одобрен

Регистър по постъпилите заявления за достъп до обществена информация и движението им през 2017 г.

Уникален идентификатор:  9f26cc09-c3f3-454b-b37d-72ab191e3866

Описание:

Регистър по постъпилите заявления за достъп до обществена информация и движението им през 2017 г.

достъп до обществена информация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-03-29 15:25:45
  • Създаден от: aleksiniya_venislavova
  • Последна промяна: 2018-10-09 10:31:50
  • Последно променил: migrate_data

Заявление №

Вид на исканата информация

Заявител

граждани

НПО

Други

Решение за предоставяне на достъп до информация

Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация

Мотиви за отказа

Обжалване

Друго

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗДОИ-1/18.01.2017г. Информация относно П/П/П, съществуващи и/или в процес на одобряване, в обхвата или в близост до ИП „Общ устройствен план /ОУП/ на туристическа и ски зона /ТСЗ/ „Миджур“ в обхвата на землището на с. Горни Лом в община Чупрене, с предмета и целите на защитена зона „За-падна Стара планина и Предбалкан“,код BG0001040“ /между държавната граница при в. „Миджур“ и с. Горни Лом, общ. Чупрене. Да Решение № ЗДОИ-2/30.01.2017 г.
ЗДОИ-3/31.01.2017 г. Информация за вида и местоположението на пред-приятията с нисък и висок рисков потенциал в териториалния обхват на община Белоградчик. С писмо с изх. № ЗДОИ-3/07.02.2017 г. на заявителя е отговорено, че на територията на общ. Бело-градчик няма предприятия, попа-дащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС.
ЗДОИ-4/15.02.2017г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ – Монтана, както и форматите, в които е достъпна. Да Решение № ЗДОИ-4/21.02.2017 г.
ЗДОИ-5/19.06.2017 г. Инвестиционни намерения, планове и програми, в процес на процедиране, със съответните площи и начин на земеползавне, които попадат на територията на следните защитени зони: BG0000336 “Златия“, BG00-00527 “Козлодуй“, BG0000-509 “Цибрица“ и BG0000199 “Цибър“ по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна; BG0002009 “Златия“, BG0002007 “Остров Ибиша“, BG0002008 “Остро до Горни Цибър“ и BG0002104 “Цибърско плато“ по Директивата за опазване на дивите птици, попадащи в териториалния обхват на община Вълчедръм. Да Решение № ЗДОИ-5/27.06.2017 г.
ЗДОИ-6/28.06.2017 г. Кореспонденция, относно Разрешение 470/02.05.2017 г. за проучване на строителни материали – подземни богатства; Разрешение № 288/2012 г. за проучване на метални полезни изкопаеми – природни богатства; Разрешение № 415/2015 г. за проучване и строителни материали – подземни богатства. С уведомител-но писмо на заявителя е изпратен отговор за липса на иска-ната информация в РИОСВ – Мон-тана.
Вх.2797/07.07.2017 г., препратено от МОСВ Инвестиционни намерения, планове и програми, в процес на процедиране, със съответните площи и начин на земеползване, които попадат на територията на следните защитени зони: BG0000336 “Златия“, BG0000527 “Козло-дуй“, BG0000509 “Цибрица“ и BG0000199 “Цибър“ по Дире-ктивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна; BG0002009 “Златия“, BG0002007 “Остров Ибиша“, BG0002008 “Остро до Горни Цибър“ и BG0002104 “Цибърско плато“ по Директивата за опазване на дивите птици, попадащи в териториалния обхват на община Вълчедръм. С писмо с изх. № ЗДОИ-8/17.07.2017 г. е изпратен отговор на МОСВ, че аналогично заявление за достъп е постъпило от община Вълчедръм и и е издадено Решение № ЗДОИ-/27.06.17 г.
ЗДОИ-9/21.09.2017 г. Протоколи и доклади от извършени проверки в завод „Миджур“, с. Горни Лом след 01.10.2017 г. до днес, в това число на всичките складове и конкретно за складовете, в които се съхраняват противопехотните мини. Да Решение № ЗДОИ-11/05.10.2017 г.
ЗДОИ-10/25.09.2017 г. Информация за всички постъпили и преминали процедури по ЕО/ОВОС/ОС инвестиционни предложения, планове и проекти, попадащи на територията на община Кула. Да Решение № ЗДОИ-12/26.10.2017 г.
ЗДОИ-13/17.10.2017 г. Информация за инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, попадащи в обхвата на ЗЗ „Остров“ BG0000334 и ОС на ИП „Обход на гр. Оряхово“. С писмо с изх. №ЗДОИ-16/623.10.2017 г. заявлението за достъп е препратено по компетентност до РИОСВ – Враца.
ЗДОИ-14/13.10.2017 г. Информация за всички постъпили и преминали процедури по ЕО/ОВОС/ОС инвестиционни предложения, планове и проекти, попадащи в ЗЗ BG0000500 Войница на територията на община Видин и община Грамада. Да Решение № ЗДОИ-17/07.11.2017 г.
ЗДОИ-15/23.10.2017 г. Сканирани копия на: решения по преценка на необходимостта от ОВОС, решения по преценка необходимостта от ЕО; решения по ЕО; решения по преценка необходимостта от ОС. Да Решение № ЗДОИ-19/10.11.2017 г.
ЗДОИ-18/08.11.2017 г. Информация за одобрените инвестиционни намерения, планове и програми, попадащи на територията на следните защитени зони: BG0001040 „Западна Стара планина и Пред-балкан“ по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и BG0002002 „Западен Бал-кан“ по Директивата за опазване на дивите птици. Да Решение № ЗДОИ-18/10.11.2017 г.
ЗДОИ-20/20.11.2017 г. Информация за инвестиционни предложения/намерения, попадащи в границите на защитени зони: BG0000525 „Ново село“ и BG0000631 „Тимок“. Да Решение № ЗДОИ-20/29.11.2017 г.
ЗДОИ-21/20.11.2017 г. Вида и местоположението на предприятия, с нисък и висок рисков потенциал в териториалния обхват на община Бойчиновци. С уведомително писмо на заяви-теля е изпратен отговор – на територията на общ. Бойчиновци няма предприятия с нисък и висок рисков потенциал
ЗДОИ-22/27.11.2017 г. Вида и местоположението на предприятия, с нисък и висок рисков потенциал в териториалния обхват на община Брегово. С уведомително писмо на заяви-теля е изпратен отговор – на територията на общ. Брегово няма предприя--тия с нисък и висок рисков потенциал
ЗДОИ-23/28.12.2017 г. Какъв е броят на заведените искове срещу държавни служители по реда на чл. 102 от ЗДСл в РИОСВ – Монтана. С уведомително писмо на заявителя е отговорено, че в РИОСВ – Мон-тана няма завеж-дани искове сре-щу държавни служители и не е правен анализ на ефективността на администрацията по отношение на носената от държавните слу-жители имуще-ствена отго-ворност
Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо
16 1 3 2 9 7
-          Когато заявление е препратено на съответния компетентен орган (териториални поделения на МОСВ и всички останали задължени по ЗДОИ субекти) за вземане на отношение по компетентност.
-          Когато органа не разполага с исканата информация и уведомява с писмо заявителя.
-          Когато заявлението е оставено без разглеждания поради непълноти в самото заявление или когато заявителя не е конкретизирал исканата информация.
-          Като цяло в графата се отразяват всички случаи, в които не е изготвяно Решение за достъп/отказ за предоставяне на информация.