одобрен

График за възлагане на планираните обществените поръчки за нуждите на Министерство на финансите през 2021 г. - 1 и 2 част

Уникален идентификатор:  9eb370e9-edaf-4772-9b8a-9eade6ced169

Описание:

ЧАСТ 1: Възлагане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП
ЧАСТ 2: Възлагане на обществени поръчки, попадащи в обхвата на ПМС 385/2015 г.

МФ обществени поръчки РМС 54/2019 планирани

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-01 13:35:01
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2021-02-01 13:35:01

Предмет на обществената поръчка включително на обособените позиции

Прогнозна стойност на поръчката / в лв. без ДДС/

Ред за възлагане на ОП / Вид процедура

ДОСТАВКИ
1 Доставка на ел. енергия за нуждите на МФ 320000 открита процедура
2 Доставка на 30 броя мобилни апарати за нуждите на дирекция "Национален фонд“ 22499 събиране на оферти с обява
ОБЩО ЗА ДОСТАВКИ 342499
УСЛУГИ
1. Телефонни услуги за нуждите на МФ 305000
1.1. Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на МФ“, ОП № 1: „Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност. 70000 открита процедура
1.2. Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на МФ“, ОП № 2: „Предоставяне на електронна съобщителна услуга - „GSM GATEWAY”, чрез обществена електронна мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE, с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност. 36000 открита процедура
1.3. Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на МФ и поделенията му с общ номерационен план и допълнителни услуги, свързани с тази дейност. 165000 открита процедура
1.4. „Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена електронна мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/LTE с национално покритие “ 34000 открита процедура
2. Поддръжка и обслужване на климатични системи 65000
2.1. Абонаментна поддръжка на климатична техника на пети етаж в сградата на МФ на ул. "Г. С. Раковски" (VRF системи) 30000 събиране на оферти с обява
2.2. Поддържане на климатици в сградите на МФ 25000 събиране на оферти с обява
2.3. Техническо обслужване на климатична техника 10000 събиране на оферти с обява
3 Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МФ 53000
3.1. Застрахователни услуги за нуждите на МФ 42000 събиране на оферти с обява
3.2. Застраховка на недвижими имоти, стопанисвани от администрацията на МФ на територията на страната 5000 събиране на оферти с обява
3.3. Застраховка при пътуване в чужбина 6000 събиране на оферти с обява
4 Провеждане на социологическо проучване 40000 събиране на оферти с обява
5 Ценни книжа 70800000
5.1. Отпечатване на акцизни бандероли за тютюневи изделия и за алкохолни напитки 70000000 договаряне без обявление
5.2. Отпечатване на ценни книжа, издание на МФ - билети за пътуване и талони за числова лотарийна игра "Бинго" 800000 ограничена процедура
6 Предоставяне на охранителни услуги за нуждите на МФ 431500
6.1. Охрана на МФ 430000 открита процедура
6.2. СОТ - Кранево 900 открита процедура
6.3. СОТ - бул. Акад. Иван Гешов № 15 600 открита процедура
ОБЩО ЗА УСЛУГИ 71694500
1 Доставка на компютри за нуждите на МФ 120000 чл. 82 от ЗОП
2.1. Доставка на преносими компютри 150000 чл. 82 от ЗОП
2.2. Доставка на 15 броя преносими компютри за нуждите на дирекция "Национален фонд". 22500 чл. 82 от ЗОП
3 Доставка на мобилни принтери 600 чл. 82 от ЗОП
4 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг 6000 чл. 82 от ЗОП
5 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother и Canon 3000 чл. 82 от ЗОП
6 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат и копирни печатащи устройства с Lexmark (Лексмарк) 10000 чл. 82 от ЗОП
7 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат и копирни печатащи устройства с Xerox (Ксерокс) 65000 чл. 82 от ЗОП
8 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат и копирни печатащи устройства с различни марки 2500 чл. 82 от ЗОП
9 Доставка на копирна хартия 26000 чл. 82 от ЗОП
10 Доставка на горива за нуждите на МФ 258000 чл. 82 от ЗОП
11.1. Доставка и монтаж на офис-мебели и столове 50000 чл. 82 от ЗОП
11.2. Доставка и монтаж на мека мебел за офиси 20000 чл. 82 от ЗОП
11.3. Закупуване на 60 броя работни столове за нуждите на служителите на дирекция "Национален фонд". 12500 чл. 82 от ЗОП
12 Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на МФ 1200000 чл. 82 от ЗОП
13 Услуги по почистване, щадящи околната среда 500000 чл. 82 от ЗОП
14.1. Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерството на финансите 29000 чл. 82 от ЗОП
14.2. Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерството на финансите 57000 чл. 82 от ЗОП
ОБЩО ЗА ЧАСТ 2: 2532100
ОБЩА СТОЙНОСТ ЧАСТ 1 + ЧАСТ 2 74569099