен канцероген за
човека .
Основните източници на емисии на ЛОС са автомобилите, горивните процеси и
органичните разтворители.
Глобалното затопляне е процес на повишаване средната температура на
атмосферата и повърхността на земята. Същата е малко под 15 градуса по Целзий. През
последното столетие се е повишила с 0,7 градуса. Учените предричат последващо
нарастване от 1,4 до 5,8 градуса до края на настоящето столетие. За „Парниковият
ефект”, който се предизвиква от задържането и акумулирането на топлина в
атмосферата допринасят някои вещества считани за парникови газове и влияещи на
глобалния климат.
Изтъняването на озоно вия слой представлява друга опасност, защото способността му
да предпазва от опасните за живота ултравиолетови лъчи, идващи от слънцето,
намалява пропорционално.

Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и
превоз на бензини
През 2017 г. са извършени 2 6 броя планови проверки по горецитираната наредба ,
25 броя проверки касаещи системите за улавяне на бензиновите пари /УБП/ - Етап І и
Етап І I. В п роверените обекти се водят дневници за състоянието на системата / Етап ІI /
заверени от РИОСВ - Враца, съгласно изискванията на горе цитираната Наредба . От
водените на отчет в РИОСВ - Враца 7 0 броя бензиностанции, 11 броя обекти не
функционират. Извършена е 1 брой планова проверка на Петролна база - Враца с
оператор "ДМВ"ЕООД, гр.Русе.
Извършени са 12 броя извънредни проверки във връзка с: налагане на
Принудителни административни мерки / ПАМ/ свързани с пломбиране/запечатване на
бензиноколонки, за неизгр адена система в съответствие с ЕТАП II на УБП - 6 броя /5
броя за налагане и 1 брой за отмяна/ и 6 броя във връзка с дадени предписания по
изпълнение на чл.14д, ал.4 от Наредба №16. На един оператор е съставен Акт и
издадено Наказателно постановление за неизпълнение на предписание.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
23


ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МПС ОТ БЕНЗИНОКОЛОНКА
ОБОРУДВАНА СЪС СИСТЕМА ЗА УЛАВЯНЕ НА БЕНЗИНОВИТЕ ПАРИ - ЕТАП ІІ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
24

Наредба № 7 от 21.10.2003г. за норми на допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в околната среда, главно в
атмосферния въздух в резултат на употреба на разтворители в
определени инсталации

Извършени са 9 броя проверк и по Наредба № 7 за норми за допустими емисии на
летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. През
годината нови обекти не са регистрирани в регистъра по чл.30 л от ЗЧАВ (обн., ДВ бр.
45/1996 г.).
Извършени са 2 броя извънредни проверки на „Eнерго - Ремонт Груп 87 ” ЕООД, гр.
Враца /промишлено строителство/ - във връзка с даване на предписание и изпълнението
му.
Извършени са още 6 броя извънредни проверки по дадени предписания, които са
изпълнени.

Съвременна камера за боядисване на метални изделия

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения
при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и
авторепаратурни продукти

Извършени са 16 броя проверки по Наредбата за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Извършена е 1 брой извънредна
проверка по дадено предписание, което е изпълнено /касаещо, етикетирането на
пуснати в пазарната мрежа продукти/.
На „Стромет -2004”ООД, гр. Козлодуй /търговец на едро на бои, строителна
дейност/ не е извършена проверка поради неритмична работа на обекта.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
25


Модерна автобояджииск а камера

Наредба за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)
№1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и
Регламент (ЕО) №517/2014 за флуоросъдържащи парникови газове

Извършени са 34 броя планови проверки и 8 броя извънредни проверки /във връзка
с дадени предписания и съставени актове/ свързани с изпълнения на изискванията на
Наредба за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно
веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕО) №517/2014 за
флуоросъдържащи парникови газове. Ивършени са и 2 броя проверки по уведомление от
Митническо бюро Враца, във връзка с „Инструкция за взаимодействие между
Министерство на околната среда и водите и агенция „Митници“ за повишаване на
ефекти вността на контрола, осъществяван по закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух.“
Дадени са 7 броя предписания, които са изпълнени. Съставени са 3 броя Актове и
издадени 3 броя Наказателни постановление за непредставяне в срок на изискуемата
информация.
На „Интерприборсервиз”ООД, гр. Козлодуй, площадка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД,
сервиз за хладилна и климатична техника не е извършена проверка, поради
заангажираност на служителите на друж еството на други площадки.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
26
Хладилна камера
Термопомпи

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
27

ІІ. 2. ВОДИ
Основни приоритети при извършване на контролната дейност през
годината
Основен приоритет през 2017 г. в областта на управление на водите за
територията на РИОСВ -Враца беше финализирането на "Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Враца” – „Канализационна система -Етап 1“ и „Канализационна система -
Етап -2“, както и въвеждане в редовна експлоатация през 2018г. на обект: „Инженеринг
за реконструкция на ПСОВ -Враца“.
Друг съществен приоритет, който е по -дългосрочен и е залегнал в Приоритетна ос
1 „Води“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г“ е изграждане на ВиК
инфраструктура на агломерации с над 10 000 екв.ж. Конкретно за област Враца с
приоритет е доизграждане на канализационните системи и изграждане на ПСОВ за
населини места които имат изградени частични такива, а именно гр. Оряхово, гр. Роман
и гр. Криводол.
Основна цел при управлението на водите е опазване и недопускане замър сяването
на водите и водните екосистеми в териториалния обхват на РИОСВ -Враца, чрез
ефективно прилагане на законодателството , посредством:
Засилен и ефективен контрол по изпълнение на условията в издадените
разрешителни за заустване на отпадъчните води във водните обекти, вкл. и контрол по
спазването на индивидуалните емисионни ограничения по показателите, определени в
разрешителното чрез провеждането на контролен и собствен мониторинг на
отпадъчните води;
Ефективно прилагане на законодателството в областта на водите и своевременно
предприемане на необходимите действия при установени несъответствия;
Контрол по спазването на технологичния режим на пречиствателни съоръжения
за отпадъчни води на промишлените предприятия и на селищните пречиствателни
станции за отпадъчни води.

Опазване на повърхностните води
Основен дял на повърхностните води в България се пада на реките. Контролната
дейност по компонент “Води” се осъществява по поречия.
Хидрогеографската характеристика на нашата територия обуславя наличието на
две основни отточни области – Черноморска и Егейска. Черноморската отточна област
се разделя на две подобласти: Дунавска и подобласт от реки, директно вливащи се в
Черно море.
Те риторията на РИОСВ -Враца попада в Дунавски район за управление на водите
и включва част от река Дунав и от поречията на река Искър и река Огоста .

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
28

Повърхностните
водни тела в района
на речния басейн, се
определят като
попадащи в някоя от
следните категории
води: реки, езера,
преходни води или
крайбрежни води,
или като изкуствени
повърхностни водни
тела или силно
модифицирани
такива. Типовете на
повър хностните
водни тела за всяка
категория
повърхностни води
се определят за
всеки район за басейново управление, като се отчита вида и големината на натиска от
човешка дейност.
Река Огоста има около 40 притока, от които на територията на област Враца най -
значителни са Ботуня, Скът, Рибине, Въртешница и др. Река Искър е най -старата река
на Балканския полуостров. Тя е най -дългата
вътрешна река, протичаща изцяло на
територията на България и единствената
запазила първоначалната си посока след
станалите по -късн о големи промени на
земната повърхност. Тя е и единствената
река, която извира от Южна (Югозападна)
България, пресича напречно от юг на север
Старопланинската верига (Искърския
пролом). По -големите притоци на река
Искър на територията на РИОСВ -Враца са
Ма лък Искър и Гостиля.
На територията на област Враца основните
проблеми, свързани с опазване на водните
обекти от замърсяване са директното
заустване във водоприемниците на
непречистени или недостатъчно пречистени
отпадъчни води, ниската степен на
изграденост на канализацията на населените
места и липса на ПСОВ.
На контролираната територията са
изградени и действащи 4 броя ГПСОВ – в
гр. Враца, гр. Мездра, гр. Бяла Слатина и гр. Козлодуй, както и една изградена, но
недействаща ПСОВ в с. Крушовица, об щина Мизия.
Съществен проблем е непостигане на индивидуалните емисионни ограничения
/ИОЕ/ по показателя „общ азот“ за ПСОВ -Бяла Слатина. Причини за неефективно

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
29
пречистване на отпадъчните води са частичната изграденост на канализацията на
населеното място, както и включването в канализационната система на голямо
количество инфилтрирани подпочвени води, в резултат на което на вход ПСОВ
постъпват „богати“ на нитрати води.
За оценка състоянието на повърхностните води в териториалните граници на
област Враца от ИАОС се провежда ежегоден мониторинг, съгласно Националната
система за екологичен мониторинг. Резултатите от мониторинга по физикохимични и
биологични показатели показват, че като цяло повърхностните водни тела са в добро
екологично състояние.
В напра вление „Опазване и контрол чистотата на водите“ н а задължителен
ежегоден контрол, подлежат:
Обектите, формиращи отпадъчни води, включително пречиствателните станции
на населените места. Състоянието и правилната експлоатация на пречиствателните
съоръжения з а производствени и битово -фекални отпадъчни води;
Параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените
разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, по реда на Закона
за водите или коплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опзване на
околната среда ;
Обектите, формиращи производствени отпадъчни води с изградени локални
пречиствателни станции за производствени отпадъчни води, включени в
канализационните системи на населенит е места;
Обектите формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества,
общи и специфични замърсители и заустващи във водни обекти, включени в
“Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите”
по Наредба №1/2011 г. к ъм Закона за водите .
Основните дейности в региона, които въздействат негативно върху състоянието
на повърхностните водни тела са:
Промишлеността като източник на замърсяване на водите. На контролираната
територия основните индустриални обекти заустват про изводствените си отпадъчни
води в канализационните системи на населените места. От промишлените дейности
които оказват въздействие върху водните обекти на територията на РИОСВ -Враца са
винопроизводство, месопреработка, млекопререботка, обезводняването на о тпадъчни
нефтопродукти, преработката на инертни материали
Антропогенното натоварване на водите от точкови източници е основно
заустването в реките на отпадъчни води от градските канализации без изградени
ПСОВ;
Дифузни източници на замърсяване на водните об екти, основно с нитрати са от
просмукване на оборски тор вследствие неправилно организирани торохранилища и
лагуни, както и нерегламентирано депониране на торов отпад в близост до водоеми,
сондажи и кладенци. Друг дифузен източник на замърсяване са попивн ите кладенци за
битово -фекални отпадъчни води в населените места без изградени канализационни
системи
На територията на РИОСВ -Враца, обектите които формират производствени
отпадъчни води и заустват в повърхности водни обекти притежават разрешителни за
полз ване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадени по реда на Закона за
водите или комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
30
околната среда. Експерти от инспекцията извършват контролни проверки и контролен
мониторинг на о тпадъчните води, съгласно поставените в Разрешителните условия.
При констатирани несъответствия на операторите се издават предписания за
своевременно предприемане на необходимите коригиращи действия за отстраняване на
същите, налагани са санкции и са съста вяни актове.
По отношение управление на водите по заложените за изминалата година цели е
извършено:
На всички обекти, притежаващи разрешителни за ползване на воден обект или
комплексно разрешително е извършен контролен мониторинг на отпадъчните води при
честота два пъти годишно. При констатирани несъответствия с условията на
издадените разрешителни операторите своевременно са предприемали коригиращи
действия за тяхното отстраняване. От страна на РИОСВ -Враца са налагани санкции и
съставяни актове за установ яване на административни нарушения;
Извършен е контролен мониторинг на агломерациите с изградени ПСОВ с
честота на мониторинга 4 пъти годишно;
Всички титуляри на Разрешителни са представили в РИОСВ -Враца протоколи и
анализи от извършен собствен мониторинг на отпадъчните води с изключение на един
титуляр, на който е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

Обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води
Състоянието на повърхностните води и степента на тяхната замърсеност се
проследява, чрез осъществяване на текущ контрол и мониторинг (контролен и
собствен) на обектите, формиращи отпадъчни води на територията на 10 -те общини в
Област Враца.
Контролираните инсталации и обекти са от различни икономически сектори,
което налага коректно проследяване за правилната експлоатация на технологичните
процеси и процесите на пречистване, за изпълнение на условията в разрешителните за
заустване и в комплексните разрешит елни.

Програма за планирани проверки на емитери, които с отпадъчните си води изпускат
приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители и/или други
вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри,
характеризиращи състояние то на водното тяло:

№ по ред

Вид контролирани емитери Разрешител
но
С комплексно
разрешително
Без
разрешит
елно
1. 2. 4. 5. 6.
Поречие Огоста
1.
Наименования на обекти, формиращи отпадъчни води и подлежащи
на контрол през отчетния период, в т. ч. 16 4 40
1.1.
Емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества – пром. и
сел. стоп. 2 1 0
1.1.1. “Булгартрансгаз” ЕАД, с. Чирен х
1.1.2. Врачански затвор, гр. Враца х

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
31
1.1.3. РДНО Оряхово -Мизия, гр. Оряхово х
1.2.
Емитери на специфични замърсители и/или на други вещества, чието
въздействие може да промени общите условия на водното тяло в
което се зауства – пром. и сел.стоп.
1.3. Агломерации с изградени селищни ПСОВ 3 0 0
1.3.1. ПСОВ -Враца х
1.3.2. Канализационна система и ПСОВ на с. Крушовица х
1.3.3.ПСОВ -Бяла Слатина х
1.4. Агломерации без изградена селищна ПСОВ 0 0 0
1.5. Други 11 3 40

1.5.1. “Холсим (България)” АД, с. Бели Извор, общ. Враца, производство
на цимент х
1.5.2. Кариера за варовик “Лиляче” на “Холсим(България)” АД, с. Лиляче х

1.5.3. Трошачна инсталация и ремонтна работилница на кариера за
варовик “Лиляче” на “Холсим(България)” АД, с. Лиляче х
1.5.4. “Млечен рай -2” ООД, гр. Враца, предприятие за млекопреработка х

1.5.5. “Нивего” ООД, с. Чирен, общ.Враца, предприятие за
млекопреработка х
1.5.6. “Вратица -Враца” АД, гр. Враца, текстилно предприятие х
1.5.7. ЕТ "Байковец - Пенко Недялков", гр. Враца, рибовъдно стопанство х
1.5.8. "Центромет" АД, гр. Враца, центробежно леене на метали х
1.5.9. "Лалов и Вачев" ЕООД, гр. Враца, предприятие за месопреработка х

1.5.10. "Галактика 03" ЕООД, гр. Враца -бетонов възел и пресевна
инсталация х
1.5.11. "Боди - М Травъл" ООД, гр. Враца х
1.5.12. "Абрис" ООД, гр. Враца, производство на варови разтвори х

1.5.13. "Беана -Враца" ООД, гр. Враца, производство на безалкохолни
напитки х

1.5.14. "Галваник" ЕООД -предприятие за извършване на електрохимични
галванични покрития, гр. Враца х
1.5.15. “Враца - старт” АД, гр. Враца, дейности с ОЧЦМ /леярна/ х
1.5.16. “Кастех – БГ” ООД, гр. Враца, дейности с ОЧЦМ х
1.5.17. “Мени груп” ЕООД, кв. Бистрец, площадка за ИУМПС х

1.5.18."Рестийл" ЕООД, гр. Враца, събиране, съхранение и търговия с
метални отпадъци х
1.5.19. “ЛМ -21”ЕООД,гр.Враца, дейности с ОЧЦМ х

1.5.20. “Металкоминвест” ЕООД, гр. Враца, Западна промишлена зона,
събиране, съхранение и търговия с метални отпадъци х

1.5.21. “АЖМ -Груп“ ЕООД, гр. Враца, събиране, съхранение и търговия с
метални отпадъци х

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
32

1.5.22. "МиА -ЦВ" ЕООД, с. Бели Извор", общ. Враца, пресевна
инсталация х

1.5.23. "Председник" ЕООД, с. Бели Извор, общ. Враца -цех за
скалнооблицовъчни материали х

1.5.24. “АЕЦ Козлодуй” -Почивно оздравителен комплекс, ПП Врачански
Балкан, землище с. Згориград, общ. Враца х
1.5.25. СД “Дигант -Димитров, Григоров”, с. Девене, общ. Враца, мелница х

1.5.26. Колектор на хвостохранилище и Дренажни води от
хвостохранилище, с. Лютаджик, общ. Враца х
1.5.27. Река Черна в района на с. Лютаджик, общ. Враца х

1.5.28. ”Мей -ту” ЕООД, с. Мраморен, инсталация за интензивно
отглеждане на птици х
1.5.29. Казан за варене на ракия на ПК "Напред", кв. Бистрец, гр. Враца х
1.5.30. “Гарант” АД, гр. Бяла Слатина х
1.5.31. “ТК Текс” АД, гр. Бяла Слатина, производство на прежди х
1.5.32. "Специал Ауто" ООД, гр. Бяла Слатина х

1.5.33. "Стартмес" ООД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, свинеферма и
кланица х

1.5.34. “ФЗ Милве” АД, с. Търнак, производство на готови лекарствени
форми х
1.5.35. “АПЕ -2001”, с. Галиче, общ. Бяла Слатина, мелница х

1.5.36. ЕТ “Фолк -3”, с. Враняк, общ. Бяла Слатина, производство на
топено сирене х
1.5.37. “Косаня” ЕАД, площадка гр. Бяла Слатина, дейности с ОЧЦМ х
1.5.38. “Ранг 2000” ЕООД, гр. Бяла Слатина, дейности с ОЧЦМ х

1.5.39..„Деница 02” ЕООД, гр.Б.Слатина, на територията на завод "Балкан
Мизия", размяна на отпадъци за оползотворяване х
1.5.40. “Строител Криводол” ЕООД, гр. Криводол -пресевна инсталация х
1.5.41. "Строител -Криводол" ЕООД, гр. Криводол -бетонов полигон х

1.5.42. "Мандрагора Милк" ЕООД (бивше“Топила груп” ЕАД), с. Ракево,
общ. Криводол, предприятие за млекопреработка х
1.5.43. "МиМ" ЕООД, гр. Криводол - мелница в гр. Криводол х
1.5.44. "Симекс" ЕООД, гр. Криводол х
1.5.45. ЕТ “Млечен Пулс -95 -Цветелина Томова”, гр. Криводол х

1.5.46. "Хаджийски и фамилия" ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол,
млекопреработващо предприятие х

1.5.47. "Агростил -06" ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол,
производство на олио х

1.5.48. "Тошко Тодоров" ООД, с. Краводер, общ. Криводол, производства
на пилешки полуфабрикати х

1.5.49. “Булмекс” ЕООД, с. Бутан, общ. Козлодуй, бетонов възел и
пресевна инсталация х
1.5.50. “Езеро”, с. Крушовица, общ. Мизия, рибовъдно стопанство х
1.5.51. “Яица и птици” АД, гр. Мизия, площадка Мизия, птицеферма х

1.5.52."Пировски” ООД, гр. Мизия, търговска дейност с ОЧЦМ, събиране
и съхранение на ИУМПС и НУБА х

1.5.53. ЕТ "Христо Христов - Цвети 2008", площадка за изкупуване на
ОЧЦМ в ПИ №252015, м -ст "Нешолец", земл. на с. Борован х

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
33

1.5.54. "Димитър Първанов" ЕООД, с. Малорад, общ. Борован,
месопреработка х
Поречие Искър
2.
Наименования на обекти, формиращи отпадъчни води и подлежащи
на контрол през отчетния период, в т. ч. 7 3 16
2.1.
Емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества – пром. и
сел. стоп. 0 1 0
2.1.1. "Екопроект" ООД - РДНО Враца -Мездра х
2.2.
Емитери на специфични замърсители и/или на други вещества, чието
въздействие може да промени общите условия на водното тяло в
което се зауства – пром. и сел.стоп.
2.3. Агломерации с изградени селищни ПСОВ 1 0 0
2.3.1. ПСОВ -Мездра х
2.4. Агломерации без изградена селищна ПСОВ 1 0 0
2.4.1 ГК -Роман х
2.5. Други: 5 2 16
2.5.1. “Метизи” АД, гр. Роман, производство на стоманени въжета х

2.5.2. “Хемус -М” АД, гр. Мездра, преработка на скално -облицовъчни
материали х

2.5.3. “Стройкерамика” АД, гр. Мездра -цех Мездра, производство на
тухли х

2.5.4. “Инертстрой Калето” АД, гр. Мездра, ТМСИ и бетонов възел в
земл. на с. Брусен, общ. Мездра х
2.5.5. “Вария” ЕООД, гр. Роман, преработка на отпадъчна пластмаса х

2.5.6. “Техкерамик М” АД, гр. Мездра, производство на керамични
изделия със специално предназначение х
2.5.7. “Балкан Искър” АД, гр. Мездра, машиностроително предприятие х

2.5.8. "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение
на белодробни болести" ЕООД, гр. Роман х

2.5.9. “АСК БУЛ” АД, гр. Мездра, инсталация за обезводняване на
отпадни нефтопродукти х

2.5.10. “Химет 2000” ЕООД, гр. Роман, цех за дестилация на сярна
киселина х
2.5.11. “Мездратекс” ЕООД, гр. Мездра, текстилна фабрика х
2.5.12. “Леденика -България 1964” ЕООД, гр. Мездра, пивоварна х

2.5.13. "Нова Варова компания" ЕООД, гара Черепиш, общ. Мездра,
производство на вар х

2.5.14. ЕТ "Йордан Величков -Влади", с. Зверино, общ. Мездра,
оранжерия х

2.5.15. СД "Гарант -90 -Цонев и Сие", гр. Враца, бетонов възел в земл. на с.
Зверино, общ. Мездра х
2.5.16. "Екоинмат" АД, гр. София, ТМСИ на гара Елисейна, общ. Мездра х

2.5.17. ЕТ”Централкомерс”, гр. Мездра, кравеферма в с. Моравица, общ.
Мездра х

2.5.18. "Тошел -92" ЕООД, гр. София, животновъдно стопанство в с.
Царевец, общ. Мездра х
2.5.19. "Скай Клуб" ООД, с. Типченица, общ. Мездра, винарна х

2.5.20. “АЖМ Груп” ЕООД, гр. Враца, хотелски комплекс “Оазис” в с.
Зверино, общ Мездра х
2.5.21. “Хефти Металс” ЕООД, гр. Мездра, дейности с ОЧЦМ х

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
34

2.5.22. ЕТ“Цвети -Г.Петков -2007”, гр.Мездра, на площадката на "Мездра
автотранспорт 2003"ЕООД, разкомплектоване на ИУМПС х

2.5.23. “Ланд Метал” ЕООД, с.Зверино, площадка метали, разкомпл.
ИУМПС, студена обр. метали х
Река Дунав
3.
Наименования на обекти, формиращи отпадъчни води и подлежащи
на контрол през отчетния период, в т. ч. 6 1 8
3.1.
Емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества – пром. и
сел. стоп. 1 0 1
3.1.1“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй* х
3.1.2. “Атоменергоремонт” ЕАД, гр. Козлодуй х
3.2.
Емитери на специфични замърсители и/или на други вещества, чието
въздействие може да промени общите условия на водното тяло в
което се зауства – пром. и сел.стоп.
3.3. Агломерации с изградени селищни ПСОВ 1 0 0
3.3.1. ПСОВ -Козлодуй х
3.4. Агломерации без изградена селищна ПСОВ 1 0 0
3.4.1. ГК -Оряхово х
3.5. Други: 3 1 7

3.5.1. “Атоменергостройпрогрес -С” ЕАД, гр. Козлодуй, бетонов възел
зона АЕЦ х
3.5.2. ДП "РАО", гр. Козлодуй х

3.5.3. “Бургозоне” ЕООД, гр. София, хотелски комплекс и винарна в земл.
на с. Лесковец, общ. Оряхово х
3.5.4. “Фериботен комплекс", гр. Оряхово х

3.5.5. “Яица и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй,
птицекомбинат х
3.5.6. ПДНГ АД, с. Селановци, общ. Оряхово х
3.5.7. "Агротехчаст" АД, гр. Оряхово х
3.5.8. "Хидком" АД, гр. Оряхово х

3.5.9. ЕТ "Любомир Василев -Емива", с. Лесковец, общ. Оряхово,
инсталация за обезводняване х
3.5.10.“УНИТРЕЙД - 2011” ООД, гр. Козлодуй, дейности с ОЧЦМ х
3.5.11. “Косаня” ЕАД, площадка гр. Оряхово, дейности с ОЧЦМ х

Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти
Контролната дейност по компонент “Води” се осъществява по поречия. В
териториалния обхват на РИОСВ - Враца попадат част от поречията на реките: Огоста,
Искър и Дунав.
През 2017г. в направление „води“ са извършени 218 бр. проверки на обекти
формиращи отпадъчни води, от които : 158 бр. планови и 60 бр. извънредни.
Планови проверки – 158 бр. от които:
 85 бр. по компонент “води” и пробонабирания от отпадъчни води във връзка с
осъществяване на контролен мониторинг на отпадъчните води и контрол по условията
на разрешителни за ползване на воден обект заустване на отпадъчни води;
 66 бр. участие в комплексни проверки, при които не са констатирани
нарушения по компонент “води”. За извършените проверки своевременно са изготвени
доклади, които са качени на интернет страницата на РИОСВ -Враца.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
35
 7 бр. участие в проверка по изпълнение на условията поставени в комплексни
разрешителни /КП КЗ/
Извънредни проверки – 60 бр., от които:
 12 бр. във връзка със съставяне на констативни протоколи за налагане,
спиране или отмяна на текущи санкции.
 17 бр. във връзка с последващ контрол по дадени предписания. Същете са
изпълнени в срок;
 13 бр. във вр ъзка с постъпили в инспекцията жалби и сигнали;
 3 бр. извънредни проверки на ПСОВ -Враца: 1 бр. във връзка с писмо на
управителя на „ВиК“ ООД, гр. Враца за настъпила аварийна ситуация, 1 бр. във връзка
с писмо на ръководител проект ВМВ ДЗЗД, ПСОВ -Враца за н арушения в работния
цикъл на ПСОВ, поради заустване на отпадъчни води от млекопреработващи
предприятия в региона и 1 бр. на ПСОВ -Враца във връзка с проследяване дейностите
по реконструкция и модернизация на обекта;
 1 бр. самосезирана проверка на млекопрера ботващо предприятие във връзка с
писмо на ръководител проект ВМВ ДЗЗД, ПСОВ -Враца за нарушения в работния цикъл
на ПСОВ, поради заустване на отпадъчни води от млекопреработващи предприятия в
региона.
 1 бр. във връзка с постъпила жалба от жител на с. Галати н, общ. Криводол, за
нерегламентирано изтичане на отпадъчни води от жилищен имот. Констатирано е, че
жалбата е основателна, за което е дадено предписание за отстраняване на нарушението ;
 1 бр. във връзка извършен извънреден мониторинг на отпадъчни води, по
повод постъпило искане за прекратяване на текуща санкция.
 3 бр. във връзка със Заповед №РД -422/19.06.2017г. на Министъра на околната
среда и водите, относно извършване на регулярни проверки за изземване на наносни
отложения от речните легла на реките на те риторията контролирана от РИОСВ -Враца.
 1 бр. извънредна проверка на МВЕЦ „Луна“, собственост на „Ботуня Енерджи“
ООД, гр. Мездра и река Ботуня в землището на с. Ботуня, общ. Криводол. Проверката е
извършена с цел проследяване състоянието на реката след доп уснатото замърсяване
през м. септември 2016г. Констатирано е, че реката и коритото са видимо чисти без
следи от замърсяване. Централата работи в нормален режим. През рибния проход е
осигурено протичането на екологичен минимум за нормалното функциониране на
водните екосистеми.
 1 бр. извънредна проверка на свинеферма на „КОВА -М“ ЕООД в землището на
с. Чирен, общ. Враца. От дейността на обекта бяха замърсени водоизточници
захранващи чешми в центъра на с. Чирен. При извършения оглед на района не бе
констатирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води и торова фракция от
дейността на фирмата. От Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция
по околна среда са взети водни проби от чешмата в центъра на селото и от реката,
преминаваща през него. Анал изите на пробите показват значително подобрение на
качественото състояние на водоизточниците в сравнение с отчетеното през месец май.
 5 бр. извънредна проверка във връзка със Заповед №РД -422/19.06.2017г. на
Министъра на околната среда и водите, относно изв ършване на регулярни проверки за

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
36
изземване на наносни отложения от речните легла на реките на територията
контролирана от РИОСВ -Враца.
 1 бр. на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Враца, във
връзка с проследяване дейностите по реконструкция и модернизация на ПСОВ, като
етап от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца.“
 За констатирани несъответстия с екологичното заканодателство по компонент
„води“ за периода са дадени 13 бр. Предписания. Същите са изпълнени в срок.
Пре з годината са съставени 3 бр. АУАН по Закона за водите:
 Съставен е един АУАН на физическо лице за нарушение на чл.49, ал. 1, т. 4 от
Закон а за водите .
 Съставен е 1 бр. АУАН на „Булмекс“ ЕООД, с. Бутан, общ. Козлодуй, за
неизпълнение на условие в разрешите лно за ползване на воден обект за извършване на
собствен мониторинг на отпадъчните води за 2016г.
 Съставен е един АУАН на фирма „КОВА -М“ ЕООД, гр. София за свинеферма,
находяща се в земрището на с. Чирен. Актът е съставен за нарушение на чл.118а, ал. 1,
т. 2 от Закон за водите, поради допуснато непряко отвеждане на замърсители в
подземните води от дейността на животновъдния обект.
За периода е намалена една текуща санкция на „Булмекс“ЕООД с. Бутан за ТМСИ
и бетонов възел, поради констатирано намаляване на превишенията над
индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за ползване на
повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води при извършен контролен
мониторинг.
Увеличена е текуща санкция на мелница „АПЕ 2001“ ООД с.Галиче за уста новено
увеличение на превишенията по показателите: „Неразтворени вещества“ и “БПК5” над
индивидуалните емисионни ограничения, зададени в разрешителното за ползване на
повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.
Отменена е текуща санкция на „Ин ертстрой Калето“ АД, поради предприемане на
действия за отстраняване на причините довели да превишения на индивидуалните
емисионни ограничения, поставени в разрешително за ползване на повърхностен воден
обект за заустване на отпадъчни води.
Прекратена е те куща санкция на ЕТ „Млечен пулс -95 -Цветелина Томова“,
млекопреработващо предприятие в гр. Криводол, поради прекратяване на
производствена дейност.
Отменена е текуща санкция на „АПЕ 2001“ ООД, с. Галиче, общ. Бяла Слатина в
изпълнение на чл. 69б, ал. 1 от З ООС, във връзка с извършен собствен мониторинг при
който е констатирано, че всички анализирани показатели отговарят на ИЕО поставени в
разрешителното за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни
води.
Наложена е текуща санкция на „Бург озоне“ ЕООД, с. Лесковец, общ. Оряхово,
винарна и хотелски комплекс, поради констатирани превишения на индивидуалните
емисионни ограничения поставени в разрешително за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води.
Наложена е текуща санкция на „Ни вего“ ООД, млекопреработващо предприятие в
землището на с. Чирен, общ. Враца поради констатирани превишения по показателите
“ХПК” и „БПК5“ над индивидуалните емисионни ограничения, определени в

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
37
разрешителното ползване на воден обект за заустване на отпадъ чни води. Същата е
отменена след предприемане на коригиращи действия от страна на оператора.
За периода, поради отстраняване на причините довели до заустване на отпадъчни
води с констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения
определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
е отменена текуща санкция на „Млечен рай -2“ ООД, млекопреработващо предприятие
в кв. Бистрец.
Изготвени и съгласувани са графици за мониторинг съвместно с Регионална
лаборатория -Враца н а отпадъчните води от обектите, утвърдени със Заповед на
министъра на околната среда и водите, формиращи емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и заустващи във водни
обекти, включени в „Информационната система з а разрешителни и мониторинг при
управление на водите“, подлежащи на задължителен мониторинг през 2017г. на
територията на РИОСВ -Враца.
Актуализиран е списъка на обектите, формиращи емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замъ рсители в отпадъчните води и
заустващи в повърхностни водни обекти, които да бъдат включени през 2018г. в
„Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите”
по Наредба №1/2011 на Закона за водите.
Обработини и въведени в “Инф ормационната система за разрешителни и
мониторинг при управление на водите“ са констативните протоколи и протоколи от
лабораторен анализ за 2017г. на 28 броя обекти.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 19, ал.3 от Наредба №2/08.06.2011г. (ДВ бр.
47/21.06 .2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни
обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници
на замърсяване, във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, относно изпълнение на
условията в действащото Разрешително за периода са изготвени 5 бр. становища.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал.3 от Наредба №2 и във връзка с
извършена от наша страна проверка на обстоятелствата, свързани с преценка на
заявеното искане по критериите, опред елени в чл. 62, ал.1, т. 2,3,4 и 5 от Закона за
водите за периода са изготвени 2 бр. становища за издаване на разрешително за
ползване на два водни обекта за заустване на отпадъчни води.
Изготвени са 2 бр. становища за съществуващи обекти от водния сектор , за които
няма основание за провеждане на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, както и
не е необходимо провеждане на процедура по реда но Глава втора от Наредбата за ОС.
Във връзка с извършваните строителни дейности по реконструкция и
модернизация на ПСОВ -Враца, беше проведена работна среща между експерти на
РИОСВ -Враца и началник строеж ПСОВ, на която бяхо уточнени етапите и начина на
въвеждане в експлоатация на част от новоизградените съоръжения.
Взето е у частие в 7 бр. ДПК за строежи:
 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа и изграждане на
участъци на канализационни клонове по улици в гр. Бяла Слатина“;
 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици в с.
Търнава, общ. Бяла Слатина.“
 „Изместване на водопровод от УПИ ХIII -171 и УПИ Х V-170, кв. 3 по ул.
„Антим I“ и ул. „Петропавловска“ о дул. „Одрин“, гр. Враца“;

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
38
 „Реконструкция и модернизация на пречиствателен комплекс в „Атомна
електроцентрала -Козлодуй“
 „Ремонт на преливника и гасителя на язовир „Мраморчица“;
 „Ремонт на преливника и гасителя на язовир „Желязковец“
 „Укрепване на свлачище на ул. Бататовец“.
Във връзка с изготвяне на отчета за степента на изпълнение на политиките и
програмите по бюджета на МОСВ за 2016г., попълнени са данните с целеви стойности
по показателите за изпълнение на политиката по Програма 1 за РИОСВ -Враца.
Изготвена е информация до БДДР -Плевен, относно изпълнение на условията в
издадени Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на от падъчни води от
селищните канализационни системи на територията на РИОСВ -Враца.
Във връзка с постъпило официално уведомително писмо на Европейската
комисия по нарушение 2017/0023 за неизпълнение на задълженията на Република
България произтичащи от Директи ва 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчните води
от населените места е представена в МОСВ исканата информация.
Изготвена е справка до дирекция ПОС, относно извършени проверки през
последните пет години на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД във връзка с постъпило писмо от
Върховна административна прокуратура по получен сигнал.
Изготвена и представена е информация и документация до ОД МВР -Враца
относно досъдебно производство на фирма „КОВА -М” ЕООД, за която РИОСВ -Враца в
предходен период е сезирала Районна прокуратера -Враца за причинено замърсяване на
компоненти на околната среда.
Взето е участие в Експертен екологичен съвет при РИОСВ -Враца относно Доклад
за екологична оценка и Доклад за оценка за съвместимост за „Общ устройствен план на
община Мизия“.
Изготвена е информация до БДДР - Плевен, необходима за изчисляване на таксата
за заустване на отпадъчни води, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване, с попълнена таблица с корекционен коефициент за
отчитане степента на пречистване на отпадъч ните води за обектите, притежаващи
разрешително за заустване на отпадъчни води, намиращи се на територията на РИОСВ -
Враца.
Изготвена е информация, необходима за изготвяне на Общ устройствен план на
Община Враца.

Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения
Повърхностните водни тела попадащи в териториалния обхват на РИОСВ - Враца
са в добро екологично състояние.
Основните дейности в региона, които въздействат негативно върху състоянието
на повърхностните водни тела са:
Промишлеността като източник на замърсяване на водите. На контролираната
територия основните индустриални обекти заустват производствените си отпадъчни
води в канализационните системи на населените места. От промишлените дейности
които оказват въздействие върху водните обекти на територията на РИОСВ -Враца са
винопроизводство, месопреработка, млекопререботка, обезводняването на отпадъчни
нефтопродукти, преработката на инертни материали

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
39
Антропогенното натоварване на водите от точкови източници е основно
заустването в реките на о тпадъчни води от градските канализации без изградени
ПСОВ;
Дифузни източници на замърсяване на водните обекти, основно с нитрати са от
просмукване на оборски тор вследствие неправилно организирани торохранилища и
лагуни, както и нерегламентирано депониране на торов отпад в близост до водоеми,
сондажи и кладенци. Друг дифузен източник на замърсяване са попивните кладенци за
битово -фекални отпадъчни води в населените места без изградени канализационни
системи.
Съществен проблем е непостигане на индивидуалнит е емисионни ограничения
/ИОЕ/ по показателя „общ азот“ за ПСОВ -Бяла Слатина. Причини за неефективно
пречистване на отпадъчните води са частичната изграденост на канализацията на
населеното място, както и включването в канализационната система на голямо
кол ичество инфилтирани подпочвени води, в резултат на което на вход ПСОВ
постъпват „богати“ на нитрати води.
За оценка, състоянието на повърхностните води в териториалните граници на
област Враца, от ИАОС се провежда ежегоден мониторинг, съгласно Националнат а
система за екологичен мониторинг. Резултатите от мониторинга по физикохимични и
биологични показатели показват, че като цяло повърхностните водни тела са в добро
екологично състояние.
На всички обекти, притежаващи разрешителни за ползване на воден обект или
комплексно разрешително е извършен контролен монитроинг на отпадъчните води при
честота два пъти годишно. При констатирани несъответствия с условията на
издадените разрешителни операторите своевременно са предприемали коригиращи
действия за тяхното отс траняване. От страна на РИОСВ -Враца са налагани санкции и
съставяни актове за установяване на административни нарушения.
Извършен е контролен мониторинг на агломерациите с изградени ПСОВ с
честота на мониторинга 4 пъти годишно.
Всички титуляри на Разрешителни са представили в РИОСВ -Враца протоколи и
анализи от извършен собствен мониторинг на отпадъчните води с изключение на един
титуляр, на който е съставен Акт за установяване на административно нарушение.
На територията на РИОС В-Враца, обектите които формират производствени
отпадъчни води и заустват в повърхности водни обекти притежават разрешителни за
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадени по реда на Закона за
водите или комплексни разрешителни, издаде ни по реда на Закона за опазване на
околната среда, което е предпоставка за по -ефективен контрол.
Основен приоритет през годината в областта на управление на водите за
територията на РИОСВ -Враца беше финализирането на "Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Враца” – „Канализационна система -Етап 1“ и „Канализационна система -
Етап -2“, както и доизграждането на обект: „Инженеринг за реконструкция на ПСОВ -
Враца“.
Друг съществен приоритет, който е по -дългосрочен и е залегнал в Приоритетна ос
1 „Води“ от Операти вна програма „Околна среда 2014 -2020г.“ е изграждане на ВиК
инфраструктура на агломерации с над 10 000 екв.ж. Конкретно за област Враца с
приоритет е доизграждане на канализационните системи и изграждане на ПСОВ за

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
40
населини места които имат изградени части чни такива, а именно гр. Оряхово, гр. Роман
и гр. Криводол
До минимум е сведено заустването на отпадъчни води във водни обекти без
издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води,
което допринася за по -качествен контрол наа дейностите емитиращи замърсители във
водни обекти.
Във връзка с прилагане на Наредба №7/2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, през
2017г. са извършени проверки и пробонабир ане от отпадъчните води на дружествата с
изградени локални пречиствателни станции за производствени отпадъчни води и
заустващи в канализационните колектори на населените места. Основните проблеми,
които са констатирани по време на проверките се дължат на н еефективната работа на
съществуващите пречиствателни съоръжения, поради недобрата им експлоатация и/или
моралната и физическата им амортизация. За констатираните несъответствия на
операторите са издавани предписания, които своевременно са изпълнявани.

Под земни води
Втората група води, формиращи хидропотенциала на България, е групата на
подземните води, която от своя страна се поделя на пресни подземни води и минерални
води. Те представляват неотменна част от националния воден баланс и имат все по -
нарастващ о значение в структурата на водопотреблението за различни нужди.
Факторите обуславящи характера на подземните води са от различно естество:
 географски - климат, релеф, почвена и растителна обвивка;
 геоложки и хидрогеоложки - състав на скалите, тектонски строеж ;
 антропогенни - резултат от човешката дейност.
Главния фактор определящ степента и характера на замърсеност на подземните
води е антропогенната дейност. По -често срещаните замърсяващи вещества са: амоняк,
нитрати, нитрити, хлориди, тежки метали. Осн овните източници на замърсяване на
подземните води са:
 замърсените повърхностни води;
 замърсяване с нитрати от земеделски източници;
 дифузните източници имат все по -голямо въздействие върху подземните води;
 непречистените битово -фекални води и използването на попивни ями в
агломерациите без изградени канализационни системи и ПСОВ;
 водите от животновъдните ферми.
Специфичните изисквания за проучването, ползването и опазването на
подземните води от замърсяване и влошаване са регламентирани с НАРЕДБА № 1 от
10 .10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води .
С Наредбата се цели да бъде осигурено:
 опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник
на вода за питейно -битово водоснабдяване;
 прекратяване или ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните
води;
 предотвратяване влошаването на химичното състояние на всички подземни
водни тела;

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
41
 постигане и поддържане на добро количествено и добро химично състояние на
подземните водни тела на територията на Република Бълг ария;
 събиране на данни и информация за оценката на състоянието на подземните
водни тела и риска от влошаването му в резултат от човешката дейност.
През 2017г. е извършен контрол и собствен мониторинг на подземните води на
операторите с издадени комплексни разрешителни /КР/ по показатели и честота
поставени с условията на КР на: Депо за нерадиоактивни отпадъци на „АЕЦ -
Козлодуй” ЕАД, Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Враца -Мездра,
Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) - Оряхово, “Метизи” АД, гр. Роман,
“Вратица -Враца” АД, гр. Враца, и “Холсим (България)” АД, с. Бели Извор.
Дружествата „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“, площадка Козлодуй редовно извършват собствен нерадиационен
мониторинг на околната среда, включващ и мониторинг на подземните води и изготвят
тримесечни и годишни доклади, които се предоставят в РИОСВ -Враца.
При осъществения през годината мониторинг са констатирани единични
превишения над Стандартите за качество на подземните води, съгласно горецитираната
Наредба, по следните показатели:
 Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО ) Оряхово – нитрати, нитрити,
обща твърдост, хром;
 Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Враца -Мездра - манган,
перманганентна окисляемост, калций;
 “Холсим (България)” АД - перманганентна окисляемост, амоний;
 “Вратица -Враца” АД - перманганентна окисля емост;
 “Метизи” АД – обща твърдост, сулфати, калций, желязо, манган;
 Депо за нерадиоактивни отпадъци на „АЕЦ -Козлодуй” ЕАД – магнезий.
Като цяло регистрираните единични превишения не са в резултат от
производствената дейност на дружествата. Налага изводът, че обектите потенциални
замърсители на подземните води не оказват съществено влияние върху техният състав
и характер. Биогенните замърсители - нитрати, нитрити и др. се внасят в подземните
води чрез непречистените битово -фекални води, водите от животновъд ните ферми и
дъждовните води от наторяваните земеделски площи. Наличието на биологични и
органични компоненти в подземните води не винаги е признак за замърсяване и
понякога тези компоненти имат минерален произход. Съдържанието на желязо в
повечето случа и има естествен произход, но една от причините за наднормените
стойности са материалите използвани за направата на водовземните съоръжения.

Състояние на хидротехническите съоръжения (диги, язовирни стени и
др.) на територията на РИОСВ –Враца
През 2017 г. експертите от направление „Опазване на водите“ са взели участия в
следните комисии:
Във връзка със Заповед на Областният Управител на Област Враца, назначена на
основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 64 , ал. 1, т. 6
от Закона за защита при бедствия и чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите е взето участие в
междуведомствена комисия, която извърши оглед на участъците от речните корита
извън урбанизираните територии. Извършен е оглед на речните корита извън
на селените маста на реките Скът, Огоста, Рибине, Бързина, Искър, Гостиля и др. и са

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
42
определени дължините на речните участъци чиято проводимост е намалена и се
нуждаят от почистване.
На основание чл. 44, ал. 2 от закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 140, ал.4, т.1 от Закона за водите и чл. 65, ал. 1, т. 3 от
Закона за защита при бедствия и аварии и във връзка със Заповеди на кметовете на
Община Враца и Община Борован е взето участие в 2 броя междуведомствени комисия,
кои то извършиха обследване проводимостта на речните легла в границите на
урбанизираните територии на населените места от Община Враца и Община Борован.
Взето е участие в технически експертен съвет при община Роман, проведен с цел
обсъждане и приемане анализите за техническото състояние на хидрообектите на
територията на общината.

Оценка за състоянието на повърхностните и подземните води на
територията на РИОСВ – Враца
През изтеклата година във връзка със сигнали от Дирекция „Национална система
112” к ъм МВР и на “Зеления телефон“ в инспекцията са извършени следните проварки:
1 бр. във връзка със сигнал за замърсяване на река Бистрешка в землището на кв.
Бистрец от животновъдни обекти в района. Извършена е съвместна проверка с
представители от БДДР -Плев ен, ОДБХ -Враца и РЛ -Враца. По време на проверката не е
констатирано изхвърляне на торов отпад и торова течност в коритото на реката. Водите
на реката са видимо бистри без следи от замърсяване. Констатирано е наличие на
депониран торов отпад непосредствено на брега на река Бистрешка. В района дейност
извършват няколко малки животновъдни стопанства, като броят на отглежданите
животни в най -голямото е около 30. От Регионалната лаборатория към Изпълнителната
агенция по околна среда са взети водни проби за анали з от река Бистрешка преди и
след животновъдните обекти. Анализите на водните проби не показват промяна в
качествените характеристики на водния обект;
1 бр. във връзка със сигнал за замърсяване на река Скът с торов отпад от
животновъдна дейност в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина. Констатирано е,
че сигналът е основателен, за което на собственика на животновъдния обект е съставен
Акт за установяване на административно нарушение и е дадено предписание за
почистване на речното корито. Предписанието сво евременно е изпълнено
1 бр. във връзка със сигнал за замърсяване на река Лева в района на кв. Бистрец, с
отпадъчни води от млекопреработващо предприятие „Млечен рай -2“ ООД . Извършена
е проверка на място при която е констатирано, че около мястото на заустване на
отпадъчните води от „Млечен рай -2“ ООД водите на реката, както и бреговете и
коритото на реката са видимо чисти и без следи от замърсяване. В момента на
проверката ня ма отток на отпадъчни води от предприятието към реката. Проверена е
фирма „Млечен рай -2“ ООД. В предприятието се извършва само преработка на прясно
в кисело мляко и се формират минимални количества отпадъчни води. Същите се
пречистват в пречиствателна ста нция за отпадъчни води с механично, физико -химично
и биологично пречистване след което се заустват в р. Лева, за което фирмата притежава
Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от
БДДР -Плевен. Спазват се условията н а Разрешителното и при осъществения контролен

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
43
мониторинг от страна на РИОСВ -Враца не са констатирани наднормени концентрации
на замърсяващи вещества в отпадъчните води;
1 бр. във връзка със сигнал, подаден от тел. 112 за замърсяване на подземни
водоизточни ци, захранващи чешми в центъра на Чирен, общ. Враца. И з в ъ р ш е н а е
с в м е с т н а п р о в е р к а с п р е д с т а в и т е л и н а Б Д Д Р -П л е в е н , Р З И -В р а ц а и О Д Б Х -
В р а ц а . По време на огледа е установено, че водата от три подземни водоизточници в
центъра на селото, които не са предназначе ни за питейно -битови нужди са видимо
мътни и с миризма на фекалии. Като вероятен източник на замърсяването и предвид
карстовия характер на района е проверена свинеферма, собственост на фирма „КОВА -
М“ ЕООД, гр. София, намираща се в землището на Чирен. Конст атирано е, че течната и
твърда торова фракция от свинефермата се събират в безотточна бетонова яма, която
има свободен обем. На около 50 м. от нея в съседно дере, водещо към въртоп е
констатирано изхвърляне на торов отпад, който предвид карстовия характер на района
се просмуква в него. С това деяние е допуснато непряко отвеждане на замърсители в
подземните води. От Регионална лаборатория -Враца към Изпълнителна агенция по
околна среда са взети водни проби от чешмата в центъра на селото и от реката,
преминава ща през селото. Лабораторните анализа на водните проби показват наличие
на органично замърсяване. Отчетени са завишени стойности на изследваните
показатели „електропроводимост“, „неразтворени вещества“, „ХПК“, „БПК 5“, както и
много ниски стойности на разтв орен кислород. На фирмата причинила замърсяването е
съставен АУАН по Закона за водите и е издадено Наказателно постановление в размер
на 5 000 лв.
1 бр. във връзка със сигнал постъпил на „зелен телефон“ в МОСВ и препратен за
извършване на проверка от РИОСВ -Враца, относно замърсяване на река Лесковска, на
територията на с. Лесковец, общ. Оряхово с отпадъци и битово -фекални отпадъчни
води. Констатирано е наличие на няколко канализационни тръби (установени 4 бр.)
заустени в река Лесковска, от които изтичат мин имални количества отпадъчни води с
битов характер. При проверката не е констатирано заустване на фекални води в реката.
Обходените имоти са с външни тоалетни на сухо почистване. Водите на реката са
видимо бистри, без следи от фекалии и органолептично не се усеща характерна
неприятна миризма. В тази връзка от страна на РИОСВ -Враца е дадено предписание на
Кмета на Община Оряхово, като компетентен орган по прилагане на ЗУТ, за
предприемане на последващи действия.
Сигнал, подаден от тел. 112 за замърсяване на р ека Лева вследствие на падналите
проливни дъждове, в района на бивше хвостохранилище над с. Згориград, община
Враца. Извършена съвместна проверка с БДДР – Плевен и Общинската администрация
във Враца . При огледа е констатирано, че р. Лева при моста над с. З гориград, идваща от
извор Медна и водопад Боров камък е видимо мътна. Левият приток на реката, идващ
от извор Дудил е бистър и без видими следи от замърсяване. От Регионалната
лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда са взети водни
пр оби за анализ от р. Лева при моста над с. Згориград, от левия приток на реката и от
нея след вливането й на притока. Лабораторните анализи показват, че няма наличие на

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
44
замърсяване с тежки метали. Констатираното замътняване на реката се дължи на
падналите в този период проливни дъждове. Всички измерени показатели са
характерни за водния обект през този сезон.
Участие в проверка по сигнал за миризма от дейността на инсталацията за биогаз
и силажохранилище, собственост на „Малиновец Енерджи“ ЕООД и „Царевец
Енерджи“ ЕООД, гр. София, находящи се в с. Царевец, общ. Мездра.
Сигнал за неприятна миризма около моста на река Лева и над стадиона в гр.
Криводол, общ. Криводол, обл. Враца. При извършената проверка е констатирано
заблатяване от битово -фекални отпадъчни води , вследствие авария на канализационен
колектор, собственост на Община Криводол . Дадено е предписание на кмета на
община та за предприемане на действия по ремонт на колектора.
Сигнал за нерегламентирано заустване на битови отпадъчни води в река
Лесковск а, на територията на с. Лесковец, общ. Оряхово . Същият е препратен за
предприемане на действия по компетентност до Община Оряхово и кметство с.
Лесковец, с поставен срок за изпълнение. След изтичане на указания срок е извършена
на място, при която е конста тирано, че от страна на Кмета на с. Лесковец са предприети
действия по демонтиране на около 20 м. PVC тръби Ф110, отвеждащи битови
отпадъчни в дъждовен канал. В момента на проверката от Регионалната лаборатория -
Враца към Изпълнителна агенция по околна ср еда са взети водни проби за анализ от
река Лесковска на моста при изхода на с. Лесковец. Лабораторните анализи на водните
проби показват, че измерената концентрация на общ азот е близка до референтната
стойност за отлично състояние за реки тип R4, каквата е река Лесковска, съгласно
НАРЕДБА № Н -4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.
Измерените концентрации на общ фосфор и средната стойност на биохимична
потребност от кислород /БПК5/ се приближават до референтните стойности за добро
съ стояние за тип R4.
Сигнал на „дежурен телефон“ на РИОСВ -Враца, относно замърсяване на река
Лева в района на кв. Бистрец от дейността на млекопреработващо предприятие на
„Млечен рай -2“ ООД. Извършена е незабавна проверка съвместно с представители на
БДДР -Пл евен и Регионална лаборатория Враца към ИАОС. При извършения оглед на
място е констатирано, че реката около мястото на заустване на отпадъчните води от
млекопреработващото предприятие са видимо бистри. В коритото и по брега няма
следи от замърсяване. От Р Л-Враца са взети водни проби за анализ от река Лева преди
и след заустване на водите от „Млечен рай -2“ ООД. Измерените на място показатели на
взетите водни проби: рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват
наличие на замърсяване. Фирмата „Млеч ен рай -2“ ООД има издадено от БДДР -Плевен
актуално Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.
Пречиствателната станция за отпадъчни води работи в нормален технологичен режим.
В момента на проверката от изхода на канализационния колектор на предприятието,
заустващ в река Лева изтича бистра вода. Взети са водни проби за анализ от РЛ -Враца.
При извършения контролен и собствен мониторинг през годината не са констатирани

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
45
превишения на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Разрешителното.
Постъпилият сигнал е неоснователен.
Сигнал за наличие на умряла риба в река Искър при с. Зверино. Извършена е
незабавна проверка съвместно с представители на БДДР -Плевен и Регионална
лаборатория Враца към ИАОС. Направен е обход и оглед по поречието на р. Искър при
моста на с. Зверино, преди и след МВЕЦ „Черепиш“. Не е констатирано наличие на
умряла риба. Взети са водни проби за анализ от РЛ -Враца от реката при с. Зверино.
Измерените показатели на взетите водни проби: рН, разтворен кислород и
електропроводимост не показват наличие на замърсяване.
Сигнал на „ зелен телефон “ в РИОСВ -Враца , за нерегламентирано депониране на
торов отпад от отглеждане на птици в птицекомбинат с. Мраморен, между 6 -ти и 7 -ми
център. Извършена е проверка на птицеферма намираща се в землищата на с.
Мраморен и с. Чирен, собственост на „ЕНТЕ 2017“ ЕООД, гр. Асеновград. Обходен е
участъка между 6 -ти и 7 -ми център, при което се констатира, че успоредно на
бетоновия път между двата центъра в необработваема земеделс ка земя
нерегламентирано е депонирана торова постеля в големи количества. Торовата постеля
е изхвърлена по цялото протежение от 6 -ти център до торовата площадка. Торовата
постеля се състои основно от слама, с примеси от птичи тор и перушина. Дадено е
предп исание за почистване на замърсяването и е съставен АУАН.
Във връзка с получена жалба за разрушаване на речното легло и замърсяване на
водите на река Бриша от преминаването на едри животни в с. Габаре, общ. Бяла
Слатина през отчетния период е извършена съвместна проверка с представители на
Общинска администрация Бяла Слатина, Кметство с. Габаре, ОДБХ -Враца, БДДР -
Плевен и „Вик“ ООД, гр. Враца. Съставен е протокол с направените констатации, в
които са дадени предписания с оказани срокове и отговорници от О бщинска
администрация Бяла Слатина и Кметство с. Габаре.

ІІ. 3. ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

През 201 7г. бе осигурено прилагането на Закона за ограничаване изменението на
климата (ЗОИК) (Обн ДВ. Бр.22/11.03.2014). Този закон урежда обществените
отнош ения, свързани със:
1. провеждане на държавна политика по ограничаване изменението на климата;
2. прилагане на механизмите за изпълнение на задълженията на Република
България по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и
Протокола о т Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на
климата;
3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ);
4. функционирането на Националната система за инвентаризация на емисиите на
вредни вещества и парникови газо ве в атмосферата;
5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);
6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на
парникови газове (НРТКЕПГ);

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
46
7. мерките за намаляване емисиите на парникови газове от използвани те течни
горива и енергия за транспорта;
8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение №406/2009/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите
членки за намаляване на на техните емисии на парникови газо ве, необходими за
изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови
газове до 2020 г.;
9. функционирането на схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ).
По смисъла на закона “Парникови газове” са въглероден диоксид, мета н, диазотен
оксид, флуоровъглеводороди, перфлуоровъглеводороди и серен хексафлуорид и други
естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират
и повторно излъчват инфрачервена радиация.
Чл. 31 от ЗОИК гласи “Експлоатацията на нови и действащи инсталации за
категориите промишлени дейности по приложение №1 се разрешава след издаването на
разрешително за емисии на парникови газове по реда на наредбата по чл.5, т.1.
Чл. 34, ал. 7 “Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват
контрол за спазване на условията на разрешителното за емисии на парникови газове и
уведомяват незабавно изпълнителния директор на ИАОС за настъпване на
обстоятелствата по ал. 4”.

Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на
парникови газове
Контролираните оператори с издадени Разрешителни за емисии на парникови
газове са:
 “Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, общ. Враца - Инсталация за
производство на циментов клинкер с капацитет до 3 300 тона клинкер/ден включваща:
1 брой ротационна пещ; Водогреен котел тип PKR -347 - 0,18MW; Водогреен котел тип
KВ -0,55 - 0,64MW; Водогреен к отел тип PKХ -349 - 0,28MW и Авариен дизел генератор -
2MW / Решение №91 -Н1/2014г., Актуализирано с Решение №91 -Н1 -А1/ 2016г./;
 “Стройкерамика”АД, гр. Мездра, цех Мез дра - Инсталация за производство на
тухли чрез изпичане в рингова пещ с производствен капацитет 116 т/ 24ч. /Решение
№29/2009г., Актуализирано с Решение №29 -Н0 -И0 -А1/2013г.;
 “Булгартрансгаз” ЕАД, Компресорна станция към ПГХ “Чирен”, с. Чирен,
общ. Враца - Горивна инсталация с обща номинална топлинна мощност 33,26 MW,
включваща: 8 бр. Газомоторни компресори с номинална топлинна мощност по 3,88
MW и 3 бр. Водогрейни к отли с номинална топлинна мощност по 0,74 MW /Решение
№85/2009г., Актуализирано с Решение №85 -Н0 -И0 -А1/2013г./;
 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй - Горивна инсталация за производство н а
електроенергия с номинална топлинна мощност 72,177 MW, предназначена за аварийно
електрозахранване на системите за безопасност на "АЕЦ Козлодуй" /Решение №143 -
Н2/2013г./;
 “Топлофикация -Враца” ЕАД, гр. Враца - ОЦ “Младост”, гр. Враца - Горивна
инсталация за производство на топлинна енергия и комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 42,94 MW
включваща: Водогреен котел ВК 50 - 37,5 MW; Парен котел Steam 1500 - 1 MW и Ко -
генератор - 4,44 MW /Решение №2 - И1/2011г., Актуализирано с Решение №2 -Н1 -И0 -А1/
2013г./;

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
47
 “Топлофикация -Враца” ЕАД, гр. Враца - ТЕЦ “Градска”, гр. Враца - Горивна
инсталация за производство и пренос на топлинна енергия и комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 49,9
MW включваща: Ко -генератор №1 - 7,8MW; Ко -генератор №2 - 7,8 MW; Водогреен
котел ПКГМ -12 №1 - 8,7MW; Водогреен котел ПКГМ -12 №2 - 8,7MW; Парен котел КГ -
12 №1 - 7MW; Парен котел КГ -12 №2 - 7,8MW и Ротационна сушилня №1 - 2,1MW
/Решение №20 -Н1/2013г./.
През 2017 г. са извършени 6 бро я планови проверки на оператори относно
Контрол по изпълнението на условията в издадени Разрешителните за емисии на
парникови газове. В проверените Дружества не са констатирани нарушения.


ІІ. 4 . ЗЕМИ И ПОЧВИ

1. ОБОБЩЕНА BGNHJF:PBY A: IHA?FE?GBY NHG> G: L?JBLHJBYL:
G: JBHK< =J .<J:P:
По данни на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца площта на земеделските
земи на територията на област Враца към 2017г. възлиза на 240 148 ха, от които
обработваемата земя е 186 794 ха в т.ч. ниви - 172 149 ха, трайни насаждения - 1 331 ха,
постоянно затревени площи и ливади – 52 023 ха и други площи с различен начин на
трайно ползване. Горските площи са 52 144 ,7 ха.
По своят характер и тип, почвите в област Враца са разнообразни . Най -
разпространени са черноземните поч ви, следвани от сивите горски почви, кафявите
горски и планинско ливадните.
Почвата е основен природен ресурс, върху който се развива цялата жизнена и
стопанска дейност на човека, което налага опазването му от вредни въздействия и
унищожаване, както и нег овото устойчиво ползване.
Най -разпространените форми на увреждане на почвата са химическото
замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители, различни
форми на деградационни процеси като ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване,
запечатване.
2. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПО ЧВИТЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ
Основен източник на замърсяване на почвите с тежки метали и кисели
компоненти са автомобилния транспорт, изгарянето на въглища и нефтопродукти,
прекомерното използване на препарати за растителна защита и минерални торове.
Почвите се замърсяват чрез атмосф ерата по пътя на утаяване на аерозоли, прах или
разтворени съединения на токсични вещества с валежите.
За оценка състоянието на почвите на територията на страната е изградена
национална система за мониторинг, категоризирана по нива. По почвен мониторинг І-
во ниво на територията на РИОСВ -Враца са обособени 12 броя пунктове в които се
извършва пробонабирането на почвени проби. През 2017 г. съгласно утвърдената от
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) Годишна
програма за мони торинг на почви на територията на област Враца е извършено
пробонабиране и изпитване от 3 пункта за почвен мониторинг: – пункт № 96 с.
Комарево, община Бяла Слатина, пункт № 97 с. Търнава, община Бяла Слатина и пункт
№ 112 с. Кунино, община Роман. Всяка проба се взема в две дълбочини: 0 -20 см и 20 -
40 см за обработваеми земи. Следят се следните показатели: активна реакция на

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
48
почвата (pH), биогенни елемент - общ азот по Келдал, общ фосфор, органично
вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна плът ност и 9 броя тежки
метали и металоиди – мед, цинк, олово, кадмий, никел, кобалт, хром, арсен и живак. В
се още не са готови анализите на взетите през есента на 2017г. проби. От протоколите
от изпитване през 2016г. е видно, че съдържанието на тежки метали и металоиди в
почвата е под максимално допустимите концентрации ( МДК ), определени с
Наредба № 3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.
Поради намаляващия брой на промишлените предприятия в областта не са налице
значими из точници причинители на такъв тип замърсяване.

3. НАРУШАВАНЕ НА ЗЕМ ИТЕ И ПОЧВИТЕ ОТ ДОБ ИВНАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ
С измененията на Закона за подземните богатства от март 2011 г., Министерство
на енергетиката е държавният орган, отговорен за упражняване на контро л върху
дейностите по добиване на подземни богатства в резултат на което остават нарушени
терени , които впоследствие ще бъдат рекултивирани .
РИОСВ - Враца осъществява контрол върху дейностите по предоставените
разрешения за търсене и проучване и по предос тавените концесии за добив във връзка с
изпълнението на условията на решенията, разрешителните и становищата, издадени
при условията и по реда на законодателството по опазване на околната среда
На територията на РИОСВ -Враца са разположени две хвостохранили ща –
„Лютаджик” и „Елисейна“, които след приключване дейността на „Елисейна“ ЕАД са
рекултивирани. През 2017г. е извършена проверка на рекултивираното
хвостохранилище „Елисейна“. Скатните канали са чисти от тревна и храстова
растителност, с добра проводимо ст. От страна на фирма „Еко Медет“ ЕООД, гр.
Панагюрище се осъществява ежегоден мониторинг.

4. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПО ЧВИТЕ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
/ПЕСТИЦИДИ/
Един от потенциалните източници за локални замърсявания на почвите са
складовете за съхранение на негодни и залежали пестициди, останали от дейността на
ликвидираните ТКЗС -та.
През месец септември, във връзка с осъществяване на почвен мониторинг ІІІ -то
ниво - локални почвени замърсявания, съвместно с представители на РД ПБЗН -Враца и
общ ините, са извършени проверки на всички осем склада за съхранение на препарати
за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, разположени на територията на
област Враца, както и на площадка с „Б -Б” кубове разположена на РДНО -Оряхово. На
Община Бяла Слатина е дадено предписание за възстановяване на нарушена покривна
конструкция на склада в с. Попица, който е с неизвестен собственик. При извършена
последваща проверка е констатирано, че предписанието е изпълнено.
В края на годината след приключване на п роверките, събраната информация се
предоставя в ИАОС за отразяване на актуалното състояние и количествата в
публичните регистри.
Контрола върху разположените на територията на РИОСВ -Враца складове и Б -Б
кубовете и недопускане замърсяване на околната среда ще продължи да се осъществява
от експерти на инспекцията до реализирането на проект „Екологосъобразно
обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други продукти за растителна
защита“, освобождаване и саниране на съществуващите складове.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
49

5. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИ ТЕ С УСТОЙЧИВИ ОРГАН ИЧНИ
ЗАМЪРСИТЕЛИ, ВКЛ. НЕ ФТОПРОДУКТИ
Мониторинг на почвите І -во ниво – устойчиви органични замърсители се
извършва за замърсяване с три групи органични съединения: полициклични ароматни
въглеводороди (PAH16), полихло рирани бифенили (PCB6) и органохлорни пестициди.
През 2017г. е извършено пробонабиране и анализ на почвите от три пункта
намиращи се в землищата на с. Кунино, общ. Роман, с. Комарево, общ. Бяла Слатина и
с. Търнава, общ. Бяла Слатина. Все още не са готови данните от извършените анализи.
Резултатите от извършения през годините мониторинг не показват превишения на
максимално допустимите концентрации (МДК) на изследваните органични съединения .

6. ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА
Ерозията на почвата е процес на разрушаване на горните слоеве на почвата,
съпроводено с нарушаване на целостта им и изменение на техните физико -механични,
химични и агротехнически свойства. Този процес е съпроводен с пренасяне на почвени
частици или агрегати. Ерозия възниква и протича по д въздействието на ветрове, вода,
температурни, антропогенни, геоложки въздействия и други въздействия с
разнообразен произход. Най -широко разпространени са ветровата и водната ерозия –
механично разрушаване и отнасяне на почвената маса под действието на в одата и
вятъра. При този процес се активизира йонния обмен, което води до постепенно
намалява количеството на хранителните вещества и хумуса в почвата.
Ерозията води до силно намаляване на плодородието на почвата. Поради това тя е
един от най -сериозните гл обални фактори за деградация и опустиняване на почвите .
Наред с природно обусловените фактори, степента на проявление на почвената
ерозия зависи и от човешката дейност. Неправилната обработка на почвата,
обезлесяването и горските пожари също са съществени фактори, оказващи влияние
върху този процес. Провежданите мероприятия за борба с това вредно явление са
агротехнически, лесотехнически и хидротехнически.
По брега на р. Дунав има брегова ерозия и свлачищни процеси, особено в Община
Оряхово. Свлачищни проц еси се наблюдават и в Община Мездра. В района на
Искърското дефиле се наблюдава водна ерозия.
На територията на община Оряхово има заблатени почви в землищ ата на гр.
Оряхово , с. Остров и с. Селановци.

7. ЗАСОЛЯВАНЕ И ВКИС ЛЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ
Засоляване на по чви на територията на РИОСВ -Враца не се наблюдава.
Една от основните причини за антропогенно вкисляване на почвите е
дългогодишното минерално торене с кисели азотни торове особено когато е
самостоятелно без съпътстващо фосфорно и калиево торене. Периодично то
повърхностно преовлажняване на почвите в някои райони също е предпоставка за
вкисляването им.
През 2017г. в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда/
НСМОС/ - почвен мониторниг ІІ -ро ниво – “Вкисляване” , наблюдение на процеса на
територията на област Враца се извърши в два пункта в с. Главаци, общ. Криводол и с.
Баница, общ. Враца. Взети са 8 бр. почвени проби. Показателите който се следят са:
Аl3+,Н+, Mn 2+, Ca 2+, Mg 2+, V%, pH в KCL . Представените до момента резултати
показват, че се з апазва силно киселата реакция на почвите (рН е в границите от 3,8 до
4,7) но не се констатира вредна киселинност – степента на наситеност на почвата с бази
е над 92% (95 -99%).

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
50

8. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПО ЧВАТА СЪС СТРОИТЕЛНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Замърсяването на почвите с битови, строителни, растителни отпадъци и оборски
тор е с локален характер. При извършване на проверки свързани с екологосъобразното
управление на БО и чистотата в населените места през 2017г. са констатирани
нерегламентирани замърсявания със стр оителни и битови отпадъци, които водят до
увреждане на почвите в региона. В тази връзка по предписания на РИОСВ -Враца от
страна на общините и кметствата са предприети мерки по почистването на такива
замърсени терени.
Въпреки усилията, които полагат общини те, все още е недостатъчен контролът от
тяхна страна за недопускане на замърсяване на почвите със смесени битови и
строителни отпадъци.
През годината е осъществен контрол на закритите общински депа за битови
отпадъци, на които се извършват дейности по био логична рекултивация:
 - „Рекултивация на старо сметище - гр.Мездра” – ІІ-ра година;
 - „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община
Бяла Слатина” – ІІ-ра година.
Проектите за рекултивация на закритите депа за твърди битови отпадъци на
Община Козлодуй и Община Оряхово са реализирани – с протоколи на комисии
назначени от кметовете на съответните общини е приета биологичната рекултивация.
През 2017г. не е констатирано замърсяване на терени с отпадъци от преработката
на скално -облицов ъчните материали.
При проверки на животновъдни обекти през 2017г. е установено, че повечето от
тях имат изградени торохранилища и съхраняват торовия отпад добрите земеделски
практики. Във връзка с постъпил сигнал е извършена проверка при която е
констатир ано нерегламентирано депониране на торов отпад за което на виновното
лице е дадено предписание и съставен АУАН.


9. КРАТКА ОБОБЩЕНА И НФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯН ИЕТО НА ПОЧВИТЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИ ОСВ - ВРАЦА
Във връзка с осъществяване на контрол по опазване на почвите на територията на
област Враца през 201 7г. са извършени 68 проверки, от които:
- 53 броя проверки на обекти, заложени в плана за контролна дейност в т.ч. 14
броя комплексни проверки, 5 броя на цехове за обработка на скалнооблицовъчни
материали, 3 броя на находища за добив на подземни богатства, 12 броя на
животновъдни обекти, 9 броя на складове и площадки с „Б -Б” кубове за съхранение на
препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, 4 броя във връзка с
извършена технич еска рекултивация на закрити общински сметища и 6 броя във връзка
с реализация на инвестиционни предложения за животновъдни обекти;
- 15 броя извънредни проверки от които: 5 броя проверки по сигнали и жалби за
неправилно депониране и съхранение на торов отпад, палене на стърнища, незаконен
добив на инертни материали; 5 броя последващ контрол по изпълнение на предписание;
1 брой във връзка със самосезиране на инспекцията; 1 брой на бивше металургично
предприятие в несъстоятелност във връзка със спазване из искванията на екологичното
законодателство; 1 брой във връзка с проследяване на състоянието на сондаж „Р -2
Крива Бара”; 1 брой във връзка с подадено Уведомление за инвестиционно
предложение и 1 брой във връзка с реализация на инвестиционно предложение.
Пр и проверките са дадени общо 7 броя предписания, които са изпълнени в срок.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
51
През 2017 година са постъпили 11 броя жалби и сигнали свързани с опазване на
почвите. Шест броя са изпратени по компетентност до ОДБХ -Враца, Община
Криводол, Община Мездра, Община Бяла Слатина, Община Оряхово и Кметство с.
Остров и Община Козлодуй и Кметство с. Бутан. По пет жалби и сигнали са извършени
проверки, при които е констатирано, че две от тях са неоснователни, а по един сигнал
са дадени предписания. След извършване на про верки по два от сигналите са
уведомени съответните институции за предприемане на мерки по компетентност от
тяхна страна.
Чрез участието в комисиите по чл. 17 от ЗОЗЗ към Областна дирекция
„Земеделие” ( дванадесет броя за 2017г.) относно промяна предназначе нието на
земеделските земи и с провежданите процедури по ОВОС и ЕО се осъществява
превантивната дейност по опазване на почвите от замърсяване, както на действащи
обекти, така и на инвестиционните проекти.
Прилагането на Добрите земеделски практики от земе делските производители в
региона, спазването на технологичните изисквания при употребата на пестициди
и минерални торове, програмите за екологично земеделие и животновъдство,
въведеният контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на
въз духа, водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в
производствените процеси са дейности, които водят до намаляване на замърсяването на
земите и почвите.
В заключение може да се каже, че почвите на територията на РИОСВ – Враца са в
сравн ително добро екологично състояние, по отношение на запасеност с биогенни
елементи/органично вещество, съдържание тежки метали и металоиди и устойчиви
органични замърсители (полиароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили и
хлорорганични пестициди ).

II. 5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
На територията на oбласт Враца има 27 броя защитени територии обявени по
закона за защитените територии. Tе принадлежат към следните категории:
Резерват – 1 бр.;
Природен парк – 1 бр.;
Природни забележителности – 11 бр.;
Защитени местности – 14 бр.

Резерват “Врачански карст” е защитена
територия със строг режим на защита, разполежена
на територията на три населени места от община
Враца – гр. Враца, с. Згориград и с. Паволче. Обявен
е със Заповед № 854 от 10.08.1983 г. на КОПС на
площ от 1438.9 ха.
Един от най -богатите в страната карстов
район с живописни пейзажи , пещери, пропасти и
уникална пещерна фауна, като повечето от
пещерните видове са локални ендемити (не се
срещат никъде другаде по света). Обявяването на
резервата е свързано с опазването на интересни
геоморфологични образувания, които тук са най -

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
52
многобройни: кари, карни полета, големи и малки въртопи, валози, ували, карстови
долове и др., множество рел иктни видове.
В района на резервата е забранена всякаква дейност нарушаваща самобитния
характер на природата. Резерватът от 2001 г. се стопанисва от РИОСВ – Враца. В
регистрите на IUCN /Международен съюз за защита на природата/ резерват “Врачански
карст” попада в първа категория научни и природни резервати.

На територията на област Враца е разположен и Природен парк “Врачански
Балкан” с едни от най -интересните
пещери, пропасти и ями в България –
повече от 600, на площ от 30129.9 ха.
Парка е обявен със З аповед № РД -1449 от
21.12.1989 г. на КОПС и за него има
приет с Решение №750/14.10.2011 г. на
МС „План за управление”.
Пещерите са природни чудеса на
света, а уникалната им подземна красота
е сътворявана в продължение на милиони
години. По – голямата част от парка и
резервата е покрита с карбонатни скали
от триаски и юрски варовици, напукани
по всички възможни посоки, характерни образци на карстификация, забележителни
обекти на неживата природа, като скални форми, земни пирамиди, пещери, понори,
водопади, находища на вкаменелости. Природен парк “Врачански Балкан” е отнесен
към пета категория – защитени ландшафти и природни паркове.

Природна забележителност
“ВРАТЦАТА” се намира в землището на
гр. Враца, общ. Враца, с площ от 2 ха .
Представлява тясно и скалисто ждрело,
което разсича резерват „Врачански карст“
посредата. Отвесните скали на природна
забележителност “Вратцата” завършват с
остри зъбери, достъпни само за
алпинисти. Скалните стени и ръбове
достигат до 400 метра височина. Т ова е
най -високият скален отвес на Балканите и
най -високия за тази надморска височина в
Европа.

Природна забележителност “ЛЕДЕНИКА” се намира в землището на гр. Враца,
общ. Враца, с площ от 102.3 ха ., с предмет на опазване - пещера със забележителни
образувания. В нея живеят 23 пещерни и пещеролюбиви животински вида, сред които и
насекомото „Леденикус“ или „Светломразец“, което се е адаптирало толкова добре към
тъмнината, че ако излезе на светлина, умира. От растителния свят се срещат лишеи и
мъхове, които са слабо развити.

Природна забележителност "БОЖИТЕ МОСТОВЕ" се намира в землищ ата на
с. Чирен и с. Лиляче, общ. Враца, на площ от 15 ха . Представлява една извънредно
красива и оригинална скална арка, която е получила името си от мест ното население .

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
53
Скалното образувание е остатък от карстова пещера, образувана от водите на река
Лилечка. Тук се намира и карстов извор “Жабокрек”.

Природна забележителност "ПОНОРА" се намира в землището на с. Чирен,
общ. Враца, с дължина около 3 500 метра. Открита и из следвана е през 1960 г. и
представлява естествен водосбор на п олусляпата долина , като приема огромни
количества дъждовна и подпочвена вода. В пещерата тече подземна река, която
образува серия от тесни дълги езера, на места много дълбоки.Природна з абележителност "НОВАТА ПЕЩЕРА" се намира в землището на
с. Люти брод, общ. Мездра. Пещерата не е голяма , но привлича с множеството си
синтрови панички и езерца , големи и красиви сталагмити, сталактити, хиляди
белоснежни висулки, джобчета с пещерни бисери, които я украсяват. Открита е през
1961 г. , а за природна забележителност е обявена със Заповед № 2632 от 21.09.1962 г.
на МГГП , с площ от 0,5 ха.

Природна забележителност
"ГОВЕДАРНИКА" се намира в
землището на с. Царевец, общ. Мездра , в
местността „Говедарника “, която
представлява крайречна тераса, оградена
със скален венец. В пещер атасе откриват
множество гравирани надписи и рисунки
на елени , слънчеви символи и др.Природна забележителност "РИТЛИТЕ" се намира в землището на с. Люти
брод, общ. Мездра. Скални стени, почти вертикални, изградени от варовикови
долнокредитни пластове. Високи са 60 - 80 метра. Дебелината им е от 260 см до 650 см.
Между зъберите им личат останки от стари крепостни стени.

При родна забележителност " ЧУКЛИТЕ" се намира в землището на с. Kамено
поле, общ. Роман. Представлява с кални образувания в живописна каньоновидна долина
на р. Ръчене. Районът около природната забележителност обхваща няколко групи от
скални чукли н а надморска височина около 300 м.

Природна забележителност "ЧЕРВЕНИЦА” се намира в землището на с.
Kунино, общ. Роман. Представлява монолитен скален блок, разположен в скалния
масив, над самото село, на площ от 3 ха. Тя се намира на входа на Карлуковския

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
54
пролом, един от най -красивите карст ови райони в България, символично отбелязвайки
неговото начало.

Природна забележителност "ГЪЛАБАРНИКА" се намира в землището на с.
Kунино, общ. Роман. Представлява пропастна пещера с красиви цветни каменни
образувания. Началото на пропастта е неправиле н, кръгъл отвор, от който се вижда
дъното на пещерата. Образувана е по серия успоредни пукнатини, които водата е
разширила.

Природна забележителност "САМУИЛИЦА I и II" се намира в землището на
с. Kунино, общ. Роман. Съседни пещери с добре запазени бели, красиви образувания,
като на пода има синтрови езера и панички. Двете пещери са обявени със Заповед №
1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС , на площ от 3,5 ха.

Защитена местност "ПАДИНИТЕ" се намира в землището на гр . Враца, с.
Згориград, с. Паволче и с. Лютаджик. Представлява п рекатегоризирана буферна зона
на резерват "Врачански карст" . Целта на обявяване на защитената територия е да
смекчи и ограничи достъпа до резервата, както и негативното антропогенно влияние.

Защитена местност "ВОЛА" се намира в землищ ата на с. Челопек и с. Паволче,
общ. Враца. Обявена е с цел опсзване на характерен ландшафт , на площ от 101,7 ха.
На територията на защитената местност се намират връх Околчица (1048 м) ,

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
55
където е издигнат паметник в чест на подвига на революционера Христо Ботев и
неговата чета – загинали за Освобождението на България и местността „ Йолковица “,
където е лобнот о място на поета – революционер.

Защитена местност “ВЕЖДАТА” се намира в
землището на с. Челопек, общ. Враца , на площ от 62,6 ха .
Представлява скален венец, в основата на който
преобладават подвижни варовити сипеи , местообитание на
растението келереров центрантус, български ендемит и
реликт .
В района на защитената
територия има изключително
разнообразие от света на орнитофауната. По скалите се срещат
обикновен мишелов, белоопашат мишелов, скален орел, осояд,
обикновена ветрушка, и много други.

Защитена местност “БОРОВ КАМЪК” се намира в
землището на с. Згориград, общ. Враца, опазваща вековна
букова гора със смесен произход на карстов терен при голям
наклон. Защитената местност обхващ а района на изворите на
р. Лева и водопад “Боров камък” , с височина 63 метра.


Защитена местност "РЕЧКА" се намира в землищ ата на с. Косталево и с.
Веслец, о бщ. Враца. На територията на защитената местност може да бъде открито
голямо видово разнообразиe представено от о бикновен мишелов, малък ястреб,
обикновена ветрушка и др. Дървесната растителност е застъпена главно от сребролисна
липа с участие на мъждрян и др. На откритите варовикови площи преобладават храсти
и типична хазмофитна тревна растителност с участие на скално изтравниче, златиста
папарат и др.

Защитена местност "КОЗЛОДУЙ" се намира в землището на гр. Козлодуй,
общ. Козлодуй. Историческото място е прекатегоризирано в защитена местност със
Заповед № РД -639 от 26.05.2003 г. на МОСВ , с площ 10 ха. В нея се опазва
разнообразна дървесна растителност, неспецифична за района и част от мемориалния
комплекс “Ботев път”.
Защитена местн ост "КАЛНА МЪТНИЦА" се намира в землището на с.
Главаци, общ. Криводол. Обявена е през 2017 г. с цел о пазване на характерен
ландшафт, местобитанията на 6 вида прилепа, 2 вида ракообразни и ценни
представители на пещерната безгръбначна фауна, на територия с площ 22,57 ха.

Защитена местност “БОРОВАНСКА МОГИЛА” се намира в землищата на с.
Бороан, общ. Борован и с. Оходен, общ. Враца. Обхваща по -голяма част от
възвишението Борованска могила и първоначално е обявено като историческо място.
Прекатекоризирана е с ъс Заповед № РД -638 от 26.05.2003 г. на МОСВ , с цел опазване
на характерен ландшафт .

Защитена местност "ТЕПЕТО" се намира в землището на гр. Криводол, общ.
Криводол. Защитената територия е разположена на десния бряг на р. Ботуня с площ 6
ха. Обявена е съ с Заповед № РД -924 от 14.10.1987 г. на КООС, с цел опазване на

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
56
естествено находищ и на червен божур . Червения божур е лечебно растение, под
специален режим на опазване и регулярно ползване.

Защитена местност "КОРИТАТА" се намира в землището на с. Софрониев о,
общ. Мизия. Представлява естествено н аходище на червен божур и забележителен
ландшафт. Защитената местност граничи с най -плодородната част от Дунавската
равнина - Златията, включваща земите между реките Цибрица и Огоста.

Защитена местност "ДАНЕВА МОГИЛ А" се намира в землището на с.
Софрониево, общ. Мизия. Представлява крайречно естествено възвишение с групи
вековни дървета , на десния бряг на р. Огоста.Защитена местност "КОЧУМИНА" се намира в землището на с. Селановци,
общ. Оряхово. Защитената територия е находище на водна лилия, тръстика, папур,
различни видове водна леща. Орнитофауната на района е представена от тръстиковия
дрозд, блатно шаварче, торбогнезден синигер, белоока потапница и други.

Защитена местност "ГОЛА БАР А" се намира в землището на с. Селановци,
общ. Оряхово. Тази местност представлява естествено находище на водна лилия.
М естността е обявена за защитена със Заповед № РД -2109 от 20.12.1984 г. на КОПС , за
да бъде з апазено това интересно растение.

Защитена местност "КАЛУГЕРСКИ ГРАД -ТОПОЛИТЕ" се намира в
землището на с. Селановци, общ. Оряхово. Опазване на находище на алоевиден
стратиотес, както и на тръстика, папур, водна леща, лютче, острици и други.

През 2017 г., във връзка с осъществяване на контрол на дейността на собственици
и ползватели на земи, гори и водни площи в защитени територии са извършени
тридесет и три /33/ планови и две /2/ извънредни проверки, като са обходени всички
защитени територии.
Не са констатирани нарушения , относно спазването на режимите, ограниченията
и забраните, определени със заповедите за обявяване на защитените територии и
Закона за защитените територии, като приоритетно е наблегнато на проверките на
територията на резерват „Врачански карст”.
С цел опазване на местобитанията на 6 вида прилепа, 2 вида ракообразни и ценни
представители на пещерната безгръбначна фауна, със Заповед № РД -348 от 25 май 2017
г. на министъра на околната среда и водите е обявена нова защитена територия –
защитена местност „Кална мътница“, в землището на с. Главаци, общ. Криводол.
В процедура за обявяване са 4 защитени територии, а защитена местност
„Китката“ в землището на гр. Бяла Сатина , която е загубила предмета си на защита и

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
57
не изпълнява предназначението си е заличена от Държавния регистър на защ итените
територии.

Биологично разнообразие
Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във
всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и
местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.
Законът за биологичното разнообразие регламентира опазването на
биологичното разнообразие в България, както на видово ниво, така и на ниво
местообитания, а също и регулирането на търговията със застрашени видове от дивата
флора и фауна.
По отношение опаз ване на биологичното разнообразие през 201 7 г. във връзка с
осъществяване на превантивен, текущ и последваш контрол са извършени 63 бр.
проверки на обекти, от които 4 1 бр. планови и 22 бр. извънредни. Съставени са 3 бр.
АУАН.
Извънредните проверки са във връзка със сигнали за продажба и отглеждане на
забранени за притежаване животински видове; защитени видове птици, открити в
безпомощно състояние; размножени видове от приложение А и В на Регламент
338/97ЕС; две извънредни проверка във връзка с подадено зая вление за обявяване на
дърво за вековно; контрол по разрешително за изключение от забраните предвидени в
чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, а именно за преместване на
щъркелови гнезда на метални платформи върху стълбове на електрораз пределителната
мрежа.
Извършените проверки са по спазване изкискванията на Закона за биологичното
разнообразие и наредбите към него. Законът разглежда следните категории растения и
животни:

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
58
Защитени видове

За защитените
животински видове, включени
в приложение 3 от Закона за
биологичното разнообразие е
забранено притежаването,
улавянето и убиването им,
препарирането, продаване и
излагане на публични места на
екземпляри от тях. Всички
видове птици, които се с рещат
в диво състояние, с
изключение на ловните
видове, са забранени за притежаване, търговия, препариране, включително и
отглеждането им като домашни любимци.
Всеки, който е намерил животно в безпомощно състояние, ранен или мъртъв
екземпляр от защитен в ид, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински
вид от приложение № 3, е длъжен при спазване разпоредбите на закона да уведоми за
това РИОСВ -Враца.

През 2017г. са извършени 16 броя извънредни проверки по сигнали постъпили в
РИОСВ – Враца, касае щи Закона за биологичното разнообразие.
С най -голям дял са проверките по сигнали за защитени видове птици в
безпомощно състояние – 14 броя. При всички е извършена проверка на място, оказвана
е първа помощ на птиците, които в последствие са изпращани за нас таняване и лечение
в спасителен център. При една от извънредните проверки по сигнал не е намерена
птица на посоченото в сигнала място.
Две от извънредните проверки са във връзка със сигнали постъпили на „дежурния
телефон“ на РИОСВ -Враца за намерени в безпо мощно състояние лебеди в района на гр.
Козлодуй и гр. Мездра. Във връзка със съществуващата епизоотична обстановка в
областта сигналите са препратени по компетентност на ОДБХ -Враца.
На „зеления“ телефон в инспекцията е получен сигнал за намерен Черен щърк ел
(Ciconia nigra) в безпомощно състояние. След предприемане на необходимите действия
щъркелът е изпратен в Спасителния център за диви животни, гр. Стара Загора.
За периода е извършена и една извънредна проверка във връзка с подаден сигнал
на електронната поща на РИОСВ -Враца за отглеждане на диви животни, включително
дива котка и бодливи свинчет а. Съставени са 2 бр. АУАН за нарушените законови
разпоредби по Закона за биологичното разнообразие. Дивата котка е изпратена в
Зоопарк „Стара Загора“, а бодливи св инчета - в ОП“Зоологическа градина“ София.
Във връзка със сигнал постъпил на електронната по ща на РИОСВ -Враца е
извършена извънредна проверка относно притежаване и обявяване за продажба на
екземпляр от вида Обикновена блатна костенурка в интернет търговск и сайт.
Екземплярът е изпратен във Фондация „Дивите животни“, гр. София, а на нарушителя
е съставен АУАН.

Видове, под режим на опазване и регулирано ползване от природата
Животински видове, под специален режим на ползване са лозовия охлюв (Helix
lucorum) и градинския охлюв (Helix pomatia). Лицата, които изкупуват охлюви с цел
търговия са длъжни да организират пунктовете за изкупуване на охлюви съгласно

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
59
изискванията на издадената от Министъра на околната среда и водите Заповед за реда и
условията з а ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на
живи охлюви, както и всяка година в срок до 1 -ви май да уведомят писмено РИОСВ –
Враца. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или
фермерно отглеждане е от 10 май до 30 юни включително, като при започване на
дейността си пунктовете следва да бъдат оборудвани с хладно помещение, сито с
размер на дупките 28 мм. в диаметър и чували тип “гаци“.
В законоустановения срок през 2017 година са приети уведомлени я за
организирането на 22 пункта за
изкупуване на охлюви на
територията на област Враца, което
показва, че броят на разкритите
пунктове е по -малък в сравнение с
предходната година. Всички
собственици на пунктове са
декларирали, че разполагат с
необходимото оборудване и са
уведомени за изискванията, на които
трябва да отговарят пунктовете.
Съгласно плана за
контролната дейност са проверени
общо 15 пункта за изкупуване на охлюви в общините Враца, Мездра, Криводол, Мизия,
Оряхово, Хайредин, Козлодуй и Роман. При извършените планови проверки не е
установено изкупуване на маломерни охлюви. Пунктовете са оборудвани съгласно
изискванията на Заповед № РД -361/09.04.2004г. на Министъра на околната среда и
водите.

Видове , включени в Регламент ЕО №338/9 7 на Съвета отн осно защитата на
видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях
Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават
оцеляването на видовете в естествената им среда. Всяка година милиони растения и
животни се от немат от дивата природа, за да се задоволи любителското търсене.
За да се осигури достатъчна защита на застрашените животински и растителни
видове е приет регламент, който е в съответствие с разпоредбите на Конвенцията
CITES - международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да
предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях, чийто основен
принцип е съществяването на контрол на търговията със застрашени видове.
РИОСВ – Враца извършва проверки в зоомагазините на територията на област
Враца, с цел недопускане на търговия със защитени видове животни. През 2017 г. е
извършен контрол в зоомагазини, работещи на територията на гр.Враца и гр.Козлодуй,
в които не са констатирани нарушения по Закона за биологичното разнообразие.
Издад ени са 21 регистрационни карти на видове, включени в приложение А или
В от Регламент 338/97 на Съвета, относно защитата на видовете от дивата фауна и
флора, чрез регулиране на търговията с тях.
Извършени са три извънредни проверки във връзка с подадени за явления за
регистрация на видове папагали, включени в приложенията на Регламент 338/97. При
проверките се установи, че е извършено маркиране на птиците, а родителските двойки
на полученото поколение притежават регистрационни карти в РИОСВ -Враца.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
60
Вековни дървета
Около 150 са дърветата, обявени за вековни или забележителни на територията
на област Враца. Голяма част от тях 62 са в община Враца и 20 в община Бяла Слатина,
8 в община Мездра, 10 в община Роман, 11 в община Криводол, 5 в Борован, 15 в
Хайредин, 13 в Мизия, 5 в Оряхово и 1 в Козлодуй.
Част от дървета се намират в сервитута на републиканската пътна мрежа и
отговорността по опазването им е
на ИА”Пътища”, а за всички
останали отговарят частни
собственици, общини и Държавни
горски стопанства.
Собс твениците на дървета,
обявени за защитени са длъжни да
ги опазват от унищожаване,
увреждане и да уведомяват
РИОСВ – Враца за настъпили
промени в състоянието им.
Във връзка с актуализиране
регистъра на вековните и
забележителни дървета и изясняване собстве ността на земята, на която се намират
обявените вече дървета са извършени 23 проверки на състоянието, наличие на
природозащитен знак и засечени GPS координати на вековни дървета на територията на
област Враца за 2017г.
Две извънредни проверки са извършени във връзка с постъпило заявление в
РИОСВ -Враца за обявяване на дърво от вида зимен дъб за вековно. След направен
анализ от страна на ДГС -Враца относно възрастта на дървото, бе установено, че зимния
дъб е на 63 години и РИОСВ -Враца няма основание за предпр иемане действия по
обявяване дървото за вековно.

Мониторинг
Във връзка с Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие и необходимостта да се регистрира състоянието и установят изменения в
биологичното разнообразие, РИОСВ – Враца извърши преброяване на зимуващите
водолюбиви птици на територията на
инспекцията и за поредна година взема
участие в масирания мониторинг на кафява
мечка.
През януари експерти от РИОСВ –
Враца, съвместно с представители на
Българско дружество за защита на п тиците,
взеха участие в 41 -то среднозимно
преброяване на зимуващите водолюбиви
птици. Експертите извършиха наблюдение
на яз.”Дъбника”, гр. Враца и р. Искър в
участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до
с.Чомаковци, общ. Червен бряг. Ледената покривка на река Искър варираше от 60% до
100%, а язовир “Дъбника” беше замръзнал изцяло, което позволи на експертите да
наблюдават разнообразие на водолюбиви птици от видовете голяма бяла и сива чапла,
ням лебед, зимно бърне, лиска, зеленоножка, воден кос, фиш, зеленогла ва патица,

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
61

голям горски водобегач, малък гмурец, голям корморан и малък корморан. След
приключване на мониторинга данните са изпратени до националната база данни на
НСМБР.
Експерти от инспекцията участваха в мониторинг на кафява мечка на
територията на Западни Родопи, където бяха обходени общо пет маршрута. В резултат
от мониторинга са съставени полеви формуляри и взети GPS координати, които са
изпратени на НСМБР.

Лечебни растения
Закона за лечебните растения регламентира дейностите по опазване и устой чиво
ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на
получаваните от тях билки. Около 700
вида лечебни растения, срещащи се на
територията на страната попадат под
разпоредбите на закона, 26 от тях са
забранени за събиране от
естест вените им находища сред които
волски език. лечебна ружа, изтравниче,
дилянка, бодлив залист, бял оман и др.

Под специален режим на
опазване и ползване се поставят
отделни диворастящи лечебни
растения, каквито са следните видове
на територията на област Враца:
червен божур, лечебна иглика, лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист, шапиче.
Запазва се интереса на билкозаготвителите към лечебните растения поставени
под специален режим на опазване и ползване и разрешени за събиране от естествените
им находища на територията на РИОСВ – Враца. Съгласно Закона за лечебните
растения в РИОСВ – Враца се събра комисия с представители на общините държавни
горски стопанства и РДГ – Берковица за разпределение на отпуснатите квоти от
лечебни растения. За участие в разпред елението бяха подадени заявления от петима
билкозаготвители за територията на област Враца. Отпуснатите количества билки са
разпределени между всички подали заявления.
При извършване на планови проверки не са констатирани нарушения на
специалния режим от билкосъбирачи.
През 2017г. във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последваш
контрол по Закона за лечебните растения и наредбите към него са извършени 38 броя
проверки на обекти, от които 36 броя планови и 2 броя извънредни проверки. Дадено е
едно предписание на билкозаготвителен пункт за представяне на част от
документацията в седем дневен срок. При извършен последващ контрол на обекта
предписанието е изпълнено.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
62
Извършена е и една извънредна проверка на новооткрит пункт за билки, находящ
се в с. Селановци, общ.Оряхово.
Запазва се тенденцията към подобрение в работата на пунктовете по отношение
на наличие на позволителни за изкупуваните билки, както и редовно водене на книгата
за изкупени, реализирани и налични количества билки и култивира но отглеждане на
забранени за събиране лечебни растения. През годината са проверени 23
билкозаготвители, подали уведомления в РИОСВ – Враца за организирането на
пунктове за изкупуване и заложени в Плана за контролната дейност.
Относно контрол по издадени позволителни за ползване на лечебни растения от
естествени находища са извършени 13 броя проверки на общини и Държавни горски
стопанства.
За да се подобри контрола на билкозаготвителите би следвало общините и
държавните лесничейства да упражняват правомо щията си по Закона за лечебните
растения по отношение на ползването и възпроизводството на лечебни растения и
разработване на изискваните планови документи за опазване на лечебните растения.
Също така е необходимо да се стимулира и подпомага култивиранот о отглеждане на
билки, особено на видове, като лечебната ружа и белия оман, чийто ресурси в
природата проявяват трайна тенденция към намаляване.
До момента на територията на областта има 26 билкозаготвителни пункта, от
които 10 на територията на община Вра ца, 4 на територията на община Мездра, 6 в
община Бяла Слатина и по един в общините Оряхово, Криводол, Борован, Хайредин,
Роман и Козлодуй.
Желаещите да разкрият билкозаготвителен пункт, следва да подадат в РИОСВ –
Враца уведомление, съдържащо информация за откритите и закрити площадки и
функционално обособени места за извършване на изкупуване, първична обработка и
съхранение на билки и регистрират книга за изкупуваните билки.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
63

През 201 7г. на територията на област Враца, на база представени от
билкоза готвители справки за изкупени, реализирани и налични количества билки са
събрани и реализирани 48 кг. (сухо тегло) и изкупени 110 кг (свежо тегло) от видове
лечебни растения под специален режим на опазване и ползване , от защитените видове
са реализирани 88 кг (сухо тегло) мурсалски чай . Обобщени данни за количеството
изкупени и реализирани билки, който не са под специален режим на опазване и
ползване, на база предоставени справки за 2017г. от 26 броя билкозаготвителни пункта
на територията на областта, с а представени в следната таблица:В ид билка
Изкупено
количество в кг
сухо тегло
Изкупено
количество в кг
свежо тегло
Реализирано
количество в
кг сухо тегло
Реализирано
количество в кг
свежо тегло
Наличини
количества в
началото на годината
(сухо/свежо)
Наличини
количества в края
на годината
(сухо/свежо)
КОР ЕН ОМАН Ч ЕР 500 1500 500 1500
КОР И ВЪР Б А 50 50
ЛИСТ Б Р ЪШЛЯН 2000 6118 2387 250 345 (сухо)
ЛИСТ ЖИЛОВЛЕК 50 50
ЛИСТ КОПР ИВА 5,25 8,550 (сухо) 3,300 (сухо)
ЛИСТ ЛИПА 1100 443 558 500 (сухо)
ЛИСТ МАТ ОЧ ИНА 4,65 13,600 (сухо) 8,950 (сухо)
ЛИСТ ОР ЕХ 938 203 130 (сухо)
ЛИСТ СМР АДЛИКА 15 6,70 8,300 (сухо)
ЛИСТ Ч ЕР НИЦА 500 2151 1019 123 (сухо)
ЛИСТ ЯГОДА ГР АДИНСКА 30000
ПЛОД КЕСТ ЕН КОНСКИ 5427 2000 6427
ПЛОД ОР ЕХ 1337 7,931 1343,25
ПЛОД ШИПКА 250 31800 15250 1800 611(сухо); 2000(свежо) 2595,700 (сухо)
СТ Р ЪК ВР АБ Ч ОВИ Ч Р ЕВЦА 50 50
СТ Р ЪК ВЪР Б ИНКА 350 300 50 (сухо)
СТ Р ЪК ДЯВОЛСКА УСТ А 50 50
СТ Р ЪК ЗЛАТ НА ПР ЪЧ ИЦА 100 50 50 (сухо)
СТ Р ЪК ЗМИЙСКО МЛЯКО 2000 1800 200 (сухо)
СТ Р ЪК КАНТ АР ИОН ЖЪЛТ 1430 880 550 (сухо)
СТ Р ЪК КАНТ АР ИОН Ч ЕР ВЕН 90 90
СТ Р ЪК КОПР ИВА 1433 266
СТ Р ЪК ЛЕПКА 92 92
СТ Р ЪК МАТ ОЧ ИНА 994 2800 1644 50 (сухо)
СТ Р ЪК МАЩЕР КА 1000 1000
СТ Р ЪК МЕНТ А - ВОДНА 50 50 10 (сухо)
СТ Р ЪК ОВЧ АР СКА Т ОР Б ИЧ КА 1 0,200 0,600 (сухо)
СТ Р ЪК ПЕЛИН 2000 2000 (сухо)
СТ Р ЪК ПОВЕТ ОБ ИКНОВЕН 1 0,400 0,600 (сухо)
СТ Р ЪК Р АВНЕЦ Б ЯЛ 100 488,500 241,85 41,55 (сухо) 83,700 (сухо)
СТ Р ЪК Р ИГАН 202 201,200 0,800 (сухо)
СТ Р ЪК Ч УБ Р ИЦА ГР АДИНСКА 200 200
ЦВЯТ АКАЦИЯ 50 300 100
ЦВЯТ Б ЯЛ Б ЪЗ 1000 1000
ЦВЯТ Б ЪЗ 3969 603 50 (сухо)
ЦВЯТ Б ЪЗ КЪСИ ДР ЪЖКИ 1875 1375 500 (сухо)
ЦВЯТ ГЛОГ С ЛИСТ А 1000 1000
ЦВЯТ ИГЛИКА 110 11
ЦВЯТ ЛИПА 2433 2223,900 3079 1000 1000 (свежо)
ЦВЯТ Р АВНЕЦ Б ЯЛ 500 160
О Б ЩО КО Л-В О В КГ: 26235 56844 71048 5550 2008(сухо) 7260(сухо)
В идове под спе циале н
ре жим, отче те ни в кг
иглика цвят 110 11
шапиче (стрък) 37 37
Защите ни видове ,
отче те ни в кг
мурсалски чай култивиран 40 88,5 36,5 (сухо)

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
64

Генетично модифицирани организми
Съгласно утвърдена от министъра на околната среда и водите “Годишна програма
за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми в
контролирани условия и освобождаването им в околна среда” са извършени две
контролни проверки.
Взети са общо пет проби от слънчоглед и царевица за анализ за генетични
маркери от опитно поле на ИАСАС в с. Селановци. Пробонабирането е извършено
съвместно с експерт от ГМО лабораторията към ИАОС. В изследваните проби не е
открито наличието на генетично модиф ицирана ДНК. Изготвен е подробен доклад от
извършените проверки.
При проверка на база БАБХ, ОДБХ -Враца, отдел "Растителна защита" не са взети
проби за качествено определяне на генетично модифицирана ДНК, тъй като не са
провеждани опити през текущата година на опитното поле в базата на БАБХ.

Натура 2000

Създаването на екологични мрежи е израз на най -актуалната политика и
практика на управление и опазване на околната среда. В него най -пълно отражение
намира идеята за опазването на биологичното разнообразие на териториален принцип и
на качествено ново ниво – чрез свързване в една общофункционална система.Мизийски петрофилни степи

Съвременното разбиране за екологичната мрежа е, че тя представлява единна
система от свързани помежду си територии с висока природозащитна значимост, за
които се прилагат координирани действия за опазване на биологичното разнообразие.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
65
Основната цел е дългосрочно и устойчиво опазване на видовете, природните
местообитания и ландшафтите, както и всички природни ресурси .
Прието е екологичната мрежа да се състои от четири главни компонента –
сърцевинни зони, зони за възстановяване, буферни зони и екологични коридори.
Екологичните коридори предоставят възможност за достатъчен обмен на генетичен
материал между относи телно изолираните локални популации и формирането на обща
метапопулация.
Без тях изолираните малки популации са обречени на изчезване, а жизнеността
на големите популации пр и критични условия на средата силно се снижава. Съществен
елемент на екокоридорите за наземни животни са прелезните съоръжения през пътните
магистрали и железопътните линии, които са основният Синявица ( Coracias
garrulous )фрагментиращ местообитанията факто р.
В зависимост от обектите на опазване природни комплекси, организми или
местообитания, съществуват множество инициативи за създаване на екологични мрежи
с различна степен на свързаност – Влажни зони с международно значение, Обекти на
световното природно и културно наследство, Био -сферни резервати, Орнитологично
важни места, Важни за растенията места, Херпетологично важни места, Важни места за
дневните пеперуди, Общоевропейска екологична мрежа, Екологичната мрежа
ЕМЕРАЛД, Европейска мрежа от биогенетични р езервати и не на последно място –
Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000.
Най -важната за опазване на природните местообитания е именно Европейската
екологична мрежа, наречена НАТУРА 2000 (http://www.natura.org). Тя представлява
общоевропейска система от з ащитени зони и екологични коридори, определени на
базата на научни критерии, в изпълнение на директивите на Европейския съюз – 79/409
за опазване на дивите птици и 92/43 за опазване на природните местообитания и на
местообитанията на дивата флора и фауна.


Мерките за
опазване, посочени в
тези директиви,
определят изграждане
на функционално
единна мрежа от
ключови територии –
специални защитени
зони (SPA) и зони от
значение за общността
(SCI), свързани с
екологични коридори,
която да гарантира
поддържанет о и
възстановяването на
благоприятното
природозащитно състояние на природните местообитания и местообитанията на
съответните видове в естествените им области на разпространение. Директива 92/43
определя правилата, по които се изгражда и функционира екологичната мрежа.
Природните местообитания (90 бр.) и видовете растения и животни (около 262
бр.) в България, които са обект на опазване в зоните, са посочени в приложенията към
двете директиви и съответно в Приложения 1 и 2 на ЗБР. Предвидени са и механ изми за

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
66
промяна на приложенията на директивите, които да отразяват промените в
таксономичния статус на видовете, състоянието им или при присъединяването на нови
страни членки.
Защитените зони по двете европейски
директиви, съставляващи Европейската еколог ична
мрежа НАТУРА 2000 в България, са 119 защитени
зони за опазване на дивите птици, покриващи 22,7
% от територията на България; 233 защитени зони
за опазване на природни местообитания,
покриващи 30 % от територията на България.
България е на трето място в ЕС по процент от
национална територия, която е в Натура 2000
(34,4%).

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на
изискванията за наличие на важни за био логичното разнообразие растителни и
животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Списъците с природните
местообитания и видовете, вкл. птици, за чиито местообитания се обявяват защитени
зони са изброени в приложения 1 и 2 на ЗБР.
В приложенията към Директивата 92/43 са включени и 22 вида висши растения,
разпространени в България – 1 вид папрат, 16 вида семенни растения и 5 вида мъхове.
Около 100 находища на тези видов е са включени в защитените зони от мрежата.
Животните (вкл. и някои
изчезнали видове), включени в
Приложение 2 на Директива 92/43,
чиито местообитания се опазват в
защитените зони в страната, са както
следва: бозайници – 26 вида,
земноводни и влечуги – 14 вида, риби
– 28 вида и безгръбначни животни –
39 вида. От птиците, включени в
Директива 79/409, в България са
установени 133 вида (Костадинова,
Граматиков, 2007).
Във връзка със спазване на
режимите, въведени със заповедите за
обявяване на защитените зон и, за
собствениците и ползвателите на
имотите, попадащи в границите им са
предвидени различни видове
компенсации: По „Програма за
развитие на селските райони (2014 -
2020г.)”, мярка 12 Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите е
предвидено всич ки земеделски стопани, чийто земи попадат в обхвата на мрежата
Натура 2000 могат доброволно да се включат в тази мярка и да получат съответните
компенсации.
Мярката 12 се състои от три основни под -мерки.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
67
- Подмярка 12.1. Компесаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000.
- Подмярка 12.2. Компесаторни плащания за гори в Натура 2000.
- Подмярка 12.3. Компесаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с
план за управление.
Освен това по различни европийски програми
са осигурени средства за финансиране н а проекти,
свързани с опазване на местообитанията и видовете
от зоните по „Натура 2000“:
ОПОС 2014 -2020 г. ще продължи да
надгражда резултатите от програмен период 2007 –
2013 г., като мерките, които ще се финансират, са
включени в обхвата на НПРД и са нас очени изцяло
към зоните от Натура 2000. Предвидените
финансови средства по Приоритетна ос Натура 2000
и биоразнообразие са 198 301 603 лв.
По „Програма за развитие на селските райони
(2014 -2020г.)”, мярка 12 са предвиден средства в
размер на 62 367 572 евр о. Отговорни институции
са Министерство на земеделието и храните и
Разплащателната агенция към министерството.
По фонд LIFE+ на Европейската комисия
ежегодно се предвиждат средства за подпомагане
на проекти, като средствата за опазване на биологичното раз нообразие са до 50% от
общия размер отпуснат на страната. За 2007г. за България са предвидени 4 000 000
евро, от които за проекти по Натура 2000 могат да се разпределят 2 000 000 евро.
Отговорни институции са Министерство на околната среда и водите и Европ ейската
комисия.

Опазването на природните местообитания
и видовете в Европейската екологична мрежа
НАТУРА 2000 изисква активното участие на
обществото.
В основата на това участие са
устойчивото икономическо развитие,
разумното ползване на природните ресурси в
защитените зони от мрежата, възпитаването в
екологично мислене и популяризирането на
значението на екологичната мрежа за бъдещето
ни съществуване ка то част системата на живота
на Земята. Запазената природа е и вид капитал
за развитие на успешна икономика и поминък
чрез екотуризъм, екологосъобразно земеделие и
животновъдство, устойчиво горско стопанство
и др.

Малък ястреб (Accipiter nis us )

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
68
То е от голямо значение за местните хора и общности, особено в региони с високо
биологично разнообразие и ниска степен на индустриализация. Опазването на
природата означава опазване на почвата, водите, въздуха и всички природни ресурси,
от които зависи нашето бъдеще.

На територията на Област
Враца попадат 3 защитени зони
по Директива 79/409/ЕЕС за
опазване на дивите птици и 15
защитени зони по Директива
92/43/ЕЕС за опазване на
природните местообитания и
дивата флора и фауна.
Лятно бърне (Anas querquedula )Защитени зони по Натура 2000
на територията на област Враца


№ = =
Защитена зона =
=
Община (землища) =
= За опазване на дивите птици
1
BG0002053 “Врачански Балкан” за
опазване =на дивите птици, обявена със
Заповед № 801/2008г. на МОСВ =
Враца (земл. гр. Враца, с. Бели Извор, с.
Лютаджик, с. Згориград, с. Паволче и с.
Челопек), =
Мездра (с.Очин дол, с. Елисейна, с.
Зверино, и с. Люти брод) =
Криводол ( с. Краводер и с. Главаци) =
O= BG 0000332 “Карлуковски карст” за
опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № 788/2008г. на МОСВ =
Роман (земл.с.Кунино, с.Камено поле, с.
Долна Бешовица), =
=Мездра (с. Г.Бешовица), =
=Бяла Слатина (с. Драшан) =
P= BG 0002009 “Златията” за опазване на
дивите птици, обявена със Заповед №
548/2008г. на МОСВ =
Козлодуй (земл. гр. Козлодуй, с.Крива
бара, с. Бутан, с. Гложене, с. Хърлец), =
Хайредин (земл. с. Хайредин, с.
Манастирище и с. Михайлово) =
Мизия ( земл. с. Софрониево)

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
69

За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
4 BG 0000166 “Врачански Балкан” Враца (земл. гр. Враца, с. Бели Извор, с.
Лютаджик, с. Згориград, с. Паволче и с.
Челопек),
Мездра (с.Очин дол, с. Елисейна, с.
Зверино, и с. Люти брод)
Криводол ( с. Краводер и с. Главаци)
5 BG 0001042 “Искърски пролом –
Ржана”
Мездра (земл. с. Елисейна, с.Зли дол,
с.Оселна, с. Игнатица, с. Зверино,
с.Лютиброд и Люти дол)
6 BG 0001014 “Карлуково” Роман (земл. с.Кунино, с.Камено поле, с.
Долна Бешовица, с.Радовене, с.
Стояновци),
Мездра (земл.с. Г.Бешовица, с.
Цаконица),
Бяла Слатина (земл с. Драшан и с.
Габъре)
7 BG 0000374 “Бебреш” Роман (земл.с. Караш, с.Средни рът)
8 BG 0000594 “Божия мост -Понора ” Враца (земл.с. Чирен)
9 BG 0000487 “Божите мостове” Враца (земл.с. Лиляче)
10 BG 0000334 “Остров” Оряхово (земл.с. Лесковец, с.
Селановци, с. Галово, с. Остров)
11 BG 0000527 “Козлодуй” Козлодуй ( земл.гр. Козлодуй)
12 BG 0000528 “Островска степ –
Вадин”
Оряхово (земл. с. Остров и с. Г. Вадин)
13 BG 0000533 “Острови Козлодуй” Козлодуй ( земл.гр. Козлодуй)
14 BG 0000517 „Портитовци -
Владимирово”
Криводол (земл. с. Градешница)
15 BG 0000614 “Река Огоста” Козлодуй (земл. с. Хърлец, с. Гложене, с.
Бутан, с. Крива бара),
Мизия (землище гр. Мизия и с.
Софрониево)
Оряхово (земл.гр. Оряхово)
16 BG 0000508 “Река Скът” Мизия (землище с. Сараево, гр. Мизия,
с. Войводово, с. Крушовица, с. Липница),
Бяла Слатина (земл. с. Галиче, с.
Алтимир, с. Търнава)
17 BG 0000593 “Билерниците” Криводол (земл. с. Ботуня)
18 BG 0000601 “Каленска пещера” Мездра (земл. с. Кален, с.Тишевица)

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
70

До момента са изготвени заповедите за обявяване на защитените зони за
опазване на дивите птици. За защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна предстои изготвяне на Планове за
управление, с които ще се определят режимите и забраните за дейности на тяхната
територия.

Закона за биологичното разнообразие не посочва забрани за дейности в
защитените зони. В тях не спир а осъществяването
на човешки дейности. Развиват се земеделие,
животновъдство, горско стопанство и други
дейности, възможно е дори строителство. В
защитените зони обаче се прилага интегриран
подход, гарантиращ устойчивото развитие и
съхраняването на биологи чното разнообразие.
Евентуални забрани, които да гарантират
устойчивото управление на местата и
съхраняването им за бъдещите поколения се
съдържат в заповедите за обявяване и в плановете
за управление на защитените зони. Те се
разработват за всяка защитена зона, съобразно
предмета и целите на защита. Например – в
защитени зони обявени, защото са важни за
прелета на птиците, може да бъде забранен строежа
на ветрогенератори. На места, където има
сенокосни ливади, собствениците ще трябва да
косят малко по -късн о, за да не засегнат гнездата на
птици, гнездещи в ливадите и пр.
Чрез екомрежата НАТУРА 2000 ще опазим нашата природа. Съхранената природа
означава съхранена почва, води, въздух, природни ресурси – т.е. нашият живот.
Съхранената природа е и капитал за ра звитие на успешен бизнес – екотуризъм,
биоземеделие, устойчиво горско стопанство. За местните хора и общините НАТУРА
2000 е възможност за печеливш поминък, за земеделските стопани – възможност за
получаване на средствата от европейски фондове под формата н а компенсации.
Приходите от всичко това ще остават за местните хора и заедно с предвиденото
финансиране на стопанска дейност, която щади природата, ще допринесат за
развитието на изостанали райони.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
71


Келереров центрантус ( Centranthus kellereri )

Всички инвестиционни предложения, проекти, планове и програми подлежат на
процедура по Оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на
защитените зони, по реда на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.
Оценката се извършва съгласно раз поредбите на Наредба за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(ДВ., бр.73 от 11.09.2007г.) /Наредба за ОС/. Целта е опазване на местообитанията и
видовете в защитените зони, като не се допуска реализиране на тяхната територия на
дейности, които биха оказали отрицателно въздействие върху тях.
В тази връзка относно постъпили в инспекцията уведомления за инвестиционни
предложения, пла нове, програми и проекти, попадащи в обхвата на глава шеста на
ЗООС, е проведена такава процедура, както следва:
 Самостоятелна процедура по ОС, за ИП, ППП извън обхвата на ЗООС –
издадени са 8 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно
въздействие върху защитените зони, по реда на глава II от горецитираната Наредба.
 За ИП, ПП попадащи в обхвата на Глава шеста на ЗООС: 32 бр.
Изготвени са и 952 бр . Становища за други дейности, и звън обхвата на ЗООС,
попадащи в хипотезата на чл.2, ал.2 от Наредбата , относно вероятността от
отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове,
предмет на опазване в защитените зони. Това са дейности, които не подлежат на
за дължителна процедура по ОС съгласно законовите разпоредби, но са предмет на
преценяване от страна на компетентния орган на необходимостта от провеждане на
такава процедура. По този начин всяка предстояща за реализация дейност, независимо
от мащаба, вида и характера е преценявана относно въздействието което би могло да
окаже върху защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
72
- Изготвени са 111 броя писма до възложители, във връзка с предоставяне на
информация дали даден имот попада в зони по Натура 2000, каква е приложимата в
съответния случай процедура по реда на екологичното законодателство и т.н.; за
потвърждаване валидността на издадени от инспекцията решения; за изискване на
становища от различни институции и др.
Всички издадени решения и становища са пуб ликувани на интернет страницата
на инспекцията за осигуряване на публичен достъп до тях.
Както през предходните години от 2012г. насам, предвид изменението в
Наредбата за ОС, и през 2017г. броят на постъпилите уведомления и издадените
административни актов е е значителен. Основната част от тях са за ИП извън обхвата на
глава шеста от ЗООС и попадат в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата . Най -голяма
част от ИП са за изграждане на жилищни сгради, складове, преустройство на
съществуващи обекти, реконструкции и др. Значителен е и броя на постъпилите
уведомления във връзка с кандидатстване за финансиране по програми на Европейския
съюз. От ППП най -голям е броя на горскостопанските програми за извършване на сечи
в частни гори и план -извлечения за промяна вида на сечта.
Във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ постъпват и голям брой запитвания за
местоположението на имоти спрямо защитените зони и защитените територии. Голям
брой са и постъпилите заявления за почистване на имоти от дървесна и храстова
растителност, във връз ка с режимите и забраните в заповедите за обявяване на
защитените зони за опазване на дивите птици.
На територията на област Враца, броя на ИП попадащи в границите на защитени
зони по Натура 2000 е сравнително малък. От постъпилите в инспекцията уведомлени я
за ИП през 2017г., попадащи в обхвата на глава шеста на ЗООС само 1 бр. засяга
територията на защитени зони, а от тези извън обхвата на ЗООС – 8 бр.
В хода на провеждане на процедурите по ОС не са възниквали проблеми при
прилагане на законодателството, к акто и от страна на възложителите. Добра е и
комуникацията с другите институции, имащи отношение в определени случаи при
провеждане на дадена процедура. Не са постъпвали възражения от неправителствени
организации и/или заинтересовани граждани. Няма обжалва ни решения издадени от
инспекцията през 2017г.
През изминалата година продължи работата по актуализиране на регистъра на
ИП, ППП, постъпили за съгласуване от страна на инспекцията, с информация за
тяхната характеристика, местоположение спрямо зоните от Нат ура 2000 и евентуалното
им въздействие върху тях. Информацията от регистъра ще се използва за оценка на
кумулативния ефект върху защитените зони от при оценяване на въздействието на
съответната дейност в комбинация с други дейности, намиращи се на територи ята или в
близост до защитените зони. Информацията се нанася в „Информационна система за
защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000”, която е разработена по проект
на МОСВ, с цел осигуряване ефективност на работата в тази област, както и
предоставян е на достъп до актуални данни на всички заинтересовани страни.
Освен превантивен контрол чрез процедурата по Оценка за съвместимостта, през
2017г е извършен и последващ контрол на защитените зони на територията на област
Враца.
Относно текущия и последващ контрол на защитени зони, за 2017 година са
извършени 8 броя проверки, от които 3 броя по спазване на режимите и забрани,
определени със заповедите за обявяването на BG0000332 „Карлуковски карст”,
BG0002053 „Врачански Балкан” и BG0002009 „Златията” за о пазване на дивите птици
и 5 броя проверки на ИП на територията на защитени зони относно етапите на
реализацията им, с цел при започнало строителство на обектите да бъде осъществен

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
73
контрол на условията, поставени в решенията на инспекцията за съгласуването им:
защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ – по Решение № ВР -36 -ПР/2008г.
относно реализацията на инвестиционно предложение за «Изграждане на семеен хотел
в землището на с. Паволче, общ. Враца» и във връзка с правното действие на издадени
Решения по ОС , на основание разпоредбите на чл. 31, ал. 24 от Закона за биологичното
разнообразие, са изпратени писма до възложителите на ИП: „Изграждане на
нискоетажна еднофамилна къща” в имот 016010 в землището на с. Згориград, общ.
Враца“ - Решение № 07-ОС/05.10.201 2г.; BG0001042 „Искърски пролом -Ржана” - по
Решение № 02 -ОС/2007г. за инвестиционно предложение «Изграждане на семеен хотел
в землището на с. Оселна, общ. Мездра»; BG0000374 „Бебреш”; BG0001014
„Карлуково” и BG0000533 „Острови Козлодуй” - по Решение № ВР -33-ПР/ 30 .08.20 11 г.
за ИП „Ползване на воден обект р. Дунав, с цел изземване на баластра от динамичните
запаси, преработка и продажба, с местоположение р. Дунав от км. 690.000 до км.
689.000 на минимално разстояние от българския бряг 80м. и максимално при к м.
689.000 – 250м., а при км. 690.000 – 80м от опашката на о -в. Козлодуй”.
При извършените плановите проверки не са констатирани нарушения във връзка
със спазването на режимите, ограниченията и забраните, определени със заповедите за
обявяване на защитените зони, както и по спазване условията и мерките в решенията.
Като положител ен резултат от редовния превантивен и последваш контрол на
заявените планове, програми, проекти и инвестиционни предложения може да се отчете
факта, че при извършените проверки не е установено реализиране на дейности в
границите на защитените зони и терито рии, без издадено разрешение от страна на
инспекцията, не е констатирано увреждане на елементи на защитените зони от
антропогенни дейности.
С цел подобряване работата в инспекцията, през годината е взето участие в
редица семинари и работни срещи, във връз ка с прилагане на нормативната уредба по
околната среда.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
74


IІI. АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

III.1. ОТПАДЪЦИ


1. Кратка информация и анализ за разработването, приемането от
общинските съвети, актуализирането на общински програми за
управление на отпадъците и общински наредби
Общинските програми за управление на отпадъците, се в съответствие с
изискванията на чл. 57 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52 от Закона
за управление на отпадъците (ЗУО). Тези програми са неразделна част от общинските
програми за околна среда и се приемат от съответния общински съвет, който
контролира изпълнението им. Общинските програми за управление на отпадъците се
разработват в съответствие с периода на действие на Националн ият план за управление
на отпадъците.
Основните задачи, които се разглеждат в програмите, са свързани с настоящите
проблеми по опазване на околната среда, бъдещите действия за намаляване на вредните
последици от човешката дейност, както и изготвяне на под програми, съдържащи
организационни дейности, източници на финансиране, отговорни звена и очакван
ефект.

-Информация относно изпълнение на чл. 79 от Закона за опазване на околната
среда (разработена програма за опазване на околната среда)


Община Разрабо тена (година) Период на действие (от -до) Статус на изпълнение на
мерките по плановете и
програмите
1 2 3 4
Борован В процес на изготвяне.
Бяла Слатина В процес на изготвяне.
Враца В процес на изготвяне
Козлодуй 2015 г. 2015 -2020 г. В процес на изпълнение.
Криводол В процес на изготвяне.
Мездра 201 6 г. 201 6-2020 г. В процес на изпълнение.
Оряхово 2016 г. 2016 -2020 г. В процес на изпълнение.
Роман 2015 г. 2015 -2020 г. В процес на изпълнение.
Хайредин В процес на изготвяне.
Мизия 2015 г. 2015 -2020 г. В процес на изпълнение.

-Информация относно стратегии, планове и програми, които се изпълняват в
областта на опазване на околната среда

Община Наименование на
документа
Приет (година) Период на
действие
Статус на изпълнение на
мерките по плановете и

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
75
(от -до) програмите
1 2 3 4 5
Борован Общински план за
развитие
2014 2014 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
201 7 г.
Борован Наредба № 11 за
управление на
отпадъците на
територията на Община
Борован
201 7
Борован Програма за управление
на отпадъците на
територията на община
Борован 2017 -2020 г.
2017 2017 -2020 г. Изпълняват се целите
заложени за 2017 г.
Бяла Слатина Общински план за
развитие
2014 2014 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
201 7 г.
Бяла Слатина Наредба № 8 за
управление на
отпадъците на
територията на Община
Бяла Слатина
2009 Последно изменение и
допълнение през 2013 г. с
решение на ОбС.
Бяла Слатина Наредба № 9 за
поддържане екологията и
опазване на чистотата,
зелените площи и
дълготрайната дървесна
растителност на
територията на Община
Бяла Слатина
2005 Последно изменение и
допълнение през 2016 г. с
решение на ОбС.
Враца Общински план за
развитие
2014 2014 -2020 Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Враца Програма за управление
на отпадъците на
Община Враца
2015 2016 -2020 Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Враца Програма на Община
Враца за насърчаване на
използването на
възобновяеми енергийни
източници и биогорива
за периода 201 3 – 2020 г.
2013 2013 -2020 Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Враца Наредба
за осигуряване на
обществения ред,
опазване на околната
среда и опазване на
имуществото на
територията на община
Враца
2013 изм.и доп. с решение № 225/
26.07.2016г. на ОбС -Враца
Враца Наредба за поддържане и
опазване на чистотата и
управление на
отпадъците на
територията на Община
Враца
2010 Последно изменение и
допълнение през 2014 г. с
решение на ОбС.
Враца Наредба за изграждане и
опазване на зелената
система на територията
на Община Враца
2010

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
76
Козлодуй Общински план за
развитие
2013 2014 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Козлодуй План за действие за
устойчиво енергийно
развитие на Община
Козлодуй 2014 - 2020 г.
2013 2014 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Козлодуй Програма за опазване на
околната среда
2015 2015 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Козлодуй Програма за управление
на отпадъците
2015 2015 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Козлодуй Наредба № 5 за
управление на
отпадъците и
поддържане чистотата на
територията на Община
Козлодуй
2005 Последно изменение
2013 г.
Козлодуй Наредба № 14 за
изграждане и опазване на
зелената система на
територията на Община
Козлодуй
2008 Последно изменение
2012 г.
Криводол Общински план за
развитие
2014 2007 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Криводол Наредба за управление
на отпадъците на
територията на Община
Криводол
2014
Криводол Наредба №14 за
изграждане и опазване на
зелената система на
територията на Община
Криводол
2008
Криводол План за действие за
устойчиво енергийно
развитие на Община
Криводол
2013 2013 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.


Мездра Общински план за
развитие
2014 2014 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Мездра План за действие за
устойчиво енергийно
развитие на Община
Мездра 2013 – 2020 г.
2013 2013 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Мездра Програма за опазване на
околната среда
2016 2016 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Мездра Общинска програма за
управление на
дейностите по отпадъци
2015 201 6-202 0 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Мездра Програма за насърчаване
на използването на
енергията от
възобновяеми източници
и биогорива
2012 2012 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
77
Мездра Наредба за управление
на отпадъците на
територията на Община
Мездра
2014
Мездра Наредба за изграждане и
опазване на зелената
система на територията
на община Мездра
2007
Мизия Общински план за
развитие
2013 2014 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Мизия План за действие за
устойчиво енергийно
развитие 2013 -2020 г.
2013 2013 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Мизия Програма за енергийна
ефективност и
насърчаване
използването на ВЕИ
2014 -2020 г.
2014 2014 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Мизия Наредба № 1 за
поддържане и опазване
на обществения
ред,чистотата и
общинското имущество
на територията на
община Мизия
2012 Последно изменение и
допълнение през 2017 г. с
решение на ОбС.
Мизия Наредба № 25 за
управление на
отпадъците и опазване на
чистотата на територията
на Община Мизия
2013
Мизия Наредба № 17 за
изграждане и опазване на
зелената система на
територията на община
Мизия
2008
Мизия Програма за управление
на отпадъците
2015 -2020 г.
2015 -2020 г. Изпълняват се мерките
заложени за 2017 г.
Мизия Програма за опазване на
околната среда 2015 -
2020 г.
2016 2015 -2020 г. Изпълняват се целите
заложени за 2017 г.
Оряхово Общински план за
развитие
2014 2014 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Оряхово План за устойчиво
енергийно развитие
2013 -2020 г.
2013 2013 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Оряхово Програма за управление
на отпадъците
2016 2016 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Оряхово Програма за опазване на
околната среда
2016 2016 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Оряхово Наредба за управление
на отпадъците на
територията на община
Оряхово
2017

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
78
Оряхово Наредба № 4 за
изграждане и опазване на
зелената система на
територията на община
Оряхово
2008
Роман Общински план за
развитие
2014 2007 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Роман Програма за опазване на
околната среда 2015 -
2020 г.
2015 2015 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Роман Общинска програма за
управление на
дейностите по
отпадъците на община
Роман за период 2010 –
2020 г.
2016 2016 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Роман Програма за насърчаване
на използването на
възобновяемите
енергийни източници за
периода 2015 -2018 г.
2015 2015 -2018 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Роман Програма за насърчаване
на използването на
енергия от възобновяеми
източници и биогорива
на община Роман за
периода 2012 -2021 г.
2012 2012 -2021 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Роман Наредба №1 за
поддържане и опазване
на обществения ред,
чистотата и общинското
имущество на
територията на община
Роман
2008
Роман Наредба № 4 за опазване
на околната среда
2004 Последни изменения и
допълнения 2017 г.
Хайредин Общински план за
развитие 2014 -2020 г.
2014 2014 -2020 г. Изпълняват се мерките и
приоритетите заложени за
2017 г.
Хайредин Наредба №1 за
поддържане и опазване
на обществения ред,
чистотата,
благоустройството и
безопасността на
движението на
територията на Община
Хайредин
2015 Последни изменения и
допълнения 2016 г.
Хайредин Наредба № 11 за
управление на
отпадъците и
поддържане чистотата на
територията на Община
Хайредин
2006
Хайредин Наредба № 14 за
изграждане и опазване на
зелената система на
територията на Община
2008

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
79
Хайредин
Хайредин Програма за управление
на отпадъците
2016 -2020 г.
2017 г. 2016 -2020 г. Изпълняват се целите
заложени за 2017 г.

-Кратка информация за разработването, приемането, актуализирането и
изпълнението на програмите за разделно събиране и оползотворяване на масово
разпространени отпадъци за лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално;
Съгласно чл. 14 от Закона за управление на отпадъците, лицата пускащи на
пазара, продукти след които се образуват масово разпространени отпадъци, са
отговорни за тяхното разделно събиране и третиране, чрез членуване в Колективни
организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки /КО/ или е необходимо да
изпълняват задълженията си индивидуално. През изминалата година от с трана на
инспекцията е извършен контрол на фирми пускащи на пазара опаковани стоки.
Производителите извършващи дейност на територията на област Враца, изпълняват
задълженията си посредством сключени договори с КО, към които заплащат
продуктова такса.

-Кра тка информация за изпълнение на заложените ангажименти на общините в
Програмите по чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с
изпълнение на задълженията им за разделно събиране на битовите отпадъци,
включително отпадъци от опаковки, както и изпълнението им на договорите с
организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки:
В контролния обхват на РИОСВ – Враца попадат десет общини, находящи се на
територията на Област Враца. Във всяка една от тях има изградени системи за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, като за всяка една процента на обхванатото
население е различен в зависимост от обособените точки за разполагане на цветните
контейнери по населени места.
Общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, Роман и Оряхово
имат сключени договори с колективната организация по оползотворяване на отпадъци
от опаковки „Екопак България“ АД, гр. София. Разделно събраните отпадъци от
горепосочените общини се събират и транспортират от „БКО” ООД, гр. София до
площадка в гр. Враца на която се намира сепарираща инсталация на фирмата. Фирмата
е подизпълнител на „Екопак България” АД, гр. София, съгласно сключен договор
между двете дружества от 27.11.2013 г. за събиране, транспортиране и сортиране на
отпадъци от опаковки. От начал ото на 2018 г. оператор на сепариращата инсталация,
ще бъде „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София. Събирането и транспортирането на разделно
събраните отпадъци от община Оряхово, се извършва от „Астон сервиз” ООД, гр.
София, която има договор с “Екопак България” А Д, гр. София. Сортирането по вид и
качество на отпадъците от опаковки се извършва на площадка в гр. Плевен от
“Унитрейд БГ” ООД, гр. Плевен. Системите за разделно събиране на отпадъци от
опаковки се състоят от трикомпонентни съоръжения /цветни контейнери/ – жълт, зелен
и син, съответно всеки цвят за различните по вид отпадък. Процента на обхванатото
население от трикомпонентната системата за разделно събиране на отпадъци за всяка
община по отделно е между 40 -45 %. Това се дължи на факта, че контейнерите за

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
80
разделно събиране на отпадъци от опаковки в някои от населените места са
разположени предимно в общинските центрове.
Общините Мизия, Козлодуй и Хайредин имат
сключени договори за организиране на системи за
разделно събиране на отпадъци от опаковки с
„Буле копак“ АД, гр. София. Съгласно условията в
договорите изградените системи са на принципа на
двуконтейнерен модел, като в една точка са
разположени два цветни контейнера тип „Иглу“, всеки
от които е с вместимост 1 700 м³ /зелените са
предназначен за отпадъц и от стъклени опаковки, а жълтите за отпадъци от хартиени,
пластмасови и метални опаковки/. Обслужването на изградените системи за разделно
събиране на отпадъци от опаковки е възложено на „Унитрейд 2011“ ООД, гр. София.
Отпадъците от опаковки се транспорти рат до площадка на дружеството в гр. Лом за
извършване на механично сортиране.

През отчетната 2017 г. са извършени планови проверки на обекти, които се
явяват производители и/или вносители на опаковани стоки по отношение спазването и
прилагането разпо редбите и по отношение на чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от ЗУО.
За констатираните нарушения са дадени предписания с указан срок и отговорник
за тяхното изпълнение и е осъществен последващ контрол на същите. Всички
предписания са изпълнени в срок.
За периода от м. август до м. ноември са извършени 60 броя извънредни
проверки, във връзка с писмо на МОСВ на изх. № 05 -08 -2216/31.07.2017 г. относно
пуснатите на пазара пластмасови торбички . По време на проверките не са констатирани
нарушения .
Във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05 -08 -2188/27.07.2017 г. са извършени 25 броя
извънредни проверки на обекти, чиято дейност е свързана с пускане на пазара на
опаковани стоки и заплащане на продуктова такса към Колективна организация за 2016
г.
На територията на област Врац а, попадаща в контролните функции на РИОСВ -
Враца няма производители и вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално
по Наредбите за масово разпространени отпадъци.

-Масово разпространени отпадъци (МРО)

Община
Въведени системи за
разделно събиране н а МРО,
в.т. ч.:
% население,
обхванато от
системите за
разделно събиране
Брой на
обслужваното
население
Брой на площадките и
на местата за разделно
събиране на различните
видове МРО
1 2 3 4 5
1. Борован
Общината има
сключен договор с
Отпадъци от опаковки * 45,25 % от
населението на
общината
2 505 Трицветни контейнери -
13 точки = 39 броя

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
81
"Екопак България"
АД за разделно
събиране и
сортиране на
отпадъци от
опаковки на
територията на с.
Борован.
Негодни за употреба батерии и
акумулатори 0,4525 2 505 1 пункт в с. Борован
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак
0,453 2 505 1 пункт в с. Борован
2. Бяла Слатина
Общината има
сключен договор с
"Екопак България"
АД за разделно
събиране и
сортиране на
отпадъци от
опаковки на
територията на гр.
Бяла Слатина.
Общината има
сключен договор с
"Косаня" ЕАД
/площадка гр. Бяла
Слатина/ за
приемане на
разделно съ брани
отпадъци от
домакинствата, в т.
ч. хартия, пластмаса,
метал, стъкло,
ИУЕЕО, НУБА,
ИУМПС, ИУГ и др.
Отпадъци от опаковки * 45,39% от населението
на общината 10 200 Трицветни контейнери -
41 точки = 111 броя
Негодни за употреба батерии и
акумулатори 45,39% 10 200 3 пункта в гр. Бяла
Слатина
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак
45,39% 10 200 3 пункта в гр. Бяла
Слатина
3. Враца
Общината има
сключени договори:
- за НУБА с "НУБА
Рециклиране"АД;
- за ИУЕЕО с
"Грийнтех
България"АД; гр.
София
- за ИУМПС с
"ВИН" ООД;
МРО се събират и от
фирми притежаващи
разрешение за тази
дейност. Общината
има сключен договор
с "Екопак България"
АД за разделно
събиране и
сортиране на
отпадъци от
опаковки на
територията на гр.
Врац а. Общината
има сключен договор
с "Индустриални
Отпадъци от опаковки *
81,28% 53 570 Трицветни контейнери -
111 точки = 369 броя
Негодни за употреба батерии и
акумулатори
81,28% 53 570 8 пункта в гр. Враца

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
82
суровини" ЕООД
/ОЧЦМ, отпадъчно
стъкло, хартия и
пластмаса/;
"Чистота Балкани"
ЕООД/основи,
киселини, бои, масла
и др./; "Екопроект"
ООД за приемане на
разделно събрани
отпадъци от
домакинствата, в т.
ч. обе мни отпадъци,
текстилки
материали, облекла.
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак
81,28% 53 570 8 пункта в гр. Враца
4. Козлодуй
Общината има
сключен договор с
"Булекопак" АД за
разделно събиране и
сортиране на
отпадъци от
опаковки на
територията на гр.
Козлодуй и селата от
общината. Общината
има сключен договор
с "Унитрейд 2011"
ООД /площадка гр.
Козлодуй/ за
приемане на
разделно събрани
отпадъци от
домакинствата, в т.
ч. хартия, пластмаса,
метал, стъкло,
ИУЕЕО, НУБА,
ИУМПС, ИУГ и др.
Отпадъци от опаковки * 100 % от населението
на общината 19 738 Двуцветни контейнери –
55 точки = 110 броя
Негодни з а употреба батерии и
акумулатори 61,99% 12 235
2 пункта в гр. Козлодуй
1 пункт в гр. Козлодуй
/от 20.05.2016 г./
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак
61,99% 12 235
2 пункта в гр. Козлодуй
1 пункт в гр. Козлодуй
/от 20.05.2016 г./
5. Криводол
Общината има
сключен договор с
"Екопак България"
АД за разделно
събиране и
сортиране на
отпадъци от
опаковки на
територията на град
Криводол. Общината
няма подписани
договори с фирми за
събиране на МРО.
Отпадъци от опаковки * 30,29% 2 719 Трицветни контейнери –
10 точки = 42 броя
Негодни за употреба батерии и
акумулатори - - -
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак - - -

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
83
6. Мездра
Общината има
сключен договор с
"Екопак България"
АД за разделно
събиране и
сортиране на
отпадъци от
опаковки на
територията на град
Мездра. Общината
има сключен договор
с "Хефти Металс"
ЕООД /площадка
гр. Мездра/ за
приеман е на
разделно събрани
отпадъци от
домакинствата, в т.
ч. хартия, пластмаса,
метал, стъкло,
ИУЕЕО, НУБА,
ИУМПС, ИУГ и др.


Отпадъци от опаковки *
48,78% от населението
на общината 9709 Трицветни контейнери -
35точки = 150 броя
Негодни за употреба батерии и
акумулатори 0,5692 11325 2 пункта в гр. Мездра и
с. Зверино
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак
0,5692 11325 2 пункта в гр.Мездра и
с. Зверино
7. Мизия
Общината има
сключен договор с
"Булекопак" АД за
разделно събиране и
сортиране на
отпадъци от
опаковки на
територията на гр.
Мизия и селата от
общината.
Отпадъци от опаковки * 100 % от населението
на общината 6520 Двуцветни контейнери –
21 точки = 42 броя
Негодни за употреба батерии и
акумулатори 43,2 % 2803 2 пункта в гр. Мизия
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак
43,2 % 2803 2 пункта в гр.Мизия
8. Оряхов
Общината има
сключен договор с
"Екопак България"
АД за разделно
събиране и
сортиране на
отпадъци от
опаковки на
територията на гр.
Оряхово,
с. Селановци, с.
Остров и с.
Лесковец.
Отпадъци от опаковки * 97,31% 9 794 Трицветни контейнери -
24 точки =72 броя
Негодни за употреба батерии и
акумулатори 44,66% 4 495 2 пункта в гр.Оряхово
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак 44,66% 4 495 2 пункта в гр.Оряхово
9. Роман
Общината има
сключен договор с
"Екопак България"
АД за разделно
Отпадъци от опаковки * 44,53 % от
населението на
общината
2 570 Трицветни контейнери -9
точки = 27 броя
Негодни за употреба батерии и
акумулатори 44,53 2 570 -

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
84
събиране и
сортиране на
отпадъците от
опаковки на
територията на
общинският център.
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак
- - -
10. Хайредин
Общината има
сключен договор с
"Булекопак" АД за
разделно събиране и
сортиране на
отпадъци от
опаковки на
територията на
общинският център и
останалите села от
общината.
Отпадъци от опаковки * 73,86 % от
населението на
общината
4477 Двуцветни контейнери –
10 точки = 20 броя
Негодни за употреба батерии и
акумулатори - - -
Излязло от употреба
електрическо и електронно
оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други
лампи, съдържащи живак
- -

2. Битови отпадъци
В териториалните граници на област Враца попадат 10 броя общини. Същите са
обхванати 100 % от системи за сметосъбиране и сметоизвозване. Ежегодно при наличие
на амортизирани съдове за събиране на твърди битови отпадъци, общинските
администрации осигуряват до пълнителни бройки специализирани контейнери. И през
2017 г. някои общински администрации се възползваха от възможността за ползване на
натрупани средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
(обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. с из м. и доп.) за закупуване на специализирана техника.
-Събиране и транспортиране на битови отпадъци
№ Община Брой
жители
Брой
населени
места в
общината
Брой населени
места с
въведена
система за
събиране и
транспортиране
на БО
Населени места в
които не е
въведена система
за събиране и
транспортиране
на БО (изписват
се поименно)
% население,
обхванато в
организирана
система за
събиране и
транспортиране
на БО
Брой на
обслужваното
население
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Борован 5 376 5 5 няма 100 5 376
2 Бяла Слатина 22 470 15 15 няма 100 22 470
3 Враца 65 905 22 22 няма 100 65 905
4 Козлодуй 19 738 5 5 няма 100 19 738
5 Криводол 8 977 15 15 няма 100 8 977
6 Мездра 19 427 28 28 няма 100 19 427
7 Мизия 6 520 6 6 няма 100 6 520
8 Оряхово 10 065 7 7 няма 100 10 065
9 Роман 5 772 13 13 няма 100 5 772
10 Хайредин 4 477 6 6 няма 100 4 477
Общо 168 727 122 122 0 100% 168 727
На контролираната от РИОСВ – Враца територия се експлоатират две регионални
депа за неопасни отпадъци:
 Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Враца – Мездра. Депото се
експлоатира от м. октомври 2000 г. и е предназначено за обезвреждане, чрез
депониране на отпадъците генерирани от населените места на общините Враца и

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
85
Мездра. Оператор на инсталацията е дружеството „Екопроект” ООД, гр. Враца, титуляр
на комплексно разрешително КР № 5 –Н1/2010 г., актуализирано с Решение № 5 -Н1 -И0 -
А1 -ТГ1/2013 г. Отпадъците постъпващи на депото, се депонират в Клетка 2.1, която е в
експлоатация от м.октомври 2012 г. От 2014 г. на територията на депото функционира
сепарираща инсталация за битови отпадъци, на която се извършва механично отделяне
на годните за преработка и рециклиране отпадъци от опаковки, с цел намаляване
количеството на отпадъци, предназначени за депониране. Н аселението на двете общини
Враца и Мездра е 100 % обхванато от организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
Изготвен е и внесен за съгласуване в МОСВ проект за рекултивация на клетка 1.2.,
която не се експлоатира от м. октомври 2012 г.
 Регионално депо з а неопасни отпадъци (РДНО) Оряхово – за общините
Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина, Хайредин, Мизия и Борован от област Враца и
община Кнежа от област Плевен. Депото се експлоатира от 20.09.2005 г., на него се
депонират битовите отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Хайредин, Борован, Бяла
Слатина, Козлодуй и фирми от региона. РДНО - Оряхово притежава актуализирано
комплексно разрешително № 249 -НО -ИО -А1/2012 г., в което е включена площадката,
на която се съхраняват 60 броя Б -Б куба с негодни за употреба ПРЗ. Н а площадката на
депото няма изградена инсталация за сепариране на битовите отпадъци и поради тази
причина във функциониращата клетка 1 постъпват за депониране всички отпадъци от
опаковки, биоразградими и строителни отпадъци с общия поток битови отпадъци.
Проблем през 2017 г. беше преодоляване на кризисната ситуация, свързана с
изчерпания капацитет на Клетка № 1 и липсата на средства за довършителни дейности
за доизграждане на Клетка № 2 на РДНО – Оряхово.
С Решение № 249 -Н0 -И0 -А2/2017 г. е актуализирано КР, с което на оператора -
община Оряхово е разрешена промяна, свързана с увеличаване на капацитета на Клетка
№ 1 с 24 320 т. и същият беше достигнат през м. октомври 2017 г.
В РИОСВ – Враца бе предоставено за разглеждане ИП, свързано с увеличаване на
капаци тета на Клетка № 1, съобразено с работен проект, изготвен от „Мегалит“ ЕООД,
съгласно който Клетка №1 може да поеме още 20 408 т (общо 44 728, 04 т.). Операторът
предостави информация в МОСВ, съгласно която беше разрешено депонирането на
тези допълнителни количества. В края на годината на Община Оряхово е отпусната
безвъзмездна помощ от ПУДООС за доизграждане на Клетка № 2 на депото.
Община Криводол извозва генерираните битови отпадъци на територията ù на
РДНО - Монтана, к оето се експлоатира от 12.01.2006 г.
Община Роман извозва генерираните битови отпадъци на територията ù на
Регионалното депо за ТБО – Луковит от 01.07.2016 г.
На всеки три месеца от страна на инспекцията се изготвят справки за
количествата депонирани отпа дъци и за дължимите и внесени суми по отчисленията по
чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, които общините заплащат на база тон/депониран отпадък. На
сайта на РИОСВ – Враца се публикува тримесечната справка по чл. 29 от Наредба №
7/19.12.2013 г., за преведените месечни отчисления за депата в сметката за чужди
средства на РИОСВ - Враца.


-Депа с преустановена експлоатация през годините /осъществена рекултивация –
местоположение и площ на депата/.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
86
Общинско депо за битови
отпадъци в гр. Бяла
Слатина. Спряно от
експлоатация със Заповед
№ 55/16.07.2009 г. на
директора на РИОСВ -
Враца.
20,312 дка
Извършена и приета техническа
рекултивация.
ІI-ра година от биологична
рекултивация.
Общинско депо за битови
отпадъци в гр. Козлодуй.
Спряно от експлоатация със
Заповед № 53/16.07.2009 г.
на директора на РИОСВ -
Враца.
36,530 дка
Извършена и приета техническа
рекултивация.
През 2017 г. е приета биологична
рекултивация.
Общинско депо за битови
отпадъци в гр. Оряхово.
Депото не се експлоатира
от 2006 г. на основани
Заповед на Кмета на
общината.
9,463 дка
Извършена и приета техническа
рекултивация.
През 2017 г. е приета биологична
рекултивация.
Общинско депо за битови
отпадъци, находящо се в
землището на с. Брусен,
община Мездра. Закрито от
01.04.2003 г. със Заповед на
Кмета на общината.
23,631 дка
Извършена и приета техническа
рекултивация.
ІI-ра година от биологична
рекултивация.

Рекултивацията на закритите общински депа на Община Козлодуй, Община
Оряхово и Община Бяла Слатина са финансирани от ПУДООС по Оперативна
програма „Околна среда 2007 -2013 г.”, а този на Община Мездра е финансиран по
Постановление № 19 на Министерския съвет от 07.02.2014 г.

-Управление на биоразградими отпадъци и утайки от градски пречиствателни
станции.
На този етап на територията на област Враца все още няма изградени пло щадки за
компостиране на биоразградими отпадъци. От проведените разговори с експерти,
отговарящи за екологичните проблеми в общинските администрации се стига до
извода, че голяма част от тях са предприели действия за подготовка на проекти за
изграждане на площадки за компостиране и третиране на биоразградими отпадъци.
Общините членуващи в РСУО – Оряхово са изготвили и подали документи за
разглеждане по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостираща инсталация и инсталация за предварителн о третиране на битови
отпадъци“. Същите се предвижда да се разположат на територията на РДНО -Оряхово.
В област Враца функционират четири пречиствателни станции за отпадни води:
-ПСОВ – Враца;
-ПСОВ – Бяла Слатина;
-ПСОВ – Козлодуй;
-ПСОВ –Мездра.
Влагане на утайки от ПСОВ за нуждите на земеделието не се извършва. Утайките
от по -горе упоменатите пречиствателни съоръжения се предават за оползотворяване в
инсталация за производство на биогаз в с. Царевец на база сключен договор между
„В и К“ ООД, гр. Враца и операторите на съоръжението.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
87
-Предотвратяване създаването на нерегламентирани сметища.
От експертите в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
в РИОСВ -Враца е осъществен контрол на местните власти по отношение опаз ване
чистоттата на населените места и предотвратяване образуването на нерегламентирани
сметища, както и на обособените площадки за депониране и временно съхранение на
биоразградими отпадъци. През 2017 г. са почистени 48 броя нерегламентирани
замърсявания в 51 населени места, като в тази бройка не попадат почистените от
отпадъци участъци на речните легла и бреговете на реките. Следствие на ежегодният
контрол и съвместната работа с общинските администрации и кметствата се забелязва
съществена положителна пром яна към намаляване броя на нерегламентирани
замърсявания с битови отпадъци в региона. Основната цел на предприетите действия е
превенция и предотвратяване на възможни случаи на бедствия /разливи на реки/ в
населените места.

3. Строителни и инертни отпадъц и.
На територията на област Враца, функционират две площадки, на които могат да
приемат за депониране строителни и инертни отпадъци:
 строително разтоварище на гр. Враца;
 площадка за инертни и строителни отпадъци гр. Мездра.
В останалите осем общини от об ласт Враца, със заповед на кмета, са отредени
общински терени за временно съхранение на строителни отпадъци и земни маси.
До момента са издадени 3 броя регистрационни документи за извършване на
дейности по третиране на строителни отпадъци с мобилни и стац ионарни инсталации,
на площадки находящи се в област Враца.
Спазват се стриктно разпоредбите на чл. 11 от ЗУО във връзка с внесени в
РИОСВ – Враца инвестиционни предложения, чиито дейности попадат в разпоредбите
на Наредба за управление на строителни отпад ъци и за влагане на рециклирани
строителни материали (обн., ДВ, бр. 98/08.12.2017 г.). От страна на експертите от
направление УООП, при внасяне на инвестиционни предложения касаещи
строителство, се поставят условия при които следва да се реализира инвестиц ионното
намерение.
4. Производствени и опасни отпадъци.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
88
През отчетната 2017 г. е извършван текущ контрол на обектите в региона по
отношение управление на дейностите с производствени и опасни отпадъци на база на
определения риск от въздействие върху компонентите и факторите на околната среда .
Определянето на риска се извърши въз основа на обобщен анализ на следните
индикатори на въздействие: сложност на инсталациите, ниво на съответствия спрямо
законодателството, количество на об разувани и третирани отпадъци.
РИОСВ осъществява управлението на отпадъците чрез:
 Издаване на разрешения от директора на РИОСВ по чл. 67 от ЗУО ;
 Контрол на условията на издадените разрешителни за дейностите с отпадъци
 Издаване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО ;
 Проверка на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци ;
 Класификация на отпадъците ;
 Контрол по отчетността свързана с третиране и транспортиране на отпадъци .
Всички проверявани дружествата образуващи производствени и/или опасни
отпадъци имат обособени и обозначени площадки за временно съхранение на разделно
събирани отпадъци по вид и свойства. Предаването на същите се осъществява на база
сключени договори с фи рми притежаващи разрешителни документи по чл. 35 по
Закона за управление на отпадъците. При констатирани несъответствия с екологичното
законодателство са давани предписания, за изпълнението на които е извършван
последваш контрол.
На всички площадки, с разп оложени на тях съоръжения за третиране на отпадъци,
са извършени по един брой планови проверки, съгласно изискването на чл. 72, ал. 2 от
ЗУО. На площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, са извършени и извънредни
проверки по искане на ОД на МВР -Враца.
Ня кои от проблемите, свързани с управлението на производствените и опасни
отпадъци са:
липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци на територията на
страната;
депониране на голяма част от производствените отпадъци на депа за неопасни
отпад ъци, което води до бързото изчерпване на капацитета на тези депа;
липсата на център за обезвреждане на опасни отпадъци в региона;
На територията на област Враца все още не е разрешен проблема за генерираните
опасни отпадъци от домакинствата /луминисцентн и тръби, батерии, флакони и
опаковки замърсени с опасни вещества и др./. Липсата на съдове за събирането на
споменатите отпадъци е предпоставка, същите да бъдат изхвърляни с общия поток
битови отпадъци.

-Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци
За извършването на дейности по третиране на отпадъци се изисква разрешение по
чл. 67 от ЗУО, а за извършването на дейности по третиране на неопасни отпадъци и за
събиране и транспортиране на отпадъци се изисква регистрационен документ по чл. 78
от ЗУО.
Съгласно действащите разпоредби на ЗУО и подзаконовите нормативните актове
по прилагането му през 2017 г. са издадени следните документи:Разрешителни за дейности с отпадъци, издадени през 2017 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
89
1 "Ланд Метал" ЕООД № 05 -ДО -182 -02/27.01.2017 г. изменение и допълнение
2 ЕТ "Калин -Орела -Калин Методиев" № 05 -ДО -211 -01/13.03.2017 г. прекратен
3 "ВИН" ООД № 05 -ДО -178 -02/21.03.2017 г. изменение и допълнение
4 "Йордан Кръстителски -Джордан 2001"
ЕООД
№ 05 -ДО -179 -03/22.03.2017 г. изменение и допълнение
5 "Цвети -Георги Петков -2014" ЕООД № 05 -ДО -184 -03/03.04.2017 г. прекратен
6 "Специал Ауто" ООД № 05 -ДО -204 -01/19.05.2017 г. прекратен
7 ЕТ "Любомир Василев -Емива" № 05 -ДО -213 -02/07.06.2017 г. прекратен
8 "АРАП 2013" ЕООД № 05 -ДО -219 -01/09.06.2017 г. прекратен
9 "Мирела 04" ЕООД № 05 -ДО -209 -01/13.06.2017 г. служебно прекратен
10 "Мени Груп" ЕООД № 05 -ДО -208 -01/13.06.2017 г. служебно прекратен
11 "Феникс Грийн" ЕООД № 05 -ДО -231 -00/15.06.2017 г. нов
12 "Унитрейд 2011" ООД № 05 -ДО -200 -02/22.06.2017 г. изменение и допълнение
13 "Рестийл" ЕООД № 05 -ДО -214 -03/22.06.2017 г. прекратен
14 "Индустриални суровини" ЕООД № 05 -ДО -232 -00/22.06.2017 г. нов
15 "Чистота Балкани" ЕООД № 05 -ДО -198 -01/11.07.2017 г. изменение и допълнение
16 "Людон Транс" ЕООД № 05 -ДО -233 -00/20.11.2017 г. нов
17 "Петрол сървис" ЕООД № 05 -ДО -234 -00/20.11.2017 г. нов

Регистрационни документи за дейности по третиране на отпадъци, издадени през
2017 г.

1 "Екобулсорт" ЕАД № 05 -РД -109 -03/15.03.2017 г. изменение и допълнение
2 "Малиновец Енерджи" ООД № 05 -РД -161 -01/31.07.2017 г. изменение и допълнение
3 "Джиосайкъл България" ЕООД № 05 -РД -148 -01/16.10.2017 г. прекратен
4 "Джиосайкъл България" ЕООД № 05 -РД -174 -00/16.10.2017 г. нов
5 "Евро Импекс" ЕООД № 05 -РД -175 -00/18.12.2017 г.

нов

Регистрационни документи за дейности по транспортиране на отпадъци, издадени
през 2017 г.

1 "Косаня" ЕАД № 05 -РД -94 -02/13.01.2017 г. изменение и допълнение
2 ЕТ "Милчо Лазаров М4" № 05 -РД -167 -00/13.02.2017 г. нов
3 "АВТО 2002" ЕООД № 05 -РД -168 -00/14.03.2017 г. нов
4 "ДДД Инсекта контрол" ЕООД № 05 -РД -169 -00/20.03.2017 г. нов
5 "Ел Ди Партнер" ООД № 05 -РД -170 -00/20.04.2017 г. нов
6 "Спътник 96" ЕООД № 05 -РД -128 -02/12.05.2017 г. изменение и допълнение
7 СД "Балмек -Тончев и сие" № 05 -РД -132 -03/22.05.2017 г. изменение и допълнение
8 "В 5555" ЕООД № 05 -РД -127 -04/13.06.2017 г. изменение и допълнение
9 "Ти Джи Си Експедишънс" ООД № 05 -РД -171 -00/05.06.2017 г. нов
10 ОбП "БКС" -гр. Враца № 05 -РД -172 -00/03.08.2017 г. нов
11 "АСК БУЛ " ЕООД № 05 -РД -123 -06/11.08.2017 г. изменение и допълнение
12 СД "Балмек -Тончев и сие" № 05 -РД -132 -04/18.09.2017 г. изменение и допълнение
13 "Джиосайкъл България" ЕООД № 05 -РД -149 -01/16.10.2017 г. прекратен
14 "Джиосайкъл България" ЕООД № 05 -РД -173 -00/16.10.2017 г. нов
15 "В и К" ООД -Враца № 05 -РД -176 -00/18.12.2017 г. нов

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
90

-Отпадъци от моторни превозни средства
Дейностите по събиране, транспорт, временно съхранение и разкомплектоване и
оползотворяване на образуваните отпадъци от МПС се извършват от лица,
притежаващи разрешение по ЗУО или комплексно разрешително по ЗООС.
Съгласно чл. 19 от ЗУО Кметовете на общините осигуряват площадки за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.
Община Враца има сключени договори с 3 юридически лица
На територията на РИОСВ Враца, 24 юридически лица имат издадени разрешения
за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства като центрове за
разкомплектоване и площадки за съхраняване. Във връзка с изискванията на чл. 72, ал.
2 от Закона за управление на отпадъците, те са проверени в рамките на контрола по
разрешителния режим. Основен проблем , които е разискван с операторите по време на
осъществявания контрол, е нелоялна конкуренция от физически лица, които извършват
нерегламентирано третиране на ИУМПС без наличие на конкретна площадка, върху
общински терени или в частни имоти.

Фирми притежа ващи Разрешително за временно съхранение и разкомплектоване
на ИУМПС


по
ред
Наименование на
фирма
Адрес на управление Адрес на
местонахождение на
площадката
Номер на
разрешително
1 „ВИН“ ООД област Враца, община
Враца, гр. Враца, Източна
промишлена зона, ул.
“Текстилец” № 5
гр. Враца
ул. ”Текстилец” 5
№ 05 -ДО -178 -02 от
21.03.2017 г.
2 „Косаня” ЕООД област Враца, община
Мизия, гр.Мизия,
ул.”Георги Димитров”№29
гр. Мизия
бивш стопански двор,
имот № 443002
№ 05 -ДО -176 -05 от
24.10.2013 г.
3 „Косаня” ЕООД област Враца, община
Мизия, гр. Мизия,
ул. ”Георги Димитров” №29
гр. Бяла Слатина
Промишлена зона,
парцел III , кв.3Б
№ 05 -ДО -176 -05 от
24.10.2013 г.
4 „Косаня” ЕООД област Враца, община
Мизия, гр. Мизия,
ул.”Георги Димитров” № 29
гр. Враца
Промишлена зона,
УПИ 135 и 35, кв.13
№ 05 -ДО -176 -05 от
24.10.2013 г.
5 „Метал Транс 2005”
ЕООД
област Враца, община
Враца, гр. Враца,
ул. ”Хан Аспарух” № 24
Гр. Враца, ул. ”Васил
Кънчов” 25
№ 05 -ДО -181 -01 от
16.05.2013 г.
6 „Хефти Металс”
ООД, гр. София
гр.София , община
Столична, район Нови
Искър, ул. “Победа” № 35
гр. Мездра, Източна
промишлена зона,
имот №1708
№ 05 -ДО -177 -01 от
08.05.2013 г.
7 „Пировски” ООД

област Враца, община
Мизия, гр. Мизия,
ул.”Дафинка Чергарска”№
12
гр. Мизия, ул. Баба
Тонка 14, Парцел 615
№ 05 -ДО -186 -01 от
06.06.2013 г.
8 „Ланд Метал” ЕООД област Враца, община
Мездра,
с. Игнатица, ул.
”Мир”№ 8

с. Зверино, област
Враца, община
Мездра,
ул.”Никола
Войновски” № 9,
парцел № 349, УПИ№
№ 05 -ДО -182 -02 от
27.01.2017 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
91
VI
9 „Индустриални
суровини” ЕООД =
област София, община
Столична, гр.София, район
Подуяне, ул.
„Вършец” № 18 =
Област Враца,
Промишлена зона, ул.
„Христо Смирненски“
№ 7 =
=
№ 05 -ДО -23O -MM=от
22 .0S.201 7 г.=
10 „Металком Инвест”
ЕООД, гр. Враца =
област Враца, община
Враца, гр. Враца, ул. ”Ил.
Кръстеняков”№ 14, ап.47 =
Хранително вкусова
зона, парцел № 349,
планоснимачен
№УПИ -VI =
№ 05 -ДО -18R -01 от
14.03.2013 г. =
11 „Косаня” ЕАД = област Враца, община
Мизия, гр. Мизия, ул.
”Георги Димитров” № 29 =
=
=
=
=
гр. Оряхово, област =
Враца , община
Оряхово, УПИ № VIII,
кв. 169 =
=
=
№ 05 -ДО -17S -05 от
24.10.2013 г. =
12 „Ранг 2000” =ЕООД = област =София , община
Столична I=гр. София , жк.
“Суха =река”, бл. 221А, вх.
А, ет. 3, ап. 6 =
гр. Бяла Слатина ,
област =Враца , община
Бяла Слатина , ул.
”Герена” № 9, УПИ
IV -3498, кв. 3 А=
№ 05 -ДО -20O -01 от
13.12.2013 г. =
13 „ЛМ -21” ЕООД = област =Враца , община
Враца I =гр. Враца , ул.
“Генерал =Леонов” =№ 54 =
гр. Враца , област =
Враца , община Враца ,
Източна промишлена
зона =
№ 05 -ДО -19T -00 от
15.03.2013 г. =
14 „Деница 02” ЕООД = област =Враца , община Бяла
Слатина I=гр. Бяла Слатина ,
ул. “Тунджа” № 19 =
гр. =Бяла Слатина ,
област =Враца , община
Бяла Слатина , част от
поземлен имот №
000574 , местност
”Скотовъден дол” =
№ 05 -ДО -20N -00 от
11.04.2013 г. =
15 „Гео Метал Трейд”
ЕООД =
област =София , община
Столична I=гр. София , район =
Витоша, =ж.к. “Бояна”,
ул. “Кумата” =№ 75 =
гр. =Враца , област =
Враца , община Враца ,
бул. “Мито Орозов” №
32 =
№ 05 -ДО -18T -01 от
10.06.2013 г. =
16 „Скорпион -=95“
ЕООД =
област =Враца , община
Враца , =гр. Враца, ул.
“Георги =Бързашки” № 8 =
K=Враца , област =Враца ,
община Враца , кв.
Промишлена зона =
№ 05 -ДО -19N -00 от
20.02.2013 г. =
17 ЕТ „Христо Христов -=
Цвети -=2008“ =
област =Враца , община
Борован I=с. Борован , =
ул. “Опълченска” =№ 22 =
с. Борован, област =
Враца , община
Борован , поземлен
имот с номер 252015,
местност “Нешолец ”,
землище с. Борован =
№ 05 -ДО -19R -01 от
11.04.2014 г. =
18 „Феникс Норд БГ“
ЕООД =
област =София , община
Столична I=гр. София , район
Младост, бул. „Йерусалим”
№ 12, ет. 1 =
=
гр. Оряхово , област =
Враца , община
Оряхово , имот с
планоснимачен №
2371, кв. 165 по плана
на гр. Оряхово =
№ 05 -ДО -21T -00 от
04.02.2015 г. =
=
19 „Унитрейд -=2011“
ООД =
област =София , община
Столична I=гр. София , район
Искър, ул. “Подпоручик
гр. Козлодуй , област =
Враца , община
Козлодуй , ул. “Хаджи
№ 05 -ДО -20M -01 от
28.04.2014 г. =

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
92
Йордан Тодоров” № 4 = Димитър” № 62 =
20 „Петко
Карашлийски“ ЕООД =
област Враца, община
Мездра, с.Брусен , =
ул. „Искър“ № 17 =
=
община Мездра,
с.Брусен , =
ул. „Искър“ № 17 =
№ 05 -ДО -22R -01 от
12 .0O.201 6 г.=
21 „Автоморга КАВП“
ООД =
гр. Враца , ул. “Дико Илиев”
№ 4, вх. Г, ап. 51 =
=
гр. Враца , поземлен
имот с № 007007 в
землището на с.
Паволче, местност
“Низамското“ =
№ 05 -=ДО -=22O -=00= =
от 07.08.2015 г. =
=
22 „ИСО 09“ ЕООД = гр. Враца, ж.к. “Дъбника”,
бл. Орбити № 8, вх. А, ет.
2,ап. 4 =
гр. Враца, местност
“Занкиното“, УПИ №
12259.674.11O =
№ 05 -ДО -23M -00= =
от 14.12.2016 г. =
=
23 „АЖМ Груп“ ЕООД = област Враца, община
Враца, гр. Враца, ул.
“Георги Апостолов” № 8 =
гр. Враца, ул. “Георги
Апостолов“ № 8, ПИ
№ 12259.1026.14 =
№ 05 -ДО -18U -01 от
13.05.2013= г.=

-Отпадъци от батерии и акумулатори и електронно и електрическо оборудване
На територията на област Враца следните фирми притежават резрешение по чл.
67 от ЗУО за събиране и съхраняване на акумулаторен скрап: „Косаня” ЕАД, гр. Мизия,
която има площадки в градовете Бяла Слатина, Враца, Мизия и Оряхово; „Пировски”
ООД, гр. Мизия;
„Хефти Металс” ЕООД,
гр. Мездра; „ВИН”
ООД, гр. Враца; „Гео -
метал трейд” ЕООД, гр.
София (площадка за
дейности с отпадъци гр.
Враца); „Металком
инвест” ЕООД, гр.
Враца; „Метал транс
2005” ЕООД, гр. Враца;
„Индустриални суровини“ ЕООД, гр. София (площадка за дейности с отпадъци гр.
Враца), „Феникс Норд БГ“ ЕООД, гр. София (площадка за дейности с отпадъци гр.
Оряхово), ЕТ „Христо Христов -Цвети -2008“, с. Борован, „Деница 02“ ЕООД, гр. Бяла
Слатина. Съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 2 от ЗУО по -горе изброен ите обекти
подлежат на ежегоден контрол от страна на РИОСВ. Осъществен е контрол в
съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на водене
на отчетност, съхранение на НУБА, третиране и транспортиране на НУБА.
Констатациите от про верките са следните:
- водят се отчетни книги за количеството приети, третирани и предадени негодни
за употреба батерии и акумулатори;
- налична е необходимата документация за произход на приетите на дадената площадка
НУБА;
- НУБА се събират и съхранява т в съответствие с екологичното законодателство;
- попълвани са съответните идентификационни документи за превоз на опасни
отпадъци. Негодните за употреба батерии и акумулатори се предават предимно на
“Монбат” АД, гр. Монтана и “КЦМ” АД, гр. Пловдив за р ециклиране.
Във връзка с направените констатации по време на проверките на по -горе цитираните
обекти, на едно юридическо лице, извършващо дейности по временно съхранение на
НУБА е дадено предписание за осигуряване на съд за опасния отпадък. Осъществен е

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
93
по следващ контрол относно изпълнението на даденото предписание от което е
констатирано, че същото е изпълнено в указаният срок.
Лицата пускащи на пазара ЕЕО отговарят за разделното събиране,
транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, реци клиране и
оползотворяване на излязлото от употреба ЕЕО.
На територията на област Враца нямаме регистрирани лица пускащи на пазара
електронно и електрическо оборудване.

5. Болнични отпадъци
Болничните отпадъци включват: инфекциозните отпадъци, използвани остри
предмети, паталого -анатомични отпадъци, фармацевтични отпадъци, отпадъци
съдържащи химични вещества и препарати, отпадъци със съдържание на тежки метали.
Разнородният характер на тези отпадъци, изискват разделянето на отпадъците при
източника на об разуване по вид, състав и свойства.
През 2017 г. бяха извършени проверки на болнични заведения и медицински
центрове, относно спазване разпоредбите на Наредба № 1/09.02.2015 г. за
изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на
терит орията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.) и
във връзка с изпълнение разпоредбите на писмо на МОСВ с изх. № 05 -08 -3504 от
03.11.2017 г. При проверките се констатира, че образуваните болнични отпадъци от
лечебните заведени я в региона се съхраняват в затворени помещения с ограничен
достъп. Води се отчетност за образуваните и предадени количества болнични отпадъци.
Отпадъците се предават за транспортиране на лицензирани фирми, съгласно
сключени договори, като при всяко предав ане се изготвя идентификационен документ
за транспорт на опасни отпадъци. Опасните болнични отпадъци се предават на "МЛ -
България" АД, гр. Пазарджик за физико -химично третиране на отпадъци с код 18 01
03* и 18 01 01, на "Еко Трейд България" ООД и до инсин ератор на Александровска
болница за обезвреждане. На територията на област Враца няма изградена и
функционираща инсталация за третиране /обезвреждане/ на болнични отпадъци.

№ Община
Брой
лечебн
и
заведен
ия на
терито
рията
на
община
та
Наименован
ие на
лечебното
заведение
Наличие на
изградена
система за
разделно
събиране на
отпадъци
Налич
ие на
изграде
но
помеще
ние за
времен
но
съхран
ение на
ОО
Наличие на
договор с
транспортна
фирма,
притежаваща
регистрационен
документ
Наличие на
договор с фирма,
извършващ а
обеззаразяване/об
езвреждане на
отпадъците
Метод на
третиране
да/не да/не да/не
Наименование на фирмата
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Борован няма
2 Бяла
Слатина 2
"МБАЛ -
Бяла
Слатина"
ЕООД
да да
да да Инсенератор
ПУДООС за
обезвреждане
„Търговска лига –
НАЦ. Аптечен
център“ АД,
гр. София
„МЛ - България“
АД, гр. Пазарджик
МЦ “Свети да да да да Физико -

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
94
Иван
Рилски”
ЕООД - Бяла
Слатина
“Медиком”
ЕООД, гр. София
“Медиком” ЕООД,
гр. София
химично
третиране на
отпадъци с код
18 01 03* и 18
01 01.
3 Враца 12
МБАЛ
"Христо
Ботев" АД -
гр. Враца
да да
да да Инсенератор
ПУДООС –
МОСВ
„Дилекса
Трейдинг“ ЕООД,
гр. София
„Хосвитал“ АД, гр.
Пловдив
"МЦ
Алпико"
ООД, гр.
Враца
да да
Сключен договор с "Комплексен
онкологичен център" ЕООД гр. Враца
за временно съхранение на отпадъците
ПУДООС –
МОСВ –
Инсенератор
„Александровск
а болница“
"Център за
психично
здраве"
ЕООД,
гр. Враца
да да
да да Инсенератор
"Еко Трейд"
ООД за
обезвреждане
"ДДД Инсекта
контрол" ЕООД,
гр. Враца
"Еко Трейд БГ"
ООД, гр. София
"Център за
кожно -
венерически
заболявания"
ЕООД, гр.
Враца
да да
да да Инсенератор
"Еко Трейд"
ООД
обезвреждане
ДДД Инсекта
контрол" ЕООД,
гр. Враца
"Еко Трейд БГ"
ООД, гр. София
"Комплексен
онкологичен
център"
ЕООД, гр.
Враца
да да
да да Инсенератор
ПУДООС -
МОСВ
ЕТ
"КОНПРОТЪР -
Ефтим Ефтимов",
гр. Свищов
„БИО – С“ ООД,
гр. Шумен; „Антив
Клиин“ ООД, гр.
Севлиево;
Център за
спешна
медицинска
помощ -гр.
Врацада да
да да
Инсенератор
"МЛ -
България"АД
обезвреждане
„Търговска лига –
НАЦ. Аптечен
център“ АД,
гр. София
„МЛ - България“
АД, гр. Пазарджик
"Първа
частна
специализир
ана болница
за активно
лечение по
ортопедия и
травматолог
ия” ЕООД,
гр. Враца
да да
Сключен договор с "Комплексен
онкологичен център" ЕООД гр. Враца
за временно съхранение на отпадъците
Инсенератор
ПУДООС -
МОСВ
МЦ “Света
Ана” ООД,
гр. Враца
да да
Сключен договор с МБАЛ "Христо
Ботев" АД - гр. Враца за временно
съхранение на отпадъците
Инсенератор
ПУДООС –
МОСВ
"Специализи да да да да Инсенератор

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
95
рана
болница за
активно
лечение на
пневмо -
физиатрични
заболявания"
ЕООД - гр.
Враца
"Дезинфекционна
станция РОКОКО
150" ЕООД, гр.
Враца
"Еко Трейд БГ"
ООД, гр. София
"Еко Трейд"
ООД
обезвреждане
"Диагностич
но -
консултатив
ен център 1"
ЕООД - гр.
Враца
да да
да да Инсенератор
"МЛ -
България"АД
обезвреждане
„Търговска лига –
НАЦ. Аптечен
център“ АД,
гр. София
„МЛ - България“
АД, гр. Пазарджик
МЦ “Дерма
- ГТ” ЕООД,
гр. Враца
да да
да да Инсенератор
"Антив Клийн"
ООД, гр.
Севлиево
обезвреждане
ЕТ
"КОНПРОТЪР -
Ефтим Ефтимов",
гр. Свищов
„Антив Клиин“
ООД, гр. Севлиево
МЦ
“Санита”
ЕООД, гр.
Враца
да да
Сключен договор с "Център за кожно -
венерически заболявания" ЕООД, гр.
Враца за временно съхранение
Инсенератор
ПУДООС -
МОСВ
4 Козлодуй 1
МБАЛ "Св.
Иван
Рилски"
ЕООД,
гр. Козлодуй
да да
да да Инсенератор
"Антив Клийн"
ООД, гр.
Севлиево
обезвреждане
„АГК Медика
Стерил“ ООД, гр.
Русе
„Антив Клиин“
ООД, гр. Севлиево
5 Криводол няма
6 Мезд ра 2
"МБАЛ -
Мездра"
ЕООД
да да
да да Инсенератор
ПУДООС -
МОСВ „Да Транс“ ООД,
гр. София
„Еко Трейд БГ“
ООД, гр. София
"Специализи
рана
болница за
долекуване,
продължител
но лечение и
рехабилита -
ция по
вътрешни
болести -
Мездра"
ЕООД
да да
да да
Инсенератор
"МЛ -
България"АД
обезвреждане
„Търговска лига –
НАЦ. Аптечен
център“ АД,
гр. София
„МЛ - България“
АД, гр. Пазарджик
7 Мизия няма8 Оряхово 1
МБАЛ
"Христо
Ботев" АД -
гр. Враца -
филиал
Оряхово
да да
да да Инсенератор
ПУДООС -
МОСВ
обезвреждане
„Търговска лига – НАЦ. Аптечен
център“ АД, гр. София
9 Роман 1 "Специализи да да да да Инсенератор

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
96
рана
болница за
долекуване и
продължител
-но лечение
на
белодробни
болести"
ЕООД - гр.
Роман
„Търговска лига –
НАЦ. Аптечен
център“ АД,
гр. София
„МЛ - България“
АД, гр. Пазарджик
"МЛ -
България"АД
обезвреждане
10 Хайредин няма

6. Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на
проблемите с отпадъците на територията на РИОСВ - положителни
констатации, проблеми.
В резултат на контролната дейност на РИОСВ – Враца проверяваните фирми
започват да изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове –
касаещи извършване на класификация на образуваните отпадъците, сключване на
договори за предаването им с л ица, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци.
През годината е подобрено качеството на системите за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване на битовите отпадъци, подобрена е отчетността по отношение на
дейностите с отпадъци.
Наред с положителните тенденции се наблюдават и доста нерешени проблеми:
дългосрочен проблем остава депонирането на битови, строителни и биоразградими
отпадъци на нерегламентирани места. Друг съществен проблем е съществуването на
нерегламентирани дейности по разкомплектоване на ИУМПС от физически лица.III .2. ШУМ

1. Контрол на промишлените източници по отношение на
излъчвания от тях шум в околната среда.
Като екологичен фактор, шумът винаги присъства в жизнената среда на човека.
Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/2005г.) предвижда
опазването на околната среда от шум да се постига чрез разработване и прилагане на
мерки за избягване, предотвратяване или намаляване на нивата на шум.
Основният аспект на вредното въздействие на шума е свързан с вл иянието му
върху човешкия организъм. Шумът представлява комплекс от различни по честота,
сила, периодичност и др. фактори трептения. Основните източници на шум воколната
среда са различните видове транспорт , както и промишлени те инсталации и
съоръжения. Шу мът може да бъде разделен по вид трептения (непрекъснат, импулсен,
смесен) и според честотната характеристика (нискочестотен, средночестотен,
свръхчестотен).
РИОСВ - Враца организира извършване на мониторинг, оценка, управление и
контрол на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и
съоръжения.
Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и последващ. Приоритетно са
проверявани промишлени източници, емитери на шум в околната среда, разположени в

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
97
жилищни зони или в близост до тях, с цел и збягване, предотвратяване или намаляване
на шумовото натоварване в урбанизираните територии.
Контролните и собствени измервания се извършват от Акредитирани
лаборатории, като се спазват изискванията на „Методика за определяне на обща
звукова мощност, излъ чвана в околната среда от промишлено предприятие и
определяне нивото на шум в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед № РД -613/
08.08.2012г. на Министъра на околната среда и водите.
Промишлени инсталации на територията на Област Враца с издадени Ком плексни
разрешителни, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към чл.117 от Закон за
опазване на околната среда, са задължени да провеждат собствен мониторинг, веднъж
на две последователни календарни години, както и да изготвят и представят в РИОСВ -
Враца ре зултатите от проведените собствени периодични измервания, под формата на
Доклад, по реда на чл. 30 от Наредба №54 за дейността на националната система за
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен
мониторинг и предостав яне на информация от промишлените източници на шум в
околната среда (обн. ДВ, бр. 3/2011г.).
Контрол по фактор “Шум” през 201 7г. обхваща общо - 33 броя проверки (32
планови и 1 извънредна /по жалба/ ):
По предварително утвърден график, съвместно с Регионална Лаборатория - Враца
към ИАОС - София, са извършени 1 6 броя планови проверки /мониторинг/ за
замервания на нивата на промишлен шум, излъчван в околната среда от дейността на
следните оператори:
- “Атамар” ООД, с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца - производство на мебели от
ПДЧ и дограма от масивна дървесина;
- “Галактика 03” ЕООД, гр. Враца - производство на бетонови разтвори и
строителни материали;
- “Леденика България 1964” ЕООД, гр. София, пивоварен завод - гр. Мездра, общ.
Мездра, обл. Враца - производство на пиво;
- “Лана Мел” ООД, гр. Враца, мелница - гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца
производство на пшеничени брашна и трици;
- “Центромет” АД, гр. Враца - производство на центробежно лети метални
съоръжения;
- „Топлофикация -Враца“ ЕАД - ТЕЦ „Градска“, гр. Враца - производство на топло
и елек тро енергия;
- “Хемус -М” АД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца - обработка на скално -
облицовъчни материали;
- “Людал - Фрикшън” ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца - производство
на безазбестови фрикционни изделия за автомобили;
- “ГТ - ЛД 2003” Е ООД, с. Люти дол, общ. Мездра, обл. Враца - производство на
дървени изделия / палети и каси/;
- “Строител - Криводол” ЕООД, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца -
производство на стоманено - бетонови изделия и асфалтови смеси;
- “Симекс” ЕООД, гр. Кривод ол, общ. Криводол, обл. Враца - производство на
лентови транспортьори, ръкавни филтри и резервни части;
- “Агротехчаст” АД, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца - производство на
заваръчни конструкции и резервни части за селскостопански машини;
- ЕТ “КАМ - Никола Стойков” база гр. Враца - производство на мебели за офис
обзавеждане;
- "Житара" ООД, гр. Враца - производство на пшеничени брашна и трици;
- “Лесто Продукт” ЕООД, гр. Враца - производство на метални изделия;

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
98
- "Пикантини 2016“ ЕООД, гр. Враца - производство на колбаси и месни продукти.
Няма констатирани наднормени нива на промишлен шум излъчван в околната
среда, съгласно изискванията на Наредб а № 6 за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху
здравето на населението /обн. ДВ, бр. 58/2006 г./.
Извършена е 1 брой проверка във връзка с постъпила жалба относно дейността на
площадка на „Малиновец Енерджи“ ООД и „Царевец Енерджи“ ООД, с. Царевец, общ.
Мездра, обл. Враца. Мониторинга е извършен съвместно с РЛ - Враца. Няма
констатирани нарушения на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда по
границите на площадката и в мястото на въздействие.
От представените и приети през 2017г. Доклади на 4 броя дружества, касаещи
извършванет о на Собствени периодични измервания /СПИ/ на промишлен шум
излъчван в околната е установено, че измерените нива отговарят на граничните
стойности на еквивалентното ниво на шум, съгласно издадените Комплексни
разрешителни на операторите: "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините
Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайледин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа" -
депо за неопасни отпадъци; "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца
и Мездра", гр. Враца - депо за неопасни отпадъци; „Яйца и пт ици”АД, гр.Мизия,
площадка Козлодуй - дейности по отглеждане на птици и ”Мей -ту” ЕООД, гр. Враца -
инсталация за интензивно отглеждане на птици, с. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца.
Докладите са изготвени в съответствие с изискванията на Наредба №54 за дейността
на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията
за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от
промишлените източници на шум в ок олната среда (обн. ДВ, бр. 3/2011г.).Във връзка с осъществяване на контролната дейност са извършени и следните
проверки:
- 8 броя комплексни планови проверки;
- 8 броя във връзка с изпълнение на Условие №12. Шум в издадени Комплексни
Разрешителни.

0
2
4
6
8
10
12
14
L<55dBA 5570dBA брои промишлени източници

измерено ниво на шум
Разпределение на обектите от контролен и собствен мониторинг през 2017г.
и 2016г. според нивото на шума по границата на промишления източник
промишлени източници - 2017г.
промишлени източници - 2016г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
99По вреден физичен фактор “Шум” е о съществен контрол на всички Дружества
заложени в годишния график за извършване на мониторинг на нивата на шум, излъчван
в околната среда от промишлени източници през 2017г. /заложени 16 бр. обекти/.
Задължените оператори са извършили собствени периодични измервания на нивата на
промишлен шум излъчван в околната среда , за коета са изготвили и представили
съответните Доклади.

2. Кратка информация за разработените и одобрени общински планове
за действие за огранич аване и намаляване на шума в околната среда на
територията на РИОСВ (само за общините с население над 100 000
жители).
На територията контролирана от РИОСВ - Враца няма Общини с население над
100 000 жители.


ІІІ. 3. РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ

1. Радиационен гама фон и атмосферна радиоактивност.
Наблюденията на радиационните параметри в основните компоненти на околната
среда на територията на РИОСВ - Враца се извършват от „Лаборатория за радиационни
измервания “ при Регионална лаборатория - Враца.
През 2017 г. продължава да се следи състоянието на радиационния гама -фон в
постоянните пунктове за пробовземане на територията Врачанска област. Направените
измервания показват, че мощността на еквивалентната доза е в границите на
характерните естествени стойности за съответните пунктове и конкретните
метеорологични условия - от 0,1 0 µSv /h до 0,22 µSv /h.
Взети са 59 броя почвени проби и 13 бр. седименти от пунктовете на НСМОС в
3-100 км зона на АЕЦ ”Козлодуй” . Гама - спектрометричният анализ на пробите
показва, че няма съществени отклонения в измерената специфична активност на
радионуклидите спрямо характерните за региона.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
100
С цел следене на личието на радионуклиди в атмосферния въздух п рез годината
са набрани 26 бр. аерозолни филтъра от стационарната станция в гр. Враца. Не са
констатирани надфонови превишения на обемната специфична активност на
изследваните радионуклиди.
През 2017 г. по пок азател обща алфа и обща бета активност са анализирани 103
водни проби по НСМОС от територията на РЛ - Враца в 3 -100км зона на АЕЦ
“Козлодуй”. Не са констатирани отклонения от обичайните стойности за обща алфа и
обща бета активност за пунктовете.
Не са кон статирани отклонения при взети водни проби за определяне
специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди (Cs 137 ) от р. Дунав
при гр. Козлодуй - пристанище и р. Дунав при гр. Оряхово - пристанище.
Взети са и водни проби от р. Дунав при гр. Оря хово пристанище и отпадъчна
вода от отводящия канал на АЕЦ за определяне съдържанието на тритий. Пробите се
анализират в ”Лаборатория радиационни измервания” към ИАОС - София.

2. Обобщени изводи за радиационното състояние на околната среда.
Резултатите от радиологичния мониторинг на околната среда през 2017г. показват,
че радиационният гама фон в област Враца е в границите на характерните за страната
фонови стойности. Не са наблюдавани повишавания на специфичните активности на
естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух в пунктовете на
наблюдение в обхвата на РИОСВ - Враца. Стойностите не се различават от измерените
през предходните години.III. 4. ХИМИКАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ Н А РИСКА ОТ
ГОЛЕМИ АВАРИИ

1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на
химикалите
Управлението на опасните химични вещества и препарати е свързано с
намаляване на риска за здравето на хората и околната среда и предотвратяване на
последствията при евентуални промишлени аварии при работа с опасни химични
вещества и препарати
Основната цел е защита от вредното въздействие на опасните химични вещества и
смеси върху околната среда и здравето на хората чрез регламентирано управление на
опасните химични вещества и смеси по отношение на класифицирането, опаковането и
етикетирането на съществуващи и нови химични вещества и смеси, нотифицирането и
оценката на риска на нови химични вещества, вноса и износа на опасни химични
вещества и смеси, забраните и ограниченията за употреба и пускане на пазара на
определени опасни химични вещества и смеси .
Необходимо е да се осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и на
околната среда от употребата на химични вещества, чрез контрол на оператори,
вносители на вещества и смеси по Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006
REACH, с цел гарантиране високо ниво на защита на здравето на човека и околната
среда, както и свободното движение на вещества в самостоятелен вид, в препарати и
изделия, като съ щевременно се повиши конкурентноспособността и иновацията.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
101
Защита на здравето на човека и околната среда е приоритет на законодателството
в областта на веществата с цел постигане на устойчиво развитие. Това законодателство
следва да бъде прилагано по начин , който не дискриминира търговията на вещества на
вътрешния пазар или международния пазар в съответствие с поетите от Общността
международни ангажименти.
РИОСВ - Враца е отговорна за прилагане и налагане на установените нормативни
изисквания в областта на ОХВ и предотвратяване на големи аварии с опасни химични
вещества на територията на област Враца. Контролните функции включват
осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на:
- прилагането на Регламент 1907/2006 г. на Европейския парламент и на
Съвета за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали ( REACH ).
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на
здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да
пр едставляват, като същевременно се повишава конкурентоспособността на
химическата индустрия на Европейския съюз. Той също така насърчава прилагането на
алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата, с цел намаляване на броя
на изпитванията, про веждани върху животни.
По принцип, REACH се прилага за всички химични вещества - не само за
веществата, използвани в промишлените процеси, но също така и за тези, които се
използват в нашия ежедневен живот. Поради това регламентът има въздействие върху
пов ечето компании в целия ЕС.
REACH налага върху компаниите тежестта на доказването. За да изпълнят
изискванията на регламента, компаниите трябва да идентифицират и управляват
рисковете, свързани с веществата, които те произвеждат и продават в ЕС. Те трябва д а
домонстрират на ECHA как веществото може да се използва безопасно и трябва да
съобщят на потребителите мерките за управление на риска.
Ако рисковете не могат да бъдат управлявани, властите могат да ограничат
употребата на веществата по различни начини. В дългосрочен план най -опасните
вещества трябва да бъдат заменени с по -малко опасни.
REACH означава регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали.
Регламентът влезе в сила на 1 юни 2007 г.
- прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифи цирането,
етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( CLP );
Регламентът CLP гарантира, че опасностите, произтичащи от химикалите, се
съобщават разбираемо на работниците и потребителите в Европейския съюз
посредством класифицирането и етикетирането на химикалите.
Преди да пусне дадени химикали на пазара, индустрията трябва да определи
потенциалните рискове за здравето на човека и околната среда, произтичащи от тези
вещества или смеси, и да ги класифицира в съответствие с установените опасности.
Освен т ова опасните химикали трябва да бъдат етикетирани в съответствие със
стандартизирана система с цел работниците и потребителите да са запознати за
причиняваните от тях ефекти, преди да започнат работа с тях.
Благодарение на този процес произтичащите от хими калите опасности се
съобщават посредством стандартни предупреждения и пиктограми, поместени в
етикети и информационни листове за безопасност. Например когато доставчикът
обозначава дадено вещество като „остра токсичност категория 1 (орална)",
информацията на етикета включва предупреждението за опасност "смъртоносен при
поглъщане", думата „Опасност" и пиктограма, изобразяваща череп и кръстосани кости.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
102
Абревиатурата CLP означа „класифициране, етикетиране и опаковане".
Регламентът CLP влезе в сила през януари 2009 г. и въведеният с него метод за
класифициране и етикетиране на химикали се основава на Глобалната хармонизирана
система (GHS) на Организацията на обединените нации.


Регламентът заменя в различни срокове два предишни законодателни акта:
Директивата з а опасните вещества и Директивата за опасните препарати. Предвиден е
преходен период до 2015 г.
В Регламент (ЕО) № 1272/2008 се използват различни видове пиктограми за
опасност.
Пиктограмата за опасност е изображение върху етикет, включващо символ за
внима ние и специфични цветове, предназначени да предоставят информация за
вредите, които определено вещество или смес може да нанесе на нашето здраве или
околната среда. Регламентът CLP въведе нова система за класификация и етикетиране
на опасни химични веществ а в Европейския съюз. Пиктограмите също така са
променени и съответстват на Глобалната хармонизирана система на ООН.
Новите пиктограмите са във формата на червен диамант на бял фон и ще заменят
старите оранжеви квадратни символи, прилагани съгласно предишното
законодателство.


Газ под налягане Експлози в
Символ: експлодираща бомба Символ: газов цилиндър
Вещество с окислителни свойства Запалимо вещество
Символ: пламък Символ: Пламък над кръг


Корозивно вещество Опасност за здравето
Символ: корозия Символ: удивителен знак

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
103


Остра токсичност Сериозна опасност за здравето
Символ: череп и кости Символ: опасност за здравето
Опасно за околната среда
Символ: околна среда

- прилагането на Регламент (ЕО) № 648/2004, относно детергентите;
Реглам ент (ЕО) 648/2004 въвежда изисквания за:
 биоразградимост в аеробни условия на повърхностноактивни вещества (ПАВ) в
състава на детергенти;
 ограничения или забрани за използване на ПАВ по причини, свързани с
биоразградимостта;
 допълнително етикетиране на детергентите, включително и за ароматите, които
могат да предизвикат алергия, в т.ч. информацията, която трябва да се осигури на
потребителя чрез интернет;
 предоставяне на информация на медицинския персонал и на контролните
органи от производителите на де тергенти.
-Прилагането на Регламент (ЕС) 649/2012, относно предварително
обосновано съгласие PIC;
Регламентът за предварително обосновано съгласие (PIC, Регламент (ЕС)
649/2012) урежда вноса и износа на определени опасни химикали и налага задължения
на дру жествата, които желаят да извършат износ на тези химикали в държави, които не
са членки на ЕС. Той има за цел да насърчава общата отговорност и сътрудничеството в
международната търговия с опасни химикали, а също да защитава здравето на хората и
околната с реда, предоставяйки на развиващите се страни информация за това, как
безопасно да съхраняват, транспортират, използват и обезвреждат опасните химикали.
Този регламент прилага в рамките на Европейския съюз Ротердамската конвенция
за процедурата за предварит елно обосновано съгласие за определени опасни химични
вещества и пестициди в международната търговия.
Регламентът PIC се отнася за забранени или строго ограничавани химикали,
изброени в приложение I, което включва промишлени химикали, пестициди и

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
104
биоциди,. Износът на тези химикали е предмет на два типа изисквания: нотифициране
на износ и изрично съгласие.
Регламентът относно предварително обосновано съгласие (PIC) се отнася също за
химикалите, които са забранени за износ, тъй като са изброени в приложение V , и за
всички химикали, когато се изнасят, по отношение на тяхното опаковане и етикетиране,
което трябва да отговаря на приложимото законодателство на ЕС.
Химикалите в лекарства, радиоактивни материали, отпадъци, химични оръжия,
храни и хранителни добавки, фуражи, генетично модифицирани организми и
фармацевтични продукти (с изключение на дезинфектанти, инсектициди и
паразитициди) се регулират от други законодателни документи на ЕС и следователно
не попадат в компетентностите на регламента PIC.
Освен това ре гламентът не се прилага за химикали, изнесени или внесени за
изследователски цели или анализи, при условие че е малко вероятно количествата им
да засягат здравето на човека или околната среда и не надвишават десет килограма от
всеки износител за всяка държ ава вносител в рамките на една календарна година.
Датата на влизане в сила на Регламента PIC е 1 март 2014 г. От тази дата ECHA
отговаря за административните и техническите задачи, свързани с новия Регламент.
Основната задача на агенцията е да обработва и изпраща на държави вносителки извън
ЕС нотификациите за износ, както и да поддържа база данни за нотификациите и
изричните съгласия, предоставяни от държавите вносителки.
-Прилагането на Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични
замърсители (У ОЗ) ;
Устойчивите органични замърсители (УОЗ) представляват органични вещества,
които притежават токсични свойства; запазват се продължително време в околната
среда; натрупват се в биосферата; имат способност за трансграничен атмосферен
пренос на далечни ра зстояния и се отлагат далече от техните източници на изпускане.
Те представляват потенциална заплаха за околната среда и здравето на хората и е
необходимо предприемането на глобални действия за елиминиране на тяхното
производство, пускане на пазара и употр еба, както и намаляване на изпусканията в
околната среда . Общността е сериозно загрижена от продължаващото изпускане на
устойчиви органични замърсители в околната среда. Тези химически вещества се
пренасят през международните граници далече от източниците им и са устойчиви в
околната среда, натрупват се в организмите чрез хранителната верига и застрашават
човешкото здраве и околната среда. Ето защо следва да се вземат допълнителни мерки
за опазване на човешкото здраве и околната среда от тези замърсители.
Макар и на общностно ниво да е въведено законодателство, отнасящо се до
устойчивите органични замърсители, неговите основни недостатъци са, че липсва или е
недостатъчно законодателството, което забранява производството и употребата на
което и да е от химич ни вещества, включени в списъци в момента, че няма рамка, която
да подлага допълнителни устойчиви органични замърсители на забрани, ограничения
или елиминиране, нито рамка, предотвратяваща производството и употребата на нови
вещества, които демонстрират ха рактеристики на устойчиви органични замърсители.
На общностно ниво няма определени цели за намаляване на емисиите и сегашните
списъци на изпусканията не покриват всички източници на устойчиви органични
замърсители.
За да се гарантира последователно и ефект ивно прилагане на задълженията на
Общността съгласно Протокола и Конвенцията, е необходимо да се установи обща
правна рамка, в която да се вземат мерки, насочени в частност към прекратяването на

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
105
производството, пускането на пазара и употребата на преднамер ено произведени
устойчиви органични замърсители. Нещо повече, характеристиките на устойчивите
органични замърсители трябва да се вземат предвид в рамките на съответните схеми за
оценка и разрешаване на Общността.

- прилагане на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични
вещества и смеси (обн ДВ,бр.43/2011г.
С наредбата се определят:
1. задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни
химични вещества и смеси;
2. общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение
на опасни химични вещества и смеси;
3. редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението на
опасни химични вещества и смеси.
4. условията за съхранение на химичните вещества, посочени от производителя в
информационн ия лист за безопасност;

2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на
контрола през годината, съгласно различните нормативни актове
Планът за контролна дейност за 2017г. на обекти, попадащи в обхвата на Глава
Седма, Раздел I от ЗООС е изпълнен на 100 %.
Във връзка с изпълнение на Заповед РД № -35/18.01.2017г. на Министъра на
околната среда са извършени 5 броя проверки от междуведомствената комисия.
На територията на РИОСВ -Враца има класифицирани 4 бр. предприятия с висок
рисков потенц иал и 1 бр. с нисък рисков потенциал
Предприятията и/или съоръжения класифицирани с нисък рисков потенциал - 1бр
- “НИКАС” ООД, гр. София - Складова и производствена база за взривни материали, с.
Лиляче, общ. Враца, обл. Вр аца.
Предприятията класифицирани с висок рисков потенциал - 4бр.:
“АЕЦ Козлодуй” EАД, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца;
„Булгартранзгаз” ЕАД, гр. София - „Подземно Газово Хранилище“ЧИРЕН”,
с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца;
“КАМИБО”ЕООД, гр. София - “КАМИБО” ЕООД - ТП “ХИМЕНЕРГО”, гр. Враца
/ източна индустриална зона /, общ. Враца, обл. Враца;
„ПЕТРОЛНА БАЗА ВРАЦА“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца с оператор „
ДМВ“, гр. Русе
Предприятията класифицирани с нисък рисков потенциал - 1бр.:
НИКАС” ООД, гр. София - Складова и производствена база за взривни материали,
с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца - преустройство на цех за производство на амонити в
резервоарен парк за химични вещества.
Издадени са решения за одобряване на актуализирани доклади за безопасност на
вси чки оператори с висок рисков потенциал от Изпълнителна агенция по околна среда -
гр. София.
Няма констатирани нарушения при проверка на условитята в докладите за
безопасност.
На територията на РИОСВ – Враца през 201 7 г. няма възникнали ситуации
вследствие употребата и съхранението на опасни химични вещества и смеси.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
106
През 2017г. на територията на област Враца няма регистрирани случаи на големи
аварии с опасни вещества .
Цел на прилагането на законодателството в областта на опасните химични
вещества и управлен ие на риска е намаляване и предотвратяване на рисковете за
човешкото здраве и околната среда в следствие на използването, производството, вноса
и износа на опасни химични вещества и смеси.
Извършената контролна дейност по управление на опасните химични вещества и
смеси и предотвратяване на последствията при евентуални промишлени аварии при
работа с тях показва, че поставените цели за 2017г. са изпълнени, като са достигнати
оптимални резултати от контролната дейност на направлението. Планът за контролна
дейност в направление „Опасни химични вещества и управление на риска“ е изпълнен
на 100%.
В проверените дружества се спазват условията по съхранение на опасните
химични вещества посочени в Информационните листове за безопасност на
производителите и изискв анията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни
химични вещества и смеси. Няма наложени санкции и съставени актове на оператори
подлежащи на контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси и съответните Регламе нти.
Не е констатирано неспазване на задължението на производители и вносители за
извършване на нотификация на химични вещества в Европейска агенция по химикали.
Нотификацията на класификацията и етикетирането са извършени на база аналитични
изпитвания в с ъответствие с информационните изисквания в част 2 на приложение VI
на REACH.
На територията на РИОСВ -Враца не е констатирано употреба на вещества,
предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) от Приложение XIV на Регламент
REACH и няма производители на дет ергенти, съдържащи повърхностно активни
вещества.

3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за
химикали и за управление на риска от големи аварии)
От анализа на контролната дейност през 201 7г. по спазване изискванията на
законодателството в областта на химичните вещества и смеси могат да се направят
следните изводи:
- Обектите, подлежащи на контрол по нормативната уредба в областта на химикалите
спазват законодателството и са изпълнили дадените предписания. Може да се отче те
значително подобряване качеството и спазването на информационните листове за
безопасност.
Основните цели и приоритети за контрол на РИОСВ - Враца през 2018 г. в областта на
управление на опасните химични вещества и смеси включват:
- Всички ПСВРП /предпр иятия с висок рисков потенциал/, Разрешителните
издадени по реда на глава VII от Закон за опазване на околната среда;
- Всички ПСНРП /предприятия с нисък рисков потенциал/;
- Контрол по изпълнение на изискванията за регистрация на химични вещества в
сам остоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (EО) №1907/2006 относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) .
- Изготвяне на актуална информация относно химичните вещества и смеси
(независимо дали са класифи цирани като опасни или не опасни), които са пуснати на
пазара, търгувани, съхранявани, употребявани, внесени или изнесени от всички фирми
на територията на РИОСВ -Враца;

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
107
- Контрол по изпълнение на Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP) относно
класифицирането, ети кирането и опаковането на вещества и смеси;
- Контрол по изменение на Стокхолмската конвенция и Регламент (ЕО) 850/2004
относно устойчивите органични замърсители (УОЗ);
- Контрол на изискванията за разширените информационни листове за
безопасност (ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ) на опасни вещества, произведени
и внесени над 10 т/г. .
- Контрол на изискванията на REACH за Разрешаване и прилагане на мерки за
управление на риска от потребителите надолу по веригата на доставки съгласно
издадени р ешения за употребата на определени опасни химични вещества, включени в
Приложение XIV на REACH.
-Контрол на производители/вносители и професионални потребители за съответствие с
ограниченията за употреба на новите устойчиви органични замърсители.
-Контро л във връзка с наближаващия краен срок за същинска регистрация
(31.05.2018г) по регламент (ЕО) 1907/2006 REACH на всички производители и
вносители на химични вещества над 1т/год.
-Контрол върху реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и сме си в
съответствие с Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и
смеси;IV . ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ


ІV .1. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХ ОКОЛНАТА
СРЕДА (ОВОС) И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)

В изпълнение на заложените цели по ОВОС и ЕО, и чрез заложените условия и мерки в
издадените Решения/Становища по ОВОС/ЕО се постигат приоритетите за недопускане
на замърсяване на околната среда над допустимите норми в региона.
Предвид характера на прева нтивната дейност, с цел недопускане на възникване
на отрицателно въздействие върху околната среда и имайки предвид заложените
условия и мерки на най -ранен етап за съобразяване при реализиране на
инвестиционното предложение, отнасящи се до опазване компонен тите и ограничаване
влиянието върху факторите на околната среда, едно от предизвикателствата е
извършване на контрол във връзка с издадените Решения/Становища.
Проверки се извършват и за правно действие на издадени Решения за
преценяване на необходимо стта от извършване на ОВОС/ЕО и Решения/Становища по
ОВОС/ЕО, предвид посоченият 5 годишен срок от датата на издаването им и започване
на осъществяването им, съгласно разпоредбите на ЗООС.
Има и случаи на прекратяване на процедурите по ОВОС, при които
възложителите (с внесени уведомления за инвестиционни предложения) не са
изпълнили дадените им указания от компетентния орган повече от 12 месеца за
продължаване на процедурата по ОВОС/преценка ОВОС.
Информацията във внесените преписки от възложителите, с е изпраща по
служебен ред за становище до специализирани ведомства, вкл. и до съответната

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
108
община/кметство по местоположение на ИП, БДДР Плевен и до РЗИ Враца, чиито
становища се вземат предвид в мотивите на издадените административни актове от
инспекцията. От общините и кметствата на областта, които се засягат пряко от
реализирането на съответното инвестиционно предложение се изразяват писмено
становища, които отразяват и мнението на засегната общественост, които становища
също се включват в издадените Реше ния. Общественото мнение се изразява и чрез
обявяването на ИП от страна на възложителя. П ри издаването на Решенията се отчитат
особеностите на всеки конкретен случай по отношение на мащабност, капацитет,
местоположение, кумулативно въздействие. Експертите по съответните компоненти и
фактори на околната среда в инспекцията дават писмени становища по внесената
информация, касаеща конкретно всяко инвестиционно намерение.
Прилагането на процедурите по ЕО и ОВОС дава възможност на обществеността
активно да участ ва в процесите на взимане на решение/становище на компетентния
орган.
Чрез превантивната дейност се постигат целите на ОВОС и ЕО за осигуряване на
високо ниво на защита и опазване на околната среда, респективно на човешкото здраве,
допринасяне постигането на екологичните съображения в процеса на подготовка и
одобряване на ИП/ПП.
За периода на 2017 г. от компетентността на РИОСВ - Враца са издадени:
 1 бр. Решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на
инвестиционно предложение: “Добив и първична пре работка на индустриални
минерали - глауконитова суровина в находище “Дълбоки дол” - участъци “Мишовец” и
“Синия бряг”, с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца”.
 26 броя Решения за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка
на въздействието върху околната среда - с характер на решението да не се извършва
ОВОС , за инвестиционни предложения по следните отрасли и общини:
“Селско, горско и водно стопанство” - 5 бр., от тях:
- Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и
пресушаване на земи – 4 бр., находящи се в общини Бяла Слатина и Роман;
- Интензивно животновъдство - 1 бр., находящо се в общини Бяла Слатина;
„Минно дело” – 6 бр., от тях:
- Открит добив в кариери и рудници на суровини - при площ над 25 хектара, или
добив на торф - с площ над 150 хектара – 1 бр., находящо се в община Бяла Слатина;
- Кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в Приложение №1) – 3
бр., находящи се в общини Мездра;
-Дълбоки сондажи – 2 бр., находящо се в общини Враца и Бяла Слатина .
“Енергийно стопанство” – 4 бр., от тях:
-Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода –
2 бр., находящи се в общини Криводол и Бяла Слатина.
-Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на
елект роенергия по надземни кабели - 1 бр., находящо се в община Мездра.
-Водноелектрически централи – 1 бр., находящо се в община Мездра.
“Предприятия в хранителната промишленост“ – 6 бр., от тях:
-Производство на растителни и животински масла и мазнини – 1 б р. находящо се
в община Роман;
-Пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти – 4 бр.,
находящи се в общини Криводол, Роман и Бяла Слатина;
-Производство на млечни продукти – 1 бр., находящо се в община Враца;

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
109
“Инфраструктурни инвестиционни предложения” – 4 бр., от тях:
-За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и
паркинги - 4 бр., находящи се в общини Враца и Криводол ;
“Други инвестиционни предложения” – 3 бр., от тях:
-Инсталации и депа за обезвреждане и/ил и оползотворяване на отпадъци – 2 бр. ,
находящо се в община Оряхово и Козлодуй ;
-Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства
– 1бр., находящо се в община Враца .
Едно от инвестиционните предложения, за което има издадено Решение за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС,обхваща дейности от два
различни отрасла – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара
и топла вода ” и „пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти“.

Раз пределение на инвестиционните предложения по отраслиРазпределение на издадените Решения по ОВОС/Решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения по
общини

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
110
За периода на 2017 година не са издавани решения по ОВОС за неодобряване,
както и няма обжалвани и отменени решения.
През 2017 г. са издадени 2 бр. Решения за прекратяване на процедура по реда на
глава шеста от ЗООС, от които:
- на основание чл. 2а, ал.1 и ал.3 от Наредбата за ОВОС и депозирано от
възложителя искане за прекратяване на започнало административно производство – 1
бр.
- на основание чл.2а, ал.5, т.1 и ал. 6 от Наредбата за ОВОС и неизпълнение от
страна на възложителя на дадените му указания за продължаване на стартирала
процедура по ОВОС – 1 бр.
През 2017г. не са издавани Решения за прекратяване поради недопустимост на ИП
потвърдена от съответен специализиран компетентен орган и/или спрямо действащи
нормативни или административни актове.
За периода на 2017г. са издадени:
1 бр.Становище по екологична оценка за Общ устройствен план на Община
Мизия, с което планът е съгласуван;
4 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - с
характер на решението „да не се извършва ЕО“, за планове/ програми, попадащи в
обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ЕО:
“Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на местна
инициативна група (МИГ) "Бяла Слатина”, за периода 2016 – 2020г.“;
“План за опазване на околната среда на "ВиК" ООД - Враца за периода 2016 –
2031г.”;
“Програма за управление на отпадъците за периода 2016 -2020г. на община Бяла
Слатина”;
“ПУП - ПП за обект "Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна
мрежа НН ТП 2, клон А, с. Веслец, общ. Враца и изнасяне на Е Т”.

Разпределение на издадените Становища по ЕО/Решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО за планове/програми по общини

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
111


За периода на 2017 година не са издавани становища за неодобряване, решения за
прекратяване на процедурата по ЕО, както и няма отменени становища/решения и
обжалвани становища/решения.
Във връзка с осъществяването на планов контрол по изпълнението на плана за
контролната дейност за 2017г. на РИОСВ -Враца са извършени всички 12 планови
проверки по документи и на място.
● На основание чл.100 от ЗООС и чл.22 от Наредбата за ОВОС, по изпъ лнение
на условия и мерки в Решения по ОВОС, са извършени 2 бр. проверки (по документи и
на място), издадени от МОСВ и касаещи ИП на територията контролирана от РИОСВ -
Враца . При проверките е установено следното:
-Няма нарушения в условията и мерките зало жени в Решенията по ОВОС.
- Обектите са реализирани и се експлоатират.
● Извършени са и 9 бр. проверки по документи на Решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС, издадени от РИОСВ -Враца, като
- по изпълнение на условия, на основание чл.100 от ЗООС и чл.22 от Наредбата за
ОВОС, са извършени 6 бр. проверки;
- относно правното действие, на основание чл. 93, ал.8 от ЗООС, са извършени 3 бр.
проверки.
При извършените проверки се констатира, че:
- 3 бр. Решения са загубили правно действ ие;
- 1 бр. ИП e в процес на реализация;
- 2 бр. ИП са реализирани;
- за 3 бр. ИП няма предприети действия по реализацията им, но издадените
Решения не са загубили правна сила.
Не са констатирани нарушения по изпълнение на условията заложени в издадени те
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за реализираните
обекти и тези в процес на реализация.
● По изпълнение на условия в Решения за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка, издадени от директора на РИ ОСВ -Враца, на
основание чл. 90 от Закона за опазване на околната среда , и в изпълнение на чл.28 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредбата за ЕО), е извършена 1 бр. планова проверка по документи, при
която е констатирано, че има одобрен план.
● За периода е извършена 1 бр. извънредна проверка на Решение № ВР -10 -
ПР/2010г. на директора на РИОСВ -Враца за инвестиционно предложение „Т ехническа
помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.
Криводол, общ. Криводол“ с възложител Община Криводол, във връзка с постъпило
заявление от Община Криводол, относноправното действие на Решението.
Констатирано е, че Решението е загубило правното си действие.
● За периода на 2017г. от Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
са издадени:
- 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер
на решението ,,да не се извършва ОВОС”:
- Решение № 6 -ПР/2017г. за ИП „Закриване и рекултивация на І -ви етап на Депо
за нерадиоактивни, битови и промишлени отпадъци (ДНБПО“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
– да не се извършва ОВОС

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
112
попадащи на територията на РИОСВ - Враца (мерките и условията заложени в
Решенията и касаещи територията контролирана от РИОСВ -Враца ще подлежат на
контрол от инспекцията).
- 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер на
решението ,,да не се извършва ЕО”
- Решение № ЕО -15/2017 г. на Регионал но прединвестиционно проучване
(РПИП) за обособена територия (ОТ), обслужвана от “ВиК”ООД, гр. Враца с
възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Контролът на поставените условия в решенията ще се осъществява от РИОСВ -Враца.
Взим а се участие в работата на заседания на: ВЕЕС към МОСВ, Областни
експертни съвети и комисии, Общински експертни съвети по устройство на
територията, държавни приемателни комисии.
● Взето е участие в 13 бр. държавни приемателни комисии за строежи.
По отношение на обектите от страна на инспекцията няма забележки по
изпълнението им и представената документация.
● Взето е участие в общо 6 бр. ОЕСУТ при Община Оряхово и Община Мездра.
По време на провеждането на съветите са прегледани и обсъдени предста вените
преписки по които и инспекцията има отношение съгласно изискванията на ЗООС и
другите нормативни и поднормативни актове свързани с опазване на околната среда,
като са дадени съответните становища във връзка с тях.
● Участие в 1 бр. Областен експер тен съвет.

Таблица 1.
Процедури по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда
№ на досието
съгласно регистъра
Наименование на
инвестиционното
предложение
Внесено
уведомление за
инвестиционн
о намерение
Подлежи на
процедура
Внесена
информация
за
преценяване
на
необходимос
тта от ОВОС
Задължител
на ОВОС
Преце
няване
необхо
димост
та от
ОВОС
1 2 3 4 5 6
ВР -1 "Изграждане на тръбен
кладенец" в ПИ с идент.
12259915.39, м.
"Дърводелци", земл. гр.
Враца
Х - Х Х
ВР -2 Изграждане на ТИР -
паркинг, КПП, тоалетна
и баня, офис и битова
стая за почивка на
шофьорите в ПИ
Х - Х Х

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
113
№№176005, 176004,
176009, 176002, м.
"Могилите", земл. С.
Краводер, общ.
Криводол, обл. Враца =
ВР -P= Изграждане на
инсталация за
предварително
третиране и инсталация
за компостиране
врамките на Регионална
система за управление
на отпадъците в регион
Оряхово в общински
имот №000385, м.
"Марков баир" по КВС в
земл. на гр. Оряхово =
Х= =-== Х= =Х=
ВР -4= Разработване по открит
начин на находище на
скалнооблицовъчни
материали -=варовици от
находище "Равнище -2",
участък "Централен" и
участък "Източен", земл.
с. Горна Кремена и с.
Върбешница, общ.
Мездра, обл. Враца =
Х= =-== Х= Х=
ВР -R= Концесия за добив на
скалнооблицовъчни
материали -=блокове от
варовик в находище
"Голия връх" -=участък
"Запад", в землищата на
с. Върбешница и с.
Горна Кремена, общ.
Мездра, обл. Враца =
Х= =-== =Х = =-Х=
ВР -S= Предприятие за
преработка на ябълки и
производство на ябълков
айс -сайдер в земл. с.
Долна Бешовица =
Х= =-== Х= =Х=
ВР -T= Изграждане на
многофункционална
спортна зала с капацитет
около 2000 места в УПИ
XVII кв.236 по плана на
спортен комплекс гр.
Х= =-== =Х = =-==

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
114
Враца =
ВР -U= Напояване на
земеделски площи с
царевица -=120 дка, с
води от р. Искър,
посредством моторна
помпа (прикачена на
трактор) в земл. с.
Струпец, общ. Роман,
обл. Враца =
Х= =-== =Х= =Х=
ВР -V= "ТИР -паркинг, търговска
дейност и жилищно
строителство" в имот №
071002, земл. с.
Краводер, общ.
Криводол, обл. Враца =
Х= =-== Х= Х=
ВР -10 = Промяна на
предназначението на п.и.
016014 и 016009, земл.
на с. Згориград, общ.
Враца, с цел
изграждането на
туристически къмпинг =
Х= =-== =-Х= =-==
ВР -11 = Изграждане на тръбен
кладенец и поставянето
на мобилна клетка за
автомивка на
територията на обект
бензиностанция "Круиз",
в УПИ I, кв. 175, гр. Бяла
Слатина =
Х= =-== =Х = =Х =
ВР -12 = Изграждане на рибно
стопанство в с. Вировско =
Х= =-== =Х = =-=
ВР -13 = Преустройство на цех за
производство на
амонити в Резервоарен
парк за химични
вещества в ПИ №091020
м. "Говедарника", земл.
с. Лиляче, общ. Враца =
Х= =-== Х= Х=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
115
ВР -14 = Добив на блокове от
варовик, тип "Врачански
камък", от находище
"Парапански камък",
находящо се в
землищата на с. Царевец
и с. Старо село, общ.
Мездра, обл. Враца =
Х= =-== Х= Х=
ВР -15 = Напояване на
земеделски площи с
царевеца, картофи,
пипер и малини с обща
плащ 1258,91 дка с вода =
от р. Искър посредством
моторни помпи
(разположени на четири
места) и поливни
инсталации =
Х= =-== Х= Х=
ВР -16 = Крайпътен обслужващ
център -=тир паркинг" в
ПИ №06002, земл. с.
Краводер, общ.
Криводол, обл. Враца =
Х= =-== Х= =Х=
ВР -17 = „Външно ел.захранване
с въздушна кабелна
линия 1kV на стопанска
постройка в ПИ 021539,
м. „Смильовец“, с.
Типченица, общ.
Мездра” =
Х= =-== Х= Х=
ВР -18 = Обособяване на
площадка за
разкомплектоване на
излезли от употреба
моторни превозни
средства в част от ПИ с
идент. 12259.1011.75, гр. =
Враца =
Х= =-== Х= Х=
ВР -19 = Предприятие за
производство и
преработка на
растителни екстракти,
етерични и студено
пресовани масла,
находящо се в УПИ III -
1027 в гр. Роман =
Х= =-== Х= Х=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
116
ВР -20 = Цех за производство на
здравословни продукти,
хранителни добавки и
добавки =към храни в
УПИ V -1027, кв.71 гр.
Роман =
Х= =-== =Х= =Х =
ВР -21 = Търговия с черни и
цветни метали и
разкомплектоване на
моторни превозни
средства в ПИ с идент.
12259.1021.345, гр.
Враца =
Х= =-== =Х = =Х =
ВР -22 = "Сушилня за билки и
дестилерия за етерични
масла" в имот №101017,
земл. с. Фурен, общ.
Криводол, обл. Враца =
Х= =-== Х= Х=
ВР -23 = Изграждане на цех за
производство на течни
перилни и почистващи
препарати =
Х= =-== Х= Х=
ВР -24 = Тръбен кладенец в ПИ
№282019, земл. с.
Софрониево =
Х= =-== Х= Х=
ВР -25 = Промяна на
предназначението на
имот с начин на трайно
ползване "птицеферма" в
имот с отреждане "за
животновъдна ферма със
сгради за отглеждане на
селскостопански
животни" в имот №
000378, земл. с.
Селановци, общ.
Оряхово =
Х= =-== =Х = =-==
ВР -26 = „Външно ел.захранване
с въздушна кабелна
линия 1kV на
промишлена сграда в
Х= =-== Х= Х=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
117
УПИ VI -376 /ПИ с
идент. По КККР
12259.1027.376/, кв. 13,
(ул. „Васил Кънчов“
№120) по плана на
„Източна промишлена
зона –=част II“, гр. Враца,
общ. Враца” =
Общ брой = u= 26 = M= 26 = 22 =


Таблица 2.
Издадени решения по ОВОС за инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии
№ на
решението
Наименован
ие на
инвестицион
ното
предложение
Общ брой
проведени
консултац
ии със
заинтересу
вани лица
Оценка на качеството Вид на решението
Положителна Отрица
телна
Одобрява
осъществ
яването
на
инв естици
онното
предложе
ние
Не одобрява
осъществяването на
инвестиционното
предложение
1 2 3 4 5 6 7
ВР -1-1/2017г.
от
30.03.2017г
Добив и
първична
обработка
на
индустриал
ни
минерали -
глауконито
ва суровина
в находище
"Дълбоки
дол" -
7 ДА НЕ Х -

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
118
участъци
"Мишовец"
и "Синия
бряг", с.
Буковец,
общ. Бяла
Слатина,
обл. Враца
Общ брой X 7 1 0 1 0


Таблица 3.
Контрол върху изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС и
решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
№ на
решението


Наименование на
обекта
Основание
за ко нтрол
Извършени проверки Предприети мерки
По
докумен
ти
Чрез
посещение
на място
Предписания
(брой)
Не изпълнени
предписания
(брой)
Със
тав
ени
акт
ове
(бро
й)
1 2 3 4 5 6 7 8
Решение по
ОВОС № 19 -
8/2011г. на
МОСВ
“Добив на
скалнооблицовъчн
и материали от
находище
“Врачански
варовик” , в
землищата на
с.Кунино,
общ.Роман,
обл.Враца и
с.Реселец,
общ.Червен бряг,
обл.Плевен, по
Алтернатива ІІ -
редуциране на
концесионната
площ със 104,816
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка
- 1 - - -

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
119
дка /намаляване
на концесионната
площ до 299,434
дка/” =
Решение по
ОВОС № 7 -
4/2010г. на
МОСВ =
“Разработване на
кариера за добив
на
скалнооблицовъчн
и материали –=
варовици от
находище
“Дионисо” -
участък втори, в
землището на
с.Върбешница,
общ.Мездра” =
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
-= N= -= -= -=
Решение
№ВР -19 -
ПР/2016г. от
18.07.2016г. =
ИП "Добив на
варовик -=
строителни
материали от
находище
"Касибо", м.
"Слолишова
падина", в земл.
на с. Косталево,
общ. Враца =
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
N= =-== -= -= -=
Решение №
ВР -U-ПР/2013
г. от
01.03.2013г. =
ИП "Добив и
първична
преработка =на
скалнообличовъчн
и материали -=
варовици от
находище
"Кремона",
участък "Кален" и
участък "Кален -
изток", в местност
"Главоча" и
местност "Дедово
хр.кладенче",
землище на
с.Кален,
общ.Мездра =
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
N= =-== -= -= -=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
120
Решение №
ВР -25 -
ПР/2012г. от
07.11.2012г. =
ИП "Разработване
на находище за
скално -
облицовачни
материали в площ
"Требежа", в
местност
"Требежа",
землище с.Горна
Кремена,
общ.Мездра =
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
N= =-== -= -= -=
Решение №
ВР -04 -
ПР/2015г. от
23.04.2015г. =
ИП "Разработка
на кариера за
скално -
облцовъчни
материали в
находище
"Кошарите" ,
участък "Запад", в
земл. на с.
Върбешница, общ.
Мездра =
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
1 - - - -
Решение №
ВР -32 -
ПР/2014г. от
12.09.2014г. =
ИП "Изграждане
на навес -
краварник" в ПИ
№076027 земл. с.
Върбешница, общ.
Мездра =
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
N= -= -= -= -=
Решение №
ВР -31 -
ПР/2014г. от
12.09.2014г. =
ИП "Изграждане
на навес -кошара"
в ПИ №115012,
местност
“Селиманов
връх”, землището
на с. Върбешница,
общ. Мездра, обл.
Враца =
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
N= -= -= -= -=
Решение №
ВР -22 -
ПР/2011г.от
18.07.2011г. =
Изграждане на
предприятие за
консервиране на
първично
преработена риба
на територията на
с.Хайредин, в
УПИ І, кв.36,
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
N= -= -= -= -=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
121
с.Хайредин, общ.
Хайредин =
Решение №
ВР -52 -
ПР/2011г.от
22.12.2011г.
"Вътрешно
преустройство на
съществуваща
сграда за
отглеждане на
3000 пилета
яйценосен тип", в
ПИ №007032 и №
007033 в
землището на
с.Ботево,
общ.Хайредин =
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
N= -= -= -= -=
Решение №
ВР -20 -ПР
/2010г.от
09.07.2010г.
ИП "Изграждане
на цех за
производство на
растителни масла
за хранителни
цели от маслодаен
слънчоглед", в
имот с пл. №483,
кв. 65, с. Бутан,
общ. Козлодуй =
чл.100 от
ЗООС и
чл.22 от
Наредбата
за ОВОС /
планирана
проверка =
N= -= -= -= -=
Общ брой = 11 = u= V= O= M= M= M=


Таблица 4.
Издадени решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на
инвестиционни предложения
№ на
решението
Наименование на
инвестиционното
предложение
Взето решение Обжалване на
решението
Забележ
ка
(подлеж
и на КР,
основан
ие за

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
122
прекрат
яване,
друго)
Да се
извършва
ОВОС
Да не се
извършва
ОВОС
Прекр
атява
процед
урата
Обжалвано Отм
енен
о

1 2 3 4 5 6 7 8
Решение №
ВР -N-
ПР/2017 от
06.01.2017г =
Промяна
предназначението на
п.и.12259.727.2, м.
"Гладно поле" в
земл. на гр. Враца и
обособяване на УПИ
за изграждане на
жилищен комплекс =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -O-
ПР/2017г.
от
18.01.2017г. =
Проектиране и
изграждане на
компостираща
инсталация за
разделно събрани
зелени отпадъци от
Община Козлодуй в
УПИ V, кв. 259, гр.
Козлодуй =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -P-
ПР/2017г.
от
02.02.2017г. =
Тръбно -ролкова
поливна система за
дъждуване,
захранвана от р.
Габровска, чрез
мотопомпа =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -4-
ПР/2017г.
от
09.02.2017г. =
Предприятие за
преработка на
плодове и зеленчуци
и шоково
замразяване в с.
Алтимир, общ. Бяла
Слатина =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -R-
ПР/2017г.
от
23.02.2017г. =
Електропроизводство
посредством
деривационна МВЕЦ
"Поповица" на р.
Искър, земл. с.
Царевец и с. Старо
-= х= -= -= -= -=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
123
село, общ. Мездра, и
с. Синьо бърдо, общ.
Роман =
Решение №
ВР -S-
ПР/2017г.
от
06.03.2017г. =
Създаване на овощна
градина от сини
сливи и изграждане
на
хидромелиоративно
съоръжение -=
система за капково
напояване в ПИ №№
049004, 081005,
081006, 081008,
081039 в земл. с.
Търнава, общ. Бяла
Слатина =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -T-
ПР/2017г.
от
27.03.2017г. =
Разработване по
открит начин на
находище на
скалнооблицовъчни
материали -=
варовици от
находище "Равнище -
2", участък
"Централен" и
участък "Източен",
земл. с. Горна
Кремена и с.
Върбешница, общ.
Мездра, обл. Враца =
-= х= -= -= -= =-==
Решение №
ВР -U-
ПР/2017г.
от
29.03.2017г. =
Изграждане на
инсталация за
предварително
третиране и
инсталация за
компостиране
врамките на
Регионална система
за управление на
отпадъците в регион
Оряхово в общински
имот №000385, м.
"Марков баир" по
КВС в земл. на гр.
Оряхово =
-= х= -= -= -= -=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
124
Решение №
ВР -V-
ПР/2017г.
от
19.04.2017г. =
Изграждане на ферма
за отглеждане на
животни в ПИ
№109011, земл. с.
Габаре общ. Бяла
Слатина =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -10 -
ПР/2017г.
от
02.05.2017г. =
Предприятие за
преработка на
ябълки и
производство на
ябълков айс -сайдер в
земл. с. Долна
Бешовица =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -11 -
ПР/2017 от
17.05.2017г. =
Напояване на
земеделски площи с
царевица -=120 дка, с
води от р. Искър,
посредством моторна
помпа (прикачена на
трактор) в земл. с.
Струпец, общ.
Роман, обл. Враца =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -12 -
ПР/2017 от
23.05.2017г. =
"ТИР -паркинг,
търговска дейност и
жилищно
строителство" в имот
№ 071002, земл. с.
Краводер, общ.
Криводол, обл.
Враца =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -13 -
ПР/2017г. =
"Изграждане на
тръбен кладенец" в
ПИ с идент.
12259915.39, м.
"Дърводелци", земл.
гр. Враца =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -14 -
ПР/2017г.
от
02.08.2017г. =
Изграждане на
тръбен кладенец и
поставянето на
мобилна клетка за
автомивка на
територията на обект
бензиностанция
"Круиз", в УПИ I, кв.
175, гр. Бяла Слати на =
-= х= -= -= -= -=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
125
Решение
№ВР -15 -
ПР/2017г.
от
16.08.2017г. =
Изграждане на ТИР -
паркинг, КПП,
тоалетна и баня,
офис и битова стая за
почивка на
шофьорите в ПИ
№№176005, 176004,
176009, 176002, м.
"Могилите", земл. С.
Краводер, общ.
Криводол, обл.
Враца
- х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -16 -
ПР/2017г.
от
23.08.2017г. =
Крайпътен
обслужващ център -=
тир паркинг" в ПИ
№06002, земл. с.
Краводер, общ.
Криводол, обл.
Враца =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -17 -
ПР/2017г.
от
04.09.2017г.
„Външно
ел.захранване с
въздушна кабелна
линия 1kV на =
стопанска постройка
в ПИ 021539, м.
„Смильовец“, с.
Типченица, общ.
Мездра” =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -18 -
ПР/2017г.
от
29.09.2017г. =
Обособяване на
площадка за
разкомплектоване на
излезли от употреба
моторни превозни
средства в част от
ПИ с идент.
12259.1011.75, гр.
Враца =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -19 -
ПР/2017г.
от
06.10.2017г. =
Цех за производство
на здравословни
продукти,
хранителни добавки
и добавки към храни
в УПИ V -1027, кв.71
гр. Роман =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -20 -
ПР/2017г.
Предприятие за
производство и
преработка на
-= х= -= -= -= -=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
126
от
09.10.2017г. =
растителни
екстракти, етерични
и студено пресовани
масла, находящо се в
УПИ III -1027 в гр.
Роман =
Решение №
ВР -21 -
ПР/2017г.
от
09.10.2017г. =
Напояване на
земеделски площи с
царевеца, картофи,
пипер и малини с
обща плащ 1258,91
дка с вода от р.
Искър посредством
моторни помпи
(разположени на
четири места) и
поливни инсталации =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -22 -
ПР/2017г.
от
17.10.2017г. =
”Мобилен цех за
преработка на прясно
мляко в сирене и
кашкавал в имот №
076009, земл. с.
Косталево, общ.
Враца”
- х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -23 -
ПР/2017г.
от
17.11.2017г. =
Концесия за добив на
скалнооблицовъчни
материали -=блокове
от варовик в
находище "Голия
връх" -=участък
"Запад", в землищата
на с. Върбешница и
с. Горна Кремена, =
общ. Мездра, обл.
Враца =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -24 -
ПР/2017г.
от
17.11.2017г. =
Изграждане на цех за
производство на
течни перилни и
почистващи
препарати =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -25 -
ПР/2017г.
от
24.11.2017г. =
"Сушилня за билки и
дестилерия за
етерични масла" в
имот №101017, земл.
с. Фурен, общ.
Криводол, обл.
Враца
- х= -= -= -= -=

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
127
Решение №
ВР -26 -
ПР/2017г.
от
11.12.2017г. =
Добив на блокове от
варовик, тип
"Врачански камък",
от находище
"Парапански камък",
находящо се в
землищата на с.
Царевец и с. Старо
село, общ. Мездра,
обл. Враца =
-= х= -= -= -= -=
Решение №
ВР -1-
П/2017г. от
25.08.2017г. =
Автопарк = -= -= х= -= -= чл.2а,
ал.1 и
ал.3 от
Наредбат
а за
ОВОС =
Решение №
ВР -O-
П/2017г. от
19.09.2017г. =
Обособяване на
площадка за
извършване на
дейности по
временно съхранение
и разкомплектоване
на ИУМПС =
-= -= х= -= -= чл.2а,
ал.1 и
ал.3 от
Наредбат
а за
ОВОС =
Общ брой X 0 26 2 0 0

Таблица 5.
Издадени становища по екологична оценка на планове и програми
№ на
становището
Наименование
на плана/
програмата
Общ брой на
проведени
консултации
със
заинтересувани
лица
Вид на становището Обжалване на
становището
Забел
ежка
(прек
ратяв
ане
на
проц
едура
та –
основ
ания,
друго
)
Съгласува
плана/
програмата
Не
съгласува
плана/
програма
та
обжалвано от
ме
не
но
1 2 3 4 5 6 7 8
ВР 1 -1/2017 Общ
устройствен
15 да - - - -

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
128
план на
община
Мизия
Общ брой X 15 1 0 0 0 X


Таблица 6.
Издадени Решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка на планове и програми
№ на
прецен -
ката
Наименование
на плана/
програ -мата
Вид на преценката Становища, дадени от МЗ и др.
специализирани органи по искането за
преценка
Да се
извър
шва
ЕО
Да не се
извърш
ва ЕО
Прекр
атява
проце
дурат
а
Брой
изискани
становища
Брой
получени
становища
Орган, издал
становището
1 2 3 4 5 6 7 8
№ ВР -N-
ЕО/2017г.
от
08.02.2017г K=
Стратегия за
водено от
общностите
местно
развитие
(ВОМР) на
местна
инициативна
група (МИГ)
"Бяла
Слатина”, за
периода 2016 –=
2020г. =
-= х= -= N= N= РЗИ -Враца =
№ ВР -O-
ЕО/2017г.
от
23.02.2017г =
План за
опазване на
околната среда
на "ВиК" ООД
-=Враца за
периода 2016 –=
2031г. =
-= х= -= O= O= РЗИ -Враца =
БДДР -Плевен =

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
129
№ ВР -3-
ЕО/2017г.
от
02.05.2017г.
Програма за
управление на
отпадъците за
периода 2016 -
2020г. на
община Бяла
Слатина
- х - 1 1 РЗИ -Враца

№ ВР -4-
ЕО/2017г.
от
08.08.2017г.
ПУП - ПП за
обект
"Частична
реконструкция
с промяна
трасе на
въздушна
мрежа НН ТП
2, клон А, с.
Веслец, общ.
Враца и
изнасяне на
ЕТ"
- х - 1 1 РЗИ -Враца
Общ брой X 0 4 0 5 5 X

Таблица 7.
Наблюдение и контрол при прилагането на плана/програмата
№ на стано -
вището
Наименование на
плана/ програмата
Основание за
контрол
Резултати от контрола Забеле
жка
Брой писмени
произнасяния по
представена
обобщена
справка
Брой одобрени
доклади по
наблюдение и
контрол
Степен,
до
която
меркит
е са
взети
предви
д и др.
1 2 3 4 5 6
Решение № ВР -4-
ЕО/2015г. от
05.10.2015г.
Подробен устройствен
план /ПУП/ –
Парцеларен план /ПП/
за трасе за водопровод
от ШК №6 /шахтов
кладенец/ в местността
„Край блатото“ в
землището на с.
Хърлец, общ.
Козлодуй
чл.90 от ЗООС и
чл.28 от
Наредбата за ЕО
/ планирана
проверка
- - Има
одобрен
ПУП.
Общ брой X X 0 0 X

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
130Таблица 8.
Постъпили преписки за произнасяне от РИОСВ
Вид преписка Брой
Общ брой постъпили уведомления по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционни предложения =
26 =
Общ брой =дадени писмени указания (отговори) по постъпили уведомления по чл.4,
ал.1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения =
28 =
=Брой дадени указания за провеждане на задължителни процедура по ОВОС = M=
Брой дадени указания за провеждане на процедура по преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС =
26 =
Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС =
27 =
Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка на качество = M=
Брой отрицателни оценки на качеството на доклади за ОВОС = M=
Брой положителни оценки на качеството на доклади за ОВОС = M=
Брой постъпили уведомления по чл. 8 от Наредбата за ЕО за план/програма = R=
Брой дадени указания за провеждане на задължителна процедура по ЕО = M=
Брой дадени указания за провеждане на процедура по преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО =
R=
Общ брой постъпили искания за издаване на становища по ЕО = M=
Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО =
R=
Общ брой прекратени процедури по реда на Глава =VІ от ЗООС = O=
Брой прекратени процедури -=ОВОС = O=
Брой прекратени процедури -=ЕО = M=
Брой прекратени процедури поради недопустимост на инвестиционно предложени,
план или програма спрямо действащи нормативни или административни актове =
M=

ІV.2. КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
Комплексните разрешителни (КР) са превантивен инструмент за осигуряване
изпълнението на мерки за ефективно използване на ресурсите, недопускане или
намаляване на емисиите на вредни и опасни вещества в атмосферата, водите и почвата,
включително мерки за предотвратяване на образуването и законосъобразното
управление на отпадъците от промишлени дейности. Тези мерки трябва да се основават
на прилагането на най -добрите налични техники и да бъдат изпълнявани с цел опазване
качеството на околната сред а като цяло.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
131
В съответствие със Закона за опазване на околната среда издаването на
комплексни разрешителни е задължително за изграждането и експлоатацията на нови и
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения за категориите
промишлени дейности попада щи в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на
околната среда.
Нормативната уредба, която засяга издаването и контрола на комплексни
разрешителни е регламентирана със следните нормативни документи:
- Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава 7, Раздел II - комплексни
разрешителни;
- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС №
62/12.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.69/2012 г.);
- Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването Директ ива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24
ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
- Методики за подпомагане на компетентните органи, операторите на
инсталации, за които се издават комплексни разрешителни:
- Методика за по пълване на заявление за издаване на комплексно разрешително;
- Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на
условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС;
- Методика за определяне на най -добри налични техники (НДНТ);
- Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни (с образец
на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително).
РИОСВ има следните отговорности при издаване на комплексните разрешителни:
- осъщ ествява контрол по изпълнението на условията и сроковете в издадените
комплексни разрешителни;
- подпомага ИАОС при оценката на заявлението за издаване на КР, оценка на
планираните промени, преразглеждане, изменение и актуализация на КР и на проект на
КР, чрез изготвяне на становища.
Честотата на проверките на обектите с комплексни разрешителни се определя от:
вида на обекта; констатирани нарушения на оператора при предишни проверки;
изпълнение на предписания; резултати от собствен мониторинг; промяна в
екологичното законодателство; жалби срещу определен обект или дейност;
информации за предвидени промени получени от оператора.
На територията на РИОСВ -Враца през 2017 г. са извършвали дейност осем
оператора с издадени КР за девет броя инсталации попадащи в една или повече от
изброените дейности в Приложение № 4 от ЗООС:

№ по ред

Наименование на оператора

Наименование на инсталацията и
съоръжението

№ на Комплексно
разрешително
1 2 3 4
1 „Екопроект” ООД, гр.Враца Регионално депо за неопасни отпадъци
на общините Враца и Мездра - (т. 5.4
от Приложение № 4 на ЗООС)
№ 5 -Н1/2010 г.,
актуализирано с решение
№5 -Н1 -И0 -А1 -ТГ1/2013г.
2 Община Оряхово

Регионално депо за неопасни отпадъци
на общините Оряхово, Вълчедръм,
Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла
Слатина, Борован, Кнежа - (т. 5.4 от
Приложение № 4 на ЗООС)
№ 249 -Н0/ 2008г.,
актуализирано с решение
№249 -Н0 -И0 -А1/2012г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
132
3 „Холсим (България)” АД ,
с.Бели извор
Инсталация за производство на
циментов клинкер -= (т. 3.1 от
Приложение № 4 на ЗООС)
№ 75 -Н1/ 2009 г.,
актуализирано с решение =
№ 75 -Н1 -И0 -А2/2015г.
4 „Яйца и птици”АД,
гр.Мизия, площадка
Козлодуй
Инсталация за отглеждане на птици
(стокови носачки), включваща 6 броя
халета -=(т. 6.6 “а” от Приложение №
4 на ЗООС)
№ 259 -Н0/ 2008г.,
актуализирано с решение =
№ 259 -Н1 -И0 -А1/2013г.
5 „Стройкерамика”АД,
гр.Мездра - цех Мездра
Инсталация за производство на тухли
чрез изпичане в рингова пещ -=(т. 3.5
от Приложение № 4 на ЗООС)
№ 70/2005г.

6 „Стройкерамика”АД,
гр.Мездра - цех Враца
Инсталация за производство на тухли
чрез изпичане в рингова пещ -=(т. 3.5
от Приложение № 4 на ЗОО С)
№ 71/2005г.

7 ,,Вратица -Враца” АД, гр.
Враца

Инсталация за предварителна
обработка и багрене на текстил: =
-=предварителна обработка и багрене на
текстил, включваща дейностите W=
- изваряване;
- химическо избелване,
- багрене, включващо: =
- багрене на текстил;
- печатене на текстил с пигментни
багрила - (т. 6.2 от Приложение № 4 на
ЗООС)
№ 135/ 2006г.,
актуализирано с решение =
№135 -Н0 -И0 -А1/2013г.
8 „Метизи”АД, гр.Роман Инсталация за производство на
стоманени телове, стоманени въжета,
арматурни снопове, пирони, сита и
сапани, включваща: =
-=Повърхностна обработка на метали
чрез химични процеси -=(т. 2.6 от
Приложение № 4 на ЗООС)
- Обработване на черни метали в 2
Агрегата за горещо поцинковане на
телове и полуфабрикат -=(т. 2.3 (в) от
Приложение № 4 на ЗООС )
№ 78/2005 г.,
актуализирано с решение =
№78/ -Н0 -И0 -А1/2011г.

9 „Мей -Ту” ЕООД,
гр.Криводол
Инсталация за интензивно отглеждане
на птици с повече от 40 =000 места -=(т.
6.6 “а” от Приложение № 4 на ЗООС)
№ 256 -Н0/ 2008г.,
изменено с Решение
№256 -Н0 -И1 -А0/2015г.

Въз основа на извършена системна оценка на риска по чл. 154 а, ал. 3 от ЗООС,
през 2017 г. са проверени 7 броя оператори на инсталации с издадени КР.
През 2017 г. година няма отменени Комплексни разрешителни.
Актуализирани са две Разрешителни.
С Решение №249 -Н0 -И0 -А2/2017 г. е актуализирано КР издадено на община
Оряхово за експлоатация на РДНО – Оряхово (т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС), с
което кап ацитета на действащата Клетка № 1 е увеличен с 24 320 т. През годината в
РИОСВ – Враца е разгледано ИП, свързано с увеличаване на капацитета на Клетка №1,
съобразено с работния проект, изготвен от „Мегалит“ ЕООД, съгласно който в Клетка
№1 могат да се депо нират още 20 408 т. отпадъци (общо 44 728, 04 т.). Операторът
представи информация в МОСВ, в резултат на което с писмо беше разрешено
депонирането на тези допълнителни количества.
С Решение №75 -Н1 -И0 -А3/2017 г. е актуализирано КР издадено на „Холсим
(Бълга рия)“ АД, с. Бели извор за експлоатация на инсталации за производство:

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
133
на циментов клинкер; цимент в три броя топкови мелници; предварително третиране
(шредиране) на висококалорични твърди отпадъци; механично третиране и подаване за
оползотворяване на неопасни отпадъци; временно съхраняване на опасни отпадъци.
След актуализацията на оператора се разрешиха за третиране в инсталациите
допълнителни 52 600 т. запалими ( RDF ) отпадъци, както и изграждане на канализация
за отпадъчни проти вопожарни и дъждовни води и съоръжение за пречистване на
отпадъчни противопожарни и дъждовни води.
Във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на условията в
издадените комплексни разрешителни през 2017 г. са извършени 7 бр. планови
проверки на и нсталации с издадени КР. „Стройкерамика“ АД, гр. Мездра, включен в
плана за контролна дейност, през годината не е извършвал производствена дейност.
След проведена кореспонденция с оператора, включената в плана за контролна дейност
проверка е отменена.
Про верките са извършени съвместно с представители на Басейнова дирекция за
управление на водите - Дунавски район - град Плевен. Своевременно са изготвени
доклади, които са изпратени до операторите и качени на интернет страницата на
РИОСВ - Враца , с което е постигната прозрачност на контролната дейност.
За констатирани несъответствия са дадени два броя предписания със срокове и
отговорници за тяхното изпълнение.
Извършена е една извънредна проверка по изпълнение на предписание, дадено на
„Екопроект“ ООД, гр. Враца.
Във връзка с кризисната ситуация на РДНО Оряхово, е дадено предписание с
писмо за представяне на конкретни, предприети своевременно от оператора дейст вия за
осигуряване на нормалната работа на депото. Предписанието е изпълнено в срок.
За установяване капацитета на инсталацията за производство на хидратна вар е
извършена извънредна проверка на „Нова варова компания“ ЕООД, гр. Мездра. С цел
предотвратяван е на административно нарушение (неправомерно експлоатиране на
инсталацията над капацитета, определен в т.3.1 „б” от Приложение №4 на ЗООС),
свързано с опазване на околната среда, както и предотвратяване на вредните последици
е приложена превантивна принуди телна административна мярка. Дадени са две
предписания. Предписанието за представяне ежемесечно на справка за произведените
от действащите на площадката две пещи за производство на хидратна вар се изпълнява
в срок.
На дружеството „Вега 03“ ЕООД, са дадени два броя предписания, вързани с
ежемесечно представяне в инспекцията на информация за вложени от оператора
количества суровини за стопени и отлети цветни метали (закупен блок, собствени
отпадъци др.) и произведени цветни метални отливки. Предписанията се и зпълняват в
срок.
През годината е съставен един АУАН и са издадени две наказателни
постановления.
Операторите на инсталации са изпълнили своевременно задълженията си за
изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
компле ксно разрешително. Всички са представили в срок (до 31.03.) и съгласно
изискванията, Годишни доклади по околна среда за работата на съответната
инсталацията през 2016 г.
Операторите са докладвали данни за емисии през 2016 г. в интегрираната
информационна система на Европейския регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №166/2006 г. В срок
са докладвали и операторите, чиято дейност попада в Приложение № І на Регламента,

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
134
за които не е необходимо издаване на КР, но имат задължение за представяне на данни
за замърсители в Регистъра.
През годината в РИОСВ – Враца не са постъпвали жалби и сигнали от дейността
на оператори с издадени КР, което не е налагало да се извършват извънредни проверки
и да се предприемат конкретни действия.


ІV. 3 . ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ И ОТСТРАНЯВАНЕ
НА МИНАЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

През 2017 г. на територията на област Враца няма регистриран случай на
причинени екологични щети или непосредствена заплаха за възникване на екологични
щети, съответно няма издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни
мерки, съгласно чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ.
Обект на проверка са били 13 бр. обекти, с което Плана за дейности за 2017 г. е
изпълнен на 100%. Проверявани са оператори, на които през 2016 г. РИОСВ – Враца е
издала регистрационни и разрешителни документи, съгласно изискванията на ЗУО,
както и оператори с КР.
На оператори, включени в публичния регистър, които нямат изготвена собствена
екологична оценка са дадени 4 бр. пре дписания за изготвяне на същата. С цел
последващ контрол по изпълнение на дадените предписания са извършени 4 бр.
извънредни проверки. Всички предписания са изпълнени в срок. Извършена е една
извънредна проверка на оператор представил собствена екологична оценка, който не е
включен в плана за контролна дейност за годината.
В МОСВ е предоставена информация за включване в публичния регистър на
оператори, извършващи дейности по Приложение №1 от Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на еколо гични щети .
На територията, контролирана от РИОСВ – Враца няма оператори, които да
изпълняват програми за отстраняване на минали екологични щети.V . ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА АКТИВНО
ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО
ПОВЕДЕНИЕ ЗА ГРИЖА КЪМ ОКОЛНАТА
СРЕДА

Относно осигуряване на публичен достъп до информацията за околната среда,
участие на обществеността в процеса на вземане на решения и провеждане на
инициативи с екологична насоченост, предимно с учащи се, с цел формиране у тях на
екологично съзнание, любов към природата и отговорност към нейното опазване, от
страна на РИОСВ -Враца през 2017г. са извършени следните дейности:
Обема и качеството на информацията за околната среда, която се предоставя
чрез интернет страницата на инспекцията, са ув еличени, във връзка с увеличаване броя
на входящата документация и съответно броя на решенията, становищата, писмата и

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
135
др., издадени от структурата ни в съответствие с промените в екологичното
законодателство.
Информацията на интернет страницата на РИОСВ – Враца се обновява
ежедневно и предоставя данни и сведения относно цялостната дейност на инспекцията.
На страницата на инспекцията редовно се поддържат всички интернет бази
данни и регистри от компетенциите на РИОСВ - за качеството на атмосферния въздух в
пункта за мониторинг в гр. Враца, месечните справки за ФПЧ10; регистрите - на
процедурите по ОВОС, ЕО, на защитените територии и зони по Натура 2000,
издадените разрешителни за дейности с отпадъци; регистрационни документи за
дейности с отпадъци, регист ър на химичните вещества и смеси по години; регистър на
подадените заявления по ЗДОИ, както и отчетите от контролната дейност, планове,
годишни доклади, жалби и сигнали и т.н.
В РИОСВ – Враца
функционира модерно
оборудван информационен
център за посетител и, който
постоянно се поддържа и
обновява с техника,
информационни материали и
др., предвид голямата
посещаемост и значителния
интерес от страна на
училищата и детските
градини в региона за участие
в наши инициативи, както и
значителен интерес относно
екол огичната тематика.
Новото оборудване е закупено през 2015 г. по проект на РИОСВ – Враца
„Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна
държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”,
финансиран п о Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г”. Закупени са:
интерактивно информационно табло; нова компютърна конфигурация; мултимедия;
фотоапарат; бинокли – 2 бр.; изготвени са информационни материали, които се ползват
и през настоящата година.
Осъществени са редица информационни кампании за повишаване на
екологичното съзнание и култура на различни групи от обществеността:
Проведени са 21 бр. инициативи по повод различни еколо гични дати и други
поводи:
1. Инициатива по повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари - 1 бр.
 Денят беше отбелязан с инициатива осъществена от РИОСВ – Враца и детския
отдел на Регионалната библиотеката „Христо Ботев“, с участието на ученици от
екоклуба към СУ "Васил Кънчов" в
гр. Враца;
2. Инициативи по повод
Световен ден на водата – 22 март -
4 бр.:
 • На 21 март 2017г.,
съвместно с Регионална библиотека
„Христо Ботев” бе отбелязан

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
136
Световния ден на водата с ученици от клуб „Природен изследовател” към
Професионално техническата гимназия „Н. Й. Вапцаров“.

• На 22 март 2017г. празникън бе
отбелязан и с деца от ЦДГ
„Слънце” гр. Враца. С танци, песни
и стихотворения, представени от
децата от ЦДГ „Слънце” започна
празникът по случай Световния
ден на водата – 22 март в
Регионалната инспекция по околна
среда и води във Враца. Свои
рисунки по темата за водата в
природата показаха малките, а
експерти от екоинспекцията
разказаха приказка за
пътешествието на водната капка.
 • СУ „Христо Ботев” в града също се включи в инициативата с изложба на
макети и постери, показващи кръговрата на
водата, водата като източник на енергия, водата в
природата и начините за пестене ;
 • На Световния ден на водата в РИОСВ –
Враца гостуваха и ученици от VІ клас на
Средното училище „Козма Тричков“, които
научиха повече за основните замърсители на
водата и начините за нейното пречистване.
 • На 23 март 2017г., по същия повод
експерти от РИ ОСВ -Враца посетиха ДГ
“Славейче” в град Криводол.

3. Инициативи на РИОСВ -Враца за
отбелязване на Световния ден на Земята -
22 април 2016 „Дървета за планетата Земя.
Нека ги засадим“ – 3 бр.
 • На 21 април 2017г., от 10.30ч.
експерти от РИОСВ – Враца пос етиха гр.
Роман, където пред ученици от 1 -ви и 2 -ри
клас на НУ „Петко Р. Славейков“
представиха анимационния филм „Ози
Озон“, за значението на озоновия слой за
живота на планетата;
 - Същият ден от 12.00ч, с презентация ученици от 9 -ти до 11 -ти клас на С У
„Васил Левски“ в гр. Роман бяха запознати с тазгодишната тема “Повишаване на
знанията за околната среда и климата“;
 Представители от екоинспекцията
отбелязаха Деня на земята и с деца та от
ОДЗ „Слънце“ - гр. Враца . Малчуганите
отбелязаха събитието със с пециално
подготвена програма от песни, танци,
стихове и игри, посветени на планетата

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
137
Земя. Всички участници в инициативите получиха подаръци от РИОСВ – Враца.

4. Инициативи на РИОСВ -Враца за отбелязване на 22 май - Международен ден
на биологичното разнооб разие – 1 бр.
• Във връзка с отбелязване на Деня на биологичното разнообразие, на 19.05.2017
г. РИОСВ – Враца проведе беседа с децата от ДГ “Славейче” в гр. Криводол. От
увлекателна беседа децата научиха за богатото видово разнообразие и защитените
територии в региона. В двора на детската градина бяха поставени къщички за птици,
за да напомнят колко е важно опазването на видовете и техните местообитания. Тази
година мотото на Международния ден беше „Биологично разнообразие и устойчив
туризъм“.5. Инициативи по повод 5 юни - Световен ден на околната среда – 1 бр.
• Във връзка с отбелязване на
Световния ден на околната среда – 5
юни експертите от инспекцията
организираха почистване в района на
Природна забележителност „Вратцата“
в гр. Враца и на подходите към Резерват
„Врачански карст“;

6. Инициатива по повод
Ев ропейската седмица на
мобилността 16 -22 септември 2 бр. :
• Вело -пешеходен преход от
парк „Хижата“ до Природната
забележителност „Вратцата“ бе провед на 21 септември с участие на експерти от
инспекцията и граждани, любители на природата. Участниците в вело -пешеходния
преход получиха грамота за активен пешеходец от директора на екоинспекцията. ;

• Инициативата беше
отбелязана и с деца от детска
градина „Слънце“ във Враца.
Европейската седмица на
мобилността 2017г. беш е на
тема „Чиста , споделена и
интелигентна мобилност“ и се

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
138
провед е под мотото „Заедно стигаме по -далеч“.

Малчуганите от детската
градина бяха запознати с различните
начини за предвижване и
предимствата на екологосъобразния
транспорт. Децата бяха подготвени
да демонстрират своите умения за
предвижване с велосипеди, а чрез
развлекателна игра им бе показана
ползата от използването на общи
средства за придвижване.

7. Н а 23 ноември 2017г. РИОСВ – Враца съвместно с Регионална библиотека
„Христо Ботев” и ученици от училище „Иван Вазов“ отбеляза Европейската седмица
за намаляване на отпадъците (ЕСНО).
В информационния център на
инспекцията децата научиха повече за
разделното събиране на отпадъци от
опаковк и чрез презентация по темата.
Малките природозащитници подариха
на инспекцията изработени от тях
оригинални изделия от хартиени,
пластмасови и метални опаковки. В
екокуфар изработен от картонени
отпадъци бяха събрани техни рисунки и
послания за опазване н а околната среда.
Всички участници получиха награди за
проявения интерес към темата и активното си участие.
8. Експерти от РИОСВ – Враца се включиха в кампанията на БТВ „Да изчистим
България заедно“ , която се проведе на 16 септември 2017 г.;
Експерти от РИОСВ – Враца се включиха с
доброволен труд в кампанията на БТВ „Да
изчистим България заедно“, в която основен
партньор е Министерството на околната среда и
водите. Почистени са парк „Хижата“ във Враца и
подходите към него. Отпадъците са събран и в
чували и извозени от общината на Регионалното
депо за неопасни отпадъци Враца -
Мездра.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
139

9. Други инициативи – 5 бр.:
• На 28 април 2017г. директорът и експерти от РИОСВ – Враца бяха гости на 55 -ия
рожден ден на Детска градина „Слънце“. Децата отбеляза ха празника си с много песни
и танци.

Директорът на инспекцията връчи грамота на детската градина за дългогодишното
партньорство и активното участие в инициативите на РИОСВ -Враца за повишаване на
екологичната култура на драстващите.


• На 05 юли 2017 г. Директорът на РИОСВ – Враца инж. Цветинка Нейкова беше гост
на изнесената лятна читалня на Регионална библиотека „Христо Ботев” във Враца.
Поканата беше във връзка с инициативата „Лято в библиотеката 2017”. Пред

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
140
малчуганите инж. Нейкова прочете екол огичната приказка „Имало една река“, чиято
цел е да възпита у децата грижливо отношение към водата, като безценен природен дар
от значени е за живота на планетата. След това малките слушатели се впуснаха в
приключението „Приказни пътечки”. Те познаха всички приказки, залепени на
цветната дама. От инспекцията бяха раздадени картички с природни пейзажи,
направени от рисунки на ученици от училища в града.


• Експерти от РИОСВ присъстваха на тържественото откриване на обновения
двор на филиала на ДГ „Щастливо детство“, в с. Три кладенци, по повод реализиране
на дейности по Проект „Зелено сърце“, финансиран от Националната кампания „Чиста
околна среда – 2017“ на Министерство на околната среда и водите.
• На 04 октомври 2017 експерти от РИОСВ гостуваха на тържествено
откриване на новата учебна година на Центъра за работа с деца във Враца и на
обновения двор, във връзка с осъществен проект „Нашият двор – чист , приветлив и
функционален – любимо място за деца, учители и родители“ от Националната
кампания „Чиста околна среда – 2017“ на Министерство на околната среда и водите;
• Директорът на РИОСВ – Враца беше гост на децата от детска градина
„Слънце“ във Враца , по повод отбелязване специална седмица посветена на приказките
и героите в тях
 Проведени са открити уроци – 4 брой :
- На 05 май 2017г. в информационния център на инспекцията се проведе открит
урок „Околна среда и климат“ с ученици от IX, X и XI клас на С У „Отец Паисий“, във
връзка с проект на училището „Климат и годишни сезони в Европа – нови хоризонти“;
• Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Враца
запознаха ученици от СУ “Христо Ботев” с административната структура, функц иите и
задачите на екоинспекцията, компонентите и факторите на околната среда.
• В информационния център на инспекцията гостуваха ученици от І и ІІІ клас на
училище „Софроний Врачански“ във Враца, по повод работата на училището по
проект, част от който е темата за глобалното затопляне;
• На 29 септември 2017г., РИОСВ – Враца отбеляза Европейската нощ на
учените 2017, като по този повод в информационния център на инспекцията гостуваха
деца от детска градина „Слънце“ в гр. Враца, които бяха запознати със значението на
науката за опознаване на природните богатства .

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
141
В информационно -образователни инициативи през отчетния период са
обхванати 10 бр . училища и 3 бр . детски градини. Четири от инициативите са
проведени съвместно с Регионална библиотеката „Христо Ботев“ – гр. Враца. В
проведените от инспекцията инициативи, участие са взели 460 броя ученици и деца от
детски градини. Посетителите в нформационния център през годината са 190 бр.;
За повишаване на екологичното съзнание и култура на обществеността, са
дадени 8 бр. интервюта към регионални и национални ТВ и радия:
• 3 бр. пред Римекс ТВ;
• 1 бр. пред Скат ТВ, във връзка с проверка по сигнал;
• 2 бр. към Михайлов ТВ;
• 1 бр. към Радио Видин;
• 1 бр. към радио Фокус – Видин.
Темите са във връзка с действията при намиране на ранени и бедстващи птици;
относно проектите, финансирани от ПУДООС по „Чиста околна среда 2017г“ в област
Враца; във връзка с отбелязването на екологични дати; както и з а предприетите
действия по повод постъпили сигнали за замърсяване на околната среда.
През 2017г. в инспекцията са постъпили 7 бр. Заявления по Закон за достъп до
обществена информация. Издадени са 7 бр. Решения за предоставяне на достъп до
заявената инфор мация.
Осигурен е публичен достъп до Доклад по ОВОС за ИП “Добив и първична
преработка на индустриални минерали - глауконитова суровина в находище “Дълбоки
дол” - участъци “Мишовец” и “Синия бряг”, с. Буковец, община Бяла Слатина, област
Враца”, както и до Доклад по Екологична оценка и Доклад за Оценка на степента на
въздействие /ДОСВ/ върху защитените зони, на Общ устройствен план /ОУП/ на
Община Мизия, с цел провеждане на консултации с обществеността относно
реализацията на предвидените ИП, планове и прог рами.
Във връзка с постъпили
сигнали от добросъвестни граждани,
от страна на инспекцията са
предприети действия по спасяване на
четиринадесет броя ранени или
бедстващи птици, от които белоглав
лешояд, черношипи ветрушки,
градска лястовица, черен щъркел и
голям брой бели щъркели. След
оказана първа помощ и подготовка за
транспортиране, птиците са
изпратени към Спасителен център за
диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора, за лечение и доотглеждане.

Информацията на интернет страницата на РИОСВ – Враца се обновява ежедневно
и предоставя данни и сведения относно цялостната дейност на Инспекцията.
Посетителите на интернет -страницата на инспекцията през 2017г. са общо 44 826 , от
които уникални 10 892 . През периода са публикувани и 55 бр. прессъобщения.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
142V I. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА
ОТГОВОРНОСТ И ПРИНУДИТЕЛНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

За констатирани нарушения през 201 7 г. РИОСВ - Враца има съставени 17 броя
Актове за установяване на административни нарушения (АУАН). След проверка на
актовете с оглед на тяхната законосъобразност и обоснованост и извършена преценка
на възраженията, събраните доказателства и спорните обстоятелства са издадени 18
броя Наказ ателни постановления (НП). Като 9 от тях са глоби и 9 са имуществени
санкции.
Два броя от издадените НП през 2017 г., са на основание съставени АУАН през
2016 г.
Два броя НП са издадени въз основа на АУАН съставени от РУП – Козлодуй и
РУП - Оряхово.
По ед ин брой АУАН производството е спряно на основание чл. 43, ал. 6 от
ЗАНН.
През 2017 г. са издадени 4 броя резолюции на Директора на РИОСВ - Враца на
основание ЗАНН за прекратяване на административно наказателните производства по
издадени АУАН, като от тя х 3 броя резолюции са издадени през м. януари 2017 г. за
прекратяване на АНП по издадени АУАН от 2016 г., а 1 брой Резолюция е издадена
през м. май 2017 г. за прекратяване на АНП по съставен АУАН през 2017 г.
Въз основа на АУАН съставен през м. декември 2017 г. ще бъде издадено НП през
2018 г.
Четири броя АУАН са съставени за нарушения по Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) през 2017 г., като от тях:
 три броя са за неизпълнение на задължение по чл. 166, т. 3 от ЗООС;
 един брой АУАН е съставен з а нарушение на чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС;
При осъществяване на текущия контрол през отчетният период на 2017 г. по
Закона за управление на отпадъците за установени нарушения са съставени три броя
АУАН, от които:
 два броя АУАН са съставени за нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО;
 един брой АУАН е съставен за нарушение на чл.29, ал. 2 от ЗУО;
При осъществяване на текущия контрол през 2017 г. по Закона за водите, има
съставени три броя АУАН за констатирани адми нистративни нарушения, а именно:
 един брой АУАН е съставен за констатирано нарушение на чл. 49, ал. 1, т. 4 от
ЗВ;
 един брой АУАН е за нарушение на чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗВ;
 един брой АУАН е за нарушение на чл. 118а, ал. 1, т. 2 от ЗВ.
При осъществяване на текущия контрол през отчетния период, върху факторите,
които въздействат върху чистотата на атмосферния въздух по Закона за чистотата на

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
143
атмосферния въздух, са съставени четири броя АУАН за констатирани
административни нарушения:
 три броя АУАН са съставени за нарушение на чл. 17, ал. 2 от ЗЧАВ, във връзка
с чл. 36, ал. 1, ал. 2 и чл. 38 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на
Регламент № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове;
 един брой АУАН е съставен з а нарушение на чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ във връзка с
чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
Три броя АУАН са съставени за констатирано н арушение на Закона за
биологичното разнообразие:
 два броя АУАН са за нарушение на чл. 38 , ал. 1, т. 6 от ЗБР;
 един брой АУАН е за нарушен чл. 90, ал. 1 от ЗБР.
По голяма част от предприетите административнонаказателни действия са за
извършени нарушения на ЗООС и ЗЧАВ.
При констатиране на факти и обстоятелства, които могат да доведат до
увреждане и/или замърсяване на околната среда, на съответните физически и
юридически лица се налагат административни наказания, предвидени в съответният
закон.
По отн ошение съставените АУАН и издадените НП, през 201 7 г. се констатира
понижаване на броя на съставените АУАН, в сравнение с предходната 2016 г., както и
по отношение на издадените НП.
Актовете за установяване на административни нарушения и издадените от
Директора на РИОСВ – Враца наказателни постановления се вписват в актова книга.
През 2017 г. обжалваните наказателни постановления са осем броя:
От издадените НП по ЗООС през 2017 г. са обжалвани 5 броя , на стойност 23
000 лв., като от тях:
 1 брой е в с ъдебна процедура;
 1 брой НП (нарушение на чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС) е отменено с Решение №
249/06.07.2017 г. на Административен съд – гр. Враца, поради следните мотиви:
непосочване в АУАН на конкретна дата на извършване на отделните нарушения, тъй
като всяко едно от тях се изпълнява по различно време и по различен начин. Отделните
нарушения са описани непълно, която неяснота води до ограничаване правото на
защита на санкционираното дружество.
 3 броя обжалвани НП са потвърдени от съда на стойност 11 000 лв.
От издадените НП по ЗБР през 2017 г. са обжалвани 2 броя , на стойност 1000 лв.,
които са в съдебна процедура.
От издадените НП по ЗВ през 2017 г. е обжалвано 1 брой на стойност 5000 лв.,
което е потвърдено .
През 2017 г. са постановени три съдебни решения по издадени НП от 2016 г. , с
които едно НП за налагане на имуществена санкция на стойност 1000 лв. е потвърдено;
едно НП е с изменен от съда размер на 30 000 лв.(имуществена санкция) и едно НП е
отменено на стойност 3000 лв.(глоба)
По отношение на обжалваните НП през 2017 г. спрямо обжалваните НП през
2016 г. се констатира увеличаване броя на обжалваните наказателни постановления.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
144
Наложени имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС:
Наложени са ше ст броя текущи санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС на стойност
2359, 67 лв. Пет броя текущи санкции са за констатирано замърсяване на водни обекти,
а един брой е за замърсяване на атмосферния въздух.
Осем броя текущи санкции са отменени, една санкция е намалена, една санкция е
спряна и една санкция е възобновена.
По отношение наложените текущи имуществени санкции по реда на чл. 69, ал. 1
от ЗООС през 2017 г., се констатира запазване на тенденцията на броя наложени
санкции, спрямо наложените санкции през 2016 г.
Издадени принудителни административни мерки по ЗООС:
Издадени са шест броя принудителни административни мерки през 2017 г.
,като от тях:
 Един брой е по ЗООС;
 Пет броя по ЗЧАВ.
Спрям о предходната 2016 г., при наложените ПАМ за 2017 г. се наблюдава
тенденция към увеличаване на броя.
"Нова варова компания" ЕООД гр. Мездра, обл. Враца.
Пломбиране на входа на Пещ № 2 от който се извършва подаване на материал за
преработка на територията на производствена площадка на “Нова Варова Компания”
ЕООД, обект находящ се в гара Черепиш, общ. Мездра, обл. Враца
Наложена ПАМ със Заповед № 39/01.03.2017 г. на РИОСВ – Враца.
На основание чл.14, ал.4, чл.158, т.4, чл. 159 и чл.160 от Закона за опазв ане на
околната среда и чл. 7, т. 4чл. 18, ал. 1, т. 6 от Правилника за устройството и дейността
на регионалните инспе кции по околната среда и водите. С цел предотвратяване на
административно нарушение - неправомерно експлоатиране на Пещ № 2, с което
операторът би могъл да достигне праговия капацитет по т. 3.1 от Приложение № 4 на
ЗООС.
„Автобусни превози 98“ АД, гр. Враца, обл. Враца.
Обект: бензин останция на „Автобусни превози 98“ АД, находяща се в гр. Враца.
Пломбиране на 1 брой действаща бензиноколонка находяща се на обект
бензиностанция в гр. Враца, с оператор „Автобусни превози 98“ АД, до привеждане в
съответствие на бензиностанцията със систе ма съответстваща на ЕТАП ІІ на УБП.
Наложена ПАМ със Заповед № 81/ 05.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Враца.
На основание чл. 33а, т.3, (предотвратяване на административно нарушение по
наредбата по чл. 9б от ЗЧАВ), чл. 33б, т.1, чл. 33в от Закона за чи стотата на
атмосферния въздух, чл. 7, т. 4 и чл. 18, ал. 1, т. 6 от Правилника за устройството и
дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 14а,
ал. 3 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летлив и органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, с цел
предотвратяване на административно нарушение (неправомерно експлоатиране на
съоръжения - бензиноколонка).
„Авто - 2002“ ООД, с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Врац а.
Обект: бензиностанция на „Авто - 2002“ ООД, находяща се в с. Бели Извор 3040,
общ. Враца, обл. Враца.
Пломбиране на два броя пистолети за бензин А -95Н към действаща
бензиноколонка, неотговаряща на ЕТАП ІІ на УБП.
Наложена ПАМ със Заповед №110/05.07.2017г. на Директора на РИОСВ –
Враца.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
145
На основание чл. 33а, т.3, (предотвратяване на административно нарушение по
наредбата по чл. 9б от ЗЧАВ), чл. 33б, т.1, чл. 33в от Закона за чистотата на
атмосферния въздух, чл. 7, т. 4 и чл. 18, ал. 1, т. 6 от Правилника за устройството и
дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 14а,
ал. 3 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварва не и превоз на бензини, с цел
предотвратяване на административно нарушение (неправомерно експлоатиране на
съоръжения – два броя пистолети за бензин към действаща бензиноколонка
„Юлита - Б“ ООД, гр. Враца, обл. Враца.
Обект: бензиностанция на „Юлита - Б“ ООД, находяща се в с. Алтимир, общ.
Бяла Слатина, обл. Враца.
Пломбиране на 1 брой пистолет за бензин към действаща бензиноколонка,
неотговаряща на ЕТАП ІІ на УБП.
Наложена ПАМ със Заповед № 108/ 05.07.2017 г. на Директора на РИОСВ –
Враца.
На основани е чл. 33а, т.3, (предотвратяване на административно нарушение по
наредбата по чл. 9б от ЗЧАВ), чл. 33б, т.1, чл. 33в от Закона за чистотата на
атмосферния въздух, чл. 7, т. 4 и чл. 18, ал. 1, т. 6 от Правилника за устройството и
дейността на регионалните и нспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 14а,
ал. 3 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, с цел
предотвратяване на административ но нарушение (неправомерно експлоатиране на
съоръжения – пистолет за бензин към действаща бензиноколонка.
"Специал Ойл" ООД, гр. Бяла Слатина, обл. Враца.
Обект: бензиностанция на „Специал Ойл“ ООД, находяща се в гр. Бяла Слатина,
общ. Бяла Слатина, обл. Враца,
Пломбиране на 1 брой пистолет за бензин към действаща бензиноколонка,
неотговаряща на ЕТАП ІІ на УБП,
Наложена ПАМ със Заповед № 98/21.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Враца.
На основание чл. 33а, т.3, (предотвратяване на административно наруш ение по
наредбата по чл. 9б от ЗЧАВ), чл. 33б, т.1, чл. 33в от Закона за чистотата на
атмосферния въздух, чл. 7, т. 4 и чл. 18, ал. 1, т. 6 от Правилника за устройството и
дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 14а ,
ал. 3 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, с цел
предотвратяване на административно нарушение (неправомерно експлоатиране на
съоръжения – пистолет за бензин към действаща бензиноколонка.
„Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София.
Бензиностанция на обект: Подземно газово хранилище „Чирен“.
Пломбиране на един брой пистолет за бензин А -95Н към бензиноколонка,
неотговаряща на ЕТАП ІІ на УБП.
Нал ожена ПАМ със Заповед № 147/24.08.2017 г. на Директора на РИОСВ –
Враца.
На основание чл. 33а, т.3, (предотвратяване на административно нарушение по
наредбата по чл. 9б от ЗЧАВ), чл. 33б, т.1, чл. 33в от Закона за чистотата на
атмосферния въздух, чл. 7, т . 4 и чл. 18, ал. 1, т. 6 от Правилника за устройството и
дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 14а,
ал. 3 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, с цел

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
146
предотвратяване на административно нарушение (неправомерно експлоатиране на
съоръжения - бензиноколонка).

Жалби и сигнали:
През 201 7 г. в РИОСВ – Враца са постъпили 16 бр. жалби и сигнали на хартиен
носител – 2 бр. основателни, 4 бр. неоснователни, 1 0 бр. са изпратени по
компетентност. Всички са своевременно проверени, издадени са 3 бр. предписания,
няма съставени АУАН и издадени НП.
Сигналите, получени на «Зелен телефон» и електронна поща в РИОСВ – Враца са
общо 73 бр., от които 28 бр. са основателни, 14 бр. – неоснователни и 31 бр. от
сигналите са изпратени по компетентност.
Извършени са своевременно проверки по сигналите. В резултат на това са
издадени 13 бр. предписания и са съставени 5 бр. актове за установяване на
административни нарушения, от които по 1 бр. АУАН е прекратено административно
наказателното производство с Резолюция на основание чл. 28 «а» от ЗАНН.
Издадени са 4 бр. наказателни постановления, на стойност 7500 лв.
Водят се нарочни дневници във връзка с предприетите мерки относно движението
на сигналите и жалбите.
С цел информиране на обществеността, за по -гол яма прозрачност, резултатите от
извършените проверки и мерките във връзка с регистрираните сигнали в РИОСВ -
Враца ( на зелен телефон, по електронна поща и заведени в деловодството на място)
ежемесечно се публикуват на интернет страницата на РИОСВ - Враца.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
147
V II. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕНаименование на
проекта
Кратка характеристика Източници на
финансиране
Стойност на
проекта
Етап на изпълнение
1 2 3 4 5
"Интегриран
инвестиционен проект
във водния сектор на
гр. Враца II-ра фаза"
Реконструкция и модернизация на ПСОВ, гр. Враца,
реконструкция на водопроводната мрежа, подмяна на
главен довеждащ водопровод, реконструкция и
доизграждане на канализационната мрежа
Оперативна
програма
"Околна среда
2014 -2020"
Държавен
бюджет,
Община Враца
„Интегриран проект за воден
цикъл за Враца“ не бе завършен в
рамките на Оперативна програма
„Околна среда 2007 -2013 г.“.
Същият е фазиран по ОПОС 2014 -
2020 г.
"Здраве и спорт в
чиста околна среда, с.
Селановци", кметство
с. Селановци, общ.
Оряхово
Почистване, озеленяване, създаване на зони за отдих и
изграждане на спортни площадки
ПУДООС 10 000 лв. Реализиран
"Обичам природата и
аз участвам", кметство
с. Типченица, общ.
Мездра
Изграждане на спортни площадки и фит нес уреди ПУДООС 10 000 лв. Реализиран
"Обичам природата и
аз участвам", кметство
с. Очин дол, общ.
Мездра
Изграждане на кътове за отдих, информационни
табели, комбинирани спортни съоръжения
ПУДООС 10 000 лв Реализиран

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
148
"Еко парк Габаре", с.
Габаре, общ. Бяла
Слатина
Изграждане на места за отдих, детски площадки,
озеленяване
ПУДООС 10 000 лв. Реализиран
"Зелено бъдеще от
поколения за
поколения" на
кметство с.
Софрониево, общ.
Мизия
Почистване, благоустрояване, изграждане на места за
отдих и озеленяване
ПУДООС 10 000 лв Реализиран
"Чиста околна среда -
природа, здраве и
спорт в с. Остров",
кметство с. Остров,
общ. Оряхово
Почистване, създаване на зони за отдих и обособяване
на детски кът.
ПУДООС 10 000 лв Реализиран
"Изграждане на
площадка за открит
фитнес" на община
Криводол
Изграждане на площадка за открит фитнес ПУДООС 10 000 лв Реализиран
"Изграждане на
фитнес на открито в с.
Кунино, общ. Роман"
Почистване, изграждане на спортна площадка и
фитнес на открито
ПУДООС 10 000 лв. Реализиран
„Закриване и
рекултивация на депо
за твърди битови
отпадъци на Община
Бяла Слатина”
Рекултивация на градско депо за битови отпадъци ПУДООС по
ОПОС 2007 -
2013
Извършена техническа
рекултивация.
ІI-ра година от биол огична
рекултивация.
Инвестиционен
проект ”Управление
на отпадъците на
община Козлодуй -
закриване на
Рекултивация на градско депо за битови отпадъци ПУДООС по
ОПОС 2007 -
2013
Извършена техни ческа
рекултивация.
През 2017 г. е приета биологична
рекултивация.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
149
съществуващо
сметище за твърди
битови отпадъци на
гр. Козлодуй”
„Закриване и
рекултивация на депо
за твърди битови
отпадъци на Община
Оряхово”
Рекултивация на градско депо за битови отпадъци ПУДООС по
ОПОС 2007 -
2013
Извършена техническа
рекултивация.
През 2017 г. е приета биологична
рекултивация.
„Рекултивация на
старо сметище -
гр.Мездра”
Рекултивация на градско депо за битови отпадъци По
Постановление
№19 на
Мин истерския
съветза
рекултивация
на общински
сметища
Извършена техническа
рекултивация.
ІI-ра година от биологична
рекултивация.
"„Ремонт на
преливника и гасителя
на язовир
„Мраморчица“, с.
Баница, общ. Вра ца “
Ремонт на хидротехническото съоръжение Фонд
"Солидарност"
на ЕС;
Община Враца
Въведен в експлоатация
„Ремонт на
преливника и гасителя
на язовир
„Желязковец“, с.
Баница, общ. Враца
Ремонт на хидротехническото съоръжение Фонд
"Солидарност"
на ЕС;
Община Враца
Въведен в експлоатация
„Укрепване на
свлачище на ул.
Бататовец“, гр.
Оряхово
Защита от вредното въздействие на водите МРРБ Въведен в експлоатация

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
150
„Подмяна на
участъци от
съществуваща
водопроводна мрежа и
изграждане на
участъци на
канализационни
клонове по улици в гр.
Бяла Слатина“
Подменени стари водопроводни клонове и
доизградени канализационни клонове присъединени
към канализационната система на града.
Въведен в експлоатация
„Реконструкция и
модернизация на
пречиствателен
комплекс в „Атомна
електроцентрала -
Козлодуй“
Извършена реконструкция и моделнизация на
пречиствателна станция за отпадъчни води на "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД
Собствени
средства "АЕЦ
Козлодуй"
ЕАД
Въведен в експлоатация

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
151
V III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдава се намаление на броят на регистрираните превишения на
средноденонощните концентрации по показател ФПЧ10 в сравнение с предходната
година.
В пълна степен е извършен контрол на Дружествата съгласно Годишните графици за
извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни източници и обектите -
източници на промишлен шум излъчван в околната среда през 2017г.

Редовно и в срок e извърш eна оценка на предс тавените Доклади от дружества,
касаещи извършването на собствени периодични и собствени непрекъснати измервания
на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

При проведените през 2017г. из мервания на шум излъчван в околната среда, не са
измерени нива по границата на промишлените площадки на операторите, над
граничната стойност за съответните територии устройствени зони.

Не са регистрирани, превишени я на регламентираните пределно допустими
концентрации по показатели те: серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид в
атмосферния въздух, в обхвата на АИС “ЖП Гара” - Враца .

Подобрено е административното обслужване на гражда ните, общинските
администрации, на малкия и среден бизнес, при кандидастване за финансиране по
оперативните програми .

Подобрена е ефективността на контролната дейност с въвеждане на ротационен
принцип на работа и денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани.

В резултат на контролната дейност на РИОСВ – Враца проверяваните фирми
започват да изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове –
касаещи извършване на класификация на образуваните отпадъците, сключване на
договори за предаването им с лица, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци.

Почистени са от отпадъци участъци на речните легла и бреговете на реките в
десетте общини от областта.

През годината е подобрено качеството на системите за организирано сметосъбиране
и сметоизвозване на битовите отпадъци, подобрена е отчетността по отношение на
дейностите с отпадъци.

Приключиха строително -ремонтните дейности по реконструкция и модернизация на
градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Врац а. Предстои въвеждането
й в експлоатация

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ НИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
152
През годината з начително е намалял броя на наложените санкции за замърсяване на
водни обекти поради изпускане на отпадъчни води с регистрирани превишения над
индивидуалните емисионни ограничения поставени в разр ешителните за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води.

Прилагат се превантивни мерки при реализиране на инвестиционните предложения ,
планове и програми, чрез провеждане на процедури по оценка на въздействие върху
околната среда, екологична оценка на планове и програми и както и процедури по
оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

В резултат на превантивния и последв ащ контрол , на защитените зони от мрежата
Натура 2000 са в добро природозащитно състояние. На територията им са реализирани
незначителен брой ИП; не е установено реализиране на дейности, които не са
съгла сувани от страна на инспекцията; не се констатират н арушения на реживите и
забраните, определени със заповедите за обявяването им, както и на условията и
мерките поставени в издадените от инспекцията решения.

В резултат на засилената контролна дейност в защитените територии от област
Враца, се наблюдава тенденция към намаляване на нарушенията по отношение на
режимите, съгласно заповедите за обявяването им и Закона за защитените територии.

По сигнали за защитени животински видове в безпомощно състояние са спасени и
изпратени за лечение в спасителен цент ър десетки защитени животински видове.

Осъществява се активен диалог с училища, НПО и с медиите за повишаване на
екологичното съзнание на обществото чрез организиране на: чествания в Екологичния
информационен център в РИОСВ – Враца ; посещения с учебна цел; отбелязване на
световните екологични д ати и др., както и предоставяне на актуална информация чрез
интернет страницата на инспекцията. Все по -голям е интереса от страна на училища и
детски градини за участие в инициативите на екологична тематика.

Проблем остава депонирането на битови, строителни и биоразградими отп адъци на
нерегламентирани места, както и съществуването на нерегламентирани дейности по
разкомплектоване на ИУМПС от физически лица.

На площадката на РДНО – Оряхово няма изградена инсталация за сепариране на
битовите отпадъци и поради тази причина във функциониращата клетка 1 постъпват за
депониране и всички отпадъци от опаковки, биоразградими и строителни отпадъци с
общия поток битови отпадъци. Въпреки увеличеният капацитет с актуа лизацията на
комплексното разрешително през 201 7 г., функциониращата Клетка е с почти изчерпан
капацитет, а клетка 2 все още не е доизградена и в готовност за експлоатация.