одобрен

Регистър имоти - държавна собственост на територията на област Благоевград

Уникален идентификатор:  9fb02fbc-0e01-4947-b9ad-51c28d55d2c5

Описание:

Списък на актовете за държавна собственост - област Благоевград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-07 12:40:10
  • Създаден от: fidanka_ivanova
  • Последна промяна: 2020-01-07 12:40:10
записа на страница

№ по ред

№ и дата на акта ДС

Номер на преписката (досието, РЗ)

Местонахождение на имота - гр.с.п-л,кв.,район,у-л №

Описание на имота

Признати или учредени вещни права (основание)

Имота ликвидиран като държавен на какво основание и кога № на преписката

Имотът е включен в капитала на търг. дружество

2 №1 П / 01.06.1999 1 Благоевград / Благоевград / гр. Благоевград / "Дом за деца и юноши"/ДДЮ/, ул."Бр.Миладинови" 23, по плана на ІV микрорайон, Терен от 17 430,00 кв.м., застроен с: 1.Основна сграда, състояща се от: -блок А-с 61,87 кв.м.З.П., на 4-ри етажа, конструкция-монолитна, построен през 1945 г. -блок Б - с 158,66 кв.м.З.П., на 3 етажа, конструкция-монолитна, построен през 1945 г. 2.Стопанска постройка - с площ от 100,00 кв.м.З.П., общ брой на помещенията 6, конструкция-монолитна, построена през 1963 г. На един етаж. / Стопанисване и управление на Дом за деца и юноши, към МОН. /
3 №10 / 26.04.1999 6 Благоевград / Петрич / с.Кърналово / Стопански двор на бившето ТКЗС м."Джуново". парцел VІ - паркинг с площ 0,361 дка. / /
4 №10 П / 04.02.2000 7 Благоевград / Хаджидимово / с.Илинден / Незастроена реална част от 3325,00 кв.м., представляваща част от имот кад. N 044010 по земеразделителния план на с.Илинден. / Министерство на регионалното развитие и благоустройство ГУП, София- чл.17 от Закона за пътищата. /
6 №100 П / 07.02.2000 7 Благоевград / Хаджидимово / с.Садово / м.”Ватилък”. Незастроена реална част от 82,00 кв.м., представляваща част от имот кад. N 032005 по земеразделителния план на с.Садово, м.”Ватилък”. / Министерство на регионалното развитие и благоустройство ГУП, София- чл.17 от Закона за пътищата. /
9 №1002 / 26.08.2003 270 Благоевград / Петрич / с.Марино поле / по КВС,м."Метли". Имот № 028 007 к площ 2999 кв.м. и начин на трайно ползване"нива". / За управление на Министерство на вътрешните работи.,Решение № 26077/ 03.12.1997 година на Поземлена комисия гр.Петрич, Скица № 310/09.02.1997 година на Поземлена комисия гр.Петрич. /
10 №1003 / 26.08.2003 270 Благоевград / Петрич / с.Първомай / по КВС,м." Веонна градина-Абдал". / За управление на Министерство на вътрешните работи-Решение № 35214/ 19.11.1998 година на Поземлена комисия град Петрич,Скица № 405/ 27.11.1998 година на Поземлена комисия гр.Петрич. /
13 №1006 / 26.08.2003 270 Благоевград / Петрич / с.Скрът / по КВС,м."Подище" имот № 065 651 с площ 3 982 кв.м. и начин на трайно ползавне"нива". / За управление на Министерство на вътрешните работи.,Решение № 372838/24.10.1997 година на Поземлена комисия гр.Петрич, Скица № 1020/18.10.1997 година на Поземлена комисия гр.Петрич. /
17 №100С / 21.01.1997 97 Благоевград / Благоевград / гр. Благоевград / ж.к."Евр.гробища"ул."Свобода"№1 Дворно място/Застроено/-7000кв.м. 1.Първи корпус с площ 5304кв.м. в т.ч. лаборатории-31бр.,стаи-22бр,и мазе,строена по ППП 2.Втори корпус с площ 1400кв.м. в т.ч.,лаборатории-4 бр.,работилници-3бр.,и подземен гаража,строена по ППП 3.Трафопост - с площ 102кв.м. 4.Пропусквателен пункт с площ 18кв.м. построена по ППП Построени през 1978година / /
19 №101 П / 07.02.2000 7 Благоевград / Хаджидимово / с.Садово / м.”Парапанките”. Незастроена реална част от 196,00 кв.м., представляваща част от имот кад. N 024086 по земеразделителния план на с.Садово, м.”Парапанките”. / Министерство на регионалното развитие и благоустройство ГУП, София- чл.17 от Закона за пътищата. /
20 №1010 / 27.08.2003 271 Благоевград / Банско / гр.Банско / Гр.Симитли , УПИ I ,пл. № 373, кв.58 по ПУП , одобрен със Заповед № 142 и 143 / 1951 година и Заповед № 98 / 03.06.2003 година. УПИ I с площ 1 014,00 кв.м. / На Национална компания “ Железопътна инфраструктура “ София ,вписана в Регистър II, под № 948 ,том 18, /
21 №1010С / 10.10.1997 709 Благоевград / Благоевград / гр. Благоевград / гр.Благоевград,УЛ."Тодор Александров" Парцел II-593,в кв.122 по действащия регулационен план на гр.Благоевград,с площ 535кв.м. / /
30 №102 / 17.08.1999 38 Благоевград / Благоевград / гр. Благоевград / Парцел ХХ - от 220 кв.м. /без постоената в него законна сграда/ / Отстъпено право на строеж с договор от 1987 година . Заповед № 38/ 07.05.1987 год. на ОбНС Благоевград за построяване на първи и втори жилищни етажи на Теменужка Стойлкова Илиева и Кирил Стефчов Илиев, СН.А № 184,том IV,дело 1405/ 94 г и Н.А. № 48,том II,ДЕЛО № 388/ 95 г по описа на Районен съд Благоевград Георги Кирилов Ангелов закупува първи и втори жилищни етажи със съответното право на строеж върху държавне парцел. /
31 №102 П / 07.02.2000 7 Благоевград / Хаджидимово / с.Садово / м.”Лозето” Незастроена реална част от 124,00 кв.м., представляваща част от имот кад. N 017062 по земеразделителния план на с.Садово, м.”Лозето”. / Министерство на регионалното развитие и благоустройство. ГУП, София- чл.17 от Закона за пътищата. /
32 №1020 / 12.09.2003 273 Благоевград / Благоевград / гр. Благоевград / Гр.Благоевград ,УПИ VI, кв.179 по ПУП ,одобрен със Заповед № 231/30.12.1994 година.ЧИРП- Заповед № 539 / 10.07.2000 г; ЧИРП- Заповед № 164 / 24.07.2000 г ; ЧИЗРП- Заповед № 1043 / 12.11.1998 г; ЧИРП и ПЗ –Заповед № 2318 /29.12.2001 г; ЧИРП /ПР /- Заповед № 521 /28.05.2003 година. Кадастрален план –Заповед № 435 / 30.12.1985 г; ЧИ на ПР на УПИ –Заповед № 496 / 11.05.2002 година. УПИ VI с площ 2 277 кв.м. , застроен с : Складове –2 броя , топъл гараж с канцеларии, работилници- 2 броя с обща площ 745,00 кв.м. , на един етаж , масивна конструкция , построени 1960 година. Канцелария с 27,00 кв.м. З.П. , на един етаж , масивна конструкция , построена 1960 година. / За управление на Изпълнителна агенция “ Пътища “ – Областно пътно управление Благоевград.Разделителен баланс на Областно пътно управление Благоевград към 30.11.2000 годинаПротокол от 31.07.2002 година м/у Областно пътно управление и "Пътно поддържане"ЕООД Благоевград. /
33 №1021 / 16.09.2003 270 Благоевград / Петрич / гр.Петрич / по КВС, м."Карачали". Имот № 000 151 с площ 21 454 кв.м. и начин на трайно ползване "нива". / За управление на Министерство на вътрешните работи.Решение 0 2101/ 14.04.2000 година на Общинсак служба земеделие и горигр.Петрич, Скица № К 00217/ 10.09.2003 година на Общинска служба земеделие и гори гр.Петрич. /
39 №1027 / 25.09.2003 274 Благоевград / Сандански / с.Кашина / Имот № 000 427 по КВС, землището на с. Кашина, общ. Сандански, м. “Ярчова скала". Имот № 000 427 ,ЕКАТТЕ 36734 с площ 90 кв.м. и начин на трайно ползване залесена територия, попадащ в отдел 349 “з”-широколистна гора. / /
40 №1028 / 03.10.2003 275 Благоевград / Разлог / гр.Разлог / Гр.Разлог, УПИ VI, кв. 87. ПУП, одобрен със Заповед № РД 15-001/1992 година. 102,72 / 893 % ид.части от УПИ VI , целият с площ 893 кв.м., които ид.части представляват прилежащ терен към 1/4 ид.част от метален сеновал. / Министерство на земеделието и горите /
43 №103 П / 07.02.2000 7 Благоевград / Хаджидимово / с.Садово / м.”Петрел.ливади” Незастроена реална част от 108,00 кв.м., представляваща част от имот кад. N 031073 по земеразделителния план на с.Садово, м.”Петрел. ливади”. / Министерство на регионалното развитие и благоустройство. ГУП, София- чл.17 от Закона за пътищата. /
44 №1030 / 07.10.2003 277 Благоевград / Благоевград / с.Логодаж / С.Логодаж ,общ.Благоевград , имот № 182 004 по КВС, м“ Бановица” Имот № 182 004 с площ 1454 кв.м., прилежащ терен към Тютюнева сушилня/ без изградената сграда / / Министерство на земеделието и горите /
54 №103С / 27.01.1997 100 Благоевград / Разлог / гр.Разлог / Изцяло VI и VII,построени от ДЗС Разлог,върху търговската сграда,състоящи се от 12стаи и две зали. Сградата е построена върху п-л Iкв.50 по плана на гр.Разлог през 1969 / /
56 №104 П / 07.02.2000 7 Благоевград / Хаджидимово / с.Садово / м.”Петрел. ливади”. Незастроена реална част от 164,00 кв.м., представляваща част от имот кад.N 031077 по земеразделителния план на с.Садово, м.”Петрел. ливади”. / Министерство на регионалното развитие и благоустройство ГУП, София- чл.17 от Закона за пътищата. /
65 №1045 / 20.10.2003 278 Благоевград / Гърмен / с.Дъбница / СДъбница ,общ.Гърмен , УПИ ХII, кв.39 по ПУП ,одобрен със Заповед № 3 / 22.06.1993 година. УПИ ХII състоящ се от 2 980,00 кв.м. ,прилежащ терен към Склад /без построената в него сграда / / Министерство на земеделието и горите /
67 №1046 / 20.10.2003 278 Благоевград / Гърмен / с.Дъбница / СДъбница ,общ.Гърмен , УПИ III, кв.39 по ПУП ,одобрен със Заповед № 3 / 22.06.1993 година. УПИ III състоящ се от 2 950,00 кв.м. ,прилежащ терен към Авторемонтна работилница /без построената в него сграда / / /
68 №1046С / 17.10.1997 736 Благоевград / Благоевград / гр. Благоевград / гр.Благоевград,ж.к."Струмско-център",бл.19 вх.Б,ет.1 Апартамент №3,състоящ се от две стаи и кухня със застроена площ 62.65кв.м.и мазе №3 със светла площ 3.61кв.м.заедно с 2,2838%ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото.Конструкция на блока-еднопанелен,построен 1982г.7-етажен / /
Показва 1 до 25 от общо 2577 записа